REGULAMIN II MEMORIAŁU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN II MEMORIAŁU"

Transkrypt

1 Biuro Organizacyjne Memoriału im. gen. broni Włodzimierza POTASIŃSKIEGO Kraków, ul. Praska 70 Tel./fax ; REGULAMIN II MEMORIAŁU im. gen. broni Włodzimierza POTASIŃSKIEGO Kraków, 2014

2 I. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: II MEMORIAŁ im. gen. broni Włodzimierza POTASIŃSKIEGO II. III. IV. PATRONAT HONOROWY: Minister Obrony Narodowej Pani Marta Murzańska - Potasińska CELE: Uczczenie pamięci tragicznie zmarłego w służbie Ojczyźnie gen. broni Włodzimierza POTASIŃSKIEGO - Dowódcy Wojsk Specjalnych oraz wszystkich, którzy tragicznie zginęli w katastrofie smoleńskiej. Popularyzowanie sportu wśród kadry dowódczej Sił Zbrojnych i młodzieży szkolnej tzw. klas wojskowych. Promowanie w społeczeństwie polskim wizerunku Sił Zbrojnych RP jako sprawnej i nowoczesnej instytucji państwa. 4. Propagowanie wśród młodzieży służby wojskowej jako interesującego i atrakcyjnego zawodu. MIEJSCE: Kraków otwarte obiekty sportowe: V. TERMIN: - Strzelnica sportowa PASTERNIK, - Basen w kompleksie przy ul. Rakowickiej - Skałki Twardowskiego kwiecień 2014 rok VI. ORGANIZATORZY: Wojskowe Stowarzyszenie Kultura, Turystyka, Obronność Klub Dowództwa Sił Specjalnych w Krakowie Przy współpracy i pomocy: Centrum Operacji Specjalnych, Jednostki Wojskowej NIL, 5 bdow. VII. PATRONA MEDIALNY: TVP Kraków Radio Kraków POLSKA ZBROJNA 1

3 VIII. UCZESTNICY: Drużyny 3 osobowe z jednostek wojskowych i dowództw / założony limit - 20 drużyn/ Razem: 60 żołnierzy zawodowych. Drużyny 3 osobowe ze szkół prowadzących klasy wojskowe z województwa małopolskiego /1 opiekun na drużynę z ramienia delegującej szkoły/. Załącznik nr 5. Razem: 21 uczniów. Żołnierze rezerwy z kół i klubów skupiających emerytowanych żołnierzy. Kategoria 50+ /założony limit 30 uczestników/. 4. Sponsorzy tylko strzelanie /20 uczestników/. Razem wszystkich zawodników 131 IX. KONKURENCJE MEMORIAŁU: Strzelanie dynamiczne z pistoletu bojowego, (młodzież strzelanie z karabinu pneumatycznego), Pływanie na dystansie 200 metrów stylem dowolnym, Bieg przełajowy na dystansie 5000 m. X. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA: Memoriał realizowany będzie co rok, w miesiącu kwietniu ku pamięci gen. broni Włodzimierza POTASIŃSKIEGO i pozostałych uczestników tragicznego lotu. Pierwsza edycja przeprowadzona została w kwietniu 2013 roku. Następne w latach kolejnych 2015, 2016 i dalej. Komitet Organizacyjny Memoriału stanowią: Prezes Wojskowego Stowarzyszenia Kultura, Turystyka, Obronność. Sekretarz Wojskowego Stowarzyszenia Kultura, Turystyka, Obronność. Przedstawiciel Centrum Operacji Specjalnych. Kierownik Klubu Dowództwa Sił Specjalnych. Przedstawiciel Jednostki Wojskowej NIL. Przedstawiciel 5 bdow. Biuro Organizacyjne Memoriału Kraków, ul. Praska 70 Tel/fax /37 2

4 Warunki uczestnictwa: 1 Prawo uczestnictwa w Memoriale przysługuje zgłoszonym drużynom rodzajów wojsk i dowództw, jednostek wojskowych, szkół realizujących program tzw. klas wojskowych województwa małopolskiego, po potwierdzeniu udziały i przesłaniu karty zgłoszenia. Załącznik nr 2 Startują 3 osobowe drużyny, które powinny posiadać wyznaczonego kapitana, będącego jednocześnie członkiem drużyny i biorącego udział w rywalizacji. 3 Kapitan jest osobą upoważnioną /i jedyną/ do kontaktów z Komisją Sędziowska i Odwoławczą oraz Komisjami Sędziowskimi poszczególnych konkurencji. 4 W rywalizacji szkół w poszczególnych konkurencjach mogą brać udział jedynie uczniowie zaproszonych szkół z klas wojskowych. Udział uczniów innych klas, byłych uczniów i osób trzecich jest zabroniony. 5 Dowódcy instytucji, jednostek wojskowych, dyrektorzy szkół do Komitetu Organizacyjnego przesyłają karty zgłoszenia drużyny z miesięcznym wyprzedzeniem (do r.). 6 Każda ze szkół zgłaszająca swoich reprezentantów /drużynę/ zabezpiecza we własnym zakresie ich umundurowanie i strój sportowy. 7 Koszty dojazdu drużyn ponoszą dowództwa, jednostki i szkoły delegujące swoje drużyny do udziału w Memoriale. 8 W zakresie swojej odpowiedzialności Dyrektorzy szkół zgłaszający drużyny do udziału we współzawodnictwie w ramach konkurencji wieloboju, mają obowiązek sprawdzić zdolność psychofizyczną uczniów. Zabroniony jest udział uczniów, których stan zdrowia nie pozwala na pełne uczestnictwo w danej konkurencji. Wzór oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w konkurencjach memoriału stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 9 Współzawodnictwo będzie klasyfikowane drużynowo w kategoriach: drużyn instytucji i jednostek wojskowych drużyn szkół zgłoszonych do zawodów 10 Współzawodnictwo będzie klasyfikowane indywidualnie w kategoriach: żołnierze rezerwy z kół i klubów skupiających emerytowanych żołnierzy w kategoriach: 50+ sponsorów w zawodach strzeleckich 3

5 11 Nagroda główna (puchar, medale i dyplomy) fundowana będzie za zajęcie I miejsca w kategoriach: I. Kategoria instytucji i jednostek wojskowych - wielobój /drużynowo/, II. Kategoria młodzieży - wielobój /drużynowo/, III. Kategoria żołnierzy rezerwy z kół i klubów skupiających emerytowanych żołnierzy w kategoriach: wielobój (indywidualnie), IV. Kategoria sponsorów - zawody strzeleckie (indywidualnie). 12 Za zajęcia II i III miejsca drużyna otrzyma, medale i dyplomy. Pozostałe drużyny sklasyfikowane od IV miejsca w dół otrzymają dyplomy uczestnictwa. W przypadku pozyskania od sponsorów większej ilości nagród, zostaną one wręczone drużynom za zajęcie miejsc I, II i III. 13 Za zajęcie I miejsca zwycięzca w kategorii żołnierzy rezerwy z kół i klubów skupiających emerytowanych żołnierzy w kategorii 50+ otrzyma puchar, medal i dyplom. 14 Za zajęcie I miejsca zwycięzca w kategorii sponsorów otrzyma puchar, medal i dyplom. 15 Komitet Sędziowski i Odwoławczy Memoriału stanowią: Wiceprezes Wojskowego Stowarzyszenia Kultura, Turystyka, Obronność. Przewodniczący Komisji Sędziowski w poszczególnych konkurencjach wieloboju. 16 Wielkość komisji sędziowskich w poszczególnych konkurencja będzie wypadkową obowiązującego systemu sędziowania w danej konkurencji. 4. Zasady oceniania i punktacji: 4.1 W ramach poszczególnych konkurencji drużyny klasyfikowane są w zależności od uzyskanych wyników. 4.2 Punktacja lub czasy uzyskiwane przez reprezentantów w trakcie rozgrywania poszczególnych konkurencji są sumowane i stanowią wynik całej drużyny. 4.3 Miejsca uzyskane w danej konkurencji przez drużyny przeliczane są na punkty: I miejsce - 40 punktów; 4

6 II miejsce - 38 punkty; III miejsce - 36 punkty; Każde następne miejsce w kolejności liczba punktów pomniejszona zostaje o 2 punkty. 4.4 Punkty zdobyte po rozegraniu wszystkich konkurencji zliczane są w klasyfikacji generalnej Memoriału w poszczególnych kategoriach startujących drużyn. 4.5 Kolejność zajętych miejsc Komisja Sędziowska i Odwoławcza określa w arkuszach stanowiących Załącznik Nr 3, zaś podsumowanie współzawodnictwa w danym roku określa w arkuszu klasyfikacji generalnej. Wzór arkuszu stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu. 4.6 W trakcie rozgrywania Memoriału, uczestniczących zawodników, członków Komisji Sędziowskiej i Odwoławczej oraz osoby nadzorujące właściwy przebieg konkurencji obowiązuje poszanowanie zasad honoru i uczciwości. 4.7 W razie stwierdzenia rażącego naruszenia przez uczestników zasad uczciwej rywalizacji, drużyna której to dotyczy może zostać ukarana następującymi karami : upomnieniem, obniżeniem punktacji, dyskwalifikacją - wykluczenie z memoriału. 4.8 Wykluczenie z udziału w Memoriale, równoznaczne jest z obowiązkiem niezwłocznego opuszczenia terenu, na którym odbywa się memoriał, bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. 4.9 Decyzję o obniżeniu punktacji podejmuje Komisja Sędziowska konkurencji w której zaistniał incydent, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, zaś wykluczenie danej drużyny następuje decyzją Komisji Sędziowskiej i Odwoławczej w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Decyzje te są ostateczne Protesty i reklamacje związane z organizacją, przebiegiem Memoriału i poszczególnych konkurencji sportowych, nieprzestrzeganiem Regulaminu lub przepisów przeprowadzania konkurencji winny być wnoszone do Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej konkurencji (sędziego). 5

7 4.11 Reklamacje powyższe rozpatruje Przewodniczący Komisji Sędziowskiej konkurencji, od którego decyzji można się odwołać wyłącznie do Komisji Sędziowskiej i Odwoławczej Memoriału, o której mowa w pkt Protest dotyczący dyskwalifikacji drużyny, jej wykluczenia lub obniżenia punktacji w konkurencji lub zmiany wyników zawodów Przewodniczący Komisji Sędziowskiej konkurencji niezwłocznie przekazuje Komisji Sędziowskiej i Odwoławczej Memoriału z dołączoną własną opinią na piśmie Decyzje Komisji Sędziowskiej i Odwoławczej Memoriału uwzględniające lub odrzucające protesty i reklamacje są ostateczne Od decyzji Komisji Sędziowskiej i Odwoławczej Memoriału nie przysługuje odwołanie. 5. Obowiązki uczestników: 5.1 Znajomości regulaminu Memoriału i przepisów rywalizacji w poszczególnych kategoriach. 5.2 Zgłoszenia się do rywalizacji na stanowisko startowe/ strzeleckie/ natychmiast po wezwaniu przez spikera lub sędziego. 5.3 Zgłaszanie się do uroczystego otwarcia i zamknięcia zawodów, oficjalnych wystąpień planowanych przez organizatorów oraz wręczania nagród. 5.4 Zwracanie się do sędziów wyłącznie przez kapitana drużyny z wyjątkiem sytuacji zaistniałych w czasie rywalizacji (w ramach przepisów danej konkurencji). 5.5 Podporządkowanie się zarządzeniom Organizatora memoriału oraz sędziego prowadzącego konkurencje. 5.6 Noszenie identyfikatora memoriału oraz kulturalne i etyczne zachowania. 5.7 Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia w każdym czasie, uczestnika Memoriału w zakresie zgodności kart zgłoszenia ze stanem faktycznym w czasie rywalizacji w konkurencjach. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Koszt udziału drużyn w Memoriale tj. zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres od r. do r. pokrywa organizator. Uczestnicy na życzenie, będą mieli wgląd w warunki ubezpieczenia od dnia r. 6

8 Koszt dojazdu pokrywają jednostki delegujące. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas podróży uczestnicy Memoriału załatwiają we własnym zakresie. 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w Memoriale osób chorych lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz za skutki tych wypadków w czasie trwania Memoriału. 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie Memoriału. Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do Przewodniczących Komisji Sędziowskich konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż godzinę po zakończeniu konkurencji. 6. Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęci odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna. 7. Każdy uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody. 8. W razie złych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i czasu lub odwołania niektórych konkurencji. 9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie zawiadomi kapitanów drużyn. 9. Przystąpienie do udziału w Memoriale oznacza, że uczestnik Memoriału przyjmuje do wiadomości postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 10. Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. XI. SZCZEGÓŁOWE REGULAMINY KONKURENCJI SPORTOWYCH MEMORIAŁU. Pływanie na dystansie 200 metrów stylem dowolnym. 1 Pływanie odbywać się będzie na basenie 25 metrowym. 2 Zawody zostaną rozegrane seriami na czas. 3 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływackiego oraz FINA. 7

9 4 Odprawa techniczna połączona z losowaniem kolejności i torów odbędzie się w dniu zawodów. Strzelanie z pistoletu bojowego: 1 Strzelanie dynamiczne z pistoletu bojowego ze zmianą postawy strzeleckiej. 1) W strzelaniu biorą udział 3 osobowe drużyny, instytucji i jednostek wojskowych. 2) Warunki strzelania: Tarcza sportowa TS 2 Odległość strzelania 25 m. Postawa strzelecka klęcząca, stojąca, Zmiana postawy regulowana czasem ukazywania się tarczy, W czasie zmiany postawy następuje zmiana magazynka. Czas strzelania ograniczony czasem ukazywania się tarczy, Liczba nabojów 13 szt. Strzelanie realizowane jest w następujący sposób: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych, 3) Amunicję do strzelania zabezpiecza organizator. 4) Strzelanie realizowane jest z pistoletów bojowych przygotowanych przez organizatora. 5) Kolejność strzelania ustalona zostanie w wyniku losowania. 6) Do punktacji wielobojowej zalicza się wynik wspólny 3 zawodników. 7) W przypadku gdy rywalizujące drużyny osiągną taką samą ilość punktów o kolejności w tabeli tych drużyn decyduje ilość uzyskanych 10,9..itd. 8) W kategorii weteranów wynikiem jest suma punktów uzyskanych podczas strzelania. 9) Ubiór polowy. 2 Strzelanie indywidualne dla sponsorów. 1) Warunki strzelania: Tarcza sportowa TS 2 Odległość strzelania 15 m. Czas strzelania nieograniczony, Liczba nabojów 13 szt. Strzelanie realizowane jest w następujący sposób: 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych, 2) Strzelanie realizowane jest z pistoletów bojowych przygotowanych przez organizatora. 3) Amunicję do strzelania zabezpiecza organizator. 8

10 4) Kolejność strzelania ustalona zostanie w wyniku losowania. 5) W przypadku równej ilości punktów o kolejności w klasyfikacji generalnej sponsorów decyduje ilość uzyskanych 10,9..itd. 2 Strzelanie z karabinu pneumatycznego: 1) Warunki strzelania: Tarcza do strzelań z karabinu pneumatycznego. Odległość strzelania 10 m. Postawa stojąca. Czas strzelania nieograniczony. Liczba nabojów 13 szt. Strzelanie realizowane jest w następujący sposób: 3 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, 2) Strzelanie realizowane jest z karabinów pneumatycznych przygotowanych przez organizatora. 3) Amunicję do strzelania zabezpiecza organizator. 4) Ubiór polowy. Bieg przełajowy na dystansie 5000 m. Bieg realizowany będzie zgodnie z regulaminem PZL. Ubiór sportowy. 9

11 Załącznik nr 1... ( p i e c z ą t k a i n s t y t u c j i ) ( m i e j s c o w o ś ć, d a t a ) KARTA ZGŁOSZENIA Memoriał im. gen. broni Włodzimierza POTASIŃSKIEGO Dane instytucji : Dane członków drużyny: Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Nr legitymacji służbowej, szkoły (wraz z nazwą szkoły, która ją wystawiła) Opiekun drużyny (imię, nazwisko wraz z telefonem kontaktowym): (pieczęć i podpis dyrektora instytucji, szkoły) 10

12 Załącznik nr 2.,dn r. (imię i nazwisko).. (nazwa szkoły, klasa) OŚWIADCZENIE o stanie zdrowia Oświadczam, iż stan mojego zdrowia pozwala mi na pełne uczestnictwo w konkurencjach sportowo obronnych w ramach współzawodnictwa klas wojskowych podczas Memoriału im. gen. broni Włodzimierza POTASIŃSKIEGO. Nie znam żadnych przeszkód natury medycznej stanowiących przeciwwskazanie do mojego udziału w konkurencjach wymagających wzmożonego wysiłku fizycznego. Jednocześnie oświadczam, iż moi rodzice wyrazili zgodę na moje uczestnictwo we współzawodnictwie w ramach w/w Memoriału. Znany jest mi regulamin współzawodnictwa. (podpis zawodnika) 11

13 ARKUSZ DO KONKURENCJI Załącznik nr 1 Pływanie stylem dowolnym na dystansie 200 m Instytucja, JW Szkoła Imię i nazwisko zawodnika Czas zawodnika Łączny czas drużyny Ilość punktów Miejsce w konkurencji Komisja Sędziowska : Przewodniczący Sekretarz Członkowie..., dn r. 12

14 Załącznik nr 2 ARKUSZ DO KONKURENCJI Strzelanie z pistoletu bojowego Instytucja, JW, Szkoła Imię i nazwisko zawodnika Ilość punktów zawodnika Suma punktów reprezentacji Miejsce w konkurencji Komisja Sędziowska : Przewodniczący Sekretarz Członkowie..., dn r. 13

15 Załącznik nr 3 ARKUSZ DO KONKURENCJI Bieg przełajowy na dystansie 5000 m Instytucja, JW., Szkoła Imię i nazwisko zawodnika Czas zawodnika Łączny czas drużyny Ilość punktów Miejsce w konkurencji Komisja Sędziowska : Przewodniczący Sekretarz Członkowie..., dn r. 14

16 Miejsce w klasyfikacji generalnej Załącznik nr 4 ARKUSZ WSPÓŁZAWODNICTWA (Klasyfikacja generalna) Konkurencje (liczba punktów) Lp. Instytucja, JW, nazwa szkoły Pływanie Strzelanie Bieg przełajowy Suma punktów 4. PODPISY KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ i ODWOŁAWCZEJ : Przewodniczący Komisji... Członkowie Komisji Sekretarz Komisji..... Data, miejscowość 15

17 Załącznik nr 5 Drużyny ze szkół z klasami wojskowymi 1/ Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu 2/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jaworznie 3/ Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini 4/ XXV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie 5/ Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 6/ Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie 7/ Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krakowie 16

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści

Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1. Spis treści Regulamin sportowy Polskiego Związku Taekwondo WTF 1 Spis treści 1. Podział regionalny...2 2. Kategorie wiekowe...2 3. Kategorie wagowe...2 4. Efektywny czas walki...3 5. Podział i rodzaje zawodów...3

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY

POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY - 2 - POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY KOMUNIKAT 1/467/2013-3 - Spis treści: Wstęp...- 5 - Opłaty i stawki na rzecz Polskiego Związku Łuczniczego...- 6 - Kalendarz Zawodów Centralnych PZŁucz na 2013 rok...- 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

II Słupski Patrol Szkół Mundurowych. zaprasza na zawody. organizowane pod patronatem. Szkoły Policji w Słupsku Komendy Miejskiej Policji w Słupsku

II Słupski Patrol Szkół Mundurowych. zaprasza na zawody. organizowane pod patronatem. Szkoły Policji w Słupsku Komendy Miejskiej Policji w Słupsku II Słupski Patrol Szkół Mundurowych Stowarzyszenie Oświatowo- Wychowawcze "Mechanik" zaprasza na zawody organizowane pod patronatem Szkoły Policji w Słupsku Komendy Miejskiej Policji w Słupsku przy wsparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów DIVERSE DOWNHILL CONTEST

Regulamin zawodów DIVERSE DOWNHILL CONTEST Regulamin zawodów DIVERSE DOWNHILL CONTEST I. Cel imprezy Popularyzacja downhill u jako dyscypliny sportu Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia Promowanie walorów miejscowości turystycznych oraz

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015

REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015 REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015 1. CEL IMPREZY Akcja prospołeczna - wsparcie i pomoc finansowa dla Fundacji. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat

REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat REGULAMIN 4 Rajd Motocykli Zabytkowych Ruszamy na trakt, jak za tamtych lat 1. ORGANIZATORZY Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Dawnych LGW Partyzant - członek zwyczajny PZMot 2. TERMIN, LOKALIZACJA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r.

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r. Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 25-27 kwietnia 2014 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM 1. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (GK STG) 2. CEL Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej. Promowanie regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015. FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat)

REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015. FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat) REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015 FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat) DZIECI STARSZE 300m - 2000m - 1000m (10-13 lat) MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO www.pzm.pl Spis Treści: 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU:

II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU: III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW 8:00 10:30 Rejestracja zawodników 5, 10 km 8:00 9:30 Rejestracja zawodników półmaraton 10:00 start półmaratonu 10:30 11:00 szkółka nordic walking /nauka poprawnej techniki/

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015

REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMINY ROZGRYWEK 2014/2015 OLSZTYN, 28 KWIETNIA 2014 ROKU TREŚĆ JEDNOLITA PO UWZGLĘDNIENIU ANEKSU NR 1 Z DNIA 14 LIPCA 2014 ROKU ANEKSU NR 2 Z DNIA 11 SIERPNIA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 / 2013

KOMUNIKAT NR 1 / 2013 Katowice, 1 stycznia 2013 r. L. dz. Śl. IPA 1/13. KOMUNIKAT NR 1 / 2013 ŚLĄSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI - SEKCJA POLSKA Do wiadomości: KGP, KWP i Wydziały KWP w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży

RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży RGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży ORGANIZATOR Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą

Bardziej szczegółowo

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie.

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie. tj. U. nr II/11 z 19.05.2002r. zm. U. nr III/24 z 28.06.2004r. zm. U. nr IV/40 z 30.07. 2004r. zm. U. nr IV/72 z 1.07.2005r. zm. U. nr I/5 z 31.03.2006r. tj. U. nr III/39 z 14.07.2006r. zm. U. nr I/3 z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r.

REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r. REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r. CEL ZAWODÓW: aktywizacja środowiska sportowego powiatu słubickiego; popularyzacja golfa i minigolfa wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 24-26 kwietnia 2015 r.

Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 24-26 kwietnia 2015 r. Regulamin XI RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 24-26 kwietnia 2015 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 15 lutego 2013 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zwany dalej "Turniejem", organizowany jest dla uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/2014 Z DNIA 13 SIERPNIA 2014 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/138 z dnia 13 sierpnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo