Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w G³ucho³azach. III Zjazd Absolwentów G³ucho³azy 8 paÿdziernika 2005 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w G³ucho³azach. III Zjazd Absolwentów G³ucho³azy 8 paÿdziernika 2005 r."

Transkrypt

1 Pawe³ Szymkowicz 60 lat Liceum Ogólnokszta³c¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Chrobrego w G³ucho³azach III Zjazd Absolwentów G³ucho³azy 8 paÿdziernika 2005 r.

2 Copyright dr Pawe³ Szymkowicz 2005 Zdjêcia: Archiwum szko³y, zbiory prywatne absolwentów Opracowanie spisu nauczycieli LO: mgr Roman Zalasiñski mgr Ewa Majewska Projekt ok³adki: Tomasz Osiad³y Sk³ad: Pracownia reklamy KWADRAT Druk: Drukarnia Akcydensowa Krapkowice tel Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Szkó³ Chrobry przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w G³ucho³azach Wydanie I Nak³ad: 500 szt. ISBN Publikacja dofinansowana ze œrodków Towarzystwa Przyjació³ G³ucho³az

3 Spis treœci Wstêp 5 Pierwsze lata 7 W innym miejscu 7 W nowym budynku 13 Wszechobecna polityka 16 Lata Remonty i przebudowy 20 Nadanie imienia Boles³awa Chrobrego 21 Lata Organizacja zajêæ pozalekcyjnych 25 Lata Rotacje na stanowisku dyrektorskim 32 Sukcesy licealnych olimpijczyków 34 Czyny spo³eczne i Dni G³ucho³az 35 Sukcesy sportowe, MKS Juvenia 36 Trudny pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych 39 Lata Sukcesy sportowe 45 Szkolni recytatorzy 46 Bezkonkurencyjni w turystyce, sukcesy olimpijczyków 48 Lata Chór Capricolium 51 Lista dyrektorów 60 Lista nauczycieli 61 Zdjêcia 65

4

5 Wstêp Od zarania XX wieku potê ny budynek z czerwonej ceg³y stoi w G³ucho³azach nad Starynk¹, przy drodze do Zlatych Hor. Ta, dla wielu kojarz¹ca siê z klasztorem budowla, od samego pocz¹tku odgrywa³a kluczow¹ rolê w yciu miasta. Przez d³u szy czas funkcjonowa³o w niej Seminarium Nauczycielskie, st¹d te w latach trzydziestych nazwê ulicy, przy której j¹ pobudowano, przekszta³cono na Seminarienstresse. PóŸniej, na blisko 20 lat, nosz¹c najpierw nazwê Adolfa Hitlera a póÿniej Józefa Stalina, ulica ta by³a jakby zwierciad³em dwóch totalitaryzmów, które przetoczy³y siê przez nasze ziemie,. Dopiero od po³owy lat piêædziesi¹tych móg³ zacz¹æ funkcjonowaæ, obowi¹zuj¹cy do dzisiaj, adres - Bohaterów Warszawy 10. Tak czy inaczej, to w³aœnie tutaj, od kwietnia 1947 r., istnieje Liceum Ogólnokszta³c¹ce, od paÿdziernika 1964 r., nosz¹ce imiê Boles³awa Chrobrego. Swoj¹ drog¹ ciekawe, czy ktoœ dzisiaj móg³by wyt³umaczyæ dlaczego Dzieñ Patrona, obchodzony jest w³aœnie wczesn¹ jesieni¹. W tym czasie, blisko szeœædziesi¹t roczników absolwentów, w sumie ponad trzy tysi¹ce osób, w murach tej szko³y, wchodzi³o w doros³e ycie i praktycznie ka da z nich mog³aby powiedzieæ osobn¹ historiê swych spêdzonych tutaj lat. Dzisiaj wielu z nich to szefowie powa nych firm, lekarze, naukowcy, prawnicy. Wielu powróci³o tutaj zasilaj¹c grono pedagogiczne. Wielu z nich przysz³o pe³niæ funkcje gospodarzy naszego miasta. Niniejsza publikacja, nie jest historyczn¹ prac¹ naukow¹, ma jednak na celu przybli yæ najbardziej istotne fragmenty historii szko³y, tak, aby wskazaæ, jak na przestrzeni lat zmienia³ siê jej charakter i panuj¹ca wewn¹trz atmosfera. Jej charakter mia³y przypominaæ szkolne kroniki, jakie pisano w pierwszych powojennych latach. Praca podzielona zosta³a na siedem rozdzia³ów. W pierwszym ukazuj¹c pocz¹tki placówki, jeszcze w innej siedzibie, a nastêpnych szeœæ rozdzia³ów, dziel¹c na kolejne dekady, gdy tak chyba wydaje siê najproœciej mo na by³o pokazaæ zachodz¹ce w niej zmiany. Rok po roku, wydaj¹ siê byæ podobne do siebie, jednak czy na przyk³ad rok 1965 mo na porównaæ z rokiem 1975 czy tym bardziej Chocia w murach tej szko³y funkcjonowa³o, na przestrzeni tych szeœædziesiêciu lat, kilka placówek oœwiatowych jednoczeœnie, np. w drugiej po³owie lat 70-tych by³ to Zespó³ Szkó³; Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Liceum dla Pracuj¹cych i Zasadnicza Szko³a Rolnicza, to treœæ publikacji dotyczy w³aœnie historii LO. Podstawê Ÿród³ow¹ napisania tej pracy stanowi³y g³ównie relacje jej absolwentów i nauczycieli. W tym miejscu chcia³bym szczególnie podziêkowaæ

6 wieloletniemu dyrektorowi szko³y panu Romanowi Zalasiñskiemu, Paniom; Marii Walnik i Irenie Szczepañskiej. Praca nie mog³aby powstaæ równie dziêki zaanga owaniu szkolnej sekretarki Pani Ireny Krzêtowskiej. Pomocne, by³y tak e wspomnienia wydane z okazji poprzednich zjazdów absolwentów w 1964 i 1970 r. Pierwszych dziesiêæ lat zosta³o ju opisane przed dziesiêciu laty przez autora w publikacji Pierwsza dekada. G³ucho³aska oœwiata w latach (G³ucho³azy 1995). 60 lat szko³y to doskona³a okazja do podsumowañ, co te niniejsza publikacja czyni. Na przekór wielu przeciwnoœciom i niektórym osobom, Liceum Ogólnokszta³c¹ce w G³ucho³azach istnieje a dziêki œwietnej kadrze pedagogicznej i zaanga owaniu rodziców doskonale siê rozwija. Jest zatem szansa, e za dziesiêæ lat bêdzie mo na przeczytaæ prawdziw¹ monografiê naszej szko³y. Publikacja niniejsza z wielu przyczyn posiada ograniczon¹ objêtoœæ. Trudno by³o w niej zamieœciæ opis ka dego roku szkolnego, tak¹ iloœæ zdjêæ jak¹ by siê chcia³o, czy nawet zestawienie osób, które ukoñczy³y Liceum w G³ucho³azach. Wszystkie te rzeczy bêd¹ uzupe³nione na specjalnej p³ycie CD, która bêdzie stanowiæ nie tylko uzupe³nienie tego wydawnictwa, ale równie bêdzie zapisem przebiegu III Zjazdu Absolwentów LO. Pawe³ Szymkowicz

7 Pierwsze lata W innym miejscu Z inicjatywy pierwszego polskiego burmistrza G³ucho³az Szymona Koszyka, Kuratorium Szkolne Okrêgu Œl¹skiego w Katowicach, bezpoœrednio po objêciu administracji w mieœcie, skierowa³o do G³ucho³az swych dwóch przedstawicieli. Ich zadaniem by³o przeprowadzenie rekrutacji wœród m³odzie y, a tak e skompletowanie grona nauczycielskiego. Pocz¹tkowo mia³y powstaæ w G³ucho³azach dwa gimnazja i licea (jedno mêskie i jedno eñskie), lecz ze wzglêdu na ma³¹ liczbê kandydatów oraz brak nauczycieli, ograniczono siê do za³o enia gimnazjum i liceum mêskiego. Zgodnie z ówczeœnie obowi¹zuj¹c¹ struktur¹ organizacyjn¹, utworzone zosta³y 4 klasy gimnazjum i 2 liceum. W pierwszym roku szkolnym 1945/46 pobiera³o w nich naukê 160 uczniów. Równoczeœnie zorganizowano gimnazjum i liceum wieczorowe dla doros³ych. Pierwszym dyrektorem, zosta³ Stefan Kublin Radomski. Od wrzeœnia 1945 do kwietnia 1947 Liceum Ogólnokszta³c¹ce mieœci³o siê w budynku Szko³y Podstawowej nr 2 przy ówczesnej ul. 3-maja. Nauczyciele przybywali do g³ucho³askiego liceum z ca³ej Polski. Ich podró, jak póÿniej wspominali, mia³a coœ z przygody ; odkrywanie ziemi nieznanej, poznawanie nowego krajobrazu, po koszmarze dopiero co zakoñczonej wojny chcieli odpocz¹æ w zdrowym klimacie. Przede wszystkim jednak pragnêli uczyæ. Pierwsze nominacje Kuratorium wyda³o Zenonowi NiedŸwiedzkiemu 7

8 matematykowi i jego onie Zofii NiedŸwiedzkiej, która by³a nauczycielk¹ historii. Z Radomia przyjecha³a Henryka Zwierzchowska Purakowa biolog, wychowanka Uniwersytetu Jagielloñskiego. Parê dni po niej przyby³a Jadwiga Ma³ecka, która jednak zachorowa³a, a wyniszczony prze yciami wojennymi organizm nie potrafi³ zwalczyæ choroby. Zmar³a w wieku 27 lat. W sk³ad pierwszego grona nauczycielskiego wchodzili równie : Wiktor Luranc fizyk, Jakub Jakimowicz nauczyciel rysunków i prac rêcznych, Czes³awa Koz³owska nauczycielka przedmiotów œcis³ych, Rudolf Na³êcki wyk³adowca ³aciny i Maksymilian Buchalik. Religii uczy³ ksi¹dz Dominik Pyka. Specjalnie dla m³odzie y dawny koœció³ protestancki zmieniono na katolicki koœció³ gimnazjalny. W³adze miejskie odda³y do dyspozycji szko³y dwa budynki. Najpierw przy ówczesnej ulicy 3-go Maja (obecna szko³a nr. 2), a nieco póÿniej obecny budynek Liceum (przez rok po wojnie stacjonuj¹ca w mieœcie Armia Czerwona mia³a w nim lazaret). Równoczeœnie przydzielono placówce dwa budynki na internaty: przy ul. Parkowej (Pensjonat Merkuriusz naprzeciw Hotelu Leœnego ) i tzw. RAJ przy ul. Myszkowskiej (obecnie gen. Andersa). Zabezpieczenie warunków materialnych dla m³odzie y, zamieszka³ej w internatach mia³o zapewniæ 47-hektarowe gospodarstwo rolne w Starowicach. 3 wrzeœnia 1945 r. odby³o siê pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Otwieraj¹cy je dyrektor Kublin Radomski stwierdzi³:...pierwszym zagadnieniem jest ró norodnoœæ pochodzenia m³odzie y pod wzglêdem stanu i warstwy spo³ecznej, to jest dzieci repatriantów, osiedleñców ze Wschodniej Ma³opolski, przesiedleñców bezrolnych z ziem Centralnej Polski i pracowników miejskich, zatrudnionych na miejscu. Maj¹c to na uwadze nale y siê odnosiæ do nich tolerancyjnie, bez adnych ró nic i przywilejów. Drugim czynnikiem jest ró nica wieku, spowodowana piêcioletnim zaniedbaniem m³odzie y, której granica przesunê³a siê o 3 lata... Nauczyciel z tego powodu powinien podchodziæ do m³odzie y bezpoœrednio, w sposób prosty i d¹ yæ do zjednania sobie pe³nego zaufania. Wychowawcy musieli dok³adnie skontrolowaæ dostarczane œwiadectwa oraz autentycznoœæ przynoszonych przez uczniów zaœwiadczeñ o ukoñczeniu szko³y powszechnej. Natomiast te osoby, które nie posiada³y odpowiednich dokumentów uprawniaj¹cych do kontynuowania nauki w Gimnazjum, musia³y zdaæ egzaminy wstêpne z wszystkich przedmiotów. 5 wrzeœnia uroczystym apelem rozpocz¹³ siê rok szkolny 1945/46, a nastêpnego dnia odby³y siê ju normalne lekcje. Przez dwa lata warunki pracy 8

9 9

10 by³y bardzo trudne. Brakowa³o podrêczników, najpotrzebniejszych pomocy naukowych, a nawet zeszytów i o³ówków. Up³ynê³o wiele miesiêcy zanim mo na by³o choæ prowizorycznie urz¹dziæ gabinety: fizyczny, chemiczny i biologiczny. Wiele pomocy szkolnych znaleziono dopiero po przeprowadzeniu siê do obecnego budynku LO. Aby doprowadziæ je do u ytku nale a³o pomoce oczyœciæ i skompletowaæ. Na strychach i korytarzach znaleziono wiele map historycznych i geograficznych. Podczas lekcji s³u y³y jeszcze bardzo d³ugo, jednak jak wspomina³a nauczycielka historii Zofia NiedŸwiedzka, trzeba by³o bardzo ostro nie korzystaæ z map politycznych XIX i XX wieku, bowiem wszystkie mówi³y o Wielkich Niemczech. Programy nauczania, które pedagodzy przechowali przez czas wojny, nie nadawa³y siê ju do realizacji. Nowa, komunistyczna rzeczywistoœæ sprawia³a, e trzeba by³ zmieniæ cele i zadania dydaktyczno wychowawcze. Przez kilka tygodni Rada Pedagogiczna zajmowa³a siê dostosowaniem programów zarówno do potrzeb powojennej szko³y, jak i wiedzy uczniów. Pracê nauczycieli utrudnia³y równie ich ciê kie warunki bytowe. Nêdzne uposa enia wystarcza³y zaledwie na wykupienie przydzia³owych racji ywnoœciowych. Spodziewana pomoc materialna z gospodarstwa rolnego by³a bardzo sk¹pa. Po przydzia³y ywnoœciowe trzeba by³o jeÿdziæ a do Nysy. Od czasu do czasu trafia³a dla nauczycieli przydzia³owa para butów lub kupon na materia³ by³a to jednak kropla w morzu potrzeb, gdy wszyscy byli w jednakowo z³ym po³o eniu. Dyrektor zapisywa³ czêsto w ksi¹ ce zarz¹dzeñ informacje typu: Proszê przynieœæ woreczki na 5 kg m¹ki ytniej, któr¹ bêdzie mo na wymieniæ na chleb. Najtrudniejsze do zniesienia by³y jednak pierwsze powojenne zimy. Podskórna woda przedostawa³a siê do kot³owni budynku szkolnego, zalewaj¹c ca³e pomieszczenie do pó³ metra. Brakowa³o opa³u. Temperatura w klasach przez kilka tygodni spad³a poni ej zera stopni. Czasem wytrzymywano w szkole tylko dwie trzy godziny dziennie. W pierwszym roku pracy szkolnej najbardziej troskliw¹ opiek¹ trzeba by³o otoczyæ najstarsz¹ klasê tzw. eksternistów, którzy uczyli siê na wyj¹tkowych prawach. W ci¹gu jednego roku w przyspieszonym tempie musieli byæ przygotowani do matury. Z przedmiotami œcis³ymi nie by³o trudnoœci, gdy szko³a posiada³a trzech rutynowanych nauczycieli z pe³nymi kwalifikacjami. Brak polonisty, stwarza³ jednak k³opoty z przygotowaniem do egzaminu z jêzyka polskiego. Nie pomaga³y zabiegi w Kuratorium, ani poszukiwania w³aœciwego wyk³adowcy wœród znajomych nauczycieli. W m³odszych klasach ka dy 10

11 wychowawca zobowi¹za³ siê uczyæ jêzyka polskiego 2-3 godziny tygodniowo. W klasie maturalnej m³odzie tworzy³a komplety i po po³udniu wzajemnie sobie pomaga³a w opanowaniu gramatyki i podstawowych lektur. Niektórzy z uczniów zbierali siê u polonistki miejscowej Szko³y Podstawowej - Heleny Ma³eckiej, która opracowywa³a z nimi przede wszystkim wiersze narodowych wieszczów. Na lekcjach historii nauczycielka stara³a siê baczniejsz¹ uwagê zwracaæ na rozwój ycia kulturalnego w Polsce. Przy tej okazji wyjaœnia³a zagadnienia z literatury, z którymi uczniowie siê do niej zwracali. Matura odbywa³a siê w czerwcu, a nie tradycyjnie w maju. Przyjecha³ wówczas do G³ucho³az przedstawiciel Kuratorium wizytator dr Micha³ Nowakowski i mimo stwierdzenia wielu braków z jêzyka polskiego wszyscy absolwenci w liczbie 21 zdali egzamin dojrza³oœci. Jesieni¹ 1946 r. uda³o siê nareszcie pozyskaæ d³ugo oczekiwan¹ nauczycielkê jêzyka polskiego Helenê Kapsównê. Niestety z powodu s³abego zdrowia musia³ ona wyjechaæ z G³ucho³az. Szko³a nadal boryka³a siê z brakiem polonisty. Dopiero w grudniu rozpoczê³a pracê mgr Maria Bilwin, która uczy³a w g³ucho³askim Liceum Ogólnokszta³c¹cym do roku paÿdziernika 1945 r. powsta³ Komitet Rodzicielski. Jego pierwszym przewodnicz¹cym wybrano Franciszka Banacha. Ju kilka tygodni po rozpoczêciu roku szkolnego powsta³y dwie dru yny harcerskie, eñska i mêska. W paÿdzierniku ca³a szko³a zebra³a siê w parku miejskim, gdzie przy ognisku odby³o siê pierwsze œlubowanie harcerskie. Na tê uroczystoœæ przybyli zwiedzaj¹cy wówczas Opolszczyznê; wojewoda Œl¹ski gen. Aleksander Zawadzki oraz zas³u ony dzia³acz œl¹ski Arka Bo ek. Rok Grono pedagogiczne i pierwsi absolwenci. 11

12 Po odejœciu, w sierpniu 1946, Stefana Kublin Radomskiego, stanowisko dyrektora szko³y zaj¹³ Zygmunt Gerstman. Wraz z nim pracê w Gimnazjum rozpoczê³y: Halina Budynowa, Stefan Gachowski, a póÿniej Edward Jêsiak i wspomniana ju Maria Bilwin. Dyrektor Gerstman szczególn¹ wagê przywi¹zywa³ do stosowania ró norakich, bardziej atrakcyjnych i efektywnych metod nauczania. K³ad³ nacisk na rozwijanie wspó³pracy szko³y z domem rodzinnym uczniów i Rady Pedagogicznej z Komitetem Rodzicielskim. Stawia³ tak e wymagania Samorz¹dowi Uczniowskiemu, który wed³ug niego powinien przyczyniæ siê do kszta³towania w³aœciwych form wspó³ ycia w szkole. Cz³onkowie Samorz¹du po pewnym czasie zaczêli pomagaæ nauczycielom w pe³nieniu dy urów podczas przerw. Z inicjatywy dyrektora wprowadzono tzw. arkusze obserwacyjne uczniów, których sporz¹dzenie zlecono wychowawcom. Mia³o to sk³oniæ nauczycieli do systematycznej obserwacji wychowanków oraz œledzenie ich rozwoju i postêpu w nauce. Prof. Maria Bilwin Prof. Henryka Zwierzchowska-Purakowa Dwa dni: 23 i 24 kwietnia 1947 r. trwa³o przenoszenie szko³y do budynku by³ego przedwojennego seminarium nauczycielskiego przy ówczesnej ulicy Stalina. Przeniesienie, odbywa³o siê z udzia³em m³odzie y szkolnej, dziêki jednak dobrej organizacji pracy nie zak³óci³o to toku nauki, co podkreœlano póÿniej w szkolnej kronice. 12

13 Od tej pory, przez kolejnych ponad 58 lat, Liceum Ogólnokszta³c¹ce w G³ucho³azach pozosta³o w tym samym miejscu, zmieni³a siê jedynie nazwa ulicy, której w latach piêædziesi¹tych nadano imiê Bohaterów Warszawy. W nowym budynku Od koñca kwietnia 1947 r., Liceum Ogólnokszta³c¹ce znalaz³o siê w nowym miejscu. By³ to okaza³y budynek przedwojennego Seminarium Nauczycielskiego, który przez dwa pierwsze powojenne lata zajmowa³a Armia Czerwona. Szko³a mia³a pozostaæ w nim ju nieprzerwanie przez nastêpnych 58 lat. Wraz z now¹ siedzib¹, przysz³a nowa struktura szko³y oraz nowy program nauczania. Podobnie, niestety, jak w ca³ym kraju, coraz czêœciej i nachalniej, w ycie szko³y wkracza³a komunistyczna indoktrynacja. Pocz¹tkowo, obchodzono jednak jeszcze takie œwiêta, jak kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W 1947 roku Liceum Ogólnokszta³c¹ce umieszczono w budynku przedwojennego Seminarium Nauczycielskiego. Na zdjêciu widok budynku w momencie ukoñczenia jego budowy. Pocz¹tek maja 1947 r. by³ w ogóle dla szko³y okresem niemal codziennych akademii i ró nego rodzaju innych uroczystoœci. Ju 30 kwietnia w przeddzieñ Œwiêta Pracy, odby³a siê, jeszcze w starej szkole ale ju po przeprowadzce, akademia z udzia³em w³adz miasta, przedstawicieli rodziców i organizacji 13

14 m³odzie owych. 1 maja natomiast wszyscy uczniowie wziêli udzia³ w pochodzie. Nastepny dzieñ, jak zapisano w szkolnej kronice;...jako dzieñ imienin Dyrektora Szko³y by³ wolny od nauki uchwa³¹ Rady Pedagogicznej. Rano odby³a siê Msza œw. w koœciele gimnazjalnym, potem poranek artystyczny, w czasie którego m³odzie z³o y³a solenizantowi yczenia i obdarzy³a go kwiatami. 3-go maja odby³o siê w koœciele parafialnym wspólne nabo eñstwo dla wszystkich szkó³, a nastêpnie akademia w trakcie której dyrektor Gerstman wyjaœnia³ zebranym zwi¹zek ideowy miêdzy Konstytucj¹ 3-go Maja a œwiêtem 3-go Maja. Natomiast 4 maja odby³ siê w szkole poranek z okazji Œwiêta Ksi¹ ki. 8 maja, w przeddzieñ Dnia Zwyciêstwa (wówczas, na wzór radziecki, obchodzono zakoñczenie II wojny œwiatowej 9 maja), uczniowie wziêli udzia³ w wieczornym capstrzyku na ulicach miasta. Dzieñ póÿniej odby³o siê uroczyste nabo eñstwo i akademia, w czasie której wyst¹pi³y szkolne zespo³y chóralne i taneczne. Uczniowie, którzy nie brali udzia³u w tych uroczystoœciach musieli póÿniej dostarczyæ dok³adne usprawiedliwienie od rodziców. Rok Uczniowie LO opiekowali siê dru ynami harcerskimi szko³y podstawowej W szkole powsta³y nowe organizacje i stowarzyszenia, jak: PCK, Liga Morska, Liga Przyjació³ o³nierza, a tak e Spó³dzielnia Uczniowska. Religii obok ksiêdza Pyki, uczyli równie w tym czasie ksiê a: Antoni Podziawo i Piotr Miros. 14

15 W roku szkolnym 1947/48 do Liceum uczêszcza³o 271 uczniów. Ten trzeci z kolei rok nauki, charakteryzowa³ siê powa nymi trudnoœciami finansowymi. Poniewa Ubezpieczalnia Spo³eczna przesta³a dotowaæ internat, op³ata za korzystanie z niego wzros³a z 2 tysiêcy do 6 tysiêcy z³. Spowodowa³o to du y odp³yw m³odzie y z internatu, a zarazem ze szko³y. Wprawdzie Kuratorium przyzna³o 27 tysiêcy na jego dzia³alnoœæ, lecz by³a to przys³owiowa kropla w morzu potrzeb. Ustawiczne zmagania z trudnoœciami finansowymi nie zahamowa³y na szczêœcie dzia³alnoœci kulturalnej w szkole. Zaczê³o dzia³aæ ko³o dramatyczne, które przygotowa³o inscenizacjê Balladyny, II czêœci Dziadów oraz Ballad Mickiewicza. W nastêpnych latach wystawi³o równie Su³kowskiego, Koncert Jankiela i zgodnie z ówczesna sytuacj¹ polityczn¹ M³od¹ Gwardiê. Dla wielu g³ucho³azian wystêpy ko³a by³y jedynym Ÿród³em prze yæ artystycznych, przyjmowano je wiêc z du ym aplauzem. Rozrasta³a siê w tym czasie biblioteka. Mog³a powstaæ ze zbiórki ksi¹ ek prowadzonej wœród grona pedagogicznego i m³odzie y szkó³ lubelskich. 11 i 12 maja odby³ siê, drugi w historii szko³y, pisemny Egzamin Dojrza³oœci. 1 i 2 czerwca, dwudziestu maturzystów sk³ada³o egzaminy ustne. W specjalnie powo³anej komisji zasiedli: dyrektor szko³y, przedstawiciel Kuratorium i jako tak zwany czynnik spo³eczny delegaci Polskiej Partii Roboczej. Studia z tej grupy ukoñczy³o 13 osób. W roku szkolnym 1948/49 nast¹pi³a zmiana struktury organizacyjnej, w wyniku której powsta³a szko³a 11 letnia. Ten rok nauki rozpoczê³o 352 uczniów w 8 oddzia³ach. Dla nauczycieli wprowadzono jako obowi¹zkowy kurs ideologicznego dokszta³cania siê z zakresu marksizmu leninizmu. Koñczy³ siê on doœæ rygorystycznie prowadzonym egzaminem. W tym samym roku powsta³a w szkole nowa organizacja: Zwi¹zek M³odzie y Polskiej, licz¹ca pocz¹tkowo 60 cz³onków. Wczeœniej m³odzie wstêpowa³a do Zwi¹zku M³odzie y Wiejskiej, a starsze roczniki w szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej. Tym razem, z okazji Œwiêta Pracy, dyrektor Gerstman, w ramach czynu pierwszomajowego, postanowi³ doprowadziæ do stuprocentowej radiofonizacji szko³y. W tym celu Komitet Rodzicielski podj¹³ specjaln¹ po yczkê, która póÿniej zosta³a czêœciowo umorzona. Radiowêze³ zosta³ uruchomiony 28 kwietnia 1949 r. Dziêki g³oœnikom, nazywanymi przez m³odzie ko³choÿnikami, wszyscy mogli wys³uchaæ przemówienia dyrektora. Uda³o siê równie naprawiæ poniemiecki epidiaskop, dziêki czemu mo na by³o prowadziæ bardzo atrakcyjne, jak na owe czasy, zajêcia lekcyjne. W tym roku maturê zda³o 19 absolwentów, z których 15 ukoñczy³o studia wy sze. 15

16 Wszechobecna polityka Nastêpowa³ okres szerokiego upolitycznienia szko³y. Rok szkolny 1949/50 by³ pierwszym, który nie rozpoczyna³ siê od oficjalnego nabo eñstwa. 1 wrzeœnia m³odzie wraz z innymi szko³ami wziê³a jedynie udzia³ w uroczystej akademii w parku zdrojowym. Budynek Liceum ozdobiono z tej okazji has³em: Budowa szko³y socjalistycznej to przysz³oœæ Polski Ludowej. W szkole powsta³y ko³a: Odbudowy Warszawy i PrzyjaŸni Polsko Radzieckiej. Rozszerza³a siê wci¹ dzia³alnoœæ ZMP. Aktywizacja ycia politycznego Ÿle wp³ywa³a na wychowanie m³odzie y. Czêœæ cz³onków ZMP pod pretekstem pracy spo³ecznej czy politycznej, po prostu wagarowa³a, zaniedbywa³a siê w nauce, a jednoczeœnie terroryzowa³a swymi wp³ywami otoczenie, a nawet Radê Pedagogiczn¹. Jak wspomina³a 20 lat póÿniej prof. Szymik-Klamowa:...w ci¹gu niespe³na 10 miesiêcy na terenie szko³y odby³o siê 176 ró norodnych zebrañ, narad, dyskusji, których atmosfera i treœæ pozostawa³y wiele do yczenia. Nie by³o zbyt wiele czasu na naukê. Skutek by³ op³akany. Na 230 uczniów nie promowano 47, a odesz³o ze szko³y a Gdyby ta ogromna energia, zmarnowana na walki podjazdowe, zu yta zosta³a na zdobywanie rzetelnej wiedzy..., szko³a mog³aby siê chlubiæ sporymi efektami. Do tego konieczna by³a œcis³a wspó³praca Rady Pedagogicznej i organizacji m³odzie owych, a tak e organów pozaszkolnych, które niew³aœciwie ukierunkowa³y pracê m³odzie y, daj¹c jej nadmierne prawa, a zapominaj¹c jednoczeœnie o egzekwowaniu obowi¹zków. Nie by³o jednak ani wspó³pracy, ani koordynacji w stosowaniu metod wychowawczych. Wytworzy³a siê sytuacja, w której m³odzie doskonale zna³a swoje prawa, lecz zapomnia³a jakie ma obowi¹zki. 9 grudnia 1949 r. odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej w zwi¹zku z organizacj¹ uroczystoœci 70-lecia urodzin Józefa Stalina. Powziêto na nim uchwa³ê, e nauczyciele dopomog¹ s³abym uczniom w nauce we wszystkich przedmiotach. Zajêcia te mia³y odbywaæ siê w godzinach pozalekcyjnych (1 godzina tygodniowo na ka dy przedmiot i klasê) w ci¹gu grudnia i stycznia 1950 r. Dzieñ póÿniej odby³a siê lustracja hufca, S³u by Polsce przez Komendê Powiatow¹, po³¹czona z uroczyst¹ odpraw¹ i pogadank¹ o Stalinie. 15 grudnia w pierwsz¹ rocznicê powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zorganizowano specjaln¹ wieczornicê. Jeden z uczniów 11 klasy przedstawi³ referat o historii ruchu robotniczego w Polsce, a pozostali uczniowie przedstawili inscenizacjê Bohaterowie ruchu robotniczego 16

17 w wychowaniu uczniów i uczennic klasy jedenastej. 17 grudnia m³odzie wszystkich klas na lekcjach jêzyka polskiego, nauki o Polsce i historii pisa³a pocztówki z yczeniami dla Józefa Stalina. Ogó³em 188 pocztówek z widokami okolic G³ucho³az wys³ano do ambasady ZSRR. 21 grudnia w dniu urodzin Wielkiego Wodza punktualnie o godzinie odby³a siê uroczysta akademia ku jego czci. Oprócz m³odzie y i grona pedagogicznego przybyli na ni¹ przedstawiciele w³adz miasta, Kuratorium, PZPR oraz rodzice. Budynek szkolny od 20 do 22 grudnia by³ bogato udekorowany czerwonymi sztandarami. By³y to imprezy zaledwie jednego ówczesnego szkolnego miesi¹ca. Rok szkolny 1950/51 podczas którego uczêszcza³o do szko³y tylko 147 uczniów, przyniós³ spotêgowanie niezdrowej atmosfery w szkole. W wyniku tego dokonywa³y siê w krótkim czasie zmiany na stanowisku dyrektora. W lutym 1951 r. na miejsce dyrektora Gerstmana przyszed³ Edward Jêsiak, od wrzeœnia 1952 r. dyrektor Jan Michalik, a od wrzeœnia 1953 r. Henryk Nissner. W latach dyrektorem by³ Jan Dobrowiñski. Rok Zajêcia wychowania fizycznego na placu szkolnym. Grono pedagogiczne by³o skompletowane ju w roku szkolnym 1947/48, przez ca³y czas jednak jego sk³ad ulega³ zmianom. Opiekunk¹ internatu i wyk³adowczyni¹ jêzyka francuskiego by³a Barbara Komorowska, jêzyka angielskiego uczy³a Helena Budynowa, a œpiew wyk³ada³a Jadwiga Jaros³awska. Pañstwo Gachowscy zajêli siê stron¹ gospodarcz¹ obu internatów, gdy oprócz internatu dla dziewcz¹t trzeba by³o zorganizowaæ internat dla ch³opców. 17

18 Najczêœciej zmieniali siê nauczyciele jêzyka rosyjskiego. Przedmiot ten zosta³ wprowadzony do szkó³ dopiero po wojnie, dlatego nie by³o wykwalifikowanych pedagogów. Szko³y by³y zdane na przypadkowoœæ. Pocz¹tkowo rosyjskiego uczy³a Ludmi³a Bielecka, potem Konstanty Karol Zubrzycki z wykszta³cenia prawnik. Dopiero w latach uczy³ tego jêzyka przyby³y z Ukrainy Bronis³aw Grzymaj³o. Wyk³adowczyni¹ jêzyka francuskiego od 1952 r. by³a Aleksandra Szantyr. Czêsto zmieniali siê równie nauczyciele jêzyka angielskiego. W pierwszym roku wyk³adowc¹ by³ ks. Dominik Pyka, potem Helena Budynowa. Pocz¹wszy od roku szkolnego , lektoratu angielskiego podj¹³ siê powracaj¹cy z Anglii Emil Durajczyk, a od roku 1954 Zofia Kopczyñska. Od 1954 r., ju po œmierci Stalina, da³y siê zauwa yæ zmiany w procesie wychowawczym m³odzie y. Stopniowo, chocia nie do koñca, odchodzono od wszechobecnej polityki. Coraz wiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê kó³ka przedmiotowe i artystyczne. Od tej pory liczy³y siê przede wszystkim rzetelne nauka, wiedza i zdyscyplinowanie. Zaczêto zwracaæ uwagê na poprawê wyposa enia gabinetów w pomoce naukowe. Uporano siê równie z niezwykle dotkliwym brakiem podrêczników. W tym czasie odm³odzi³ siê sk³ad grona pedagogicznego. Pracê w szkole zaczêli: Aleksandra Szantyr, Waldemar Jankowski, Jan Dobrowiñski, Tadeusz Sawicki, Stefania Szymik-Klamowa, Jerzy uszpaj, Stanis³aw Kubiszyn i Halina Imielska. Mo na powiedzieæ, e ycie szkolne powraca³o do normalnoœci. Lata Po pe³nych politycznej indoktrynacji latach piêædziesi¹tych, jeszcze przed paÿdziernikiem 1956 r., sytuacja powoli, choæ nie do koñca, zaczê³a powracaæ do normalnoœci. Zmniejszy³ siê wp³yw na ycie szko³y organizacji typu ZMP, a zwiêkszy³ Rady Pedagogicznej. Zmala³a i to drastycznie iloœæ politycznych akademii, jednak nie zaprzestano ca³kowicie ich organizowania. Teraz, na szczêœcie, zaczêto zauwa aæ potrzeby bytowe szko³y, zarówno jeœli chodzi o bazê lokalow¹ jak i potrzeby uczniów. Pod koniec lat piêædziesi¹tych, budynek szkolny znajdowa³ siê w op³akanym stanie. Stary gmach przez kilkadziesi¹t lat nie by³ remontowany. We wszystkich pomieszczeniach znajdowa³y siê dymi¹ce, rozpadaj¹ce siê piece, które nie dawa³y zbyt wiele ciep³a, a palenie w nich, wnoszenie wêgla, czyszczenie i wynoszenie popio³u, by³o nie tylko czasoch³onne, ale wymaga³o tak e wiele 18

19 fizycznego wysi³ku. Stan przewodów elektrycznych, zainstalowanych na zewn¹trz œcian, ur¹ga³ podstawowym przepisom bezpieczeñstwa. W auli i niektórych klasach zwisa³y, wraz z po³amanymi rurkami, festony odizolowanych drutów. W nielepszym stanie znajdowa³y siê równie urz¹dzenia sanitarne. Do adnej klasy nie by³a doprowadzana woda. Brakowa³o umywalni i muszli klozetowych, m³odzie po zajêciach wychowania fizycznego nie mia³a warunków do umycia siê. Iloœæ i specyfika koniecznych remontów, przy jednoczesnym braku œrodków finansowych, wywo³ywa³a zw¹tpienie w mo liwoœæ ich przeprowadzenia w krótkim okresie czasu. Jan Dobrowiñski, dyrektor szko³y w latach Rok Klasa IV c na wagarach-lekcje odrabiano przez trzy niedziele W roku szkolnym 1962/63 zaczyna³ siê kilkuletni okres prac remontowych. Zbieg³o siê to w czasie z objêciem funkcji dyrektora szko³y przez Bronis³awa Pasierskiego, dotychczasowego nauczyciela matematyki, pracuj¹cego w g³ucho³askim LO od 1958 r.. Pocz¹tek roku zaczêto od stwierdzenia stanu posiadania. Sporz¹dzona zosta³a lista potrzeb zarówno najniezbêdniejszych pomocy naukowych, jak i mebli szkolnych. Zakupiono 93 krzes³a do auli oraz pomoce naukowe, ze szczególnym uwzglêdnieniem pracowni do zajêæ technicznych, fizyki, chemii, biologii i wychowania fizycznego. Szczup³oœæ kredytu do skali potrzeb podyktowa³a koniecznoœæ dodatkowego zaopatrywania siê w pomoce naukowe w³asnej produkcji. Zajê³y siê tym szkolne kó³ka zainteresowañ oraz pracownie prac rêcznych. Dziêki nim zosta³y min. odnowione wszystkie tablice w szkole. Szko³a mia³a spore ambicje tak e w zakresie zadañ dydaktycznych stawianych jej przez w³adze oœwiatowe. Do najwa niejszych 19

20 nale a³o wychowanie politechniczne. Nic wiêc dziwnego, e szczególnie du o uwagi poœwiêcono urz¹dzeniu pracowni technicznej. Remonty i przebudowy Aby sprostaæ, wytyczonym celom trzeba by³o zaadaptowaæ nie nadaj¹ce siê do zajêæ pomieszczenia, zainstalowaæ przewody gazowe i elektryczne, wstawiæ nowe okna, wymalowaæ œciany. W tym samym roku przeprowadzony zosta³ remont auli szkolnej. Uda³o siê wówczas tak e rozwi¹zaæ wystêpuj¹cy od szeregu lat, istotny problem do ywiania m³odzie y. Wi¹za³o siê to z koniecznoœci¹ zbudowania kuchni. W tym celu, na parterze wydzielono specjalne pomieszczenie, zakupiono trzy kuchenki gazowe, zbudowano kaflowy piec kuchenny i zainstalowano zlewozmywaki. Od tego czasu datuje siê regularne do ywianie, z którego korzysta³a, przez nastêpnych blisko czterdzieœci lat niemal ca³a m³odzie. Rok Dyrektor Bronis³aw Pasierski (w pierwszym rzêdzie po œrodku z klas¹ maturaln¹) Najtrudniejszy dla dyrekcji, Rady Pedagogicznej i dla m³odzie y by³ niew¹tpliwie rok szkolny 1963/64. Podjêto wówczas decyzjê przeprowadzenia, odwlekanego od miesiêcy remontu kapitalnego, bez wstrzymania zajêæ lekcyjnych. Rozbierano piece, przebijano œciany, by przeprowadziæ przewody wodoci¹gowe 20

21 i centralnego ogrzewania, wymieniano pod³ogi i dach. Przedsiêbiorstwo przeprowadzaj¹ce remont kapitalny nie dysponowa³o dostateczn¹ liczb¹ pracowników, pracowa³o najczêœciej po po³udniu, wieczorem i noc¹, a od O godzinie 8.00 szko³a by³a przygotowana do zajêæ lekcyjnych. Bywa³o jednak i tak, e og³uszaj¹ce kucie t³umi³o g³os nauczyciela i pytanych uczniów, ale i na to znajdowano radê. Nadanie imienia Boles³awa Chrobrego W tym samym roku zaplanowano I Zjazd Absolwentów, pretekstem dla którego by³a 20-ta rocznica powstania Polski Ludowej, a w zasadzie tzw. Manifestu Lipcowego. Szkole miano nadaæ imiê, mia³a tak e otrzymaæ sztandar. Przy tej okazji Rada Pedagogiczna wspólnie z Komitetem Rodzicielskim postanowi³a wprowadziæ jednolite umundurowanie. Niepraktyczne workowate bluzki i berety zast¹piono granatowymi kostiumami oraz oryginalnymi kapeluszami dla dziewcz¹t typu Piotruœ. Strój galowy uzupe³nia³y bia³e pantofle, bia³e podkolanówki i rêkawiczki oraz bia³e bluzki. I Zjazd Absolwentów po³¹czony z uroczystoœciami nadania szkole imienia Boles³awa Chrobrego by³ imprez¹ inauguruj¹c¹ niemal rok szkolny 1964/65. Odby³ siê w dniach paÿdziernika. Nad wyborem patrona dyskutowano ju od wiosny 1964 r. Jak to zwykle bywa, debata nad wyborem patrona szko³y odbywa³a siê wœród wielu najró norodniejszych propozycji. Wydaje siê, e wybór pierwszego polskiego króla, spoœród wielu zg³oszonych pomys³ów, by³ najbardziej neutralny. W zwi¹zku z tym 4 marca 1964 r. dyrekcja szko³y i Rada Pedagogiczna, wystosowa³y pismo do ministra oœwiaty, w którym mo emy przeczytaæ nastêpuj¹ce uzasadnienie swego wyboru W zwi¹zku z po³o eniem szko³y na dawnych granicach piastowskich, w mieœcie le ¹cym na szlakach bohaterskich zmagañ narodu polskiego o utrwalenie granic zachodnich, Rada Pedagogiczna i m³odzie, prosz¹ o nadanie szkole imienia Boles³awa Chrobrego. Po³owa lat szeœædziesi¹tych to okres, w którym przy takich okazjach, nie mo na by³o siê obyæ bez pokazania przewodniej roli partii komunistycznej, dlatego te w dalszej czêœci tego samego pisma, stwierdzono:... Imiê Boles³awa Chrobrego bêdzie mia³o dla spo³ecznoœci miejskiej i m³odzie y, wielkie znaczenie polityczne i wyka e skutecznoœæ polityki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej realizatorki i spadkobierczyni testamentu naszych wielkich przodków.... Niewykluczone, e takie uzasadnienie by³o warunkiem, aby patronem szko³y nie 21

22 zosta³ np. jakiœ partyjny dzia³acz. Nadanie imienia oraz I Zjazd Absolwentów upamiêtniono specjalnymi tablicami umieszczonymi przy g³ównym wejœciu do szko³y od strony ul. Bohaterów Warszawy. Jeszcze z pocz¹tkiem roku 1964/65 r., ka dy z nauczycieli musia³ opracowaæ zestaw brakuj¹cych pomocy naukowych potrzebnych do nauczania poszczególnych przedmiotów, co pozwoli³o przynajmniej czêœciowo zlikwidowaæ chaotyczn¹ gospodarkê w dziedzinie zaopatrzenia. Zaopatruj¹ca wszystkie szko³y Centrala Zaopatrzenia Szkó³ w Opolu nie mog³a poszczyciæ siê, ani bogactwem asortymentu, ani te jakoœci¹ oferowanych pomocy. St¹d w oczekiwaniu a bêdzie lepiej, fundusze przeznaczone na zakup pomocy naukowych zazwyczaj przetrzymywano a do koñca roku bud etowego. Aby pieni¹dze nie przepad³y, w ostatnim momencie kupowano b¹dÿ buble, b¹dÿ pomoce, które ju szko³a posiada³a, albo te wiêcej ni by³o potrzebne. Istnia³ tak e drugi, dalszy cel doposa enia sal w pomoce naukowe, a mianowicie zamiar przejœcia z klas na system pracowni przedmiotowych. Po³owa lat 60-tych. Zakup motocykla dla dru yny harcerskiej. Dzieñ 10 grudnia 1964 r. by³ niemal punktem zwrotnym w dotychczas stosowanych metodach dydaktycznych w naszej szkole. System nauczania w klasach jako przestarza³y i ma³o efektywny, postanowiono zast¹piæ systemem zajêæ w pracowniach przedmiotowych. I to zadania nie nale a³o do prostych. Przygotowania trwa³y niemal rok. Trzeba by³o zaadaptowaæ istniej¹ce klasy i inne pomieszczenia pomocnicze na pracownie i gabinety. Poniewa zamierzenia te by³y planowane jeszcze przed rozpoczêciem generalnego remontu szko³y, pierwsza 22

23 czêœæ zadania zosta³a zrealizowana wraz z ukoñczeniem adaptacji budynku. Po rozdzieleniu pomocy naukowych do odpowiednich pracowni okaza³o siê, e niektóre z nich zw³aszcza do nauczania jêzyków, przedstawiaj¹ siê a tak mizernie, e miano pracownia by³o stanowczo na wyrost. Ustalenie stanu faktycznego wyposa enia pracowni zdopingowa³o nauczycieli do dzia³ania. Ka dy stara³ siê osi¹gn¹æ najlepszy stan wyposa enia, najestetyczniej urz¹dziæ swój warsztat pracy. Dyrekcja szko³y musia³a rozpocz¹æ starania o powiêkszenie funduszy przeznaczonych na zakup pomocy naukowych. Podczas gdy w poprzednich latach na sprzêt i pomoce naukowe wydawano œrednio z³ rocznie, w roku 1964 suma wzros³a do ,60 z³, a rok póÿniej wynios³a ju ,80 z³. Po dwudziestu latach dzia³alnoœci mo na by³o dokonaæ pewnych podsumowañ. Po³owa lat 60-tych to okres nieustannych remontów, szko³a zdecydowanie zmienia³a swój poziom, szczególnie przez wprowadzanie pracowni przedmiotowych. Nie bez znaczenia by³ równie fakt unowoczeœnienia infrastruktury samego budynku. Nale y równie zaznaczyæ, e od pierwszej matury w 1946 r., do 1965 r., Liceum Ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³o 493 absolwentów, z czego rok 1965 by³ rekordowy. Do matury przyst¹pi³o wówczas 56 abiturientów, dla porównania, szeœæ lat wczeœniej, w 1959 r., jedynie 10 osób. Lata Po dwudziestu latach dzia³alnoœci Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ucho³azach, budynek szkolny nieustannie by³ przebudowywany i modernizowany. Zmienia³a siê baza dydaktyczna, co mia³o wyraÿne prze³o enie na osi¹gane przez uczniów wyniki. Jak zawsze jednak, nale a³o poszukiwaæ dodatkowych Ÿróde³ dochodu szko³y, gdy œrodki w³asne nie wystarcza³y na zrealizowanie podjêtych zadañ. Chc¹c jednak oddaæ jak najbli ej atmosferê tych czasów, nale y równie pamiêtaæ, e druga po³owa lat szeœædziesi¹tych, to dla m³odzie y tak e, a mo e przede wszystkim, z³ota epoka Rock and rolla, wszechobecnego na organizowanych chêtnie prywatkach. W koñcu to epoka Beatlesów. To tak e pierwsze m³odzie owe kontestacje. Noszenie przez ch³opców d³u szych w³osów ni przyjêta do tej pory d³ugoœæ zapa³ki, by³o bezwzglêdnie œcigane przez grono pedagogiczne, ale na to ka dy z uczniów mia³ swój sposób. W roku szkolnym 1966/67, w g³ucho³askim Liceum, wprowadzono apele poranne, które przeprowadzano a dwa razy w tygodniu. Pocz¹tkowo zawiera³y one wy³¹cznie treœci polityczne. Od 1969 r., wprowadzono tematykê bardziej 23

24 zró nicowan¹, któr¹ ustala³a Komisja Wychowawcza Szko³y. Jej cz³onkami byli wychowawcy klasowi oraz przedstawiciele organizacji m³odzie owych. Zaczêto myœleæ o podnajêciu szko³y na okres ferii. Do tej pory pomieszczenia szkolnego budynku, udostêpniano Schronisku M³odzie owemu. Teraz postanowiono udostêpniæ szko³ê, w okresie przerw w nauce, zarówno latem jak i zim¹, dla m³odzie y kierowanej na wypoczynek do G³ucho³az przez Hutê Cedler z Sosnowca. Zbie noœæ interesów szko³y i przysz³ego podnajemcy nasunê³a pomys³ zbudowania w³asnego gara u, co zosta³o zrealizowane jeszcze w roku W miarê poprawiania bazy materialnej szko³y, ros³y wymagania zarówno wobec ucz¹cych, jak i uczniów. Wymaga³o to min. uzupe³nienia szkolnego ksiêgozbioru o literaturê fachow¹. W roku 1968 wydzielono z biblioteki szkolnej ksi¹ ki wg ich specyfiki i przekazano poszczególnym opiekunom pracowni. Z roku na rok rós³ licealny ksiêgozbiór. W latach , iloœæ woluminów zwiêkszy³a siê z 4 tysiêcy do 10 tysiêcy. Wzros³y tak e wydatki na prasê, zwiêkszono iloœæ prenumerowanych tytu³ów. We wspomnianym okresie, szko³a wydatkowa³a na ksi¹ ki i czasopisma z³. Sumy, którymi szko³a dysponowa³a na powy sze cele, nie pochodzi³y tylko z jej bud etu. W roku 1967 rodzice, zapoznani szczegó³owo z trudnoœciami placówki, zadeklarowali 200 z³ od ucznia, na wyposa enie pracowni w sprzêt i pomoce. Zebrano w sumie z³. Z nadwy ek bud etowych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej uzyskano z³. Huta Cedler wyasygnowa³a na sprzêt i pomoce naukowe blisko æwieræ miliona z³otych. Dopiero reszta pochodzi³a z bud etu szko³y. Dziêki temu, szko³a posiada 14 magnetofonów, 11 aparatów radiowych, 7 adapterów, 3 telewizory, 2 aparaty fotograficzne, 2 kamery filmowe, 8 rzutników, 6 diaskopów, 4 wzmacniacze, 3 aparaty do wyœwietlania filmów. Pracownie otrzyma³y nowe, bardziej funkcjonalne meble. Wymienione zosta³y wszystkie stoliki uczniowskie i biurka nauczycieli. Wszystkie te remonty zbieg³y siê w czasie z reform¹ szkolnictwa, wprowadzon¹ w roku szkolnym 1967/68. Polega³a g³ównie na wprowadzeniu oœmiu klas szko³y podstawowej i 4 klas ogólniaka. W tym samym roku, pracê w szkole rozpoczê³a nowa nauczycielka jêzyka rosyjskiego Czes³awa Krukowska - Zaj¹c. Pani prof. Zaj¹c pozosta³a w g³ucho³askim Liceum do 31 sierpnia 2001 r.. Oprócz zajêæ dydaktycznych, czêsto by³a anga owana w charakterze opiekuna spo³ecznego. Od 1968 r. prowadzono w szkole badania rozwoju psychomotorycznego m³odzie y dla Instytutu Naukowego przy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W roku szkolnym 1969/70 utworzona zosta³a klasa typu 24

25 matematycznego z rozszerzonym programem nauczania matematyki. Wychodz¹c, przynajmniej czêœciowo, naprzeciw zainteresowaniom m³odzie y dyrekcja Szko³y i Rada Pedagogiczna, postanowi³y zakupiæ zestaw instrumentów do muzyki big-beatowej, dziêki czemu móg³ powstaæ zespó³ muzyczny. Zespó³ ten, z powodzeniem wykorzystywany by³ na szkolnych zabawach. W czasie konkursu szkolnych zespo³ów muzycznych w Brzegu otrzyma³ wyró nienie, podobne jak i licealny chór. Organizacja zajêæ pozalekcyjnych W paÿdzierniku i listopadzie 1969 r. kosztem z³otych, na placu szkolnym wykonano asfaltowe boisko. Wszystkie prace przy niwelacji terenu i podbudówce, formowaniu wa³u, rozprowadzeniu ziemi, wykona³a m³odzie. Pozwoli³o to o blisko 30% obni yæ koszty inwestycji. Otrzymano tak e na ten cel dotacjê w wysokoœci 70 tys. z³. z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nysie. Boisko szkolne, od momentu przekazania go do u ytku, czyli od 20 listopada 1969 r., by³o od rana, a w porze zimowej nawet wieczorem, wykorzystywane niemal bez przerwy. Listopad Budowa boiska przy budynku Liceum Dyrekcja szko³y zakupi³a 20 par butów z ³y wami, dziêki czemu na lekcjach wf-u, trudn¹ sztukê jazdy na ³y wach opanowa³a prawie ca³a m³odzie. Zainstalowane 25

26 lampy pozwoli³y na rozgrywanie meczów hokejowych nawet po zapadniêciu zmroku. Dwa lata póÿniej wybudowano 80 m bie ni szutrowej, oraz skoczniê do skoku w dal. Niestety rozbieg do skoku wzwy oraz rzutnia, pozosta³y jedynie w planach. W tym czasie szczególnie dbano o organizowanie wolnego czasu uczniów, szczególnie jeœli chodzi o wypoczynek ruchowy. Przejawia³o siê to miêdzy innymi w iloœci i jakoœci wyposa enia turystyczno-sportowego. Szko³a dysponowa³a 12 rowerami, 15 namiotami 2-osobowymi, 16 materacami pneumatycznymi, a szczep harcerski mia³ nawet motocykl. Co roku organizowano dwa obozy wêdrowne, co roku te ka da klasa bra³a udzia³, w przynajmniej jednej, kilkudniowej i kilku krótszych wycieczkach. Ka dej zimy organizowane by³y liczne kuligi, a w maju, czerwcu i wrzeœniu m³odzie korzysta³a bezp³atnie z k¹pieliska. Druga po³owa lat 60-tych. Zajêcia z chórem szkolnym. Bardzo intensywnie dzia³a³y w tym czasie szkolne kó³ka zainteresowañ, szczególnie kó³ko plastyczne prowadzone przez prof. El bietê W³ad-Szo³omiak. Efekty zajêæ lekcyjnych i prac wykonanych w ramach kó³ka zainteresowañ przedstawiano na specjalnych wystawach. Ze wzglêdu na brak podobnych propozycji ze strony Domu Kultury, by³y one wielkim wydarzeniem artystycznym dla ca³ego miasta. Równie intensywnie pracowa³o pod kierunkiem 26

27 prof. Stefana Kojdera, a póÿniej prof. Mariana Szczurka ko³o Ligi Obrony Kraju. Liczy³o ponad stu cz³onków, dzia³aj¹cych w trzech sekcjach: strzeleckiej, radiotechnicznej i propagandowej. Ko³o to, poza opracowaniem min. planu ewakuacji szko³y na wypadek po aru, porz¹dkowa³o np. miejskie k¹pielisko. Lata 60-te. Wychowanie fizyczne prowadzi³a prof. Szymik-Klamowa Pewnym podsumowaniem dzia³alnoœci szko³y by³o jej æwieræwiecze, które uczczono drugim ju zjazdem jej absolwentów. Zjazd mia³ miejsce w dniach maja 1970 r., i podobnie jak szeœæ lat wczeœniej, uœwietni³o go okolicznoœciowe wydawnictwo podsumowuj¹ce dzia³alnoœæ szko³y, i zawieraj¹ce wspomnienia nauczycieli i wychowawców. W tym samym roku pracê w g³ucho³askim Liceum rozpoczê³a druga romanistka prof. Ewa Gabel, a dwa lata póÿniej przyszed³ drugi, póÿniejszy wieloletni nauczyciel fizyki w LO prof. Boles³aw Zab³ocki. Rok 1971/72 przyniós³ kolejne zmiany w pracy liceum. Tym razem, zgodnie z zarz¹dzeniem Ministerstwa Oœwiaty i Szkolnictwa Wy szego, w miejsce dotychczasowych czterech, wprowadzono trzy semestry roku szkolnego: jesienny koñcz¹cy siê w pocz¹tku grudnia, zimowy koñcz¹cy siê w marcu oraz wiosenny koñcz¹cy siê wraz z koñcem roku szkolnego. Wszystkie semestry mia³y oczywiœcie swoje konferencje klasyfikacyjne. Dodatkowo, w tym samym roku, równie w zwi¹zku z odpowiednim zarz¹dzeniem MOiSzW, maj¹cym na celu 27

28 Rok Grupa harcerzy bior¹cych udzia³ w Manewrach Techniczno-Obronnych ZHP w Spale. 28

29 lepsze przygotowanie m³odzie y do dalszego etapu kszta³cenia, wprowadzono zajêcia fakultatywne. Bior¹c pod uwagê udzia³ uczniów w pracy kó³ zainteresowañ oraz ich planami ewentualnych studiów wy szych, uczniowie klas trzecich podzieleni zostali na fakultatywne grupy matematyczno-fizyczn¹ i geograficznoekonomiczn¹. Ta pierwsza, rok póÿniej, zast¹piona zosta³a przez grupê biologiczno-chemicz¹. Takie zamiany mia³y miejsce równie w latach póÿniejszych. Ciekawostk¹ mo e byæ fakt, e w tym czasie dyrekcji szko³y i Radzie Pedagogicznej, przys³ugiwa³o prawo typowania jednego ucznia na studia wy sze bez sk³adania egzaminu wstêpnego. W takich przypadkach brano pod uwagê nie tylko wyniki w nauce, ale równie zaanga owanie ucznia w prace organizacji szkolnych, najczêœciej w tym przypadku ZMS. M³odzie z g³ucho³askiego liceum najczêœciej kierowana by³a na Politechnikê Œl¹sk¹ w Gliwicach. Pocz¹tek lat siedemdziesi¹tych to wzorem lat wczeœniejszych, czêste wyjazdy turystyczno-krajoznawcze. Pocz¹tkowo podzielone by³y na; wycieczki przedmiotowe, organizacj¹ których zajmowa³a siê prof. Ewa Czupryna i wycieczki klasowe, organizowane przez prof. Mieczys³awa Regê. Dodatkowo, ka da klasa mia³a obligatoryjnie przewidziane dwa biwaki w roku szkolnym. Zdarza³o siê jednak, e niektóre klasy niestety nie mia³y adnego wyjazdu. W 1973 r. powsta³o szkolne ko³o PTTK. Jeszcze w tym samym roku, ko³o zorganizowa³o dwa rajdy turystyczne i kurs organizatorów turystyki. Najwiêkszym osi¹gniêciem 1973 r., by³o wykonanie nowoczesnego laboratorium do nauczania jêzyków obcych. Uczniowie, k¹œliwie nazywali, to mieszcz¹ce siê na pierwszym piêtrze pomieszczenie, klas¹ pod jajkami, bowiem jej sufit zdobi³y maj¹ce j¹ wyg³uszyæ wyt³oczki do jajek. Rok Oddanie pracowni nauczani jêzyków obcych. 29

30 Rok póÿniej oddano natomiast doskonale wyposa on¹, oczywiœcie jak na tamten czas, pracowniê jêzyka polskiego. Równie w 1974 r., pracê w Liceum podjê³o a dwanaœcioro nowych pedagogów, w tym czwórka póÿniejszych wieloletnich nauczycieli ogólniaka. Byli to dwaj wyk³adowcy matematyki: prof. Jerzy Chmiel i prof. Ryszard Chmielarz, nauczycielka jêzyka francuskiego prof. Maria Kromp Kropiowska oraz nauczyciel wychowania fizycznego prof. Wies³aw Kulpa. Rok Oddanie pracowni jêzyka polskiego, od prawej polonistki El bieta Kojder i Ewa Czupryna. Lata Drug¹ po³owê lat siedemdziesi¹tych, charakteryzowa³a czêsta niemal coroczna, zmiana dyrektorów szko³y. Nie wp³ynê³o to jednak na poziom nauczania, a wrêcz przeciwnie, nigdy wczeœniej ani póÿniej uczniowie g³ucho³askiego LO, nie dostawali siê do fina³ów centralny olimpiad przedmiotowych tak czêsto jak w tym okresie. Okres ten wspominany jest równie jako czas czynów spo³ecznych, jesiennych wykopków, wspó³organizowanych przez Liceum Dni G³ucho³az czy wielu dalszych i bli szych wycieczek. To tak e, a mo e przede wszystkim, pocz¹tek wielu sukcesów g³ucho³askich licealistów na arenach sportowych. 30

31 Rok Wyjazd klasy I na biwak integracyjny w Otmuchowie. Rok Wycieczka do Poznania. Pierwsi z lewej profesorowie Ewa Czuprynai Kazimierz WoŸniczka. 31

32 Rotacje na stanowisku dyrektorskim 31 sierpnia 1975 r., po trzynastu latach kierowania szko³¹, odszed³ dyrektor Bronis³aw Pasierski. Dla wielu styl kierowania szko³¹ przez dyrektora Pasierskiego pozostanie w pamiêci na zawsze, dlatego te, nie dziwi³a nikogo opinia m³odzie y, e wraz z jego odejœciem skoñczy³a siê pewna epoka. Trudn¹ rolê dyrektora LO, powierzono prof. El biecie Kojder, dotychczasowej polonistce, pracuj¹cej w g³ucho³askim Liceum od 1963 r., do tej pory pe³ni¹cej funkcjê zastêpczyni dyrektora. Rok póÿniej zast¹pi³ j¹ Mieczys³aw Szachniewicz,) prowadz¹cy Liceum do koñca lutego 1978 r. W trakcie roku szkolnego funkcjê dyrektora ponownie musia³a obj¹æ prof. Kojder, kieruj¹ca szko³¹, tym razem, do koñca lipca 1981 r. 17 czerwca 1981 r. odby³o siê po raz pierwszy w historii szko³y posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie wytypowania kandydata na dyrektora szko³y. Bior¹cy w nim udzia³ przedstawiciel Kuratorium Oœwiaty i wychowania w Opolu stwierdzi³, e jest to sprawa precedensowa, bowiem do tej pory powo³ywanie i odwo³ywanie dyrektorów le a³o w gestii kuratorów. Jednak e ze wzglêdu na fakt, i w najbli szej przysz³oœci Rada Pedagogiczna bêdzie mia³a uprawnienia do typowania kandydata na dyrektora szko³y, bowiem projekt takiego regulaminu ju by³ publikowany w prasie i ma siê znaleÿæ w znowelizowanej Karcie Praw i Obowi¹zków Nauczyciela, kuratorium ju w tej chwili zwróci³o siê z t¹ kwesti¹ do Rady pedagogicznej, odczuwaj¹c potrzebê takiej konsultacji w zwi¹zku z maj¹cym nast¹piæ powo³aniem nowego dyrektora. Obecny dyrektor szko³y mgr El bieta Kojder z³o y³a rezygnacjê z pe³nionej dotychczas funkcji. Zaznaczono, e Kuratorium nie proponuje adnego kandydata, nie chc¹c stwarzaæ sytuacji popierania kogokolwiek. Smaczku, demokracji, której w tym przypadku by³o dane Radzie Pedagogicznej doœwiadczyæ, by³ fakt, e dalszy ci¹g posiedzenia musi mieæ charakter jak najbardziej otwarty. W rozpoczêtej dyskusji przedstawiono dwie kandydatury. Prof. Wies³aw Kulpa zg³osi³ prof. Henryka Wasylika polonistê, nauczyciela tutejszego LO z d³ugoletnim sta em. O jego presti u, powa aniu i dobrej opinii wœród nauczycieli, œwiadczy³ fakt, e prof. Wasylik zosta³ wczeœniej wybrany na kierownika Solidarnoœci nauczycielskiej w G³ucho³azach. Drug¹ kandydaturê przedstawi³a dotychczasowa dyrektor, prof. Kojder, która zaproponowa³a mgr Romana Zalasiñskiego, ówczesnego z-cê dyrektora ZSZ w G³ucho³azach, który mia³ ju kilkuletni sta pracy na tym stanowisku, ukoñczy³ równie studia podyplomowe dla kadry kierowniczej. Zdaniem E. Kojder, cz³owiek z zewn¹trz móg³by ³atwiej rozwi¹zaæ obserwowane w gronie 32

33 nauczycielskim od pewnego czasu a nieujawniane napiêcia. Kandydaturê R. Zalasiñskiego, poparli równie ci nauczyciele, którzy znali go osobiœcie jako przewodnicz¹cego ko³a Stronnictwa Demokratycznego, a przede wszystkim wspólnej pracy w placówkach oœwiatowych w G³ucho³azach. Po burzliwej dyskusji czy kandydaci maj¹ byæ, by³o nie by³o komisji wyborczej - zaprezentowani czy te nie, wybrano tê drug¹ opcjê i po wyjaœnieniu spornej kwestii kto mo e g³osowaæ, 17 cz³onków Rady Pedagogicznej przyst¹pi³o do wyborów, akceptuj¹c wczeœniej obie kandydatury. W g³osowaniu tajnym, Rada Pedagogiczna po wyjaœnieniu licznych jeszcze spraw formalnych, funkcjê dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego powierzy³a Romanowi Zalasiñskiemu. Zastrze ono jednak, i wyniki g³osowania maj¹ pozostaæ tajne do momentu ostatecznej decyzji kuratorium. Dyr. Zalasiñski obj¹³ swoje stanowisko z dniem 1 wrzeœnia 1981 r. W tym momencie, chyba nikt nie przypuszcza³ nawet, e kadencja ta potrwa nastêpnych dwadzieœcia lat. Mieczys³aw Szachniewicz - dyrektor szko³y w latach Z dniem 1 wrzeœnia 1981, przez nastêpnych równych 20 lat funkcjê dyrektora LO pe³ni³ prof. Roman Zalasiñski. 33

34 Sukcesy licealnych olimpijczyków Dla g³ucho³askich olimpijczyków, szczególnie udanym, by³ rok szkolny 1975/76. Wówczas to czterech licealistów znalaz³o siê w kilku fina³ach centralnych olimpiad przedmiotowych. Czwartoklasiœci: Henryk Ustianowski, zakwalifikowa³ siê na eliminacje centralne Olimpiady Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym, a Ewa Przywara, zakwalifikowa³a siê do ustnych eliminacji Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego. Nie gorsi byli ich o rok m³odsi koledzy: Ryszard Kulpa, znalaz³ siê w grupie laureatów Olimpiady Biologicznej, Marek Walnik zosta³ jednym z laureatów Centralnej Olimpiady Chemicznej, zaj¹³ równie II miejsce w Miêdzyszkolnym Turnieju Fizycznym o Puchar J. M. Rektora WSP w Opolu, natomiast Piotr Winogrodzki, zaj¹³ w tej samej imprezie IV miejsce. Podobnie dobrze wypad³ rok szkolny 1976/77. Wówczas, Marek Walnik ponownie zosta³ laureatem eliminacji centralnych Olimpiady Chemicznej, a Ryszard Kulpa uczestniczy³ w eliminacjach centralnych Olimpiady Biologicznej. Obaj zostali przyjêci na studia wy sze bez egzaminów wstêpnych. Œwietne wyniki w nauce, w 1977 r. osi¹gnêli równie Jerzy Su³ek wytypowany na studia wy sze bez egzaminów wstêpnych i jego klasowa kole anka Ewa Jaworska, która otrzyma³a wyró nienie Rektora Politechniki Œl¹skiej na pisemnej czêœci egzaminu wstêpnego, w piœmie do dyrekcji LO podkreœlano jej dobre przygotowanie z kierunkowych przedmiotów egzaminacyjnych (matematyki i fizyki). Cztery lata póÿniej, w roku szkolnym 1981/82, Pawe³ W³ad, uczestniczy³ w etapie szczebla centralnego Olimpiady Geograficznej, gdzie zaj¹³ 5 miejsce. Bior¹c udzia³ w eliminacjach centralnych napisa³ pracê pt. Monografia Góry Parkowej. Praca zosta³a wyró niona w II etapie. Zawiera³a nowatorskie pogl¹dy co do geografii fizycznej góruj¹cego nad G³ucho³azami masywu. Praca zawiera³a wiele map rysowanych rêcznie, na podstawie w³asnych obserwacji i badañ. Pawe³ pisa³ j¹ pod kierunkiem prof. Mieczys³awa Regi. W tym samym roku, Tadeusz Kowal, uczestniczy³ w VIII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, w której zakwalifikowa³ siê do szczebla centralnego w grupie materia³owo chemicznej, zajmuj¹c tam jedn¹ z czo³owych lokat. Jego opiekunem by³ prof. Kazimierz WoŸniczka. 34

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach służy współdziałaniu rodziców i

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach.

1. Uczniowie kończący gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała, wprowadzają swoje dane do komputera w swoich gimnazjach. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku - Białej w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie postanowienia Śląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz.

- 5 czerwca godz. 1500 - 12 czerwca godz. 1500 27 czerwca godz. 1300 czerwca godz. 1500 3) ) od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz. ZARZĄDZENIE Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2012 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Jan Chmielowiec Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie Załącznik Nr 3 I. Postanowienia ogólne Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną. Stanowi reprezentację

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 I. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie 1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do :reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, ułatwienia szkole współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Załącznik nr 12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Na podstawie: 1. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

2 Harmonogram naboru do gimnazjów, w tym do Gimnazjum nr zgodnie z postanowieniem Kuratora Oświaty w Katowicach zawiera załącznik nr 2.

2 Harmonogram naboru do gimnazjów, w tym do Gimnazjum nr zgodnie z postanowieniem Kuratora Oświaty w Katowicach zawiera załącznik nr 2. G-3/0212/5/15/16 ZARZĄDZENIE nr 22/15/16 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Karola Wojtyły w Mysłowicach z dnia 29 lutego 2016r w sprawie warunków przyjęcia do Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka

W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: a) matematyka b) fizyka Szczegółowe warunki rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2016/2017 opracowany na podstawie: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

[3. W klasie XI piśmienne egzaminy dojrzałości odbędą się DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA OŚWIATY

[3. W klasie XI piśmienne egzaminy dojrzałości odbędą się DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA OŚWIATY 932, Si DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA OŚWIATY Warszawa, 25 kwietnia 1955 Nr 6 Poz. 49 56 49 ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY z 2 IV 1955 r. w sprawie organizacji egzaminów w szkołach podstawowych i liceach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

1922-1939 KALENDARIUM

1922-1939 KALENDARIUM 1922-1939 KALENDARIUM 1918 Grudzieñ - ukazuje siê Rozkaz nr 1 Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9.12.1918 r., który o lekarzach s³u ¹cych w wojsku stwierdza, i...s¹ oficerami i pos³uguj¹

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu ZSZ nr 1w Białej Podlaskiej ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 1 Nazwa szkoły W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 funkcjonują następujące szkoły dla dorosłych: 1. Szkoła Policealna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie terminów rekrutacji do szkół na rok szkolny 2010/2011, sposobu przeliczania na punkty ocen, wyników egzaminów i innych

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. Uchwała Nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę i Miasto w Pyzdrach w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... DZIENNIK LEKCYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas I-III szko³y podstawowej Samorz¹d klasowy Rada klasowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU 1 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty, art. 40, 41, 42, 43, 44 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572,

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

1 W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała Nr 89/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie na rok szkolny 2016/2017 1 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo