Statut. Liceum Ogólnokształcącego. im. Piotra Skargi w Pułtusku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut. Liceum Ogólnokształcącego. im. Piotra Skargi w Pułtusku"

Transkrypt

1 Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi Pułtusk, ul. Piotra Skargi 2 tel. (0-23) ; fax. (0-23) ; LO/PS/011/1/2012 Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z mocą obowiązującą od dnia przyjęcia Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 6 /2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 4 października 2012 r. Wykonano w 4 egzemplarzach Oryginał

2 Tekst jednolity po zmianach uzgodnionych z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim. Przyjęty uchwalą nr 6/2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 4 października 2012 r. Obowiązuje od dnia 4 października 2012 r. Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Podstawowe informacje o szkole Cel działania Liceum i jego zadania Organy Liceum Organizacja Liceum Prawa i obowiązki pracowników i uczniów Liceum Zasady przyjmowania uczniów przychodzących do Liceum z innej szkoły lub z innej klasy Rozdział VII Rozdział VIII Wewnątrzszkolne Ocenianie Przepisy końcowe Załączniki: Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Samorządu Uczniowskiego Program Wychowawczy Program Profilaktyki Regulamin Biblioteki Zasady Organizacji Wycieczek Szkolnych Regulamin przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Zasady gospodarki finansowej 2

3 Rozdział I Podstawowe informacje o szkole 1 1. Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, zwane dalej Liceum, jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży. 2. Liceum jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami, zgodnie z obowiązującymi formami organizacyjno-prawnymi jednostek sektora finansów publicznych. 3. Siedzibą Liceum jest budynek przy ulicy Piotra Skargi 2 w Pułtusku. 4. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku. 5. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty Liceum posiada: a) pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą z nazwą szkoły ponadgimnazjalnej w pełnym brzmieniu, stosowaną od 1 września 2002 roku, b) stempel prostokątny z nazwą szkoły ponadgimnazjalnej w pełnym brzmieniu, adresem i regonem, stosowany od 1 września 2002 roku, c) sztandar, hymn i własny ceremoniał. 2. Zakres używania pieczęci i stempli określają odrębne przepisy Nauka w Liceum trwa trzy lata i jest bezpłatna. 2. Jest oparta na podbudowie programowej publicznego i niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej oraz stanowi realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego. 3. Nauka w Liceum kończy się: a) wydaniem świadectwa ukończenia szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, 3

4 b) w przypadku przystąpienia absolwenta do egzaminu maturalnego, otrzymuje on świadectwo maturalne, zgodnie z odrębnymi przepisami. 4 Liceum przeprowadza rekrutację kandydatów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i jawności. 5 W Liceum zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Rozdział II Cele działania Liceum i jego zadania 6 Liceum : 1. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego ukończenia i kontynuacji nauki. 2. Przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego. 3. Tworzy optymalne warunki dla indywidualnego rozwoju ucznia. 4. Zapewnia uczniom bezpieczne warunki kształcenia i wychowania oraz opieki, w tym korzystanie z Internetu po zainstalowaniu oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do niepożądanych treści. 5. Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej. 6. Umożliwia uczniom korzystanie z bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej poprzez zatrudnienie pedagoga, psychologa i logopedy. 7. Umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań. 8. Umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym ukończenie szkoły w skróconym czasie Szkoła wspiera działania wychowawcze rodziny, realizując: 4

5 a) program wychowawczy, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, stanowiący Załącznik Nr 4 do Statutu, b) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców, stanowiący Załącznik Nr 5 do Statutu. 2. Zasady tworzenia i uchwalania dokumentów, o których mowa w pkt 1, regulują odrębne przepisy. 3. Liceum stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, które prowadzą działalność wychowawczą lub rozszerzają formy działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 4. Zasady ich usytuowania w szkole określają odrębne przepisy Liceum realizuje: 1. Programy nauczania uwzględniające podstawę programową ustaloną dla liceum ogólnokształcącego. 2. Ramowe plany nauczania określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 3. Szkolny plan nauczania tworzony na bazie ramowego planu nauczania. 4. Ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 5. Wewnątrzszkolne Ocenianie, zwane dalej WO, stanowiące Rozdział VII Statutu. 2. Liceum wykonuje zadania w następujący sposób: 1. Zadania dydaktyczne: a) nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na cały cykl kształcenia, tworząc szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Zasady tworzenia w/w dokumentów oraz termin i sposób ich ogłoszenia regulują odrębne przepisy, 5

6 b) nauczyciele realizują szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, który podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły w terminie określonym w rozporządzeniu i w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, c) nauczyciele mają prawo opracowania własnego programu nauczania, d) nauczyciele wszystkich przedmiotów, wspierając indywidualny rozwój ucznia, przygotowują go do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach, e) zadania dydaktyczne realizowane są podczas zajęć edukacyjnych w szkole na jednostkach lekcyjnych oraz w innych formach pozaszkolnych, takich jak sesje naukowe, wycieczki przedmiotowe, wycieczki interdyscyplinarne, zielone szkoły i inne, f) zadania dydaktyczne mogą być realizowane w innych niż wymienione formach w stosunku do uczniów, wobec których ma zastosowanie indywidualny program lub tok nauki oraz nauczanie indywidualne, zgodnie z odrębnymi przepisami, g) nauczanie religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie regulują odrębne przepisy, a uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nich nie może być powodem do dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie, h) w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych w szkole organizowane mogą być bezpłatne koła zainteresowań, w których uczestniczyć mają prawo wszyscy zainteresowani uczniowie. Koło nie może liczyć mniej niż 10 i więcej niż 30 uczestników. Zajęcia kół powinny odbywać się w takim czasie, aby mogli w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani uczniowie. Opiekunowie kół zainteresowań powinni opracować i przedstawić uczniom kryteria doboru do kół (jeśli liczba chętnych przekracza 30 osób) oraz wymagania stawiane uczestnikom kół. 2. Zadania wychowawcze: a) wszyscy nauczyciele mają obowiązek realizować program wychowawczy i program profilaktyki, b) treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godziny z wychowawcą oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych, a także w innych, pozalekcyjnych formach i działaniach wspierających edukację, a organizowanych przez szkołę, 6

7 c) dyrektor Liceum powierza jednemu nauczycielowi jako wychowawcy jeden oddział na cały cykl kształcenia, d) zmianę wychowawcy uszczegóławiają odrębne postanowienia niniejszego Statutu, e) na czas nieobecności wychowawcy jego zadania i obowiązki przejmuje zastępca, który jest wskazany na początku roku szkolnego przez wychowawcę za zgodą wskazanego, f) wychowawca ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym oraz pierwszego spotkania z rodzicami przedstawić szczegółowe zadania planu wychowawcy klasy, które wynikają z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły, g) wychowawca ma obowiązek współpracować z Radą Oddziału, a jej zakres i formy, zgodne z Regulaminem Rady Rodziców, powinny być ustalone na początku każdego roku szkolnego, h) w procesie nauczania i wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek współpracować z rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 3. Zadania opiekuńcze: 1. Liceum umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga i psychologa oraz miejscowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują odrębne przepisy. 2. Zadania pedagoga realizowane są we współpracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku, poradniami specjalistycznymi, innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Do zadań tych należy: a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, b) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom ze szczególnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, c) współorganizowanie opieki pedagogicznej nad uczniami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz objętymi nauczaniem indywidualnym, 7

8 d) koordynowanie i prowadzenie zajęć z zakresu orientacji zawodowej, e) współorganizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki, zgodnie z Programem Profilaktyki Szkoły, f) działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, g) organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli, h) wspieranie działań wychowawczych, wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły. 3. Zadania psychologa realizowane są we współpracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku, poradniami specjalistycznymi, innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Do zadań tych należy: a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia, b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pracy, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli, c) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, d) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki Szkoły. 4. Liceum zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo podczas zajęć szkolnych i organizowanych poza szkołą w następujący sposób: a) podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia, który jest zobowiązany do udzielenia pierwszej 8

9 pomocy poszkodowanemu w wypadku uczniowi, wezwania karetki pogotowia, niezwłocznego powiadomienia rodziców i dyrektora szkoły, b) podczas imprez i uroczystości klasowych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada wychowawca klasy lub osoba wyznaczona w jego zastępstwie lub osoba organizująca imprezę. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestników wychowawca korzysta z pomocy Rady Oddziału lub innych rodziców w zastępstwie, c) podczas wycieczek szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada kierownik wycieczki wraz z opiekunami. Zasady organizacji wycieczek szkolnych reguluje Załącznik Nr 7 do Statutu, d) nauczyciele zobowiązani są do reagowania na wszystkie przejawy naruszania przez uczniów szkolnej dyscypliny, a w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrażeń, zwrotów i gestów, e) nauczyciele zobowiązani są do powiadamiania Dyrektora szkoły o naruszeniu przez ucznia zasad współżycia społecznego i popełnieniu czynu karalnego, f) wszyscy nauczyciele bez względu na formę zatrudnienia są zobowiązania do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, w czasie przerw oraz po zajęciach według corocznie ustalanego planu dyżurów, g) nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżur w obiektach sportowych przed i po swojej lekcji, h) dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela, i) za nieobecnego w danym dniu nauczyciela pełni dyżur wyznaczony za niego inny nauczyciel, j) uczniowie dojeżdżający mają możliwość pozostawania i oczekiwania w szkole na autobus poza godzinami zajęć lekcyjnych, k) uczniowie zwolnieni całkowicie/częściowo z zajęć wychowania fizycznego decyzją Dyrektora pozostają pod opieką nauczyciela w/w przedmiotu przez cały czas trwania tych zajęć, gdy nie są one pierwszymi lub ostatnimi w danym dniu zajęciami. Uczeń zwolniony może nie uczestniczyć w zajęciach w/w 9

10 przedmiotu na pierwszej/ostatniej lekcji pod warunkiem zgody rodziców/prawnych opiekunów, wyrażonej na piśmie. 5. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze odbywają się w obecności nauczyciela. Pod jego nieobecność stosuje się następujące rozwiązania: a) dokonuje się zmiany w planie lekcji klasy (późniejsze rozpoczęcie i wcześniejsze zakończenie lekcji), b) dokonuje się zmiany w tygodniowym planie zajęć nauczyciela, który uczy w danej klasie, c) dozwolone jest łączenie grup na zajęciach języków obcych i technologii informacyjnej, d) zajęcia prowadzi lub opiekę sprawuje pedagog/psycholog/ pielęgniarka szkolna, e) dokonuje się zastępstw koleżeńskich, f) dokonuje się zastępstw płatnych (gdy nie naruszają one w sposób zasadniczy planu finansowego szkoły). 6. Ewentualne dzienne zmiany planu lekcyjnego podawane są na piśmie w zeszycie zmian wyłożonym w pokoju nauczycielskim oraz na uczniowskich tablicach ogłoszeń (parter, I piętro) najpóźniej do końca 6. godziny lekcyjnej. Udostępnienie jest równoznaczne z ich podaniem. Uczeń i nauczyciel mają obowiązek zapoznać się z nimi. 7. W Liceum przy bibliotece działa czytelnia szkolna i biblioteczne centrum informacyjne, z których mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Zasady organizacji i regulamin biblioteki szkolnej stanowi Załącznik Nr 6 do Statutu. 8. W czasie oczekiwania na kolejną w planie lekcję uczeń przebywa na terenie szkoły. Ten czas powinien wykorzystać na naukę własną, zorganizowane zajęcia wychowawcze/opiekuńcze, korzystanie z czytelni i Internetu. O sposobie zorganizowanego wykorzystania czasu informuje się w zmianach dziennego planu lekcji. 10

11 9. Uczeń, który w wyniku dziennych zmian w planie lekcyjnym jest odesłany do czytelni na naukę własną, ma obowiązek przebywać w tym miejscu, a nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym klasy. 10. W Liceum zorganizowana jest stała opieka pielęgniarki szkolnej. Pielęgniarka szkolna ma obowiązek współpracować w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia z rodzicami ucznia, wychowawcą klasy i pedagogiem. Rodzice mają obowiązek zgłaszać pielęgniarce choroby dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pomocy. Zakres obowiązków pielęgniarki, a w szczególności udzielania pomocy przedmedycznej, regulują odrębne przepisy. 11. Dyrektor Liceum organizuje na mocy odrębnych przepisów nauczanie indywidualne w domu ucznia lub w szkole, uwzględniając typ problemów zdrowotnych ucznia, ewentualnie rodzaj jego niepełnosprawności. Nauczyciele mają obowiązek dostosować formy i metody nauczania i oceniania do typu niepełnosprawności ucznia oraz realizować zalecenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 12. Uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej Dyrektor na wniosek zainteresowanych rodziców lub uczniów może udzielić pomocy materialnej w miarę posiadanych środków. Zasady przyznawania pomocy materialnej regulują odrębne przepisy. 13. Wychowawca klasy powinien rozpoznać sytuację rodzinną i materialną swoich uczniów. Powinien podjąć starania o pozyskanie środków, w tym celu współpracując z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania ucznia i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. 14. Z ogólnymi zasadami BHP zapoznaje uczniów wychowawca klasy na pierwszej w danym roku szkolnym godzinie z wychowawcą oraz nauczyciele opiekunowie pracowni. 15. Bezpieczeństwo uczniów i pracowników jest monitorowane wewnętrznym systemem telewizji przemysłowej. Pracownik monitorujący bezpieczeństwo współpracuje z nauczycielami pełniącymi dyżur i pracownikami obsługi szkoły. 16. Dyrektor może wprowadzić obowiązek posługiwania się identyfikatorem na terenie szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 11

12 17. Dyrektor szkoły może wprowadzić obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 18. Liceum posiada plan działania na wypadek różnego rodzaju zagrożeń, z którymi powinien zapoznać się każdy pracownik. Obowiązek zapoznania uczniów z w/w dokumentem spoczywa na wychowawcy klasy W celu dobrego współdziałania rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli i wychowawców organizuje się Dni Otwarte Szkoły w terminach wyznaczonych corocznie przez Dyrektora, podczas których rodzice mają prawo do: a) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i całej szkole, Statutem oraz regulaminem egzaminu maturalnego, b) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania oraz postępów w nauce i ewentualnie przyczyn trudności, c) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka, d) uzyskiwania informacji oraz porad od pedagoga, psychologa, logopedy i pielęgniarki szkolnej, e) wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy szkoły. 2. Terminy Dni Otwartych podają do wiadomości rodziców i uczniów wychowawcy klas na początku nowego roku szkolnego, ogłasza się zwyczajowo na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły oraz podaje w Biuletynie Informacyjnym dla Rodziców. 3. Każdy wychowawca ma prawo do zwołania zebrania rodziców w terminie dodatkowym, w zależności od potrzeb. 4. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog i pielęgniarka szkolna są zobowiązani do uczestnictwa w Dniach Otwartych Organizację zajęć edukacyjnych dla uczniów przewlekle chorych i niepełnosprawnych regulują odrębne przepisy: a) indywidualne nauczanie na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 12

13 b) uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych z różnymi oddziałami za ich zgodą w celu umożliwienia realizacji programu nauczania, c) zwolnienie z tych zajęć i ćwiczeń, których wykonanie uniemożliwia stan zdrowia, d) zajęcia integracyjne z klasą, e) organizację zajęć wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów w miarę posiadania budżetowych środków finansowych, f) pomoc finansową w miarę posiadania środków. 2. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię/orzeczenie publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o dysfunkcji, należy dostosować wymagania edukacyjne wg następującego postępowania: a) zebranie komisji dla danego oddziału poszerzonej o pedagoga oraz psychologa zwołuje i prowadzi dyrektor, wicedyrektor szkoły lub z jego upoważnienia pedagog lub psycholog, b) komisja zapoznaje się z opinią PP P, a w szczególności z określonymi przez nią zasadami postępowania w stosunku do ucznia, c) nauczyciele uczący danego ucznia ustalają zasady postępowania uwzględniające zalecenia PP P, d) realizację ustaleń monitoruje wychowawca klasy i pedagog; pedagog prowadzi oddziaływanie pedagogiczne na ucznia, powiadamiając o jego przebiegu i skuteczności rodziców i wychowawcę. 3. Na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z: a) zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; jeżeli okres zwolnienia ucznia z tych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona ; b) nauki drugiego języka obcego do końca nauki w Liceum w przypadku uczniów z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na podstawie orzeczenia o potrzebie 13

14 kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii PP P, w tym poradni specjalistycznej. 4. Dla uczniów klas I w pierwszym roboczym dniu nauki organizuje się sześciogodzinne spotkanie z wychowawcą klasy, służące poznaniu uczniów przez nauczyciela i zapoznaniu uczniów z nową szkołą. Rozdział III Organy Liceum Organami szkoły są: a) Dyrektor szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Samorząd Uczniowski, d) Rada Rodziców. 2. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych Statutem Liceum. 3. Dyrektor szkoły zapewnia w/w organom bieżącą informację o planowanych i podejmowanych działaniach, zmianach w prawie oświatowym, zmianach w organizacji pracy poprzez: a) spotkania z przewodniczącym Rady Rodziców - raz na miesiąc, b) spotkania z Radą Pedagogiczną w godz (w miarę potrzeb), c) ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, d) ogłoszenia na tablicy ogłoszeń dla uczniów i rodziców, e) spotkania raz na dwa miesiące z Prezydium Samorządu Uczniowskiego, f) spotkania 1 raz w miesiącu z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, g) ogólne zebrania z uczniami - co najmniej dwa razy w roku szkolnym, h) ogólne zebrania z rodzicami - co najmniej dwa razy w roku szkolnym, 14

15 i) stronę internetową szkoły. 1 2 Dyrektor szkoły kieruje pracą Liceum i jednoosobowej odpowiedzialności. zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa 1. Dyrektor Liceum w szczególności: a) kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, b) dba o prestiż szkoły, jakość jej pracy i tworzy wizję przyszłości Liceum, c) wspiera rozwój zawodowy nauczycieli, m. in. ułatwiając i współorganizując ich doskonalenie, d) dba o właściwy klimat nauczania i uczenia się, e) sprawuje nadzór pedagogiczny w formie i zakresie określonym odrębnymi przepisami, f) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez m. in. aktywne działania prozdrowotne, g) realizuje uchwały rady pedagogicznej, przyjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, h) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Liceum zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, i) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, j) współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich, k) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie określonym ustawą oraz z instytucjami lokalnymi, l) rozstrzyga wszelkie sprawy nie mieszczące się w kompetencjach innych organów, m) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych, n) dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, o) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 15

16 p) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. 2. Dyrektor Liceum jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w szczególności o: a) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, b) przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz dodatku motywacyjnego, c) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły. 3. Dyrektor Liceum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 4. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień, odpowiedzialności i wymaganych kwalifikacji oraz tryb powołania i odwołania dyrektora określają odrębne przepisy. 1 3 Dyrektor szkoły powierza stanowisko wicedyrektora/ów i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz określa zakres jego/ich zadań i obowiązków. 1. Wicedyrektor szkoły przejmuje obowiązki dyrektora podczas jego nieobecności w szkole. 2. Zastępuje dyrektora szkoły w granicach udzielonych upoważnień. 1 4 W Liceum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 1. W skład Rady Pedagogicznej Liceum wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 3. Zasady działania i kompetencje Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej stanowiący Załącznik Nr 1 do Statutu. 1 5 W Liceum działa Samorząd Uczniowski, który reprezentuje interesy wszystkich uczniów i współdziała w tej sprawie z innymi organami szkoły. 16

17 1 6 Każdy uczeń jest zrzeszony w Samorządzie Uczniowskim. Strukturę, cele, zasady działania i współdziałania Samorządu Uczniowskiego z innymi organami szkoły określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowiący Załącznik Nr 3 do Statutu Nauczyciele Liceum i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki. 2. Rodzice mają prawo do: a) znajomości statutu szkoły oraz wglądu do dokumentacji szkolnej stanowiącej podstawę organizacji pracy szkoły, b) znajomości Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki, c) znajomości standardów edukacyjnych i kryteriów ocen oraz standardów wymagań egzaminacyjnych, d) znajomości zasad organizacji pracy szkoły, e) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów, ewentualnie przyczyn trudności w nauce, f) informacji o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania oraz o warunkach i trybie podwyższania oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania, jak również o skutkach ustalenia uczniowi rocznej oceny nagannej zachowania, g) decyzji w sprawie uczestnictwa niepełnoletniego dziecka w zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie, h) pomocy psychologiczno pedagogicznej dla swoich dzieci i porad w sprawach wychowania oraz kształcenia, i) przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy szkoły, j) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły, k) wnioskowanie do Dyrektora Liceum o zwołanie zebrania klasowego lub poziomu klas, 17

18 l) w uzasadnionych przypadkach wystąpienia do dyrektora w sprawie zmiany nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy, m) współdziałania z nauczycielami w zakresie realizacji działań mających na celu pomóc dziecku w przezwyciężeniu trudności, n) wglądu do pisemnej pracy klasowej/sprawdzianu swego dziecka w trybie ustalonym w WO, o) wglądu do pracy maturalnej swego dziecka na zasadach określonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 3. Stosowaną w Liceum obowiązującą wszystkich nauczycieli i rodziców formą kontaktu szkoły z rodzicami są zebrania klasowe prowadzone przez wychowawcę klasy, a w szczególnych przypadkach przez nauczyciela upoważnionego przez dyrektora szkoły. 4. Dla każdego roku szkolnego dyrektor szkoły ustala terminy zebrań klasowych rodziców i podaje je do wiadomości przez: a) informację wychowawców klas, b) ogłoszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń (parter), c) w dzienniku lekcyjnym jako załącznik nr 1, d) stronie internetowej szkoły, 5. Dyrektor szkoły określa dla każdego zebrania z rodzicami temat priorytetowy, którego realizację wychowawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem do dziennika lekcyjnego w rubryce Ważniejsze wydarzenia z życia klasy". 6. Poza tematem określonym przez dyrektora szkoły wychowawca ma prawo do wyboru tematu w zależności od potrzeb zespołu klasowego. 7. Na wniosek komisji klasowej wychowawca ma obowiązek zwołać zebranie rodziców. 8. Z inicjatywą zwołania zebrania rodziców mogą wystąpić także rodzice. 1 8 W celu zapewnienia współdziałania dyrektora szkoły, nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego z rodzicami w Liceum działa Rada Rodziców. 18

19 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację wszystkich rodziców i w ich imieniu działa wg przyjętego Regulaminu Rady Rodziców, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Statutu, a w szczególności: a) opiniuje Statut Szkoły i jego załączniki, b) opiniuje projekt ustalenia przez Dyrektora Liceum przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, c) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli, program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, d) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Liceum, e) opiniuje projekt planu finansowego składany przez Dyrektora szkoły, f) wnioskuje do Dyrektora Liceum w sprawach dotyczących: organizacji pracy, w tym tygodniowego planu lekcji, poziomu i wyników pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, nieprzestrzegania praw ucznia, nieprzestrzegania statutu szkoły, g) organizuje w porozumieniu z wychowawcami udział rodziców w zakresie opieki nad uczniami w czasie wycieczek i innych form spędzenia wolnego czasu, h) wyraża swoją opinię w sprawie wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego i warunków jego noszenia, i) deleguje swego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, na podstawie odrębnych przepisów, j) wyraża swoją opinię w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, na podstawie odrębnych przepisów, 19

20 k) zapoznaje się z wynikami pracy szkoły, w tym wynikami egzaminu maturalnego. 1 9 W Liceum obowiązują następujące zasady współdziałania organów szkoły: 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji. 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Liceum poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. 4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 5. Wszystkie organy Liceum zobowiązane są do wzajemnego informowania o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 2 0 W Liceum przyjmuje się następujące zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych: 1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem: konflikt rozwiązują: a) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy, b) Dyrektor Liceum - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy. 2. Od orzeczenia Dyrektora Liceum może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 3. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia. 4. Konflikt pomiędzy nauczycielami: a) postępowanie prowadzi Dyrektor Liceum, 20

21 b) w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora strony mogą odwołać się do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 5. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Liceum a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący nadzór pedagogiczny nad szkołą. 6. Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami Liceum: a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Liceum. 7. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Rozdział IV Organizacja Liceum Rok szkolny w Liceum trwa od 1 września do 31 sierpnia. 2. Rok szkolny w Liceum dzieli się na dwa semestry. Semestr I (zimowy) zamyka klasyfikacja poprzedzająca ferie zimowe i przeprowadzana w przedostatnim tygodniu I semestru, zaś semestr II (letni) w klasach I - II zamyka klasyfikacja poprzedzająca ferie letnie, zaś w klasach III poprzedzająca rozpoczęcie egzaminów maturalnych. 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych za ekwiwalentnym odpracowaniem określają odrębne przepisy. 4. Ramową organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy. 2 2 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum opracowany przez Dyrektora Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami, uzgodniony z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. Na ostatnim w danym roku szkolnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły informuje członków Rady Pedagogicznej o projektowanym w przyszłym roku szkolnym przydziale zajęć edukacyjnych i innych czynności wynikających z arkusza organizacji i potrzeb szkoły. 21

22 23 1. Jednostką organizacyjną Liceum jest oddział złożony z co najwyżej 30 uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych i przedmiotów dodatkowych określonych szkolnym planem nauczania i szkolnym zestawem programów nauczania i podręczników. a) Oddział może liczyć więcej niż 30 uczniów w przypadku, gdy w skład oddziału wchodzą uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym. 2. Liczbę oddziałów i liczbę przyjmowanych po raz pierwszy do szkoły uczniów w oddziale ustala na wniosek Dyrektora Liceum organ prowadzący szkołę. Dyrektor Liceum wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, zgodnie z odrębnymi przepisami. 3. Nazwę oddziału zapisujemy: a) cyfrą rzymską wskazującą etap edukacyjny, b) dużą literą alfabetu wskazującą numer oddziału. 4. Oddział można dzielić na grupy na podstawie odrębnych przepisów. 5. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych na podstawie odrębnych przepisów Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Liceum na podstawie arkusza organizacji, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. 2. Podstawową formą pracy są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, rozpoczynające się o godzinie Niektóre zajęcia mogą być prowadzone poza szkołą w trakcie wycieczek, obozów i wyjazdów, a także sesji naukowych. 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 5. W Liceum obowiązuje system pracy jednozmianowej w pięciu dniach tygodnia. 6. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej zaopiniowanej przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zajęcia lekcyjne mogą odbywać się w soboty za dni pracy między świętami, rokrocznie wskazanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 7. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy pracuje w pięciu dniach tygodnia. 22

23 8. Na podstawie odrębnych przepisów Dyrektor Liceum może ustalić nauczycielowi inny niż pięciodniowy czas pracy. 9. Przed zakończeniem roku szkolnego Dyrektor Liceum informuje uczniów i rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty o tym, w jakim systemie i ilu dniach tygodnia szkoła będzie pracować w następnym roku szkolnym Liceum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne wg zasad określonych odrębnymi przepisami. 2. Dyrektor Liceum na pisemną prośbę dziekanów poszczególnych wydziałów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora lub innej szkoły wyższej wyraża zgodę studentom w/w uczelni na przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, służących jako dydaktyczny materiał badawczy dla studenta lub uczelni Liceum powinno umożliwić uczniom korzystanie z bufetu szkolnego, zapewniającego spożycie ciepłego posiłku lub napoju. 2. Działalność bufetu szkolnego, a w szczególności zakres oferowanego asortymentu, jego ceny oraz rodzaj usług nadzoruje Dyrektor Szkoły Uczniowie mogą korzystać z biblioteki, czytelni szkolnej i centrum informacji multimedialnej, stanowiącego integralną część biblioteki. 2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 3. Z biblioteki szkolnej oprócz uczniów szkoły mogą korzystać nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice na zasadach określonych w regulaminie wypożyczalni i czytelni. 4. Inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie na miejscu. 5. Zasady organizacji i działania biblioteki szkolnej określa Regulamin Biblioteki Szkolnej, stanowiący Załącznik Nr 6 do Statutu. 23

24 2 8 W Liceum działa Wewnątrzszkolne Ocenianie, które stanowi Rozdział VII Statutu. 2 9 Formę, warunki i zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego regulują odrębne przepisy, a w szczególności rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Rozdział V Prawa i obowiązki pracowników i uczniów W Liceum zatrudnia się nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami określonymi w odrębnych przepisach. 2. Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych Liceum określają odrębne przepisy. 3. Stosunek służbowy nauczycieli, ich obowiązki i prawa oraz zasady awansu zawodowego reguluje Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy w określonym zakresie. 4. Nauczyciele podlegają okresowej ocenie pracy na podstawie odrębnych przepisów W Liceum zatrudnia się pracowników administracji i obsługi szkoły - pionu kadrowoksięgowego i administracyjnego. 2. Pracownicy wymienieni w punkcie 1 otrzymują w momencie zatrudnienia zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności. 3. Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi jako pracowników jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego regulują odrębne przepisy, a ich stosunek służbowy reguluje Kodeks Pracy Dyrektor szkoły przydziela nauczycielom klasy do prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z określonymi rozporządzeniem szczegółowymi kwalifikacjami. 24

25 2. Każdy nauczyciel Liceum prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 3. Obowiązki nauczyciela określa art. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz art. 4 ustawy o systemie oświaty. W szczególności należy do nich: a) systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i realizowanie ich zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki i tygodniowym rozkładem zajęć, b) zapewnienie optymalnego rozwoju uczniów przez treści nauczanego przedmiotu, przez osobisty przykład i wartościowe naukowo i moralnie oddziaływanie wychowawcze, c) zaspakajanie potrzeb psychicznych uczniów przez stwarzanie warunków do świadomego i aktywnego udziału w procesie lekcyjnym, do spokojnej i dobrze zorganizowanej pracy, życzliwego współdziałania, d) bezstronne i sprawiedliwe ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich podopiecznych, z zachowaniem poszanowania ich godności, e) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby uczniów, współpracę z Radą Pedagogiczną, pedagogiem, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, f) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i własnej pracy w zakresie i formie określonej odrębnymi przepisami, g) nauczyciel Liceum jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych odbywających się w szkole i organizowanych poza szkołą, h) obowiązkiem nauczyciela jest dokładanie wszelkich starań i wykorzystanie maksimum umiejętności, aby zapewnić każdemu z uczniów osiągnięcie celów zapisanych w rozdziale drugim niniejszego Statutu, i) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. 25

26 4. Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Czas ten powinien być wykorzystany na: a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz wg tygodniowego obowiązkowego przydziału godzin, b) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 5. Nauczyciel Liceum może być zobowiązany do wykonania w czasie ferii następujących czynności: a) przeprowadzenia egzaminów, b) prac związanych z zamknięciem starego roku i przygotowaniem nowego, c) opracowania szkolnego zestawu programów i zestawu podręczników oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym. 6. Czynności, o których mowa w pkt. 5 nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż siedem dni Dyrektor szkoły powierza jednemu z uczących w klasie nauczycieli obowiązek pełnienia funkcji wychowawcy na cały okres jej pobytu w szkole. 2. Do obowiązków nauczyciela Liceum, któremu powierzono obowiązki wychowawcy, należy: b) prowadzenie w powierzonej klasie planowej pracy wychowawczo-opiekuńczej, zmierzającej do pełnej realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły i otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, c) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych oraz ich odpowiedzialności za własne czyny, d) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, e) poznawanie warunków życia i funkcjonowania rodziny, stanu zdrowotnego uczniów, ich zainteresowań i uzdolnień, 26

27 f) koordynowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli uczących w danej klasie, g) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, h) współdziałanie z rodzicami lub ustanowionymi prawnie opiekunami ucznia, i) współpraca z pielęgniarką szkolną w sprawach higieny i zdrowia powierzonych wychowanków, j) zapoznanie rodziców z prawem szkolnym, w szczególności ze Statutem i jego załącznikami, wymaganiami edukacyjnymi, postępami uczniów w nauce, ich zachowaniem i trudnościami rozwojowymi oraz umożliwienie im systematycznych kontaktów ze szkołą, k) inspirowanie samorządnej działalności organizacji uczniowskich oraz stwarzanie warunków realizacji ich regulaminowych lub statutowych zadań, l) zakładanie i prowadzenie, określonej odrębnymi przepisami, dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w danej klasie, m) nauczyciel, dla którego w nowym roku szkolnym przewiduje się wychowawstwo w klasie pierwszej, podaje do wiadomości rodziców i uczniów obowiązujący na dany rok szkolny zestaw podręczników i przeprowadza z rodzicami zebranie o charakterze informacyjnym, n) zapoznaje uczniów i rodziców z zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania i kryteriami oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz informuje ich o przewidywanej ocenie zachowania i zajęć edukacyjnych w trybie określonym w WO, w tym o warunkach podwyższenia oceny oraz skutkach ustalenia nagannej oceny zachowania Nauczyciel wychowawca realizuje powierzone mu obowiązki poprzez: a) dobór tematyki godzin z wychowawcą, dostosowanej do potrzeb grupy wiekowej, uwzględniającej kierunki pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, b) rozstrzyganie w dyskusji z wychowankami trudnych problemów jednostek i zespołu, 27

28 c) podmiotowe traktowanie wychowanków, czyniące ich współtwórcami procesu wychowawczego, d) osobiste uczestnictwo w imprezach klasowych i szkolnych, e) analizę wyników nauczania i zachowania ucznia, f) stosowanie systemu nagród i kar określonych w Statucie, g) konsultowanie się z nauczycielami uczącymi w jego klasie, pedagogiem i pielęgniarką w sprawach dotyczących swoich wychowanków, h) organizowanie spotkań z rodzicami w celu omówienia sytuacji dydaktyczno wychowawczej zespołu klasowego i poszczególnych uczniów, i) odwiedzanie wychowanków w ich domach rodzinnych i na stancjach w zależności od potrzeb i możliwości wykonania, j) osobisty przykład. 2. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, proponuje w porozumieniu z uczniami i nauczycielem zainteresowanym kandydaturę swojego zastępcy, który sprawuje opiekę nad klasą w razie jego nieobecności w szkole. a) Funkcja zastępcy wychowawcy klasy ma charakter koleżeński Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany nauczyciela wychowawcy i nauczyciela przedmiotu w danej klasie w sytuacji zmian w organizacji szkoły oraz w obliczu niemożności rozwiązania zaistniałego konfliktu między uczniami, rodzicami a nauczycielem. 2. Przedstawiciele rodziców i uczniów mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły prośbę o zmianę nauczyciela bądź wychowawcy, przedstawiając stosowne uzasadnienie. 3. Nauczyciel może wystąpić do Dyrektora Szkoły z prośbą o zwolnienie go z obowiązku pełnienia opieki dydaktycznej bądź wychowawczej nad klasą, przedstawiając stosowne uzasadnienie. 4. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1, 2, 3, powinno nastąpić z końcem roku szkolnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie jego trwania. 28

29 Nauczyciel ma prawo do korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej osób sprawujących nadzór pedagogiczny, placówek doskonalenia nauczycieli, instytucji oświatowych, naukowych i wychowawczych. 2. Dyrektor Szkoły w ramach kompetencji wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. 3. Nauczyciel wychowawca może przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych skorzystać z pomocy rodziców w zakresie ich zadań określonych w Statucie Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy, na którego czele stoi przewodniczący ustalony na wniosek zespołu przez Dyrektora Szkoły. 2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: a) zorganizowanie współpracy nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych w celu wyboru programu nauczania, uzgodnienia sposobów jego realizacji, wyboru podręcznika i książek pomocniczych, korelowania treści nauczania pokrewnych zajęć edukacyjnych, realizacji ścieżek edukacyjnych oraz sposobów realizacji standardów wymagań edukacyjnych, b) opracowanie szczegółowych sposobów monitorowania i ewaluacji pracy uczniów i nauczyciela oraz wytworzenie narzędzi badawczych, c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, d) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia, e) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania oraz nowatorskich rozwiązań metodycznych, f) opracowanie propozycji listy tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny. 3. Dyrektor może tworzyć spośród nauczycieli i specjalistów zespoły problemowo- zadaniowe: 29

30 a) zespół problemowo zadaniowy organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku Uczeń Liceum ma prawo do: a) zapoznania się ze wszystkimi aktami prawnymi, które jego dotyczą i dostępu do nich (biblioteka szkolna, sekretariat, gabinet Dyrektora, Samorząd Uczniowski), b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, c) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Liceum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej, d) korzystania z pomocy stypendialnej oraz innej formy pomocy materialnej o charakterze doraźnym, zgodnie z odrębnymi przepisami i uwzględnieniem możliwości finansowych szkoły, e) opieki pielęgniarki szkolnej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz zawodowego, f) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym, g) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących funkcjonowania Liceum, a także światopoglądowych i religijnych, pod warunkiem, że nie narusza tym dobra innych osób, h) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu poprzez uczestniczenie w olimpiadach przedmiotowych, konkursach wiedzy i umiejętności, zajęciach kół zainteresowań i innych formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Liceum, i) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wspierającej jego rozwój, ustalonej zgodnie z kryteriami i trybem określonym w WO, j) pomocy w przypadkach trudności w nauce w miarę możliwości szkoły, 30

31 k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, urządzeń sportowych, księgozbioru biblioteki szkolnej i bibliotecznego centrum multimedialnego, l) współuczestnictwa w życiu Liceum poprzez działalność samorządową w szkole oraz zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających w szkole, jak również wyrażania swoich opinii w gazecie szkolnej, m) uczestnictwa w organizowanych dla uczniów formach wypoczynku, n) otrzymywania pochwał, wyróżnień, nagród i kar, o) nauczania indywidualnego w domu, jeżeli wymaga tego sytuacja zdrowotna, na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami, p) współtworzenia ceremoniału szkoły, jej tradycji oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz, q) wglądu do swojej pracy maturalnej na zasadach ustalonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 2. Uczniowi przysługuje prawo do: a) korzystania z Dni Dyrektorskich, które są ustalone odrębnie dla każdego roku szkolnego, a więc dni, kiedy nie stawia się ocen niedostatecznych, nie przeprowadza prac klasowych i sprawdzianów, a sprawdzanie wiadomości na ocenę stosuje się wobec uczniów zgłaszających się do odpowiedzi. Prawo to zostaje cofnięte zespołowi klasowemu, który samowolnie nie uczestniczył w lekcji (tzw. ucieczka z lekcji), b) zwracania się do dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rzecznika praw ucznia lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku łamania jego praw, c) w przypadku skreślenia z listy uczniów odwołania się od decyzji Dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni, d) po osiągnięciu pełnoletności odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przypadku skreślenia z listy uczniów po wyczerpaniu możliwości określonych trybem pkt. 2 b, wysłuchania w postępowaniu go dotyczącym. 31

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Projekt z dnia 24 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ. w Jodłówce Tuchowskiej STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Jodłówce Tuchowskiej I. Nazwa Zespołu 1 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Jodłowce Tuchowskiej. 2. Organem prowadzącym jest Gmina Tuchów. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/456/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie opiniuje pozytywnie następujące zmiany ujęte w projekcie nowelizacji Statutu Szkoły:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie opiniuje pozytywnie następujące zmiany ujęte w projekcie nowelizacji Statutu Szkoły: Uchwała opiniująca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie nowelizacji statutu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH w ZIELONEJ GÓRZE,

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH w ZIELONEJ GÓRZE, Załącznik do Uchwały Nr XLII/369/94 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 stycznia 1994 r STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH w ZIELONEJ GÓRZE, ul. FRANCUSKA 23 a. Rozdział I - Podstawa prawna działania.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r.

Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r. Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH. Spis treści: Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEDLISKACH Spis treści: Dział I. NAZWA ZESPOŁU Dział II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU Dział

Bardziej szczegółowo

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Załącznik Nr 7 Do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZEŹNIE Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/108/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 marca 2012r. opracowany na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 30 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 5192 UCHWAŁA NR 273/17 RADY GMINY CELESTYNÓW z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Olsztynie, zwana dalej Szkołą, utworzona na podstawie uchwały nr VII/83/99

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLVI- 114/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W CZARNEJ

Załącznik do Uchwały Nr XLVI- 114/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W CZARNEJ Załącznik do Uchwały Nr XLVI- 114/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W CZARNEJ 1 PODSTAWA PRAWNA Art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania indywidualnego nauczania w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach

Procedura organizowania indywidualnego nauczania w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2015 z dnia 10.12. 2015 r. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach Procedura organizowania indywidualnego nauczania w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 Projekt z dnia 10 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 2016 roku. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w Olsztynie.

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 2016 roku. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w Olsztynie. UCHWAŁA NR. RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 2016 roku PROJEKT w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 1 w Olsztynie. Na podstawie 58 ust. 6 oraz art. 60 ust. 1 w związku z art. 62 ust.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy Załącznik do zarządzenia nr 20 Ministra Kultury z dnia 28 lutego 2002 r. S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 1 Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, zwany dalej Zespołem, tworzą : 1)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ROGOZINIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ROGOZINIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ROGOZINIE WSTĘP 1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/3/2015/2016

Uchwała nr 4/3/2015/2016 Uchwała nr 4/3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i nadania mu statutu Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 14 1. Organizacja roku szkolnego: 1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Mielec z dnia... r.

Uchwała Nr... Rady Gminy Mielec z dnia... r. PROJEKT Uchwała Nr... Rady Gminy Mielec z dnia... r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Trześni. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły

ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły ROZDZIAŁ II Cele i zadania Szkoły 7 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 1) umożliwia zdobycie

Bardziej szczegółowo

STATUT. NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

STATUT. NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie STATUT NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa placówki 2. Rozdział II Cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Jawiszowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO we Wschowie

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO we Wschowie STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO we Wschowie Spis treści: 1.Rozdział I Postanowienia ogólne 1 2. Rozdział II Cele i zadania Centrum 2 3. Rozdział III Organy Centrum i ich kompetencje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Nadany przez Radę Gminy Włocławek 21 lutego 2008 r. (Uchwała Nr XV/98/08. i XXVI/196/09 z dnia 18 marca 2009 r. z p. zm.) Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PROWADZĄCEJ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE (ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ) 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH w OLSZTYNIE

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH w OLSZTYNIE STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH w OLSZTYNIE Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Gimnazjum N r 21 Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-

S T A T U T Gimnazjum N r 21 Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno- S T A T U T Gimnazjum N r 21 Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Chróścicach, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. )

Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie. ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. ) Regulamin RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie ( tekst jednolity- 03.10.2013 r. ) 1 I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13, Leszno

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13, Leszno REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Im. Stefana Batorego w Lesznie, ul. Leśna 13, 05-084 Leszno Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lesznie im. Stefana Batorego,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół Nr 2 w Nisku Uchwalony w dniu 8 grudnia 2009r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna dla uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim w Olsztynie, zwana dalej Szkołą, utworzona na podstawie uchwały nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo