INSTYTUCJE OŚWIATY SZKOLY ŚREDNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUCJE OŚWIATY SZKOLY ŚREDNIE"

Transkrypt

1 INSTYTUCJE OŚWIATY SZKOLY ŚREDNIE 1. Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju ; zesp. nr j.a. 4,17 mb 3. Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkoły Średniej: protokóły Rady Pedagogicznej (sygn. 1-2; ); katalog Dyrektora (sygn. 3; ); plany i organizacja (sygn. 4-5; ); katalogi główne (sygn. 6-7; ); katalogi okresowe (sygn.21-24; , ). Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące: katalogi główne (sygn. 8-20; ); katalogi okresowe (sygn ; ); protokóły egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia Podstawowego i Licealnego: protokóły Rady Pedagogicznej (sygn ; ); organizacja roku szkolnego (sygn ; 1949, ); preliminarze, sprawozdania finansowe, bilanse, sprawozdania statystyczne (sygn ; ); katalogi główne i okresowe (sygn ; ); arkusze ocen (sygn ; ); protokóły rekrutacji (sygn. 98; ); protokóły egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Liceum Ogólnokształcące: protokóły Rady Pedagogicznej (sygn ; ); organizacja roku szkolnego (sygn ; ); preliminarze, sprawozdania statystyczne (sygn ; ); arkusze i księgi ocen (sygn ; ); protokóły egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących: protokóły Rady Pedagogicznej (sygn ; ); organizacja roku szkolnego (sygn ; ); sprawozdania finansowe, bilanse (sygn. 162; ); arkusze i księgi ocen (sygn ; ); protokóły egzaminów dojrzałości (sygn ; ); arkusze spostrzeżeń nauczycieli (sygn. 203; ). 1. Szkoły zawodowe w Biłgoraju zbiór zespołów szczątkowych ; zesp. nr j.a. 0,17 mb 3. Zasadnicza Szkoła Metalowo-Drzewna w Biłgoraju: zarządzenia, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdawczość, sprawy administracyjno-gospodarcze, sprawy warsztatów szkolnych (sygn.1-10; ). Państwowe Liceum Przemysłu Odzieżowego w Biłgoraju: organizacja szkoły, organizacja roku szkolnego, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania, egzaminy kwalifikacyjne, protokoły zebrań, protokoły zdawczo-odbiorcze (sygn. 1-10, ). 1. Akta szkół powiatu biłgorajskiego zbiór zespołów szczątkowych ; zesp. nr j.a. 0,25 mb 3. Gimnazjum Samorządowe w Józefowie: księga kasowa (sygn. 1; 1945). Szkoła Żeńska w Biłgoraju: protokoły Rady Pedagogicznej (1 j.a.; ). Szkoła Powszechna st. III w Biłgoraju: księga protokołów Rady Pedagogicznej (1 j.a.; ). Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju: księga protokołów Rady Pedagogicznej, księga ocen, arkusze ocen (3 j.a.; , ). Szkoła Powszechna nr 2 w Biłgoraju: księga protokołów Rady Pedagogicznej, katalogi okresowe (3 j.a.; , ). Szkoła Podstawowa nr 2 w Biłgoraju: protokoły Rady Pedagogicznej (2 j.a.; ). Szkoła dla Pracujących w Biłgoraju: protokoły Rady Pedagogicznej, protokoły egzaminu ukończenia, plan i sprawozdanie (4 j.a.; , ).

2 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Biłgoraju: preliminarz (1 j.a.; 1955); protokoły egzaminu dyplomowego dla nauczycieli szkół podstawowych (1 j.a.; 1951); sprawozdania i omawianie hospitacji (1 j.a., 1951). ; spis roboczy 1. Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie ; zesp. nr j.a. 5,00 mb 3. księgi protokołów Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego, ogłoszenia i zezwolenia, protokóły egzaminów dojrzałości, odpisy świadectwu kończenia szkoły, księgi rewidencyjne, katalogi główne i okresowe, arkusze ocen, protokóły kontroli i plany pracy, sprawozdania, budżety, bilanse. 1. Szkoła Zawodowa Krawiecka Towarzystwa Szkół Zawodowych w Hrubieszowie ; zesp. nr j.a. 0,25 mb 3. Okólniki, zarządzenia, sprawy organizacyjne (sygn. 1-7; ); sprawozdania (sygn. 8-9; ); projekty organizacji roku szkolnego (sygn ; [1956]); organizacje szkolne (sygn ; ); kształcenie nauczycieli (sygn. 14; 1945); protokóły wizytacji (sygn. 15, ); uroczystości (sygn ; , 1945); sprawy gospodarcze (sygn. 1820; ); sprawy osobowe (sygn ; ); wykazy uczennic (sygn ; , 1945); sprawy finansowe (sygn ; ); ewidencja zasobu bibliotecznego (sygn. 33; 1932); książka sanitarna, książka inwentarzowa (sygn ; ); świadectwa (sygn ; ); katalogi okresowe (sygn ; ); dzienniki lekcyjne (sygn , ). 1. Gimnazjum Samorządowe w Józefowie 1945; zesp. nr j.a. 0,01 mb 3. Księga kasowa. 1. Akta szkół powiatu krasnostawskiego zbiór zespołów szczątkowych ; zesp. nr j.a. 1,59 mb 3. Państwowe Liceum Rolnicze dla Dorosłych w Gardzienicach: zarządzenia, okólniki, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania, sprawy personalne, katalogi okresowe, protokoły egzaminacyjne, świadectwa (sygn. 1-27; ). Trzyklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Krzywem: zarządzenia i okólniki, projekt organizacji szkoły, akta personalne, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania, świadectwa szkolne, księgi ocen, katalogi klasowe, dzienniki lekcyjne, budżet, rejestry księgowe (sygn ; ). Towarzystwo Szkoły Żeńskiej Średniej Koedukacyjna Szkoła Ogrodniczo-Handlowa w Krasnymstawie: księga inwentarzowa, korespondencja (sygn. 1-2; ). Szkoła Rolnicza w Krasnymstawie: korespondencja (sygn. 1; ). Szkoła Początkowa 1-klasowa w Zakrzewie: księga kontroli (sygn. 1; ). 4. j. polski; j. rosyjski; inwentarz książkowy 1. Prywatne Gimnazjum i Liceum Ojców Bernardynów w Radecznicy ; zesp. nr j.a. 0,45 mb 3. Okólniki, zarządzenia, statut szkoły, plany dydaktyczne, organizacja roku szkolnego, sprawozdania, korespondencja, statystyka, sprawy finansowe, sprawy personalne

3 nauczycieli, katalogi klasyfikacyjne, świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne (sygn. 1-33; [1911] ). 4. j. polski; j. rosyjski; inwentarz książkowy 1. Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie ; zespół nt j.a. 4,02 mb 3. Protokoły Rady Pedagogicznej, narad produkcyjnych i konferencji rejonowych, Komitetu Rodzicielskiego, internatu (sygn. 1-27; ); ogłoszenia Dyrektora, sprawy organizacyjne szkoły (sygn ; ); wyniki nauczania (sygn ; ); plany pracy i programy działania (sygn ; ); protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne (sygn.41; ); preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe bilanse, opracowania statystyczne (sygn ; ); katalogi główne, okresowe arkusze ocen, protokoły egzaminu i świadectwa dojrzałości (sygn ; ); protokoły z zebrań, kronika ogniska ZNP (sygn ; ); gospodarstwo rolne (sygn ; ). 1. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Karola Świerczewskiego w Tomaszowie Lubelskim ; zesp. nr j.a. 0,16 mb 3. Orzeczenie o otwarciu II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim (sygn. 1; 1972); plany dydaktyczno-wychowawcze (sygn. 2-3; ); arkusze ocen, protokoły egzaminów dojrzałości (sygn. 4-13; ). 1. Akta szkół powiatu tomaszowskiego zbiór zespołów szczątkowych [1911] ; zesp. nr j.a. 1,65 mb 3. Państwowa Szkoła Praktyków Specjalistów Chowu Bydła w Tarnawatce : organizacja szkoły, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania, sprawy personalne, księgi gospodarcze. Państwowa Szkoła Spółdzielcza dla Dorosłych w Krynicach: zarządzenia i okólniki, kształcenie nauczycieli, sprawy finansowe, organizacja szkoły, uroczystości szkolne, statystyka, spisy uczniów, budżet, rejestry kasowe, księga protokołów Spółdzielni Uczniów przy Państwowej Szkole Spółdzielczej (sygn. 1-27; ). Siedmioklasowa Szkoła Powszechna im. H. Sienkiewicza w Komarowie: dzienniki lekcyjne (sygn. 1-5; ). Jednoklasowa Szkoła Początkowa w Perespie: dziennik lekcyjny (sygn. 1; 1911). 4. j. polski; j. rosyjski; inwentarz książkowy 1. Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu ; zesp. nr j.a. 5,56 mb 3. Zarządzenia, okólniki, korespondencja (sygn. 1-22, 117, ; , 1944, ); zarządzenia wewnętrzne (sygn , ; , ); protokoły Rady Pedagogicznej (sygn , ; , ); wizytacje i kontrole (sygn. 41, 128; , 1955); plany organizacji roku szkolnego (sygn , 129, ; , , ); plany dydaktyczno-wychowawcze (sygn , 151; ); wizytacje (sygn ; ); sprawozdania (sygn , 134, ; , , ); statystyka (sygn. 174, , ; , ); Komitet Rodzicielski (sygn. 52, 136; , ); internat, stypendia, opłaty (sygn , , 150; , ); organizacje młodzieżowe (sygn , 143, ; , ); akta

4 personalne nauczycieli, sprawy personalne pracowników (sygn , 63, 141, ; , ); korespondencja stowarzyszeń zawodowych nauczycieli, oceny pracy, szkolenie nauczycieli (sygn. 61, 62, 64-68, 142; , ); świadectwa szkolne, rekrutacja (sygn , , , ; , ); arkusze ocen (sygn ; ); protokoły egzaminów dojrzałości (sygn ; ); egzaminy dojrzałości (sygn ; ); świadectwa i protokoły egzaminacyjne gimnazjum (sygn ; ); egzaminy promocyjne (sygn ; ); zjazd absolwentów (sygn. 152; ); dzienniki dyrektora (sygn ; ); budynki szkolne (sygn ; ); ponadto wg spisu: katalogi główne, okresowe i protokóły egzaminów i świadectwa dojrzałości (43 j.a.; ); protokóły Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego (17 j.a.; ); katalogi główne i okresowe, arkusze ocen, matury (78 j.a.; 1919, ); protokóły egzaminów wstępnych (2 j.a.; ); dyplomy Państwowych Kursów Nauczycielskich (1 j.a.; 1951); księgi ogłoszeń (10 j.a.; , ); materiały różne (3 j.a.; ); księga pamiątkowa Klubu Belfegor (1 j.a.; ). ; spis zdawczo-odbiorczy 1. Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Zamościu ; zesp. nr j.a. 7,62 mb 3. Protokóły Rady Pedagogicznej, katalogi główne, katalogi okresowe, protokóły egzaminów dojrzałości, arkusze ocen. 1. Szkoła Przemysłowo-Handlowa Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Zamościu ; zesp. nr j.a. 0,18 mb 3. Protokoły Rady Pedagogicznej, protokoły egzaminów końcowych Szkoły Przemysłowo- Handlowej, katalogi główne i okresowe Gimnazjum Kupieckiego Polskiej Macierzy Szkolnej. 4. j. polski; spis roboczy 1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zamościu ; zesp. nr j.a. 4,60 mb 3. Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe: protokóły Rady Pedagogicznej (sygn. 1-2; ); protokoły Koła Rodzicielskiego (sygn. 30; ); protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania (sygn. 32; ); plany organizacyjne szkoły (sygn ; ); katalogi główne i okresowe (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn. 211; 1950); odpisy świadectw dojrzałości (sygn ; ); odpisy świadectw ukończenia (sygn ; ); protokoły egzaminów kwalifikacyjnych (sygn ; ). Technikum Kontraktacji Roślin Przemysłowych: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 3; ); plan dydaktyczno-wychowawczy (sygn. 40; 1952); sprawozdania statystyczne (sygn. 65; ); katalogi klasyfikacyjne (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ); duplikaty świadectw dojrzałości (sygn ; ). Technikum Przemysłu Spożywczego: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 4-5; ); plan dydaktyczno-wychowawczy (sygn. 41; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn. 214; 1955). Technikum Służby Plantacyjnej: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 6-7; ); plan dydaktyczno-wychowawczy (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ). Technikum Ekonomiczne: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 8-17; ); protokoły Rady Pedagogicznej Kursu Pisania na Maszynie i Stenografii (sygn. 23; 1963-

5 1970); protokoły Rady Szkolnej Stypendialnej (sygn. 24; ); protokoły Komitetu Rodzicielskiego (sygn. 31; ); protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania (sygn. 33; ); plan dydaktyczno-wychowawczy (sygn. 39; 1951); plany i sprawozdania (sygn ; ); perspektywiczny plan wyposażenia (sygn. 64; ); sprawozdania statystyczne (sygn ; ); wizytacje, kontrole, zarządzenia pokontrolne (sygn. 70; ); katalogi klasyfikacyjne, arkusze ocen (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ); duplikaty świadectw dojrzałości (sygn. 261; 1962); protokoły egzaminu kwalifikacyjnego (sygn ; ); książki absolwentów (sygn ; ). Liceum Ekonomiczne: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn ; ); protokoły Zespołu kierowniczego (sygn. 25; ); zarządzenia Dyrektora (sygn ; ); plany pracy i sprawozdania (sygn ; ); sprawozdania statystyczne (sygn. 68; ); arkusze ocen (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ). Zespół Szkół Zawodowych Nr 1: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 21; ); protokoły Zespołu kierowniczego (sygn. 26; ); zarządzenia Dyrektora (sygn. 29; ); plany pracy (sygn ; ); wizytacje, kontrole (sygn. 71; ); korespondencja w sprawach organizacyjnych (sygn ; ); arkusze ocen (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ). Zespół Szkół Ekonomicznych: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 22; ); plan pracy (sygn. 63; ); sprawozdania statystyczne (sygn. 69; ). 1. Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie Stowarzyszenia Kupców Polskich w Zamościu ; zesp. nr j.a 1,17 mb 3. Protokoły Rady Pedagogicznej, plany organizacji, katalogi główne i okresowe, odpisy świadectw ukończenia kursów zawodowych. 4. j. polski; spis roboczy 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,70 mb 3. Protokóły rady pedagogicznej (sygn. 1-11; ) i komitetu rodzicielskiego (sygn. 12; ); zarządzenia (sygn ; ); statut (sygn. 19; 1952); plany dydaktyczno-wychowawcze i plany pracy (sygn ; ); protokóły zdawczoodbiorcze funkcji dyrektora (sygn. 29; ); sprawozdania ogólne, statystyczne i finansowe (sygn. 30, 40-44; ); wycinki z prasy (sygn. 31; ); kronika szkoły (sygn. 32; ); wizytacje, kontrole (sygn ; ); preliminarze (sygn ; ); rozbudowa szkoły (sygn. 45; ); organizacja roku szkolnego (sygn. 46; ); dokumentacja klasy wiodącej (sygn. 47; ); katalogi klasyfikacyjne (sygn ; ); arkusze ocen (sygn ; ); protokóły egzaminów klasyfikacyjnych i końcowych (sygn ; ); ewidencja uczniów (91-92; ). Dokształcająca Szkoła Zawodowa: księgi główne (sygn ; ). Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa: zeszyty kwalifikacyjne i katalogi ocen (sygn ; ). 1. Technikum Mechaniczne w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,22 mb 3. Protokóły rady pedagogicznej (sygn. 1-5; ) i komitetu rodzicielskiego (sygn. 6; ); katalogi ocen Gimnazjum Mechanicznego (sygn. 7-9; ) i Państwowej Szkoły Przemysłowej (sygn ; ); odpisy świadectw ukończenia i świadectw czeladniczych Państwowej Szkoły Przemysłowej (sygn ;

6 ); protokóły egzaminów dojrzałości (sygn. 25; 1951); Katalogi ocen (sygn ; ) i protokóły egzaminów dojrzałości (38-45; ) Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, arkusze ocen (sygn ; ) i protokóły egzaminów dojrzałości Technikum Mechanicznego (sygn ; ). 1. Zespół Szkół Rolniczych im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu ; zesp. nr j.a. 5,55 mb 3. Protokóły Rady Pedagogicznej (sygn. 1-19; ); Komitetu Rodzicielskiego (sygn ; ); Rady Gospodarczej (sygn ; ); Przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych, zarządzenia własne (sygn ; ); Organizacja szkoły (sygn , ; ); plany pracy (sygn ; ); sprawy organizacyjno-wychowawcze (sygn ; ); zadania planowe, sprawozdawczość, preliminarze (sygn ; ); Wizytacje, kontrole i zalecenia pokontrolne (sygn ; ); czyny społeczne (sygn ; ); Kronika (fragmenty) (sygn. 148; ); protokoły Posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej w sprawie egzaminów wstępnych (sygn ; ). Gimnazjum Rolnicze: katalogi główne i okresowe (sygn ; ). Liceum Rolnicze: katalogi główne, okresowe i klasyfikacyjne (sygn , 158; ). Liceum Rolnicze, Liceum Mechaniki Rolnej: katalogi okresowe (sygn. 157; ); Liceum Rolnicze: akta egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Liceum Mechaniki Rolnej: akta egzaminów dojrzałości sygn ; 1952). Technikum Rolnicze: katalogi okresowe i klasyfikacyjne, ocen, arkusze ocen (sygn ; ); akta egzaminów dojrzałości (sygn , 201; ). Technikum Rolnicze, Hodowlane: akta egzaminów dojrzałości (sygn , ). Technikum Hodowlane: katalogi klasyfikacyjne i ocen, arkusze ocen (sygn ; ); akta egzaminów dojrzałości, (sygn ; ). Technikum Rolniczo-Tytoniarskie: katalogi klasyfikacyjne (sygn ; ); akta egzaminów dojrzałości (sygn , 249; ); szkolenia praktyczne (sygn. 200, 221, 248; ). Korespondencyjne Technikum Rolnicze: akta egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Technikum Rolnicze Zaoczne: arkusze ocen, protokoły z egzaminu zerowego i egzaminu dojrzałości (sygn , ; ). Zasadnicza Szkoła Rolnicza: księga ocen (sygn ; ). Liceum Rolniczo-Tytoniarsko-Chmielarskie w Krasnymstawie, Państwowe Liceum Rolnicze w Lublinie: katalogi klasyfikacyjne (sygn. 303; ). Liceum Rolniczo-Tytoniarskie w Lublinie i Średnia Szkoła Rolnicza w Tarnogrodzie: arkusze ocen (sygn ; ). Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Skierbieszowie i Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Skierbieszowie: arkusze ocen (sygn ; ); książka meldunkowa Internatu (sygn ; ); akta gospodarstwa rolnego (sygn ; ). 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu [1960] ; zesp. nr j.a. 2,80 mb 3. Protokóły rady pedagogicznej i rady internatu (sygn. 1-20; ); protokóły narad kierownictwa i zebrań komisji (sygn ; ); protokóły komitetu rodzicielskiego (sygn ; ); zarządzenia (sygn ; ); organizacja szkoły, plany pracy i nauczania (sygn , ; ); protokóły zdawczo-odbiorcze funkcji dyrektora szkoły (sygn ; ); sprawozdania ogólne, statystyczne, finansowe, preliminarze (sygn , ; ); kontrole, wizytacje, hospitacje (sygn ; ); dokumentacja pracy

7 dydaktycznej (sygn ; ); skargi i wnioski (sygn. 82; ); sprawy kadrowe (sygn ; ); działalność ideowo-wychowawcza, czyny społeczne (sygn ; ). Technikum Mechaniczne: arkusze ocen i protokóły egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Technikum Mechaniczne dla Pracujących: arkusze ocen (sygn ; ). Liceum Zawodowe nr 1: arkusze ocen i protokóły egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Zasadnicza Szkoła Zawodowa: arkusze ocen (sygn ; ); ewidencja uczniów (sygn ; ); ognisko ZNP (sygn ; ). 1. Zespół Szkół Budowlanych im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu [1955] ; zesp. nr j.a. 2,65 mb 3. Dokumentacja prawna szkoły, protokóły Rady Pedagogicznej, protokóły Zespołu Kierowniczego, sprawozdania, statystyka, sprawy finansowe, bilanse, protokóły egzaminów dojrzałości, katalogi klasyfikacyjne, arkusze ocen, organizacja warsztatów szkolnych, zarządzenia, plany techniczno-ekonomiczne, protokóły zebrań nauczycieli zawodu, protokóły lustracji, Komitet Rodzicielski. 1. Zespół Szkół Elektrycznych im. Sylwestra Kaliskiego w Zamościu ; zespół nr j.a. 2,44 mb 3. Akta Technikum Elektrycznego i Zasadniczej Szkoły Elektrycznej: protokóły egzaminów dojrzałości (17 j.a.; ); arkusze ocen (69 j.a., ); katalogi klasyfikacyjne (11 j.a.; ). 1. Technikum Elektryczne Zamojskiej Korporacji Energetycznej w Zamościu ; zesp. nr j.a. 0,59 mb 3. Arkusze ocen. 1. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,40 mb 3. Akta normatywne władz nadrzędnych (sygn. 1; ); protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 2-16; ); zarządzenia Dyrektora (sygn ; ); protokoły Komitetu Rodzicielskiego (sygn ; ); plany pracy (sygn ; ); sprawozdania z działalności szkoły (sygn ; ); wystawy, pokazy (sygn. 41; ); katalogi główne, katalogi klasyfikacyjne, arkusze ocen (sygn ; ); organizacja i przebieg egzaminów (sygn ; ); zajęcia pozalekcyjne (sygn ; ); informacje dla Wydziału Oświaty (sygn ; , ); protokoły Ogniska kultury Plastycznej (sygn. 146; ). Protokóły Rady Pedagogicznej (3 j.a.; ); protokóły egzaminów dojrzałości (28 j.a.; ); plany pracy (91 j.a.; ); bilanse, sprawozdania, plany finansowo-budżetowe (4 j.a.; ). ; spis zdawczo-odbiorczy 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu [1928] ; zesp. nr 1145

8 j.a. 1,25 mb 3. Zarządzenia wewnętrzne, plany dydaktyczno-wychowawcze, sprawozdania, statystyka, preliminarze finansowe, bilanse, wizytacje i inspekcje, arkusze ocen, akta osobowe nauczycieli, Komitet Rodzicielski. 1. Akta szkół powiatu zamojskiego zbiór zespołów szczątkowych ; zesp. nr j.a. 1,15 mb 3. Państwowa 3-letnia Szkoła Pielęgniarska w Zamościu: sprawy organizacyjne, statystyka, egzaminy protokoły kontroli, programy nauczania (sygn. 1-15; ); sprawy personalne pracowników (sygn ; ); protokoły Rady Pedagogicznej, Komisji Stypendialnej, zarządzenia, plany pracy, protokoły egzaminów dyplomowych (sygn ; ); katalogi ocen, protokoły egzaminów dyplomowych (sygn ; ); dzienniki lekcyjne (sygn ; ); sprawy finansowogospodarcze (sygn ; ); protokoły likwidacji szkoły (sygn. 80; 1959). Zasadnicza Szkoła Mleczarska w Zamościu: protokoły, sprawozdania i okólniki Komitetu Rodzicielskiego, rejestr księgowy (sygn. 1-3; ). Dwuklasowa Średnia Szkoła Rolnicza w Wywłoczce: kronika, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawy organizacyjno-programowe, sprawy gospodarcze, sprawy personalne, korespondencja, statystyka, księga inwentarza, katalog ocen, dziennik lekcyjny (sygn. 1-11; ). Szkoła Ogrodnicza Żeńska w Radecznicy: dzienniki lekcyjne (sygn. 1-2; ). Państwowe Liceum Przemysłu Odzieżowego w Zamościu: księgi zarządzeń, protokoły Rady Pedagogicznej, korespondencja, akta poufne (sygn. 1-8; ). Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa Ordynacji Zamojskiej im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu: historia szkoły, świadectwa ukończenia (sygn. 1-2; ). 4. j. polski; j. rosyjski; inwentarz książkowy 1. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu ; zesp. nr j.a. 2,35 mb 3. Protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 1-11; ); protokoły Rady Stypendialnej (sygn. 12; ); zarządzenia (sygn ; ); plany pracy (sygn ; ); protokoły wizytacji (sygn. 32; ); plany finansowo-gospodarcze, budżety (sygn ; ); sprawozdania finansowe (sygn ; ); statystyka (sygn ; ). Państwowe Gimnazjum Leśne: książka pamiątkowa (sygn. 83; ); katalogi główne, katalogi okresowe (sygn ; ); duplikaty świadectw (sygn. 100; 1948); protokoły egzaminu końcowego (sygn. 101; 1948); dzienniki lekcyjne (sygn ; ). Państwowe Liceum Leśne: katalogi okresowe, katalogi główne (sygn ; ); duplikaty świadectw ukończenia (sygn ; ); protokoły egzaminu końcowego (sygn ; ); dzienniki lekcyjne (sygn ; ). Technikum Leśne: dzienniki lekcyjne (sygn ; ). Technikum Przemysłu Leśnego: katalogi okresowe (sygn ; ); księgi ocen (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ); dzienniki lekcyjne (sygn ; ). Technikum Przemysłu Drzewnego: księgi ocen (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ); świadectwa ukończenia (sygn ; ). Technikum Przemysłu Drzewnego Wydział Zaoczny: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn ; ); księgi ocen (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ); duplikaty świadectw ukończenia (sygn ; ).

9 SZKOŁY PODSTAWOWE 1. Szkoła Podstawowa w Chodywańcach ; zesp. nr j.a. 0,40 mb 3. Organizacja, protokóły Rady Pedagogicznej, kroniki szkoły, arkusze ocen, księgi uczniów. 1. Szkołą Podstawowa w Gródku ; zesp. nr j.a. 0,26 mb 3. Organizacja szkoły, zarządzenia, protokóły Rady Pedagogicznej, sprawozdania roczne, sprawozdania powizytacyjne, arkusze ocen. 1. Szkoła Podstawowa w Jarczowie ; zesp. nr j.a. 0,70 mb 3. Metryka szkolna, protokóły Rady Pedagogicznej, kronika, korespondencja, księgi uczniów, księgi ocen, arkusze ocen. 1. Szkoła Podstawowa w Łubczu ; zesp. nr j.a. 0,60 mb 3. Statut i regulaminy szkoły, protokóły Rady Pedagogicznej, projekty organizacyjne, statystyka, kontrole, księgi ewidencji uczniów, arkusze ocen. 1. Szkoła Filialna w Nedeżowie ; zesp. nr j.a. 0,45 mb 3. Organizacja szkoły, protokóły rady pedagogicznej, sprawozdania, księgi ocen. 1. Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach ; zesp. nr j.a. 0,30 mb 3. Katalogi klasyfikacyjne (sygn. 1-2; ); księgi ocen (sygn. 3-10; ); arkusze ocen (sygn ; ); dzienniki lekcyjne (sygn ; ). 1. Szkoła Podstawowa w Przewalu ; zesp. nr j.a. 0,35 mb 3. Metryka szkolna, projekty organizacji szkoły, kroniki, protokóły Rady Pedagogicznej, arkusze sprawozdawcze, księgi ocen. 1. Zbiorcza Szkoła Gminna w Suścu ; zesp. nr j.a. - 0,10 mb 3. Sprawy organizacyjne, statystyka, odznaczenia i przeniesienia nauczycieli, plany pracy, kontrole, budżet (sygn. 1-13; ). 4. j. polski; inwentarz kartkowy

10 1. Szkoła Filialna w Werszczycy ; zesp. nr j.a. 0,06 mb 3. Arkusze ocen. 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,70 mb 3. Katalogi klasyfikacyjne (sygn. 1-17; ); księgi ocen (sygn ; ); arkusze ocen (sygn ; ). 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,70 mb 3. Protokoły Rady Pedagogicznej, projekty organizacyjne, kroniki, arkusze ocen. 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,70 mb 3. Protokóły rady Pedagogicznej, arkusze ocen Szkoła Podstawowa nr 5 im. Królowej Jadwigi w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,30 mb 3. Księgi ocen (sygn. 1-41; ); arkusze ocen (sygn ; ).

11

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. Akta miast, 2. Prezydia miejskich rad narodowych, 3. Miejskie rady narodowe, 4. Urzędy miejskie (w kolejności alfabetycznej miast) 1. AKTA

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Załącznik do zarządzenia jednolity rzeczowy wykaz akt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Kępnie JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Wykaz klas I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt Gimnazjum Salomon

Jednolity rzeczowy wykaz akt Gimnazjum Salomon Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr...... z dnia... Jednolity rzeczowy wykaz akt Gimnazjum Salomon... miejsce, rok OBJAŚNIENIA 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt (zwany dalej wykazem akt ) stanowi jednolitą,

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt przygotowany

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE M. ST. WARSZAWY ODDZIAŁ W ŁOWICZU

ARCHIWUM PAŃSTWOWE M. ST. WARSZAWY ODDZIAŁ W ŁOWICZU Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu ARCHIWUM PAŃSTWOWE M. ST. WARSZAWY ODDZIAŁ W ŁOWICZU INFORMATOR O ZASOBIE ARCHIWALNYM oprac. Marek Wojtylak WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT KDEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2014 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE 00 Gremia kolegialne organy uchwałodawcze władze Uczelni 01 Organizacja Uczelni 02 Zbiory

Bardziej szczegółowo

Rzeczowy Wykaz Akt. Uniwersytetu Śląskiego

Rzeczowy Wykaz Akt. Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 stycznia 2013 r. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70 z dnia 2 września 2010 r. Rektora UŚ Rzeczowy Wykaz kt Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r. Dz.U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT PODHLŃSKIEJ PŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ W NOWYM TRGU Poszerzony o nowe klasy na podstawie Zarządzenia nr 31/2009 Rektora PPWSZ z dnia 30 października 2009. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Szkole

Bardziej szczegółowo

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Tekst ujednolicony: Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 29.08.2014 roku (zgodnie z 49 statutu szkoły) Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT PO ZMIANACH Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi I II III IV W komórce W innych macierzystej komórkach 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ZARZĄDZANIE 00 ORGANY

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rzeczowy wykaz akt NFZ 07.06. - m 4

Wstęp. Rzeczowy wykaz akt NFZ 07.06. - m 4 RZECZOWY WYKAZ AKT Wstęp 1. Rzeczowy wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową i niezależną od struktury organizacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej Funduszem, klasyfikację akt oraz zawiera kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. TYTUŁY KLAS I i II RZDU

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. TYTUŁY KLAS I i II RZDU JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Jednolity rzeczowy wykaz akt Akademii Rolniczej we Wrocławiu opracowany został zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Kultury, z dn. 16.09.2002r, w sprawie postpowania z dokumentacj,

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI 1.1 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik nr 3

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

22 Administrowanie i eksploatowanie obiektów. 23 Gospodarka materiałowa. 24 Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna

22 Administrowanie i eksploatowanie obiektów. 23 Gospodarka materiałowa. 24 Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna 1 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE 00 Gremia Kolegialne 01 Organizacja 02 Zbiory aktów normatywnych, legislacja i obsługa prawna 03 Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość i analizy

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

S T A T U T Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu Załącznik do uchwały nr 9/2012/2013 Rady Szkoły Zespołu Szkół Łączności z dnia 10.01.2013 r. S T A T U T Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu P o z n a ń 2012 I INFORMACJE O ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JRW dla gmin JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki INSTYTUT NLIZ REGIONLNYCH Opracował Kamil Stępień na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Kraków 2013 strona 1 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II PRZYJMOWANIE I OBIEG KORESPONDENCJI... 7 ROZDZIAŁ III SYSTEM KANCELARYJNY.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo