RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Leszno Kuratorium Oświaty w Poznaniu

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 2/29

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Aldona Grześkowiak-Węglarz, Karol Skowronek. Badaniem objęto 18 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 16 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 11 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, osobą prowadzącą i partnerami szkoły. Przeprowadzono rozmowę w formie wywiadu grupowego z innymi pracownikami szkoły, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje trzy obszary działania szkoły: procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, respektowane są normy społeczne. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 3/29

4 Obraz szkoły Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Lesznie powstało w 2002 roku. Jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Budynek liceum usytuowany jest w zwartej zabudowie śródmiejskiej. Znajduje się w nim 7 izb lekcyjnych, świetlica i biblioteka oraz pomieszczenia socjalne. Obok budynku szkoła posiada niewielki teren rekreacyjny. Podstawowym celem jaki wyznaczyli szkole jej założyciele jest przygotowanie ucznia do skutecznego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym w duchu poszanowania indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając zasadę równości, tolerancji oraz chrześcijańskiego systemu wartości. System wychowawczy funkcjonujący w szkole oparty jest na szeroko rozwiniętej samorządności i odpowiedzialności za siebie i innych. Uczniowie angażują się w różnorodne działania prowadzone dla całej wspólnoty szkolnej, przygotowując się w ten sposób do udziału w dorosłym życiu. Uczniowie liceum respektują przyjęte powszechnie normy zachowania i mają ugruntowany system wartości, akceptowany w tym środowisku, co jest efektem realizacji przez szkołę zadań zawartych w "Karcie Ziemi". Specyfiką szkoły jest praca w małych oddziałach klasowych. Uczniom proponuje się dodatkowe zajęcia obejmujące muzykę i śpiew, taniec, sztukę i rysunek. W szkole systematycznie monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów. Nauczyciele w wysokim stopniu angażują się w realizację procesów dydaktycznych. Prowadzone działania, wynikające z wniosków analiz wyników egzaminów zewnętrznych, przekładają się na indywidualne wyniki uczniów. Wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz możliwości psychofizycznych każdego ucznia jest priorytetowym celem działania szkoły. Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową realizując projekty wspólnie z : Senvage School z Wilna, Gimnazjum Einsteina z Bratysławy, Escola Basica z Lizbony oraz Instituto Magistrale Statale Carlo Ponta z Monzy. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 4/29

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 5 Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Liceum ogólnokształcące Leszno ZIELONA Kod pocztowy Urząd pocztowy Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 23 Oddziały 3 Nauczyciele pełnozatrudnieni 1.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 7.67 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej Dzieci lub młodzież brak specyfiki 23 WIELKOPOLSKIE Leszno Leszno gmina miejska Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 5/29

6 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D) B Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D) Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D) Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D) Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D) Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój (D) Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej (B) Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. (B) Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B) W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) B Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Respektowane są normy społeczne A Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D) Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego (D) Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu (D) W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B) W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B) Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 6/29

7 Wnioski 1. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są dostosowane do potrzeb uczniów i nakierowane na kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się. 2. Wspólne działania podejmowane przez pracowników szkoły na rzecz wzmacniania pozytywnych zachowań uczniów i eliminowania zagrożeń przekładają się na zachowania zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. 3. Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie, a jasno określone reguły i wzorce postępowania są akceptowane przez rodziców i uczniów oraz nauczycieli. 4. W szkole dokonuje się analiz wyników egzaminu maturalnego, ewaluacji wewnętrznej i innych badań w niej prowadzonych, na tej podstawie formułuje się wnioski wykorzystywane w przebiegu procesów edukacyjnych. 5. Działania szkoły, wynikające z wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów, przyczyniają się do wzrostu wyników kształcenia lub innych różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. 6. Specyfiką szkoły jest praca w małych oddziałach klasowych nakierowana na działanie w atmosferze sprzyjającej uczeniu się. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 7/29

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Poziom spełnienia wymagania: B Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są dostosowane do potrzeb uczniów i nakierowane na kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się. Atmosfera pracy na lekcji jest nakierowana na działanie i sprzyja uczeniu się. Większość uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania. Dzięki motywacji i pomocy nauczycieli, młodzież lubi się uczyć. W szkole prowadzone są różnorodne działania, by informacja zwrotna o postępach w nauce oraz ocenianie pomagały uczniom uczyć się. Uczniowie mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów podczas lekcji i innych zajęć w szkole. Zdaniem uczniów, rzadziej pracują oni nad zadaniami wymyślonymi przez siebie samych lub innych uczniów. W szkole podejmowane są nowatorskie działania, które pozytywnie wpływają na rozwój uczniów. Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału Planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów i uwzględnia ich potrzeby edukacyjne. Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody pracy a sposób w jaki uczą zachęca uczniów do nauki i powoduje, że są oni zainteresowani tematem (Rys. 1j i 2j). Uczniom podoba się miła atmosfera w czasie zajęć i podejście nauczycieli (Rys. 3j i 4j) oraz to, że lekcje są prowadzone w taki sposób aby nie musieli się dużo uczyć w domu. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 8/29

9 Rys. 1j Rys. 2j Rys. 3j Rys. 4j Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 9/29

10 Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się Uczniowie deklarują, że nauczyciele wyjaśniają im, jak się uczyć i dzięki temu potrafią to robić (Rys. 1j). W opinii nauczycieli większość uczniów potrafi uczyć się samodzielnie (Rys. 2j). Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele tworzą sytuacje sprzyjające poszukiwaniu przez uczniów różnych rozwiązań oraz umożliwiające wyrażanie swoich opinii. Kształtują także u młodzieży umiejętność uczenia się. Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się W szkole panuje atmosfera sprzyjająca dobrym relacjom miedzy uczniami. Wzajemne relacje miedzy nauczycielem i uczniami są życzliwe, a uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie (Rys. 1j - 4j). W opinii rodziców nauczyciele dbają o dobre relacje między uczniami i traktują wszystkich równie dobrze (Rys. 5j i 6j). Podczas zajęć nauczyciele wyrażają akceptację i wykorzystują w swojej pracy opinie wyrażane przez uczniów. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 10/29

11 Rys. 1j Rys. 2j Rys. 3j Rys. 4j Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 11/29

12 Rys. 5j Rys. 6j Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania Zdecydowana większość uczniów zna stawiane przed nimi cele i formułowane wobec nich oczekiwania (Rys. 1j, 2j). Potwierdzają to obserwacje zajęć, a uczniowie twierdzą, że na wszystkich, bądź na większości zajęć wiedzą, dlaczego czegoś się uczą. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 12/29

13 Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach. Działania te są powszechne. Uczniowie otrzymują pomoc od nauczycieli zawsze kiedy potrzebują takiego wsparcia(rys. 1j). Takie działania nauczycieli sprawiają, że młodzież lubi się uczyć (Rys. 2j). Zdaniem rodziców, nauczyciele wierzą w możliwości ich dzieci oraz chwalą je (Rys. 3j i 4j). Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 13/29

14 Rys. 1j Rys. 2j Rys. 3j Rys. 4j Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 14/29

15 Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Nauczyciele prowadzą różnorodne działania, by informacja zwrotna o postępach w nauce oraz ocenianie pomagały uczniom uczyć się. Potwierdza to opinia ankietowanych uczniów, którzy deklarują, że nauczyciele uzasadniają większość wystawianych stopni, rozmawiają z nimi o postępach i trudnościach w nauce (Rys. 1j), a także o tym, co wpływa na ich sukcesy (rys. 2j). Uczniowie są oceniani według ustalonych i jasnych zasad. W trakcie zajęć nauczyciele zwracają uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania uczniów, które są prawidłowe. Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej Uczniowie mają możliwość powiązania różnych dziedzin wiedzy i nauczanych przedmiotów podczas lekcji i innych zajęć w szkole. Uczniowie w ankietach zadeklarowali, że to, czego uczą się w szkole, przydaje im się w codziennym życiu oraz, że na lekcjach mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą. Nauczyciele uczący w jednym oddziale podczas wywiadu podali, że dbają o to, by pokazywać uczniom tej klasy związki między tym, co dzieje się na lekcji a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie. Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele poruszają zagadnienia z innych przedmiotów, a uczniowie mają możliwość odwoływania się do swoich doświadczeń. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 15/29

16 Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Nauczyciele (ankieta) podają, że dają uczniom możliwość wyboru zajęć pozalekcyjnych, terminów testów, sprawdzianów, sposobu oceniania, metod pracy oraz tematyki lekcji. Ankietowani uczniowie odpowiedzieli, że nauczyciele zachęcają ich do wymyślania i realizowania własnych pomysłów. Podali również od czego, ich zdaniem, zależą ich wyniki w nauce (Rys. 1w). Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele rozmawiali z uczniami o tym, w jaki sposób będzie przebiegać lekcja oraz dawali im możliwość zastanowienia się, czego się nauczyli. Rys.1w Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 16/29

17 Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem Uczniowie podczas lekcji wykonują zadania wymyślone przez siebie lub innych uczniów (Rys. 1j) oraz pracują w grupach lub parach (Rys. 2j). Sprawdzają sobie nawzajem poprawność wykonywania zadań i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Zdaniem nauczycieli przygotowywane przez uczniów prezentacje i referaty także są przykładem wzajemnego uczenie się uczniów. Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów W szkole podejmuje się działania nowatorskie, które wpływają na rozwój uczniów. Zdaniem dyrektora nowatorska jest organizacja pracy szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania obowiązujący w szkole, plan sprawdzianów publikowany na stronie internetowej szkoły, system zapewniania bezpieczeństwa fizycznego uczniów (system wejściowych kart elektronicznych do szkoły). Szkoła jest również miejscem, gdzie prowadzi się różnorodne badania naukowe przyjmując jako próby badawcze nauczycieli bądź uczniów tej szkoły. Badania te prowadzone były do tej pory dla Uniwersytetu w Daugavpils na Łotwie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotyczyły rozumienia wartości, motywowania uczniów do pracy, samorządności w szkołach, rozumienia formalnego i nieformalnego lidera szkolnego. Praca szkoły prezentowana była na światowej konferencji The Eartch Charter +10 w Ahmedabadzie w Indiach jako przykład szkoły pracującej w oparciu o właściwe (światowe) rozumienie zrównoważonego rozwoju, nie tylko ograniczonego do sfery ekologii i ochrony środowiska. W oparciu o te badania powstało kilka naukowych publikacji i materiały do prac doktorskich. Część nauczycieli stosuje nowatorskie rozwiązania dotyczące metod pracy, wykorzystania środków dydaktycznych, komunikacji z uczniami i rodzicami. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 17/29

18 Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B Strategia uczenia w badanej szkole związana jest w istotny sposób z osiągnięciami i postępami indywidualnych uczniów oraz z zalecanymi warunkami i sposobami kształcenia wynikającymi z podstawy programowej. Nauczanie w liceum wpisuje się w kształcenie umiejętności każdego ucznia na miarę jego możliwości i predyspozycji oraz przygotowywanie uczniów do podjęcia dalszej edukacji oraz funkcjonowania na rynku pracy. Szkoła bada wyniki uczniów z gimnazjum, aby stworzyć szanse każdemu z nich. Organizuje naukę dla uczniów o określonych potrzebach edukacyjnych oraz tworzy warunki do uzupełnienia ich wiadomości i umiejętności. W trakcie nauki monitoruje postępy uczniów, aby dostosowywać proces edukacyjny do ich osiągnięć, np. modyfikuje system oceniania, metody i formy pracy na lekcji, analizuje wyniki osiągnięć każdego ucznia na egzaminie maturalnym. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego W szkole realizuję się podstawę programową z wykorzystaniem wiedzy na temat osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym. Przeprowadzane na początku roku szkolnego działania nauczycieli, diagnozujące wiedzę i umiejętności uczniów, sprzyjają realizacji podstawy programowej uwzględniającej osiągnięcia uczniów z wcześniejszego etapu edukacyjnego. Diagnoza wstępna oparta jest na analizie wyników egzaminów gimnazjalnych. Jest to podstawa planowania własnej pracy. Jak również punkt wyjścia do analiz postępów uczniów w całym okresie nauczania aż do egzaminu maturalnego. Analiza ta wraz z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz zapisami podstawy programowej jest podstawą do wyboru podręcznika, programu nauczania oraz metod pracy z uczniami. Nauczyciele dodatkowo prowadzą własną analizę wstępną, która służy do właściwego zaplanowania procesu dydaktycznego. Narzędzia do diagnozy wstępnej są opracowywane przez nauczycieli indywidualnie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwojowych i psychoedukacyjnych każdego ucznia, co zaobserwowano także na prowadzonych przez nauczycieli zajęciach. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 18/29

19 Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Podstawa programowa jest realizowana przez nauczycieli z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Największą uwagę zwraca się na kształtowanie umiejętności: komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, pracy zespołowej, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji, uczenia się, czytania oraz kształtowania umiejętności rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów. Nauczyciele deklarują kształtowanie tych umiejętności u uczniów na wszystkich lub większości zajęć (Rys. 1j i 2j). Obserwacje zajęć wskazują, że nauczyciele rozwijali u uczniów wskazane umiejętności. Rzadziej pracowano nad kształtowaniem umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętnością formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa, umiejętnością wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. Nauczyciele uwzględniają w procesie lekcyjnym zalecane warunki realizacji podstawy programowej ustalone dla danego przedmiotu nauczania. Rys. 1j Rys. 2j Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 19/29

20 Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Wszyscy nauczyciele monitorują i analizują nabywanie przez każdego ucznia wiadomości i umiejętności uwzględniając jego możliwości rozwojowe. Formułowane są i wdrażane wnioski z tych analiz w szczególności w celu planowania i modyfikacji warsztatu pracy (Rys.1o). Nauczyciele podają, że stosują różne metody i narzędzia do monitorowania osiągnięć uczniów, np.: sprawdzają, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania, czy właściwie zrozumieli omawiane kwestie, zadają pytania i stwarzają uczniom możliwość ich zadawania, proszą uczniów o podsumowanie ćwiczeń, zbierają informacje zwrotne, stosują ocenianie bieżące i podsumowujące (Rys.1w). Obserwacje zajęć potwierdzają, że nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia, najczęściej sprawdzając, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania oraz zadają pytania kontrolne. Zdecydowana większość uczniów stwierdza, że nauczyciele na wszystkich lub większości zajęć upewniają się, czy właściwie zrozumieli to, o czym była na nich mowa, czemu jak wynika z obserwacji sprzyja przyjazna pełna zaufania atmosfera (Rys.1j). Rys. 1j Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 20/29

21 Rys.1o Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 21/29

22 Rys.1w Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 22/29

23 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Działania szkoły, wynikające z wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów, przyczyniają się do wzrostu wyników kształcenia lub innych różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Odbywa się to poprzez m.in.: indywidualny dobór zestawu przedmiotów realizowany w zakresie rozszerzonym (w klasie II), pomoc w wyborze przedmiotów maturalnych, kontakt z wyższymi uczelniami w sprawie rekrutacji, indywidualną analizę osiągnięć uczniów (od egzaminu gimnazjalnego poprzez średnie ocen w każdej klasie, informację o rokowaniach maturalnych przekazywane każdemu uczniowi), ocenianie pozwalające poprawiać każdemu uczniowi każda oceną dowolna ilość razy, wyjazdy do opery, teatru, realizację godzin projektowych, wymiany kulturalne przyczyniające się do wzrostu motywacji do nauki języków obcych. Stosowane w szkole rozwiązania w większości uczniów przyczyniają się do wzrostu wyników w porównaniu z egzaminem gimnazjalnym. Ponadto zauważalny jest zdecydowany wszechstronny rozwój uczniów w szczególności w zakresie ich kompetencji interpersonalnych, poprawy frekwencji oraz wiary we własne możliwości. Wyniki analizy wyników egzaminu maturalnego potwierdzają zasadność podejmowanych przez szkołę działań. Z analizy danych zastanych wynika, iż zdawalność egzaminu maturalnego utrzymuje się na stałym wysokim poziomie i jest miarą sukcesu każdego ucznia. Średnie wyniki procentowe szkoły z przedmiotów na poziomie podstawowym plasują się w skali staninowej województwa wielkopolskiego następująco: np. w roku 2013 z języka polskiego, szkoła uzyskała wynik na poziomie 7 stanina (wysoki), w roku 2012 na poziomie 9 stanina (najwyższy), w roku 2011 na poziomie 5 stanina (średni). Z matematyki na poziomie podstawowym w roku 2013 osiągnięto wyniki na poziomie 5 stanina (średni), w roku 2012 na poziomie 6 stanina (wyżej średni), w roku 2011 na poziomie 6 stanina (wyżej średni). Większość badanych uczniów informuje, że są zadowoleni z rozwijania swoich umiejętności, w szczególności z uzyskiwanych ocen, sukcesów w nauce danego przedmiotu, rozwijania swoich talentów i zainteresowań w szkole. Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła podejmuje działania, które służą przygotowaniu uczniów do odnoszenia sukcesów w kolejnym etapie edukacyjnym oraz na rynku pracy. Najczęściej rozwijanymi przez nauczycieli u uczniów umiejętnościami są umiejętność planowania, projektowania, pracy w grupie, poruszania się na rynku pracy również poza granicami kraju, autoprezentacji, posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Kształtowanie takich cech osobowości jak: prawdomówność, odpowiedzialność i uczciwość. Z informacji uzyskanych od badanych wynika, że uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na wyższym etapie kształcenia, podejmują studia wyższe nie tylko w kraju ale też poza jego granicami. Jako absolwenci angażują się w realizację przedsięwzięć i konferencji odbywających się w szkole. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 23/29

24 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Poziom spełnienia wymagania: A Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne jest priorytetowym obszarem działania szkoły. W tym zakresie wprowadzono nowe rozwiązania. Uczniowie w tej szkole czują się bezpiecznie, a jasno określone reguły i wzorce postępowania są analizowane i akceptowane przez rodziców i uczniów oraz nauczycieli. Różnorodne przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne poparte dobrymi przykładami nauczycieli i codzienna troska o bezpieczeństwo i kulturę współżycia dobrze wpływają na uczniów. Rodzice oraz uczniowie mają prawo zgłaszania swoich inicjatyw do modyfikacji działań wychowawczych i w razie potrzeby z niego korzystają. Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne Działania szkoły zapewniają wszystkim uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem w pracy wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkoły. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, zarówno na lekcjach jak i podczas przerw. Podobnie poczucie bezpieczeństwa mają podczas pobytu na terenie szkoły, poza zwykłymi godzinami jej pracy (Rys.1j i 2j). Uczniowie nie zgłaszają agresywnych zachowań ze strony rówieśników (Rys.1w i 2w). O skuteczności działań szkoły w zapewnianiu uczniom bezpieczeństwa świadczą opinie wyrażane przez partnerów, przedstawiciela osoby prowadzącej i innych pracowników szkoły. Dobrym zwyczajem tej szkoły jest reguła, że o nieobecności ucznia natychmiast informuje się rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, nikt niepożądany nie wejdzie tej szkoły, gdyż istnieje odpowiedni monitoring oraz system zabezpieczający. Na bieżąco dokonywane są przeglądy stanu technicznego budynku użytkowanego przez szkołę. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 24/29

25 Rys. 1j Rys. 2j Rys.1w Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 25/29

26 Rys.2w Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego. Ponad połowa uczniów deklaruje, że uczestniczy w organizowanych przez samorząd uczniowski imprezach szkolnych, konkursach i zawodach, a połowa wskazuje siebie jako ich współorganizatora (Rys.1w). W szkole realizowane są inicjatywy uczniów, np.: cykliczne przedstawienia pod hasłem "Impresje jesienne", zbiórka dla Schroniska zwierząt w Henrykowie czy wyjazdy do teatru we Wrocławiu. Efektem pracy samorządu uczniowskiego jest integracja wszystkich uczniów i nauczycieli oraz aktywny udział rodziców w życiu szkoły. Nauczyciele akceptują działania i pomysły uczniów, motywują ich do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz swojego rozwoju, wspierają uczniów. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 26/29

27 Rys.1w Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgadniane i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców. W szkole obowiązują i są respektowane wartości i normy społeczne takie jak: odpowiedzialność za siebie, innych i mienie szkoły, odpowiedzialność za swój rozwój, współpraca, wartości etyczne wynikające z przyjętej w szkole "Karty Ziemi" związane z ideą zrównoważonego rozwoju. Rodzice i uczniowie akceptują obowiązujące w szkole wartości i normy społeczne. Większość uczniów oraz rodziców deklaruje, że mają wpływ na obowiązujące w szkole zasady zachowania. Uczniowie rozmawiają z nauczycielami jak się zachowywać na lekcjach oraz podczas godzin projektowych, kiedy to realizują również tematy związane z przestrzeganiem obowiązujących zasad i norm zachowania. Obserwacje zajęć wskazują, że relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku, równości i zaufaniu. Pracownicy szkoły są zdania, że uczniowie respektują obowiązujące normy, są odpowiedzialni, uczą się współpracy ale i są świadomi, iż pracują dla siebie. Większość rodziców jest zdania, że nauczyciele szanują ich dzieci, a ponad połowa, że nauczyciele traktują wszystkich uczniów równie dobrze. Uczniowie podają, iż z ich inicjatywy wprowadzono zakaz słuchania głośnej muzyki w szkole (zostało to przyjęte i jest przestrzegane). Nie było inicjatyw, które nie zostały przyjęte. W opinii uczniów ich szkoła jest "przyjemna, bezpieczna, wesoła, jest szansą na ich indywidualną realizację, jest przyjazna, oferuje dużo możliwości, jest fajna i ładna". Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 27/29

28 Obszar badania: W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb W szkole, wspólnie z uczniami i rodzicami analizuje się podejmowane działania wychowawcze. Analizy te dokonywane są na zebraniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, podczas lekcji wychowawczych i ze względu na stabilną sytuację wychowawczą głównie mają one na celu podejmowanie nowych zadań zmierzających bardziej w kierunku zapobiegania, aniżeli modyfikacji. Profilaktyka i przewidywanie ogólnych zagrożeń są podstawą pracy szkoły w tym zakresie. Szkoła na bieżąco przewiduje możliwe zagrożeniom oraz stara się do nich we właściwy sposób przygotować. Wszyscy są świadomi możliwych zagrożeń ale w szkole nie notowano zachowań niewłaściwych lub występowania możliwych zagrożeń także związanych ze stosowaniem używek. Informacja o możliwych zagrożeniach jest co roku przekazywana rodzicom przez dyrektora szkoły, a wychowawcy na bieżąco informują rodziców o ewentualnych faktach. W szkole panuje kult postawy estetycznej, a zachowania niewłaściwe nie są modne. Uczniowie sami reagują na zachowania niewłaściwe lub przez nich nieakceptowane. Obszar badania: W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice Inicjatywy rodziców i uczniów są wykorzystywane w modyfikacji działań wychowawczych. Rodzice zgłaszają swoje propozycje bezpośrednio wychowawcom lub za pośrednictwem Rady Rodziców, na której forum dyskutowane są ich postulaty i inicjatywy dotyczące np.: zaniechania palenia papierosów, organizacji lekcji wychowania fizycznego. Propozycjami uczniów są zawsze propozycje włączenia się w różne akcje charytatywne, np. na rzecz parafii, dzieci potrzebujących pomocy jak również na rzecz schroniska dla zwierząt. W ostatnim czasie proponowane i konsultowane były wyjazdy dydaktyczne, organizacja sklepiku w szkole czy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zdaniem rodziców dyrektor i nauczyciele są otwarci na zgłaszane przez uczniów i rodziców różnorodne propozycje i zawsze spotykają się z dużą życzliwością i zainteresowaniem ze strony wszystkich pracowników szkoły i są przez nich akceptowani. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 28/29

29 Raport sporządzili Aldona Grześkowiak-Węglarz Karol Skowronek Kurator Oświaty:... Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 29/29

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Goli Gola Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum 101 Olsztyn Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna NR 2 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo