RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Leszno Kuratorium Oświaty w Poznaniu

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 2/29

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Aldona Grześkowiak-Węglarz, Karol Skowronek. Badaniem objęto 18 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 16 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 11 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, osobą prowadzącą i partnerami szkoły. Przeprowadzono rozmowę w formie wywiadu grupowego z innymi pracownikami szkoły, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje trzy obszary działania szkoły: procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, respektowane są normy społeczne. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 3/29

4 Obraz szkoły Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Lesznie powstało w 2002 roku. Jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Budynek liceum usytuowany jest w zwartej zabudowie śródmiejskiej. Znajduje się w nim 7 izb lekcyjnych, świetlica i biblioteka oraz pomieszczenia socjalne. Obok budynku szkoła posiada niewielki teren rekreacyjny. Podstawowym celem jaki wyznaczyli szkole jej założyciele jest przygotowanie ucznia do skutecznego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym w duchu poszanowania indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając zasadę równości, tolerancji oraz chrześcijańskiego systemu wartości. System wychowawczy funkcjonujący w szkole oparty jest na szeroko rozwiniętej samorządności i odpowiedzialności za siebie i innych. Uczniowie angażują się w różnorodne działania prowadzone dla całej wspólnoty szkolnej, przygotowując się w ten sposób do udziału w dorosłym życiu. Uczniowie liceum respektują przyjęte powszechnie normy zachowania i mają ugruntowany system wartości, akceptowany w tym środowisku, co jest efektem realizacji przez szkołę zadań zawartych w "Karcie Ziemi". Specyfiką szkoły jest praca w małych oddziałach klasowych. Uczniom proponuje się dodatkowe zajęcia obejmujące muzykę i śpiew, taniec, sztukę i rysunek. W szkole systematycznie monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów. Nauczyciele w wysokim stopniu angażują się w realizację procesów dydaktycznych. Prowadzone działania, wynikające z wniosków analiz wyników egzaminów zewnętrznych, przekładają się na indywidualne wyniki uczniów. Wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz możliwości psychofizycznych każdego ucznia jest priorytetowym celem działania szkoły. Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową realizując projekty wspólnie z : Senvage School z Wilna, Gimnazjum Einsteina z Bratysławy, Escola Basica z Lizbony oraz Instituto Magistrale Statale Carlo Ponta z Monzy. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 4/29

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 5 Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Liceum ogólnokształcące Leszno ZIELONA Kod pocztowy Urząd pocztowy Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 23 Oddziały 3 Nauczyciele pełnozatrudnieni 1.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 7.67 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej Dzieci lub młodzież brak specyfiki 23 WIELKOPOLSKIE Leszno Leszno gmina miejska Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 5/29

6 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D) B Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D) Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D) Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D) Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D) Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój (D) Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej (B) Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. (B) Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B) W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) B Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Respektowane są normy społeczne A Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D) Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego (D) Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu (D) W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B) W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B) Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 6/29

7 Wnioski 1. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są dostosowane do potrzeb uczniów i nakierowane na kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się. 2. Wspólne działania podejmowane przez pracowników szkoły na rzecz wzmacniania pozytywnych zachowań uczniów i eliminowania zagrożeń przekładają się na zachowania zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. 3. Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie, a jasno określone reguły i wzorce postępowania są akceptowane przez rodziców i uczniów oraz nauczycieli. 4. W szkole dokonuje się analiz wyników egzaminu maturalnego, ewaluacji wewnętrznej i innych badań w niej prowadzonych, na tej podstawie formułuje się wnioski wykorzystywane w przebiegu procesów edukacyjnych. 5. Działania szkoły, wynikające z wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów, przyczyniają się do wzrostu wyników kształcenia lub innych różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. 6. Specyfiką szkoły jest praca w małych oddziałach klasowych nakierowana na działanie w atmosferze sprzyjającej uczeniu się. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 7/29

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Poziom spełnienia wymagania: B Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są dostosowane do potrzeb uczniów i nakierowane na kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się. Atmosfera pracy na lekcji jest nakierowana na działanie i sprzyja uczeniu się. Większość uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania. Dzięki motywacji i pomocy nauczycieli, młodzież lubi się uczyć. W szkole prowadzone są różnorodne działania, by informacja zwrotna o postępach w nauce oraz ocenianie pomagały uczniom uczyć się. Uczniowie mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów podczas lekcji i innych zajęć w szkole. Zdaniem uczniów, rzadziej pracują oni nad zadaniami wymyślonymi przez siebie samych lub innych uczniów. W szkole podejmowane są nowatorskie działania, które pozytywnie wpływają na rozwój uczniów. Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału Planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów i uwzględnia ich potrzeby edukacyjne. Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody pracy a sposób w jaki uczą zachęca uczniów do nauki i powoduje, że są oni zainteresowani tematem (Rys. 1j i 2j). Uczniom podoba się miła atmosfera w czasie zajęć i podejście nauczycieli (Rys. 3j i 4j) oraz to, że lekcje są prowadzone w taki sposób aby nie musieli się dużo uczyć w domu. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 8/29

9 Rys. 1j Rys. 2j Rys. 3j Rys. 4j Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 9/29

10 Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się Uczniowie deklarują, że nauczyciele wyjaśniają im, jak się uczyć i dzięki temu potrafią to robić (Rys. 1j). W opinii nauczycieli większość uczniów potrafi uczyć się samodzielnie (Rys. 2j). Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele tworzą sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań oraz umożliwiające wyrażanie swoich opinii. Kształtują także u młodzieży umiejętność uczenia się. Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się W szkole panuje atmosfera sprzyjająca dobrym relacjom miedzy uczniami. Wzajemne relacje miedzy nauczycielem i uczniami są życzliwe, a uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie (Rys. 1j - 4j). W opinii rodziców nauczyciele dbają o dobre relacje między uczniami i traktują wszystkich równie dobrze (Rys. 5j i 6j). Podczas zajęć nauczyciele wyrażają akceptację i wykorzystują w swojej pracy opinie wyrażane przez uczniów. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 10/29

11 Rys. 1j Rys. 2j Rys. 3j Rys. 4j Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 11/29

12 Rys. 5j Rys. 6j Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania Zdecydowana większość uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania (Rys. 1j, 2j). Potwierdzają to obserwacje zajęć, a uczniowie twierdzą, że na wszystkich, bądź na większości zajęć wiedzą, dlaczego czegoś się uczą. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 12/29

13 Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach. Działania te są powszechne. Uczniowie otrzymują pomoc od nauczycieli zawsze kiedy potrzebują takiego wsparcia(rys. 1j). Takie działania nauczycieli sprawiają, że młodzież lubi się uczyć (Rys. 2j). Zdaniem rodziców, nauczyciele wierzą w możliwości ich dzieci oraz chwalą je (Rys. 3j i 4j). Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 13/29

14 Rys. 1j Rys. 2j Rys. 3j Rys. 4j Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 14/29

15 Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Nauczyciele prowadzą różnorodne działania, by informacja zwrotna o postępach w nauce oraz ocenianie pomagały uczniom uczyć się. Potwierdza to opinia ankietowanych uczniów, którzy deklarują, że nauczyciele uzasadniają większość wystawianych stopni, rozmawiają z nimi o postępach i trudnościach w nauce (Rys. 1j), a także o tym, co wpływa na ich sukcesy (rys. 2j). Uczniowie są oceniani według ustalonych i jasnych zasad. W trakcie zajęć nauczyciele zwracają uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania uczniów, które są prawidłowe. Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej Uczniowie mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów podczas lekcji i innych zajęć w szkole. Uczniowie w ankietach zadeklarowali, że to, czego uczą się w szkole, przydaje im się w codziennym życiu oraz, że na lekcjach mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą. Nauczyciele uczący w jednym oddziale podczas wywiadu podali, że dbają o to, by pokazywać uczniom tej klasy związki między tym, co dzieje się na lekcji a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie. Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele poruszają zagadnienia z innych przedmiotów, a uczniowie mają możliwość odwoływania się do swoich doświadczeń. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 15/29

16 Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Nauczyciele (ankieta) podają, że dają uczniom możliwość wyboru zajęć pozalekcyjnych, terminów testów, sprawdzianów, sposobu oceniania, metod pracy oraz tematyki lekcji. Ankietowani uczniowie odpowiedzieli, że nauczyciele zachęcają ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów. Podali również od czego, ich zdaniem, zależą ich wyniki w nauce (Rys. 1w). Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele rozmawiali z uczniami o tym, w jaki sposób będzie przebiegać lekcja oraz dawali im możliwość zastanowienia się, czego się nauczyli. Rys.1w Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 16/29

17 Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem Uczniowie podczas lekcji wykonują zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów (Rys. 1j) oraz pracują w grupach lub parach (Rys. 2j). Sprawdzają sobie nawzajem poprawność wykonywania zadań i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Zdaniem nauczycieli przygotowywane przez uczniów prezentacje i referaty także są przykładem wzajemnego uczenie się uczniów. Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów W szkole podejmuje się działania nowatorskie, które wpływają na rozwój uczniów. Zdaniem dyrektora nowatorska jest organizacja pracy szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w szkole, plan sprawdzianów publikowany na stronie internetowej szkoły, system zapewniania bezpieczeństwa fizycznego uczniów (system wejściowych kart elektronicznych do szkoły). Szkoła jest również miejscem, gdzie prowadzi się różnorodne badania naukowe przyjmując jako próby badawcze nauczycieli bądź uczniów tej szkoły. Badania te prowadzone były do tej pory dla Uniwersytetu w Daugavpils na Łotwie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotyczyły rozumienia wartości, motywowania uczniów do pracy, samorządności w szkołach, rozumienia formalnego i nieformalnego lidera szkolnego. Praca szkoły prezentowana była na światowej konferencji The Eartch Charter +10 w Ahmedabadzie w Indiach jako przykład szkoły pracującej w oparciu o właściwe (światowe) rozumienie zrównoważonego rozwoju, nie tylko ograniczonego do sfery ekologii i ochrony środowiska. W oparciu o te badania powstało kilka naukowych publikacji i materiały do prac doktorskich. Część nauczycieli stosuje nowatorskie rozwiązania dotyczące metod pracy, wykorzystania środków dydaktycznych, komunikacji z uczniami i rodzicami. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 17/29

18 Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B Strategia uczenia w badanej szkole związana jest w istotny sposób z osiągnięciami i postępami indywidualnych uczniów oraz z zalecanymi warunkami i sposobami kształcenia wynikającymi z podstawy programowej. Nauczanie w liceum wpisuje się w kształcenie umiejętności każdego ucznia na miarę jego możliwości i predyspozycji oraz przygotowywanie uczniów do podjęcia dalszej edukacji oraz funkcjonowania na rynku pracy. Szkoła bada wyniki uczniów z gimnazjum, aby stworzyć szanse każdemu z nich. Organizuje naukę dla uczniów o określonych potrzebach edukacyjnych oraz tworzy warunki do uzupełnienia ich wiadomości i umiejętności. W trakcie nauki monitoruje postępy uczniów, aby dostosowywać proces edukacyjny do ich osiągnięć, np. modyfikuje system oceniania, metody i formy pracy na lekcji, analizuje wyniki osiągnięć każdego ucznia na egzaminie maturalnym. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego W szkole realizuję się podstawę programową z wykorzystaniem wiedzy na temat osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym. Przeprowadzane na początku roku szkolnego działania nauczycieli, diagnozujące wiedzę i umiejętności uczniów, sprzyjają realizacji podstawy programowej uwzględniającej osiągnięcia uczniów z wcześniejszego etapu edukacyjnego. Diagnoza wstępna oparta jest na analizie wyników egzaminów gimnazjalnych. Jest to podstawa planowania własnej pracy. Jak również punkt wyjścia do analiz postępów uczniów w całym okresie nauczania aż do egzaminu maturalnego. Analiza ta wraz z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz zapisami podstawy programowej jest podstawą do wyboru podręcznika, programu nauczania oraz metod pracy z uczniami. Nauczyciele dodatkowo prowadzą własną analizę wstępną, która służy do właściwego zaplanowania procesu dydaktycznego. Narzędzia do diagnozy wstępnej są opracowywane przez nauczycieli indywidualnie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwojowych i psychoedukacyjnych każdego ucznia, co zaobserwowano także na prowadzonych przez nauczycieli zajęciach. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 18/29

19 Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Podstawa programowa jest realizowana przez nauczycieli z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Największą uwagę zwraca się na kształtowanie umiejętności: komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, pracy zespołowej, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji, uczenia się, czytania oraz kształtowania umiejętności rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów. Nauczyciele deklarują kształtowanie tych umiejętności u uczniów na wszystkich lub większości zajęć (Rys. 1j i 2j). Obserwacje zajęć wskazują, że nauczyciele rozwijali u uczniów wskazane umiejętności. Rzadziej pracowano nad kształtowaniem umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętnością formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa, umiejętnością wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. Nauczyciele uwzględniają w procesie lekcyjnym zalecane warunki realizacji podstawy programowej ustalone dla danego przedmiotu nauczania. Rys. 1j Rys. 2j Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 19/29

20 Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Wszyscy nauczyciele monitorują i analizują nabywanie przez każdego ucznia wiadomości i umiejętności uwzględniając jego możliwości rozwojowe. Formułowane są i wdrażane wnioski z tych analiz w szczególności w celu planowania i modyfikacji warsztatu pracy (Rys.1o). Nauczyciele podają, że stosują różne metody i narzędzia do monitorowania osiągnięć uczniów, np.: sprawdzają, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie, zadają pytania i stwarzają uczniom możliwość ich zadawania, proszą uczniów o podsumowanie ćwiczeń, zbierają informacje zwrotne, stosują ocenianie bieżące i podsumowujące (Rys.1w). Obserwacje zajęć potwierdzają, że nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia, najczęściej sprawdzając, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania oraz zadają pytania kontrolne. Zdecydowana większość uczniów stwierdza, że nauczyciele na wszystkich lub większości zajęć upewniają się, czy właściwie zrozumieli to, o czym była na nich mowa, czemu jak wynika z obserwacji sprzyja przyjazna pełna zaufania atmosfera (Rys.1j). Rys. 1j Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 20/29

21 Rys.1o Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 21/29

22 Rys.1w Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 22/29

23 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Działania szkoły, wynikające z wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów, przyczyniają się do wzrostu wyników kształcenia lub innych różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Odbywa się to poprzez m.in.: indywidualny dobór zestawu przedmiotów realizowany w zakresie rozszerzonym (w klasie II), pomoc w wyborze przedmiotów maturalnych, kontakt z wyższymi uczelniami w sprawie rekrutacji, indywidualną analizę osiągnięć uczniów (od egzaminu gimnazjalnego poprzez średnie ocen w każdej klasie, informację o rokowaniach maturalnych przekazywane każdemu uczniowi), ocenianie pozwalające poprawiać każdemu uczniowi każda oceną dowolna ilość razy, wyjazdy do opery, teatru, realizację godzin projektowych, wymiany kulturalne przyczyniające się do wzrostu motywacji do nauki języków obcych. Stosowane w szkole rozwiązania w większości uczniów przyczyniają się do wzrostu wyników w porównaniu z egzaminem gimnazjalnym. Ponadto zauważalny jest zdecydowany wszechstronny rozwój uczniów w szczególności w zakresie ich kompetencji interpersonalnych, poprawy frekwencji oraz wiary we własne możliwości. Wyniki analizy wyników egzaminu maturalnego potwierdzają zasadność podejmowanych przez szkołę działań. Z analizy danych zastanych wynika, iż zdawalność egzaminu maturalnego utrzymuje się na stałym wysokim poziomie i jest miarą sukcesu każdego ucznia. Średnie wyniki procentowe szkoły z przedmiotów na poziomie podstawowym plasują się w skali staninowej województwa wielkopolskiego następująco: np. w roku 2013 z języka polskiego, szkoła uzyskała wynik na poziomie 7 stanina (wysoki), w roku 2012 na poziomie 9 stanina (najwyższy), w roku 2011 na poziomie 5 stanina (średni). Z matematyki na poziomie podstawowym w roku 2013 osiągnięto wyniki na poziomie 5 stanina (średni), w roku 2012 na poziomie 6 stanina (wyżej średni), w roku 2011 na poziomie 6 stanina (wyżej średni). Większość badanych uczniów informuje, że są zadowoleni z rozwijania swoich umiejętności, w szczególności z uzyskiwanych ocen, sukcesów w nauce danego przedmiotu, rozwijania swoich talentów i zainteresowań w szkole. Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła podejmuje działania, które służą przygotowaniu uczniów do odnoszenia sukcesów w kolejnym etapie edukacyjnym oraz na rynku pracy. Najczęściej rozwijanymi przez nauczycieli u uczniów umiejętnościami są umiejętność planowania, projektowania, pracy w grupie, poruszania się na rynku pracy również poza granicami kraju, autoprezentacji, posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Kształtowanie takich cech osobowości jak: prawdomówność, odpowiedzialność i uczciwość. Z informacji uzyskanych od badanych wynika, że uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na wyższym etapie kształcenia, podejmują studia wyższe nie tylko w kraju ale też poza jego granicami. Jako absolwenci angażują się w realizację przedsięwzięć i konferencji odbywających się w szkole. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 23/29

24 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Poziom spełnienia wymagania: A Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne jest priorytetowym obszarem działania szkoły. W tym zakresie wprowadzono nowe rozwiązania. Uczniowie w tej szkole czują się bezpiecznie, a jasno określone reguły i wzorce postępowania są analizowane i akceptowane przez rodziców i uczniów oraz nauczycieli. Różnorodne przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne poparte dobrymi przykładami nauczycieli i codzienna troska o bezpieczeństwo i kulturę współżycia dobrze wpływają na uczniów. Rodzice oraz uczniowie mają prawo zgłaszania swoich inicjatyw do modyfikacji działań wychowawczych i w razie potrzeby z niego korzystają. Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne Działania szkoły zapewniają wszystkim uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem w pracy wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkoły. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, zarówno na lekcjach jak i podczas przerw. Podobnie poczucie bezpieczeństwa mają podczas pobytu na terenie szkoły, poza zwykłymi godzinami jej pracy (Rys.1j i 2j). Uczniowie nie zgłaszają agresywnych zachowań ze strony rówieśników (Rys.1w i 2w). O skuteczności działań szkoły w zapewnianiu uczniom bezpieczeństwa świadczą opinie wyrażane przez partnerów, przedstawiciela osoby prowadzącej i innych pracowników szkoły. Dobrym zwyczajem tej szkoły jest reguła, że o nieobecności ucznia natychmiast informuje się rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, nikt niepożądany nie wejdzie tej szkoły, gdyż istnieje odpowiedni monitoring oraz system zabezpieczający. Na bieżąco dokonywane są przeglądy stanu technicznego budynku użytkowanego przez szkołę. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 24/29

25 Rys. 1j Rys. 2j Rys.1w Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 25/29

26 Rys.2w Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego. Ponad połowa uczniów deklaruje, że uczestniczy w organizowanych przez samorząd uczniowski imprezach szkolnych, konkursach i zawodach, a połowa wskazuje siebie jako ich współorganizatora (Rys.1w). W szkole realizowane są inicjatywy uczniów, np.: cykliczne przedstawienia pod hasłem "Impresje jesienne", zbiórka dla Schroniska zwierząt w Henrykowie czy wyjazdy do teatru we Wrocławiu. Efektem pracy samorządu uczniowskiego jest integracja wszystkich uczniów i nauczycieli oraz aktywny udział rodziców w życiu szkoły. Nauczyciele akceptują działania i pomysły uczniów, motywują ich do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz swojego rozwoju, wspierają uczniów. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 26/29

27 Rys.1w Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgadniane i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców. W szkole obowiązują i są respektowane wartości i normy społeczne takie jak: odpowiedzialność za siebie, innych i mienie szkoły, odpowiedzialność za swój rozwój, współpraca, wartości etyczne wynikające z przyjętej w szkole "Karty Ziemi" związane z ideą zrównoważonego rozwoju. Rodzice i uczniowie akceptują obowiązujące w szkole wartości i normy społeczne. Większość uczniów oraz rodziców deklaruje, że mają wpływ na obowiązujące w szkole zasady zachowania. Uczniowie rozmawiają z nauczycielami jak się zachowywać na lekcjach oraz podczas godzin projektowych, kiedy to realizują również tematy związane z przestrzeganiem obowiązujących zasad i norm zachowania. Obserwacje zajęć wskazują, że relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku, równości i zaufaniu. Pracownicy szkoły są zdania, że uczniowie respektują obowiązujące normy, są odpowiedzialni, uczą się współpracy ale i są świadomi, iż pracują dla siebie. Większość rodziców jest zdania, że nauczyciele szanują ich dzieci, a ponad połowa, że nauczyciele traktują wszystkich uczniów równie dobrze. Uczniowie podają, iż z ich inicjatywy wprowadzono zakaz słuchania głośnej muzyki w szkole (zostało to przyjęte i jest przestrzegane). Nie było inicjatyw, które nie zostały przyjęte. W opinii uczniów ich szkoła jest "przyjemna, bezpieczna, wesoła, jest szansą na ich indywidualną realizację, jest przyjazna, oferuje dużo możliwości, jest fajna i ładna". Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 27/29

28 Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb W szkole, wspólnie z uczniami i rodzicami analizuje się podejmowane działania wychowawcze. Analizy te dokonywane są na zebraniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, podczas lekcji wychowawczych i ze względu na stabilną sytuację wychowawczą głównie mają one na celu podejmowanie nowych zadań zmierzających bardziej w kierunku zapobiegania, aniżeli modyfikacji. Profilaktyka i przewidywanie ogólnych zagrożeń są podstawą pracy szkoły w tym zakresie. Szkoła na bieżąco przewiduje możliwe zagrożeniom oraz stara się do nich we właściwy sposób przygotować. Wszyscy są świadomi możliwych zagrożeń ale w szkole nie notowano zachowań niewłaściwych lub występowania możliwych zagrożeń także związanych ze stosowaniem używek. Informacja o możliwych zagrożeniach jest co roku przekazywana rodzicom przez dyrektora szkoły, a wychowawcy na bieżąco informują rodziców o ewentualnych faktach. W szkole panuje kult postawy estetycznej, a zachowania niewłaściwe nie są modne. Uczniowie sami reagują na zachowania niewłaściwe lub przez nich nieakceptowane. Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice Inicjatywy rodziców i uczniów są wykorzystywane w modyfikacji działań wychowawczych. Rodzice zgłaszają swoje propozycje bezpośrednio wychowawcom lub za pośrednictwem Rady Rodziców, na której forum dyskutowane są ich postulaty i inicjatywy dotyczące np.: zaniechania palenia papierosów, organizacji lekcji wychowania fizycznego. Propozycjami uczniów są zawsze propozycje włączenia się w różne akcje charytatywne, np. na rzecz parafii, dzieci potrzebujących pomocy jak również na rzecz schroniska dla zwierząt. W ostatnim czasie proponowane i konsultowane były wyjazdy dydaktyczne, organizacja sklepiku w szkole czy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zdaniem rodziców dyrektor i nauczyciele są otwarci na zgłaszane przez uczniów i rodziców różnorodne propozycje i zawsze spotykają się z dużą życzliwością i zainteresowaniem ze strony wszystkich pracowników szkoły i są przez nich akceptowani. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 28/29

29 Raport sporządzili Aldona Grześkowiak-Węglarz Karol Skowronek Kurator Oświaty:... Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 29/29

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU Szczecinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Piekary Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 7 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Formy nadzoru pedagogicznego kontrola ewaluacja wspomaganie Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Prawa i Administracji dla Dorosłych "ŻAK" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła podstawowa Nr 119 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok stycznia 2014

Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok stycznia 2014 Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok 14-16 stycznia 2014 Porządek narady 1. Stan realizacji zadań nadzoru pedagogicznego. Wyniki i wnioski. 2. Zadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM

RAPORT Z EWALUACJI WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM RAPORT Z EWALUACJI CEL EWALUACJI Zebranie informacji dotyczących respektowania w placówce norm społecznych Ustalenie: Czy podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 9 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" Koszalin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szczawnica Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli. Szanowna Pani / Szanowny Panie!

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli. Szanowna Pani / Szanowny Panie! Kwestioriusz ankiety dla uczycieli Szanow Pani / Szanowny Panie! Jednym z działań badawczych w ramach ewaluacji zewnętrznej jest przeprowadzenie ankiety z uczycielami. Jej celem jest zgromadzenia danych

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy 2/34

Wstęp. Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy 2/34 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy Opalenica Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Łęce Łęka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące "WORLD" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum STO w Szczecinku Szczecinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Alwerni Alwernia Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Przebieg ewaluacji. RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie 76-009 Bonin 1

Przebieg ewaluacji. RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie 76-009 Bonin 1 Przebieg ewaluacji Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych "Żak" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Świebodzinie im. bł. Matki Teresy z Kalkuty Świebodzin Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 2 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Brzeszcze Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Postawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY Zespół ds. ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo