I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Regulamin Szkoły

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Regulamin Szkoły"

Transkrypt

1 I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w im. Świętej Rodziny w Siedlcach Regulamin Szkoły

2 Preambuła I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach jest publiczną szkołą katolicką kształcącą oraz wychowującą młodzież zgodnie z chrześcijańskimi i narodowymi tradycjami polskiej i siedleckiej oświaty. Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów na płaszczyźnie wiedzy, odpowiedzialności za dobro wspólne i kultury osobistej. Szkołę wyróżnia katolicki model wychowania, wykorzystujący szczególnie osiągnięcia pedagogiki św. Jana Bosko, oraz współodpowiedzialność wszystkich jej organów za pracę i osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną I KLO wyznacza oraz koordynuje kierunki i dynamiką pracy szkoły w oparciu o Statut szkoły, wskazania Biskupa Siedleckiego jako Organu Prowadzącego szkołę oraz zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej i wskazania Kuratorium Oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. W tym działaniu może uwzględniać sugestie przedstawione przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Celem niniejszego Regulaminu jest uszczegółowienie Statutu I KLO w Siedlcach w kwestiach kształcenia i postaw uczniów, określając zasady i reguły zachowań uczniów, obowiązujące w społeczności I KLO w Siedlcach. Rozdział I. Tradycje i Ceremoniały Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, sięgającej swymi korzeniami tradycji Gimnazjum Biskupiego w Siedlcach, założonego w 1923 roku i zlikwidowanego przez władze komunistyczne w 1957 roku. 2. Patronem szkoły jest Święta Rodzina z Nazaretu Uczniowie są zobowiązania do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania jej tradycji. 2. Ceremoniał szkoły tworzą: 1) Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 2) Ślubowanie uczniów klas pierwszych 3) Święto Szkoły 4) Studniówka klas maturalnych 5) Pożegnanie klas maturalnych i uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez uczniów klas maturalnych. 3. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w organizowanych uroczystościach szkolnych, miejskich i kościelnych według kalendarza imprez. Zasady i sposób tego uczestnictwa regulują zarządzenia Dyrektora szkoły. Uczniowie zobowiązani są do podkreślenia obowiązującym strojem galowym następujących świąt państwowych, religijnych i szkolnych: 1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 2) Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 3) Narodowy Dzień Papieski, 4) Narodowe Święto Niepodległości, 2

3 5) Spotkanie opłatkowe, 6) Spotkanie wielkanocne, 7) Narodowe Święto Trzeciego Maja, 8) Uroczyste pożegnanie klas maturalnych połączone z przekazaniem sztandaru szkoły, 9) Uroczyste zakończenie roku szkolnego, 10) Inną uroczystość lub okoliczność ogłoszoną przez Dyrektora szkoły Uczeń ma prawo i obowiązek jako wybrany przedstawiciel reprezentować szkołę w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych oraz innych ważniejszych uroczystości 2. Powinnością uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest odpowiedzialne włączenie się w działalność promocyjną szkoły na miarę swoich możliwości i zgodnie z zaleceniami Dyrektora szkoły. 4. Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły. Funkcji tej nie mogą pełnić osoby, które otrzymały z zachowania w poprzednim roku szkolnym ocenę poprawną lub niższą Wszyscy członkowie społeczności I KLO w Siedlcach powinni angażować się w życie szkoły jako wspólnoty katolickiej poprzez: 1) udział we Mszach świętych szkolnych oraz w dniach uroczystości kościelnych, jeśli wypadają one w dni zajęć szkolnych; 2) udział w modlitwach; 3) udział w uroczystościach o charakterze religijnym; 4) udział w rekolekcjach szkolnych i dniach skupienia; 5) życie według zasad Ewangelii głoszonych przez Kościół katolicki; 6) utożsamianie się ze szkolnym Programem Wychowawczym. 2. Nieobecność ucznia na Mszy świętej szkolnej oraz w czasie rekolekcji i dni skupienia jest równoznaczna z nieobecnością w szkole. 3. Każdy dzień zajęć szkolnych jest rozpoczynany i kończony wspólną modlitwą. Sposób jej przeprowadzenia ustala wychowawca wraz z uczniami w danym oddziale klasowym 6. Uwzględniając tradycje i charakter szkoły katolickiej wszyscy uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych z religii katolickiej oraz wychowanie do życia w rodzinie. 3

4 Rozdział II. Kultura bycia i dyscyplina 7. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim nauczycielom, niepedagogicznym pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom oraz prawo do poszanowania własnej godności osobistej i kulturalnego traktowania. Uczeń powinien troszczyć się o właściwie relacje koleżeńskie z innymi uczniami szkoły Uczeń powinien być przykładem pełnej kultury i chrześcijańskiej postawy. 10. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość mowy ojczystej. Na terenie szkoły i poza jej obrębem nie wolno używać wulgaryzmów oraz obrażać słowem lub gestem inne osoby W szkole uczniów obowiązuje strój będący wyrazem przynależności do społeczności uczniów I KLO. 2. Codzienny strój szkolny oznacza odpowiednio: 1) dla młodzieży męskiej: czarne lub ciemnoszare spodnie, białą koszulę, ciemnogranatowy bezrękawnik z logo szkoły oraz ciemnogranatowy krawat w białe i błękitne pasy; 2) dla młodzieży żeńskiej: czarną lub ciemnoszarą spódnicę standardowego kroju rozmiaru midi, białą koszulę, ciemnogranatowy bezrękawnik z logo szkoły oraz ciemnogranatowy krawat w białe i błękitne pasy. 3. Obowiązujący strój galowy oznacza odpowiednio: 1) dla młodzieży męskiej: garnitur ciemnoszary lub czarny z białą koszulą i krawatem, ewentualnie białą koszulę z krawatem i spodnie koloru ciemnoszarego lub czarnego, oraz pantofle; 2) dla młodzieży żeńskiej: żakiet i spódnicę ciemnoszarą lub czarną, ewentualnie biała bluzka i spódnica koloru ciemnoszarego lub czarnego standardowego kroju rozmiaru midi, oraz pantofle (czółenka). 4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego może, na czas określony, zawiesić obowiązek noszenia obowiązującego codziennego stroju szkolnego. 5. W przypadku zawieszenia obowiązku noszenia obowiązującego codziennego stroju szkolnego, o którym mowa w ust. 4, uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju schludnego i skromnego. 6. Ze schludności i skromności stroju, wymienionej w ust. 5, wynika w szkole zakaz chodzenie w butach na wysokich obcasach lub wysokiej podeszwie, noszenie odzieży odsłaniającej brzuch i plecy, noszenie zbyt krótkich spódnic rozmiaru mini, koszulek i 4

5 bluzek ze zbyt dużym dekoltem, koszulek, bluzek i sukienek prześwitujących, noszenie krótkich spodni, stosowanie mocnego makijażu, farbowanie włosów na nienaturalne kolory, noszenie dużych i wiszących kolczyków, zbyt długich paznokci i tipsów, przebijanie części twarzy i ciała (kolczyki, szpilki, agrafki itp. w brwiach, ustach, języku, nosie czy pępku) oraz widocznych tatuaży. 7. W szkole dozwolone jest noszenie przez uczennice skromnej biżuterii (małe kolczyki, pierścionek, mała broszka lub wisiorek itp.). 12. Uczeń ma obowiązek godnego zachowania się poza szkołą 13. Uczeń ma obowiązek przeciwstawić się wszelkim przejawom nieodpowiedniego zachowania w szkole, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego, oraz dbania o porządek, ład i estetykę pomieszczeń oraz o zieleń w szkole i jej otoczeniu Za wszystkie dokonane umyślnie przez uczniów zniszczenia mienia szkoły są odpowiedzialni materialnie ich rodzice (opiekunowie prawni). 2. W przypadku niemożliwości imiennego ustalenia winnych solidarną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) uczniów obecnych przy tych wydarzeniach. 15. Do podstawowych zasad poszanowania mienia szkolnego oraz odpowiedzialności za wspólnotę szkolną zalicza się obowiązek korzystania z szatni i noszenia obuwia zmiennego o białym spodzie (typu warior"). 16. Powtarzające się przypadki nieposzanowania mienia szkolnego oraz braku identyfikacji ze wspólnotą szkolną dają podstawy do zastosowania kar z 50. niniejszego Regulaminu. 17. Każda oddział klasowy powinien troszczyć się o klasopracownię powierzoną jego opiece. 18. Obowiązkiem ucznia jest regularne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne obowiązkowe i nadobowiązkowe. 19. Spóźnianie się więcej niż 15 minut uznane jest za nieobecność na zajęciach. 5

6 Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest: 1) informacja rodziców (opiekunów prawnych) przekazana przez dziennik elektroniczny wychowawcy klasy; 2) informacja rodziców (opiekunów prawnych) przekazana w zeszycie zwolnień wychowawcy klasy 2. Sposób usprawiedliwiania nieobecności w danym roku szkolnym ustalają rodzice (opiekunowie prawni) na spotkaniu z wychowawcą oddziału klasowego. 21. Usprawiedliwienie nieobecności winno nastąpić w ciągu tygodnia po powrocie ucznia do szkoły. 22. Nieobecności ucznia na zajęciach usprawiedliwiają niezależnie od wieku ucznia. jego rodzice (opiekunowie prawni) 23. W razie potrzeby, po konsultacji z rodzicami (opiekunami prawnymi) i uzyskaniu akceptacji Dyrektora szkoły, wychowawca może ustalić inną formę usprawiedliwienia nieobecności ucznia. 24. Zwolnienia z zajęć szkolnych może udzielić wychowawca lub Dyrekcja szkoły. 25. Jeśli uczeń, z uzasadnionych powodów, na własną prośbę został zwolniony z zajęć lekcyjnych, wówczas osoba udzielająca zwolnienia ma obowiązek niezwłocznie poinformować o zwolnieniu rodziców (opiekunów prawnych). 26. Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach szkolnych obowiązkowych i dodatkowych oraz spóźnienia stanowią podstawę do obniżenia oceny z zachowania. 27. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej (semestralnej) lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w danym semestrze roku szkolnego. 6

7 Każde publiczne wystąpienie ucznia winno być wyrazem dbałości o honor szkoły i przynosić jej chlubę. 2. W przypadku negatywnych zachowań ucznia Dyrektor szkoły ma prawo podjąć odpowiednie środki wychowawcze wobec ucznia zawarte w 50 niniejszego Regulaminu Elementem identyfikacji ze wspólnotą szkolną jest legitymacja szkolna, wydawana uczniowi przez Sekretariat szkolny w ciągu miesiąca od rozpoczęcia nauki w szkole. 2. Podstawą wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej w przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży jest dokonanie opłaty równej kwocie opłaty skarbowej na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora szkoły. 30. Obowiązkiem każdego ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań (dyżur w czasie zajęć, dyżur przy wejściu do szkoły itp.). Obowiązki osób, którym przydzielono te zadania, określają odrębne regulaminy opracowane i zatwierdzone przez Dyrektora szkoły. Sposób wykonywania tych zadań wpływa na ocenę zachowania ucznia. 31. Obowiązkiem ucznia jest zabezpieczenie i ochrona własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą, szczególnie na terenie szkoły Uczeń, który dokonał kradzieży lub dopuścił się fałszowania dokumentów, zostaje skreślony z listy uczniów szkoły zgodnie z art. 53 ust. 3 Statutu szkoły. 2. W przypadku fałszowania usprawiedliwień nieobecności na zajęciach szkolnych uczeń zostaje skreślony z listy uczniów po trzykrotnym ujawnieniu powyższego wykroczenia. 33. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych. 34. W szkole obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren szkoły w czasie godzin lekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych. Wyjście ucznia poza teren szkolny jest możliwe tylko i wyłącznie w bardzo ważnej sprawie za zgodą wychowawcy, nauczyciela dyżurnego lub Dyrekcji. Wszelkie przejawy łamania tej zasady będą odnotowywane przez dyżurujących nauczycieli, a notoryczne łamanie tego zakazu stanowi podstawę do zastosowania wobec ucznia kar, przewidzianych w 50. niniejszego Regulaminu. 7

8 35. W trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniów obowiązuje całkowity zakaz korzystania bez zgody nauczycieli lub pracowników szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 36. W czasie zajęć w szkole i poza nią uczniów obowiązuje zakaz słuchania muzyki na słuchawkach z różnego typu urządzeń elektronicznych, jak również zakaz korzystania bez zgody nauczycieli i pracowników szkoły z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz Osoby niepełnosprawne i pracownicy szkoły mogą korzystać z windy szkolnej. 2. Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia sprawnego działania urządzenia pozostałych uczniów obowiązuje zakaz korzystania z windy. Mogą oni korzystać z windy tylko w przypadku uzyskania pozwolenia od Dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy na podstawie okazanego zaświadczenia lekarskiego o ograniczonej zdolności ruchowej lub w przypadku wykonywania prac na rzecz szkoły. 8

9 Rozdział III. Stosunek uczniów do nauki 38. Uczeń jest zobowiązany do: 1) rzetelnej i systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych; 2) terminowego wykonywania zadań domowych; 3) jak najlepszego wykorzystywania czasu i warunków do nauk. 39. W czasie lub po zakończeniu zajęć uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych. 40. Uczeń ma prawo do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości w nauce powstały z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadki losowe, mniejsze zdolności itp.). 41. Przygotowanie do olimpiady przedmiotowej daje uczniowi prawo do zwolnienia w czasie bezpośrednich przygotowań z odpowiedzi z innych przedmiotów i do dni wolnych od zajęć szkolnych w wymiarze określonym przez Dyrektora szkoły. 42. Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych (również w eliminacjach szkolnych olimpiad) mają prawo do zwolnienia z odpytywania na lekcjach w dniu odbywania się tychże zawodów. 43. Jeżeli nie uczeń nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwa ukończenia szkoły, może powtarzać klasę, jednak nie więcej niż jeden raz w czasie nauki w szkole. W przypadku uczniów niepodlegających obowiązkowi nauki zgodnie z ustawą o systemie oświaty, mogą oni powtarzać klasę tylko za zgodą Rady Pedagogicznej. 9

10 Rozdział IV. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 44. Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez udział w organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 45. Rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów służą: 1) indywidualna i zespołowa praca z uczniem na lekcjach; 2) różnicowanie zadań domowych; 3) działalność szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań; 4) wycieczki i obozy naukowe; 5) spotkania i wyjazdy formacyjno ewangelizacyjne dla młodzieży. 46. Uczeń zdolny, po spełnieniu odpowiednich warunków, ma prawo do indywidualnego toku nauczania. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek Zespołu ds. pracy z uczniem zdolnym. 47. Spełniając odpowiednie warunki uczeń może brać udział w zajęciach na wyższych uczelniach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek Zespołu ds. pracy z uczniem zdolnym. 10

11 Rozdział V. Nagrody i kary 48. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub zespół uczniów Nagroda może być przyznana za: 1) dobre, bardzo dobre lub celujące wyniki w nauce; 2) wzorową frekwencję; 3) pracę społeczną; 4) zaangażowanie w działalność religijną; 5) najlepsze osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu lub szczególne postępy w nauce. 2. Nagroda może być udzielona w następującej formie: 1) pochwała wychowawcy; 2) pochwała Rady Pedagogicznej; 3) pochwała Dyrektora szkoły; 4) dyplom uznania; 5) nagroda Dyrektora szkoły; 6) nagroda Organu Prowadzącego; 7) list gratulacyjny od Rady Rodziców; 8) stypendium Prezydenta Miasta Siedlce; 9) stypendium Ministra Edukacji Narodowej; 10) stypendium Prezesa Rady Ministrów; 11) inna. 3. Nagroda może być przyznana na wniosek wychowawcy klasy, Rady Pedagogicznej, Dyrektora szkoły, opiekuna grupy, Rady Samorządu Uczniowskiego, grupy uczniów, instytucji lub zespołu osób spoza szkoły. W każdym przypadku wymagane jest odpowiednie udokumentowanie składanego wniosku. 4. Fakt uzyskania nagrody powinien być odnotowany w dokumentach szkoły, klasy oraz indywidualnych dokumentach ucznia Kara może być udzielona uczniowi za nieprzestrzeganie Statutu szkoły, Regulaminu szkolnego oraz spowodowanie zdarzeń pozaszkolnych godzących w dobre imię szkoły lub w porządek życia społecznego. Wszystkie te przypadki winny być odpowiednio udokumentowane. 2. Kara, zależnie od powagi wykroczenia, może być udzielona w następującej formie: 1) upomnienie wychowawcy; 2) nagana udzielona przez wychowawcę; 3) nagana udzielona przez Radę Pedagogiczną połączona z obniżeniem oceny z zachowania; 4) nagana udzieloną przez Dyrektora szkoły. Wymieniony spis kar ma charakter gradacyjny. 3. Ponadto uczeń może być ukarany dodatkowo poprzez: 1) obniżenie oceny z zachowania; 11

12 2) zawieszenie przez Dyrektora w pełnieniu funkcji społecznej; 3) zawieszenie przez Dyrektora prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 4) zawieszenie prawa do udziału w szkolnej lub pozaszkolnej imprezie rozrywkowej, sportowej, turystycznej lub kulturalnej; 5) zawieszenie prawa do udziału w wycieczce klasowej; 6) skrócenie lub zawieszenie udziału w wycieczce klasowej (za wykroczenie przez zespół klasowy); 7) pracę na rzecz szkoły; 8) inne środki, stosowne do wykroczenia. 4. Wymienione w 37 ust. 2 (pkt. 1 3) i 3 Regulaminu szkoły kary mogą być zmniejszone lub anulowane przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców lub Rady Samorządu Uczniowskiego. 5. Każdorazowo uczniowi ukaranemu przysługuje tryb odwoławczy zawarty z art.49 ust. 8 Statutu szkoły. 6. Fakt udzielenia kary powinien być odnotowany w dokumentach szkoły, klasy oraz indywidualnych dokumentach ucznia 51. Dla słusznej przyczyny kara może być zawieszona przez udzielającego na prośbę zainteresowanego ucznia lub po złożeniu poręczenia przez rodziców, samorząd klasowy lub samorząd uczniowski. 52. Przy składaniu poręczenia osoba posiadająca uprawnienia do zawieszenia kary winna określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją anulować. 53. Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana, musi być uwzględniona przy ustaleniu oceny z zachowania podczas najbliższego posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 54. Skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły reguluje art. 50 Statutu szkoły. 12

13 Rozdział VI. Zagadnienia opiekuńczo wychowawcze oraz zdrowotne 55. Uczeń ma prawo do uzyskiwania od nauczycieli informacji o sposobach uczenia się i organizowania wolnego czasu Uczeń ma prawo do opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno pedagogicznej. 2. Szkoła zapewnia podstawową opiekę medyczną (obecność pielęgniarki zgodnie z podaną do wiadomości ogółu społeczności szkoły informacją, apteczka z lekami pierwszej pomocy, gabinet pielęgniarski). 3. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno pedagogiczną zgodnie z art. 15b i 15c Statutu szkoły. 57. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia. Uczeń jest obowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. 58. Palenie przez ucznia tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających, a także używanie urządzeń elektronicznych służących do podawania niewielkiej ilości nikotyny metodą inhalacji (tzw. e-papierosów ) jest poważnym wykroczeniem. Na terenie szkoły i poza nią jest to bezwzględnie zabronione i karane zgodnie z 50 niniejszego Regulaminu. 59. Uczeń w trudnej sytuacji materialnej może uzyskać pomoc z budżetu szkoły (w miarę posiadanych środków), od Rady Rodziców lub od sponsorów (stypendium, zapomoga, dopłata do obiadów, dopłata do wyjazdów lub obozów naukowych, zwolnienie z części składek określonych przez Radę Rodziców itp.). Winien jednak przedstawić swoją trudną sytuację wychowawcy klasy i Dyrektorowi szkoły. 60. Dyrekcja szkoły, wychowawcy oddziałów klasowych, pedagog szkolny, psycholog szkolny oraz ksiądz prefekt otaczają szczególną troską uczniów z rodzin rozbitych, mieszkających na stancji, dojeżdżających, sieroty i półsieroty 61. Uczeń ma prawo do wypoczynku w czasie ferii i przerw świątecznych, który nie jest równoznaczny z zawieszeniem własnego procesu edukacyjnego. 13

14 Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem po zajęciach obowiązkowych oraz w dni wolne. 2. Realizacja prawa wymienionego w ust. 1 wymaga zgody Dyrektora i nauczyciela prowadzącego w danym obiekcie zajęcia dydaktyczne oraz obecności osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo młodzieży podczas zajęć pozalekcyjnych. 63. Uczeń może być zwolniony przez Dyrektora szkoły z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego przez nauczyciela wychowania fizycznego. Uczeń powinien informować osoby upoważnione (przy zachowaniu pełnej tajemnicy) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych. 64. Uczeń powinien poinformować wychowawcę o przynależności poza szkołą do ruchów i organizacji. Przynależność ta winna być zgodna ze szczególnym charakterem szkoły jako katolickiej instytucji szkolno wychowawczej. 14

15 Rozdział VII. Postanowienia końcowe 65. Ocena realizacji Regulaminu szkolnego może być dokonywana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Wnioski wypływające z tej oceny, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, mogą stanowić podstawę do nowelizacji Regulaminu szkoły. 66. Nowelizacja Regulaminu może być dokonywana każdego roku przez Dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej. 67. Do Regulaminu szkoły mogą być wprowadzone przez Dyrektora szkoły uzupełnienia wynikające z nowych dokumentów prawa oświatowego. 15

REGULAMIN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH

REGULAMIN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH REGULAMIN IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO W SIEDLCACH Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Statut IV LO w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Złotowie

REGULAMIN I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Złotowie REGULAMIN I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Złotowie Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (ze zmianami) oraz Statut I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 94

Regulamin Gimnazjum Nr 94 Regulamin Gimnazjum Nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Regulamin gimnazjum określa prawa i obowiązki ucznia Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY WSTĘP ROZDZIAŁ I Stosunek uczniów do nauki. ROZDZIAŁ II Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

REGULAMIN SZKOŁY WSTĘP ROZDZIAŁ I Stosunek uczniów do nauki. ROZDZIAŁ II Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. REGULAMIN SZKOŁY Regulamin opracowano w oparciu o Statut szkoły. Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej. WSTĘP Szkoła jest instytucją

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU KODEKS UCZNIA Jedynki ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU 1 Obowiązki ucznia Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień dotyczących: 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny. 2. Systematycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Liceum Czackiego

Regulamin Liceum Czackiego Regulamin Liceum Czackiego Rozdział I Tradycje i ceremoniał Szkoły 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznać historię Szkoły. 2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli Szkoły oraz kultywowania jej tradycji.

Bardziej szczegółowo

Uczniowie szkoły. 1. Za wyróżniającą postawę uczniowie Gimnazjum mogą zostać nagrodzeni poprzez: 1) Ustną pochwałę wychowawcy wobec klasy. 2) Dyplom.

Uczniowie szkoły. 1. Za wyróżniającą postawę uczniowie Gimnazjum mogą zostać nagrodzeni poprzez: 1) Ustną pochwałę wychowawcy wobec klasy. 2) Dyplom. Uczniowie szkoły 32 1. Do klasy pierwszej gimnazjum są przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową sześcioletnią i legitymują się świadectwem jej ukończenia. 2. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania I. ZASADY OGÓLNE Zachowanie ucznia ocenia się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczne Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE ZAŁĄCZNIK 1

Bardziej szczegółowo

I. Prawem ucznia jest:

I. Prawem ucznia jest: REGULAMIN UCZNIOWSKI 2011/2012 Uczniowie naszej szkoły podlegają prawu szkolnemu zapisanemu w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku. Prawa i obowiązki dotyczą każdego ucznia naszej

Bardziej szczegółowo

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie ustalania oceny zachowania ucznia. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "WARSZAWA" w Warce. Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia

REGULAMIN UCZNIOWSKI. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego WARSZAWA w Warce. Rozdział 1 Prawa i obowiązki ucznia REGULAMIN UCZNIOWSKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "WARSZAWA" w Warce Regulamin uczniowski zawiera prawa i obowiązki ucznia mające na celu wdrożenie do rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie

Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie Postanowienia wstępne 1 Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Ciechanowie, zwana dalej Szkołą, działa w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Szkoły

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT 159 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim 1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody za: wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; wyniki w nauce; osiągnięcia sportowe;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE Regulamin opracowano na podstawie Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie. Regulamin określa zasady funkcjonowania Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE ROZDZIAŁ I OBOWIĄZKI UCZNIA Uczeń ma obowiązek: dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet właściwie zachować się podczas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie REGULAMIN Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie Regulamin opracowany na podstawie prawa oświatowego i statutu szkoły. I. Zasady porządkowe 1. Podczas zajęć szkolnych w budynku mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI Załącznik nr 1 Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania REGULAMIN UCZNIOWSKI I. PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym,

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: 1) zapoznania się ze Statutem Szkoły; 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA A. UCZEŃ Uczniowie mają prawo do : - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, - poszanowania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje Odbiór dzieci. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od Rodziców w przypadku:

Najważniejsze informacje Odbiór dzieci. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od Rodziców w przypadku: Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące funkcjonowania Świetlicy Szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem Godziny pracy: poniedziałek piątek od 6 45 do 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 1 Postanowienia ogólne W szkole działa świetlica, której organizacje i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Prawa i obowiązki ucznia wyciąg ze Statutu Szkoły Uczeń ma prawo do: 1) wolności myśli, sumienia i wyznania, 2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki. 1. Uczniowie mają prawo do:

Prawa i obowiązki. 1. Uczniowie mają prawo do: REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 im. Jana Pawła II w Sanoku Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją, której przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA Regulamin oceny zachowania dotyczy klas 4-6. W klasach 1-3 ocena zachowania jest oceną opisową opartą na odrębnych zasadach. Wyjściową oceną zachowania w naszej szkole jest ocena

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja Warszawa, ul. Mehoffera 90 Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 im. STANISŁAWA STASZICA w TCZEWIE Załącznik nr 5 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW Z ZACHOWANIA Naniesiono zmiany wprowadzone: 1. Uchwałą Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 20/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagradzania i karania uczniów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. JÓZEFA SZYMCZAKA W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2014/2015 - II semestr

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. JÓZEFA SZYMCZAKA W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2014/2015 - II semestr KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. JÓZEFA SZYMCZAKA W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2014/2015 - II semestr Zachowanie ucznia ocenia się biorąc pod uwagę cztery kategorie: I. Frekwencja.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 22 GIMNAZJUM LAUDER MORASHA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 22 GIMNAZJUM LAUDER MORASHA REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 22 GIMNAZJUM LAUDER MORASHA Regulamin zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach członków społeczności szkolnej, tj. uczniów, pracowników pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej I. Postanowienia ogólne W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej działa świetlica szkolna, która jest integralną

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA I. Postanowienia ogólne. II. Oznaki przynależności ucznia do społeczności szkolnej. III. Zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych. IV. Frekwencja uczniów. V.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

3.3. Ocena zachowania ma charakter jawny dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów.

3.3. Ocena zachowania ma charakter jawny dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów. 1 2.6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów z Regulaminem wystawiania ocen zachowania. Uczniowie zostają zapoznani z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III

OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III Załącznik nr 19 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej działalności realizuje jej cele i zadania, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA im. KAZIMIERZA ODNOWICIELA i GIMNAZJUM W POBIEDZISKACH

INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA im. KAZIMIERZA ODNOWICIELA i GIMNAZJUM W POBIEDZISKACH INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA im. KAZIMIERZA ODNOWICIELA i GIMNAZJUM W POBIEDZISKACH KONTAKT ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W POBIEDZISKACH ul. Kostrzyńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94 SZKOLE LAUDER MORASHA Regulamin zawiera podstawowe informacje o prawach i obowiązkach członków społeczności szkolnej, tj. uczniów, pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU KODEKS UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Kodeks ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów naszej szkoły. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Załącznik Nr 3 do Statutu LI LO Regulamin LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie REGULAMIN LI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WARSZAWIE 1 1. Członkami szkolnej

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE

KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE Załącznik nr 13 do Statutu KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU II D W BORNEM SULINOWIE I. Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin świetlicy Spis treści Rozdział I Podstawa prawna... 3 Rozdział II Postanowienia wstępne... 3 Rozdział III Cele i zadania świetlicy... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI 1 Prawa i obowiązki ucznia. 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, b) opieki wychowawczej i warunków pobytu

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W BĘDZINIE I PUNKTY DODATNIE Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia 1. 100% frekwencja 5 pkt za semestr 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 FUNDACJI SZKOLNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 FUNDACJI SZKOLNEJ W WARSZAWIE REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 FUNDACJI SZKOLNEJ W WARSZAWIE Regulamin szkoły został opracowany na podstawie prawa oświatowego i Statutu szkoły. Szkoły Fundacji Szkolnej dążą do wykształcenia absolwenta,

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ SCHOLASTICUS W ŁODZI 1 1 PRAWA UCZNIA 1. Uczeń ma prawo do: a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 32 ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

* Wyciąg ze statutu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Gimnazjum nr 2

* Wyciąg ze statutu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Gimnazjum nr 2 * Wyciąg ze statutu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Gimnazjum nr 2 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 2) zachowanie ucznia, 3) projekt edukacyjny. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW II LO IM. W. WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

PROCEDURY NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW II LO IM. W. WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH PROCEDURY NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW II LO IM. W. WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH Załącznik nr 4 Rozdział 1 Procedury nagradzania uczniów II LO 1 1. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Wlkp.

Regulamin Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Wlkp. Załącznik nr 1 Regulamin Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Wlkp. I. Uprawnienia uczniów Uczeń ma prawo: 1. Do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Karta Praw i Obowiązków Ucznia

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Karta Praw i Obowiązków Ucznia Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Karta Praw i Obowiązków Ucznia 2 I. Postanowienia ogólne. II. Oznaki przynależności

Bardziej szczegółowo

OCENY Z ZACHOWANIA. 3. Suma punktów uzyskanych w ciągu półrocza/roku szkolnego jest przeliczana na ocenę z zachowania według skali:

OCENY Z ZACHOWANIA. 3. Suma punktów uzyskanych w ciągu półrocza/roku szkolnego jest przeliczana na ocenę z zachowania według skali: Punktowy system oceniania zachowania ucznia dla klas IV VI w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Arciszewskiego w Wadlewie obowiązujący od dnia 1 września 2014r. OCENY Z ZACHOWANIA 1. Ustalenia ogólne. a.

Bardziej szczegółowo

Ocena zachowania dotyczy uczniów z wadą słuchu. 1.Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Ocena zachowania dotyczy uczniów z wadą słuchu. 1.Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1. Wywiązywanie się obowiązków ucznia. 2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 3. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 4. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 5. Dbałość o bezpieczeństwo własne

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera

KODEKS UCZNIA Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera KODEKS UCZNIA Gimnazjum nr 6 w Płocku im. prof. Władysława Szafera PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 1. Uczniowie mają prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321

Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321 Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KODEKS UCZNIA I WYCHOWANKA SOSW NR 2

KODEKS UCZNIA I WYCHOWANKA SOSW NR 2 KODEKS UCZNIA I WYCHOWANKA SOSW NR 2 I. Ogólne prawa oraz obowiązki uczniów i wychowanków Ośrodka określają: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka. 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku. Ogólne informacje o szkole

Regulamin Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku. Ogólne informacje o szkole BIP Studium Otwock Regulamin Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku 2010-12-29 Wprowadził: Małgorzata Woźniak 05.10.2011. Opracował: Teresa Adamczyk-Pawluczuk 05.10.2011 1 Ogólne informacje o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, art. 70, ust. 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU REGULAMIN GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU Uczeń właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania swojej godności i dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali: Załącznik 1 do Statutu Szkoły Regulamin oceniania zachowania 1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się: a) ocenianie bieżące przez wychowawcę, b)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY. Uczeń

REGULAMIN SZKOŁY. Uczeń 1. Uczniowie mają prawo do: REGULAMIN SZKOŁY 1 Uczeń a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, b) poszanowania swojej godności i dobrego imienia swojego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach 1 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana na zakończenie każdego półrocza nauczania według następującej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS I. Zasady porządkowe 1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając okrycie

Bardziej szczegółowo

Ocena zachowania dotyczy uczniów z wadą słuchu OCENA ZACHOWANIA UWZGLĘDNIA: 1.Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Ocena zachowania dotyczy uczniów z wadą słuchu OCENA ZACHOWANIA UWZGLĘDNIA: 1.Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 1. Wywiązywanie się obowiązków ucznia. 2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 3. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 4. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 5. Dbałość o bezpieczeństwo własne

Bardziej szczegółowo

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół w Gębicach Publiczne Gimnazjum

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół w Gębicach Publiczne Gimnazjum Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół w Gębicach Publiczne Gimnazjum Szkolny system oceniania zachowania ucznia Publicznego Gimnazjum w Gębicach jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Postanowienia ogólne 1 1. Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu się ucznia i nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA. II. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności :

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA. II. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności : KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA UCZNIA I. Ocena z zachowani jest wynikiem stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, ogólnie przyjętych norm etycznych i wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA I Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i po konsultacjach z samorządem klasowym oraz innymi członkami społeczności szkolnej. II

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Zachowanie wyjściowe dobre Uczeń uzyskuje wyjściowo 200 pkt. Zachowanie wzorowe: powyżej 300 pkt. Zachowanie bardzo dobre : 250 299 pkt. Zachowanie dobre : 200 249 pkt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA. 1. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 ma prawo do ( 36 Statutu):

REGULAMIN UCZNIA. 1. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 ma prawo do ( 36 Statutu): Załącznik nr 3 REGULAMIN UCZNIA Podstawa prawna: Statut Zespołu Szkół Nr 84 1. Uczeń Zespołu Szkół Nr 84 ma prawo do ( 36 Statutu): 1) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym; właściwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen.

Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. Regulamin ustalania ocen zachowania Tryb i zasady ustalania ocen. 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE

ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE 56 1. Uczniowie są współgospodarzami szkoły, wpływają na jej życie, a przez swoich przedstawicieli uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KARY I NAGRODY. Wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. (październik 2013 r.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KARY I NAGRODY. Wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. (październik 2013 r. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA KARY I NAGRODY Wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 1. Uczeń Zespołu Szkół ma prawo do: (październik 2013 r.) 45 PRAWA UCZNIA 1) otrzymania pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72. w Piasecznie

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72. w Piasecznie Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 w Piasecznie Podstawa prawna: - Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72, - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425).

Bardziej szczegółowo

VIII UCZNIOWIE SZKOŁY REKRUTACJA UCZNIÓW

VIII UCZNIOWIE SZKOŁY REKRUTACJA UCZNIÓW VIII UCZNIOWIE SZKOŁY 62 REKRUTACJA UCZNIÓW 1. Obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci należące do obwodu określonego przez organ prowadzący szkołę. 2. Szkoła organizuje spełnianie obowiązku szkolnego poza

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Opublikowano: Środa, 13 marzec 2013 23:00 Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku &1 1.1. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu Podstawy prawne 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI/ PRAWNYMI OPIEKUNAMI I WYCHOWAWCAMI DOMU DZIECKA CATHARINA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEROSZOWIE

PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI/ PRAWNYMI OPIEKUNAMI I WYCHOWAWCAMI DOMU DZIECKA CATHARINA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEROSZOWIE PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI/ PRAWNYMI OPIEKUNAMI I WYCHOWAWCAMI DOMU DZIECKA CATHARINA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEROSZOWIE I. CELE PROCEDURY: 1. Ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej

Regulamin Gimnazjum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej Regulamin Gimnazjum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej 1. Ogólne zasady organizacji pracy szkoły określa Statut Gimnazjum Filmowego. 2. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach

REGULAMIN Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach Załącznik nr 6 do protokołu RP VI/2009/2010 REGULAMIN Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach 1 1 Regulamin Szkoły dotyczący praw i obowiązków ucznia Celem regulaminu jest uściślenie zapisów

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE 32 33 34 35

UCZNIOWIE 32 33 34 35 UCZNIOWIE 32 Zasady rekrutacji uczniów do szkół odbywają się zgodnie z Decyzją Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku i zatwierdzonym przez radę pedagogiczna regulaminem rekrutacji do klas pierwszych (załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie

REGULAMIN ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie REGULAMIN ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin w Warszawie Świetlica w naszej szkole to miejsce, w którym dziecko może rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić umiejętności i dzięki zabawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY- ZWANEJ: KRAINĄ ŚWIETLIKÓW

REGULAMIN ŚWIETLICY- ZWANEJ: KRAINĄ ŚWIETLIKÓW REGULAMIN ŚWIETLICY- ZWANEJ: KRAINĄ ŚWIETLIKÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 IM.KAROLA MIARKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1 Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIA Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie

REGULAMIN UCZNIA Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie REGULAMIN UCZNIA Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie WSTĘP 1 Regulamin Ucznia Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU 1. Zasady ogólne Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAPANOWIE

REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAPANOWIE Regulamin REGULAMIN PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAPANOWIE Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1995 roku (ze zmianami) oraz Statut Publicznego Gimnazjum. Celem regulaminu

Bardziej szczegółowo