Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu u ego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) - Rada u uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLIII/342/2013 Rady u w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu u ego na rok 2014, zmienionej uchwałami Nr XLV/354/2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Nr XLVI/362/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr XLVI/364/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr XLVII/374/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r., Nr XLVIII/381/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr XLIX/384/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr XLIX/386/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr LI/396/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr LII/400/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., Nr LIII/410/2014 z dnia 25 września 2014 r. i Nr LIV/423/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu u ego na 2014 rok, o kwotę ,41 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami dochodów budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) zwiększa się wydatki budżetu u ego na 2014 rok, o kwotę ,41 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami wydatków budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr Budżet u ego na 2014 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie: 1) dochodów kwotą ,61 zł; 2) wydatków kwotą ,61 zł. 2. Planowany deficyt w kwocie ,00 zł - zostanie sfinansowany wyemitowanymi obligacjami i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wprowadza się zmiany do limitu wydatków u ego na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku określonego w załączniku Nr 8 - do uchwały Nr XLII/342/2013 Rady u w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu u ego na rok 2014: 1) w przedsięwzięciu I - Budowa infrastruktury drogowej: a) zmienia się i ustala następujące planowane źródła finansowania zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1293Z w m. Turowo na dł. 1,6 km : - środki JST ,41 zł, - dotacje z gminy wiejskiej Szczecinek ,59 zł, - inne środki (z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) ,00 zł;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz ) w przedsięwzięciu VII - Zakupy sprzętu: a) wprowadza się zadanie pn.: Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - konserwator, o planowanej wartości ,00 zł, ze środków PFRON. Jednostka realizująca: Starostwo owe w Szczecinku. 2. Limit wydatków u ego na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, po zmianach - stanowi zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w planach przychodów i wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu na 2014 r., określonych w załączniku Nr 7 - do uchwały Nr XLIII/342/2013 Rady u w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu u ego na rok zgodnie z załącznikiem Nr Wprowadza się następujące zmiany w dotacjach podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu u ego w 2014 r., określonych w załączniku Nr 10 - do uchwały Nr XLIII/342/2013 Rady u w Szczecinku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu u ego na rok 2014: 1) zwiększa się dotację dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Szczecinku, ul. Słowieńska 2, o kwotę ,00 zł tj. do wysokości ,00 zł; 2) zmniejsza się dotację dla Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego w Szczecinku, ul. Krakowska 1, o kwotę ,00 zł, tj. do wysokości ,00 zł; 3) zmniejsza się dotację dla Prywatnego Centrum Edukacyjnego Szkoła Sukces II Policealne Studium Zawodowe w Szczecinku, Pl. Zesłańców Sybiru 1, o kwotę 3.000,00 zł, tj. do wysokości ,00 zł; 4) zwiększa się dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jaś i Małgosia w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę ,00 zł, tj. do wysokości ,00 zł. 2. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu u ego w 2014 r., po zmianach - stanowią zał. Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi u ego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa owego w Szczecinku. Przewodnicząca Rady Dorota Chrzanowska

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III /10/ 2014 Rady u w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2014 r. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO w 2014 roku Wyszczególnienie DOCHODY Dział Rozdział zwiększenie zmniejszenie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,59 0, Drogi publiczne powiatowe ,59 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, ,59 O770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Starostwa powiatowe , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 finansów publicznych Starostwo owe w Szczecinku 1 000, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych O750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 350,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 350,00 0,00 Starostwo owe w Szczecinku 350,00 0,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 350, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , POMOC SPOŁECZNA 1 300,41 0, owe centra pomocy rodzinie 1 300,41 0,00 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,41

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz Wyszczególnienie DOCHODY Dział Rozdział zwiększenie zmniejszenie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 462, Pozostała działalność ,00 462,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności ,00 w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2009 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6, lub płatności 462,00 w ramach budżetu środków europejskich OGÓŁEM : , ,59

5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III /10/ 2014 Rady u w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2014 r. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO w 2014 roku WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie zwiększenie zmniejszenie ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, Starostwa powiatowe ,00 0,00 Starostwo owe w Szczecinku ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Licea ogólnokształcące , ,00 Starostwo owe w Szczecinku ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Szkoły zawodowe 600, ,00 Starostwo owe w Szczecinku 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku 600, , Składki na ubezpieczenia społeczne 600, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 0,00 Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 900, POMOC SPOŁECZNA 1 300,41 0, owe centra pomocy rodzinie 1 300,41 0,00 owe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku 1 300,41 0, Zakup usług pozostałych 1 300,41 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Pozostała działalność , ,00 owe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku - projekt "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,00 0,00 społecznej w Powiecie m" 4307 Zakup usług pozostałych ,00 owe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku - projekt "Aktywizacja osób niepełnosprawnych na terenie u ego" 0, , Składki na Fundusz Pracy 16, Zakup usług pozostałych 1 594, Zakup usług pozostałych 282,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie zwiększenie zmniejszenie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 510, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 90, Podróże służbowe krajowe 510, Podróże służbowe krajowe 90, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 600, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 0,00 Starostwo owe w Szczecinku ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , Internaty i bursy szkolne ,00 600,00 Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku ,00 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 OGÓŁEM : , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady u w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2014 r. Limit wydatków inwestycyjnych u ego na 2014 r. Nr przedsięwzięcia Lp. zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu Budowa infrastruktury drogowej Źródła finansowania P l a n na 2014 r. I , Przebudowa obiektu inżynierskiego (JNI ) w ciągu Ogółem: ,00 drogi powiatowej nr 1272Z wraz z dojazdami środki JST ,00 inne środki , Ciągi komunikacyjne na drogach powiatowych Pwiatowy Zarząd Ogółem: ,00 Dróg środki JST ,00 Przebudowa ul. Kościuszki (droga powiatowa Nr 1315Z) w Szczecinku na odcinku 0,9 km Ogółem: ,00 środki JST ,00 dotacja z M. Sz-k ,00 inne środki , Przebudowa drogi publicznej w granicach pasa drogowego - Pwiatowy Zarząd Ogółem: ,00 wykonanie ciągu pieszego o szer. 1,5m i dł. ok. 260m w m. Dróg Czechy gm. Grzmiąca środki JST ,00 inne środki (UE) , Przebudowa drogi powiatowej Nr 1293Z w m. Turowo na dł. 1,6 km" Ogółem: ,00 środki JST ,41 dotacja z gm. Szczecinek ,59 inne środki (NPPDL) , Przebudowa drogi publicznej w granicach pasa drogowego - Pwiatowy Zarząd Ogółem: ,95 wykonanie ciągu pieszego o szer. 1,5m i dł. ok. 400 m w m. Dróg pomoc od Samorządu Kłodzino, gmina Barwice Woj ,24 inne środki (UE) , Zakup wiat przystankowych wraz z montażem Starostwo Ogółem: ,00 owe środki JST ,00 Termomodernizacja obiektów II , Ogółem: ,00 Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w środki JST ,00 Szczecinku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pożyczka z WFOŚiGW ,00 dotacja z WFOŚiGW , Ogółem: ,00 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach środki JST 0,00 ochrony zdrowia u ego - w Szpitalu w Szczecinku obligacje ,00 dotacja z WFOŚiGW ,00 inne środki (UE) , Zakup i montaż instalacji solarnej w internacie Zespołu Ogółem: ,00 Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku środki JST ,00 pożyczka z WFOŚiGW ,00 dotacja z WFOŚiGW ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz Nr przedsięwzięcia Lp. zadania Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakup i montaż instalacji solarnej w internacie Zespołu Szkół im. O. Langego w Białym Borze Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu Źródła finansowania P l a n na 2014 r. Ogółem: ,00 środki JST ,00 pożyczka z WFOŚiGW ,00 dotacja z WFOŚiGW , Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia u ego - w Centrum SM w Bornem Sulinowie Ogółem: ,00 obligacje ,00 dotacja z WFOŚiGW ,00 inne środki (z UE) ,00 III , Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku Ogółem: ,00 środki JST ,00 inne środki (FRKF) ,00 IV , Budowa i przebudowa obiektów sportowych Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty Instalacja pomp ciepła w Komendzie owej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku Instalacja pomp ciepła, instalacja solarna i przebudowa c.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szczecinku Przebudowa i modernizacja obiektów Ogółem: ,00 środki JST (15%) 0,00 obligacje ,00 inne środki (dotacja: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy) ,00 85% Ogółem: ,00 środki JST (15%) 0,00 obligacje ,00 inne środki (dotacja: Szwajcarsko-Polski ,00 Program Współpracy) 85% V , Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Starostwo Ogółem: ,00 na zadanie: Rozbudowa i modernizacja obiektów strażnicy powiatowe Komendy owej PSP w Szczecinku i JRG - II etap środki JST , Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Ogółem: ,00 Centrum Edukacji Ekologicznej poprzedzona rozbiórką środki JST ,00 istniejących obiektów - Ponadregionalny Ośrodek pożyczka z Rewitalizacji Jezior WFOŚiGW ,00 obligacje ,00 dotacja z wfośigw ,00 inne środki (z RDLP) ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz Nr przedsięwzięcia Lp. zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - II etap Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu Źródła finansowania Ogółem: ,00 środki JST ,00 obligacje ,00 inne środki ,00 inne środki (dotacja z UM Sz-k) P l a n na 2014 r , Modernizacja instalacji elektrycznej w I LO im. Ks. El żbiety Ogółem: ,00 w szczecinku środki JST , Modernizacja węzła sanitarnego w ZS Nr 1 im. KEN w Ogółem: ,00 Szczecinku środki JST , Dostosowanie obiektów internatu ZS Nr 5 do wymagań Ogółem: ,00 ochrony ppoż. środki JST , Przebudowa tarasu (łącznika) nad budynkiem ABE w DPS w Bornem Sulinowie Dom Pomocy Społecznej Ogółem: ,00 środki DPS ,00 inne środki (UE) ,00 VI ,00 Dotacje i pomoc finansowa Dotacja dla M. Szczecinek na zadanie: Przebudowa ul. Starostwo Ogółem: ,00 Waryńskiego wraz z połączeniem z ul. Pilską w Sz-ku powiatowe środki JST ,00 2 Dotacja dla gminy Biały Bór na zadanie: Przebudowa dróg Starostwo Ogółem: ,00 w ulicacg Armii Czerwonej, Czujnej, Brzeźnickiej i 26 powiatowe Lutego w Białym Borze środki JST ,00 VII ,00 Zakupy sprzętu Ogółem: ,00 Samochód terenowy do monitoringu obszarów Natura 2000 środki JST ,00 inne środki (UE) , owy Ogółem: ,00 Zakup pieca c. o. na obwód drogowy w Białym Borze Zarząd Dróg środki JST , Starostwo Ogółem: ,00 Zakup sprzętu komputerowego powiatowe środki JST , owy Ogółem: 4 000,00 Zakup piły spalinowej Zarząd Dróg środki JST 4 000, Zakup ciągnika rolniczego o mocy nie mniejszej niż 95 KM z owy Ogółem: ,00 przyczepą rolniczą o ładowności 8 t - na wyposażenie Zarząd Dróg dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych środki JST ,00 inne środki (PFRON) , Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców u Ogółem: ,00 ego poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczego, mobilnego szpitala oraz środki JST ,00 przenośnych agregatów prądotwórczych inne środki (UE) , Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - Dom Pomocy Ogółem: ,00 praczka Społecznej inne środki (PFRON) , Zakup kotłów przechylnych elektrycznych ZE-6 Zespół Szkół Nr 2 Ogółem: ,00 środki JST , Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby Starostwo Ogółem: ,00 niepełnosprawnej - konserwator powiatowe inne środki (PFRON) ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz Nr przedsięwzięcia Lp. zadania Dział Rozdz. komunikacyjnych Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynyjąca wykonanie programu Likwidacja barier architektonicznych i Źródła finansowania P l a n na 2014 r. VIII ,00 Likwidacja barier w zakresie umozliwienia osobom niepełnosprawnym komunikowania się w SOSW im. J. Ogółem: ,00 Brzechwy w Szczecinku środki JST ,00 inne środki (PFRON) , Starostwo Ogółem: ,00 Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa owe poprzez wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych środki JST ,00 inne środki (PFRON) ,00 Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu Ogółem: ,00 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych w ZS im. O. Langego w Białym Borze środki JST ,00 inne środki (PFRON) ,00 Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostawę, Ogółem: ,00 zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych w Zespole Szkół im. O. Langego w Białym Borze środki JST 5 000,00 inne środki (PFRON) 7 500, Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9-cio Ogółem: ,00 miejscowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla I LO im. Ks. Elzbiety w Szczecinku środki JST ,00 inne środki (PFRON) , Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu Ogółem: ,00 (busa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych) w Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinku środki JST ,00 inne środki (PFRON) ,00 Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu Ogółem: ,00 (busa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych) w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku środki JST ,00 Pozostałe wydatki inwestycyjne inne środki (PFRON) ,00 IX , Dokumentacja techniczna i audyt do przygotowania Ogółem: ,00 inwestycji środki JST ,00 obligacje , Założenie pełnej ewidencji dróg i mostów owy Ogółem: ,00 Zarząd Dróg środki JST , Dokapitalizowanie spółki prawa handlowego PKS Starostwo Ogółem: ,00 Szczecinek powiatowe środki JST 0,00 obligacje ,00 Ogółem: ,95

11 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/10/ 2014 Rady u w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2014 r. Zmiany w planie przychodów i wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych u ego w 2014 r. Plan Plan na Lp. Wyszczególnienie na Zmiany w planie 2014 r r zwiększenia zmniejszenia po zmianach I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku Rozdział Przychody: 1 400, ,00 0, ,00 Wpływy z różnych dochodów O , ,00 0, ,00 Wydatki: 8 400, ,00 0, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 2 Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku Rozdział Przychody: , ,95 0, ,95 Wpływy z różnych opłat O ,00 100,00 0,00 600,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O , ,00 0, ,00 Wpływy z usług O , ,00 0, ,00 Wpływy z różnych dochodów O970 0, ,95 0, ,95 Wydatki: , ,95 0, ,95 Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 0, ,95 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0, ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 12 Poz Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu u ego w 2014 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady u w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Ogółem kwota dotacji Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinku ul. Słowiańska 2 dotacja dla szkół niepublicznych , Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku, ul. Klasztorna dotacja dla szkół niepublicznych , Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczecinku ul. Krakowska dotacja dla szkół niepublicznych , Instytut Edukacji Społecznej Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku, ul. Boh Warszawy dotacja dla szkół niepublicznych , Instytut Edukacji Społecznej Uzupełniające Liceum Ogóolnokształcące w 2540 Szczecinku, ul. Boh. Warszawy dotacja dla szkół niepublicznych 918, Prywatne Liceum Uzupełniajace w Szczecinku ul. Wiatraczna dotacja dla szkół niepublicznych , Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla 2540 Dorosłych w Szczecinku Pl. Zesłańców Sybiru 1 dotacja dla szkół niepublicznych ,00 Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Szczecinku, ul. Krakowska 1 dotacja dla szkół niepublicznych , Policealne Studium Zawodowe Instytut Informatyczny, ul Boh.Warszawy w Szczecinku Policealne Studium Zawodowe Instytut Administracji, ul Boh.Warszawy w Szczecinku Policealne Studium Zawodowe Instytut Ekonomii, ul Boh.Warszawy w Szczecinku Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" II Policealne Studium Zawodowe w Szczecinku, Pl. Zesłańców Sybiru Warsztaty Terapii Zajęciowej Barwice dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną dotacja dla szkół niepublicznych 3 682,00 dotacja dla szkół niepublicznych ,00 dotacja dla szkół niepublicznych ,00 dotacja dla szkół niepublicznych , , Warsztaty Terapii Zajęciowej ATUT Szczecinek dotacja na rehabilitację zawodową ,00 i społeczną Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Jaś i Małgosia" w dotacja dla placówki niepublicznej ,00 Szczecinku, ul. Boh. Warszawy Academia Nautica w Szczecinku, ul. Mickiewicza dotacja dla szkół niepublicznych , Bursa Szkolna dla Chłopców im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinku, ul Kościuszki 91 dotacja dla placówki niepublicznej , Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Ivara Lovaasa w Szczecinku, 2540 ul. Spółdzielcza 3A/1 Ogółem dotacja dla szkół niepublicznych , ,00

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r.

UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. UCHWAŁA Nr IV/26/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015. Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo