PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO"

Transkrypt

1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY (obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2007 roku) Niniejszy Plan Nadzoru Pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703), a w szczególności 6 i 10 pkt 1 tegoż rozporządzenia. Plan Nadzoru uwzględnia kontynuację działań określonych w Planie Pracy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na rok szkolny 2006/2007, obowiązującym od dnia 20 września 2006 r. a tracącym ważność z dniem 31 stycznia 2007 r. 1

2 SPIS TREŚCI: I. Zadania priorytetowe określone przez Ministra Edukacji Narodowej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2006/ II. III. Działalność diagnostyczno-oceniająca: Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja zaplanowanych wizytacji, badań i kontroli (z uwzględnieniem realizacji zadań priorytetowych)... 4 Działalność wspomagająca: 1. tematyka i terminy narad organizowanych dla dyrektorów szkół i placówek tematyka i terminy szkoleń i konferencji organizowanych dla dyrektorów szkół i placówek inne działania wspomagające IV. Harmonogram opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek V. Załączniki: załącznik nr 1 plany działań dotyczące realizacji priorytetów Ministra Edukacji Narodowej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty załącznik nr 2 wykaz szkół i placówek, w których przewidywane są wizytacje załącznik nr 3 wykaz szkół i placówek, w których przewidywane są badania

3 I. Zadania priorytetowe określone przez Ministra Edukacji Narodowej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2006/2007. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej (na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) 1. Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły. 2. Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Priorytety Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (na podstawie art. 31 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) 1. Podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. 2. Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad funkcjonowaniem szkół i placówek niepublicznych. Plany działań dotyczące realizacji priorytetów stanowią załącznik nr 1. 3

4 II. DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNO-OCENIAJĄCA Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja zaplanowanych wizytacji, badań i kontroli z uwzględnieniem realizacji zadań priorytetowych (zadania wynikające z realizacji priorytetów wyróżniono pogrubioną czcionką) Organizacja Zakres Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Szczegółowa tematyka Kontrola nowo założonych szkół niepublicznych (funkcjonujących nie dłużej niż 6 miesięcy) w zakresie spełniania zapisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Kontrola niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zadań statutowych. Kontrola placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia kursów kwalifikacyjnych. Kontrola placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia kursów dofinansowywanych przez DKO. Sposób realizacji Typy placówek Termin analiza dokumentacji, obserwacja, wywiad analiza dokumentacji, obserwacja, wywiad analiza dokumentacji, obserwacja, wywiad analiza dokumentacji, obserwacja, wywiad szkoły niepubliczne niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli placówki doskonalenia nauczycieli placówki doskonalenia nauczycieli kontynuacja do lutego 2007 kontynuacja do czerwca 2007 kontynuacja do czerwca 2007 kontynuacja do czerwca 2007 Odpowiedzialni Dyrektorzy Wydziałów lub Kierownik Oddziału Strategii Edukacyjnej: WNKPGiS, OSE OSE OSE 4

5 Kontrola prawidłowości dokonywania, przez dyrektorów szkół i placówek, oceny pracy nauczycieli. analiza dokumentacji wszystkie typy szkół/placówek. podczas dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół/placówek WNKPGiS Kontrola realizacji zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki, w zakresie hospitacji lekcji i zajęć edukacyjnych. analiza dokumentacji, obserwacja wszystkie typy szkół/placówek. podczas dokonywania oceny pracy dyrektorów szkół/placówek WNKPGiS, Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Kontrola stanu przygotowań do egzaminów zewnętrznych: maturalnych w technikach uzupełniających, potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach policealnych o dwuletnim cyklu kształcenia. Kontrola przebiegu egzaminu dojrzałości. Kontrola organizacji i przebiegu kursów: - przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, - instruktażowych dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dla kierowników wycieczek i imprez szkolnych. wywiad, analiza dokumentacji, obserwacja analiza dokumentacji, obserwacja wywiad, analiza dokumentacji, obserwacja typy szkół/placówek publicznych i niepublicznych, których kontrola dotyczy szkoły, w których organizowany jest egzamin dojrzałości placówki szkoleniowe kontynuacja do maja 2007 maj 2007 kontynuacja do lipca 2007 Kontrola pracy państwowych komisji przeprowadzających egzaminy eksternistyczne. analiza dokumentacji, obserwacja egzaminów szkoły/placówki, w których powołano komisje eksternistyczne sesja wiosenna

6 Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Kontrola pracy państwowych komisji przeprowadzających egzaminy nadające tytuły zawodowe, tytuły mistrza w zawodzie i kwalifikacje pedagogiczne instruktorom praktycznej nauki zawodu. Kontrola w zakresie prawidłowości nadania nauczycielom stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zatrudniania w/w nauczycieli. analiza dokumentacji, obserwacja egzaminów analiza dokumentacji ośrodki egzaminacyjne wszystkie typy szkół i placówek kontynuacja - do czerwca 2007 luty - czerwiec 2007 WNKPGiS Diagnoza funkcjonowania szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. analiza dokumentacji, wywiad, obserwacja wszystkie typy szkół niepublicznych rok szkolny 2006/2007 WNKPGiS Diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek. Diagnoza wykorzystania przez szkoły wyników egzaminów zewnętrznych do planowania pracy szkoły. analiza dokumentacji, wywiad, obserwacja wybrane szkoły ponadgimnazjalne, które osiągnęły wyniki zdawalności poniżej średniej wojewódzkiej kontynuacja - do lutego 2007 Diagnoza szkół w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki. analiza dokumentacji, wywiad, obserwacja wszystkie szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne dla młodzieży kontynuacja - do maja 2007 WNKPGiS 6

7 Diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek. Diagnoza jakości nadzoru dyrektorów szkół w kontekście efektów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem: - klasyfikowania i promowania uczniów, - dokształcania i doskonalenia nauczycieli, - jakości pracy z uczniami posiadającymi opinie lub orzeczenia PPP. Ocena: - stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, - zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, - realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania, - przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, - efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, - innej działalności statutowej, z uwzględnieniem oceny przestrzegania statutu szkoły lub placówki, - efektywności sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki, z uwzględnieniem oceny realizacji zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli. analiza dokumentacji hospitacje, obserwacje szkoły podstawowe i gimnazja luty/ marzec 2007 WNKPGiS Ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek. wizytacja publiczne szkoły i placówki kwiecień czerwiec 2007 WNKPGiS 7

8 Realizacja podstawy programowej. hospitacja i obserwacja lekcji hospitowanych przez dyrektora szkoły i rozmowy pohospitacyjnej, analiza dokumentacji wszystkie typy szkół/ placówek, publicznych podczas dokonywania oceny pracy dyrektorów i wizytacji szkół/placówek WNKPGiS Gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych dyrektorów szkół i placówek, niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy. Obserwacja szkolnych uroczystości, związanych z ceremoniałem szkolnym, o charakterze patriotycznym i rocznicowym. Obserwacja przebiegu sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Gromadzenie informacji dotyczących wykorzystania środków dydaktycznych w tym przyznanych pracowni komputerowych i centrów multimedialnych. obserwacja obserwacja opracowanie zbiorczego zestawienia wybrane szkoły i placówki wszystkie typy szkół szkoły i placówki, którym przyznano pracownie komputerowe lub centra multimedialne zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych kwiecień - czerwiec 2007 luty maj 2007 WNKPGiS WNKPGiS, WNKPGiS, Praca z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie PPP. obserwacja lekcji hospitowanych przez dyrektora szkoły i rozmowy pohospitacyjnej, analiza dokumentacji wszystkie typy szkół/ placówek podczas dokonywania oceny pracy dyrektorów i wizytacji szkół/placówek 8

9 III. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA 1. Tematyka i terminy narad organizowanych dla dyrektorów szkół i placówek. Lp. Tematyka narady Adresaci Termin Odpowiedzialni Dyrektorzy Wydziałów lub Kierownik Oddziału: 1. Zapoznanie dyrektorów szkół/placówek z procedurą dokonywania oceny ich pracy ze szczególnym uwzględnieniem sposobu gromadzenia informacji niezbędnych do jej dokonania. 2. Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz umiejętności pracy z rodzicami i środowiskiem. 3. Upowszechnianie doświadczeń szkół osiągających wysokie wyniki na sprawdzianie i egzaminach zewnętrznych. 4. Doskonalenie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad prawidłowym przebiegiem egzaminów eksternistycznych i egzaminów nadających tytuły zawodowe. dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek dla dzieci i młodzieży dyrektorzy wszystkich typy szkół/placówek dla dzieci i młodzieży dyrektorzy szkół/placówek, w których powołano komisje eksternistyczne kontynuacja do lutego 2007 luty - marzec 2007 kontynuacja do lutego 2007 luty marzec 2007 WNKPGiS, WNKPGiS, WNKPGiS 5. Doskonalenie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad prawidłowym przebiegiem egzaminów nadających tytuły zawodowe, tytuły mistrza w zawodzie i kwalifikacje pedagogiczne instruktorom pnz. dyrektorzy ośrodków egzaminacyjnych rok szkolny 2006/2007 9

10 6. Analiza wyników egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, liceach uzupełniających i technikach oraz wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w technikach i rocznych szkołach policealnych. 7. Podsumowanie sprawowanego nadzoru w rejonach wizytacyjnych. 8. Konferencja podsumowująca rok szkolny 2006/ Podsumowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnoślaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2006/ Priorytety nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2007/2008. dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dyrektorzy szkół i placówek dyrektorzy szkół i placówek kontynuacja do marca 2007 czerwiec 2007 sierpień 2007 WNKPGiS OSE 2. Tematyka i terminy szkoleń i konferencji organizowanych we współpracy z innymi podmiotami dla dyrektorów szkół i placówek. Lp. Tematyka szkolenia/konferencji Adresaci Termin Odpowiedzialni Dyrektorzy Wydziałów lub Kierownik Oddziału: 1. Wspieranie szkoły w doskonaleniu współpracy z rodzicami. dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek dla dzieci i młodzieży 2. Etyka w zawodzie nauczyciela. dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek dla dzieci i młodzieży 3. Wdrożenie rozporządzenia dotyczącego sprawowania nadzoru pedagogicznego. dyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek dla dzieci i młodzieży maj/czerwiec 2007 kwiecień 2007 maj 2007 WNKPGiS, WNKPGiS, WNKPGiS,, OSE 10

11 3. Inne działania wspomagające. Organizacja Forma Zakres Sposób realizacji Typy placówek Termin Przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkół i placówek. Upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań szkół i placówek. Propagowanie i promowanie działań wychowawczych dotyczących wychowania patriotycznego i obywatelskiego, prowadzonych przez instytucje i organizacje. Organizacja, we współpracy z młodzieżowymi domami kultury, Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. przekazywanie informacji na stronę internetową KO i za pośrednictwem mediów na temat akcji dotyczących wychowania patriotycznego i obywatelskiego zachęcanie dyrektorów do publikacji osiągnięć w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego na łamach czasopisma Oblicza edukacji zgodnie z regulaminem i harmonogramem działań wszystkie typy szkół i placówek biorących udział w akcjach wszystkie typy szkół i placówek wszystkie typy szkół i placówek zgodnie z harmonogramem cały rok szkolny maj 2007 Odpowiedzialni Dyrektorzy Wydziałów: WNKPGiS, WNKPGiS, WNKPGiS, 11

12 Inspirowanie lub organizowanie współpracy między nauczycielami, szkołami, placówkami, nauczycielami akademickimi, szkołami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami prowadzącymi szkoły i placówki, CKE i OKE oraz stowarzyszeniami i organizacjami, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy. Poprawa skuteczności działań wychowawczych szkoły. Współpraca z pracodawcami w zakresie tworzenia właściwych warunków do realizacji praktycznej nauki zawodu i organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Współpraca z OKE w zakresie i przebiegu sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. współpraca zespołu ds. realizacji priorytetu z Otwartą Pracownią Wychowania DCDNiIP upowszechnianie i monitorowanie realizacji porozumień zawartych przez MEN i DKO z pracodawcami udział w szkoleniach organizowanych przez OKE, obserwacja sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych wszystkie typy szkół i placówek wszystkie typy szkół przeprowadzające egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wszystkie typy szkół kontynuacja wg harmonogramu działań kontynuacja do czerwca 2007 kontynuacja do czerwca 2007 WNKPGiS,, WNKPGiS WNKPGiS, 12

13 IV. HARMONOGRAM OPINIOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK PUBLICZNYCH L.p. Działanie Termin realizacji 1. Przekazanie przez organy prowadzące trzech egzemplarzy arkuszy organizacyjnych publicznych szkół/placówek w wersji przewidzianej do zatwierdzenia (wraz z załącznikami określonymi w procedurze). 2. Przygotowanie (z upoważnienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty) przez wizytatorów nadzorujących szkoły/placówki opinii do arkuszy organizacyjnych. do 5 maja 2007 do 20 maja Przekazanie zaopiniowanych arkuszy organom prowadzącym szkoły/placówki. do 22 maja Przekazanie do Kuratorium Oświaty, przez organy prowadzące, jednego egzemplarza zatwierdzonego arkusza organizacji pracy szkoły/placówki do 30 czerwca 2007 Opiniowanie arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oraz ich aneksów odbywać się będzie zgodnie z procedurą Opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek publicznych w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zamieszczoną na stronie internetowej kuratorium oświaty w zakładce nadzór pedagogiczny. Zatwierdzam Dolnośląski Kurator Oświaty mgr Beata Pawłowicz Wrocław, dnia

14 załącznik nr 1 Plany działań dotyczące realizacji priorytetów Ministra Edukacji Narodowej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 14

15 Plan działań Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakresie realizacji priorytetu Ministra Edukacji Narodowej: Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły. Osoby odpowiedzialne: 1. Czesława Konarska lider 2. Antonina Kużaj 3. Ewa Kassner 4. Łowicka 5. Teresa Notz Cele: 1. Doskonalenie rozszerzanie i wzmacnianie współpracy szkoły z rodzicami. 2. Poprawa sytuacji wychowawczej w szkołach. Działania: 1. Ocena stopnia realizacji działań wychowawczych szkoły. 2. Organizacja konferencji na temat aspektów współpracy szkoły ze środowiskiem we współpracy z: - Dolnośląską Radą Bezpieczeństwa ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, - uczelniami, - poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, - instytucjami wspierającymi rodzinę np. Centrum Pomocy Rodzinie, - organizacjami pozarządowymi. 3. Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu MEN Wywiadówka inaczej. 4. Udział w organizacji konferencji Wspieranie szkoły w doskonaleniu współpracy z rodzicami. 5. Podsumowanie wyników realizacji priorytetu. 15

16 Plan działań Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakresie realizacji priorytetu Ministra Edukacji Narodowej: Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Osoby odpowiedzialne: 1. Zofia Szczepaniak lider 2. Kacperkiewicz 3. Grażyna Kargol 4. Mariola Kuźmicka-Mazurek 5. Joanna Urbańska 6. Janina Rus 7. Małgorzata Sandecka 8. Iwona Helak - Poczęta Cele: 1. Wspieranie szkoły w wypracowaniu systemowych działań wychowawczych w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego w ścisłej współpracy z sojusznikami wychowania w szkole. 2. Inspirowanie szkół i placówek do kształtowania u dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych. 3. Upowszechnianie i promowanie działań szkół i placówek w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Działania: 1. Kontrola dotycząca uwzględniania w programach rozwoju szkół i placówek zadań wynikających z wychowania patriotycznego, obywatelskiego, regionalnego i europejskiego. 2. Obserwacja jakości szkolnych uroczystości, związanych z ceremoniałem szkolnym o charakterze patriotycznym i rocznicowym. 3. Współpraca z Otwartą Pracownią Wychowania przy DCDNiIP w celu wspierania działalności szkół w tym zakresie. 4. Organizacja we współpracy z młodzieżowymi domami kultury Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. 5. Propagowanie i promowanie działalności szkół i placówek w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego poprzez zachęcanie dyrektorów do prezentacji działań na łamach czasopisma DCDNiIP Oblicza Edukacji. 6. Podsumowanie wyników realizacji priorytetu. 16

17 Plan działań Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakresie realizacji priorytetu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: Podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Osoby odpowiedzialne: 1. Wanda Walkowiak lider 2. Maria Miękus 3. Ryszard Pronobis 4. Janusz Wrzal 5. Danuta Czernik 6. Kinga Skiba-Kuna 7. Małgorzata Byłów Cele: 1. Doskonalenie umiejętności analizy i wykorzystania wyników sprawdzianu oraz egzaminów zewnętrznych do planowania jakości pracy szkoły. 2. Podnoszenie jakości pracy szkoły. Działania: 1. Udział wizytatorów w tematycznych szkoleniach organizowanych przez OKE dla dyrektorów szkół zgodnie z przyjętym w dniu 4 października 2004 r. porozumieniem o współpracy pomiędzy Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 2. Kontrola sposobu upowszechniania w szkołach ponadgimnazjalnych zmian dotyczących zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2006/ Diagnoza potrzeb w zakresie liczby nauczycieli egzaminatorów z poszczególnych przedmiotów. 4. Przeprowadzenie monitorowania w zakresie wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do planowania pracy szkoły we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, które osiągnęły wyniki zdawalności poniżej średniej wojewódzkiej oraz w wyznaczonych szkołach podstawowych i gimnazjach 5. Analiza oferty szkoleniowej placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie prowadzonych szkoleń dla nauczycieli przygotowujących młodzież do egzaminów maturalnych i zawodowych. 6. Upowszechnianie podczas narad dla dyrektorów doświadczeń szkół osiągających wysokie wyniki na sprawdzianie i egzaminach zewnętrznych. 7. Podsumowanie wyników realizacji priorytetu. 17

18 Plan działań Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakresie realizacji priorytetu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty: Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad funkcjonowaniem szkół niepublicznych. i placówek Osoby odpowiedzialne: 1. Lidia Czyszewicz-Staniak lider 2. Wiesława Ludwiczyńska 3. Maria Miękus 4. Zuzanna Włodyjowska 5. Danuta Nowak Cele: 1. Doskonalenie nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty nad funkcjonowaniem szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej w województwie dolnośląskim. 2. Doskonalenie nadzoru pedagogicznego Kuratora Oświaty nad funkcjonowaniem niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim. Plan działań: 1. Opracowanie standardów i wskaźników oceny jakości pracy szkół niepublicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli. 2. Opracowanie procedur i narzędzi badawczych. 3. Wytypowanie przez wizytatorów szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli do: - kontroli (szkoły funkcjonujące nie dłużej niż 6 miesięcy) - kontroli (placówki doskonalenia nauczycieli funkcjonujące dłużej niż 6 miesięcy) - diagnozy (szkoły funkcjonujące dłużej niż 6 miesięcy). 4. Przeprowadzenie zaplanowanych przez wizytatorów kontroli, diagnoz zgodnie z harmonogramem. 5. Podsumowanie wyników realizacji priorytetu. 18

19 Załącznik nr 2 - Wykaz szkół i placówek, w których przewidywane są wizytacje: Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego Gimnazjalnego i Specjalnego l.p. nazwa szkoły/placówki ulica miejscowość kod 1 Dom Wczasów Dziecięcych ul. Chopina 6 Szklarska Pręba wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą/placówką Adamczewska Helena 2 Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Stabłowicka 145, Wrocław Czernik Danuta 3 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Staszica 2 Złotoryja Dąbrowska Teresa 4 Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych ul. Parkowa 5 Lwówek Śląski Golubiński Roman 5 Szkoła Podstawowa ul. Leśna 9 Trzebień Helak-Poczęta Iwona 6 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Strzegomska 20 Wałbrzych Kamińska Renata 7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Wrocławska 10 Trzebnica Kaźmierczak Leokadia 8 Szkoła Podstawowa ul. Młyńska 3 Prochowice Knychalska Halina 9 Przedszkole Nr 19 ul. Kurpińskiego 2 Jelenia Góra Kot Halina 10 Przedszkole Publiczne Nr 1 ul. Matejki 5 Syców Kużaj Antonina 11 Zespół Szkół Specjalnych ul. Kościelna 2 Polanica-Zdrój Pierzynka Danuta 12 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31 Sobótka Plaminiak Lena 13 Zespół Placówek Resocjalizacyjnych ul. 1 Maja 21 Brzeg Dolny Plaminiak Lena 19

20 14 Zespół Szkół w Rudnej - Gimnazjum ul. Piaskowa 3 Rudna Rus Janina 15 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 Os. Górnicze 19 Wałbrzych Sandecka Małgorzata 16 Gimnazjum ul. Wrocławska 15 Pszenno Smagieł Danuta 17 Gimnazjum ul. Kościuszki 7/9 Leśna Warchoł Joanna 18 Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 17 ul. Hirszfelda 17 Wałbrzych Warszawa Jadwiga 19 Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Tatrzańska 11 Legnica Wasylik Olga 20 Ośrodek Rehabilitacyjno-Rewalidacyjny Mikoszów Strzelin Żuławińska Weronika 21 Szkoła Podstawowa Nr 48 w Zespole Szkół Nr 15 ul. Chopina 9 Wrocław Żuławińska Weronika 22 Publiczne Gimnazjum w Cieszkowie ul. Grunwaldzka 3 Cieszków Małgorzata Byłów 20

21 Wydział Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego l.p. nazwa szkoły/placówki ulica miejscowość kod wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą/placówką 1 Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86 Wrocław Ryszard Pronobis 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biedrzychowice 20 Olszyna Tyc 3 Młodzieżowy Dom Kultury ul. Zemska 16 C Wrocław Małgorzata Petkov 4 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Tadeusza Kościuszki 27 Wołów Dariusz Wójcik 5 Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Trzebnicka 4 B Milicz Teresa Notz 21

22 Załącznik nr 3 - Wykaz szkół i placówek, w których przewidywane badania: 1. Diagnoza funkcjonowania szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego Gimnazjalnego i Specjalnego l.p. nazwa szkoły/placówki ulica miejscowość kod 1 Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej ul. Jeleniogórska 1 i 11 Kamienna Góra wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą/placówką Adamczewska Helena 2 Prywatne Gimnazjum ul. Mazowiecka 3 Legnica Grzywacz Regina 3 Prywatna Szkoła Podstawowa ul. Mazowiecka 3 Legnica Grzywacz Regina 4 I Prywatne Gimnazjum ul.tyrankiewiczów 11 Bolesławiec Jaworska Jolanta 5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji ul. Stawowa 23 Dobroszyce Kazimierczak Wrocławskiej - Gimnazjum Specjalne dla młodzieży z upośledzeniem Leokadia umysłowym w stopniu lekkim 6 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym 7 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej - Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim 8 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej - Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym 9 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 10 Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w stopniu Umiarkowanym lub Znacznym ul. Stawowa 23 Dobroszyce Kazimierczak Leokadia ul. Stawowa 23 Dobroszyce Kazimierczak Leokadia ul Stawowa 23 Dobroszyce Kazimierczak Leokadia ul. Stawowa 23 Dobroszyce Kazimierczak Leokadia ul. Stawowa 23 Dobroszyce Kazimierczak Leokadia 22

23 11 Niepubliczny Zespół Edukacyjny "ALIS" ul. Orla 3 Wrocław Konarska Czesława 12 Katolicka Szkoła Podstawowa ul. Północna 16 Oleśnica Leśniewska Danuta 13 Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Uzdrowiskowym Szpitalu Astmologicznym dla Dzieci Przewlekle Chorych w Szczawnie Zdroju - Niepubliczne Gimnazjum Specjalne 14 Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Uzdrowiskowym Szpitalu Astmologicznym dla Dzieci Przewlekle Chorych w Szczawnie Zdroju - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 15 Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci 16 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju - Promocji Wsi Lubnów i Okolic 17 Prywatne Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Wałbrzychu im. Marceliny Darowskiej ul. Ogrodowa 5 ul. Ogrodowa 5 Szczawno Zdrój Szczawno Zdrój Pierzynka Danuta Pierzynka Danuta Jaszkotle 21 Jaszkotle Plaminiak Lena Lubnów 42 Lubnów Rydzak Teodozja pl. M.Darowskiej Wałbrzych Sandecka Małgorzata 18 I Społeczne Gimnazjum ul. Malczewskiego 22 Wałbrzych Sandecka Małgorzata 19 Gimnazjum Menadżerskie ul. Armii Krajowej 35 Wałbrzych Sandecka Małgorzata 20 Szkoła Podstawowa Fundacji "Szkoła Gminna Menadźersko - Księgowa" 21 Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im. Jana Pawła II ul. Armii Krajowej 35 Wałbrzych Sandecka Małgorzata Wiry 61 Wiry Smagieł Danuta 22 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Zebrzydów 45 Zebrzydów Smagieł Danuta 23 Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Żeromskiego 1 Bielawa Sobala Edyta 24 Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oswiatowego ul. Żeromskiego 1 Bielawa Sobala Edyta 25 Wrocławska Szkoła Przyszłości ul. Skwierzyńska 34 a Wrocław Szczepaniak Zofia 23

24 26 Gimnazjum "Rzemieślnik" ul. Wałbrzyska 54 Świdnica Wańczyk Wiktor 27 Integracyjne Gimnazjum ul. Łużycka 8 Kłodzko Wańczyk Wiktor 28 Prywatne Gimnazjum im. Michała Klahra ul. Połabska 5 Kłodzko Wańczyk Wiktor 29 Niepubliczne Gimnazjum Łużyckie z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Partyzantów 4 Zgorzelec Warchoł Joanna 30 Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego "ARKA" ul. Stalowowolska 24/26 Wrocław Włodyjowska Zuzanna 31 Niepubliczne Gimnazjum Koszykówki "GIMBASKET" ul. Toruńska 76 Wrocław Włodyjowska Zuzanna 32 Chrześcijańska Szkoła Podstawowa ul. Stalowowolska 24/26 Wrocław Włodyjowska Zuzanna 33 Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Pęgowska 34 Wrocław Włodyjowska Zuzanna 34 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im.jana Pawła II pl. Franciszkański 1/3 Wrocław Włodyjowska Zuzanna 24

25 Wydział Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego l.p. nazwa szkoły/placówki ulica miejscowoś ć kod wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą/placówką 1 Zaoczne Liceum Uzupełniające "Cosinus XVI" ul. Paulińska 14 Wrocław Czyszewicz-Staniak Lidia 2 Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Akademos" ul. Fabryczna 14 Wrocław Czyszewicz-Staniak Lidia 3 Policealna Szkoła Turystyki "ANED'' ul. Powstańców Śląskich Wrocław Czyszewicz-Staniak 210/218 4 Policealna Szkoła Zawodowa BHP "ANED'' ul. Powstańców Śląskich Wrocław 210/218 5 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Królewska 12 Głogów Gadomski Zenon 6 Prywatna Szkoła Handlowa ul. Karola Miarki 1 Głogów Gadomski Zenon 7 Prywatna Policealna Szkoła Ekonomiczna "EKOHA" ul. Karola Miarki 1 Głogów Gadomski Zenon 8 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Królewska 12 Głogów Gadomski Zenon 9 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kolonialna 13 Chocianów Gadomski Zenon Lidia Czyszewicz-Staniak Lidia 10 Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych Centrum Kształcenia "PROFESJA" ul. Mikołaja Kopernika 8 Nowa Ruda Jasztal Dorota 11 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Centrum Kształcenia "PROFESJA" ul. Mikołaja Kopernika 8 Nowa Ruda Jasztal Dorota 12 Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Szkoła Policealna ul. Parkowa 12 Bielawa Jasztal Dorota 13 Szkoła Policealna Zaoczna Centrum Kształcenia "PROFESJA" ul. Mikołaja Kopernika 8 Nowa Ruda Jasztal Dorota 14 Policealne Studium Diagnostyki Samochodowej DIAGNOS ul. Młodych Techników 58 Wrocław Kamiński Jan 15 Studium Filmowo - Telewizyjne al. Dębowa 9 B Wrocław Kamiński Jan 25

26 16 Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu Zespół al. Wiśniowa 81 Wrocław Kamiński Szkół Technikum Elektroniczne Jan 17 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Novum" ul. Prosta 16 Wrocław Kamiński Jan 18 Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych "Novum" ul. Prosta 16 Wrocław Kamiński Jan 19 Policealne Studium Zawodowe "Novum" ul. Prosta 16 Wrocław Kamiński Jan 20 Policealne Studium Prawno - Adminnistracyjne "Novum" ul. Prosta 16 Wrocław Kamiński Jan 21 Policealne Studium Prawno - Ekonomiczne "Novum" ul. Prosta 16 Wrocław Kamiński Jan 22 Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej im. św. Urszuli pl. Biskupa Nankiera 16 Wrocław Kargol Grażyna 23 Policealna Szkoła Ekonomiczna "VADEMECUM" ul. Ślężna 2 Wrocław Kargol Grażyna 24 Policealna Szkoła Menedżerska "VADEMECUM" ul. Ślężna 2/24 Wrocław Kargol Grażyna 25 Policealna Szkoła Prawa i Administracji "VADEMECUM" ul. Ślężna 2/24 Wrocław Kargol Grażyna 26 Policealne Studium Hotelarstwa "Oświata" ul. Ruska 46 B Wrocław Kargol Grażyna 27 Policealne Studium Obsługi Turystycznej "Oświata" ul. Ruska 46 B Wrocław Kargol Grażyna 28 Policealne Studium Administracji i Ekonomii "Oświata" ul. Ruska 46 B Wrocław Kargol Grażyna 29 Policealna Szkoła Projektowania Ubioru ul. Kruszwicka B Wrocław Kuźmicka-Mazurek Mariola 30 Uzupełniające Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Trzebnicka 42 Wrocław Kuźmicka-Mazurek Mariola 31 "abor" - Prywatne Liceum Ogólnokształcące ul. Pabianicka 2 Wrocław Kuźmicka-Mazurek Mariola 32 Prywatne Liceum Ogólnokształcące "PLASTYK" ul. Ks. Piotra Skargi 23 Wrocław Kuźmicka-Mazurek Mariola 33 Policealna Szkoła "Ekonomicus" ul. J. W. Dawida 9/11 Wrocław Kuźmicka-Mazurek Mariola 34 Prywatne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych "Absolwent" ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9 Wrocław Kuźmicka-Mazurek Mariola 26

27 35 Policealne Studium Informatyki "Edukacja" ul. Krakowska Wrocław Kuźmicka-Mazurek Mariola 36 Policealne Studium "CREO" ul. Trzebnicka 42 Wrocław Kuźmicka-Mazurek Mariola 37 Policealne Studium Turystyki "Edukacja" ul. Krakowska Wrocław Kuźmicka-Mazurek Mariola 38 Policealne Studium Zawodowe "Edukacja" ul. Krakowska Wrocław Kuźmicka-Mazurek Mariola 39 Policealne Studium Prawa i Administracji "Edukacja" ul. Krakowska Wrocław Kuźmicka-Mazurek Mariola 40 Prywatne Liceum Uzupełniające "Absolwent" ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9 Wrocław Kuźmicka-Mazurek Mariola 41 Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej ul. Ojców Oblatów 1 Wrocław Ludwiczyńska Wiesława ul. Tadeusza Kościuszki 4 Wrocław Ludwiczyńska Wiesława 42 Kosmetyczne Policealne Studium Zawodowe Szkoła Prywatna mgr Andrzej Czamara 43 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Pancerna 10 Legnica Łowicka 44 Studium Finansów ul. Zielona 17 Legnica Łowicka 45 Policealne Studium Ekonomiczno - Administracyjne dla Dorosłych ul. Marynarska 31 Legnica Łowicka 46 Policealna Szkoła Bankowości i Finansów ul. Zielona 17 Legnica Łowicka 47 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Plac Słowiański 5 Legnica Łowicka 48 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Plac Słowiański 5 Legnica Łowicka 49 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1 Legnica Łowicka 50 Policealne Studium Farmaceutyczne Legnickiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego ul. Chłapowskiego 13 Legnica Łowicka 51 Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych ul. Marynarska 31 Legnica Łowicka 52 Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Centrum Szkolenia Technicznego ul. Górne Młyny 1 Bolesławiec Marczewska Joanna 27

28 53 Uzupełniające Technikum dla Dorosłych w Centrum Szkolenia Technicznego ul. Górne Młyny 1 Bolesławiec Marczewska Joanna 54 Prywatne Liceum Ogólnokształcące "College" ul. Bankowa 6 E/2 Bolesławiec Marczewska Joanna 55 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "MUR" ul. Jana Pawła II 38 C Bolesławiec Marczewska Joanna 56 Technikum dla Dorosłych w Gryfowskim Prywatnym Zespole Szkół Zawodowych ul. Lipowa 2 Gryfów Śląski Marczewska Joanna 57 Uzupełniające Technikum Dla Dorosłych w Gryfowskim Prywatnym Zespole Szkół Zawodowych ul. Lipowa 2 Gryfów Śląski Marczewska Joanna 58 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "HANDICAP" Plac 1-go Maja 10 Strzelin Matejuk Liliana 59 Technikum Ekonomiczne "HEMAT" dla Dorosłych ul. Wrocławska 17 Jelcz Laskowice Matejuk Liliana 60 Policealne Studium Informatyczne HEMAT ul. Wrocławska 17 Jelcz Laskowice Matejuk Liliana 61 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ul. ks. F. Kutrowskiego 31 Oława Matejuk Liliana 62 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych ul. ks. F. Kutrowskiego 31 Oława Matejuk Liliana 63 Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych ul. ks. F. Kutrowskiego 31 Oława Matejuk Liliana 64 Policealne Studium Geodezji i Katastru "GEOTEST" ul. J. W. Dawida 5/7 Wrocław Matejuk Liliana 65 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące HEMAT ul. Wrocławska 17 Jelcz Laskowice Matejuk Liliana 66 Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Piątka" dla Dorosłych ul. Jemiołowa 57 Wrocław Matejuk Liliana ul. Jemiołowa 57 Wrocław Matejuk Liliana 67 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Piątka" na podbudowie Gimnazjum 68 Prywatne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych "Piątka" ul. Jemiołowa 57 Wrocław Matejuk Liliana 69 I Prywatne Liceum Ogólnokształcące "SLAVIA" ul. gen. Grota Roweckiego 1 Strzelin Matejuk Liliana 70 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Halmur" ul. Henryka Sienkiewicza 41 Strzelin Matejuk Liliana 28

29 71 Liceum Profilowane dla Dorosłych ul. ks. F. Kutrowskiego 31 Oława Matejuk Liliana 72 Liceum Profilowane dla Dorosłych ul. Trzebnicka 4 Milicz Miękus Maria 73 "Profesja" Centrum Kształcenia Kadr - Policealne Studium Informatyczno - Ekonomiczne IV Reklama i Multimedia Rynek 26/2 Wrocław Miękus Maria 74 Profesja XIII Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Kosmetyczne Rynek 26/2 Wrocław Miękus Maria 75 Profesja XIV Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Fotograficzne Rynek 26/2 Wrocław Miękus Maria 76 Profesja XV Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Architektury Krajobrazu Rynek 26/2 Wrocław Miękus Maria 77 Profesja XI Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Fryzjerstwa Rynek 26/2 Wrocław Miękus Maria 78 Profesja XVIII Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Rynek 26/2 Wrocław Miękus Maria 79 Profesja XII Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Spedytora Rynek 26/2 Wrocław Miękus Maria 80 Profesja XXIX Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Urządzeń Audiowizualnych Rynek 26/2 Wrocław Miękus Maria 81 Policealne Studium TWP ul. Armii Krajowej 7 Milicz Miękus Maria 82 Szkoła Kosmetyczna - Akademie Prenier ul. Edwarda Dembowskiego 39 Wrocław Miękus Maria 83 Profesja XVII Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Opiekun Rynek 26/2 Wrocław Miękus w Domu Pomocy Społecznej Maria 84 Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochroniarz" Plac Orląt Lwowskich 2A Wrocław Mroczko Józef 85 Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Podwale 57 Wrocław Mroczko Józef 86 Policealne Studium Pracowników Ochrony "Bodyguard 2000" ul. Podwale 57 Wrocław Mroczko Józef 87 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Magnus" ul. Parkowa 18 Wrocław Mroczko Regina 88 Policealne Studium Informatyczne "WIEDZA" ul. Ostrowskiego 22 Wrocław Mroczko Regina 29

30 89 Policealne Studium Hotelarsko - Gastronomiczne ul. Australijska 8 Wrocław Mroczko Regina 90 Policealne Studium Sekretarek - Asystentek Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr ul. Marii Skłodowskiej - Curie 84 Lubin Miodek 91 Policealne Studium Informatyczne Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr ul. Marii Skłodowskiej - Curie 84 Lubin Miodek 92 Policealne Studium Biznesu Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr ul. Marii Skłodowskiej - Curie 84 Lubin Miodek 93 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Tadeusza Kościuszki 9 Lubin Miodek 94 Prywatne Policealne Studium Administracji Publicznej ul. Tadeusza Kościuszki 9 Lubin Miodek 95 Prywatne Liceum Uzupełniające dla Dorosłych ul. Tadeusza Kościuszki 9 Lubin Miodek 96 Studium Zdrowia i Urody al. Niepodległości 31 Lubin Miodek 97 Szkoła Informatyki i Internetu al. Niepodległości 31 Lubin Miodek 98 Szkoła Europejska "EUROCOLLEGE" al. Niepodległości 31 Lubin Miodek 99 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ul. Szpakowa 1 Lubin Miodek 100 Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych ul. Tadeusza Kościuszki 9 Lubin Miodek 101 Liceum Profilowane Miedziowego Centrum Kształceania Kadr ul. Marii Skłodowskiej - Curie 84 Lubin Miodek 102 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Mikołaja Kopernika 8 Lubin Nowak Krzysztof 103 Policealne Studium Obsługi Turystycznej ul. Mikołaja Kopernika 8 Lubin Nowak Krzysztof 104 Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ul. Mikołaja Kopernika 8 Lubin Nowak Krzysztof 105 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Szkolna 6 Malczyce Nowak Krzysztof 106 Liceum Profilowane dla Dorosłych ul. Odrodzenia 34 Lubin Nowak Krzysztof 30

31 107 Studium Zawodowe dla Dorosłych ul. Mikołaja Kopernika 8 Lubin Nowak Krzysztof 108 Policealne Studium ul. Mikołaja Kopernika 8 Lubin Nowak Krzysztof 109 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "MUR" ul. 11-go Listopada 75 Wałbrzych Perska Agnieszka 110 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej Plac Marceliny Darowskiej 1 Wałbrzych Perska Agnieszka 111 Społeczne Liceum Ogólnokształcące ul. Malczewskiego 22 Wałbrzych Perska Agnieszka 112 Studium Służb Ochrony, Detektywów i Biznesu "Elektra" ul. Grodzka 71 Wałbrzych Perska Agnieszka 113 Integrujące Liceum Ogólnokształcące ul. Łużycka 8 Kłodzko Piwko Dorota 114 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "OMNIBUS" ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 Kłodzko Piwko Dorota 115 Ośrodek Kształcenia Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Wojska Polskiego 11 Kłodzko Piwko Dorota 116 Średnie Studium Zawodowe Zaoczne ul. Wojska Polskiego 11 Kłodzko Piwko Dorota 117 Szkoła Policealna dla Dorosłych Zaoczna ul. Szkolna 8 Kłodzko Piwko Dorota 118 Szkoła Policealna dla Dorosłych Zaoczna ul. Szkolna 8 Kłodzko Piwko Dorota 119 Policealna Szkoła Informatyczna "ŻAK" ul. Krupnicza 2/4 Wrocław Pronobis Ryszard 120 Policealne Studium Zawodowe "MERITUM" ul. Tęczowa 60 Wrocław Pronobis Ryszard 121 Liceum Profilowane "MERITUM" ul. Świętego Jakuba 20 Sobótka Pronobis Ryszard 122 Liceum Ogólnokształcące "MERITUM" ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 9 Czernica Pronobis Ryszard 123 Szkoła Turystyki ul. 1-go Maja 43 Jelenia Góra Skibińska Anna 124 Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych ul. Wrocławska 30A Jawor Skibińska Anna 31

32 125 Policealne Studium Weterynaryjne dla Dorosłych ul. Wrocławska 30A Jawor Skibińska Anna 126 Policealna Szkoła ul. Tadeusza Kościuszki 8 Jawor Skibińska Anna 127 Policealne Studium Administracyjne dla Dorosłych ul. Konarskiego 4 Chojnów Skibińska Anna 128 Policealne Studium Informatyczne dla Dorosłych ul. Konarskiego 4 Chojnów Skibińska Anna 129 Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych ul. Konarskiego 4 Chojnów Skibińska Anna 130 II Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Wojska Polskiego 56 Oleśnica Spychała Jerzy 131 Policealne Szkoła Ekonomiczna "MUR" ul. Wrocławska 6 Twardogóra Spychała Jerzy 132 Policealne Studium Geodezyjne ul. Tęczowa 60 Wrocław Spychała Jerzy 133 Policealne Studium Budowy Dróg i Mostów ul. Tęczowa 60 Wrocław Spychała Jerzy 134 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "MUR" ul. Wrocławska 6 Twardogóra Spychała Jerzy 135 Policealne Studium Hodowli Koni "EQUUS" ul. Stabłowicka 147 Wrocław Spychała Jerzy 136 Policealne Studium Administracji dla Dorosłych ul. Powstańców Śląskich 1 Zgorzelec Tyc 137 Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ul. Powstańców Śląskich 1 Zgorzelec Tyc 138 Policealne Studium Informatyczne dla Dorosłych ul. Powstańców Śląskich 1 Zgorzelec Tyc 139 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Tadeusza Kościuszki 33 Bogatynia Tyc 140 Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych ul. Tadeusza Kościuszki 33 Bogatynia Tyc 141 Liceum Akademickie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji ul. Robotnicza 36 Wrocław Walkowiak Wanda 142 Technikum Meblarskie i Fryzjerskie dla Dorosłych - Zaoczne ul. Jana Władysława Dawida 5/7 Wrocław Walkowiak Wanda 32

33 143 Prywatne Liceum Ogólnokształcące "OLIMP" ul. Fabryczna Wrocław Walkowiak Wanda 144 Prywatne Policealne Studium Fotograficzne PHO-BOS ul. Drobnera 5 Wrocław Walkowiak Wanda 145 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Autorska Szkoła Samorozwoju "ASSA" ul. Długa 61 Wrocław Walkowiak Wanda 146 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych al. Jana Pawła II 25 Jelenia Góra Woźniak Waldemar 147 Policealne Studium "Informatyk" ul. Adama Mickiewicza 1 Lubań Woźniak Waldemar 148 Szkoła Służb Ochrony "KOBRA" al. Jana Pawła II 25 Jelenia Góra Woźniak Waldemar 149 Liceum Profilowane dla Dorosłych al. Jana Pawła II 25 Jelenia Góra Woźniak Waldemar 150 Policealne Studium Farmaceutyczne al. Jana Pawła II 7 Jelenia Góra Woźniak Waldemar 151 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych al. Jana Pawła II 25 Jelenia Góra Woźniak Waldemar 152 Prywatne Policealne Studium Klimatyzacji ul. Zaporoska 71 Wrocław Wrzal Janusz 153 Policealne Studium "Compendium" ul. Zaporoska 71 Wrocław Wrzal Janusz 154 Szkoła Zarządzania i Finansów Towarzystwa Edukacyjnego INVOX ul. Wałbrzyska 8 Świdnica Wrzal Janusz 155 Policealne Studium "Compendium" - Pracownik Socjalny ul. Zaporoska 71 Wrocław Wrzal Janusz 33

34 2. Diagnoza w zakresie działalności statutowej niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli. l.p. nazwa szkoły/placówki ulica miejscowość kod wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą/placówką 1 Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli - Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 Świdnica Kozakiewicz Maria 2 Ośrodek Edukacyjno - Metodyczny "PARETO" ul. Armii Krajowej 60 Żarów Kozakiewicz Maria 3 Centrum Edukacji Nauczycieli "CEN" ul. Budziszyńska 17/1 Głogów Mil Janina 4 Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ul. Królewska 12 Głogów Mil Janina 5 Ośrodek Szkoleniowy "MARATON" Plac Mieszka I 11 Głogów Mil Janina 6 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Oświata" ul. Ruska 46 B Wrocław Nowak Danuta 7 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Zawodowej TWWP ul. Świętego Piotra 10 Legnica Petkov Małgorzata 8 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Krupińskiego 81/4 Lubin Petkov Małgorzata 9 Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli "ANED" ul. Wojrowicka 58 Wrocław Petkov Małgorzata 10 Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty "VULCAN" ul. Kazimierska 15 Wrocław Wójcik Dariusz 34

35 3. Diagnoza jakości nadzoru pedagogicznego dyrektorów szkół w kontekście efektów kształcenia. l.p. nazwa szkoły/placówki ulica miejscowość kod wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą/placówką 1 Gimnazjum ul. Chopina 9 Lubomierz Adamczewska Helena 2 Zespół Szkół ul. Lubawska 8 Kamienna Góra Adamczewska Helena 3 Gimnazjum Jerzmanki 43 Jerzmanki Baśkiewicz Anna 4 Zespół Szkół ul. Górnicza 1c Porajów Baśkiewicz Anna 5 Gimnazjum nr 18 ul. Kłodnicka 36 Wrocław Bednarczyk Barbara 6 Gimnazjum nr 9 ul. Sarbinowska 10 Wrocław Bednarczyk Barbara 7 Gimnazjum ul. Szkolna 4 Kotla Benroth Irena 8 Gimnazjum Nielubia Nielubia Benroth Irena 9 Gimnazjum Gminne ul. Świdnicka 20a Sobótka Cisowska Alicja 10 Gimnazjum Nr 4 ul. Paulińska 14 Wrocław Cisowska Alicja 11 Gimnazjum w Zespole Szkół ul. Boczna 8 Walim Curyl Małgorzata 12 Gimnazjum ul. Jagiellońska 2 Radków Curyl Małgorzata 13 Gimnazjum Nr 1 ul. Kolejowa 4 Złotoryja Czarniecka Maria 35

36 14 Gimnazjum ul. II Armii Wojska Polskiego 75 Miłkowice 15 Gimnazjum nr 2 Aleja Młodych 1 Jelcz Laskowice Czarniecka Maria Czernik Danuta 16 Gimnazjum ul. Szkolna 6 Malczyce Czernik Danuta 17 Gimnazjum Nr 13 (przy Pogotowiu Opiekuńczym) ul. Wojska Polskiego 7 Legnica Dąbrowska Teresa 18 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Paderewskiego 6 Jawor Dąbrowska Teresa 19 Gimnazjum ul. Kolejowa 4 Przeworno Fik Aleksandra 20 Gimnazjum ul. Kopernika 14 Żórawina Fik Aleksandra 21 Gimnazjum Nr 4 ul. M.Curie-Skłodowskiej 1A Legnica Grzywacz Regina 22 Gimnazjum Nr 5 ul. Chojnowska 100 Legnica Grzywacz Regina 23 Zespół Szkół ul. Świerczewskiego 160 Łomnica Helak-Poczęta Iwona 24 Gimnazjum nr 4 ul. Karłowicza 33 Jelenia Góra Helak-Poczęta Iwona 25 Gimnazjum Nr 14 ul. Kołłątaja 1/6 Wrocław Jakubowska Janina 26 Gimnazjum Nr 23 ul. Jastrzębia 26 Wrocław Jakubowska Janina 27 Gimnazjum ul. Łączna 2 Karpacz Jaworska Jolanta 28 Zespół Szkół ul. Partyzantów 4 Janowice Wielkie Jaworska Jolanta 29 Gimnazjum nr 3 ul. Świstackiego 12a Wrocław Juzwenko-Jager Krystyna 30 Gimnazjum ul. Parkowa 1 Prusy Juzwenko-Jager Krystyna 36

37 31 Gimnazjum ul. Szkolna 9 Wisznia Mała Kacperkiewicz 32 Gimnazjum nr 2 ul. Gorlicka 25 Wrocław Kacperkiewicz 33 Gimnazjum Gminne ul. Ząbkowicka 70 Dzierżoniów Kamińska Renata 34 Gimnazjum ul. Jedności Narodowej 38A Łagiewniki Kamińska Renata 35 Gimnazjum Jaszkotle Jaszkotle Kassner Ewa 36 Gimnazjum ul. Brzozowa 6 Kąty Wrocławskie Kassner Ewa 37 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Wojska Polskiego 8 Oleśnica Kaźmierczak Leokadia 38 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Nowa 1 Trzebnica Kaźmierczak Leokadia 39 Gimnazjum Nr 1 ul. Moniuszki 4 Jawor Knychalska Halina 40 Gimnazjum ul. Kościuszki 2 Prochowice Knychalska Halina 41 Gimnazjum nr 1 ul. Komuny Paryskiej 18 Wołów Konarska Czesława 42 Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 3a Lubiąż Konarska Czesława 43 Gimnazjum Sosnowka 57 Sosnówka Kot Halina 44 Gimnazjum ul. Tysiąclecia 28 Piechowice Kot Halina 45 Publiczne Gimnazjum ul. Kownackiego 4 Oborniki Śląskie Kowalewska Jolanta 46 Publiczne Gimnazjum ul. Główna 101 Pęgów Kowalewska Jolanta 47 Gimnazjum im. Jana Pawła II ul. Kościelna 3 Syców Kużaj Antonina 37

MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE UL. OŁAWSKA 4

MIASTO WROCŁAW ABOR PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 NOVA CENTRUM EDUKACYJNE UL. OŁAWSKA 4 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 20 września 2012 r. MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie szkół i placówek wpisanych do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych

Zestawienie szkół i placówek wpisanych do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Zestawienie szkół i placówek wpisanych do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych L.p. SZKOŁY POLICEALNE Adres Miasto Kod pocztowy Rodzaj placówki 1. Szkoła Menadżerów "abor" we Pabianicka 2 Wrocław

Bardziej szczegółowo

jęz. angielski pis. ust. jęz. niemiecki jęz. francuski jęz. rosyjski jęz. hiszpański jęz. włoski pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust.

jęz. angielski pis. ust. jęz. niemiecki jęz. francuski jęz. rosyjski jęz. hiszpański jęz. włoski pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W R. W NOWEJ FORMULE WEDŁUG SZKÓŁ, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW - stan na dzień lipca (z uwzględnieniem sesji głównej i dodatkowej) Województwo: DOLNOŚLĄSKIE,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%

Bardziej szczegółowo

jęz. angielski pis. ust. jęz. niemiecki jęz. francuski jęz. rosyjski jęz. hiszpański jęz. włoski pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust.

jęz. angielski pis. ust. jęz. niemiecki jęz. francuski jęz. rosyjski jęz. hiszpański jęz. włoski pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust. pis. ust. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W R. WEDŁUG SZKÓŁ, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW - stan na dzień lipca Województwo: DOLNOŚLĄSKIE,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - 26 SIERPNIA 2014

CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - 26 SIERPNIA 2014 CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - 26 SIERPNIA 2014 Uwaga: egzaminy ustne - w swojej szkole. MIASTO WROCŁAW 1 ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS X" WE WROCŁAWIU, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 117,

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU. Przystąpiło do egzaminu Otrzymało świadectwo dojrzałości Zdawalność 12 9 75,0%

MIASTO WROCŁAW ABOR PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU. Przystąpiło do egzaminu Otrzymało świadectwo dojrzałości Zdawalność 12 9 75,0% ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 13 września 2010r. (z uwzględnieniem sesji poprawkowej) MIASTO

Bardziej szczegółowo

CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - SIERPIEŃ 2010

CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - SIERPIEŃ 2010 CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - SIERPIEŃ 2010 Uwaga: egzaminy ustne - w swojej szkole. MIASTO WROCŁAW 1 ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS X" WE WROCŁAWIU 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 24 WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie 1. Wprowadzenie. 2. Zadania dyrektora wynikające z pełnienia nadzoru pedagogicznego. 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu

województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu województwo Miejscowość adres właściciel bankomatu dolnosląskie Bardo Plac Wolności 4 Zrzeszenie BPS SA dolnosląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 Kredyt Bank S.A. dolnosląskie Bielawa ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - 23 SIERPNIA 2016

CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - 23 SIERPNIA 2016 CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - 23 SIERPNIA 2016 PODSTAWA PROGRAMOWA - "NOWA FORMUŁA" Uwaga: egzaminy ustne - w swojej szkole. MIASTO 1 ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS X" WE IU, UL. JEDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008.

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 28/29 sprawowano zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w którym uwzględniono: priorytety Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia działki [m 2 ]

Powierzchnia działki [m 2 ] KWP WROCŁAW 516 313,72 1 ul. Podwale 31-33, Wrocław 7 845,00 2 ul. Podwale, Wrocław (pochylnia) 39,00 3 pl. Muzealny 16, Wrocław 1 304,00 4 ul. Druckiego Lubeckiego 4/6, Wrocław 979,00 5 ul.ks.witolda

Bardziej szczegółowo

CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - 25 SIERPNIA 2015

CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - 25 SIERPNIA 2015 CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - 25 SIERPNIA 2015 1 STANDARDY WYMAGAŃ - "STARA FORMUŁA" Uwaga: egzaminy ustne - w swojej szkole. MIASTO ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS X" WE IU, UL. JEDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek (w tym o uprawnieniach szkół publicznych)

Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek (w tym o uprawnieniach szkół publicznych) Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek (w tym o uprawnieniach szkół publicznych) L.p Pełna nazwa Organ prowadzący 1 Społeczne Ogólnokształcące Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe 02.06.1992

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r.

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Lublin,01.09 2011 r. 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2.

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek niepublicznych (w tym o uprawnieniach szkół publicznych)

Wykaz szkół i placówek niepublicznych (w tym o uprawnieniach szkół publicznych) Wykaz szkół i placówek niepublicznych (w tym o uprawnieniach szkół publicznych) L.p Pełna nazwa szkoły Organ prowadzący 1 2 3 4 5 6 7 8 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Korzystanie wymaga powołania się na źródło Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów w Nowym Sączu. BAZA ADRESOWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Styczeń 2014 Opracowanie: Ogólnopolska Federacja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska -cidolnośląski WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Marzec 0 Bezrobotni według gmin I. Podregion jeleniogórski gmina miejska

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO.

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. PRZEPISY PRAWA: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005

Bardziej szczegółowo

Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek (w tym o uprawnieniach szkół publicznych)

Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek (w tym o uprawnieniach szkół publicznych) Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek (w tym o uprawnieniach szkół publicznych) L.p Pełna nazwa Organ prowadzący 1 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - 25 SIERPNIA 2015

CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - 25 SIERPNIA 2015 CENTRA PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH - 25 SIERPNIA 2015 PODSTAWA PROGRAMOWA - "NOWA FORMUŁA" Uwaga: egzaminy ustne - w swojej szkole. MIASTO WROCŁAW 1 ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS X" WE WROCŁAWIU,

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych na rok 2006

Zestawienie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych na rok 2006 Załącznik nr do uchwały Nr 02/XLI/200 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 200 r. Zestawienie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych na rok 2006 w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Lipiec 0 str. Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska I. Podregion jeleniogórski Powiat bolesławiecki gmina miejska Bolesławiec 9 8 8 89 9 gmina

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek (w tym o uprawnieniach szkół publicznych)

Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek (w tym o uprawnieniach szkół publicznych) Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek (w tym o uprawnieniach szkół publicznych) L.p Pełna nazwa Organ prowadzący Typ /system i cykl 1 Społeczne Ogólnokształcące Wałbrzyskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE szkoły specjalne przysposabiające do pracy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ - SZKOŁA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2016 / 2017

Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2016 / 2017 Plan nadzoru pedagogicznego rok 2016 / 2017 Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 14 września 2016 r. Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy Data obowiązywania:

Bardziej szczegółowo

Kod TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Jeleniogórska D

Kod TERYT miejsca stacjonowania. Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Jeleniogórska D TABELA 8 - zespoły medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.10.2016 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów medycznego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Numer rejonu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI W Polsce osoby dorosłe, po uprzednim spełnieniu obowiązku szkolnego, mogą kontynuować proces edukacji w szkołach dla dorosłych oferujących kształcenie na różnych poziomach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia Projekt z dnia 25 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie ia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Lp Rodzaj praktyki Placówka Kod Miejscowość Ulica 1 Wojewódzkie Centrum Szpitalne 58-506 Jelenia Góra Ogińskiego 6 2 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 59-600 Lwówek Śląski Morcinka

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

80101 Szkoły podstawowe Przedszkola na dofinansowanie działalności opiekuńczowychowawczej. w wieku przedszkolnym

80101 Szkoły podstawowe Przedszkola na dofinansowanie działalności opiekuńczowychowawczej. w wieku przedszkolnym Załącznik nr 5 do uchwały Nr 157/XXIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 r. Wykaz dotacji podmiotowych z budŝetu miasta na 2008 rok dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2016

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Słonecznie

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Słonecznie Opracowanie Joanna Berdzik OSKKO Dla III Krajowej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, OSKKO, /przedszkola2007/ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2007/8 Nazwa szkoły Przedszkole Miejskie im. Kubusia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XLVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XLVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XLVIII.587.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Baza adresowa filii biura projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Lp. Powiat Imię i nazwisko pracownika 1 bolesławiecki Danuta Jarosz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 Podstawa prawna: - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r. nr 256, poz2572, późn.zm.), - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 załącznik 4 Podział dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2010 Dział 010 700 710 710

Bardziej szczegółowo

Podział środków dla jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego w budżecie miasta na rok 2014

Podział środków dla jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego w budżecie miasta na rok 2014 Załącznik nr 3.3 do uchwały Nr 453.XLIX.03 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 0 grudnia 03 r. Podział środków dla jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz żłobka miejskiego w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014 L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Organizacja pracy zespołu - Zaplanowanie zdań zespołu przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

XVI Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014

XVI Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 XVI Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Co roku, w styczniu, Fundacja Edukacyjna Perspektywy przedstawia ranking szkół średnich. Zadaniem Kapituły Rankingu powoływanej przez działającą na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/316/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/316/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 kwietnia 2017 r. Poz. 2160 UCHWAŁA NR XXXI/316/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 WEDŁUG SZKÓŁ (arkusz standardowy - stan na dzień 4 lipca 2012 r.) 026401 MIASTO WROCŁAW

ŚREDNIE WYNIKI Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 WEDŁUG SZKÓŁ (arkusz standardowy - stan na dzień 4 lipca 2012 r.) 026401 MIASTO WROCŁAW ŚREDNIE WYNIKI Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 0 WEDŁUG SZKÓŁ (arkusz standardowy - stan na dzień lipca 0 r.) 00 MIASTO WROCŁAW AP EDUKACJA - GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH WE WROCŁAWIU AP EDUKACJA - GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012 Plan nadzoru pedagogicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Juliana Tuwima w XXXXX na rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: art. 31 ust.1, art.35 ust.2, pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów.

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów. Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania uczniów. Wrocław: I. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kandydaci i uczniowie kursów kwalifikacyjnych, uczniowie i kandydaci studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Charakterystyka województwa Delegatura w Suwałkach Delegatura w ŁomŜy Kuratorium

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU 2015/2016 DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘDZYRZECZU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU 2015/2016 DLA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘDZYRZECZU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU 2015/2016 DLA SPECJALNEGO OŚRODKA KOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘDZYRZECZU Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, im. Papieża Jana Pawła II

Plan nadzoru na rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, im. Papieża Jana Pawła II Strona 1 Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Dotacje ogółem : Wykaz dotacji podmiotowych z budŝetu miasta na 2009 rok dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych

Dotacje ogółem : Wykaz dotacji podmiotowych z budŝetu miasta na 2009 rok dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych Wykaz dotacji podmiotowych z budŝetu miasta na 2009 rok dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych Załącznik nr do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia w złotych Dział Rozdział Dotacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH w rejestrze prowadzonym przez STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH w rejestrze prowadzonym przez STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU STAN NA 6 STYCZNIA 2010 ROKU WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH w rejestrze prowadzonym przez STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Data i numer wpisu do ewidencji Nazwa, typ i rodzaj szkoły lub placówki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA Nazwa szkoły/placówki Adres adres e-mail nr kier. 86 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łomży Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łomży

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty

Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Z inicjatywy Pani Ewy Wandy Wolak - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Pani Beaty Pawłowicz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty realizowany jest

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

K O N T R O L A. Temat kontroli Termin Odpowiedzialni Przepis prawa Uwagi Rozporządzenie MEN z r.

K O N T R O L A. Temat kontroli Termin Odpowiedzialni Przepis prawa Uwagi Rozporządzenie MEN z r. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie: - zapisu danych o uczniach i słuchaczach - dokumentowania obecności uczniów i słuchaczy na lekcjach, zapisu tematów zajęć oraz potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie, ilość uczestników i terminy konferencji i warsztatów

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie, ilość uczestników i terminy konferencji i warsztatów Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie, ilość uczestników i terminy konferencji i warsztatów Terminy konferencji: 4 marca 2011 r. 5 marca 2011 r. Terminy warsztatów: I - 24-26.03.2011, 12-14.05.2011,

Bardziej szczegółowo

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA miny woj. dolnośląskiego zostały podzielone na V grup, w zależności od wartości procentowych wskaźnika. wskaźnika dla gmin województwa dolnośląskiego wynosi 1 491,64 zł. Ocena kryterium będzie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo