MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM ZA ROK 2006.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM ZA ROK 2006."

Transkrypt

1 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM ZA ROK 2006.

2 Spis treści Wstęp I. Bezrobocie na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego Cechy charakterystyczne powiatu golubsko-dobrzyńskiego Cechy charakterystyczne bezrobocia na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego...5 II. Monitoring jako instrument walki z bezrobociem w powiecie golubsko-dobrzyńskim Istota i zakres działań monitoringu Struktura bezrobotnych według zawodów w powiecie golubskodobrzyńskim...9 III. Analiza ofert pracy w oparciu o Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza ofert pracy wg zawodów w powiecie golubsko-dobrzyńskim Analiza ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu-Dobrzyniu według sekcji PKD Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych...15 IV. Analiza przewidywanych zawodów deficytowych i nadwyżkowych Badania sondażowe w szkołach Badania sondażowe wśród pracodawców...19 V. Wnioski

3 Wstęp Bezrobocie w Polsce w chwili obecnej, to problemem ekonomiczny, który wymaga zastosowania odpowiedniego instrumentu w celu walki z nim. Prowadzenie prawidłowej polityki rynku pracy wymaga sprawnego systemu informacyjnego w tej dziedzinie. Obowiązujący obecnie w kraju, system statystyczno sprawozdawczy z rynku pracy jest podstawowym źródłem informacji o poziomie i strukturze bezrobocia, stosowanych aktywnych i pasywnych programach przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych skutków, a także o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy. Chociaż system ten zawiera wiele cennych danych niezbędnych dla analiz rynku pracy, to jednak jest niewystarczający. Mając to na uwadze, przewiduje się powszechne wprowadzenie do praktyki działania powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz szkół ponadgimnazjalnych jednolitej metody, służącej bieżącej koordynacji szkolenia bezrobotnych oraz kierunków kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy, o nazwie: "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych". Informacje o bezrobociu i ofertach pracy na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego posłużą w szczególności jako źródło informacji do określenia kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, planowania poziomu i kierunków kształcenia zawodowego, dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz opracowania planu szkoleń. 3

4 I. Bezrobocie na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego 1. Cechy charakterystyczne powiatu golubsko-dobrzyńskiego Powiat golubsko-dobrzyński jest małym typowo rolniczym powiatem. W jego skład wchodzą dwie gminy miejskie: Golub-Dobrzyń i Kowalewo Pomorskie oraz cztery gminy wiejskie: Golub-Dorzyń, Ciechocin, Radomin, Zbójno. W powiecie mieszka około 46 tys. Teren charakteryzuje się walorami turystycznymi, nie ma tu rozwiniętego przemysłu. Zaledwie kilka firm zatrudnia powyżej 50 pracowników. Podstawowymi branżami, w jakich prosperują firmy znajdujące się w powiecie golubsko-dobrzyńskim to: produkcja materiałów budowlanych, wyrobów z drutu oraz wytwórnia pasz. Pozostałą część podmiotów gospodarczych stanowią drobni przedsiębiorcy, zajmujący się handlem, usługami. Na koniec grudnia 2006 roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu figurowało 3957 osób, w tym 2341 kobiet. Tabela 1. Liczba osób zarejestrowanych na koniec grudnia 2006r. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Miasto Golub-Dobrzyń Miasto Gmina Kowalewo Pom Gmina Ciechocin Gmina Golub-Dobrzyń Gmina Radomin Gmina Zbójno Ogółem PUP Cechy charakterystyczne bezrobocia na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego 4

5 należy zaliczyć: Do cech charakterystycznych bezrobocia w powiecie golubsko-dobrzyńskim młody wiek osób bezrobotnych; bezrobotni do 25 roku życia, najwięcej osób rejestrowało się w okresie letnim, po ukończeniu szkoły. W czerwcu w powiecie golubsko-dobrzyńskim zarejestrowało się 160 osób, w lipcu 160, sierpniu 130, wrześniu 253,- przez cały rok 1700 osób w tym 820 kobiet, długotrwałe pozostawanie bez pracy; na koniec grudnia w tut. Urzędzie figurowało 2706 osób długotrwale bezrobotnych w tym 1711 kobiet, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych; w 2006 zarejestrowało się 1018 osób w tym 593 kobiety. Pozostałą grupę osób stanowią: bezrobotni powyżej 50 roku życia w 2006 roku zarejestrowało się 298 osób pow. 50 r.ż. w tym 125 kobiet, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, (w 2006 roku zarejestrowały się 73 osoby w tym 65 kobiet) bezrobotni niepełnosprawni. Warto zwrócić uwagę, iż na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego bezrobocie kobiet jest większe niż mężczyzn. Sytuacja taka zaistniała ponieważ kobiety pracują w mniejszej liczbie zawodów i są uważane przez pracodawców za pracowników mniej dyspozycyjnych i bardziej kłopotliwych od mężczyzn (urlopy macierzyńskie, wychowawcze, zwolnienia na opiekę nad chorym dzieckiem). Ciężka sytuacja dotyczy również absolwentów szkół ponadpodstawowych ponieważ brak im doświadczenia zawodowego oraz umiejętności pracy i radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Osoby młode częściej pozostają bez pracy, ale starsze dłużej oczekują na zatrudnienie. Związane jest to głównie z faktem, iż obecnie pracodawcy poszukują i zatrudniają pracowników umysłowych o dobrym poziomie i uniwersalności kwalifikacji. II. Monitoring jako instrument walki z bezrobociem w powiecie golubsko-dobrzyńskim. 5

6 1. Istota i zakres działania Monitoringu Poprzez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. Mianem zawodu deficytowego określa się zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Natomiast za zawód nadwyżkowy uważa się zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W celu zdefiniowania zawodu mianem deficytowego lub nadwyżkowego do szczególnych zadań takiego badania należy określić kierunki i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, stworzyć bazę informacyjną dla opracowania przyszłych struktur zawodowo kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, określić odpowiednie kierunki szkolenia bezrobotnych, zapewniające większą efektywność organizowanych szkoleń. Celem badania zawodów nadwyżkowych (tj. zawodów, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) i deficytowych (tj. zawodów, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) przeprowadzonego w PUP jest stworzenie ich rankingów, które stanowią narzędzie dla monitoringu, czyli procesu obserwowania zjawisk zachodzących na lokalnym rynku pracy. Pozwoli on na ocenę i wnioski niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych (określenie odpowiednich kierunków przekwalifikowań bezrobotnych, zapewniających większą efektywność organizowanych szkoleń/ oraz kształcenia zawodowego) dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół/. Monitoring ma służyć lepszemu dopasowaniu kwalifikacji osób poszukujących pracy do oczekiwań pracodawców. Dzięki niemu nastąpi usprawnienie pracy poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring ułatwi działania mające zaktywizować osoby długotrwale bezrobotne. Opracowanie to pozwoli m.in. pracownikom instytucji rynku pracy, przedstawicielom instytucji edukacyjnych na zapoznanie się ze skalą niedostosowania struktury zawodów/specjalności do potrzeb rynku pracy, a tym samym wskaże konieczność prowadzenia zintegrowanych działań na rzecz dostosowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Raport powinien zawierać analizę skali i struktury bezrobocia rejestrowanego w 6

7 powiecie golubsko-dobrzyńskim w grupach i zawodach oraz badać zawody wykazujące deficytowość lub nadwyżkę pracowników. Monitoring zawodów jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, formułowania ocen, wniosków i ostrzeżeń dla systemu kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych. Monitoring określa popyt i podaż na poszczególnych rynkach zawodowo-terytorialnych. W ramach monitoringu określa się rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych, co jest istotne dla lokalnej edukacji jak i potrzeb szkoleniowych bezrobotnych. Źródłem informacji niezbędnych do prowadzenia monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych jest zbiór zawodów i specjalności zarejestrowanych osób oraz ofert pracy. Statystyka z zakresu stosowania zawodów i specjalności zarejestrowanych bezrobotnych sporządzana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644). Klasyfikacja zawodów jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. Struktura klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najważniejsze to zawód, specjalność, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Zawód w klasyfikacji zawodów i specjalności zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na specjalności. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera części o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki. Umiejętność określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), natomiast przez kwalifikacje zawodowe rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych. Dla celów klasyfikacji istotne są dwa aspekty kwalifikacji: poziom i specjalizacja. Poziom kwalifikacji w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy potraktowano jako funkcję 7

8 kompleksowości i zakresu umiejętności, wynikających ze złożoności oraz zakresu zadań i obowiązków. Specjalizację kwalifikacji zdefiniowano natomiast przez rodzaj koniecznej wiedzy czy umiejętność posługiwania się określonymi urządzeniami i narzędziami lub przez rodzaj stosowanych materiałów czy produkowanych wyrobów albo rodzaj świadczonych usług. Wykorzystując dane statystyczne o osobach zarejestrowanych oraz zgłaszanych ofertach od 2006r. na podstawie Zaleceń metodycznych do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (wydanych przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2003r) prowadzony jest monitoring w sposób usystematyzowany we wszystkich urzędach pracy. 2. Struktura bezrobotnych według zawodów w powiecie golubsko-dobrzyńskim 8

9 Spośród ogółu bezrobotnych z powiatu golubsko-dobrzyńskiego według stanu na dzień r. największe liczby bezrobotnych (nadwyżka) stanowili: bezrobotni bez zawodu 865 osób, w tym 576 kobiet sprzedawca 399 osób w tym 382 kobiety. Charakteryzując zarejestrowanych bezrobotnych pod względem posiadanych przez nich kwalifikacji i zawodów możemy stwierdzić, iż przeważają osoby bez zawodu. Do grupy tej zaliczamy zarówno absolwentów liceów ogólnokształcących, jak również tych którzy zakończyli edukację na poziomie szkoły podstawowej czy gimnazjum. Osoby te wymagają przyuczenia do zawodu, np. w formie kursu, w celu zwiększenia swoich szans na zdobycie pracy. Pozostałą, najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby posiadające wykształcenie w następujących zawodach: rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej 135 osób, w tym 94 kobiety technik rolnik 127 osób, w tym 100 kobiet mechanik samochodów osobowych 112 osób, w tym 1 kobieta asystent ekonomiczny 98 osób, w tym 87 kobiet kucharz- 104 osób, w tym 90 kobiet krawiec 86 osób, w tym 86 kobiet 9

10 IV. Analiza ofert pracy w oparciu o Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 1. Analiza ofert pracy wg zawodów w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Pracodawcy, poszukując kandydatów do pracy, stawiają im różne wymagania w zależności od oferowanego stanowiska. Analiza napływających na lokalny rynek pracy ofert zatrudnienia pozwala wskazać te z oczekiwań, które są niejako uniwersalne, tzn. potrzebne w większości zawodów. Do takich należy z pewnością wiedza specjalistyczna (25%), a zatem zdobyte dobre wykształcenie. Na drugim miejscu znalazła się komunikatywność - 16% ofert, w dalszej kolejności: dyspozycyjność - 15%, obsługa komputera 9%, praca w zespole i samodzielność w działaniu - 8%. wśród innych wymogów znalazły się również: kreatywność, prawo jazdy, wiek, odpowiedzialność. Średnia liczba ofert pracy w miesiącu w ramach zgłoszeń wolnych miejsc pracy wahała się w granicach od 50 do 70 ofert. W 2006 roku w powiecie-golubsko dobrzyńskim najczęściej do pracy poszukiwani byli: pracownicy biurowi 238 ofert sprzedawcy 174 oferty robotnicy budowlani 98 ofert sprzątaczki 96 ofert pracownicy administracyjni-94 oferty robotnicy gospodarczy 88 ofert zgrzewacze 79 ofert szwaczki 43 oferty robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym 32 oferty monterzy sprzętu radiowego i telewizyjnego 30 ofert murarze 23 oferty 10

11 Struktura ofert pracy w I półroczu 2006r. przedstawia się następująco: 2017 ofert - ofert sybsydiowanych w tym: 226 ofert prac interwencyjnych 44 ofert robót publicznych 368 ofert przygotowania zawodowego 372 ofert stażu 278 ofert prac społecznie użytecznych 729 ofert niesubsydiowanych. W powiecie golubsko-dobrzyńskim w ramach prac interwencyjnych w I półroczu wpłynęły 123 oferty, w II półroczu 103, w ramach robót publicznych w I półroczu wpłynęło 26 ofert, w drugim natomiast 18 ofert, w ramach przygotowania zawodowego w I półroczu wpłynęło 212 ofert, w drugim natomiast 156 ofert, w ramach stażu w I półroczu wpłynęło 186 ofert stażu, w drugim 186 ofert, w ramach prac społecznie użytecznych w I półroczu wpłynęło 149 ofert, w drugim natomiast 129 ofert. 11

12 2. Analiza ofert pracy zgłoszonych do PUP według sekcji PKD W roku 2006 wpłynęło 2017 ofert, z czego najwięcej ofert pochodziło z sekcji administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne 584 ofert. Kolejną liczną grupę ofert stanowią oferty z sekcji przetwórstwo przemysłowe 390 ofert, 327 ofert pochodzi z sekcji handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, edukacja 176 ofert; działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 124 oferty. Tabela 1. Struktura ofert pracy zgodnie z rodzajem działalności pracodawcy wg sekcji PKD. Nazwa Sekcji Oferty pracy Oferty pracy Razem zgłoszone w I zgłoszone w półroczu 2006 roku II półroczu 2006 roku Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne Przetwórstwo przemysłowe Handel hurt. i detal., napr. pojazd. samochodowych, motocykli oraz art. użytku osobistego i domowego Edukacja Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Budownictwo Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

13 Nazwa Sekcji Oferty pracy Oferty pracy Razem zgłoszone w I zgłoszone w półroczu 2006 roku II półroczu 2006 roku Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Pośrednictwo finansowe Transport, gospodarka magazynowa i łączność Hotele i restauracje Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę Górnictwo Rybactwo Organizacje i zespoły eksterytorialne Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Razem Prowadzona analiza relacji i liczby bezrobotnych według zawodów w różnym układzie klasyfikacji zawodów oraz ofert pracy w tym też według źródeł ich pochodzenia pod względem rodzaju działalności gospodarczej, daje pełny obraz sytuacji na rynku pracy. 13

14 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz zachodzące procesy restrukturyzacyjne w gospodarstwie powodują, że na niektóre zawody występuje większe zapotrzebowanie ze strony pracodawców, z kolei na inne mniejsze. 14

15 Zawody nadwyżkowe to zawody, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest większa niż zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców w postaci propozycji. Do zawodów szczególnie nadwyżkowych, można zaliczyć: sprzedawca 399 osób/382 kobiety 174 oferty rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej 135 osób/94 kobiety 1 oferta technik rolnik 127 osób/100 kobiet - 0 ofert mechanik samochodów osobowych -112 osób/1 kobieta 8 ofert kucharz -104 osoby/90 kobiet 23 oferty asystent ekonomiczny 98 osób/87 kobiet 9 ofert ślusarz 60 osób/ 1 kobieta 22 oferty murarz - 59 osób/0 kobiet 23 oferty mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 52 osoby/0 kobiet 1 oferta technik mechanik 32 osoby/4 kobiety 1 oferta Zawody deficytowe to zawody w których liczba zgłoszonych ofert pracy jest wyższa niż liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Do zawodów deficytowych należą: pracownik biurowy 238 ofert/52 osoby zgrzewacz 79 ofert/ 27 osób bibliotekarz - 32 oferty/2 osoby spawacz ręczny gazowy 32 oferty/5 osób monter sprzętu radiowego i telewizyjnego 30 ofert/0 osób sortowacz 23 oferty/2 osoby Niewielka liczba ofert związanych z zawodami specjalistycznymi sprawia, iż trudno jest w zasadzie wyciągnąć wnioski, nt. zawodów deficytowych. Chociażby, z uwagi na fakt, iż istnieją takie zawody, których przedstawiciele rzadko rejestrują się w urzędzie pracy. Z reguły są to osoby, które posiadają wykształcenie lub specjalizację, na którą istnieje popyt na lokalnym rynku pracy. Osoby te poszukują zatrudnienia na własną rękę. 15

16 IV. Analiza przewidywanych zawodów deficytowych i nadwyżkowych 1. Badania sondażowe w szkołach Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przeprowadzono badanie sondażowe podaży absolwentów szkół ponagimnazjalnych w następujących szkołach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Golub-Dobrzyń Liceum Ogólnokształcące - Kowalewo Pomorskie 16

17 Technikum Rolnicze nr2. - Golub-Dobrzyń Liceum Profilowane nr 2. - Golub-Dobrzyń Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2. - Golub-Dobrzyń Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3. - Golub-Dobrzyń Liceum Ogólnokształcące nr 1. - Golub-Dobrzyń Prywatne Studium Policealne Dla Dorosłych Przyszłość - Golub-Dobrzyń Technikum Handlowe nr 2. - Golub-Dobrzyń Liceum Profilowane nr 1. - Golub-Dobrzyń Policealne Studium Zawodowe nr 1. - Golub-Dobrzyń Liceum Profilowane Kowalewo Pomorskie Technikum Kowalewo Pomorskie Zaoczne Policealne Studium Zawodowe Kowalewo Pomorskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Kowalewo Pomorskie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Kowalewo Pomorskie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych - Golub-Dobrzyń Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Golub-Dobrzyń Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych - Golub-Dobrzyń Prywatne Liceum Profilowane Dla Dorosłych Przyszłość - Golub-Dobrzyń Prywatna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Przyszłość - Golub-Dobrzyń Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Przyszłość - Golub-Dobrzyń Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Przyszłość Golub- Dobrzyń Z przeprowadzonych badań sondażowych podaży absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wynika, że zasadniczą szkołę zawodową w 2006 ukończyło 111 osób, z czego w tut. urzędzie zarejestrowało się 30 osób. Z ankiety szkół zawodowych wynika, iż przewidywana liczba absolwentów w roku 2007 wyniesie 113 osób. W 2006 Liceum Ogólnokształcące ukończyło 358 osób, z czego w tut. urzędzie zarejestrowało się 80 osób. Z ankiet, iż przewidywana liczba absolwentów w roku 2007 wyniesie 404 osoby. W 2006 Szkoły średnie techniczne ukończyło 41 osób, z czego w tut. urzędzie zarejestrowało się 10 osób. Z ankiet, iż przewidywana liczba absolwentów w roku 2007 wyniesie 42 osoby. W 2006 Szkoły Policealne ukończyło 130 osób, z czego w tut. urzędzie zarejestrowało się 11 osób. Z ankiet, iż przewidywana liczba absolwentów w roku 2007 wyniesie 130 osób. 17

18 Największą grupę absolwentów zarejestrowanych w tut. urzędzie stanowią osoby w następujących zawodach: Wykształcenie zasadnicze zawodowe: 8 sprzedawców, 7 Kucharzy małej gastronomii, 3 murarzy, 4 mechaników samochodów osobowych. Wykształcenie średnie techniczne 10 technik rolnik. Szkoły policealne 6 pracowników administracyjnych 3 asystent ekonomiczny, 2 technik informatyk. Warto zwrócić uwagę, że największą liczbę zarejestrowanych absolwentów stanowią osoby, które ukończyły liceum ogólnokształcące nie posiadające wyuczonego zawodu. 2. Badania sondażowe wśród pracodawców Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego przeprowadzono badanie sondażowe popytu na pracę wśród wybranej próby losowej pracodawców. Kwestionariusze wysłane zostały do 155 pracodawców, z czego: Kod 01. Złożenia formularza dokonało: 49 18

19 Kod 02. Podmiot w zawieszeniu, likwidacji, upadłości: 0 Kod 03. Brak kontaktu, w tym nieaktualny adres: 20 Kod 04. Odmowa złożenia formularza: 86 Z powyższych danych wynika, iż część pracodawców nie wyraża chęci współpracy z urzędami pracy. Kolejnym aspektem zbyt słabego powiązania szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy jest niewystarczający udział pracodawców w opracowaniu programów i sposobów realizacji kształcenia zawodowego. Powyższa sytuacja tym bardziej wymaga przeciwdziałania, iż w wyniku upadku szkolnictwa zawodowego, mimo wysokiej stopy bezrobocia wśród absolwentów, pracodawcom trudno jest znaleźć absolwentów szkół zawodowych o wystarczających kwalifikacjach do podjęcia zatrudnienia. Praktyczna nauka zawodu jest wprawdzie elementem szkolnictwa zawodowego wpisanym w programy nauczania, ale bardzo często w warunkach przestarzałego wyposażenia szkół zawodowych w stanowiska do nauki zawodu, nie odpowiadającego dzisiejszym standardom oraz braku możliwości nawiązania współpracy z pracodawcami, jej znaczenie dydaktyczne jest znikome dla kwalifikacji jakie uzyskuje absolwent szkoły zawodowej. Stworzenie mechanizmów inicjowania współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi umożliwi dopasowanie podaży absolwentów do popytu jaki kreuje rynek pracy. Wnioski Z przeprowadzonej analizy na podstawie Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wynika, że sytuacja bezrobotnych w powiecie golubsko-dobrzyńskim jest bardzo trudna. Wskazuje na to struktura zawodowa bezrobotnych, a wynika z niej przede wszystkim niedopasowanie posiadanego zawodu do potrzeb pracodawców. Powodem takiego stanu rzeczy może być nieracjonalny system kształcenia czy zbyt słabe tempo rozwoju regionalnego, gdzie nie przybywa taka liczba miejsc pracy, która mogła by wchłonąć 19

20 bezrobotnych. W obecnej sytuacji łatwiej jest poruszać się po rynku pracy osobom z wyższym wykształceniem i wysokimi kwalifikacjami. Osoby reprezentujące niższy poziom wykształcenia często skazane są na bezczynność zawodową. Na rynku pracy powiatu golubsko-dobrzyńskiego obserwowany jest niedobór ofert pracy w wielu zawodach. Przyczyny wywołujące dysproporcje na lokalnym rynku pracy są różne. W zawodach takich, jak budownictwo, czy pracownik pomocniczy w przemyśle przetwórczym główną przyczyną jest zapewne sezonowość prac. Wśród kobiet wysokie bezrobocie występuje przede wszystkim w zawodach sfeminizowanych, takich jak sprzedawca, czy asystent ekonomiczny. Powodem braku zapotrzebowania pracodawców jest również charakter i struktura gospodarcza regionu, co oznacza konieczność podejmowania działań bardzo zindywidualizowanych, prowadzących do wyrównania dysproporcji między podażą pracy, a popytem na nią. W powiecie golubsko-dobrzyńskim dominuje bezrobocie długotrwałe, co wpływa na charakter rynku pracy, zagrożonego bezrobociem strukturalnym. Jest to zresztą cecha większości lokalnych rynków pracy w Polsce. Nie ukształtowane do końca zostały bowiem wysoko efektywne narzędzia, umożliwiające ograniczenie występujących niedopasowań. Jest to powodem koncentrowania się bezrobocia w pewnych określonych grupach zawodowych, których cechą charakterystyczną jest niski poziom wykształcenia. Na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego występuje zbyt wąskie powiązanie oferty kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Z jednej strony problem ten dotyczy ram systemowo prawnych, w których funkcjonuje system kształcenia zawodowego i które opierają się na Klasyfikacji Szkolnictwa Zawodowego. Obecnie Klasyfikacja obejmuje ok. 200 zawodów, podczas gdy kształcenie odbywa się w ok. 400 zawodach, a więc i takich, które nie są objęte klasyfikacją. Tymczasem dyplomy i tytuły potwierdzające klasyfikacje zawodowe wydawane są jedynie dla zawodów wpisanych na listę klasyfikacji zawodów szkolnych. Z drugiej strony w chwili obecnej funkcjonują również inne klasyfikacje systematyzujące zawody i specjalności na rynku pracy (np. tzw. klasyfikacja gospodarcza obejmująca ok zawodów czy klasyfikacja międzynarodowa). Klasyfikacji Szkolnictwa Zawodowego zarzucana jest więc zbyt mała elastyczność i niedostosowanie do zmieniających się realiów gospodarczych, a prace nad jej aktualizacją powinny mieć szerokie ramy systemowe i zmierzać w kierunku lepszego monitoringu zawodów pojawiających się na rynku pracy oraz włączania ich w system szkolnictwa zawodowego. Innym elementem kształcenia zawodowego, który w chwili obecnej jest rozwinięty w niewystarczającym 20

21 stopniu jest doradztwo edukacyjno zawodowego umożliwiające wybór zawodu zgodnie z predyspozycjami ucznia już na etapie poprzedzającym rozpoczęcie kształcenia zawodowego. 21

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH W I PÓŁROCZU 2005 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W OBSZARZE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Kielce, wrzesień 2005 roku I. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Cieszyn, 13 kwietnia 2007 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna informacja o monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Syntetyczna informacja o monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Agnieszka Miler Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Syntetyczna informacja o monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Prowadzenie prawidłowej polityki rynku pracy wymaga

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 0 ROKU OPOLE, kwiecień 0 Spis treści Wstęp..... Bezrobotni według zawodów..... Napływ bezrobocia..... Długotrwałe bezrobocie w zawodach.....

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. WSTĘP Celem opracowania raportu jest przeprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych przy załoŝeniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Luty, 2013 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE 7

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ Informacja o sytuacji na rynku pracy w 2007 roku w powiecie kolbuszowskim Kolbuszowa, marzec 2008 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2007 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo