Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna."

Transkrypt

1 S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu. Szkoła jest liceum ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum. Pracuje w systemie stacjonarnym. Nauka w Liceum trwa trzy lata. 2. Właścicielem (Organem Prowadzącym) Liceum jest Zgromadzenie Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu, reprezentowane przez każdorazową Przełożoną lokalną. 3. Szkoła ma siedzibę we Wrocławiu przy Placu Bpa Nankiera 16, w gmachu stanowiącym własność Zgromadzenia. 4. Szkoła: a) realizuje ustalone dla liceum ogólnokształcącego programy nauczania, zawierające podstawy programowe obowiązujących przedmiotów ogólnokształcących, wprowadza grupy przedmiotów humanistycznych (do wyboru), matematyczno-przyrodniczych oraz nauczanie języków obcych w rozszerzonym zakresie. b) stosuje własny, wewnątrzszkolny system oceniania (Art. 7 Statutu) oraz własne kryteria oceny za zachowania (Art. 8 Statutu) c) zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych d) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych. 5. Wychowanie i nauczanie w Szkole opiera się na zasadach doktryny chrześcijańskiej (Kanon 803 par.2 KPK). 6. Zadaniem Szkoły jest danie młodzieży podstaw pełnego rozwoju kulturalnego, przygotowanie do czynnego udziału w życiu społecznym Rzeczypospolitej Polskiej oraz przygotowanie jej do studiów wyższych. 7. W szkole obowiązuje język nauczania polski. Art. 2 Prawa i obowiązki Zgromadzenia 1. Przełożona lokalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek powołuje, zawiera i rozwiązuje umowę z Dyrektorem Liceum. 2. Przełożona lokalna we współpracy z Dyrektorem zapewnia Szkole odpowiedni poziom warunków lokalowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, odpowiednie wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne. Czuwa nad bieżącą działalnością Szkoły i Internatu przyszkolnego, a także nad tym, by wypełnione były warunki zawarte w art. 7 ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty. 3. Przełożona, reprezentująca Organ Prowadzący Szkoły, nadaje Szkole Statut, sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, nad prawidłowością dysponowania dotacją i gospodarowaniem mieniem (art. 34 a ust. 1-2 Ustawy o Systemie Oświaty). 4. Przełożona ma prawo udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Przewodniczy (jako reprezentująca organ prowadzący Liceum) komisjom egzaminacyjnym przed nadaniem nauczycielom stopnia nauczyciela mianowanego. 5. Zgromadzenie, jako Organ Prowadzący Szkoły, ma prawo wprowadzania zmian i uzupełnień w Statucie Szkoły. 1

2 Art. 3 Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. 1. Dyrektor Szkoły a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą szkoły i reprezentuje ją za zewnątrz: sprawuje nadzór pedagogiczny, sprawuje opiekę nad uczniami, stara się, by cała organizacja życia i pracy Szkoły i Internatu stwarzała społeczności szkolnej atmosferę przenikniętą ewangelicznym duchem wolności i miłości oraz dopomagała młodzieży w pełnym rozwoju osoby, b) przewodniczy i kieruje pracami Rady Pedagogicznej, realizuje jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji: przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie i wnioski z nadzoru pedago- gicznego (po każdym semestrze roku szkolnego), przygotowuje preliminarz budżetu Szkoły i przedstawia go przełożonej lokalnej i Radzie Pedagogicznej, dyrektor przewodniczy Komisjom Kwalifikacyjnym przy postępowaniu przed nadaniem nauczycielom stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, podejmuje decyzje indywidualne w sprawie zniżek, zwolnień okresowych lub stałych w opłatach uczennic za naukę. c) może skreślić uczennicę z listy uczennic, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły (i Internatu ) w rzeczy istotnej, za postępowanie sprzeczne z założeniami Szkoły i wartościami, które ona reprezentuje, między innymi za: 1. oszustwa, 2. kłamstwa, 3. kradzieże, 4. używanie alkoholu, 5. używanie lub rozpowszechnianie narkotyków, 6. jawne lekceważenie przepisów szkolnych. Rodzicie uczennicy mają prawo odwołać się w ciągu 14 dni do Kuratorium Oświaty. Uczennica, która zajdzie w ciążę w czasie nauki w Liceum, może otrzymać od Rady Pedagogicznej zgodę na indywidualny tok nauczania do końca roku szkolnego. Po zakończeniu roku szkolnego odchodzi ze szkoły. Od tej decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. d) jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli, wychowawców internatu i innych pracowników szkoły; e) W uzgodnieniu z przełożoną lokalną zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z personelem dydaktycznym, kierowniczką internatu i wychowawczyniami Internatu - przy zachowaniu obowiązujących przepisów. Ze względu na potrzebę zachowania ciągłości w pracy szkolnej, zwolnienie nauczyciela, kierowniczki i wychowawczyń Internatu może nastąpić zasadniczo z końcem roku szkolnego. Zwolnienie, dla ważnych przyczyn, w ciągu roku szkolnego, może być dokonane przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych. 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie swego regulaminu. W szczególności: 1) zatwierdza plany pracy Szkoły, 2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji, 3) może podejmować uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 4) ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, w drodze uchwały, zestaw programów nauczania i zestaw podręczników, 5) podejmuje uchwały o skreśleniu uczennicy z listy, 6) opiniuje organizację Szkoły 2

3 7) ustala program wychowawczy szkoły i spójny z nim program profilaktyki. 3. Inne organa szkoły: a. Do szkoły nie mają zastosowania przepisy art , art. 54 ust. 1-6 oraz art. 55 i 56 ustawy o systemie oświaty b. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania organów, o których mowa w przepisach, o których mowa w punkcie a. Uchwały Rady Pedagogicznej nie mogą być niezgodne ze Statutem Szkoły oraz z przepisami prawa. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Art. 4 W szkole może działać Samorząd Uczniowski. Samorząd Uczniowski reprezentowany przez Zarząd działa na podstawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, uchwalonego przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym i bezpośrednim. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. W skład Zarządu wchodzą: przewodnicząca, zastępca, skarbnik. Każda uczennica może wskazać kandydatkę z klas II. O wyborze decyduje większość głosów. Przewodniczące sekcji Samorządu Uczniowskiego ustalane są przez członkinie Samorządu Uczniowskiego wraz z przewodniczącymi klas. Zarząd ma prawo w szczególności do: - zapoznania się z programem nauczania, z wymaganiami edukacyjnymi, - organizowania życia szkolnego, - organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej na terenie Szkoły, - wybrania nauczyciela opiekuna Samorządu Szkolnego. Art. 5 Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu swojej działalności, opracowanego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Szkoły. Rada Rodziców zbiera się na zebrania średnio 1 raz na dwa miesiące. Jest informowana o wydarzeniach w Liceum, omawia problemy szkoły, jest zaznajamiana z przepisami prawa oświatowego. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię odnośnie dorobku zawodowego nauczyciela (stażysty, kontraktowego, mianowanego) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. (Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania związanego z oceną i awansem zawodowym nauczyciela Art.9c p.7 KN). Art. 6 Organizacja Szkoły 1. Podstawą przyjęcia uczennicy do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego. 2. Na postępowanie kwalifikacyjne składają się: a) rozmowa z uczennicą, b) rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi), c) wyniki nauczania uzyskane w gimnazjum, d) wyniki egzaminu gimnazjalnego Przy przyjęciu do szkoły uwzględnia się: oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem szczególne osiągnięcia uczennicy wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 3

4 3. Z uwagi na prowadzoną w szkole naukę języków obcych (także wg programu rozszerzonego), Liceum może wprowadzić egzamin (test) sprawdzający z języka obcego, który uczennica pragnie wybrać jako główny (pierwszy) realizowany w zakresie rozszerzonym lub podstawowym. 4. Na początku drugiego semestru dyrektor szkoły ustala i podaje do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w danym roku szkolnym. 5. Ustalając sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów tego postępowania. 6. Decyzję o przyjęciu uczennicy do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego. 7. Maksymalna liczba uczennic w klasach oraz stosunek liczby uczennic do powierzchni odpowiada normom przyjętym w szkołach publicznych prowadzonych przez administrację rządową. 8. Szkoła prowadzi 2 (lub 3) ciągi klas I-III. 9. W Szkole obowiązuje nauka 2 języków obcych oraz języka łacińskiego i kultury antycznej w klasach humanistycznych. 10. Po ukończeniu liceum uczennice mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE we Wrocławiu na terenie szkoły. 11. Świadectwa szkolne promocyjne i ukończenia szkoły wydaje się na drukach dopuszczonych do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej. Art. 7 Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w Liceum: 1. Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania i formułowaniu oceny. 2. W szkole zachowuje się dwa semestry. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w grudniu lub w styczniu, w zależności od terminu ferii zimowych. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w czerwcu. Dokładne terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej podawane są do wiadomości na początku roku szkolnego. 3. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i końcowe ustala się w stopniach według MEN: celujący 6, bardzo dobry 5, dobry 4, dostateczny 3, dopuszczający 2, niedostateczny Oceny bieżące z prac pisemnych wystawione są przy zastosowaniu przez wszystkich nauczycieli skali procentowej, przeliczanej na ocenę cząstkową z uwzględnieniem specyfiki własnego przedmiotu: - ocena niedostateczna 0-44% - ocena dopuszczająca 45-59% - ocena dostateczna 60-74% - ocena dobra % - ocena bardzo dobra % - ocena celująca - 100% oraz dodatkowe zadania (nie dotyczy kartkówek) 4

5 5. Odpowiedź ustna jest oceniana przez ocenę cząstkową. 6. Końcowe oceny wystawiane są z ocen cząstkowych. 7. Dopuszcza się stosowanie znaków plus i minus przy wystawianiu ocen cząstkowych ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych na podstawie średniej ważonej. Ten system oceniania może być stosowany przez każdego nauczyciela, który przedstawi uczniom na początku roku szkolnego przedmiotowy system oceniania. 8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczennice oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: a/ wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i semestralnych ocen z danego przedmiotu, wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania, b/ sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczennic, c/ warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu. 9. Minimalną liczbę ocen cząstkowych, z których nauczyciel wystawia ocenę semestralną ustala się na trzy, w tym co najmniej jedna z pracy klasowej. 10. Ogólne kryteria przy wystawianiu ocen cząstkowych, semestralnych i końcowych są następujące: wiadomości, umiejętności, zaangażowanie w proces lekcyjny. 11. Sposobem sprawdzania wiadomości i umiejętności są: sprawdziany, testy, prace klasowe, kartkówki, prace domowe, ćwiczenia, wypowiedzi ustne, egzaminy. 12. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do uczennicy, posiadającej specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i inne częściowe dysfunkcje wzroku, słuchu in.). 13. Oceny są jawne dla uczennicy jak i dla rodziców lub opiekunów. Po wystawieniu oceny nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie wpisać ocenę do dziennika z zaznaczeniem czy jest to ocena za pracę pisemną, czy odpowiedź ustna. 14. Uczennica, rodzice lub opiekun prawny, mają prawo do zapoznania się z ocenioną pracą. Na prośbę uczennicy lub rodzica nauczyciel winien uzasadnić ocenę. Nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie w czasie rozmowy z uczennicą i rodzicem. Na wniosek rodzica przy rozmowie może być obecny dodatkowo wychowawca oraz (lub) dyrektor szkoły. Na pisemny wniosek rodzica, nauczyciel winien uzasadnić ocenę pisemnie. 15. Aktywność na zajęciach może być oceniana ocena cząstkową lub w sposób właściwy dla danego przedmiotu, określonego przez nauczyciela. 16. Na wniosek uczennicy lub jej rodzica sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania uczennicy są udostępniane do wglądu uczennicy i jej rodzicom (prawnym opiekunom). 17. Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonej pisemnej pracy w terminie dwóch tygodni po przeprowadzonym sprawdzianie. KARTKÓWKA jest równoznaczna z odpowiedzią ustną, trwa 15 minut i obejmuje materiał trzech ostatnich lekcji. PRACA PISEMNA testy, wypracowanie klasowe, sprawdziany trwają 1-2 godziny lekcyjne; są poprzedzone określeniem zakresu materiału. Jednego dnia może być przeprowadzony tylko jedna praca pisemna, a tygodniowo trzy. Zasada ta nie dotyczy prac klasowych z języków obcych, które nauczane są w grupach międzyklasowych. 5

6 18. Oceny niedostateczne z prac pisemnych mogą zostać poprawione w terminie ustalonym przez nauczyciela. Uczennica, która uzyskała ocenę niedostateczną semestralną zobowiązana jest do zaliczenia materiału, obowiązującego w poprzednim semestrze, nie później niż 2 miesiące po rozpoczęciu nowego semestru. Nie poprawienie oceny niedostatecznej semestralnej obniża ocenę roczną z danego przedmiotu. 19. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczennicę w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 20. O zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec semestru/roku wychowawca klasy informuje rodziców na wniosek nauczyciela danego przedmiotu. Informacja ta powinna być przedstawiona za pośrednictwem dziennika elektronicznego, co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacją semestralną oraz miesiąc przed klasyfikacją roczną. 21. Oceny semestralne lub roczne wystawiane są najpóźniej tydzień przed konferencją Rady Pedagogicznej. 22. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować uczennicę i jej rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niej rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania. O przewidywanych ocenach rodzice powiadamiani są na tydzień przed klasyfikacją za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 23. Uczennica ma prawo do uzyskania wyższych niż przewidywane ocen rocznych na warunkach i w trybie określonych przez nauczyciela danego przedmiotu. Uczennica starająca się o podwyższenie oceny powinna spełniać następujące warunki: pisała sprawdziany i prace klasowe w terminach określonych przez nauczyciela, nie przekroczyła określonej przez nauczyciela liczby dopuszczalnych nieprzygotowań do lekcji, systematycznie i aktywnie uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych, oddawała wszystkie prace domowe w terminach wyznaczonych przez nauczyciela, systematycznie dokonywała postępu nad sprawnością fizyczną i opanowaniem umiejętności ruchowych (dotyczy zajęć wychowania fizycznego). 24. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu wyników edukacyjnych całego roku szkolnego. Przy ustaleniu oceny końcowej uwzględnia się ocenę semestralną. Zarówno oceny semestralne jak i końcowe nie muszą być średnimi arytmetycznymi ocen cząstkowych. 25. Uzyskana na świadectwie promocyjnym (a także na świadectwie ukończenia liceum), średnia 4,75, przy co najmniej ocenie bardzo dobrej z zachowania, uprawnia do otrzymania świadectwa promocyjnego (świadectwa ukończenia liceum) z wyróżnieniem. Ocena z zajęć dodatkowych oraz religii jest wliczana do średniej ocen. Data wystawiana na świadectwach jest datą wydania świadectwa. 26. Informacje o postępach i trudnościach uczennicy w nauce przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów na wywiadówkach i zebraniach z rodzicami. Terminy spotkań z rodzicami oraz konsultacji z nauczycielami ogłaszane są przez dyrekcję szkoły w harmonogramie zajęć na dany rok szkolny, który jest podawany do wiadomości uczennic i rodziców w czasie pierwszego zebrania z rodzicami w danym roku szkolnym oraz wywieszany na tablicy ogłoszeń. Rodzice powiadamiani są przez dyrektora szkoły o wywiadówkach także pisemnie w terminie ok. tygodnia przed wywiadówką informacje te przekazywane są za pośrednictwem uczennic. 27. Uczennica ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji jeden raz w semestrze bez podania poważnej przyczyny. 6

7 28. Usprawiedliwione dłuższe nieobecności 7 dni i więcej, mogą zwolnić uczennicę od odpowiedzi ustnej i pisemnej na okres 2-3 dni (o ile usprawiedliwienie przedstawione zostało wychowawcy wcześniej i nauczyciel przedmiotu został powiadomiony przed lekcją). 29. Uczennica nieklasyfikowana z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaminy klasyfikacyjne. Na mocy 17 Rozporządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia 2007r. na wniosek uczennicy nieklasyfikowanej z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jej rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 30. Egzamin klasyfikacyjny zdawany jest w formie i terminie określonych w 17 Rozporządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16. a. Uczennica, która wyraża chęć zdawania egzaminu klasyfikacyjnego składa podanie do dyrektora szkoły. Termin składania podań upływa na trzy dni przed konferencją klasyfikacyjną. b. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczennicą i jej rodzicami (opiekunami prawnymi). Uczennica i jeden z rodziców podpisują przyjęcie do wiadomości terminu egzaminu klasyfikacyjnego. c. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczący w obecności nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu, wskazanego przez dyrektora szkoły. d. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z wiedzy o kulturze, informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. e. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zostaje dołączony do arkusza ocen uczennicy. Protokół powinien zawierać: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się zwięzłe uzasadnienie ustnych wypowiedzi i pisemne prace uczennicy. f. Uczennica, która z przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do 30 marca egzamin śródroczny i 15 września następnego roku szkolnego egzamin roczny. g. Uczennica, która nie zdała egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczennica, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego otrzymała ocenę niedostateczną może zdawać egzamin poprawkowy. h. Uczennica zmieniająca szkołę ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego, wynikającego z różnic programowych. Termin tego egzaminu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczennicą (i jej rodzicami). 31. Uczennica lub jej rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych. 32. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania lub z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 7

8 b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 33. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 34. W skład komisji wchodzą: a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, - dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, - wychowawca klasy, - wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, - pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, - psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, - przedstawiciel samorządu uczniowskiego, - przedstawiciel Rady Rodziców. 35. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z których przeprowadzany jest sprawdzian, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 36. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 37. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, c) zadania (pytania) sprawdzające, d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen uczennicy. 38. Do protokołu dołącza się pisemne prace uczennicy i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. 39. Uczennica, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 40. Przepisy pkt stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 8

9 41. Przewiduje się indywidualny sposób oceniania dla uczennic uzdolnionych i w przypadkach losowych na pisemny wniosek uczennicy, podpisany przez Rodziców (opiekunów prawnych) i za zgodą Rady Pedagogicznej. 42. Egzamin poprawkowy może zdawać uczennica, która uzyskała ocenę roczną niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 43. Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w 21 Rozporządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 44. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia. a) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. b) Egzamin poprawkowy jest oceniany według szczegółowych zasad właściwych dla danego przedmiotu. c) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół i załącza do niego pisemną pracę uczennicy i informację o odpowiedzi ustnej. d) Uczennica, która z przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu poprawkowego może przystąpić do niego w dodatkowym terminie. 45. Uwzględniając możliwości edukacyjne uczennicy, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej uczennicę, która nie zdała egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie z planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Art. 8 Kryteria oceny z zachowania 1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię innych nauczycieli, uczennic danej klasy oraz ocenianej uczennicy. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 2. Na ocenę z zachowania nie mają wpływu oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczennice oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, c) skutkach ustalenia uczennicy nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej, ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem 15 ust. 8 i 9 Rozporządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych: 1) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez uczennicę, której po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 2) Uczennica, której po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczennica klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły. 5. Ocenę zachowania semestralną i końcową ustala się według następującej skali: 9

10 wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 6. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez uczennicę obowiązków szkolnych i o jego kulturze, a w szczególności uwzględnia: wywiązywanie się z obowiązków ucznia (w zakresie zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych), funkcjonowanie uczennicy w środowisku szkolnym, dbałość o dobre imię szkoły respektowanie przez nią zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, dbałość o piękno mowy ojczystej, okazywanie szacunku innym osobom, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 7. Ocenę wzorową otrzymuje uczennica spełniająca kryteria oceny dobrej oraz: a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, stanowi przykład do naśladowania dla innych uczennic w szkole i w środowisku; b) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec pracowników szkoły i uczennic, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę; c) uznaje i potrafi uzewnętrznić wartości religijne i moralne; d) reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, akcjach; e) szanuje tradycję szkolną i dba o dobre jej imię; f) nie spóźnia się na zajęcia (w semestrze nie ma więcej niż 3 usprawiedliwione spóźnienia); g) posiada zainteresowania i pasje, którymi umie się dzielić z innymi. 8. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczennica, która spełnia kryteria oceny dobrej, nie otrzymała kary ani nagany pisemnej czy ustnej, oraz: a) bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne i jest systematyczna w nauce b) jest wrażliwa na krzywdę i potrzeby innych c) charakteryzuje ją postawa społeczna: pomoc koleżeńska, praca w wolontariacie, praca w Samorządzie Uczniowskim lub inne zaangażowania na rzecz szkoły, parafii i najbliższego środowiska. d) chętnie służy pomocą innym e) ma odwagę stanąć po stronie słabych i pokrzywdzonych f) pozytywnie wpływa na atmosferę w klasie i na zachowanie koleżanek g) nie spóźnia się na zajęcia (w semestrze ma nie więcej niż 5 spóźnień) h) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie określonym w Regulaminie Szkolnym i) uznaje i zachowuje wartości moralne i religijne. 9. Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczennica, która: a) przestrzega regulaminu szkolnego i przepisów BHP b) sumiennie przygotowuje się do zajęć szkolnych i nie traci czasu przeznaczonego na naukę, a ewentualne nieprzygotowanie zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć c) bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły na miarę swoich możliwości i warunków d) w semestrze nie spóźniła się na zajęcia więcej niż 7 razy e) w semestrze ma nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione godziny 10

11 f) w semestrze ma nie więcej niż 3 uwagi o niewłaściwym zachowaniu g) dobrze wypełnia powierzone jej funkcje i obowiązki na terenie klasy i szkoły, chętnie spełnia prośby i polecenie nauczycieli i wychowawców h) sumiennie uczestniczy w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę i) dba o regulaminowy strój szkolny (powszedni i uroczysty) oraz o schludny wygląd j) dba o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów, nie kłamie, nikogo nie obmawia ani nie oczernia, nie jest kłótliwa ani konfliktowa k) przyznaje się do popełnionych błędów i właściwie reaguje na uwagi nauczycieli l) z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych pracowników szkoły, do rodziców, osób starszych i koleżanek m) dba o czystość i porządek w swoim otoczeniu, w klasie, w szkole, w szatni n) szanuje własność swoją, koleżanek i własność społeczną szkoły o) nie przywłaszcza sobie cudzej własności ani nie pożycza bez wiedzy i zgody właściciela p) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom; nie namawia do nich innych q) jest tolerancyjna wobec innych kultur, religii, narodowości r) nie nagrywa ani nie filmuje zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody 10. Ocenę poprawną otrzymuje uczennica, która: a) nie zawsze stosuje się do wymagań regulaminu szkolnego b) lekceważy swoje obowiązki i powierzone jej funkcje c) niesumiennie przygotowuje się do zajęć szkolnych, nie zgłasza nauczycielowi nieprzygotowania do lekcji d) w semestrze nie spóźniła się na zajęcia więcej niż 9 razy e) w semestrze ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych godzin f) w semestrze ma nie więcej niż 5 uwag o niewłaściwym zachowaniu g) sporadycznie: wzbudza zastrzeżenia co do postawy religijnej i moralnej nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i klasowych h) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą. 11. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczennica, której zachowanie określają kryteria zawarte w opisie ocen poprawnej a ponadto uczennica: a) często łamie zasady regulaminu szkolnego b) nie odnosi się z należytym szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców, osób starszych i koleżanek c) w semestrze spóźniła się na zajęcia więcej niż 9 razy d) w semestrze ma więcej niż 5 nieusprawiedliwionych godzin e) w semestrze ma więcej niż 5 uwag o niewłaściwym zachowaniu f) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą. 12. Ocenę naganną otrzymuje uczennica, która: a) nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego b) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych c) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia d) wywiera demoralizujący wpływ na rówieśników, jest niezdyscyplinowana i niekoleżeńska. e) w semestrze ma więcej niż 20 nieusprawiedliwionych godzin. Art. 9 Prawa i obowiązki nauczycieli i pracowników 1) Do nauczycieli i wychowawców Szkoły mają zastosowanie prawa i obowiązki zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (art.91b ust.2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela) w związku z art.21 ust.2 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz.U. Nr 29 poz.154 z 1989r. z późn. zmianami). 2) W szczególności od nauczycieli mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymaga się: 11

12 a) wysokich kwalifikacji etycznych i osobistych, które pozwolą utożsamiać się im z kierunkiem wychowania w Liceum, b) wykonywania pracy według ustalonego planu zajęć, c) ciągłego dokształcania się, d) sumiennego wykonywania swoich obowiązków, punktualności, przestrzegania przepisów prawnych i regulaminowych obowiązujących na danym stanowisku. 3) Pracownicy administracyjni, porządkowi pracują w ustalonych godzinach, wypełniają swoje obowiązki zgodnie z ustalonym zakresem czynności. Zobowiązani są do sumiennej pracy, punktualności, przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy. 4) Nauczycieli i pracowników obowiązuje dyscyplina pracy. 5) Nauczyciele i pracownicy szkoły winni dbać o mienie szkoły. 6) Nauczyciele i pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. 7) Nauczyciele są zobowiązani do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć szkolnych, a zwłaszcza do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych. Prawa i obowiązki uczennic. Art Uczennice mają prawo do: - nauki przedmiotów ogólnokształcących, do nauki religii i wychowania w duchu katolickim, - bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, - korzystania z ulg przy przejazdach państwowymi środkami lokomocji, - korzystania z wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę, - udziału w organizowanym przez Samorząd Szkoły życiu zbiorowym, - uczestniczenia w olimpiadach, konkursach pozaszkolnych, - uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych jak: koła zainteresowań, sportowe itp. - opieki lekarskiej. 2. Obowiązkiem uczennic jest: a) stosowanie się do ustalonych tradycji szkoły, do zarządzeń dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, b) przestrzeganie punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, przygotowywanie się do nich oraz właściwe zachowania się w ich trakcie c) systematyczne uczenie się, wykorzystywanie czasu przeznaczonego na naukę, d) usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, e) zachowywanie porządku w rzeczach, przyborach szkolnych, przestrzegania prawidłowego utrzymania sprzętu, pomocy szkolnych, f) kulturalne zachowywanie się w szkole i poza szkołą, g) odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników oraz pozostałych uczniów, h) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego (szkolnego) stroju, i) przestrzeganie zasady nie korzystania w trakcie zajęć z telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych (z wyjątkiem korzystania z komputera za zgodą opiekuna pracowni w trakcie lub po zajęciach) j) uczciwe korzystanie z publikacji umieszczonych w podręcznikach, opracowaniach i internecie itp. oznaczając je jako cytaty; niedopuszczalne jest przedstawianie tych publikacji jako własne (w całości lub w znacznych, nie ujętych jako cytat fragmentach) k) szacunek dla pracy i jej wytworów, właściwe korzystanie z dóbr materialnych l) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Konsekwencje nieprzestrzegania Regulaminu Szkoły (i Internatu) określa art c niniejszego Statutu. 12

13 3. Uczennice Szkoły i ich rodzice (opiekunowie prawni) korzystają z analogicznych uprawnień socjalnych, z jakich korzysta młodzież szkół publicznych prowadzonych przez administrację rządową (dotacja na ucznia szkoły o prawach publicznych). 4. Uczennice Szkoły i mieszkanki Internatu ponoszą odpłatność za naukę i Internat w wysokości ustalonej przez Dyrektora, a uzgodnioną z Przełożoną lokalną. Internat szkolny Art Internat szkolny stanowi integralną część szkoły. Za jego organizację jest odpowiedzialna dyrektorka szkoły. Internat działa na podstawie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem. Zadaniem wychowawczym internatu jest doprowadzenie wychowanek do dojrzałej postawy w oparciu o chrześcijańską wizję człowieka i świata. 2. Zgłoszenia do internatu dokonują rodzice (opiekunowie prawni). Rodzice oraz nowoprzyjęta uczennica zapoznają się z regulaminem internatu i zobowiązują się do jego przestrzegania. 3. Internistki mają prawo do: 1) akceptacji, poszanowania swojej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej, 2) odpowiednich warunków do nauki, 3) odpowiednich warunków do mieszkania i wyżywienia, 4) codziennych wyjść do miasta w godzinach przewidzianych planem dnia, 5) rozwijania swoich zainteresowań przez udział w różnego rodzaju formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 6) odwiedzin przewidzianych planem dnia, 7) swojej reprezentacji, którą stanowi rada internatu. 4. Internistki mają obowiązek: 1) cotygodniowych wyjazdów do domu 2) uczestniczenia w pełni w procesie wychowania, 3) kulturalnego odnoszenia się do personelu internatu i do siebie nawzajem, 4) przestrzegania planu dnia i poleceń wychowawców, 5) wypełniania wyznaczonych dyżurów, 6) dbania o sprzęt internatu i naprawiania wyrządzonych szkód, 7) szanowania cudzej własności, 8) kulturalnego zachowania się przy stole, 9) dbania o estetykę stroju i higienę osobistą, 10) kulturalnego zachowania się poza internatem zgodnego z przyjętym chrześcijańskim systemem wartości. 5. Na terenie internatu niedozwolone jest palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków odurzających, posiadanie książek, czasopism i kaset zawierających treści o charakterze pornograficznym lub sprzecznym w jakikolwiek inny sposób z chrześcijańską wizją wychowania. 6. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu internatu można: 1) upomnieć internistkę, 2) ograniczyć rozrywki, 3) wyznaczyć dodatkowe dyżury, 4) ograniczyć wyjścia do miasta, 5) odmówić miejsca w internacie na następny rok, 6) wydalić z internatu, 7) w przypadku kradzieży lub niezgłoszonej wcześniej przez rodziców (opiekunów prawnych) nocnej nieobceności uczennica może być natychmiast wydalona z internatu. 13

14 Art. 12 Budżet Szkoły 1. Środki na działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i opiekuńczo-wychowawczą w Internacie pochodzą z odpłatności rodziców i dotacji z budżetu państwa (art.90 ust.3 Ustawy o Systemie Oświaty), zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Zgromadzenie prowadzące Szkolę oraz sama Szkoła ma prawo uzyskiwania dodatkowych środków na działalność oświatowo-wychowawczą i na pomoc dla uczennic ubogich (charytatywną) na zasadach przewidzianych w art.55 ust.3 i 7 Ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP. 3. Dotacja z budżetu państwa przekazywana na konto Szkoły podlega rozliczeniu z organem dotującym. Art. 13 Szkoła będzie posiadać pieczęć podłużną i okrągłą o tekście: podłużna: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR Plac Nankiera 16, Wrocław, tel. 071/ okrągłą: w otoku napis Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu wewnątrz - Godło Państwa Polskiego Zaktualizowany Statut wchodzi w życie z dniem 12 września 2012 r. 14

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania Załącznik nr 1 do statutu Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania 1. Przekazanie uczniom i rodzicom przez wychowawcę klasy w terminie do końca września każdego roku szkolnego informacji

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku ZSLG.0160.17.2015 Uchwała nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 26 sierpnia 2015 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Oceniania Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie I. Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1/. informowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach

Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach 1 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana na zakończenie każdego półrocza nauczania według następującej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Załącznik nr 3 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Spis treści: Załącznik nr 3... 1 I. Zasady ustalania oceny... 2 II. Ogólne kryteria ustalania oceny

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

8.1. Punktem wyjścia do oceny zachowania ucznia są następujące kryteria:

8.1. Punktem wyjścia do oceny zachowania ucznia są następujące kryteria: Załącznik do Statutu Prywatnej Szkoły Podstawowej Kornelówka 8. Szczegółowe kryteria do ustalenia oceny zachowania. 8.1. Punktem wyjścia do oceny zachowania ucznia są następujące kryteria: 1. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu

Regulamin oceniania zachowania. Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu Regulamin oceniania zachowania w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Kamieńcu 57 Zasady oceniania zachowania I. ZASADY OGÓLNE Zachowanie ucznia ocenia się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w szkołach dla młodzieży fot. archiwum tekst: Monika Rękawek Zbliżający się nieuchronnie koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i Regulamin oceniania zachowania Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA Opracowane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO 65 1. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń (również z klasy programowo najwyższej), który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. Art. l ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM Wewnątrzszkolny system oceniania Gimnazjum nr1 im.m.kopernika Strona 1 z 7 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Gimnazjum nr 1 im.mikołaja Kopernika w Kruszwicy

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów

Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania Uczniów Opublikowano: Środa, 13 marzec 2013 23:00 Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół Technicznych w Płocku &1 1.1. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

4. Statut Szkoły deleguje do WSO zagadnienia z tego obszaru.

4. Statut Szkoły deleguje do WSO zagadnienia z tego obszaru. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 1 1. Podstawę prawną WSO stanowi Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrz szkolny system oceniania

Wewnątrz szkolny system oceniania ZAŁĄCZNIK NR 3, STATUT ROZDZIAŁ III 4 Wewnątrz szkolny system oceniania Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie I. WSTĘP Podstawą prawna Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) stanowi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZDZ w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli

Wewnątrzszkolny System Oceniania LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZDZ w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli Załącznik Nr 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZDZ w Łodzi z siedzibą w Zduńskiej Woli Opracowano w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14.

Aneks nr 2 Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje 12. 14. Aneks nr 2 Na podstawie Uchwały nr 8/2015 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 31 sierpnia 2015r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. DRUHA WACŁAWA MILKE W PŁOCKU Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYCHLIKACH Opracowanie: Małgorzata Rogalska Anna Dudowicz Głuch Anna Olejnik Ewelina Hoszwa Beata Jaranowska Obowiązuje od 26.09.2013 1. Przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 1 Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 65 1. Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen: powyżej 200 punktów (nie więcej niż 20 pkt. ujemnych) Wzorowy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 1. Wiedza i umiejętności ucznia oceniane będą na podstawie: 1) odpowiedzi ustnych, 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu. Ocenianie w oddziałach realizujących program International Baccalaureate Diploma Programme

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu. Ocenianie w oddziałach realizujących program International Baccalaureate Diploma Programme Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu Ocenianie w oddziałach realizujących program International Baccalaureate Diploma Programme Tekst jednolity Ze względu na międzynarodowy charakter oddziałów,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r.

Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z r. Zał. nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie nr 1/2015/2016 z 31.08.2015 r. 1.W statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie wprowadza się następujące zmiany: 1) w spisie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy system ustala zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Postanowienia ogólne 1 1. Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu się ucznia i nie może mieć wpływu na: a) oceny z zajęć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku

Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Załącznik nr 1 do Statutu Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku Rozdział pierwszy Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie. f) zapewnienie uczniom z trudnościami fachowej pomocy.

Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie. f) zapewnienie uczniom z trudnościami fachowej pomocy. Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria ustalania ocen zachowania uczniów. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 73. Zasady i tryb ustalania oceny zachowania ucznia.

Kryteria ustalania ocen zachowania uczniów. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 73. Zasady i tryb ustalania oceny zachowania ucznia. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum nr 73 Wewnątrzszkolny System Oceniania /podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i sposobu ocenia, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

Bardziej szczegółowo