Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Opracowanie: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Sylwia Dzidziul, Renata Chomińska PAŹDZIERNIK 2013 r.

2 Spis treści I. Zadania oświatowe Powiatu Goleniowskiego 3 II. Stan organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski charakterystyka szkół i placówek III. Szkoły i placówki działające na terenie powiatu goleniowskiego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne 11 IV. Baza lokalowa V. Kadry i doskonalenie zawodowe nauczycieli VI. Zajęcia pozalekcyjne i osiągnięcia uczniów 24 VII. Wyniki egzaminów zewnętrznych. 30 VIII. Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych. 44 IX. Podsumowanie 47 2

3 I. Zdania oświatowe Powiatu Goleniowskiego Zdania oświatowe Powiatu Goleniowskiego wynikają w szczególności z postanowień: 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami) 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. W art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym zapisano, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie edukacji publicznej. W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, że do zadań własnych powiatu należy m.in. zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych ( ) oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych udzielających dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. II. Stan organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Goleniowski charakterystyka szkół i placówek Powiat Goleniowski w roku szkolnym 2012/2013 był organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowych: 1., w skład którego wchodzą: - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, - Szkoła Policealna, 2. Zawodowych, w skład którego wchodzą: - Technikum Nr 1, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 3. w Maszewie, w skład którego wchodzą: - Liceum Ogólnokształcące, - Technikum Nr 1, - Technikum Rolnicze dla Dorosłych, 4. Ogólnokształcących Nr 1, w skład którego wchodzą: - I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak, - I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 5., w skład którego wchodzą: - Technikum Nr 1, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, - Internat, 6. Specjalnych, w skład którego wchodzą: - Szkoła Podstawowa Specjalna, - Gimnazjum Specjalne, - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, 3

4 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzą: - Szkoła Podstawowa Specjalna, - Gimnazjum Specjalne, - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, - Internat, 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 9. Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin, 10. Szkoła Muzyczna I Stopnia z filią. W roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku poprzedniego sieć szkół prowadzonych przez Powiat Goleniowski nie uległa zmianie. Widoczny jest wzrost dotyczący liczby uczniów (rok szkolny 2011/ uczniów, rok szkolny 2012/ uczniów). Tabela nr 1. Liczba uczniów oraz oddziałów w szkołach Nazwa szkoły Ogólnokształcących Nr 1 Zawodowych Typ szkoły liceum ogólnokształcące liceum ogólnokształcące technikum Profil, specjalność, zawód 4 X X technik ekonomista Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów I 90 3 II III 82 4 razem I II III razem I 19 0,5 II 23 1 III 23 1 IV 26 1 razem 91 3,5 I 18 0,5 II 23 1 technik handlowiec III 20 1 IV 19 1 razem 80 3,5 I 64 2 II 30 1 technik informatyk III 32 1 IV 29 1 razem I 36 1 II 26 1 technik hotelarstwa III 25 1 IV 26 1 razem ogółem technikum

5 im. Stanisława Staszica zasadnicza szkoła zawodowa technikum zasadnicza szkoła zawodowa wielozawodowa I 72 3 II 69 3 III 52 2 razem ogółem szkoła technik żywienia i gospodarstwa domowego technik żywienia i usług gastronomicznych technik pojazdów samochodowych technik ekonomista technik handlowiec technik hotelarstwa technik informatyk I - - II 21 1 III 24 1 IV 26 1 razem 71 3 I 27 1 II - - III - - IV - - razem 27 1 I 29 1 II 31 1 III 28 1 IV 28 1 razem I 20 1 II 19 1 III 23 1 IV 24 1 razem 86 4 I 17 1 II 17 1 III 14 1 IV 15 1 razem 63 4 I 16 1 II 24 1 III 17 1 IV 19 1 razem 76 4 I 19 1 II 25 1 III 18 1 IV 21 1 razem 83 4 ogółem technikum wielozawodowa I 36 1 II 26 1 III 22 1 razem

6 w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy liceum ogólnokształcące technikum technikum dla dorosłych szkoła podstawowa specjalna mechanik pojazdów samochodowych kucharz/mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) kucharz I 23 1 II 21 1 III 21 1 razem 65 3 I - - II 10 1 razem 10 1 I 27 1 II - - III - - razem 27 1 ogółem szkoła zawodowa ogółem szkoła X I 16 1 II 17 1 III 17 1 razem 50 3 I - - technik żywienia i gospodarstwa domowego II III IV ,5 1 razem 57 2,5 I 25 1 technik żywienia II - - i usług III - - gastronomicznych IV - - razem 25 1 I - - II - - technik turystyki III 10 0,5 wiejskiej IV - - razem 10 0,5 ogółem szkoła (młodzież) technik rolnik I - - II 6 1 III 5 1 IV 6 1 razem 17 3 ogółem szkoła X I 2 II 2 III 6 oddziały łączone IV 4 1 V 9 oddziały VI 5 łączone ZET 6 1 6

7 Specjalnych gimnazjum specjalne szkoła przysposabiająca do pracy szkoła podstawowa specjalna gimnazjum specjalne szkoła przysposabiająca do pracy zasadnicza szkoła zawodowa X x razem 34 4 I 8 1 II 13 1 III 13 1 ZET 7 1 razem 41 4 I 6 1 II 6 1 III 12 2 razem 24 4 ogółem szkoła X X x kucharz I 6 II 6 III 8 IV 7 V 7 oddziały łączone VI 11 razem 45 6 I 6 II 16 III 9 oddziały zajęcia łączone rewalidacyjnowychowawcze 3 razem 34 4 I 2 II 14 III - oddziały łączone razem 16 3 I 15 1 II - - III - - ogółem szkoła Ogółem szkoły

8 Tabela nr 2. Wyniki naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Nazwa szkoły Ogólnokształcących Nr 1 Rok szkolny Liczba uczniów przyjętych do kl. I Liczba oddziałów 2011/ / / Zawodowych 2011/ / / / / / im. Stanisława Staszica w Maszewie 2011/ / / / / /

9 RAZEM SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY w Maszewie Technikum dla Dorosłych 2011/ / / / / / Porównanie liczby uczniów przyjętych do klas I w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 9

10 10

11 Z powyższego zestawienia wynika, że maleje liczba uczniów przyjmowanych do klas pierwszych. Na stałym poziomie utrzymuje się nabór do szkół zawodowych, natomiast w liceach zauważalna jest tendencja spadkowa. W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica zmniejszyła się liczba oddziałów o 1. Natomiast w Zespole Szkół Zawodowych liczba oddziałów zwiększyła się o 1. W Zespole Szkół w Maszewie nie dokonano w ogóle naboru. Tabela nr 3. Wyniki naboru do klasy pierwszej w Szkole Muzycznej I Stopnia Rok szkolny Liczba uczniów przyjętych do klasy I 2011/ / / III. Szkoły i placówki działające na terenie powiatu goleniowskiego prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne Na terenie powiatu goleniowskiego działają również szkoły niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne, które wpisane są do ewidencji działalności oświatowej, a także do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną. 11

12 Tabela nr 4. Liczba uczniów i wychowanków w szkołach i placówkach niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne Lp Nazwa szkoły Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna 13 Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda (dla młodzieży), ul. Szkolna 13 Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda (dla dorosłych), ul. Szkolna 13 Policealna Szkoła Administracji Publicznej, ul. Szkolna 13 Liczba uczniów/ wychowanków 5. Niepubliczna Szkoła Policealna, ul. Zielona Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Zielona 11 Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stepnicy, ul. Krzywoustego 23a Prywatne Liceum Ogólnokształcące, ul Bohaterów Warszawy 78 Prywatne Policealne Studium Zawodowe, ul. Bohaterów Warszawy 78 Prywatne Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Zielona 11 Prywatne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży), ul. 3 Maja 22 Prywatne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych), ul. 3 Maja 22 Prywatne Policealne Studium Zawodowe, ul. 3 Maja 22 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Przybiernowie, ul. Kościuszki 16 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROFI-MED, ul. M. Konopnickiej 10A Razem Do szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne uczęszczało w roku szkolnym 2012/ uczniów i wychowanków (dane: SIO, stan na 31 marca 2013 r.). W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów i wychowanków zmniejszyła się o

13 IV. Baza lokalowa Stan techniczny i funkcjonalność budynków oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry. Z dniem 1 września 2012 r. Specjalnych przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Niepodległości 1B. Budowa siedziby sfinansowana została w ramach realizacji projektu pn: Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr UDA-RPZP /10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Oś Priorytetowa 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Działanie 7.1. Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie Infrastruktura edukacyjna szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Koszt realizacji projektu po stronie Powiatu Goleniowskiego wyniósł ,81 zł, a jego zakończenie nastąpiło w sierpniu 2012 r. W roku szkolnym 2012/2013 wykonano również inne prace inwestycyjne w szkołach i placówkach takie jak: wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych (zakup sprzętu rewalidacyjnorehabilitacyjnego nie objętego dokumentacją projektową ,49 zł; zakup sprzętu dydaktycznego oraz wyposażenie w sprzęt do praktycznej nauki zawodu nie objętego dokumentacją projektową ,60 zł; zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego ,39 zł; zakup mebli szkolnych oraz doposażenia łazienek wraz z dostawą i montażem ,86 zł), wyprowadzenie dwóch grup kominowych ponad dach w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,00 zł, zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica ,00 zł, dostosowanie części hotelowej obiektu Zespołu Szkół do wymogów ochrony przeciwpożarowej dokumentacja ,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę budynku ZSZ przy ul. Maszewskiej ,00 zł, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt rewalidacyjny ,86 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizacje budynków w kompleksie Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości ,00 zł, aktualizacja audytu energetycznego w Zespole Szkół 1 968,00 zł, opracowanie audytu energetycznego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2 829,00 zł. 13

14 W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono szereg drobnych remontów, które przyczyniły się do poprawy bazy dydaktycznej szkół. Tabela nr 5. Remonty przeprowadzone w szkołach i placówkach Nazwa szkoły Zakres prac remontowych Ogólnokształcących Nr 1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Maszewie im. Stanisława Staszica Zawodowych wymiana podłogi w sekretariacie; drobne prace konserwatorskie ubytki w ścianach; naprawa sanitariatów malowanie korytarzy i klatki schodowej; malowanie stolarki drzwiowej naprawa sprzętu szkolnego (ławki, krzesła); naprawa drzwi do sal lekcyjnych; naprawa wykładzin podłogowych; uzupełnienie fug w płytkach w toaletach szkolnych; naprawa drzwi do sali gimnastycznej; umocowanie obluzowanych gniazdek i kontaktów elektrycznych; wymiana spalonych jarzeniówek; naprawa elewacji budynku przy wejściu do kotłowni uzupełnienie tynków i wymalowanie adaptacja i remont pomieszczeń na 2 gabinety lekcyjne i gabinet informatyczny do przedmiotów ekonomicznych; malowanie klatki schodowej i holu oraz wejścia do szkoły wykonanie ogrodzenia terenu szkoły od ulicy Maszewskiej na odcinku 150 m; odświeżenie lamperii na korytarzach i sali gimnastycznej; odświeżenie ścian sali komputerowej Baza szkół jest systematycznie modernizowana i doposażana. Każda szkoła posiada minimum jedną pracownię komputerową, a liczba komputerów zarówno tych użytkowanych przez uczniów jak i nauczycieli i pracowników szkoły systematycznie wzrasta. W miarę możliwości stare komputery i oprogramowanie zastępowane są nowymi. Szkoły zawodowe posiadają pracownie do nauki przedmiotów zawodowych. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne obrazuje tabela nr 6 i 7. 14

15 Liczba pracowni komputerowych Stanowiska użytkowane przez uczniów Stanowiska użytkowane przez nauczycieli i pracowników szkoły Komputery w bibliotece szkolnej Stanowiska do nauki języków obcych Telewizory Projektory multimedialne Tablice interaktywne Odtwarzacze DVD Ksero Tabela nr 6. Liczba pracowni komputerowych oraz stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne Komputery Szkoła/placówka Ogólnokształcących Nr 1 Zawodowych im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalnych Razem

16 Sale lekcyjne duże Sale lekcyjne małe Sale gimnastyczne pełnowymiarowe Sale gimnastyczne niepełnowymiarowe Zastępcze sale gimnastyczne do piłki nożnej do piłki ręcznej do piłki siatkowej do piłki koszykowej inne Nowe książki zakupione do biblioteki w roku szkolnym 2012/2013 (ilość woluminów) Czasopisma młodzieżowe prenumerowane w roku szkolnym 2012/2013 Czasopisma popularno-naukowe prenumerowane w roku szkolnym 2012/2013 Tabela nr 7. Ilość woluminów i czasopism zakupionych do bibliotek Szkoła/placówka Ogólnokształcących Nr 1 Zawodowych im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Specjalnych Razem Tabela nr 8. Informacja o bazie lokalowej i wyposażeniu szkół w obiekty sportowe Obiekty sportowe Boiska Szkoła/placówka Ogólnokształcących Nr 1 Zawodowych

17 im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalnych Razem Dyrektor każdej jednostki oświatowej jest zobowiązany co najmniej raz w roku do dokonania kontroli obiektów nalężących do szkoły lub palcówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu. Jednostki oświatowe są także regularnie kontrolowane przez upoważnione do tego instytucje państwowe, tj. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Po kontroli jednostki oświatowej przez każdą z tych instytucji, w przypadku stwierdzenia konieczności poprawy stanu bieżącego, organ kontrolujący wydaje decyzję zobowiązującą dyrektora szkoły lub placówki do usunięcia nieprawidłowości. Nieprawidłowości wykazane w protokołach są na bieżąco usuwane w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie powiatu. Zgodnie z 41 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) o każdym wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły lub placówki dyrektor jednostki oświatowej zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący. Tabela nr 9. Wypadki w szkołach i placówkach Nazwa szkoły Ogólnokształcących Nr 1 Zawodowych Liczba wypadków w trakcie zajęć Liczba wypadków na terenie szkoły w czasie wolnym od zajęć

18 Bez stopnia awansu Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Ogółem im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalnych Szkoła Muzyczna I Stopnia Razem 1 0 W roku szkolnym 2012/2013 wydarzył się 1 wypadek, o którym dyrektor niezwłocznie powiadomił organ prowadzący. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2012/2013 (2 443 uczniów) wypadki stanowiły znikomy odsetek zdarzeń. V. Kadry i doskonalenie zawodowe nauczycieli Strukturę zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013 według stopni awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 10. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w szkole Szkoła/placówka Zatrudnieni Ogólnokształcących Nr 1 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 0,85 0 0,22 0,50 1,05 2,62 etatu razem etaty 0,85 0 5,22 9,50 9,05 24,62 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 0 1,17 0 3,12 1,25 5,54 etatu razem etaty 0 1, ,12 16,25 39,54 18

19 Zawodowych im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Specjalnych Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Szkoła Muzyczna I Stopnia OGÓŁEM w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 0,62 1,79 0,81 4,44 0,87 8,53 etatu razem etaty 0,62 4,79 11,81 19,44 13,87 50,53 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 0 0,50 1,58 1,80 0,77 4,65 etatu razem etaty 0 2,50 22,58 19,80 17,77 62,65 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 0 0 0,62 0,11 0,49 1,22 etatu razem etaty 0 0 2,62 7,11 3,49 13,22 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym ,20 1,20 etatu razem etaty ,20 33,20 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 0,36 0 0,28 0,56 0,50 1,70 etatu razem etaty 1, ,28 14,56 4,50 33,70 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym etatu razem etaty w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym etatu 0 0 0, ,75 razem etaty 0 0 2, ,75 w pełnym wymiarze w niepełnym liczba wymiarze w tym 1,06 1,44 4,02 2,16 3,47 12,15 etatu razem etaty 1,06 1,44 6,02 11,16 4,47 24,15 w pełnym wymiarze w niepełnym wymiarze liczba w tym etatu 2,89 4,90 8,28 12,69 9,60 38,36 RAZEM ETATY 4,89 12,90 75,28 109,69 98,60 301,36 19

20 Podkreślić należy, że najwyższy procent ogółu zatrudnionych nauczycieli stanowią nauczyciele mianowani (36,40%). Niewiele mniejszy odsetek stanowią nauczyciele dyplomowani (32,72%) i nauczyciele kontraktowi (24,98%). Niewielki jest odsetek nauczycieli stażystów (4,28%) oraz zatrudnionych bez stopnia awansu zawodowego (1,62%). W roku szkolnym 2012/2013 stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało 11 nauczycieli, stopień nauczyciela mianowanego 15 nauczycieli, stopień nauczyciela dyplomowanego 5 nauczycieli. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2012/2013 uhonorowano 11 nauczycieli Nagrodą Starosty. Ponadto 2 nauczycieli otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej. Tabela nr 11. Poziom wykształcenia nauczycieli Szkoła/placówka Ogólnokształcących Nr 1 Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Liczba osób % ogółu Liczba osób Wyższe zawodowe % ogółu Liczba osób Inne % ogółu 26 92,86 1 3,57 1 3,

21 Zawodowych im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalnych Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin Szkoła Muzyczna I Stopnia 48 85, ,5 1 1, ,31 4 6,15 1 1, , , ,5 2 5, Razem , ,49 6 1,80 Podkreślić należy, że najwyższy procent ogółu zatrudnionych nauczycieli stanowią nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym (93,71%). Niewielki jest odsetek nauczycieli z wykształceniem wyższym zawodowym (4,49%) oraz zatrudnionych z pozostałymi kwalifikacjami (1,80%). 21

22 W celu zdobycia wyższych umiejętności oraz szerszych uprawnień zawodowych nauczyciele uczestniczyli w różnego rodzaju kursach i szkoleniach (19 nauczycieli) oraz studiach podyplomowych (15 nauczycieli). Jak co roku, w celu podnoszenia jakości pracy, szkoły organizowały wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Ogółem przeprowadzono 39 szkoleniowych rad pedagogicznych. Ich tematyka dotyczyła bieżących problemów szkół i przedstawiała się następująco: Indywidualizacja kształcenia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, Zarzadzanie projektem, jako narzędzie w odniesieniu do rozwoju rynku pracy i zapewnienia jakości kształcenia. Metody zarzadzania projektami w szkołach zawodowych, Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do planowania swojej pracy, Ewaluacja współpracy z rodzicami, Pomocy psychologiczno pedagogiczna, Procedura Niebieskiej Karty, Procedura organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego, Zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym szkoła zawodowa w roku reformy, Emisja i higiena głosy, Nauczyciel i coach podstawy metody coachingu w pracy z uczniem, Procedury przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Budowanie autorytetu nauczyciela, Analiza transakcyjna w relacji nauczyciel rodzic, Referat promocja szkoły w środowisku lokalnym. Wizerunek szkoły, Wykonywanie ozdób techniką Decoupage u, Realizacja i monitorowanie podstawy programowej i godzin karcianych, Warsztaty z terapii ręki, Terapia EEG-biofeedback, Fizjoterapia, Wypełnianie świadectw szkolnych pismem komputerowym, Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Porady dla specjalistów, Pierwsza pomoc przedlekarska, Szkolenie na temat postępowania z chorym dzieckiem, Promocja zdrowia, Bezpieczeństwo w szkole, Procedury, organizacja i przeprowadzanie Egzaminu kl. VI i Testów Gimnazjalnych, Motywowanie uczniów do nauki, podstawy psychologiczne, praktyka, Reforma Programowa oraz zasady oceniania wewnątrzszkolnego, Zmiany w przepisach prawa oświatowego i monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz Nauczyciel wychowawcą klasy, Praca i obowiązki nauczyciela w świetle obowiązującego prawa oświatowego z elementami oceny pracy nauczyciela. 22

23 Najwięcej rad szkoleniowych przeprowadzono w Zespole Szkół Zawodowych (8), najmniej w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica (2). Tabela nr 12. Nauczyciele bibliotekarze, pedagodzy, psycholodzy i doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach Nazwa szkoły/placówki Ogólnokształcących Nr 1 Zawodowych im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalnych Liczba uczniów Wymiar etatu bibliotekarza pedagoga psychologa doradcy zawodowego 293 1, , ,5 1, ,5 0, ,5 1 0, ,3 1 0,5 0,05 RAZEM ,47 6,8 1,73 2,05 W szkołach prowadzonych przez Powiat Goleniowski zatrudnionych było 8 pedagogów (6,8 etatu), 3 psychologów (1,73 etatu), 11 bibliotekarzy (7,47 etatu) oraz 3 doradców zawodowych (2,05 etatu). Największa liczba uczniów na 1 etat pedagoga przypada w Zespole Szkół Zawodowych oraz Zespole Szkół im. Stanisława Staszica, przy czym w Zespole Szkół Zawodowych w roku szkolnym 2012/2013 zatrudniony był również psycholog i doradca zawodowy. 23

24 VI. Zajęcia pozalekcyjne i osiągnięcia uczniów W roku szkolnym 2012/2013 Starosta Goleniowski przyznał nagrodę za wybitne osiągnięcia 16 uczniom, a 5 uczniów otrzymywało Stypendium Rady Powiatu za wyniki w nauce (Powiatowy Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży). Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Goleniowski otrzymali również szereg innych znaczących nagród i wyróżnień 6 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 3 uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia otrzymało stypendium Burmistrza Gminy Goleniów. Wymiernym efektem pracy uczniów i nauczycieli są ich sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Poniższa tabela przedstawia osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Tabela nr 13. Sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych Nazwa szkoły Zawodowych Nazwa konkursu - Etap i miejsce 1) I miejsce w II etapie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Unii Europejskiej; 2) II miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Ministra Spraw Zagranicznych Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Akademia Młodego Dyplomaty (województwo zachodniopomorskie); 3) Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik ; 4) I, II i III miejsce w V Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego w Szczecinie; 5) I miejsce w VIII Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Rosyjskiej w Szczecinie; 6) II miejsce w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art w kategorii fotografia; 7) IV miejsce w województwie w XI Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund ; 8) IV, V i VI miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego English Ace ; 9) Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur ; 10) V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z Edukacji Globalnej; 11) X miejsce w okręgu w XVII Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i Żywieniu; 1) IV miejsce w województwie w Bałtyckim Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej oraz I LO im. St. Dubois w Koszalinie; 2) IV miejsce w województwie oraz finalista w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach; 3) III miejsce w województwie w Konkursie Wiedzy o Rachunkowości dla Studentów i Uczniów Szkół Średnich 2013 Liderzy rachunkowości; 4) III i IV miejsce drużynowo w województwie Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości organizowanym przez Business Centre Club i Zachodniopomorską Szkołę Biznesu; 5) IV miejsce drużynowo w województwie Ekonomiczne Gry Uliczne ; 6) VI i VIII miejsce w województwie I Regionalny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i samorządzie terytorialnym ; 7) Konkurs ogólnopolski reprezentanci województwa zachodniopomorskiego XIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży ; 8) VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej; 9) II miejsce drużynowo w Wojewódzkim Konkursie Mój Zawód Moja Pasja. 24

25 Ogólnokształcących Nr 1 im. Stanisława Staszica Zespól Szkół Specjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Szkoła Muzyczna I Stopnia 1) Laureatka I miejsca w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Aktywni babcia i dziadek na emeryturze ; 2) Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Z poprawną polszczyzną na co dzień ; 3) Finalistka i Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Z poprawną ortografią na co dzień ; 4) Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym Malowanie słowem i sercem ; 5) Laureatka I miejsca tytuł MISTRZA ORTOGRAFII w konkursie ortograficznym organizowanym przez WSH TWP w Szczecinie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego; 6) Wyróżnienie w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu; 7) I miejsce w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki Pomóż ocalić życie bezbronnemu ; 8) I miejsce w V Archidiecezjalnym Konkursie Papieskim Poznajemy dokumenty Ojca Świętego Benedykt XVI Deus Caritas est oraz Spe Salvi ; 9) Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Literackim ARCYBISKUP KAZIMEIRZ MAJDAŃSKI WSPANIAŁY KAPŁAN I WIELKI PATRIOTA ; 10) IX miejsce w Polsce, I miejsce w województwie w debacie na temat ekorozwoju do XIX edycji Sejmu dzieci i młodzieży ; 11) V miejsce w okręgu XXI edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK; 12) II miejsce w okręgu w XVII edycji konkursu Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego ; 13) VI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego Pokaż nam język ; 14) Udział w II etapie Olimpiady Języka Angielskiego; 15) Udział w etapie okręgowym (4 okręgi w Polsce) Olimpiady Przedsiębiorczości; 16) Udział w II etapie Olimpiady Bankowej; 17) Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik. 1) I, II i III miejsce w Krajowym Konkursie Ekologicznym Edukacja w gospodarstwie od A do Z Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. 2) II miejsce drużynowo w I Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym dla Szkół Zawodowych Specjalnych w Szczecinie Matematyka w pracy na poważnie i wesoło ; 3) I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym WODR Barzkowice; 4) I miejsce Chłopska Szkoła Biznesu Konkurs Ogólnopolski organizowany przez Małopolski Instytut Kultury o Puchar Starosty Goleniowskiego. 1) V miejsce zespołowo w Konkursie Komputerowym Internetowa Mądra Głowa ; 2) III miejsce w Konkursie Fotograficznym: Dorzecze Iny cztery pory roku ; 1) I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Uczniów Szkół i Ośrodków Specjalnych w Szczecinie; 2) I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Szczecinie; 3) I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Przeglądzie Form Artystycznych w Kołobrzegu; 4) I, II i IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Matematyczno- Przyrodniczej w Świnoujściu. 1) Laureat XVIII Spotkań Muzycznych w Słupcy; 2) Wyróżnienie na II Festiwalu Akordeonowym w Sochaczewie; 3) Wyróżnienie w kat. I na 21 Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu; 4) III miejsce w XIX Mławskim Festiwalu Akordeonowym; 5) Laureat w II Festiwalu Akordeonowym w Sochaczewie; 6) II miejsce w gr. II w II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Sonat oraz wyróżnienie za najlepsze wykonanie sonaty; 7) I miejsce w gr. III w II Międzywojewódzkim Konkursie Skrzypcowym w Pyrzycach; 8) Wyróżnienie w kat. I na I Konfrontacjach Młodych Akordeonistów 25

26 w Oławie; 9) Wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w Koszalinie; 10) III miejsce w gr. I w V Międzyregionalnym Konkursie Fortepianowym w Pyrzycach; 11) II m. w II Międzywojewódzkim Konkursie Altówkowym w Pyrzycach; 12) I miejsce w gr. I w II Międzywojewódzkim Konkursie Skrzypcowym w Pyrzycach; 13) III miejsce w gr. II w II Międzywojewódzkim Konkursie Skrzypcowym w Pyrzycach; 14) Wyróżnienie II stopnia w gr. I w Międzywojewódzkim Konkursie Skrzypcowym w Pyrzycach; 15) I i III miejsce w II Regionalnym Turnieju Szkół Muzycznych w Kołobrzegu; 16) Wyróżnienie w II Regionalnym Turnieju Szkół Muzycznych w Kołobrzegu. Ważnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej jest sport. Jak co roku, również w tej dziedzinie młodzież uzyskiwała znaczące osiągnięcia, co obrazuje poniższa tabela. Tabela nr 14. Największe sukcesy uczniów w zawodach sportowych Nazwa szkoły Nazwa zawodów miejsce Zawodowych 1) IX miejsce w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce (bieg na dystansie 1500 m); 2) XIII miejsce w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (bieg na dystansie 400 m); 3) XIX miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów i Juniorów w Biegach Przełajowych w Bydgoszczy (bieg na dystansie 2000 m Juniorek); 4) II miejsce w Mistrzostwach Województwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Szczecinie (bieg na dystansie 800 m Juniorek); 5) I miejsce w Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce (bieg na dystansie 400 m); 6) III miejsce w Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce (bieg na dystansie 200 m); 7) III miejsce w IV Otwartym Pucharze Pomorza w karate WKF w kumite chłopców lat; 8) III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate VIII Kamikaze Cup ; 9) VII miejsce w Mistrzostwach Polski w karate WKF Juniorów Młodszych i Juniorów; 10) VI i IX miejsce w Mistrzostwach Świata w Tańcach Jazz i Modern powyżej lat 16 we Frankfurcie; 11) II miejsce drużynowo w Mistrzostwach Wojewódzkich w Piłce Nożnej Chłopców w ramach Licealiady w Kamieniu Pomorskim; 12) V miejsce drużynowo w Mistrzostwach Wojewódzkich w Piłce Siatkowej Dziewcząt w ramach Licealiady w Kamieniu Pomorskim; 13) V miejsce drużynowo w Mistrzostwach Wojewódzkich w Piłce Koszykowej Chłopców w ramach Licealiady w Kołobrzegu. 1) III miejsce w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego Juniorów i Juniorów Młodszych w biegu na dystansie 200 m; 2) III miejsce w Mistrzostwach Polki w Muay Thai Seniorów; 3) III miejsce w Mistrzostwach Polski w Grapplingu; 4) I miejsce w karabinie pneumatycznym i I miejsce w karabinie dowolnym w Międzynarodowym Pucharze Bałtyku Ustka 2013 r. 26

27 Ogólnokształcących Nr 1 im. Stanisława Staszica w Maszewie Specjalnych 1) I miejsce w tenisie stołowym chłopców w finale wojewódzkim awans do Mistrzostw Polski; 2) III miejsce w tenisie stołowym w Mistrzostwach Województwa Seniorów w grze indywidualnej; 3) III miejsce w tenisie stołowym w Mistrzostwach Województwa Seniorów w grze deblowej; 4) II miejsce w tenisie stołowym w Mistrzostwach Województwa Seniorów w grze mikstowej; 5) IX miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikującym Juniorów w tenisie stołowym; 6) III miejsce w III Wojewódzkim Turnieju Klasyfikującym Seniorów w tenisie stołowym; 7) IX miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w tenisie stołowym; 8) V miejsce w tenisie stołowym w Mistrzostwach Polski w deblu; 9) I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Juniorów w tenisie stołowym; 10) II miejsce w Mistrzostwach Województwa Juniorów w grze deblowej w tenisie stołowym; 11) II miejsce w Mistrzostwach Województwa Juniorów w grze mikstowej w tenisie stołowym; 12) V miejsce w Finale Wojewódzkim w Koszykówce Dziewcząt w Licealiadzie Młodzieży. 1) III miejsce drużynowo w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców; 2) III miejsce drużynowo w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 1) III i VI miejsce w Jesiennych Biegach Przełajowych w kategorii dziewcząt szkół rolniczych na dystansie 1000 m w ramach XXV Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA ) VI miejsce drużynowo w Wojewódzkim Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych w Stargardzie Szczecińskim; 2) I i II miejsce w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w biegach przełajowych; 3) I miejsce na 25 m stylem dowolnym Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych; 4) I miejsce na 25 m stylem grzbietowym Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych; 5) I miejsce na 25 m stylem dowolnym w kat. Gimnazjów Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych; 6) I miejsce na 25 m stylem klasycznym Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych; 7) II miejsce na 50 m stylem dowolnym Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych; 8) I miejsce na 25 m stylem grzbietowym Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych; 9) II, III, i IV miejsce w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Tenisie Stołowym; 10) I miejsce w rzucie piłeczką palantową w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Lekkiej Atletyce Pyrzyce; 11) I miejsce w biegu na 60 m w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Lekkiej Atletyce Pyrzyce; 12) I miejsce w biegu na 800 m w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Lekkiej Atletyce Pyrzyce; 13) I i II miejsce w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w Biegach Przełajowych; 14) I miejsce Zachodniopomorskie Biegi Przełajowe. 27

28 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1) I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Dniu Treningowym Aktywności Motorycznej w Kołobrzegu; 2) I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Turnieju Leśne Podchody w Tanowie; 3) I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Szczecinie. We współzawodnictwie powiatów w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2012/2013 Powiat Goleniowski uplasował się na 8 miejscu wśród 20 powiatów. W klasyfikacji szkół na 16 miejscu uplasował się (118 punktów), na 24 miejscu im. Stanisława Staszica (89 punktów) i na 28 miejscu Ogólnokształcących Nr 1 (81 punktów). Na dalszych miejscach uplasował się Zawodowych (55 miejsce) i w Maszewie (97 miejsce). Sklasyfikowano 131 szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa zachodniopomorskiego. W porównaniu do roku 2011/2012 wyniki sportowe Zespołu Szkół znacznie się polepszyły. Zanotowano wzrost w klasyfikacji o 10 miejsc. im. Stanisława Staszica poprawił swoją lokatę o 4 miejsca, a Ogólnokształcących Nr 1 o 1 miejsce. Osiągnięcia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 możemy uznać za bardzo dobre biorąc pod uwagę bazę lokalową szkoły oraz liczbę uczniów do niej uczęszczających. Sukcesy te są efektem codziennej pracy na zajęciach lekcyjnych oraz pracy dodatkowej w ramach zajęć pozalekcyjnych. Oprócz nauki młodzież ma możliwość rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień. Zajęcia te służą również wyrównywaniu wiedzy z poszczególnych przedmiotów i są proponowane uczniom zagrożonym niepowodzeniem szkolnym. Każdego roku organizowane są także zajęcia dla klas maturalnych. Dodatkowe godziny umożliwiają lepsze przygotowanie do egzaminu i ograniczają konieczność korzystania z płatnych korepetycji. Znaczna ich część finansowana jest z funduszy Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Szkoły pozyskują także środki finansowe w ramach EFS. Nauczyciele prowadzą również bezpłatnie zajęcia pozalekcyjne, w ramach tzw. godzin karcianych oraz z godzin do dyspozycji dyrektora. 28

29 Tabela nr 15. Liczba realizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych Nazwa szkoły Zawodowych w Maszewie Ogólnokształcących Nr 1 im. Stanisława Staszica Specjalnych Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Liczba godz. w tygodniu Źródło finansowania 24 EFS 14 Powiat Goleniowski 46 art. 42 ust. 2 pkt 2 KN Zajęcia realizowane w ramach 1 40 godzinnego tygodnia pracy 78 EFS 17 Powiat Goleniowski 50 art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 9,5 Powiat Goleniowski 1 art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 19 EFS 7 g/dyr 13 Powiat Goleniowski 19 art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 2 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości 47 art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 25 Powiat Goleniowski 2 g/dyr 12 Powiat Goleniowski 4 art. 42 ust. 2 pkt 2 KN 30 bezpłatnie Razem 420,50 29

30 Typ szkoły Tegoroczni absolwenci przystępujący do egzaminu Zdali egzamin Zdawalność % w 2013 r. Zdawalność % w 2012 r Zdawalność % w 2011 r. VII. Wyniki egzaminów zewnętrznych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych przystępowali do egzaminów obowiązkowych z języka polskiego (w części ustnej i pisemnej), wybranego języka obcego (w części ustnej i pisemnej) oraz matematyki (w części pisemnej). Do egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Goleniowski w maju 2013 r. przystąpiło 390 tegorocznych absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości. W pierwszym terminie egzamin zdało 291 absolwentów, co stanowi 74,62% wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w maju 2013 r. Po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego egzamin zdało ogółem 319 absolwentów, co stanowi 81,79% zdawalności. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2013 roku, obliczona dla wszystkich przystępujących po raz pierwszy jest niższa niż w roku ubiegłym. Najwyższą zdawalność w roku 2013 (odsetek sukcesów) uzyskali absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 92,09%. Wzrost zdawalności w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Maszewie, natomiast znaczący spadek w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych. Pomimo wzrostu zdawalności w roku 2013 nadal niepokojącym zjawiskiem jest niska zdawalność egzaminu w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Maszewie. Tabela nr 16. Wyniki egzaminów maturalnych w 2013 r. oraz w latach ubiegłych Nazwa szkoły Ogólnokształcących Nr 1 lo ,9 91,8 84,85 lo ,09 97,

31 technikum technikum technikum w Maszewie lo ,7 brak absolwentów 62,5% ,5 30,0 41,66 Zawodowych ,7 80,23 90 im. Stanisława Staszica ,88 68,42 60 RAZEM ,79 85,03 81,50 Wyniki egzaminów maturalnych 31

32 32

33 Tabela nr 17. Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Goleniowski ze zdawalnością w kraju Nazwa szkoły Ogólnokształcących Nr 1 w Maszewie Typ szkoły Zdawalność % w szkole lo 90,9 lo 92,09 Zdawalność % w kraju 94 lo 85,7 94 technikum 45,5 81 Zawodowych im. Stanisława Staszica technikum 72,7 technikum 70,88 81 Ogółem 81,79 88,00 Zdawalność egzaminu (odsetek sukcesów) w szkołach prowadzonych przez Powiat Goleniowski jest niższa niż zdawalność w kraju. Analizując zdawalność w poszczególnych typach szkół należy podkreślić fakt, że zdawalność w I Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół (92,09%) jest porównywalna do zdawalności w kraju (94%). Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w poszczególnych szkołach Tabela nr 18. Ogólnokształcących Nr 1 I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak przedmiot poziom liczba zdających zdali egzamin % zdawalności średni wynik procentowy EGZAMINY USTNE język polski x ,5 język angielski x ,1 61,36 język niemiecki x ,07 EGZAMINY PISEMNE język polski podstawowy ,6 matematyka podstawowy ,9 50 język angielski podstawowy ,1 64 język niemiecki podstawowy

34 Tabela nr 19. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego przedmiot poziom liczba zdających zdali egzamin % zdawalności średni wynik procentowy EGZAMINY USTNE język polski x ,84 55,05 język angielski x ,92 67,57 język niemiecki x ,17 Język rosyjski x ,33 EGZAMINY PISEMNE język polski podstawowy ,2 matematyka podstawowy ,81 59,41 język angielski podstawowy ,22 język niemiecki podstawowy ,8 język rosyjski podstawowy Tabela 20. Zawodowych Technikum Nr 1 przedmiot poziom liczba zdających zdali egzamin % zdawalności średni wynik procentowy EGZAMINY USTNE język polski x ,6 54,8 język angielski x ,9 55,7 język niemiecki x ,8 EGZAMINY PISEMNE język polski podstawowy ,7 56,1 matematyka podstawowy ,1 język angielski podstawowy ,5 62,6 język niemiecki podstawowy Tabela 21. im. Stanisława Staszica Technikum Nr 1 przedmiot poziom liczba zdających zdali egzamin % zdawalności średni wynik procentowy EGZAMINY USTNE język polski x język angielski x język niemiecki x EGZAMINY PISEMNE język polski podstawowy matematyka podstawowy ,3 39,05 język angielski podstawowy ,3 51 język niemiecki podstawowy

35 Tabela 22. w Maszewie Liceum Ogólnokształcące przedmiot poziom liczba zdających zdali egzamin % zdawalności średni wynik procentowy EGZAMINY USTNE język polski x ,9 język angielski x język niemiecki x EGZAMINY PISEMNE język polski podstawowy ,9 matematyka podstawowy ,7 39,1 język angielski podstawowy ,1 język niemiecki Tabela 23. w Maszewie Technikum Nr 1 przedmiot poziom liczba zdających zdali egzamin % zdawalności średni wynik procentowy EGZAMINY USTNE język polski x ,9 język angielski x ,3 44,3 język niemiecki x ,8 EGZAMINY PISEMNE język polski podstawowy ,4 matematyka podstawowy ,7 33,8 język angielski podstawowy ,2 język niemiecki podstawowy ,4 Tabela nr 24. Porównanie zdawalności (%) z przedmiotów obowiązkowych (egzaminy pisemne) w poszczególnych szkołach ze zdawalnością w skali kraju przedmiot ZSP Goleniów ZSO Nr 1 Nowogard ZSZ Goleniów ZSP Nowogard ZSP Maszewo lo technikum kraj język polski , matematyka 92,81 90, ,3 85,7 85,7 88 język angielski ,1 97,5 93, język niemiecki język rosyjski

36 Z powyższego zestawienia wynika, że w szkołach prowadzonych przez Powiat Goleniowski najwyższą zdawalność osiągnięto z języka polskiego oraz z języka niemieckiego. Zdawalność z tych przedmiotów jest wyższa niż zdawalność w skali kraju. Jedynie odsetek sukcesów absolwentów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica z tych przedmiotów był niższy niż w skali kraju. Ponadto absolwenci Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Maszewie osiągnęli z języka niemieckiego zdecydowanie mniejszy odsetek sukcesów (60%). Zdawalność z matematyki w liceach (, Ogólnokształcących Nr 1 ) jest wyższa niż zdawalność w skali kraju. Odsetek sukcesów niższy niż w kraju uzyskali absolwenci techników. Porównanie zdawalności (%) z przedmiotów obowiązkowych (egzaminy pisemne) w poszczególnych szkołach 36

37 37

38 Tabela nr 25. Porównanie średnich wyników % z przedmiotów obowiązkowych (egzaminy pisemne) osiągniętych przez poszczególne szkoły z wynikami osiągniętymi w skali kraju przedmiot ZSP Goleniów ZSO Nr 1 Nowogard ZSZ Goleniów ZSP Nowogard ZSP Maszewo lo technikum kraj język polski 65,2 48,6 56, ,9 49,4 55 matematyka 59, ,1 39,05 39,1 33,8 55 język angielski 76, , ,1 71,2 68 język niemiecki 57, ,4 58 język rosyjski Średnie wyniki % z przedmiotów obowiązkowych, z wyjątkiem języka niemieckiego osiągnięte w Zespole Szkół są wyższe niż średnie wyniki % osiągnięte w skali kraju. Na szczególną uwagę zasługuje średni wynik % osiągnięty przez absolwentów tej szkoły z matematyki, który jest o 4,41% wyższy niż wynik osiągnięty przez absolwentów w całym kraju. Średnie wyniki % osiągnięte przez absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 są porównywalne z wynikami osiągniętymi w skali kraju. Absolwenci techników ( Zawodowych, im. Stanisława Staszica, w Maszewie) osiągnęli niższe wyniki % z przedmiotów obowiązkowych niż w skali kraju. Jedynie średni wynik osiągnięty z języka angielskiego w Zespole Szkół w Maszewie (Technikum Nr 1) oraz z języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowe jest nieznacznie wyższy od wyniku ogólnokrajowego. Tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego osiągnięte przez absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Goleniowski (81,79%) są gorsze niż w roku ubiegłym (85,03%), ale porównywalne do roku 2011 (81,50%). W dwóch szkołach zwiększył się odsetek sukcesów absolwentów. W Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Maszewie o 15,5%, a w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica o 2,46%, Zdawalność w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica (70,88%) jest wprawdzie niższa niż zdawalność w technikach w skali kraju, ale zauważalna jest na przestrzeni lat stała tendencja wzrostowa (2011 r. 60%; 2012 r. 68,42%). Podobnie zdawalność w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Maszewie (85,7%) jest również niższa niż zdawalność w liceach w skali kraju, ale zauważalna jest na przestrzeni lat tendencja wzrostowa (2011 r. 62,5%, 2012 r. brak absolwentów). W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół zdawalność, która od kilku lat utrzymywała się na wysokim poziomie, przekraczając corocznie zdawalność w skali kraju i okręgu, zarówno we 38

39 wszystkich typach szkół jak i w liceach zmniejszyła się o 5,41% i jest niższa niż zdawalność w kraju. W Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych zdawalność w 2013 r. jest o 7,53% niższa niż w roku ubiegłym i jest niższa niż zdawalność w technikach w skali kraju. Najmniej zadowalające wyniki z egzaminu maturalnego uzyskali absolwenci Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Maszewie. Zdawalność w tej szkole wynosi 45,5%. Do egzaminu zawodowego w zawodach technicznych przystąpiło 222 tegorocznych absolwentów. Egzamin zdało 128 osób, co daje 57,66% zdawalności. W zawodach robotniczych do egzaminu przystąpiło 48 tegorocznych absolwentów. Egzamin zdało 32 osób, co daje 66,67% zdawalności. Na uwagę zasługuje znakomity odsetek sukcesów jaki uzyskano w Zespole Szkół Zawodowych, który wynosi 70,13%. Jest on 6,16% wyższy niż zdawalność egzaminu w skali okręgu i 8,11% wyższy niż zdawalność w skali województwa. Cieszy również fakt 100% zdawalności w zawodzie sprzedawca w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych. Tabela nr 26. Zdawalność egzaminów zawodowych w porównaniu do zdawalności w okręgu i województwie Nazwa szkoły Zdawalność % w szkole Zdawalność % w okręgu Zdawalność % w województwie zawody technikalne Zawodowych im. Stanisława Staszica w Maszewie Zawodowych im. Stanisława Staszica 70,13 56,1 22,73 zawody robotnicze 70 64,29 63,97 62,02 75,31 72,17 39

40 Tabela nr 27. Zdawalność egzaminu z przygotowania zawodowego w 2013 r. w porównaniu do lat ubiegłych Nazwa szkoły im. Stanisława Staszica Zawód Zdawalność % 2013 r. Zdawalność % 2012 r. Zdawalność % 2011 r. technik handlowiec 93,3 83,3 81 technik pojazdów samochodowych technik informatyk 38,1 77,8 35 technik ekonomista 94, technik żywienia i gospodarstwa domowego 68 83,3 76 technik hotelarstwa 41,2 - - zsz- mechanik poj. samochodowych zsz- kucharz małej gastronomii 58,8 62,5 71, zsz- sprzedawca 88,8 72,7 85,7 technik ekonomista 91, Zawodowych technik handlowiec 57, technik hotelarstwa technik technologii drewna brak absolwentów ,6 technik informatyk 53, ,4 zsz- sprzedawca ,3 w Maszewie zsz- kucharz małej gastronomii technik żywienia i gospodarstwa domowego 62,5 83,3 93, ,8 51,85 40

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Goleniowskiego w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Goleniowskiego w roku szkolnym 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Goleniowskiego w roku szkolnym 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści I. Zadania oświatowe Powiatu Goleniowskiego 3 II. Stan organizacji szkół

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Goleniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Goleniowskiego w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Goleniowskiego w roku szkolnym 2014/2015 PAŹDZIERNIK 2015 r. Spis treści I. Zadania oświatowe Powiatu Goleniowskiego 3 II. Stan organizacji szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 41 miejskich przedszkoli. W 213 oddziałach opieką objęto

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych Kartuzy 2013 r. Obszary priorytetowe w oświacie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego klasa matematyczno-fizyczna klasa biologiczno-chemiczna klasa językowa klasa

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 I. W roku szkolnym 2009/2010 Uchwałami Rady Powiatu utworzono nowe typy szkół: 1) Uzupełniające Liceum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

od 13maja 2014 r. 25 czerwca 2014r.do godz

od 13maja 2014 r. 25 czerwca 2014r.do godz 1 P R O C E D U R A rekrutacji oraz warunki i tryb przyjmowania uczniów do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz słuchaczy do Szkoły Policealnej dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum. i szczególne osiągnięcia ucznia

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum. i szczególne osiągnięcia ucznia ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI OGŁASZA ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na rok szkolny 2012/2013

Regulamin naboru na rok szkolny 2012/2013 Regulamin naboru na rok szkolny 2012/2013 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Koszalina. Szczegóły dotyczące logowania

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu na rok szkolny 2015/2016, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN NABORU do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017 w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego:

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego: Zarządzenie nr 7/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016.

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 1/2012. Podkarpackiego Kuratora Oświaty. z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 1/2012 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2012/2013, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE. I Podstawa Prawna:

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE. I Podstawa Prawna: REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE I Podstawa Prawna: Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 w Międzychodzie na rok szkolny 2014/2015 przeprowadzana jest zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2016/2017 I. Postanowienia ogólne 1. O przyjęcie do klas I Zespołu Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2016/2017 ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2016/2017 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego klasa matematyczno-fizyczna klasa biologiczno-chemiczna klasa językowa klasa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017 1 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

Analiza Egzaminu Maturalnego. w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej w 2012 roku

Analiza Egzaminu Maturalnego. w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej w 2012 roku Analiza Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół im. Jarosława w Sochaczewie w sesji majowej, czerwcowej i sierpniowej w 212 roku Zdawalność egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Jarosława w Sochaczewie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013

Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013 Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013 AGENDA 1. Dane podstawowe dotyczące liczby maturzystów w

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. NABÓR DO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 7

Postanowienia ogólne. NABÓR DO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 7 załącznik 2 do Statutu ROK SZKOLNY 2012/2013 Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum nr 7 (w zawodzie technik pojazdów samochodowych), do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 (w zawodzie mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Kryteria postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2015/2016 Przygotowanie szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016 Powiat Oławski jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek oświatowych: Szkoły ponadgimnazjalne:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 TECHNIKUM I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1. Kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty do następujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych. VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie. na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych. VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie. na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji 25.02.2015 11:17 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie na rok szkolny 2015/2016 1. Rekrutację uczniów przeprowadza się na podstawie: Art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/16/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr 45/16/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr 45/16/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz szkół i placówek niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych Czeladź 19.03.2009 REGULAMIN w sprawie warunków, trybu, terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do klas pierwszych: Technikum Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr2, Technikum Uzupełniającego Dla

Bardziej szczegółowo

EK 0066-41/2007 Sławno, dnia 23 sierpnia 2007 r. Zarząd Powiatu w/m

EK 0066-41/2007 Sławno, dnia 23 sierpnia 2007 r. Zarząd Powiatu w/m EK 0066-41/2007 Sławno, dnia 23 sierpnia 2007 r. Zarząd Powiatu w/m Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przekazuje informacje dotyczące stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

do szkół w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

do szkół w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Regulamin rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w im. J. Dziubińskiej w Golądkowie na rok szkolny 2011/2012 Część I Zasady ogólne 1. Rekrutacja do klas pierwszych Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI do Zespołu Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2014/2015 LICEUM opracowane na podstawie Statutu Zespołu Szkół w Głogówku - Załącznik Nr 2 o Zasadach Rekrutacji Uczniów i Słuchaczy

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna Zarządzenie nr 6/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Regulamin naboru do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół w Policach

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik Nr. do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2017/2018 1 1. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach przeprowadza rekrutację w oparciu

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkolny 2012/2013. Przejdź do rekrutacji elektronicznej. *******************************************************

Bardziej szczegółowo