Civitas. Publikacja wydana w ramach projektów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Civitas. Publikacja wydana w ramach projektów: www.stowarzyszeniecivitas.org/mlodzi-aktywni"

Transkrypt

1 Publikacja wydana w ramach projektów: Młodzi Aktywni w Zagłębiu Dąbrowskim realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Młodzi Aktywni finansowanego przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Civitas Dąbrowa Górnicza 2010r.

2 Szkoły biorące udział programie: Będzin: III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Czeladź: Zespół Szkół nr 1, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie. Stowarzyszenie Civitas ul. Piłsudskiego 92 I piętro pok Dąbrowa Górnicza tel tel.kom Dąbrowa Górnicza: I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego III Liceum Ogólnokształcące im. Lucjana Szenwalda V Liceum Ogólnokształcące im. Kanclerza Jana Zamoyskiego Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie Techniczne Zakłady Naukowe, Technikum nr 2 Zespół Szkół Budowlanych, Technikum nr.5 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków Zespół Szkół Technicznych, III Liceum Profilowane Zespół Szkół Zawodowych Sztygarka, Technikum nr 1 Siewierz: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sosnowiec: VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica e - mail: Druk: UNIMED - Poligrafia, tel

3 MŁODZI AKTYWNI Scenariusze zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej młodzieŝy. Materiały dla nauczycieli 1

4 Spis treści Wstęp... 3 Scenariusze zajęć 1. Poznajmy się Naucz się słuchać, Ŝeby powiedzieć to, co chcesz Być sobą w grupie Nasze wymarzone państwo Działamy w trzecim sektorze Być wolontariuszem, to Samorząd to my!.52 Bibliografia

5 Co zrobić by zachęcić młodzieŝ do aktywnego udziału w Ŝyciu lokalnej społeczności? To pytanie stało się inspiracją do stworzenia projektu edukacyjnego Stowarzyszenia Civitas Młodzi Aktywni, który realizowany był w 16 szkołach ponadgimnazjalnych w regionie. Program zakładał, przede wszystkim, aktywizację młodzieŝy ponadgimnazjalnej, przygotowanie ich do roli przyszłych świadomych uczestników społeczności lokalnej. Celem projektu jest pokazanie młodym ludziom, Ŝe budowa społeczeństwa obywatelskiego to nie pusty frazes, ale postawa, która umoŝliwia w wymierny sposób wpływać na to, co dziej się wokół nas. Uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu specjalnie skonstruowanych warsztatów. Najpierw z zakresu tzw. umiejętności interpersonalnych, m.in. komunikacji, motywacji, roli grupowych, następnie obejmujących zagadnienia dotyczące praw człowieka i obywatela, działalności NGO, wolontariatu, funkcjonowania samorządu. Przygotowane scenariusze przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy chcieliby realizować treści związane z wychowaniem obywatelskim młodzieŝy przy pomocy warsztatowych metod pracy. Wszystkie scenariusze oparte są na aktywnych technikach pracy z grupą, które w najlepszy sposób pobudzają aktywność i kreatywność uczniów. Podczas ćwiczeń uczniowie muszą wykazywać się samodzielnością, krytycyzmem, formułować sądy i własne opinie, prezentować w formie publicznych wystąpień wyniki swoich prac. Do kaŝdego ćwiczenia grupy dobierane są losowo, dzięki czemu uczestnicy pracują w wielu róŝnych zespołach, współpracując z róŝnymi osobami. W ten sposób kształcą umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy, mają moŝliwość uczenia się od siebie, uczą się tolerancji i Ŝyczliwości, nabierają wiary we własne moŝliwości. Mamy nadzieję, Ŝe przygotowane materiały staną się inspiracją do prowadzenia aktywnych zajęć, które skutecznie potrafią zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się nie tylko tym, co ich bezpośredni dotyczy, ale teŝ rzeczywistością społeczną w szerszej perspektywie. Pokazać, Ŝe warto aktywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość, a nie tylko biernie jej się przyglądać. 3

6 Scenariusz zajęć edukacyjnych dla młodzieŝy poruszających tematykę integracji w zespole Temat: POZNAJMY SIĘ. Cel: rozbudzenie samoświadomości uczestników, poznanie swoich mocnych i słabych stron, zbudowanie zaufania i poczucia jedność wewnątrz zespołu. Poruszane zagadnienia: ustalanie zasad pracy - kontrakt, typy osobowości, typy inteligencji. Czas: 90 minut ( moŝliwość podziału na 2x45 minut) Środki dydaktyczne: kolorowy papier, pojedyncze kartki A-4 w czterech kolorach: czerwonym, zielonym, Ŝółtym, niebieskim, pisaki, torebka ozdobna, załączniki: nr1, nr2 i nr 4 po jednym egzemplarzu dla kaŝdego uczestnika warsztatu. Tok zajęć: Zabawa otwierająca- przedstawmy się. Krok 1: KaŜdy uczestnik warsztatów losuje z torebki karteczkę ze zdaniem do dokończenia lub pytaniem, na które ma udzielić krótkiej odpowiedzi (załącznik nr 1). Czas: 10 minut. Podpisanie kontraktu Grupa uczestnicząca w warsztatach wypracowuje wspólnie zasady pracy w formie kontraktu Krok 1: Metodą burzy mózgu uczestnicy odpowiadają na pytanie: jakie chcielibyśmy wprowadzić zasady, które umoŝliwią nam dobrze i efektywnie spędzić czas podczas tych zajęć? Krok 2: Na duŝym arkuszu papieru zapisz te zasady, na które zgadzają się wszyscy członkowie grupy. Przed zapisaniem danej zasady porozmawiaj o niej z uczestnikami warsztatu. Krok 3: Gotowy kontrakt podpisują wszyscy uczestnicy (prowadzący równieŝ). W razie zaistnienia w grupie jakiś problemów związanych np. z dyscypliną podczas dyskusji zawsze moŝna odwołać się do kontraktu i faktu, Ŝe kaŝdy uczestnik warsztatów zobowiązał się do przestrzegania wspólnie wypracowanych reguł. 4

7 Przykładowe zapisy kontraktu: Jesteśmy dla siebie uprzejmi, kaŝdy ma prawo do wyraŝenia własnego zdania, słuchamy się wzajemnie, nie przerywamy sobie, nie zmuszamy nikogo do odpowiedzi na zadane pytania, to co dzieje się na warsztacie pozostaje pomiędzy nami, nie wyśmiewamy się z wypowiedzi innych, mówimy zawsze w swoim imieniu np.; ja uwaŝam Ŝe, nie uŝywamy zdań typu: wszyscy tak sadzą, moŝemy wyraŝać krytyczne opinie na temat wypowiedzi, a nie osób, które je prezentują. Czas: 10 minut Ćwiczenie Bajka o królewiczach Krok 1: Grupie siedzącej w kręgu. Pokazujesz cztery kolorowe kartki: niebieską, czerwoną, zieloną, Ŝółtą. Prosisz, Ŝeby przekazywali je sobie z rąk do rąk tak, aby kaŝdy uczestnik warsztatu miał moŝliwość wyboru koloru (w myślach), który najbardziej mu się podoba, najbardziej do niego pasuje. Uprzedź, uczestników warsztatu, Ŝe nie muszą zdradzać jakiego dokonali wyboru. UWAGA: KaŜdy uczestnik powinien mieć szansę dotknięcia kolorowych kartek. Krok 2: Po dokonaniu wyboru kolorowe przez wszystkich, kartki rozłóŝ na podłodze i poproś grupę, Ŝeby usiadła wygodnie, odpręŝyła się i posłuchała specjalnie przygotowanej dla nich bajki. Odczytujesz tekst Bajki o królewiczach (załącznik nr 2) Krok 3: Omawiasz z uczestnikami znaczenie bajki. Pytasz, o czym właściwie ona była i czy uczestnicy pod którąś z bajkowych postaci odkryli moŝe siebie, czy kolory, które wybrali przed odczytaniem bajki zgadzają się z cechami reprezentowanymi przez poszczególne postacie. Wprowadzasz pojęcie typów osobowości, łączysz je z poszczególnymi kolorami i krótko charakteryzujesz przedstawiając pozytywne i negatywne cechy (załącznik nr 3) Czerwony- sangwinik: śółty- choleryk Zielony- melancholik Niebieski flegmatyk Próbujesz tak kierować rozmową, Ŝeby uczestnicy zauwaŝyli, Ŝe kaŝdy przedstawiony typ osobowości ma swoje mocne i słabe strony, nie ma natomiast typu lepszego czy gorszego, bo kaŝdy sprawdza się w innej sytuacji. W zespole i w grupie poŝądane jest, Ŝeby były osoby o róŝnych charakterach. Mogą wtedy wykonywać róŝne zadania tu poproś uczestników, Ŝeby spróbowali podać konkretne przykłady zadań, jakie ludzie posiadający dany typ 5

8 osobowości mogą wykonywać w zespole. Jeśli uczniowie chcą, mogą ujawnić jaki kolor wybrali i powiedzieć czy rzeczywiście identyfikują się z danym typem osobowości. Uczestnicy w dyskusji prawdopodobnie sami zwrócą uwagę, Ŝe mimo pewnych cech dominujących nie ma ludzi, którzy idealnie pasują do danego typu, gdyŝ nasza osobowość jest złoŝona. Podsumuj wnioskiem, Ŝe dobrze jest mieć świadomość swoich mocnych i słabych stron chociaŝby po to, Ŝeby się doskonalić. Czas: 40 minut. Zabawa aktywizująca Słońce świeci nad wszystkimi, którzy Grupa siedzi w kręgu na krzesłach. Zabierasz jedno krzesło (najlepiej swoje), tak by osób było o jedną więcej niŝ krzeseł. Osoba, która nie ma gdzie siedzieć (na początku gry to będzie prowadzący zajęcia) wychodzi na środek kręgu i wypowiada zdanie.: słońce świeci nad wszystkimi którzy mają na sobie jeansy (lub: lubią psy, byli wczoraj w szkole, nie lubią poniedziałku, itp.). Osoby, których dotyczy ta odpowiedz muszą zmienić swoje miejsce siedzenia. Dla kogoś na pewno braknie miejsca i ta osoba wychodzi na środek, powtarza tę samą formułę, zmieniając oczywiście zakończenie. Zabawa trwa ok. 5 minut tak, by przynajmniej większość uczestników warsztatu, chociaŝ raz znalazła się na środku. Czas: 5 minut Test- róŝne typy inteligencji Krok 1: Rozdaj uczestnikom testy dotyczące typów inteligencji (załącznik nr 4), daj im czas na wypełnili arkusza. Krok 2: Podaj uczestnikom opisy poszczególnych typów inteligencji (załącznik nr 5), podkreśl, Ŝe kaŝdy człowiek posiada róŝne rodzaje inteligencji. MoŜemy jednak mieć jakieś predyspozycje, jakiś typ inteligencji moŝe u nas dominować. Ewaluacja Zapytaj uczestników czego nowego dziś dowiedzieli się o sobie i jak mogą to wykorzystać w przyszłości? Czas: 25 minut. 6

9 Załącznik nr 1 gdybym był/a złotą rybką... chciał/a/bym wyjechać do... najpiękniejsze dla mnie miejsce to... najbardziej nie lubię, gdy... lubię kiedy za oknem... najsmaczniejsza rzecz na świecie to... chciał/a/bym teraz być w... zwierzę, które mnie określa to... gdybym mógł zostać postacią filmowa to był/a/by to... jesień kojarzy mi się z... gdybym miał/a być Ŝywiołem był/a/bym... najpiękniejsze słowo to... mój wymarzony dzień to... w dzieciństwie najbardziej nie lubiłem/am... gdybym był/a prezydentem Polski to... najlepsze miejsce do Ŝycia to... gdybym był/a porą roku to byłaby to... chciał/a/bym zjeść kolację z... chciał/a/bym przenieść się w czasie do... na bezludną wyspę zabrał/a/bym... gdybym spotkał/a dobrą wróŝkę to... gdybym był/a pustacią z bajki byłbym... w podróŝ dookoła świata wziąłbym/wzięłabym... najpiękniej pachnie... najlepiej bawię się, gdy... chciał/a/bym potrafić... chciał/a/bym polecieć na księŝyc z.... chciał/a/bym Ŝeby na świecie nie było... najmilsza rzecz to... 7

10 Załącznik nr 2 BAJKA O CZTERECH KRÓLEWICZACH Dawno, dawno temu we wspaniałym zamku Ŝyli wraz z rodzicami czterej królewicze. Zamek otoczony był wysokim murem, w którym była tylko jedna furtka, ale klucz do niej mieli królewscy rodzice. Królewicze wspólnie spędzali wiele czasu. Jako rodzeństwo byli do siebie bardzo podobni, ale teŝ znacznie się róŝnili. Uczyli się, bawili, psocili. W miarę upływu czasu rośli i rosła w nich ochota zobaczenia świata poza murem. Chłopcy dwukrotnie prosili juŝ rodziców o pozwolenie wyjścia na zewnątrz. Król i królowa nie zgadzali się jednak, tłumacząc królewiczom, Ŝe są jeszcze zbyt mali i niedoświadczeni, aby wyruszyć w wielki świat. AŜ pewnego dnia, gdy królewicze poprosili po raz trzeci, rodzice po chwili namysłu wręczyli im klucz od furtki, pozwolili opuścić mury zamku. Wielka radość wstąpiła w serca chłopców. Natychmiast rozpoczęli przygotowania do wyprawy. Pierwszy z królewiczów pobiegł do swoich komnat. Ze śpiewem na ustach i okrzykami radości zaczął pakować się do drogi. Z rozmachem pootwierał wszystkie swoje szafy, kufry i skrzynie, wyrzucił ich zawartość na podłogę, przymierzał róŝne stroje. Robił dookoła siebie moc zamieszania i bałaganu. W marzeniach widział siebie zdobywcą najwyŝszych gór, odkrywcą nieznanych lądów, pogromcą dzikich zwierząt. Gotowy do drogi sięgnął po raz ostatni do szafy i wyciągnął z niej płaszcz w kolorze czerwonym. Okrył się nim i wrócił do braci. W tym czasie drugi królewicz energicznie przemierzał swoje komnaty. Lekko zdenerwowany, krytycznym okiem spoglądał na swoje ubrania. Wiele z nich próbował przymierzyć, ale robił to zbyt niecierpliwie, zbyt gwałtownie. W efekcie w krótkim czasie brodził w stercie poszarpanych, pogniecionych, pozbawionych guzików ubrań. Był coraz bardziej zły. Gniewnie mruczał coś pod nosem. W końcu zerwał z wieszaka płaszcz w kolorze Ŝółtym, owinął się nim, trzasnął drzwiami tak, Ŝe zadźwięczały szyby w całym zamku i dołączył do braci. Do wyprawy przygotowywał się takŝe trzeci królewicz. Powoli i dokładnie pakował swój plecak. Starannie sprawdzał, czy wszędzie są przyszyte guziki, czy nie ma dziur. Dobierał stroje na kaŝdy typ pogody. Nie śpieszył się. Wiedział, Ŝe od starannego przygotowania mogą zaleŝeć losy wyprawy. Na końcu uporządkował komnaty i okrył się płaszczem koloru zielonego. Zanim dołączył do braci, zajrzał jeszcze do zamkowej spiŝarni i zabrał spory zapas jedzenia. NajdłuŜej trwały przygotowania ostatniego czwartego królewicza. Ten stanął pośrodku swoich komnat i zapłakał gorzko. Zupełnie nie wiedział, co ma ze sobą zabrać, jak się przygotować. Bezradnie rozglądał się dookoła, trochę bał się tej podróŝy, wolał zostać 8

11 w domu. Popędzany przez braci, cięŝko westchnął i wyciągnął z kufra płaszcz w kolorze niebieskim. Czterej królewicze poŝegnali się z rodzicami, przekręcili klucz w furtce i z niecierpliwością wyruszyli w świat. Pierwszy biegł Czerwony. Podskakiwał, pogwizdywał, wymachiwał rękami, co chwila słychać było jego radosne okrzyki. Za nim energicznie kroczył śółty. Mocno i pewnie stawiał kroki, patrzył przed siebie, nie rozglądał się dookoła. Na końcu, powoli i spokojnie szedł Zielony. Kroki stawiał rozwaŝnie, omijał kamienie i kałuŝe i od czasu do czasu sięgał do zapasów jedzenia (cukiereczek, ciasteczko, jabłuszko trzeba przecieŝ dbać o siebie). Pochód zamykał Niebieski. Szedł wolno, rozglądając się dookoła. Z zachwytem szeroko otwierał oczy. Świat wydawał mu się taki piękny, taki niezwykły. Niestety, bracia Czerwony i śółty ciągle go popędzali. On próbując dorównać ich krokom ciągle potykał się i przewracał. Mimo to czuł się szczęśliwy. Bracia dotarli do brzegów rzeki. Nie było jednak mostu. Nagle Czerwony dostrzegł kołyszącą się na falach łódkę. Bez chwili namysłu wskoczył do niej, złapał za wiosła, zaczął nimi wymachiwać na prawo i lewo. Po chwili w łódce był takŝe śółty. Usiadł na dziobie i objął dowództwo przeprawy. Poganiał pozostałych braci. Zielony, zanim wszedł do łódki, najpierw starannie sprawdził, czy jest solidna, czy nie ma dziur, czy jest bezpieczna. Zajął miejsce z tyłu i od razu zabrał się do jedzenia. Największy kłopot był z Niebieskim. Był on przeraŝony perspektywą takiej podróŝy. Stał bezradnie na brzegu, a po policzkach płynęły mu łzy. W końcu śółty się zdenerwował i po prostu wsadził brata na pokład. Ten wystraszony przycupnął na dnie, zamknął oczy i z niepokojem czekał, co będzie dalej. Odbili od brzegu. Czerwony energicznie wiosłował, rozchlapując wodę. Nagle wiosła wypadły mu z ręki i popłynęły z nurtem rzeki. śółty aŝ zsiniał ze złości. Między nim a Czerwonym wybuchła awantura. W tym momencie dał się słyszeć nieśmiały szept Niebieskiego, Ŝe tak naprawdę nic wielkiego się nie stało. Woda jest spokojna, niezbyt głęboka, a płynąć z prądem teŝ jest przyjemnie. W końcu gdzieś przecieŝ dobiją do brzegu. Bracia posłuchali rady Niebieskiego. Umilkli i podziwiali piękno okolicy. Niebieski umilał im czas śpiewem i wierszami, Zielony częstował wszystkich swoimi zapasami, Czerwony bawił swoim śmiechem, a śółty pilnował bezpieczeństwa. Czterej królewicze nigdy nie wrócili do swojego zamku. Do dziś wędrują po świecie. Są zawsze razem. Czasem się kłócą, ale bardzo, bardzo się kochają. Ty teŝ na pewno kiedyś ich spotkasz. 9

12 Załącznik nr 3 10

13 11

14 Załącznik nr 4 TEST: Wielorakie inteligencje wg Howarda Gardnera Nr Zdania podlegające ocenie Punkty od 1 do 5 1. Posiadam uzdolnienia manualne 2. Posiadam dobre wyczucie kierunku 3. Posiadam naturalną umiejętność rozwiązywania sporów między przyjaciółmi 4. Łatwo zapamiętuję słowa piosenek 5. Potrafię wyjaśnić innym w prosty sposób trudne zagadnienia 6. Robię wszystko krok po kroku 7. Dobrze znam samego siebie i rozumiem, dlaczego postępuję tak a nie inaczej 8. Lubię ćwiczenia grupowe i spotkania towarzyskie 9. Dobrze się uczę słuchając wykładów i wywodów innych ludzi 10. Słuchając muzyki doznaję zmian nastroju 11. Lubię krzyŝówki, łamigłówki i problemy logiczne 12. Tablice, zestawienia i pomoce wizualne odrywają dla mnie waŝną rolę podczas uczenia się 13. Jestem wraŝliwy na nastroje i uczucia otaczających mnie ludzi 14. Najlepiej uczę się, kiedy muszę się wziąć w garść i zrobić coś samemu 15. Zanim zechcę się czegoś nauczyć muszę zobaczyć, jaką będę miał z tego korzyść 16. Podczas nauki i rozmyślań lubię spokój i samotność 17. Potrafię usłyszeć poszczególne instrumenty w złoŝonych utworach muzycznych 18. Łatwo przychodzi mi wywoływanie w wyobraźni zapamiętanych i wymyślonych obrazów 19. Posiadam bogaty język i potrafię się nim posługiwać 20. Lubię robić notatki 21. Posiadam dobre poczucie równowagi i lubię ruch fizyczny 22. Potrafię dostrzegać strukturę przedmiotów i związki między róŝnymi rzeczami 23. Potrafię pracować w zespole i korzystać z cudzych doświadczeń 24. Jestem dobrym obserwatorem i często zauwaŝam rzeczy uchodzące uwadze innych 25. Często bywam niespokojny 26. Lubię pracować lub uczyć się niezaleŝnie od innych 27. Lubię wymyślać proste melodie 28. Potrafię radzić sobie z liczbami i problemami matematycznymi 12

15 Klucz Punkty w zdaniach: Razem Typ inteligencji Lingwistyczna Matematyczno-logiczna Wizualno-przestrzenna Muzyczna Interpersonalna Intrapersonalna Kinestetyczna 13

16 Załącznik nr 5 Dlaczego ludzie nie są jednakowo zdolni we wszystkich dziedzinach? Dlaczego lekarze interesują się literaturą albo muzyką, a inŝynierowie nie lubią języków obcych? Dlaczego mamy róŝne sposoby uczenia się i zapamiętywania? Tego rodzaju pytania i wiele innych musiały nurtować Howarda Gardnera, psychologa z Harwardu, zanim przedstawił swoją teorię o inteligencjach wielorakich w ksiąŝce Frames of Mind ( Ramy umysłu ). Jego zdaniem człowiek nie posiada jednorodnej inteligencji, lecz co najmniej siedem róŝnych. Prawa strona mózgu zawiadująca lewą stroną naszego ciała mieści w sobie następujące inteligencje: muzyczno - rytmiczną, przestrzenną, kinestetyczną (ruchową), intrapersonalną (wewnątrzpsychiczną) i intrapersonalną (emocjonalno duchową). Lewa strona mózgu decyduje o naszych zdolnościach w zakresie umiejętności matematyczno logicznych i werbalno leksykalnych. Wszyscy ludzie posiadają kaŝdy z wymienionych rodzajów inteligencji. Próbując przedstawić graficznie teorię Gardnera powinniśmy narysować koło i podzielić je tak jak pizzę. Nie kaŝdemu dostanie się jednakowy kawałek pizzy obrazujący potencjał intelektualny w danej dziedzinie, ale kaŝdy ma jeden (lub więcej) ulubiony obszar działania, w którym czuje się najlepiej i ten kawałek jest największy. Jeśli zaakceptujemy fakt, Ŝe róŝni ludzie mają róŝne dominujące typy inteligencji, to powinniśmy zastanowić się nad tym, jaki to ma wpływ na proces uczenia się, szczególnie języków obcych. Podczas gdy ludzie z silną inteligencją matematyczno logiczną mogą lubić złoŝone wyjaśnienia gramatyczne, inni szybciej przyswoją sobie ten sam fragment wiedzy przedstawiony w postaci diagramu, piosenki czy fizycznej demonstracji (inteligencje: przestrzenna, muzyczna i ruchowa). OPIS POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW: 1.LINGWISTA bawiący się słowami. Lubi: czytać, pisać i opowiadać. Jest dobry w: zapamiętywaniu nazw, miejsc, dat i szczegółów. Uczy się najlepiej przez: mówienie, słuchanie i widzenie słów. 2.LOGIK/MATEMATYK zadający pytania. Lubi: eksperymentować, wyliczać, projektować, wymyślać wzory i związki. Jest dobry w: matematyce, rozumowaniu, logice i rozwiązywaniu problemów. Uczy się najlepiej przez: kategoryzowanie, klasyfikowanie, wykorzystanie i tworzenie wzorów i abstrakcyjnych związków. 14

17 3.MAJĄCY ZMYSŁ PRZESTRZENNY. Lubi: rysować, budować, projektować i tworzyć, śnić na jawie, patrzeć na obrazy, oglądać filmy, grać w gry mechaniczne. Jest dobry w: wyobraŝaniu sobie, wyczuwaniu zmian, przechodzeniu przez labirynt, rozwiązywaniu zagadek, czytaniu map i diagramów. Uczy się najlepiej przez: wizualizację, marzenia, uŝycie wewnętrznego oka, pracę z kolorami i obrazami. 4.MUZYK. Lubi: śpiewać, nucić melodie, słuchać muzyki, grać na instrumencie, odpowiadać na muzykę. Jest dobry w: pamiętaniu melodii, podchwytywaniu dźwięków i rytmu wyczuwaniu intonacji, nastroju melodii, utrzymaniu taktu i czasu. Uczy się najlepiej przez: rytm, melodię, muzykę. 5.KINESTETYK-KOCHAJĄCY RUCH. Lubi: ruszać się (kręcić i wiercić), dotykać i mówić, wykorzystywać język ciała. Jest dobry w: ćwiczeniach fizycznych (sporcie, tańcu, aktorstwie). Uczy się najlepiej przez: dotyk, ruch, działanie w przestrzeni, przetwarzanie wiedzy przez odczucia zmysłowe. 6.TOWARZYSKI- inteligencja interpersonalna. Lubi: mieć duŝo przyjaciół wokół siebie, mówić do ludzi, dołączać do grup. Jest dobry w: rozumieniu ludzi, przywództwie, organizacji, komunikacji interpersonalnej i manipulowaniu ludźmi, łagodzeniu konfliktów. Uczy się najlepiej przez: współpracę, porównywanie, dzielenie się, relacje, prowadzenie wywiadów. 7.INDYWIDUALISTA FILOZOF- inteligencja itrapersonalna. Lubi: pracować samodzielnie, dbać o własne sprawy. Jest dobry w rozumieniu toŝsamości i stanu ducha, swego i innych, postępowaniu zgodnie z instynktem, rozpamiętywaniu uczuć i marzeń, dąŝeniu do spełnienia i byciu oryginalnym. 15

18 Scenariusz zajęć edukacyjnych dla młodzieŝy poruszających zagadnienia dotyczące zasad prawidłowej komunikacji Temat: NAUCZ SIĘ SŁUCHAĆ, śeby POWIEDZIEĆ TO, CO CHCESZ! Nauka komunikacji wewnątrz grupy, jako pierwszy krok do komunikacji w przestrzeni społeczeństwa. Cel: poznanie zasad i praw skutecznej komunikacji. Osiągnięcie umiejętności aktywnego słuchania, wyraŝania własnych emocji, komunikacji wewnątrz zespołu. Zdobycie wiedzy na temat roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zapoznanie ze schematem komunikacji. Poruszane zagadnienia: cechy dobrego słuchacza, rola nadawcy i odbiorcy komunikatu, szum informacyjny, bariery komunikacyjne, komunikacja werbalna i niewerbalna, komunikacja jedno- i dwukierunkowa, pytania otwarte i zamknięte, Czas: 90 minut ( moŝliwość podziału na 2x45 minut) Środki dydaktyczne: karteczki samoprzylepne, pocięte pocztówki, arkusze papieru A4, kolorowe pisaki. Tok zajęć: Co to jest komunikacja interpersonalna - burza mózgów w formie słoneczka. Krok 1: Rozdaj kaŝdemu uczestnikowi kilka karteczek samoprzylepnych i poproś by napisał na nich to, co kojarzy mu się z komunikacją interpersonalną? Zadaj pytania pomocnicze: czego potrzebujemy do komunikacji? jak się komunikujemy? Zaznacz, Ŝe jedna odpowiedź powinna znajdować się na jednej karteczce. Krok 2: Poroś uczestników, by naklejali swoje karteczki promieniście na podłogę. JeŜeli gdzieś widzą juŝ naklejona karteczkę z taką samą odpowiedzią, to przyklejają swoja kartkę w tym samym rzędzie. W ten sposób powinno powstać słońce z nierównymi promieniami. Krok 3: Odczytaj wszystkie karteczki, wyjaśniając ewentualne wątpliwości. Dopytaj uczestników jakie znają sposoby komunikacji. Wprowadź lub przypomnij pojęcia: komunikat, nadawca, odbiorca, kanały komunikacyjne, szumy i bariery w komunikacji, itp. Czas: 20 minut 16

19 Słuchanie, niesłuchanie zabawa wzmacniająca zdolności komunikacyjne Krok 1: Podziel grupę na dwa zespoły: jedynki i dwójki. Sposób podziału: poproś by grupa ustawiła się w szeregu według rozmiaru buta od największego do najmniejszego. Następnie poproś grupę by odliczyła do dwóch. Krok 2: Poproś jedynki by stanęły w jednym końcu sali, dwójki po przeciwległej stronie. Udziel jedynkom instrukcji, tak by nie słyszały jej dwójki : Zaraz kaŝdy z was usiądzie na przeciwko dwójki. Spróbujcie opowiadać partnerom przez ok. dwie minuty coś bardzo ciekawe, np.: o ulubionym filmie, swoim psie, wymarzonych wakacjach, ulubionej grze komputerowej itp. Spróbujcie zainteresować dwójki tym, co mówicie. Daj jedynkom czas na przygotowanie. Krok 3: Udziel instrukcji dwójkom tak, by nie słyszały jej jedynki : Przez pierwszą połowę czasu ok. 1 minuty uwaŝnie słuchajcie tego, co mówią jedynki : utrzymujcie kontakt wzrokowy, dopytujcie. Po danym przeze mnie sygnale, który będzie brzmiał: minęła połowa czasu wyraźnie przestańcie się interesować tym, co mówią do was jedynki, rozglądacie się, zacznijcie się bawić elementami ubrania albo włosami, ziewajcie. Uprzedź dwójki, Ŝe nie wolno im do końca ćwiczenia powiedzieć jedynkom o instrukcji, jaką otrzymały. Krok 4: Po zakończeniu ćwiczenia omów je z grupą. Pytaj jedynki, jak im się mówiło w pierwszej części czasu, a jak potem, czy odczuły róŝnicę, co im przeszkadzało, kiedy mówiło im się lepiej. Zapytaj teŝ dwójki, czy w momencie, jak przestały słuchać coś się zmieniło w sposobie opowiadania jedynek. Po omówieniu naleŝy koniecznie powiedzieć jedynkom, jaką instrukcje otrzymały dwójki. Zrób mini- wykład na temat aktywnego słuchania, jakie są cechy dobrego odbiorcy. Czas: 25 minut 17

20 Kompot śliwkowy - zabawa ucząca aktywnego słuchania. Krok 1: Poproś o zgłoszenie się do zabawy 4-5 ochotników. Krok 2: Po środku stawiamy dwa krzesła. Prosimy, Ŝeby wybrane osoby na chwilę opuściły salę, i Ŝeby czekały, aŝ zaprosimy je kolejno. Pozostałe w sali osoby są obserwatorami. Krok 3. Przekazujesz kolejne instrukcje: Instrukcja dla obserwatorów: Pierwszej z wyproszonych osób przeczytam za chwilę przepis na kompot śliwkowy. Będzie go ona musiała przekazać kolejnej osobie, w jak najwierniejszy sposób. Bardzo proszę, Ŝebyście zwrócili uwagę na to, jak przepis się zmienia. Proszę niczego nie komentować i nie podpowiadać. Zapraszamy pierwszą z osób i mówimy jej, na czym polega zadanie Instrukcja dla uczestników: Przeczytam teraz pewien przepis (UWAGA! Nie mówimy, Ŝe to kompot). Twoim zadaniem jest przekazać go kolejnej osobie, w jak najwierniejszy sposób. (załącznik nr 1) Zapraszamy kolejne osoby. Ostatnią osobę prosimy o to, Ŝeby powtórzyła to, co zapamiętała. Czytamy oryginalny przepis jeszcze raz. Krok 4: Omów ćwiczenie. Zapytaj ostatnią wylosowaną osobę czy wie na co, to był przepis. Zapytaj obserwatorów, które informacje zostały najlepiej zapamiętane, a które zgubiły się w trakcie przekazywania komunikatu. Zapytaj, dlaczego pewne informacje łatwiej zapamiętać niŝ inne, nawet jeśli nie są najistotniejsze (np. obrazowe określenia). Teraz zapytaj osób, które zapamiętywały i przekazywały komunikat: co sprawiało im trudności, w jaki sposób starały się zapamiętać treść przepisu. Powiedz o tym, jak powinno się prawidłowo konstruować komunikat oraz jakie są sposoby lepszego zapamiętywania w zaleŝności od osobistych preferencji (np. wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy) Krok 5: Cała grupa brawami nagradza osoby, które przekazywały komunikat. Czas: 20 minut 18

21 Przekazuję to, co widzę, rysuję to, co słyszę. Krok 1: Wybierz z grupy warsztatowej kilku ochotników. Zaznacz, Ŝe spośród nich zostanie wybrana jedna osoba, którą czeka dość trudne zadanie i która pokieruje pracą całej grupy. Jeśli ochotników jest kilku, zagrajcie w marynarza. Osoba, na którą wypadnie zostaje INSTRUKTOREM. Krok 2: Wręcz instruktorowi rysunek geometryczny (załącznik nr 2), a pozostałym członkom grupy po kartce A4 i pisaku. Krok 3: Podaj opis całego ćwiczenia. Zadaniem instruktora w tym ćwiczeniu będzie przekazanie całej grupie instrukcji, dzięki której krok po kroku narysują rysunek, który będzie widział tylko instruktor. Instruktorowi nie wolno powiedzieć, co przedstawia rysunek, moŝe tylko uŝywać nazw figur geometrycznych, z których rysunek jest zbudowany. MoŜe takŝe uŝywać określeń: mały, duŝy, wypełniony, pusty, na górze, na dole, po prawej, po lewej itd. UWAGA: W tej części ćwiczenia grupa nie moŝe zadawać instruktorowi Ŝadnych pytań. Nawet, jeśli pytania padną, instruktor nie moŝe na nie reagować. Krok 4: Kiedy grupa oznajmi, Ŝe skończyli rysunek, kończy się pierwsza część ćwiczenia. Krok 5. Ponownie rozdaj wszystkim czyste kartki A4. Poinformuj zespół, Ŝe w drugiej części jeszcze raz będą rysowali ten sam rysunek zgodnie na podstawie komunikatów instruktora. Tym razem jednak moŝna zadawać pytania, na które instruktor moŝe szczegółowo odpowiadać. Krok 6: Instruktor odkrywa wzór, grupa porównuje zgodność wzoru ze swoimi rysunkami stworzonymi w pierwszej i drugiej części ćwiczenia. Przeprowadź dyskusję podsumowującą. Zapytaj członków grupy, kiedy rysowało im się łatwiej, w pierwszej czy drugiej części, czy zadawanie pytań było pomocne, co ułatwiły otrzymane odpowiedzi. Zapytaj instruktora, co sprawiło mu trudność, a co przyszło łatwiej czas. Podsumuj, Ŝe komunikacja dwustronna zajmuje więcej czasu, ale dzięki wymianie informacji i dopytywaniu moŝemy uszczegółowić problem. WaŜne, Ŝeby korzystać z moŝliwości dopytywania. Czas: 45 minut 19

22 Załącznik nr 1 ĆWICZENIE KOMPOT ŚLIWKOWY Przepis Weź duŝy niebieski garnek o grubym dnie i nalej do niego półtora litra wody. Postaw na kuchence gazowej i włącz ją. Weź dwa kilo twardych śliwek węgierek, umyj je, rozetnij na pół, wyjmij pestki i wrzuć do garnka. Gotuj 15 minut na małym ogniu. Następnie dodaj 4 łyŝki brązowego cukru, najlepiej z trzciny cukrowej, dwie długie laski cynamonu ze sklepu ze zdrową Ŝywnością, pięć goździków. Gotuj przez kolejne 15 minut. Po tym czasie zdejmij napój z gazu i wystudź. Rozlej do 5 ręcznie malowanych kieliszków o pojemności 200 ml. Najlepiej smakuje podawany na plaŝy, przy świetle księŝyca. 20

23 Załącznik nr 2 21

24 Scenariusz zajęć edukacyjnych dla młodzieŝy z zakresu szeroko pojętej pracy zespołowej Temat: BYĆ SOBĄ W GRUPIE. Cel: rozpoznanie potencjału grupy, zbudowanie zaufania, poczucia jedność wewnątrz zespołu, nabycie umiejętności pracy w grupie, zdiagnozowanie swojej roli w zespole. Poruszane zagadnienia: zasady pracy zespołowej, zaufanie w grupie, potrzeby jednostki a potrzeby zespołu, role grupowe, rola lidera. Czas: 90 minut ( moŝliwość podziału na 2x45 minut) Środki dydaktyczne: opaski na oczy dla kaŝdego uczestnika, duŝe kolorowe klocki, powycinane zdjęcia z gazet albo pocztówki. Musisz przygotować: prostą budowlę z duŝych kolorowych klocków. Budowli musi być tyle ile chcemy stworzyć zespołów podczas ćwiczenia Budowniczy plus jedna dodatkowo na wzór. Wszystkie budowle muszą być identyczne. Poza tym: powycinane zdjęcia z gazet lub pocztówki, wydrukowane załączniki 1-4 Tok zajęć: Zabawa otwierająca - diagnozowanie samopoczucia. Krok 1: Grupa siedzi w kręgu. Na środku kręgu na podłodze rozkładasz powycinane z gazet zdjęcia lub pocztówki o róŝnej tematyce i kolorystyce. KaŜdy z uczestników warsztatu wybiera jedno zdjęcie, które najlepiej oddaje to, jak się dzisiaj czuje. Krok 2: Następnie kaŝda osoba z kręgu, krótko opowiada dlaczego wybrała akurat to zdjęcie i jaki nastrój ono odzwierciedla. Czas: 10 minut. Pustynia Sonora - ćwiczenie pokazujące mechanizm dziania grupy Krok 1: Podziel grupę na zespoły 4-5cio osobowe. Sposób podziału: uczestnicy mogą losować np. cukierki w róŝnych papierkach (smakach). Te w jednym smaku będą stanowić jedną grupę. 22

25 Krok 2: Wprowadź uczestników do gry: Za chwile otrzymacie opis sytuacji. MoŜe się ona przytrafić kaŝdemu z was, kiedy będziecie lecieć samolotem nad jakąś pustynią. Opis sytuacji i całe ćwiczenie zostało przygotowane na podstawie ponad 2000 przypadków, w których ludzie przezywali albo nie- wszystko zaleŝało od tego, czy umieli, jako grupa rozwiązać stojące przed nimi problemy i wspólnie podjąć decyzje. Za chwile sprawdzicie czy potraficie, jako grupa wyjść z opresji. Krok 3: Rozdaj uczestnikom opis sytuacji (załącznik nr 1) i kartę wyborów (załącznik nr 2). Powiedz uczestnikom, Ŝeby teraz wypełnili pierwsza kolumnę karty wyborów. Podkreśl, Ŝe pierwsza cześć tego ćwiczenia polega na podjęciu decyzji indywidualnie, poproś by w tej części nie konsultowali się z innymi członkami swojej grupy. W poszczególne okienka mają wpisać cyfry od 1 do 15, w zaleŝności od waŝności przedmiotu, jakiemu nadają numer: 1 to przedmiot najwaŝniejszy, 15 najmniej waŝny do przeŝycia na pustyni. Na wykonanie zadania daj uczestnikom 7-10 minut. Krok 4: Kiedy wszyscy uczestnicy wypełnia juŝ kolumnę pierwszą, poproś ich by teraz wypełnili w ten sam sposób kolumnę drugą. RóŜnica polega na tym, Ŝe tym razem decyzję, co do waŝności przedmiotów podejmuje cała grupa. Zaznacz, Ŝe podczas wykonywania tego zadania grupa nie moŝe stosować takich technik jak wyliczanka czy głosowanie. Do wspólnego stanowiska ma dojść na drodze dyskusji. Na wykonanie zadanie daj grupie czas ok. 15 minut. Krok 5: Po wypełnieniu przez grupę drugiej kolumny, przedstaw uczestnikom opinie eksperta (załącznik nr 6), podaj wartości przypisywane przez eksperta poszczególnym przedmiotom, poproś by uczestnicy wpisali je do kolumny trzeciej. Poproś, by uczestnicy uzupełnili kolumnę 4, czyli obliczyli róŝnicę pomiędzy swoim wyborem, a wyborem eksperta, wg poniŝszego wzoru: odpowiedź uczestnika: lusterko= 7 odpowiedź eksperta lusterko= 1 róŝnica:= 6 Następnie kolumnę 4 naleŝy podsumować w pionie. Krok 6: Poproś uczestników by w ten sam sposób postąpili z kolumną 5. Wytłumacz uczestnikom, Ŝe im mniejsza ilość punktów, jaką uzyskali, tym mają większą szansa przetrwania na pustyni. Poproś, by kaŝdy uczestnik sprawdził, czy mniej punktów uzyskał podczas podejmowania indywidualnej decyzji, czy decyzji grupowej. 23

26 Krok 7: Podsumuj ćwiczenie, zadaj uczestnikom pytanie: Czy jesteś zadowolony z wyniku grupy? Czy wspólnie podejmowana decyzja przybliŝa czy oddala od poprawnego rozwiązania? Kto z was wolałby podjąć decyzje samodzielnie i dlaczego? Jakie są plusy wspólnego podejmowania decyzji? Jakie są minus wspólnego podejmowania decyzji? Plusy wspólnego podejmowania decyzji to m.in.: wyeliminowanie jednostkowego podejścia, szersze spojrzenie, róŝnica doświadczeń, która zwiększa prawdopodobieństwo lepszego rozwiązania, większa racjonalność, mniejszy wpływ emocji, większa kontrola podejmowania słusznych decyzji. Minusy wspólnego podejmowanie decyzji to np.: dłuŝszy czas podejmowania decyzji, konflikt spowodowany róŝnicą poglądów, moŝliwość przeforsowania zdania przez osobę najsilniejszą w grupie. Budowniczy - zabawa aktywizująca wzmacniająca pracę grupową, ułatwiająca poznawanie ról grupowych Krok 1: Podziel cały zespół na mniejsze grupy ok. 5 osobowe Sposób podziału: Poproś uczestników Ŝeby ustawili się w rzędzie zgodnie miesiącami, w których mają urodziny, najbliŝej prowadzącego niech staną osoby urodzone w styczniu, następnie w lutym itd. Teraz poproś by uczestnicy warsztatu odliczyli np. do czterech.( Liczba odliczania zaleŝy od tego ile grup chcesz uzyskać.) Wydaj instrukcje by jedynki stanęły razem, dwójki razem itd. W kaŝdej grupie przeprowadź losowanie mające na celu wyłonienie kierownika budowy. MoŜesz zagrać z członkami grupy w marynarza lub zrobić losowanie kartek z nazwami funkcji: budowniczy, kierownik budowy. KaŜda grupa ma jednego kierownika i trzech- czterech budowniczych. Zespoły zajmują osobne stoliki, ustawione wokół stołu, na którym ustawiony zostanie wzorzec Krok 2: Podaj instrukcję całego ćwiczenia. Waszym zadaniem w tym ćwiczeniu będzie zbudowanie wieŝy z klocków według wzorca, który zaraz zobaczą tylko kierownicy budowy. Budowniczy będą pracowali z zawiązanymi oczami, nie widząc budowli wzorcowej, uwaŝnie słuchając komunikatów swojego kierownika. Uwaga: 24

27 kierownik budowy, po podziale klocków miedzy swoimi budowniczymi, nie moŝe trakcie budowy dotykać klocków ani kierować rękami swoich budowniczych. Powinien im udzielać tylko instrukcji słownych. Krok 3: PrzekaŜ kaŝdemu kierownikowi budowy opaski i poproś by zawiązał nimi oczy budowniczych. Następnie przekaŝ kierownikom kaŝdej grupy zestaw potrzebnych klocków do zbudowania wieŝy i poproś, by podzielili je wśród uczestników swojego zespołu mniej więcej po równo. Krok 4: Odsłoń wzorcową budowlę. Ustaw ją tak, by była ona dobrze widoczna dla kaŝdego kierownika grupy, poinformuj grupy, aby rozpoczęli budowanie. Krok 5: Obserwuj poszczególne grupy, komendy wydawane przez kierowników, róŝne sposoby budowania. Zapisz na tablicy, która grupa skończyła, jako pierwsza. Po wybudowaniu wszystkich wieŝ sprawdź, czy są one zgodne z wzorcem. Krok 6: Przeprowadź dyskusję podsumowującą. Zapytaj kierownika zespołu, który skończył pierwszy jak mu się pracowało, czy było mu trudno kierować grupą. Następnie zapytaj innych kierowników, jakie napotkali trudności w wykonaniu zadania. Zapytaj budowniczych z grupy, która skończyła pierwsza, jakich poleceń uŝywał ich kierownik, co im pomagało tak szybko wykonać zadanie. Zapytaj budowniczych z innych grup, co było dla nich najtrudniejsze i jak im się pracowało w ich zespołach. Krok 7: Wyjaśnij uczestnikom, jakie moŝna pełnić role w grupie (załącznik 4). Podkreśl, Ŝe wszystkie role są równie waŝne w zespole i tak samo potrzebne. Czas: 35 minut. Ewaluacja zajęć: Poproś uczestników warsztatu, by na małych karteczkach samoprzylepnych kaŝdy z nich napisał, co było dla niego najwaŝniejsze w dzisiejszych zajęciach. Następnie poinstruuj uczestników by przykleili karteczki na tablicy. Odczytaj wszystkie odpowiedzi i podziękuj uczestnikom za wspólną zabawę i naukę. Czas: 5 minut. 25

28 Załącznik nr 1 Pustynia Sonora Opis sytuacji: Sierpień, godzina mniej więcej 10 rano. Wasz samolot rozbił się przed chwilą na pustyni Sonora, w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Lekki, dwusilnikowy samolot z ciałami pierwszego i drugiego pilota spłonął. Zachowała się tylko kabina płatowca. Nikt z was nie jest ranny. Zanim nastąpił wypadek, pilot nie zdołał zawiadomić nikogo o tym gdzie znajduje się wasz samolot. JednakŜe przed samym rozbiciem poinformował was, Ŝe znajdujecie się ok. 110 km. na południowy-zachód od osady górniczej, będącej najbliŝszym skupiskiem ludzkim w okolicy, przy czym samolot zboczyło około 100 km. z kursu opisanego na planie lotu uwzględniającym widoczność obiektów na ziemi. Okolica jest zupełnie płaska. Oprócz rzadkich okazów dwóch gatunków kaktusów jest pozbawiona roślinności. W ostatniej prognozie pogody podano, Ŝe temperatura tego dnia wyniesie 45 C, co oznacza, Ŝe na powierzchni ziemi będzie 54 C. Ubrani jesteście w letnie ubrania bluzy i koszule z krótkimi rękawami, spodnie, skarpetki, letnie obuwie. KaŜdy posiada chusteczkę do nosa. W sumie macie 2, 83 $ drobnymi i 85 $ w banknotach, paczkę papierosów i pióro kulkowe. Zadanie: Zanim samolot stanął w płomieniach udało wam się uratować 15 przedmiotów wymienionych na następnej stronie. Waszym zadaniem jest ocenić stopień przydatności tych przedmiotów dla waszego przeŝycia według następującej skali ocen: 1 rzecz najbardziej potrzebna, 15 najmniej potrzebna. ZałoŜenia: liczba osób, która przeŝyła katastrofę jest taka sama, jak liczba osób w waszej grupie, grupa postanowiła pozostać razem, wszystkie przedmioty są w dobrym stanie, sytuacja ta przytrafiła się wam naprawdę. 26

29 Etap 1: KaŜdy z członków grupy indywidualnie ocenia kaŝdy przedmiot. Nie naleŝy rozpoczynać dyskusji na temat sytuacji, ani omawiać poszczególnych przedmiotów dopóki kaŝdy z uczestników nie dokończy swojej oceny. Etap 2: Kiedy wszyscy zakończą ocenę indywidualną naleŝy dokonać wspólnej, grupowej oceny przedmiotów. Nie naleŝy zmieniać własnej, zapisanej juŝ oceny pod wpływem dyskusji. Etap 3: Poznanie oceny eksperta i podsumowanie wyników. 27

30 Złącznik nr 2 Pustynia Sonora tabela wyborów Przedmioty Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Twoja Ocena Ocena ocena grupy eksperta Latarka na 4 baterie RóŜnica między etapem 1 a 3 RóŜnica między etapem 2 a 3 Scyzoryk Lotnicza mapa terenu Plastykowy płaszcz przeciwdeszczowy Kompas Opatrunek gazowy Pistolet kal. 45 (naładowany) Spadochron (biało czerwony) Sól w tabletkach (1000 sztuk) Ok 1 litr wody na osobę KsiąŜka Jadalne zwierzęta pustyni Okulary słoneczne (1 na osobę) 2 l. wysokoprocentowej wódki 1 okrycie wierzchnie na osobę Lusterko Razem Twój wynik: Wynik grupy: 28

31 Załącznik 3 Ocena eksperta i uzasadnienie EKSPERT: Alonzo V. Pond jest ekspertem od zagadnień związanych z przeŝyciem na pustyni. Jego zasługa jest opracowanie metody oceny poszczególnych przedmiotów. W czasie II wojny świtowej przez długi czas pracował w ramach Sił Sprzymierzonych na Saharze nad zagadnieniami przeŝycia na pustyni. W tym czasie oraz jako szef wydziału Pustyni w Centrum informacjo o Pustyni Uniwersytetu Sił Powietrznych w Bazie Siła Powietrznych w Maxwell zetknął się z wieloma przypadkami przeŝycia, które stanowią podstawę uzasadnienia poniŝszej oceny. OCENA EKSPERTA I UZASADNIENIE 1 - LUSTERKO- spośród wszystkich przedmiotów lusterko jest bezwzględnie najwaŝniejsze. Jest to najskuteczniejsze posiadanie narzędzie, przy pomocy, którego moŝesz przesłać wiadomość, o tym gdzie jesteś. W słoneczny dzień lusterko moŝe wytworzyć światło o mocy od 5 do 7 milionów kandeli. Odbity promień słoneczny jest widoczny poza linia horyzontu. Nawet gdybyś nie miał ze sobą Ŝadnego innego przedmiotu, to i tak miałbyś ponad 80% szans na to, Ŝe zostaniesz odnaleziony i uratowany w ciągu pierwszych 24 godzin. 2 - JEDNO WIERZCHNIE OKRYCIE NA OSOBĘ - Gdy juŝ masz system łączności, pozwalający ci poinformować innych gdzie jesteś, kolejną sprawą będzie zmniejszenie odwodnienia organizmu. 40% wody traconej w wyniku odwodnienia ciała następuje w trakcie pocenia się i oddychania. Ubytek wody z powodu oddychania moŝna znacznie ograniczyć, gdy zachowa się spokój. Wierzchnie okrycie, chociaŝ to moŝe wydawać się paradoksem, jest najlepszym sposobem zapobiegania nagrzaniu się ciała. Bez nich okres przeŝycia skróciłby się, co najmniej o jeden dzień. 3 - LITR WODY NA OSOBĘ-Mając tylko dwa pierwsze przedmioty mogłabyś prawdopodobnie przeŝyć trzy dni. ChociaŜ litr wody nie przedłuŝy w sposób znaczący okresu przeŝycia pozwoli zmniejszyć skutki odwodnienia organizmu. Najlepiej pić wodę wtedy, gdy jest się spragnionym, co pozwala zachować pełną świadomość pierwszego dnia. Wtedy, bowiem trzeba podjąć najwaŝniejsze decyzje i zbudować schronienie. 4 - LA TARKA (NA 4 BATERIE) - Jedynym szybkim i niezawodnym urządzeniem, przy pomocy, którego moŝna wysyłać sygnały nocą jest latarka. Latarka i lusterko dają moŝliwość wysyłania sygnałów przez 24 godziny na dobę. MoŜna jej takŝe uŝywać w róŝnych celach 29

32 w trakcie dnia. Górna część latarki z reflektorkiem i soczewką moŝe być pomocniczym przyrządem sygnalizacyjnym lub moŝe słuŝyć do rozpalenia ognia. Pojemnik na baterie moŝe być uŝywany do kopania lub jako pojemnik na wodę w procesie destylacji (zobacz plastykowy płaszcz przeciw deszczowy). 5 - SPADOCHRON (CZERWONO-BIAŁY) - Spadochron moŝe słuŝyć zarówno, jako osłona jak i jako urządzenie sygnalizacyjne. Kaktusy saqaro mogą spełnić rolę słupa namiotowego, na którym rozpięty spadochron, przy czym linki spadochronu moŝna potraktować, jako linki namiotu. Spadochron da tyle cienia, Ŝe temperatura w miejscu przez niego osłoniętym obniŝy się o 20%. 6 - SCYZORYK - ChociaŜ scyzoryk nie jest waŝny jak pięć pierwszych przedmiotów, to jednak przyda się do zmontowania schronienia oraz ścinania twardych kaktusów zawierających wodę. Wysoka ocena scyzoryka wynika z niezliczonych moŝliwości wykorzystania go. 7 - PLASTYKOWY PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY - UmoŜliwia zbudowanie słonecznego aparatu destylacyjnego. JeŜeli wykopie się w ziemi dołek i umieści nad nim rozpostarty płaszcz przeciw deszczowy, to w wyniku róŝnicy temperatur nastąpi parowanie wilgoci ze zmoczonej moczem ziemi oraz kawałków kaktusa. Wilgoć skropli się na wewnętrznej stronie płaszcza. JeŜeli w środku plastykowej powłoki umieścimy mały kamyk, powstanie czasza, z której skroplona woda będzie spływać do pojemnika na baterie umieszczonego w środku dołka. Tym sposobem da się uzyskać około jednego litra wody dziennie. Jednak wysiłek organizmu niezbędny do otrzymania wody sprawi, Ŝe ubytek wody z organizmu będzie prawdopodobnie dwukrotnie większy niŝ jego ilość. 8 - PISTOLET KALIBER 0,45 (NAŁADOWANY) - Pod koniec drugiego dnia mogą wystąpić powaŝne zaburzenia mowy i prawdopodobnie nie będziesz mógł chodzić. W takiej sytuacji pistolet byłby przydatny, jako środek sygnalizacyjny, a poza tym przy pomocy nabojów łatwo byłoby rozpalić ogień. Trzy szybko następujące po sobie wystrzały są międzynarodowym sygnałem alarmowym. Z posiadania pistoletu wynikają takŝe zagroŝenia, które są równe korzyścią z nim zwianym. W wyniku zwieszającego się odwodnienia organizmu pojawiać się będzie zniecierpliwienie, irytacja i skłonności do irracjonalnego zachowania. Dlatego teŝ najistotniejsze decyzje naleŝy podjąć zanim zacznie się proces odwodnienia. W takiej sytuacji posiadanie tak śmiercionośnego narzędzia stanowi prawdziwe zagroŝenia dla grupy. Przyjmując, Ŝe nie zostanie ono uŝyte przeciw ludziom, mogłoby być 30

33 wykorzystane do polowania, co jednak w rezultacie oznaczałoby całkowicie bezsensowny wysiłek, bowiem nawet gdyby komuś udało się zabić przy pomocy tego pistoletu, co jest mało prawdopodobne, to jedzenie mięsa doprowadziłoby do gwałtownego wzrostu odwodnienia, poniewaŝ w trakcie trawienia organizm zuŝywa znacznie ilości wody. 9 - JEDNA PARA OKULARÓW SLONECZNYCH NA OSOBĘ W warunkach intensywnego nasłonecznienia typowego dla pustyni, powaŝnym problemem zwłaszcza pod koniec drugiego dnia będzie świetlne zapalenie spojówek i słoneczne zapalenie siatkówki. Cień rzucany przez rozpięty spadochron stanowiący osłonę oraz posmarowanie twarzy wokół oczu sadzą z rozbitego samochodu powinno zmniejszyć te dolegliwość. Wykorzystanie chusteczki do nosa lub gazy z opatrunku, jako zasłony na twarz zlikwidowałoby wszystkie problemy związane ze wzrokiem. Okulary stanowiłyby rozwiązanie komfortowe OPATRUNEK GAZOWY- Z powodu niskiej wilgotności powietrza pustynia uwaŝana jest za jedno z najmniej zakaźnych miejsc na świecie. W wyniku odwodnienia krew ulega zagęszczeniu nie zachodzi niebezpieczeństwo krwawienia, o ile nie zostanie uszkodzona tętnica. Znany jest dobrze udokumentowany przypadek człowieka, który zaginął na pustyni, mimo iŝ całe jego ubranie było w strzępach, a ciało pokryte ranami nie krwawił dopóki nie został napojony. Opatrunek moŝna wykorzystać, jako sznurek lub do owinięcia nóg oraz głowy, jako ochronę przed słońcem KOMPAS- Poza tym, Ŝe odbijając promienie słoneczne kompas moŝe słuŝyć, jako urządzenie sygnalizacyjne, sam jest niemal bezuŝyteczny. Łatwy dostęp do kompasu mógłby być nawet niebezpieczny, mógłby podsunąć komuś myśl Ŝeby się oddalić LOTNICZA MAPA TERENU- Mogłaby się przydać do rozpalania ognia lub słuŝyć, jako papier toaletowy, jedna osoba mogłaby tez wykorzystać ją, jako daszek przeciwsłoneczny, ale w zasadzie jest bezuŝyteczna, a nawet niebezpieczna, poniewaŝ mogłaby zachęcić kogoś do oddalenia się KSIĄśKA JADALNE ZWIERZETA PUSTYNI Problem, wobec którego stanie grupa będzie odwodnienie, a nie głód. Zwierzęta pustyni, chociaŝ liczne rzadko dają się dostrzec, Ŝyją, poniewaŝ leŝą bezruchu, co takŝe powinni robić rozbitkowie. SpoŜycie białka spowodowałoby wzmoŝone zapotrzebowanie na wodę. Ogólna zasada mówi: jedz, jeśli masz duŝo wody, w przeciwnym razie nie jedz. 31

34 14 - DWA LITRY WYSOKOPROCENTOWEJ WÓDKI - JeŜeli ktoś umiera z powodu naduŝycia alkoholu, to zwykle dzieje się tak z powodu odwodnienia. Organizm traci ogromna ilość wody na wydalanie alkoholu. W tej sytuacji spoŝycie wódki mogłoby mieć skutek śmiertelny SÓL W TABLETAKACH (OPAKOWANIE 1000 SZTUK) - Wraz ze wzrostem odwodnienia wzrasta poziom soli we krwi, podawanie soli bez dłuŝej ilości wody sprawiłoby, Ŝe organizm pozbywałby się nadmiaru soli wraz z wodą. Skutek byłby taki sam, jak w przypadku picia wody morskiej. FIZJOLOGICZNE SKUTKI ODWODNIENIA ORGANIZMU W ZALEZNOSCI OD SPADKU WAGI CIAŁA (UTRATA WODY) Skutki odwodnienia I dzień- spadek wagi ciała 5%-10 %- pragnienie, zniecierpliwienie, zaczerwienie skory, bezsenność, bark apetytu, przyspieszenie tętna. II dzień- spadek wagi ciała 6%- 10 %- zawrót głowy, ból głowy, zaburzenie równowagi, zaburzenie mowy, trudności z oddychaniem, spadek ilości krwi. III dzień- spadek wagi ciała 11% -20%- majaczenie, opuchnięcie języka, głuchota, zaburzenie wzroku, zanik zdolności przełykania, prawdopodobnie śmierć. 32

35 Załącznik nr 4 Role grupowe wg Belbina Filar grupy: Praktyczny Organizator. Konsekwentny, pracowity, obowiązkowy, i przewidywalny. Musi posiadać umiejętności organizacyjne, zdrowy rozsądek oraz być zdyscyplinowany. Powinien umieć praktycznie wcielać w Ŝycie czyjeś pomysły. Wykonuje prace złoŝone, strukturalne. Brak elastyczności człowieka. Lider: Spokojny, opanowany, pewny siebie, posiada zdolność do dostrzegania potencjału tkwiącego w ludziach. Pobudza, motywuje, wpływa na innych. Traktowanie wszystkich, którzy mogą coś wnieść, indywidualnie i bez uprzedzeń. Wyraźne ukierunkowanie na cele. Osoba otwarta, elastyczna. Porusza się w temacie tego, co istnieje, posiada przeciętne zdolności kreatywnego działania. Człowiek czynu, akcji: śyje działaniem, jest otwarty. Wkłada największe zaangaŝowanie. Potrafi pokonywać bezwład. Lubi pracować, nie lubi nic nie robić, rozpoczyna pracę. Twórca (innowator): Siewca. Indywidualista, powaŝny i niekonwencjonalny. Wielki talent, wyobraźnia, umysł i wiedza. Lubi wyzwania i chce im sprostać. Potrafi się zachować w sytuacjach niecodziennych, nieprzewidzianych. Buja w obłokach jest skłonny do nie zwaŝania na cele praktyczne i utarte sposoby postępowania. Człowiek kontaktu: Ekstrawertyk, pełen entuzjazmu, ciekawy świata. Komunikatywny, posiada umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i badania nowości, Zdolny reagowania na wyzwania. Zdolny do kontaktów z ludźmi i wyszukiwania wszystkiego, co nowe. Skłonność utraty zainteresowania, gdy mija pierwsza fascynacja (\"słomiany zapał\"). Oceniający: Sędzia. Trzeźwo myślący, rozwaŝny. Ocenia, wartościuje. Posiada duŝy potencjał intelektualny. Umiejętność oceny, dyskrecja i zdolność do chłodnej kalkulacji. Bywa hamulcem zespołu, obniŝa motywację, zniechęca (to się nie uda, to jest bez sensu). Dusza zespołu: Człowiek grupy. Towarzyski, raczej łagodny, skromny i wraŝliwy. Buduje nastrój, klimat w grupie, potrzebuje dobrej atmosfery. Potrafi dostosować się do ludzi 33

Motywowanie, ocenianie i komunikacja w klasie z uczniem niepełnosprawnością

Motywowanie, ocenianie i komunikacja w klasie z uczniem niepełnosprawnością Motywowanie, ocenianie i komunikacja w klasie z uczniem niepełnosprawnością Zadanie pierwsze Uśmiechnij się! Jesteś na szkoleniu! 1 Cel główny szkolenia Wzbogacenie narzędzi motywujących uczniów na pracy

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO PODRĘCZNIK trenera przygotowany w ramach projektu Dobry Trener NGO Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 Zdzisław Hofman: Autorytet... 4 Małgorzata Marcinkowska: Wakacyjna szkoła Ŝycia... 5 Karol i Szymon Juros: Czy szkoła musi być nudna?... 6 Zofia Zaorska: Gratulujemy i dziękujemy.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej Spis treści Wstęp... 3 1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej... 7 2. Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła... 11

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘC PROGRAMU RAZEM DLA WROTKOWA. PROGRAM WSPIERANIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY

SCENARIUSZE ZAJĘC PROGRAMU RAZEM DLA WROTKOWA. PROGRAM WSPIERANIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY SCENARIUSZE ZAJĘC PROGRAMU RAZEM DLA WROTKOWA. PROGRAM WSPIERANIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY SEMESTR PIERWSZY Autor Sylwia Ciołek, Tomasz Peciakowski (warsztat krytycznego myślenia) Konsultacja merytoryczna

Bardziej szczegółowo

Globalna rzeczywistość to wyzwanie

Globalna rzeczywistość to wyzwanie Globalna rzeczywistość to wyzwanie Projekt okładki: Aleksandra Miciak Skład: Aleksandra Miciak Publikacja Globalna rzeczywistość to wyzwanie powstała w ramach projektu Inkubator Edukacji Globalnej dla

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara 1 TUTORIAL I Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania Redakcja skryptu: Paweł Przywara 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ETYKIETA STUDENTA 5 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIACH, CZYLI JAK KSZTAŁTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE. egzemplarz bezpłatny AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI SKRYPTY SZKOLENIOWE egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst Spis treści Wprowadzenie 5 7 19 35 57 87 109 123 133 155 177

Bardziej szczegółowo

Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie,myślenie twórcze i osobowość twórczą?

Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie,myślenie twórcze i osobowość twórczą? Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dorota Gębuś Beata Pawlica Edyta Widawska Zbigniew Wieczorek Ewa Wysocka Jak rozwijać swoje zdolności:

Bardziej szczegółowo

Richard Bandler John La Valle. Alchemia manipulacji

Richard Bandler John La Valle. Alchemia manipulacji Richard Bandler John La Valle Alchemia manipulacji Dla Pauli najpiękniejszej kobiety na świecie. Richard KsiąŜkę tę dedykuję Kathleen, która daje mi wszystko, czego tylko moŝna pragnąć, i Johnowi Sebastianowi,

Bardziej szczegółowo

Word dla dociekliwych

Word dla dociekliwych Word dla dociekliwych POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK TRENERA SZKOLENIE Z ZAKRESU MOTYWACJI DO PRACY Z GRUPĄ ODBIORCÓW MOBILNEGO CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

PODRĘCZNIK TRENERA SZKOLENIE Z ZAKRESU MOTYWACJI DO PRACY Z GRUPĄ ODBIORCÓW MOBILNEGO CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PODRĘCZNIK TRENERA SZKOLENIE Z ZAKRESU MOTYWACJI DO PRACY Z GRUPĄ ODBIORCÓW MOBILNEGO CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ramowy program szkolenia szczegółowy program realizacji modułów szkoleniowych scenariusze

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Wprowadzenie Broszura, którą oddajemy w Wasze ręce, zawiera scenariusze zajęć i warsztatów, opracowane na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją STANISŁAWY MIELIMĄKI KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK KONSPEKTY ZAJĘĆ

PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK KONSPEKTY ZAJĘĆ PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK KONSPEKTY ZAJĘĆ Autorki: Jadwiga Iwanowska Marta Kondracka-Szala Alicja Stawowczyk-Płaza Magda Szymczuk 2 Od Autorek... 4 Projekt PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK... 5 I. Konspekty

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Praca zbiorowa Projekt: Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo