Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Opracowanie: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Sylwia Dzidziul, Renata Chomińska PAŹDZIERNIK 2013 r.

2 Spis treści I. Zadania oświatowe Powiatu Goleniowskiego 3 II. Stan organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski charakterystyka szkół i placówek III. Szkoły i placówki działające na terenie powiatu goleniowskiego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne 11 IV. Baza lokalowa V. Kadry i doskonalenie zawodowe nauczycieli VI. Zajęcia pozalekcyjne i osiągnięcia uczniów 24 VII. Wyniki egzaminów zewnętrznych. 30 VIII. Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych. 44 IX. Podsumowanie 47 2

3 I. Zdania oświatowe Powiatu Goleniowskiego Zdania oświatowe Powiatu Goleniowskiego wynikają w szczególności z postanowień: 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami) 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. W art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym zapisano, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie edukacji publicznej. W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, że do zadań własnych powiatu należy m.in. zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych ( ) oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych udzielających dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. II. Stan organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski charakterystyka szkół i placówek Powiat Goleniowski w roku szkolnym 2012/2013 był organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowych: 1., w skład którego wchodzą: - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, - Szkoła Policealna, 2. Zawodowych, w skład którego wchodzą: - Technikum Nr 1, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 3. w Maszewie, w skład którego wchodzą: - Liceum Ogólnokształcące, - Technikum Nr 1, - Technikum Rolnicze dla Dorosłych, 4. Ogólnokształcących Nr 1, w skład którego wchodzą: - I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak, - I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 5., w skład którego wchodzą: - Technikum Nr 1, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, - Internat, 6. Specjalnych, w skład którego wchodzą: - Szkoła Podstawowa Specjalna, - Gimnazjum Specjalne, - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, 3

4 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzą: - Szkoła Podstawowa Specjalna, - Gimnazjum Specjalne, - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, - Internat, 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 9. Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin, 10. Szkoła Muzyczna I Stopnia z filią. W roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku poprzedniego sieć szkół prowadzonych przez Powiat Goleniowski nie uległa zmianie. Widoczny jest wzrost dotyczący liczby uczniów (rok szkolny 2011/ uczniów, rok szkolny 2012/ uczniów). Tabela nr 1. Liczba uczniów oraz oddziałów w szkołach Nazwa szkoły Ogólnokształcących Nr 1 Zawodowych Typ szkoły liceum ogólnokształcące liceum ogólnokształcące technikum Profil, specjalność, zawód 4 X X technik ekonomista Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów I 90 3 II III 82 4 razem I II III razem I 19 0,5 II 23 1 III 23 1 IV 26 1 razem 91 3,5 I 18 0,5 II 23 1 technik handlowiec III 20 1 IV 19 1 razem 80 3,5 I 64 2 II 30 1 technik informatyk III 32 1 IV 29 1 razem I 36 1 II 26 1 technik hotelarstwa III 25 1 IV 26 1 razem ogółem technikum

5 im. Stanisława Staszica zasadnicza szkoła zawodowa technikum zasadnicza szkoła zawodowa wielozawodowa I 72 3 II 69 3 III 52 2 razem ogółem szkoła technik żywienia i gospodarstwa domowego technik żywienia i usług gastronomicznych technik pojazdów samochodowych technik ekonomista technik handlowiec technik hotelarstwa technik informatyk I - - II 21 1 III 24 1 IV 26 1 razem 71 3 I 27 1 II - - III - - IV - - razem 27 1 I 29 1 II 31 1 III 28 1 IV 28 1 razem I 20 1 II 19 1 III 23 1 IV 24 1 razem 86 4 I 17 1 II 17 1 III 14 1 IV 15 1 razem 63 4 I 16 1 II 24 1 III 17 1 IV 19 1 razem 76 4 I 19 1 II 25 1 III 18 1 IV 21 1 razem 83 4 ogółem technikum wielozawodowa I 36 1 II 26 1 III 22 1 razem

6 w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy liceum ogólnokształcące technikum technikum dla dorosłych szkoła podstawowa specjalna mechanik pojazdów samochodowych kucharz/mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) kucharz I 23 1 II 21 1 III 21 1 razem 65 3 I - - II 10 1 razem 10 1 I 27 1 II - - III - - razem 27 1 ogółem szkoła zawodowa ogółem szkoła X I 16 1 II 17 1 III 17 1 razem 50 3 I - - technik żywienia i gospodarstwa domowego II III IV ,5 1 razem 57 2,5 I 25 1 technik żywienia II - - i usług III - - gastronomicznych IV - - razem 25 1 I - - II - - technik turystyki III 10 0,5 wiejskiej IV - - razem 10 0,5 ogółem szkoła (młodzież) technik rolnik I - - II 6 1 III 5 1 IV 6 1 razem 17 3 ogółem szkoła X I 2 II 2 III 6 oddziały łączone IV 4 1 V 9 oddziały VI 5 łączone ZET 6 1 6

7 Specjalnych gimnazjum specjalne szkoła przysposabiająca do pracy szkoła podstawowa specjalna gimnazjum specjalne szkoła przysposabiająca do pracy zasadnicza szkoła zawodowa X x razem 34 4 I 8 1 II 13 1 III 13 1 ZET 7 1 razem 41 4 I 6 1 II 6 1 III 12 2 razem 24 4 ogółem szkoła X X x kucharz I 6 II 6 III 8 IV 7 V 7 oddziały łączone VI 11 razem 45 6 I 6 II 16 III 9 oddziały zajęcia łączone rewalidacyjnowychowawcze 3 razem 34 4 I 2 II 14 III - oddziały łączone razem 16 3 I 15 1 II - - III - - ogółem szkoła Ogółem szkoły

8 Tabela nr 2. Wyniki naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Nazwa szkoły Ogólnokształcących Nr 1 Rok szkolny Liczba uczniów przyjętych do kl. I Liczba oddziałów 2011/ / / Zawodowych 2011/ / / / / / im. Stanisława Staszica w Maszewie 2011/ / / / / /

9 RAZEM SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY w Maszewie Technikum dla Dorosłych 2011/ / / / / / Porównanie liczby uczniów przyjętych do klas I w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 9

10 10

11 Z powyższego zestawienia wynika, że maleje liczba uczniów przyjmowanych do klas pierwszych. Na stałym poziomie utrzymuje się nabór do szkół zawodowych, natomiast w liceach zauważalna jest tendencja spadkowa. W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica zmniejszyła się liczba oddziałów o 1. Natomiast w Zespole Szkół Zawodowych liczba oddziałów zwiększyła się o 1. W Zespole Szkół w Maszewie nie dokonano w ogóle naboru. Tabela nr 3. Wyniki naboru do klasy pierwszej w Szkole Muzycznej I Stopnia Rok szkolny Liczba uczniów przyjętych do klasy I 2011/ / / III. Szkoły i placówki działające na terenie powiatu goleniowskiego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne Na terenie powiatu goleniowskiego działają również szkoły niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne, które wpisane są do ewidencji działalności oświatowej, a także do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną. 11

12 Tabela nr 4. Liczba uczniów i wychowanków w szkołach i placówkach niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne Lp Nazwa szkoły Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna 13 Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda (dla młodzieży), ul. Szkolna 13 Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda (dla dorosłych), ul. Szkolna 13 Policealna Szkoła Administracji Publicznej, ul. Szkolna 13 Liczba uczniów/ wychowanków 5. Niepubliczna Szkoła Policealna, ul. Zielona Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Zielona 11 Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stepnicy, ul. Krzywoustego 23a Prywatne Liceum Ogólnokształcące, ul Bohaterów Warszawy 78 Prywatne Policealne Studium Zawodowe, ul. Bohaterów Warszawy 78 Prywatne Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Zielona 11 Prywatne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży), ul. 3 Maja 22 Prywatne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych), ul. 3 Maja 22 Prywatne Policealne Studium Zawodowe, ul. 3 Maja 22 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Przybiernowie, ul. Kościuszki 16 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROFI-MED, ul. M. Konopnickiej 10A Razem Do szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne uczęszczało w roku szkolnym 2012/ uczniów i wychowanków (dane: SIO, stan na 31 marca 2013 r.). W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów i wychowanków zmniejszyła się o

13 IV. Baza lokalowa Stan techniczny i funkcjonalność budynków oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry. Z dniem 1 września 2012 r. Specjalnych przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Niepodległości 1B. Budowa siedziby sfinansowana została w ramach realizacji projektu pn: Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr UDA-RPZP /10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Oś Priorytetowa 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.1. Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie Infrastruktura edukacyjna szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Koszt realizacji projektu po stronie Powiatu Goleniowskiego wyniósł ,81 zł, a jego zakończenie nastąpiło w sierpniu 2012 r. W roku szkolnym 2012/2013 wykonano również inne prace inwestycyjne w szkołach i placówkach takie jak: wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych (zakup sprzętu rewalidacyjnorehabilitacyjnego nie objętego dokumentacją projektową ,49 zł; zakup sprzętu dydaktycznego oraz wyposażenie w sprzęt do praktycznej nauki zawodu nie objętego dokumentacją projektową ,60 zł; zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego ,39 zł; zakup mebli szkolnych oraz doposażenia łazienek wraz z dostawą i montażem ,86 zł), wyprowadzenie dwóch grup kominowych ponad dach w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,00 zł, zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica ,00 zł, dostosowanie części hotelowej obiektu Zespołu Szkół do wymogów ochrony przeciwpożarowej dokumentacja ,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę budynku ZSZ przy ul. Maszewskiej ,00 zł, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt rewalidacyjny ,86 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizacje budynków w kompleksie Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości ,00 zł, aktualizacja audytu energetycznego w Zespole Szkół 1 968,00 zł, opracowanie audytu energetycznego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2 829,00 zł. 13

14 W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono szereg drobnych remontów, które przyczyniły się do poprawy bazy dydaktycznej szkół. Tabela nr 5. Remonty przeprowadzone w szkołach i placówkach Nazwa szkoły Zakres prac remontowych Ogólnokształcących Nr 1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Maszewie im. Stanisława Staszica Zawodowych wymiana podłogi w sekretariacie; drobne prace konserwatorskie ubytki w ścianach; naprawa sanitariatów malowanie korytarzy i klatki schodowej; malowanie stolarki drzwiowej naprawa sprzętu szkolnego (ławki, krzesła); naprawa drzwi do sal lekcyjnych; naprawa wykładzin podłogowych; uzupełnienie fug w płytkach w toaletach szkolnych; naprawa drzwi do sali gimnastycznej; umocowanie obluzowanych gniazdek i kontaktów elektrycznych; wymiana spalonych jarzeniówek; naprawa elewacji budynku przy wejściu do kotłowni uzupełnienie tynków i wymalowanie adaptacja i remont pomieszczeń na 2 gabinety lekcyjne i gabinet informatyczny do przedmiotów ekonomicznych; malowanie klatki schodowej i holu oraz wejścia do szkoły wykonanie ogrodzenia terenu szkoły od ulicy Maszewskiej na odcinku 150 m; odświeżenie lamperii na korytarzach i sali gimnastycznej; odświeżenie ścian sali komputerowej Baza szkół jest systematycznie modernizowana i doposażana. Każda szkoła posiada minimum jedną pracownię komputerową, a liczba komputerów zarówno tych użytkowanych przez uczniów jak i nauczycieli i pracowników szkoły systematycznie wzrasta. W miarę możliwości stare komputery i oprogramowanie zastępowane są nowymi. Szkoły zawodowe posiadają pracownie do nauki przedmiotów zawodowych. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne obrazuje tabela nr 6 i 7. 14

15 Liczba pracowni komputerowych Stanowiska użytkowane przez uczniów Stanowiska użytkowane przez nauczycieli i pracowników szkoły Komputery w bibliotece szkolnej Stanowiska do nauki języków obcych Telewizory Projektory multimedialne Tablice interaktywne Odtwarzacze DVD Ksero Tabela nr 6. Liczba pracowni komputerowych oraz stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne Komputery Szkoła/placówka Ogólnokształcących Nr 1 Zawodowych im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalnych Razem

16 Sale lekcyjne duże Sale lekcyjne małe Sale gimnastyczne pełnowymiarowe Sale gimnastyczne niepełnowymiarowe Zastępcze sale gimnastyczne do piłki nożnej do piłki ręcznej do piłki siatkowej do piłki koszykowej inne Nowe książki zakupione do biblioteki w roku szkolnym 2012/2013 (ilość woluminów) Czasopisma młodzieżowe prenumerowane w roku szkolnym 2012/2013 Czasopisma popularno-naukowe prenumerowane w roku szkolnym 2012/2013 Tabela nr 7. Ilość woluminów i czasopism zakupionych do bibliotek Szkoła/placówka Ogólnokształcących Nr 1 Zawodowych im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Specjalnych Razem Tabela nr 8. Informacja o bazie lokalowej i wyposażeniu szkół w obiekty sportowe Obiekty sportowe Boiska Szkoła/placówka Ogólnokształcących Nr 1 Zawodowych

17 im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalnych Razem Dyrektor każdej jednostki oświatowej jest zobowiązany co najmniej raz w roku do dokonania kontroli obiektów nalężących do szkoły lub palcówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu. Jednostki oświatowe są także regularnie kontrolowane przez upoważnione do tego instytucje państwowe, tj. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Po kontroli jednostki oświatowej przez każdą z tych instytucji, w przypadku stwierdzenia konieczności poprawy stanu bieżącego, organ kontrolujący wydaje decyzję zobowiązującą dyrektora szkoły lub placówki do usunięcia nieprawidłowości. Nieprawidłowości wykazane w protokołach są na bieżąco usuwane w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu. Zgodnie z 41 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) o każdym wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły lub placówki dyrektor jednostki oświatowej zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący. Tabela nr 9. Wypadki w szkołach i placówkach Nazwa szkoły Ogólnokształcących Nr 1 Zawodowych Liczba wypadków w trakcie zajęć Liczba wypadków na terenie szkoły w czasie wolnym od zajęć

18 Bez stopnia awansu Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Ogółem im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalnych Szkoła Muzyczna I Stopnia Razem 1 0 W roku szkolnym 2012/2013 wydarzył się 1 wypadek, o którym dyrektor niezwłocznie powiadomił organ prowadzący. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2012/2013 (2 443 uczniów) wypadki stanowiły znikomy odsetek zdarzeń. V. Kadry i doskonalenie zawodowe nauczycieli Strukturę zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013 według stopni awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 10. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w szkole Szkoła/placówka Zatrudnieni Ogólnokształcących Nr 1 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 0,85 0 0,22 0,50 1,05 2,62 etatu razem etaty 0,85 0 5,22 9,50 9,05 24,62 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 0 1,17 0 3,12 1,25 5,54 etatu razem etaty 0 1, ,12 16,25 39,54 18

19 Zawodowych im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Specjalnych Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Szkoła Muzyczna I Stopnia OGÓŁEM w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 0,62 1,79 0,81 4,44 0,87 8,53 etatu razem etaty 0,62 4,79 11,81 19,44 13,87 50,53 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 0 0,50 1,58 1,80 0,77 4,65 etatu razem etaty 0 2,50 22,58 19,80 17,77 62,65 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 0 0 0,62 0,11 0,49 1,22 etatu razem etaty 0 0 2,62 7,11 3,49 13,22 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym ,20 1,20 etatu razem etaty ,20 33,20 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 0,36 0 0,28 0,56 0,50 1,70 etatu razem etaty 1, ,28 14,56 4,50 33,70 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym etatu razem etaty w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym etatu 0 0 0, ,75 razem etaty 0 0 2, ,75 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 1,06 1,44 4,02 2,16 3,47 12,15 etatu razem etaty 1,06 1,44 6,02 11,16 4,47 24,15 w pełnym wymiarze w niepełnym wymiarze liczba w tym etatu 2,89 4,90 8,28 12,69 9,60 38,36 RAZEM ETATY 4,89 12,90 75,28 109,69 98,60 301,36 19

20 Podkreślić należy, że najwyższy procent ogółu zatrudnionych nauczycieli stanowią nauczyciele mianowani (36,40%). Niewiele mniejszy odsetek stanowią nauczyciele dyplomowani (32,72%) i nauczyciele kontraktowi (24,98%). Niewielki jest odsetek nauczycieli stażystów (4,28%) oraz zatrudnionych bez stopnia awansu zawodowego (1,62%). W roku szkolnym 2012/2013 stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało 11 nauczycieli, stopień nauczyciela mianowanego 15 nauczycieli, stopień nauczyciela dyplomowanego 5 nauczycieli. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2012/2013 uhonorowano 11 nauczycieli Nagrodą Starosty. Ponadto 2 nauczycieli otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej. Tabela nr 11. Poziom wykształcenia nauczycieli Szkoła/placówka Ogólnokształcących Nr 1 Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Liczba osób % ogółu Liczba osób Wyższe zawodowe % ogółu Liczba osób Inne % ogółu 26 92,86 1 3,57 1 3,

21 Zawodowych im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalnych Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Szkoła Muzyczna I Stopnia 48 85, ,5 1 1, ,31 4 6,15 1 1, , , ,5 2 5, Razem , ,49 6 1,80 Podkreślić należy, że najwyższy procent ogółu zatrudnionych nauczycieli stanowią nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym (93,71%). Niewielki jest odsetek nauczycieli z wykształceniem wyższym zawodowym (4,49%) oraz zatrudnionych z pozostałymi kwalifikacjami (1,80%). 21

22 W celu zdobycia wyższych umiejętności oraz szerszych uprawnień zawodowych nauczyciele uczestniczyli w różnego rodzaju kursach i szkoleniach (19 nauczycieli) oraz studiach podyplomowych (15 nauczycieli). Jak co roku, w celu podnoszenia jakości pracy, szkoły organizowały wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Ogółem przeprowadzono 39 szkoleniowych rad pedagogicznych. Ich tematyka dotyczyła bieżących problemów szkół i przedstawiała się następująco: Indywidualizacja kształcenia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, Zarzadzanie projektem, jako narzędzie w odniesieniu do rozwoju rynku pracy i zapewnienia jakości kształcenia. Metody zarzadzania projektami w szkołach zawodowych, Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do planowania swojej pracy, Ewaluacja współpracy z rodzicami, Pomocy psychologiczno pedagogiczna, Procedura Niebieskiej Karty, Procedura organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym szkoła zawodowa w roku reformy, Emisja i higiena głosy, Nauczyciel i coach podstawy metody coachingu w pracy z uczniem, Procedury przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Budowanie autorytetu nauczyciela, Analiza transakcyjna w relacji nauczyciel rodzic, Referat promocja szkoły w środowisku lokalnym. Wizerunek szkoły, Wykonywanie ozdób techniką Decoupage u, Realizacja i monitorowanie podstawy programowej i godzin karcianych, Warsztaty z terapii ręki, Terapia EEG-biofeedback, Fizjoterapia, Wypełnianie świadectw szkolnych pismem komputerowym, Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Porady dla specjalistów, Pierwsza pomoc przedlekarska, Szkolenie na temat postępowania z chorym dzieckiem, Promocja zdrowia, Bezpieczeństwo w szkole, Procedury, organizacja i przeprowadzanie Egzaminu kl. VI i Testów Gimnazjalnych, Motywowanie uczniów do nauki, podstawy psychologiczne, praktyka, Reforma Programowa oraz zasady oceniania wewnątrzszkolnego, Zmiany w przepisach prawa oświatowego i monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz Nauczyciel wychowawcą klasy, Praca i obowiązki nauczyciela w świetle obowiązującego prawa oświatowego z elementami oceny pracy nauczyciela. 22

23 Najwięcej rad szkoleniowych przeprowadzono w Zespole Szkół Zawodowych (8), najmniej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica (2). Tabela nr 12. Nauczyciele bibliotekarze, pedagodzy, psycholodzy i doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach Nazwa szkoły/placówki Ogólnokształcących Nr 1 Zawodowych im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalnych Liczba uczniów Wymiar etatu bibliotekarza pedagoga psychologa doradcy zawodowego 293 1, , ,5 1, ,5 0, ,5 1 0, ,3 1 0,5 0,05 RAZEM ,47 6,8 1,73 2,05 W szkołach prowadzonych przez Powiat Goleniowski zatrudnionych było 8 pedagogów (6,8 etatu), 3 psychologów (1,73 etatu), 11 bibliotekarzy (7,47 etatu) oraz 3 doradców zawodowych (2,05 etatu). Największa liczba uczniów na 1 etat pedagoga przypada w Zespole Szkół Zawodowych oraz Zespole Szkół im. Stanisława Staszica, przy czym w Zespole Szkół Zawodowych w roku szkolnym 2012/2013 zatrudniony był również psycholog i doradca zawodowy. 23

24 VI. Zajęcia pozalekcyjne i osiągnięcia uczniów W roku szkolnym 2012/2013 Starosta Goleniowski przyznał nagrodę za wybitne osiągnięcia 16 uczniom, a 5 uczniów otrzymywało Stypendium Rady Powiatu za wyniki w nauce (Powiatowy Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży). Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Goleniowski otrzymali również szereg innych znaczących nagród i wyróżnień 6 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 3 uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia otrzymało stypendium Burmistrza Gminy Goleniów. Wymiernym efektem pracy uczniów i nauczycieli są ich sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Poniższa tabela przedstawia osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Tabela nr 13. Sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych Nazwa szkoły Zawodowych Nazwa konkursu - Etap i miejsce 1) I miejsce w II etapie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Unii Europejskiej; 2) II miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Ministra Spraw Zagranicznych Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Akademia Młodego Dyplomaty (województwo zachodniopomorskie); 3) Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik ; 4) I, II i III miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego w Szczecinie; 5) I miejsce w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Rosyjskiej w Szczecinie; 6) II miejsce w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art w kategorii fotografia; 7) IV miejsce w województwie w XI Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund ; 8) IV, V i VI miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English Ace ; 9) Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur ; 10) V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z Edukacji Globalnej; 11) X miejsce w okręgu w XVII Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i Żywieniu; 1) IV miejsce w województwie w Bałtyckim Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej oraz I LO im. St. Dubois w Koszalinie; 2) IV miejsce w województwie oraz finalista w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach; 3) III miejsce w województwie w Konkursie Wiedzy o Rachunkowości dla Studentów i Uczniów Szkół Średnich 2013 Liderzy rachunkowości; 4) III i IV miejsce drużynowo w województwie Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości organizowanym przez Business Centre Club i Zachodniopomorską Szkołę Biznesu; 5) IV miejsce drużynowo w województwie Ekonomiczne Gry Uliczne ; 6) VI i VIII miejsce w województwie I Regionalny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i samorządzie terytorialnym ; 7) Konkurs ogólnopolski reprezentanci województwa zachodniopomorskiego XIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży ; 8) VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej; 9) II miejsce drużynowo w Wojewódzkim Konkursie Mój Zawód Moja Pasja. 24

25 Ogólnokształcących Nr 1 im. Stanisława Staszica Zespól Szkół Specjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Szkoła Muzyczna I Stopnia 1) Laureatka I miejsca w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Aktywni babcia i dziadek na emeryturze ; 2) Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Z poprawną polszczyzną na co dzień ; 3) Finalistka i Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Z poprawną ortografią na co dzień ; 4) Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym Malowanie słowem i sercem ; 5) Laureatka I miejsca tytuł MISTRZA ORTOGRAFII w konkursie ortograficznym organizowanym przez WSH TWP w Szczecinie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego; 6) Wyróżnienie w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu; 7) I miejsce w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki Pomóż ocalić życie bezbronnemu ; 8) I miejsce w V Archidiecezjalnym Konkursie Papieskim Poznajemy dokumenty Ojca Świętego Benedykt XVI Deus Caritas est oraz Spe Salvi ; 9) Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim ARCYBISKUP KAZIMEIRZ MAJDAŃSKI WSPANIAŁY KAPŁAN I WIELKI PATRIOTA ; 10) IX miejsce w Polsce, I miejsce w województwie w debacie na temat ekorozwoju do XIX edycji Sejmu dzieci i młodzieży ; 11) V miejsce w okręgu XXI edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK; 12) II miejsce w okręgu w XVII edycji konkursu Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego ; 13) VI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego Pokaż nam język ; 14) Udział w II etapie Olimpiady Języka Angielskiego; 15) Udział w etapie okręgowym (4 okręgi w Polsce) Olimpiady Przedsiębiorczości; 16) Udział w II etapie Olimpiady Bankowej; 17) Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik. 1) I, II i III miejsce w Krajowym Konkursie Ekologicznym Edukacja w gospodarstwie od A do Z Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. 2) II miejsce drużynowo w I Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym dla Szkół Zawodowych Specjalnych w Szczecinie Matematyka w pracy na poważnie i wesoło ; 3) I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym WODR Barzkowice; 4) I miejsce Chłopska Szkoła Biznesu Konkurs Ogólnopolski organizowany przez Małopolski Instytut Kultury o Puchar Starosty Goleniowskiego. 1) V miejsce zespołowo w Konkursie Komputerowym Internetowa Mądra Głowa ; 2) III miejsce w Konkursie Fotograficznym: Dorzecze Iny cztery pory roku ; 1) I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Uczniów Szkół i Ośrodków Specjalnych w Szczecinie; 2) I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Szczecinie; 3) I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Przeglądzie Form Artystycznych w Kołobrzegu; 4) I, II i IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Matematyczno- Przyrodniczej w Świnoujściu. 1) Laureat XVIII Spotkań Muzycznych w Słupcy; 2) Wyróżnienie na II Festiwalu Akordeonowym w Sochaczewie; 3) Wyróżnienie w kat. I na 21 Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu; 4) III miejsce w XIX Mławskim Festiwalu Akordeonowym; 5) Laureat w II Festiwalu Akordeonowym w Sochaczewie; 6) II miejsce w gr. II w II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Sonat oraz wyróżnienie za najlepsze wykonanie sonaty; 7) I miejsce w gr. III w II Międzywojewódzkim Konkursie Skrzypcowym w Pyrzycach; 8) Wyróżnienie w kat. I na I Konfrontacjach Młodych Akordeonistów 25

26 w Oławie; 9) Wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Koszalinie; 10) III miejsce w gr. I w V Międzyregionalnym Konkursie Fortepianowym w Pyrzycach; 11) II m. w II Międzywojewódzkim Konkursie Altówkowym w Pyrzycach; 12) I miejsce w gr. I w II Międzywojewódzkim Konkursie Skrzypcowym w Pyrzycach; 13) III miejsce w gr. II w II Międzywojewódzkim Konkursie Skrzypcowym w Pyrzycach; 14) Wyróżnienie II stopnia w gr. I w Międzywojewódzkim Konkursie Skrzypcowym w Pyrzycach; 15) I i III miejsce w II Regionalnym Turnieju Szkół Muzycznych w Kołobrzegu; 16) Wyróżnienie w II Regionalnym Turnieju Szkół Muzycznych w Kołobrzegu. Ważnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej jest sport. Jak co roku, również w tej dziedzinie młodzież uzyskiwała znaczące osiągnięcia, co obrazuje poniższa tabela. Tabela nr 14. Największe sukcesy uczniów w zawodach sportowych Nazwa szkoły Nazwa zawodów miejsce Zawodowych 1) IX miejsce w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce (bieg na dystansie 1500 m); 2) XIII miejsce w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (bieg na dystansie 400 m); 3) XIX miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów i Juniorów w Biegach Przełajowych w Bydgoszczy (bieg na dystansie 2000 m Juniorek); 4) II miejsce w Mistrzostwach Województwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Szczecinie (bieg na dystansie 800 m Juniorek); 5) I miejsce w Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce (bieg na dystansie 400 m); 6) III miejsce w Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce (bieg na dystansie 200 m); 7) III miejsce w IV Otwartym Pucharze Pomorza w karate WKF w kumite chłopców lat; 8) III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate VIII Kamikaze Cup ; 9) VII miejsce w Mistrzostwach Polski w karate WKF Juniorów Młodszych i Juniorów; 10) VI i IX miejsce w Mistrzostwach Świata w Tańcach Jazz i Modern powyżej lat 16 we Frankfurcie; 11) II miejsce drużynowo w Mistrzostwach Wojewódzkich w Piłce Nożnej Chłopców w ramach Licealiady w Kamieniu Pomorskim; 12) V miejsce drużynowo w Mistrzostwach Wojewódzkich w Piłce Siatkowej Dziewcząt w ramach Licealiady w Kamieniu Pomorskim; 13) V miejsce drużynowo w Mistrzostwach Wojewódzkich w Piłce Koszykowej Chłopców w ramach Licealiady w Kołobrzegu. 1) III miejsce w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego Juniorów i Juniorów Młodszych w biegu na dystansie 200 m; 2) III miejsce w Mistrzostwach Polki w Muay Thai Seniorów; 3) III miejsce w Mistrzostwach Polski w Grapplingu; 4) I miejsce w karabinie pneumatycznym i I miejsce w karabinie dowolnym w Międzynarodowym Pucharze Bałtyku Ustka 2013 r. 26

27 Ogólnokształcących Nr 1 im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalnych 1) I miejsce w tenisie stołowym chłopców w finale wojewódzkim awans do Mistrzostw Polski; 2) III miejsce w tenisie stołowym w Mistrzostwach Województwa Seniorów w grze indywidualnej; 3) III miejsce w tenisie stołowym w Mistrzostwach Województwa Seniorów w grze deblowej; 4) II miejsce w tenisie stołowym w Mistrzostwach Województwa Seniorów w grze mikstowej; 5) IX miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikującym Juniorów w tenisie stołowym; 6) III miejsce w III Wojewódzkim Turnieju Klasyfikującym Seniorów w tenisie stołowym; 7) IX miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w tenisie stołowym; 8) V miejsce w tenisie stołowym w Mistrzostwach Polski w deblu; 9) I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Juniorów w tenisie stołowym; 10) II miejsce w Mistrzostwach Województwa Juniorów w grze deblowej w tenisie stołowym; 11) II miejsce w Mistrzostwach Województwa Juniorów w grze mikstowej w tenisie stołowym; 12) V miejsce w Finale Wojewódzkim w Koszykówce Dziewcząt w Licealiadzie Młodzieży. 1) III miejsce drużynowo w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców; 2) III miejsce drużynowo w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 1) III i VI miejsce w Jesiennych Biegach Przełajowych w kategorii dziewcząt szkół rolniczych na dystansie 1000 m w ramach XXV Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA ) VI miejsce drużynowo w Wojewódzkim Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych w Stargardzie Szczecińskim; 2) I i II miejsce w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w biegach przełajowych; 3) I miejsce na 25 m stylem dowolnym Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych; 4) I miejsce na 25 m stylem grzbietowym Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych; 5) I miejsce na 25 m stylem dowolnym w kat. Gimnazjów Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych; 6) I miejsce na 25 m stylem klasycznym Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych; 7) II miejsce na 50 m stylem dowolnym Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych; 8) I miejsce na 25 m stylem grzbietowym Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych; 9) II, III, i IV miejsce w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Tenisie Stołowym; 10) I miejsce w rzucie piłeczką palantową w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Lekkiej Atletyce Pyrzyce; 11) I miejsce w biegu na 60 m w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Lekkiej Atletyce Pyrzyce; 12) I miejsce w biegu na 800 m w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Lekkiej Atletyce Pyrzyce; 13) I i II miejsce w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Biegach Przełajowych; 14) I miejsce Zachodniopomorskie Biegi Przełajowe. 27

28 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1) I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Dniu Treningowym Aktywności Motorycznej w Kołobrzegu; 2) I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Turnieju Leśne Podchody w Tanowie; 3) I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Szczecinie. We współzawodnictwie powiatów w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2012/2013 Powiat Goleniowski uplasował się na 8 miejscu wśród 20 powiatów. W klasyfikacji szkół na 16 miejscu uplasował się (118 punktów), na 24 miejscu im. Stanisława Staszica (89 punktów) i na 28 miejscu Ogólnokształcących Nr 1 (81 punktów). Na dalszych miejscach uplasował się Zawodowych (55 miejsce) i w Maszewie (97 miejsce). Sklasyfikowano 131 szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa zachodniopomorskiego. W porównaniu do roku 2011/2012 wyniki sportowe Zespołu Szkół znacznie się polepszyły. Zanotowano wzrost w klasyfikacji o 10 miejsc. im. Stanisława Staszica poprawił swoją lokatę o 4 miejsca, a Ogólnokształcących Nr 1 o 1 miejsce. Osiągnięcia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 możemy uznać za bardzo dobre biorąc pod uwagę bazę lokalową szkoły oraz liczbę uczniów do niej uczęszczających. Sukcesy te są efektem codziennej pracy na zajęciach lekcyjnych oraz pracy dodatkowej w ramach zajęć pozalekcyjnych. Oprócz nauki młodzież ma możliwość rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień. Zajęcia te służą również wyrównywaniu wiedzy z poszczególnych przedmiotów i są proponowane uczniom zagrożonym niepowodzeniem szkolnym. Każdego roku organizowane są także zajęcia dla klas maturalnych. Dodatkowe godziny umożliwiają lepsze przygotowanie do egzaminu i ograniczają konieczność korzystania z płatnych korepetycji. Znaczna ich część finansowana jest z funduszy Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Szkoły pozyskują także środki finansowe w ramach EFS. Nauczyciele prowadzą również bezpłatnie zajęcia pozalekcyjne, w ramach tzw. godzin karcianych oraz z godzin do dyspozycji dyrektora. 28

29 Tabela nr 15. Liczba realizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych Nazwa szkoły Zawodowych w Maszewie Ogólnokształcących Nr 1 im. Stanisława Staszica Specjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Liczba godz. w tygodniu Źródło finansowania 24 EFS 14 Powiat Goleniowski 46 art. 42 ust. 2 pkt 2 KN Zajęcia realizowane w ramach 1 40 godzinnego tygodnia pracy 78 EFS 17 Powiat Goleniowski 50 art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 9,5 Powiat Goleniowski 1 art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 19 EFS 7 g/dyr 13 Powiat Goleniowski 19 art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 2 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości 47 art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 25 Powiat Goleniowski 2 g/dyr 12 Powiat Goleniowski 4 art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 30 bezpłatnie Razem 420,50 29

30 Typ szkoły Tegoroczni absolwenci przystępujący do egzaminu Zdali egzamin Zdawalność % w 2013 r. Zdawalność % w 2012 r Zdawalność % w 2011 r. VII. Wyniki egzaminów zewnętrznych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych przystępowali do egzaminów obowiązkowych z języka polskiego (w części ustnej i pisemnej), wybranego języka obcego (w części ustnej i pisemnej) oraz matematyki (w części pisemnej). Do egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Goleniowski w maju 2013 r. przystąpiło 390 tegorocznych absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości. W pierwszym terminie egzamin zdało 291 absolwentów, co stanowi 74,62% wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w maju 2013 r. Po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego egzamin zdało ogółem 319 absolwentów, co stanowi 81,79% zdawalności. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2013 roku, obliczona dla wszystkich przystępujących po raz pierwszy jest niższa niż w roku ubiegłym. Najwyższą zdawalność w roku 2013 (odsetek sukcesów) uzyskali absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 92,09%. Wzrost zdawalności w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Maszewie, natomiast znaczący spadek w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych. Pomimo wzrostu zdawalności w roku 2013 nadal niepokojącym zjawiskiem jest niska zdawalność egzaminu w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Maszewie. Tabela nr 16. Wyniki egzaminów maturalnych w 2013 r. oraz w latach ubiegłych Nazwa szkoły Ogólnokształcących Nr 1 lo ,9 91,8 84,85 lo ,09 97,

31 technikum technikum technikum w Maszewie lo ,7 brak absolwentów 62,5% ,5 30,0 41,66 Zawodowych ,7 80,23 90 im. Stanisława Staszica ,88 68,42 60 RAZEM ,79 85,03 81,50 Wyniki egzaminów maturalnych 31

32 32

33 Tabela nr 17. Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Goleniowski ze zdawalnością w kraju Nazwa szkoły Ogólnokształcących Nr 1 w Maszewie Typ szkoły Zdawalność % w szkole lo 90,9 lo 92,09 Zdawalność % w kraju 94 lo 85,7 94 technikum 45,5 81 Zawodowych im. Stanisława Staszica technikum 72,7 technikum 70,88 81 Ogółem 81,79 88,00 Zdawalność egzaminu (odsetek sukcesów) w szkołach prowadzonych przez Powiat Goleniowski jest niższa niż zdawalność w kraju. Analizując zdawalność w poszczególnych typach szkół należy podkreślić fakt, że zdawalność w I Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół (92,09%) jest porównywalna do zdawalności w kraju (94%). Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w poszczególnych szkołach Tabela nr 18. Ogólnokształcących Nr 1 I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak przedmiot poziom liczba zdających zdali egzamin % zdawalności średni wynik procentowy EGZAMINY USTNE język polski x ,5 język angielski x ,1 61,36 język niemiecki x ,07 EGZAMINY PISEMNE język polski podstawowy ,6 matematyka podstawowy ,9 50 język angielski podstawowy ,1 64 język niemiecki podstawowy

34 Tabela nr 19. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego przedmiot poziom liczba zdających zdali egzamin % zdawalności średni wynik procentowy EGZAMINY USTNE język polski x ,84 55,05 język angielski x ,92 67,57 język niemiecki x ,17 Język rosyjski x ,33 EGZAMINY PISEMNE język polski podstawowy ,2 matematyka podstawowy ,81 59,41 język angielski podstawowy ,22 język niemiecki podstawowy ,8 język rosyjski podstawowy Tabela 20. Zawodowych Technikum Nr 1 przedmiot poziom liczba zdających zdali egzamin % zdawalności średni wynik procentowy EGZAMINY USTNE język polski x ,6 54,8 język angielski x ,9 55,7 język niemiecki x ,8 EGZAMINY PISEMNE język polski podstawowy ,7 56,1 matematyka podstawowy ,1 język angielski podstawowy ,5 62,6 język niemiecki podstawowy Tabela 21. im. Stanisława Staszica Technikum Nr 1 przedmiot poziom liczba zdających zdali egzamin % zdawalności średni wynik procentowy EGZAMINY USTNE język polski x język angielski x język niemiecki x EGZAMINY PISEMNE język polski podstawowy matematyka podstawowy ,3 39,05 język angielski podstawowy ,3 51 język niemiecki podstawowy

35 Tabela 22. w Maszewie Liceum Ogólnokształcące przedmiot poziom liczba zdających zdali egzamin % zdawalności średni wynik procentowy EGZAMINY USTNE język polski x ,9 język angielski x język niemiecki x EGZAMINY PISEMNE język polski podstawowy ,9 matematyka podstawowy ,7 39,1 język angielski podstawowy ,1 język niemiecki Tabela 23. w Maszewie Technikum Nr 1 przedmiot poziom liczba zdających zdali egzamin % zdawalności średni wynik procentowy EGZAMINY USTNE język polski x ,9 język angielski x ,3 44,3 język niemiecki x ,8 EGZAMINY PISEMNE język polski podstawowy ,4 matematyka podstawowy ,7 33,8 język angielski podstawowy ,2 język niemiecki podstawowy ,4 Tabela nr 24. Porównanie zdawalności (%) z przedmiotów obowiązkowych (egzaminy pisemne) w poszczególnych szkołach ze zdawalnością w skali kraju przedmiot ZSP Goleniów ZSO Nr 1 Nowogard ZSZ Goleniów ZSP Nowogard ZSP Maszewo lo technikum kraj język polski , matematyka 92,81 90, ,3 85,7 85,7 88 język angielski ,1 97,5 93, język niemiecki język rosyjski

36 Z powyższego zestawienia wynika, że w szkołach prowadzonych przez Powiat Goleniowski najwyższą zdawalność osiągnięto z języka polskiego oraz z języka niemieckiego. Zdawalność z tych przedmiotów jest wyższa niż zdawalność w skali kraju. Jedynie odsetek sukcesów absolwentów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica z tych przedmiotów był niższy niż w skali kraju. Ponadto absolwenci Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Maszewie osiągnęli z języka niemieckiego zdecydowanie mniejszy odsetek sukcesów (60%). Zdawalność z matematyki w liceach (, Ogólnokształcących Nr 1 ) jest wyższa niż zdawalność w skali kraju. Odsetek sukcesów niższy niż w kraju uzyskali absolwenci techników. Porównanie zdawalności (%) z przedmiotów obowiązkowych (egzaminy pisemne) w poszczególnych szkołach 36

37 37

38 Tabela nr 25. Porównanie średnich wyników % z przedmiotów obowiązkowych (egzaminy pisemne) osiągniętych przez poszczególne szkoły z wynikami osiągniętymi w skali kraju przedmiot ZSP Goleniów ZSO Nr 1 Nowogard ZSZ Goleniów ZSP Nowogard ZSP Maszewo lo technikum kraj język polski 65,2 48,6 56, ,9 49,4 55 matematyka 59, ,1 39,05 39,1 33,8 55 język angielski 76, , ,1 71,2 68 język niemiecki 57, ,4 58 język rosyjski Średnie wyniki % z przedmiotów obowiązkowych, z wyjątkiem języka niemieckiego osiągnięte w Zespole Szkół są wyższe niż średnie wyniki % osiągnięte w skali kraju. Na szczególną uwagę zasługuje średni wynik % osiągnięty przez absolwentów tej szkoły z matematyki, który jest o 4,41% wyższy niż wynik osiągnięty przez absolwentów w całym kraju. Średnie wyniki % osiągnięte przez absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 są porównywalne z wynikami osiągniętymi w skali kraju. Absolwenci techników ( Zawodowych, im. Stanisława Staszica, w Maszewie) osiągnęli niższe wyniki % z przedmiotów obowiązkowych niż w skali kraju. Jedynie średni wynik osiągnięty z języka angielskiego w Zespole Szkół w Maszewie (Technikum Nr 1) oraz z języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowe jest nieznacznie wyższy od wyniku ogólnokrajowego. Tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego osiągnięte przez absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Goleniowski (81,79%) są gorsze niż w roku ubiegłym (85,03%), ale porównywalne do roku 2011 (81,50%). W dwóch szkołach zwiększył się odsetek sukcesów absolwentów. W Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Maszewie o 15,5%, a w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica o 2,46%, Zdawalność w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica (70,88%) jest wprawdzie niższa niż zdawalność w technikach w skali kraju, ale zauważalna jest na przestrzeni lat stała tendencja wzrostowa (2011 r. 60%; 2012 r. 68,42%). Podobnie zdawalność w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Maszewie (85,7%) jest również niższa niż zdawalność w liceach w skali kraju, ale zauważalna jest na przestrzeni lat tendencja wzrostowa (2011 r. 62,5%, 2012 r. brak absolwentów). W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół zdawalność, która od kilku lat utrzymywała się na wysokim poziomie, przekraczając corocznie zdawalność w skali kraju i okręgu, zarówno we 38

39 wszystkich typach szkół jak i w liceach zmniejszyła się o 5,41% i jest niższa niż zdawalność w kraju. W Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych zdawalność w 2013 r. jest o 7,53% niższa niż w roku ubiegłym i jest niższa niż zdawalność w technikach w skali kraju. Najmniej zadowalające wyniki z egzaminu maturalnego uzyskali absolwenci Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Maszewie. Zdawalność w tej szkole wynosi 45,5%. Do egzaminu zawodowego w zawodach technicznych przystąpiło 222 tegorocznych absolwentów. Egzamin zdało 128 osób, co daje 57,66% zdawalności. W zawodach robotniczych do egzaminu przystąpiło 48 tegorocznych absolwentów. Egzamin zdało 32 osób, co daje 66,67% zdawalności. Na uwagę zasługuje znakomity odsetek sukcesów jaki uzyskano w Zespole Szkół Zawodowych, który wynosi 70,13%. Jest on 6,16% wyższy niż zdawalność egzaminu w skali okręgu i 8,11% wyższy niż zdawalność w skali województwa. Cieszy również fakt 100% zdawalności w zawodzie sprzedawca w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych. Tabela nr 26. Zdawalność egzaminów zawodowych w porównaniu do zdawalności w okręgu i województwie Nazwa szkoły Zdawalność % w szkole Zdawalność % w okręgu Zdawalność % w województwie zawody technikalne Zawodowych im. Stanisława Staszica w Maszewie Zawodowych im. Stanisława Staszica 70,13 56,1 22,73 zawody robotnicze 70 64,29 63,97 62,02 75,31 72,17 39

40 Tabela nr 27. Zdawalność egzaminu z przygotowania zawodowego w 2013 r. w porównaniu do lat ubiegłych Nazwa szkoły im. Stanisława Staszica Zawód Zdawalność % 2013 r. Zdawalność % 2012 r. Zdawalność % 2011 r. technik handlowiec 93,3 83,3 81 technik pojazdów samochodowych technik informatyk 38,1 77,8 35 technik ekonomista 94, technik żywienia i gospodarstwa domowego 68 83,3 76 technik hotelarstwa 41,2 - - zsz- mechanik poj. samochodowych zsz- kucharz małej gastronomii 58,8 62,5 71, zsz- sprzedawca 88,8 72,7 85,7 technik ekonomista 91, Zawodowych technik handlowiec 57, technik hotelarstwa technik technologii drewna brak absolwentów ,6 technik informatyk 53, ,4 zsz- sprzedawca ,3 w Maszewie zsz- kucharz małej gastronomii technik żywienia i gospodarstwa domowego 62,5 83,3 93, ,8 51,85 40

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Szczytniki INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytniki w roku szkolnym 2012/2013

Wójt Gminy Szczytniki INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytniki w roku szkolnym 2012/2013 Wójt Gminy Szczytniki INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczytniki w roku szkolnym 2012/2013 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp...2

Spis treści: Wstęp...2 Spis treści: Wstęp...2 1. Baza oświaty na terenie gminy Krzynowłoga Mała...3 2. Informacja o kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej...7 3. Informacja o uczniach...8 3.1. Realizacja obowiązku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY

RAPORT O STANIE OŚWIATY RAPORT O STANIE OŚWIATY kwiecień 2013 I. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów I.1. Podstawy prawne realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów W okresie przygotowywania tegorocznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Ustawowe zadania oświatowe gmin i powiatów.. 6 2. Organizacja przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów. 11 2.1. Wychowanie przedszkolne...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo