I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Regulamin Szkoły

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Regulamin Szkoły"

Transkrypt

1 I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w im. Świętej Rodziny w Siedlcach Regulamin Szkoły

2 Preambuła I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach jest publiczną szkołą katolicką kształcącą oraz wychowującą młodzież zgodnie z chrześcijańskimi i narodowymi tradycjami polskiej i siedleckiej oświaty. Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów na płaszczyźnie wiedzy, odpowiedzialności za dobro wspólne i kultury osobistej. Szkołę wyróżnia katolicki model wychowania, wykorzystujący szczególnie osiągnięcia pedagogiki św. Jana Bosko, oraz współodpowiedzialność wszystkich jej organów za pracę i osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną I KLO wyznacza oraz koordynuje kierunki i dynamiką pracy szkoły w oparciu o Statut szkoły, wskazania Biskupa Siedleckiego jako Organu Prowadzącego szkołę oraz zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej i wskazania Kuratorium Oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. W tym działaniu może uwzględniać sugestie przedstawione przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Celem niniejszego Regulaminu jest uszczegółowienie Statutu I KLO w Siedlcach w kwestiach kształcenia i postaw uczniów, określając zasady i reguły zachowań uczniów, obowiązujące w społeczności I KLO w Siedlcach. Rozdział I. Tradycje i Ceremoniały Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, sięgającej swymi korzeniami tradycji Gimnazjum Biskupiego w Siedlcach, założonego w 1923 roku i zlikwidowanego przez władze komunistyczne w 1957 roku. 2. Patronem szkoły jest Święta Rodzina z Nazaretu Uczniowie są zobowiązania do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania jej tradycji. 2. Ceremoniał szkoły tworzą: 1) Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 2) Ślubowanie uczniów klas pierwszych 3) Święto Szkoły 4) Studniówka klas maturalnych 5) Pożegnanie klas maturalnych i uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez uczniów klas maturalnych. 3. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w organizowanych uroczystościach szkolnych, miejskich i kościelnych według kalendarza imprez. Zasady i sposób tego uczestnictwa regulują zarządzenia Dyrektora szkoły. Uczniowie zobowiązani są do podkreślenia obowiązującym strojem galowym następujących świąt państwowych, religijnych i szkolnych: 1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 2) Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 3) Narodowy Dzień Papieski, 4) Narodowe Święto Niepodległości, 2

3 5) Spotkanie opłatkowe, 6) Spotkanie wielkanocne, 7) Narodowe Święto Trzeciego Maja, 8) Uroczyste pożegnanie klas maturalnych połączone z przekazaniem sztandaru szkoły, 9) Uroczyste zakończenie roku szkolnego, 10) Inną uroczystość lub okoliczność ogłoszoną przez Dyrektora szkoły Uczeń ma prawo i obowiązek jako wybrany przedstawiciel reprezentować szkołę w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych oraz innych ważniejszych uroczystości 2. Powinnością uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest odpowiedzialne włączenie się w działalność promocyjną szkoły na miarę swoich możliwości i zgodnie z zaleceniami Dyrektora szkoły. 4. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły. Funkcji tej nie mogą pełnić osoby, które otrzymały z zachowania w poprzednim roku szkolnym ocenę poprawną lub niższą Wszyscy członkowie społeczności I KLO w Siedlcach powinni angażować się w życie szkoły jako wspólnoty katolickiej poprzez: 1) udział we Mszach świętych szkolnych oraz w dniach uroczystości kościelnych, jeśli wypadają one w dni zajęć szkolnych; 2) udział w modlitwach; 3) udział w uroczystościach o charakterze religijnym; 4) udział w rekolekcjach szkolnych i dniach skupienia; 5) życie według zasad Ewangelii głoszonych przez Kościół katolicki; 6) utożsamianie się ze szkolnym Programem Wychowawczym. 2. Nieobecność ucznia na Mszy świętej szkolnej oraz w czasie rekolekcji i dni skupienia jest równoznaczna z nieobecnością w szkole. 3. Każdy dzień zajęć szkolnych jest rozpoczynany i kończony wspólną modlitwą. Sposób jej przeprowadzenia ustala wychowawca wraz z uczniami w danym oddziale klasowym 6. Uwzględniając tradycje i charakter szkoły katolickiej wszyscy uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych z religii katolickiej oraz wychowanie do życia w rodzinie. 3

4 Rozdział II. Kultura bycia i dyscyplina 7. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim nauczycielom, niepedagogicznym pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom oraz prawo do poszanowania własnej godności osobistej i kulturalnego traktowania. Uczeń powinien troszczyć się o właściwie relacje koleżeńskie z innymi uczniami szkoły Uczeń powinien być przykładem pełnej kultury i chrześcijańskiej postawy. 10. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość mowy ojczystej. Na terenie szkoły i poza jej obrębem nie wolno używać wulgaryzmów oraz obrażać słowem lub gestem inne osoby W szkole uczniów obowiązuje strój będący wyrazem przynależności do społeczności uczniów I KLO. 2. Codzienny strój szkolny oznacza odpowiednio: 1) dla młodzieży męskiej: czarne lub ciemnoszare spodnie, białą koszulę, ciemnogranatowy bezrękawnik z logo szkoły oraz ciemnogranatowy krawat w białe i błękitne pasy; 2) dla młodzieży żeńskiej: czarną lub ciemnoszarą spódnicę standardowego kroju rozmiaru midi, białą koszulę, ciemnogranatowy bezrękawnik z logo szkoły oraz ciemnogranatowy krawat w białe i błękitne pasy. 3. Obowiązujący strój galowy oznacza odpowiednio: 1) dla młodzieży męskiej: garnitur ciemnoszary lub czarny z białą koszulą i krawatem, ewentualnie białą koszulę z krawatem i spodnie koloru ciemnoszarego lub czarnego, oraz pantofle; 2) dla młodzieży żeńskiej: żakiet i spódnicę ciemnoszarą lub czarną, ewentualnie biała bluzka i spódnica koloru ciemnoszarego lub czarnego standardowego kroju rozmiaru midi, oraz pantofle (czółenka). 4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego może, na czas określony, zawiesić obowiązek noszenia obowiązującego codziennego stroju szkolnego. 5. W przypadku zawieszenia obowiązku noszenia obowiązującego codziennego stroju szkolnego, o którym mowa w ust. 4, uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju schludnego i skromnego. 6. Ze schludności i skromności stroju, wymienionej w ust. 5, wynika w szkole zakaz chodzenie w butach na wysokich obcasach lub wysokiej podeszwie, noszenie odzieży odsłaniającej brzuch i plecy, noszenie zbyt krótkich spódnic rozmiaru mini, koszulek i 4

5 bluzek ze zbyt dużym dekoltem, koszulek, bluzek i sukienek prześwitujących, noszenie krótkich spodni, stosowanie mocnego makijażu, farbowanie włosów na nienaturalne kolory, noszenie dużych i wiszących kolczyków, zbyt długich paznokci i tipsów, przebijanie części twarzy i ciała (kolczyki, szpilki, agrafki itp. w brwiach, ustach, języku, nosie czy pępku) oraz widocznych tatuaży. 7. W szkole dozwolone jest noszenie przez uczennice skromnej biżuterii (małe kolczyki, pierścionek, mała broszka lub wisiorek itp.). 12. Uczeń ma obowiązek godnego zachowania się poza szkołą 13. Uczeń ma obowiązek przeciwstawić się wszelkim przejawom nieodpowiedniego zachowania w szkole, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, oraz dbania o porządek, ład i estetykę pomieszczeń oraz o zieleń w szkole i jej otoczeniu Za wszystkie dokonane umyślnie przez uczniów zniszczenia mienia szkoły są odpowiedzialni materialnie ich rodzice (opiekunowie prawni). 2. W przypadku niemożliwości imiennego ustalenia winnych solidarną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) uczniów obecnych przy tych wydarzeniach. 15. Do podstawowych zasad poszanowania mienia szkolnego oraz odpowiedzialności za wspólnotę szkolną zalicza się obowiązek korzystania z szatni i noszenia obuwia zmiennego o białym spodzie (typu warior"). 16. Powtarzające się przypadki nieposzanowania mienia szkolnego oraz braku identyfikacji ze wspólnotą szkolną dają podstawy do zastosowania kar z 50. niniejszego Regulaminu. 17. Każda oddział klasowy powinien troszczyć się o klasopracownię powierzoną jego opiece. 18. Obowiązkiem ucznia jest regularne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne obowiązkowe i nadobowiązkowe. 19. Spóźnianie się więcej niż 15 minut uznane jest za nieobecność na zajęciach. 5

6 Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest: 1) informacja rodziców (opiekunów prawnych) przekazana przez dziennik elektroniczny wychowawcy klasy; 2) informacja rodziców (opiekunów prawnych) przekazana w zeszycie zwolnień wychowawcy klasy 2. Sposób usprawiedliwiania nieobecności w danym roku szkolnym ustalają rodzice (opiekunowie prawni) na spotkaniu z wychowawcą oddziału klasowego. 21. Usprawiedliwienie nieobecności winno nastąpić w ciągu tygodnia po powrocie ucznia do szkoły. 22. Nieobecności ucznia na zajęciach usprawiedliwiają niezależnie od wieku ucznia. jego rodzice (opiekunowie prawni) 23. W razie potrzeby, po konsultacji z rodzicami (opiekunami prawnymi) i uzyskaniu akceptacji Dyrektora szkoły, wychowawca może ustalić inną formę usprawiedliwienia nieobecności ucznia. 24. Zwolnienia z zajęć szkolnych może udzielić wychowawca lub Dyrekcja szkoły. 25. Jeśli uczeń, z uzasadnionych powodów, na własną prośbę został zwolniony z zajęć lekcyjnych, wówczas osoba udzielająca zwolnienia ma obowiązek niezwłocznie poinformować o zwolnieniu rodziców (opiekunów prawnych). 26. Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach szkolnych obowiązkowych i dodatkowych oraz spóźnienia stanowią podstawę do obniżenia oceny z zachowania. 27. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej (semestralnej) lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w danym semestrze roku szkolnego. 6

7 Każde publiczne wystąpienie ucznia winno być wyrazem dbałości o honor szkoły i przynosić jej chlubę. 2. W przypadku negatywnych zachowań ucznia Dyrektor szkoły ma prawo podjąć odpowiednie środki wychowawcze wobec ucznia zawarte w 50 niniejszego Regulaminu Elementem identyfikacji ze wspólnotą szkolną jest legitymacja szkolna, wydawana uczniowi przez Sekretariat szkolny w ciągu miesiąca od rozpoczęcia nauki w szkole. 2. Podstawą wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej w przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży jest dokonanie opłaty równej kwocie opłaty skarbowej na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora szkoły. 30. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań (dyżur w czasie zajęć, dyżur przy wejściu do szkoły itp.). Obowiązki osób, którym przydzielono te zadania, określają odrębne regulaminy opracowane i zatwierdzone przez Dyrektora szkoły. Sposób wykonywania tych zadań wpływa na ocenę zachowania ucznia. 31. Obowiązkiem ucznia jest zabezpieczenie i ochrona własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą, szczególnie na terenie szkoły Uczeń, który dokonał kradzieży lub dopuścił się fałszowania dokumentów, zostaje skreślony z listy uczniów szkoły zgodnie z art. 53 ust. 3 Statutu szkoły. 2. W przypadku fałszowania usprawiedliwień nieobecności na zajęciach szkolnych uczeń zostaje skreślony z listy uczniów po trzykrotnym ujawnieniu powyższego wykroczenia. 33. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych. 34. W szkole obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren szkoły w czasie godzin lekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych. Wyjście ucznia poza teren szkolny jest możliwe tylko i wyłącznie w bardzo ważnej sprawie za zgodą wychowawcy, nauczyciela dyżurnego lub Dyrekcji. Wszelkie przejawy łamania tej zasady będą odnotowywane przez dyżurujących nauczycieli, a notoryczne łamanie tego zakazu stanowi podstawę do zastosowania wobec ucznia kar, przewidzianych w 50. niniejszego Regulaminu. 7

8 35. W trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniów obowiązuje całkowity zakaz korzystania bez zgody nauczycieli lub pracowników szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 36. W czasie zajęć w szkole i poza nią uczniów obowiązuje zakaz słuchania muzyki na słuchawkach z różnego typu urządzeń elektronicznych, jak również zakaz korzystania bez zgody nauczycieli i pracowników szkoły z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz Osoby niepełnosprawne i pracownicy szkoły mogą korzystać z windy szkolnej. 2. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia sprawnego działania urządzenia pozostałych uczniów obowiązuje zakaz korzystania z windy. Mogą oni korzystać z windy tylko w przypadku uzyskania pozwolenia od Dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy na podstawie okazanego zaświadczenia lekarskiego o ograniczonej zdolności ruchowej lub w przypadku wykonywania prac na rzecz szkoły. 8

9 Rozdział III. Stosunek uczniów do nauki 38. Uczeń jest zobowiązany do: 1) rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych; 2) terminowego wykonywania zadań domowych; 3) jak najlepszego wykorzystywania czasu i warunków do nauk. 39. W czasie lub po zakończeniu zajęć uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych. 40. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości w nauce powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, mniejsze zdolności itp.). 41. Przygotowanie do olimpiady przedmiotowej daje uczniowi prawo do zwolnienia w czasie bezpośrednich przygotowań z odpowiedzi z innych przedmiotów i do dni wolnych od zajęć szkolnych w wymiarze określonym przez Dyrektora szkoły. 42. Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych (również w eliminacjach szkolnych olimpiad) mają prawo do zwolnienia z odpytywania na lekcjach w dniu odbywania się tychże zawodów. 43. Jeżeli nie uczeń nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwa ukończenia szkoły, może powtarzać klasę, jednak nie więcej niż jeden raz w czasie nauki w szkole. W przypadku uczniów niepodlegających obowiązkowi nauki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, mogą oni powtarzać klasę tylko za zgodą Rady Pedagogicznej. 9

10 Rozdział IV. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 44. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział w organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 45. Rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów służą: 1) indywidualna i zespołowa praca z uczniem na lekcjach; 2) różnicowanie zadań domowych; 3) działalność szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań; 4) wycieczki i obozy naukowe; 5) spotkania i wyjazdy formacyjno ewangelizacyjne dla młodzieży. 46. Uczeń zdolny, po spełnieniu odpowiednich warunków, ma prawo do indywidualnego toku nauczania. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek Zespołu ds. pracy z uczniem zdolnym. 47. Spełniając odpowiednie warunki uczeń może brać udział w zajęciach na wyższych uczelniach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek Zespołu ds. pracy z uczniem zdolnym. 10

11 Rozdział V. Nagrody i kary 48. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów Nagroda może być przyznana za: 1) dobre, bardzo dobre lub celujące wyniki w nauce; 2) wzorową frekwencję; 3) pracę społeczną; 4) zaangażowanie w działalność religijną; 5) najlepsze osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu lub szczególne postępy w nauce. 2. Nagroda może być udzielona w następującej formie: 1) pochwała wychowawcy; 2) pochwała Rady Pedagogicznej; 3) pochwała Dyrektora szkoły; 4) dyplom uznania; 5) nagroda Dyrektora szkoły; 6) nagroda Organu Prowadzącego; 7) list gratulacyjny od Rady Rodziców; 8) stypendium Prezydenta Miasta Siedlce; 9) stypendium Ministra Edukacji Narodowej; 10) stypendium Prezesa Rady Ministrów; 11) inna. 3. Nagroda może być przyznana na wniosek wychowawcy klasy, Rady Pedagogicznej, Dyrektora szkoły, opiekuna grupy, Rady Samorządu Uczniowskiego, grupy uczniów, instytucji lub zespołu osób spoza szkoły. W każdym przypadku wymagane jest odpowiednie udokumentowanie składanego wniosku. 4. Fakt uzyskania nagrody powinien być odnotowany w dokumentach szkoły, klasy oraz indywidualnych dokumentach ucznia Kara może być udzielona uczniowi za nieprzestrzeganie Statutu szkoły, Regulaminu szkolnego oraz spowodowanie zdarzeń pozaszkolnych godzących w dobre imię szkoły lub w porządek życia społecznego. Wszystkie te przypadki winny być odpowiednio udokumentowane. 2. Kara, zależnie od powagi wykroczenia, może być udzielona w następującej formie: 1) upomnienie wychowawcy; 2) nagana udzielona przez wychowawcę; 3) nagana udzielona przez Radę Pedagogiczną połączona z obniżeniem oceny z zachowania; 4) nagana udzieloną przez Dyrektora szkoły. Wymieniony spis kar ma charakter gradacyjny. 3. Ponadto uczeń może być ukarany dodatkowo poprzez: 1) obniżenie oceny z zachowania; 11

12 2) zawieszenie przez Dyrektora w pełnieniu funkcji społecznej; 3) zawieszenie przez Dyrektora prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 4) zawieszenie prawa do udziału w szkolnej lub pozaszkolnej imprezie rozrywkowej, sportowej, turystycznej lub kulturalnej; 5) zawieszenie prawa do udziału w wycieczce klasowej; 6) skrócenie lub zawieszenie udziału w wycieczce klasowej (za wykroczenie przez zespół klasowy); 7) pracę na rzecz szkoły; 8) inne środki, stosowne do wykroczenia. 4. Wymienione w 37 ust. 2 (pkt. 1 3) i 3 Regulaminu szkoły kary mogą być zmniejszone lub anulowane przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców lub Rady Samorządu Uczniowskiego. 5. Każdorazowo uczniowi ukaranemu przysługuje tryb odwoławczy zawarty z art.49 ust. 8 Statutu szkoły. 6. Fakt udzielenia kary powinien być odnotowany w dokumentach szkoły, klasy oraz indywidualnych dokumentach ucznia 51. Dla słusznej przyczyny kara może być zawieszona przez udzielającego na prośbę zainteresowanego ucznia lub po złożeniu poręczenia przez rodziców, samorząd klasowy lub samorząd uczniowski. 52. Przy składaniu poręczenia osoba posiadająca uprawnienia do zawieszenia kary winna określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją anulować. 53. Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana, musi być uwzględniona przy ustaleniu oceny z zachowania podczas najbliższego posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 54. Skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły reguluje art. 50 Statutu szkoły. 12

13 Rozdział VI. Zagadnienia opiekuńczo wychowawcze oraz zdrowotne 55. Uczeń ma prawo do uzyskiwania od nauczycieli informacji o sposobach uczenia się i organizowania wolnego czasu Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno pedagogicznej. 2. Szkoła zapewnia podstawową opiekę medyczną (obecność pielęgniarki zgodnie z podaną do wiadomości ogółu społeczności szkoły informacją, apteczka z lekami pierwszej pomocy, gabinet pielęgniarski). 3. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno pedagogiczną zgodnie z art. 15b i 15c Statutu szkoły. 57. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Uczeń jest obowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. 58. Palenie przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających, a także używanie urządzeń elektronicznych służących do podawania niewielkiej ilości nikotyny metodą inhalacji (tzw. e-papierosów ) jest poważnym wykroczeniem. Na terenie szkoły i poza nią jest to bezwzględnie zabronione i karane zgodnie z 50 niniejszego Regulaminu. 59. Uczeń w trudnej sytuacji materialnej może uzyskać pomoc z budżetu szkoły (w miarę posiadanych środków), od Rady Rodziców lub od sponsorów (stypendium, zapomoga, dopłata do obiadów, dopłata do wyjazdów lub obozów naukowych, zwolnienie z części składek określonych przez Radę Rodziców itp.). Winien jednak przedstawić swoją trudną sytuację wychowawcy klasy i Dyrektorowi szkoły. 60. Dyrekcja szkoły, wychowawcy oddziałów klasowych, pedagog szkolny, psycholog szkolny oraz ksiądz prefekt otaczają szczególną troską uczniów z rodzin rozbitych, mieszkających na stancji, dojeżdżających, sieroty i półsieroty 61. Uczeń ma prawo do wypoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych, który nie jest równoznaczny z zawieszeniem własnego procesu edukacyjnego. 13

14 Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem po zajęciach obowiązkowych oraz w dni wolne. 2. Realizacja prawa wymienionego w ust. 1 wymaga zgody Dyrektora i nauczyciela prowadzącego w danym obiekcie zajęcia dydaktyczne oraz obecności osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo młodzieży podczas zajęć pozalekcyjnych. 63. Uczeń może być zwolniony przez Dyrektora szkoły z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego przez nauczyciela wychowania fizycznego. Uczeń powinien informować osoby upoważnione (przy zachowaniu pełnej tajemnicy) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych. 64. Uczeń powinien poinformować wychowawcę o przynależności poza szkołą do ruchów i organizacji. Przynależność ta winna być zgodna ze szczególnym charakterem szkoły jako katolickiej instytucji szkolno wychowawczej. 14

15 Rozdział VII. Postanowienia końcowe 65. Ocena realizacji Regulaminu szkolnego może być dokonywana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Wnioski wypływające z tej oceny, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, mogą stanowić podstawę do nowelizacji Regulaminu szkoły. 66. Nowelizacja Regulaminu może być dokonywana każdego roku przez Dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej. 67. Do Regulaminu szkoły mogą być wprowadzone przez Dyrektora szkoły uzupełnienia wynikające z nowych dokumentów prawa oświatowego. 15

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU uchwalony na podstawie art. 60 ust.1, w powiązaniu z art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu STATUT Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2002 roku. Zmiany: 24.11.2004 r.; 20.01.2005 r.; 30.08.2006 r.; 30.03.2007r.;

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku Białej ul. Konopnickiej 6 opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne: 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Ostrołęce Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./

Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./ Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./ Rozdział I Podstawowe informacje o szkole 1 1. Nazwa szkoły: Społeczne Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. Spis Treści

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. Spis Treści Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo