Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Wroc³aw 2009

2

3

4 SPIS TREŚCI Departament Prezydenta... 9 Departament Finansów Publicznych Departament Obsługi i Administracji Departament Spraw Społecznych Departament Infrastruktury i Gospodarki Departament Nieruchomości i Eksploatacji Departament Architektury i Rozwoju Decyzje administracyjne wydane przez komórki organizacyjne Urzędu oraz decyzje administracyjne wydane przez miejskie jednostki organizacyjne

5 Departament Prezydenta

6 DZIAŁALNOŚĆ LEGISLACYJNA ORGANÓW GMINY W wyniku działalności legislacyjnej w 2008 r. organy - stanowiący i kontrolny oraz wykonawczy Miasta - wydały łącznie (bez aktów wewnętrznych kierownika) aktów prawnych (530 Rada Miejska Wrocławia, 2716 Prezydent Wrocławia), a ogółem w V kadencji aktów, w tym: - Rada Miejska Wrocławia jako organ stanowiący i kontrolny 1 015, - Prezydent Wrocławia jako organ wykonawczy Na przestrzeni lat organy Miasta podjęły w sumie akty prawne w różnych formach (uchwała, zarządzenie, stanowisko, apel, rezolucja,) w tym: Rada Miejska Wrocławia 7 693, w tym: uchwał - 44 stanowiska - 6 apeli - 4 rezolucje; Zarząd Miasta Wrocławia , w tym: uchwał - 1 zarządzenie porządkowe; Prezydent Wrocławia , w tym: zarządzeń, - 23 zarządzenia w ramach wykonywania zadań administracji rządowej. W podziale na kadencje działalność legislacyjna organów Miasta przedstawia się następująco: Akty prawne organów miasta - zestawienie liczbowe Zarząd Rada Zarząd Rada Zarząd Rada Prezydent -23 Rada Prezydent Rada Prezydent Ogółem w tym: Rada Zarząd Prezydent (w tym - 23 z zakresu zadań administracji rządowej) I kadencja II kadencja III kadencja IV kadencja V kadencja

7 Liczbę wydanych aktów prawnych przez organy Miasta w czasie kadencji, z uwzględnieniem rodzajów aktów prawnych, przedstawia poniższe zestawienie: Kadencja Rada Miejska Wrocławia uchwały stanowiska apele rezolucje uchwały Zarząd Miasta Wrocławia zarządzenia porządkowe zarządzenia Prezydent Wrocławia zarządzenia w ramach realizacji zadań administracji rządowej Ogółem I II III * IV V Ogółem * w tym do r. 3872, po r (wybór nowego Zarządu) W roku 2008 działalność ta dotyczyła przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, aktów prawnych Prezydenta Wrocławia jako organu wykonawczego, podjętych w formie uchwały i zarządzenia oraz wewnętrznych aktów prawnych Prezydenta kierownika Urzędu podjętych w formie zarządzenia, postanowienia, pisma okólnego i polecenia służbowego. W okresie sprawozdawczym wydano ogółem aktów prawnych z czego: - Rada Miejska Wrocławia 530 uchwał, - Prezydent Wrocławia zarządzeń, w tym: to zarządzenia organu wykonawczego, - 30 to zarządzenia kierownika Urzędu. Ogółem w V kadencji organy Miasta podjęły łącznie aktów prawnych w różnych formach, a ich liczba w poszczególnych latach przedstawia się następująco: Rok Rada Prezydent Ogółem Ogółem Zbiór aktów prawnych wydanych od 27 maja 1990 r. do końca 2008 r. obejmuje aktów, z czego: to akty prawne Rady Miejskiej Wrocławia jako organu stanowiącego i kontrolnego, podjęte w formie uchwały, stanowiska, apelu i rezolucji, to akty prawne Zarządu Miasta i Prezydenta Wrocławia jako organu wykonawczego, podjęte w formie uchwały i zarządzenia, to wewnętrzne akty prawne Prezydenta kierownika urzędu, podjęte w formie zarządzenia, postanowienia, pisma okólnego i polecenia służbowego. Podobnie jak w poprzednich latach, z uwagi na zróżnicowanie aktów prawnych pod względem ich charakteru i problematyki, odrębnie omówiono akty prawne Rady Miejskiej i Prezydenta Wrocławia jako organów miasta (w tym miasta na prawach powiatu) oraz wewnętrzne akty prawne kierownika Urzędu. 10

8 RADA MIEJSKA WROCŁAWIA W ramach ogólnej liczby 530 uchwał Rady Miejskiej podjętych w poprzednim roku najliczniejszą grupę stanowią uchwały rozpatrujące wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami Rady oraz uchwały rozpatrujące skargi na uchwały Rady, skargi na działalność organów miasta i kierowników jednostek organizacyjnych, a także uchwały decydujące o wniesieniu lub nie wniesieniu skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze. Zajmują one ponad 53% ubiegłorocznego zbioru uchwał. Drugą pod względem liczebności grupę tworzą uchwały z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (przystąpienia do sporządzenia planów i uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego) około 13,5% a trzecią uchwały regulujące sprawy finansowe, zajmując ponad 9% zbioru. 1. Liczba sesji Rady Miejskiej Wrocławia Liczba zgłoszonych projektów uchwał Liczba podjętych uchwał Liczba wezwań do usunięcia naruszenia prawa Liczba rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego 3 (0,47 % wszystkich uchwał z 2008) 6. Liczba rozstrzygnięć nadzorczych Regionalnej 1 Izby Obrachunkowej (0,16 % wszystkich uchwał z 2008) 7. Liczba złożonych skarg do WSA 19 w tym liczba zaskarżonych uchwał Rady Miejskiej 14 w tym: - 0 skarg umorzono - 8 skarg odrzucono - 11 skarg w toku 8. Liczba skarg zgłoszonych na podstawie art. 229 kpa (m.in. na Prezydenta, kierowników jednostek organizacyjnych, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) 256 w tym: nieuwzględnionych - 8 uwzględnionych - 3 w toku - 3 inne 9. Liczba spraw podjętych podczas dyżurów: 185 w tym: - Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 51 - Radnych Liczba zgłoszonych interpelacji przez Radnych RM Liczba zgłoszonych zapytań radnych 93 (3,01% wszystkich uchwał z 2008) 11

9 W roku 2008 odbyło się w 298 posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wrocławia. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia wg regulowanej problematyki: Zakres regulowanych spraw Ogółem Wezwania i skargi skargi na działalność organów i kierowników jednostek organizacyjnych wezwania do usunięcia naruszenia prawa 45 - skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze 4 Zagospodarowanie przestrzenne (przystąpienie do sporządzenia planu i uchwalenie planu) Finanse 48 (budżet i jego zmiany, podatki, opłaty, pożyczki, kredyty, dotacje, absolutorium, procedura budżetowa, wydatki niewygasające, założenia społeczno-gospodarcze, WPI, rachunek dochodów własnych) Jednostki organizacyjne, związki celowe, spółki 24 (likwidacja, przekształcenie, połączenie i reorganizacja jednostek, utworzenie związku celowego, wystąpienie ze spółki, przejęcie instytucji kultury) Gospodarka mieniem komunalnym 11 (odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy, bonifikata od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, przekazanie nieruchomości w drodze darowizny i w użytkowanie, zmiana zasad gospodarowania nieruchomościami, program gospodarowania mieszkaniowym zasobem, zasady wynajmowania lokali użytkowych) Pozostałe 92 (zmiany w organach i składach komisji Rady, plan kontroli Komisji Rewizyjnej, upoważnienie Przewodniczącego Rady, diety radnych, wynagrodzenia, lokalizacja salonów i kasyn gier, wygaśnięcie mandatu radnego osiedla, uchylenie uchwał rad osiedlowych, stypendia, sieci przedszkoli i szkół, pomoc materialna dla uczniów, ławnicy, nazwy ulic, repatrianci, wybory, pomniki przyrody, niepełnosprawni, przejęcie pojazdów, zatwierdzenie sprawozdań, plan MPWiK, opinia dla Uniwersytetu Przyrodniczego, program rewitalizacji, opinia o przekształceniu ZOZ, program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, reklama, program poprawy bezpieczeństwa, Europejska Stolica Kultury, współpraca z organizacjami pozarządowymi, tytuły i nagrody Miasta) Ogółem Spośród podjętych w minionym roku uchwał - 73 to akty podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego jako akty prawa miejscowego. PREZYDENT WROCŁAWIA Prezydent Wrocławia jako organ wykonawczy Miasta wydał w poprzednim roku zarządzeń (bez aktów wewnętrznych kierownika), z czego 8 podlegało ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Pod względem regulowanej problematyki najwięcej zarządzeń normuje sprawy z zakresu gospodarki mieniem komunalnym prawie 85%. Następną grupę tworzą zarządzenia finansowe blisko 3,5%, a trzecią z kolei zarządzenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 3%. 12

10 Zestawienie zarządzeń Prezydenta Wrocławia wg regulowanej problematyki: Zakres regulowanych spraw Ogółem Gospodarka mieniem komunalnym (przeznaczenie nieruchomości do obrotu, odstąpienie od sprzedaży, ogłoszenie przetargu, komisje przetargowe i do rokowań, zmiana wysokości udziałów, prawo pierwokupu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, nabycie nieruchomości, gospodarka lokalami mieszkalnymi, najem lokali użytkowych, wyłączenie części wspólnych, rozbiórki, adaptacje, zabezpieczenia hipoteczne, upoważnienia do przejęcia nieruchomości, użytkowanie wieczyste, służebność, odszkodowania, zamiany nieruchomości i lokali) Finanse 94 (zmiany budżetu, układ wykonawczy i jego zmiany, sprawozdania finansowe, bilans, finansowe zespoły robocze) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 83 (rozpatrzenie uwag i wniosków do planów) Edukacja 73 (komisje konkursowe, stypendia, komisje egzaminacyjne) Nadzór właścicielski 49 (pokrycie podwyższonego kapitału spółek, zbycie akcji i udziałów, nagrody roczne dla prezesów spółek, wyznaczenie przedstawicieli Miasta do składów rad nadzorczych) Ochrona zdrowia i opieka społeczna 33 (apteki, powołania i odwołania dyrektorów placówek, koszty utrzymania podopiecznych, regulaminy, podział środków z PFRON) Pozostałe 82 (zastępstwa Prezydenta, zmiany regulaminu organizacyjnego, ceny i opłaty za usługi komunalne, transport, bezpieczeństwo, kultura, sport i rekreacja) Ogółem WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE KIEROWNIKA URZĘDU W roku sprawozdawczym Prezydent Wrocławia wydał 30 zarządzeń wewnętrznych. Spośród nich najwięcej dotyczy spraw pracowniczych - 33% oraz sfery zarządzania i organizacji również 33% ogółem wydanych w ubiegłym roku. Podjęte w poprzednim roku zarządzenia wewnętrzne regulują sprawy: pracownicze (podróże służbowe, antymobbing, czas pracy, regulamin wynagradzania) zarządzania i organizacji (system przeciwdziałania korupcji, Zintegrowany System Zarządzania, instrukcja kancelaryjna, obieg dokumentów, powołanie zespołu) finansowe i rachunkowości (instrukcja finansowa, plan kont, inwentaryzacja) bezpieczeństwa i higieny pracy 3 zamówień publicznych Licząc od 27 maja 1990 r. do końca 2008 r., zbiór aktów wewnętrznych wydanych przez Prezydenta obejmuje 696 dokumentów, w tym: zarządzeń, postanowień, - 40 pism okólnych, - 3 polecenia służbowe. 13

11 PODSUMOWANIE ORGAN WYKONAWCZY I KIEROWNIK URZĘDU Prezydent Wrocławia w V kadencji działając jako organ wykonawczy i kierownik urzędu wydał ogółem 5176 aktów prawnych, w tym: Zarządzenia organu Zarządzenia kierownika Pisma okólne Ogółem XII I-XII I-XII Ogółem V kadencja KOLEGIUM PREZYDENTA Odbyły się 83 posiedzenia Kolegium Prezydenta Wrocławia poświęcone bieżącym zadaniom realizowanym przez Miasto. Kolegium obradowało w dwóch zespołach tematycznych. Obok zespołu omawiającego problematykę ogólną, pracował też zespół Kolegium ds. planistycznych. Wśród omawianych tematów wyróżnić można następujące tematy: przygotowanie Wrocławia do EURO 2012 ( budowa stadionu wraz z zapleczem), rozpoczęcie inwestycji Szybki Tramwaj (budowa trasy, zakup tramwajów), dalsza realizacja inwestycji związanych z przebudową i modernizacją dróg we Wrocławiu, rozpoczęcie realizacji budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, stan realizacji programu rewitalizacji, dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia, realizacja strategii i rozwoju miasta. AKTYWNOŚĆ PREZYDENTA WROCŁAWIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJAMI, STOWARZYSZENIAMI, JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI W 2008r. przedstawiciele Miasta uczestniczyli w pracach 10 stowarzyszeń, fundacji i związków gminnych w tym w dwóch międzynarodowych. Biuro Prezydenta uczestniczyło w organizacji 3 międzynarodowych konferencji (Europejskie Forum Obywatelskie organizowane przez EKES). Odbyły się również konferencje lokalne organizowane dla środowisk gospodarczych, rzemiosła, samorządu gospodarczego. Współorganizowano również wizyty gości zagranicznych (wizyta ministra budownictwa CHRL Pana Wang Guangtao, byłego ambasadora Izraela w Polsce, przewodniczącego Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem Pana Szewacha Weissa). Odbyło się 15 wizyt roboczych i okazjonalnych w tym 2 dwie z zagranicy (wizyta przedstawiciela Stowarzyszenia Japan Cherry Blossom IKUOU-KAI. 14

12 Przygotowano ważne dla Wrocławia uroczystości: - odsłonięcie tablic upamiętniających nadanie imion ulicom Jana Kaczmarskiego i Jacka Kuronia, - Benefis Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza z okazji Jego 85 Urodzin, - z okazji Święta Niepodległości Polski. Prezydent Wrocławia przyznał i wręczył doroczne nagrody - Nagroda Prezydenta Wrocławia - zasłużonym Wrocławianom w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego. Prezydent uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej Wrocławia podczas której został wręczony Dalajlamie tytuł Civitate Vratislaviensi Donatus. Prezydent spotkał się także z przedstawicielami: - Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej wręczono Prezydentowi Szablę Kilińskiego, - Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z Poznania wręczono Prezydentowi statuetkę Honorowy Hipolit i nadano tytuł Lider Pracy Organicznej. STARANIA O LOKALIZACJĘ WE WROCŁAWIU SIEDZIBY EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO Realizacja programu EIT Plus obejmowała w roku 2008 (od stycznia do września) trzy następujące obszary: zagospodarowanie obiektów na Praczach Odrzańskich - po dawnym Zespole Szkół Rolniczych z przeznaczeniem na kampus i siedzibę dla Europejskiego Węzła Wiedzy i Innowacji oraz miejsca realizacji strategicznych programów badawczych i infrastruktury badawczej, starania o siedzibę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, starania o uczestnictwo we wspólnocie wiedzy i innowacji. Wraz z powołaniem w listopadzie 2007r. spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczął się proces przejęcia wszystkich zadań związanych z koordynacją prac polegających na przygotowaniu strategicznych programów badawczych i infrastruktury badawczej na Praczach Odrzańskich. Proces ten zakończył się w momencie uzyskania przez spółkę zdolności organizacyjnej, to jest w pierwszym kwartale 2008r. Dalsze prace nad EIT+ skupiały się nad staraniami o siedzibę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, w tym ściśle współpracowano z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz wrocławskimi uczelniami. Ponadto realizowano następujące zadania: 15

13 - przygotowanie wkładu merytorycznego do materiałów promocyjnych, w tym do broszur przygotowanych przez Biuro Promocji oraz prezentacji projektu EIT Plus przez Biura Współpracy z Zagranicą - prezentacja oferty wrocławskiej dla strategicznych partnerów europejskich (Wielka Brytania: spotkanie z przedstawicielami Department of Universities, Innovation and Skills, Londyn; Niemcy: spotkanie z przedstawicielami resortów federalnych odpowiedzialnych za stanowisko Niemiec, Berlin), - przygotowanie wkładu merytorycznego do stanowiska Polski w sprawie procedury wyboru siedziby EIT zaproponowanej przez rząd Austrii, - synteza i aktualizacja notatek w sprawie silnych stron wrocławskiej kandydatury na potrzeby resortów rządowych, - przygotowanie wrocławskiej oferty jako elementu polskiej oferty w sprawie siedziby EIT, w tym wkładu merytorycznego oraz redakcję tekstu oferty. Przygotowanie i prezentacja polskiej oferty dla Korpusu Dyplomatycznego odbyła się w Warszawie 24 kwietnia 2008r. PRZYGOTOWANIA PROGRAMU WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI Dla wsparcia środowiska akademickiego Wrocławia w staraniach o wspólnotę wiedzy i innowacji, we współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej koordynowano prace nad przygotowaniem listów intencyjnych w sprawie strategicznej współpracy nauki z biznesem. W pierwszej połowie 2008r. podpisano listy intencyjne z firmami: CISCO, ENERGIA PRO, AUTODESK, IBM, GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Oprócz prac związanych ze staraniami o EIT, wspierano przedstawicieli władz Wrocławia w rozmowach z przedstawicielami Flandrii (Leuven) oraz Lombardii (Bergamo) w sprawie udziału Wrocławia w strategicznej inicjatywie European Entrepreneurial Regions (EER). We współpracy z Wydziałem Edukacji przygotowano i przeprowadzono w dniu 15 września 2008r. wizytę Davida Willettsa, czołowego eksperta ds. uniwersytetów i innowacji Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii. W wyniku koordynacji powyższych działań, w związku również z decyzją Rady ds. Konkurencyjności Rady Unii Europejskiej o zlokalizowaniu siedziby EIT w Budapeszcie utworzono w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia - Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Oprócz zadań dotychczas realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu, w przedmiotowym zakresie, działania Biura zorganizowane zostały wokół programu Wrocławskie Centrum Akademickie, w ramach którego Urząd Miejski Wrocławia wspiera uczelnie i instytucje akademickie w obszarze innowacyjnej działalności. W ramach realizowanych działań Biuro w okresie od 1 października do zakończenia roku sprawozdawczego, podjęło następujące działania: - udział w przeprowadzeniu wizyty Benjamina Barbera we Wrocławiu w dniach 6-8 października 2008r., 16

14 - opracowanie założeń do programu Wrocławskie Centrum Akademickie oraz rozpoczęcie realizacji programu 15 października 2008r., - Program Wrocławskie Centrum Akademickie jest inicjatywą wspierającą współpracę samorządu z uczelniami wyższymi, w szczególności w zakresie promocji innowacyjności. Program zakłada wspieranie integracji wrocławskich uczelni, udział i wsparcie dla strategicznych projektów wzmacniających przewagę konkurencyjną Wrocławia jako metropolii wiedzy (np. Kampus Pracze). Mając na uwadze rozwiązania organizacyjne oraz koordynację strategiczną należy stwierdzić, że program jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce, - wspólnie z Wrocławskim Centrum Badań przygotowano seminarium poświęcone technologiom czystego węgla 20 października 2008r., - udział w pilotażowym programie TBS Wrocław sp. z o.o. TBS Absolwent. Opracowano mechanizm wyłonienia uczestników do programu TBS Wrocław zgodnie z harmonogramem inwestycji przygotowanym przez spółkę. W ramach programu władzom uczelni akademickich oraz Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przedstawiono ofertę TBS. Pilotażowy program realizowany będzie również w roku przyszłym przez TBS Wrocław Sp. z. o. o., - podczas konferencji Unii Metropolii Polskich w Krakowie 2 grudnia 2008r. przedstawiony został trzyletni dorobek Wrocławia związany z realizacją programu EIT+, - udział w konferencji organizowanej w dniach listopada 2008r. przez Wrocław - wspólnie z United Nations Development przedstawienie wrocławskich doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki opartej na wiedzy w latach , - udział w pierwszym seminarium organizowanym przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii na temat kształtu przyszłych wspólnot wiedzy i innowacji EIT (Bratysława, 24 listopada 2008r.), - objęcie patronatem samorządowym opłatkowego spotkania reaktywującego Salon Profesora Dudka, - w odpowiedzi na apel studentów uczelni wrocławskich skierowany do Prezydenta Wrocławia - w ramach grupy roboczej - 27 października 2008r. zaproszono przedstawicieli samorządów studenckich do współpracy, której zadaniem jest określenie roli samorządu w tworzeniu warunków do powstania nowoczesnej bazy mieszkaniowej dla studentów. DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Podejmowane w roku sprawozdawczym działania obejmowały następujące dziedziny: monitorowanie występujących zagrożeń i prognozowania rozwoju sytuacji oraz podejmowania działań ratowniczych dla mieszkańców Wrocławia, w ramach których zrealizowano: - dyspozytorzy służb miejskich przyjęli i podjęli do realizacji 4656 zgłoszeń związanych z przestrzeganiem porządku publicznego i bezpieczeństwem na terenie Wrocławia oraz podjętych interwencji dotyczących dyspozycji wykorzystania sprzętu technicznego do usuwania pojazdów po wypadkach lub zaparkowanych w niedozwolonych miejscach, 17

15 - dyspozytorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego na podstawie przyjętych zgłoszeń zadysponowali karetki w liczbie w przypadkach stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia, - dyspozytorzy Centrum Kierowania Straży Miejskiej podjęli dyspozycji dotyczących zakłócenia porządku publicznego; opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego, w ramach których: - opracowano Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego i przedstawiono go do zatwierdzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu, - przeprowadzono bieżącą aktualizację Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią, - zaktualizowano bazę danych dotyczącą zabezpieczenia działań w warunkach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze Miasta; nadzór nad zabezpieczeniem Miasta na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych umożliwiający zachowanie ciągłości funkcjonowania jego struktur: - aktualizacja procedur działania na wypadek wystąpienia zagrożenia wirusem ptasiej grypy, opracowanych w 2006r. w związku z pojawieniem się ognisk choroby na terenie Niemiec (Saksonia) w 2008r., - opracowano procedurę działania w przypadku klasycznego pomoru świń ze względu na stwierdzenie jego wystąpienia na terenie Słowacji (ferma ok sztuk tuczników), - zakup sprzętu i materiałów uzupełniających stan posiadania magazynów przeciwpowodziowych; zmiana siedziby Centrum Zarządzania Kryzysowego z ul. G. Zapolskiej 4 na ul. Strzegomską 148: - przeniesienie sprzętu przeciwpowodziowego: zapór kozłowo paletowych do budynku magazynowego przy ul. Strzegomskiej 148, - realizacja kolejnego etapu przygotowania sali dyspozytorskiej dla służb, inspekcji i straży 25 stanowisk dyspozytorskich, - działania organizacyjno-techniczne związane z budową wieży antenowej odebranie zlecenie i opracowania pt.: Układy antenowe dla projektowanego obiektu nadawczego CZK/CPR w lokalizacji Wrocław obręb Muchobór Mały wraz z opinią na temat kwalifikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, - nadzór nad właściwym funkcjonowaniem sieci monitoringu Wrocławskiego Węzła Wodnego; współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskim jednostkami organizacyjnymi, w tym: - udział w okresowym przeglądzie wałów przeciwpowodziowych organizowanym przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w okresie: kwiecień czerwiec, wrzesień grudzień, - udział w przeglądach technicznych urządzeń hydrotechnicznych oraz wału rozdzielczego pomiędzy Starą Odrą i Kanałem Przeciwpowodziowym administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, - udział w posiedzeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie niesienia pomocy bezdomnym w okresie niskich temperatur, - udział wraz ze służbami Policji, Straży Miejskiej Wrocławia oraz pracownikami Wydziału Inżynierii Miejskiej w opracowaniu i wykonywaniu sprawozdań miesięcznych z realizacji programu Bezpieczne Ferie i Wakacje 2008 oraz akcji Święto Zmarłych 2008, 18

16 - udział w pracach Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Odry, - udział w posiedzeniach komisji do spraw powypadkowych oraz opracowaniu protokołów powypadkowych, - udział w odbiorach robót konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych i ciekach w obrębie Wrocławia dofinansowywanych przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska, - współpraca z Wydziałem Inżynierii Miejskiej w zakresie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wrocławskiego Węzła Wodnego, - udział w realizacji przedsięwzięć organizacyjnych związanych z transportem kontenera stacji bazowej telefonii komórkowej dla POLKOMTEL S.A. we Wrocławiu przy ul. Ruskiej ¾; realizacja zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w ramach których: - opracowano plan pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wraz z harmonogramem szkoleń w 2008r. i Centrum Zarządzania Kryzysowego, - opracowano materiały do obsługi posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; realizacja polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej oraz sytuacjami nadzwyczajnych zagrożeń, w tym: - zrealizowano procedury określone w zarządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące zagrożenia klasycznym pomorem świń, - udzielano na bieżąco konsultacji dla studentów wyższych uczelni i uczniów szkół średnich opracowujących prace magisterskie, kursowe i referaty z zakresu zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia powodziowego, - uczestniczono w pracach zespołu realizującego projekt opracowania mapy cyfrowej i warstw do celów zarządzania kryzysowego, - uczestniczono w krajowym szkoleniu Ochrona Przed Powodzią organizowanym przez Ministerstwo Środowiska i Komendę Główną PSP, - przeprowadzono pokaz i omówiono zasady działania i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych Wrocławia, - uczestniczono w ćwiczeniu ratowniczo-gaśniczym na terenie Portu Lotniczego Wrocław S.A. w dniu 17 października 2008r., - uczestniczono w ćwiczeniu taktyczno-bojowym na terenie KOGENERACJI S.A., ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAW o kryptonimie EC-HAŁDA 2008 w dniu 29 października 2008r., - brano udział w ćwiczeniu pod kryptonimem WODA I CHLOR na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Mokry Dwór MPWiK w dniu 30 października 2008r. PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA i PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE Realizując główne cele Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach (przyjętego Uchwałą nr XXXI/2276/04 Rady Miejskiej Wrocławia dnia 9 grudnia 2004r.) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w roku 2008 kontynuował rozpoczęte w latach ubiegłych zadania określone w Programie oraz przygotował i przedstawił do przyjęcia przez Radę Miejską Wrocławia nowy obowiązujący w latach Programu Poprawy Bezpieczeństwa. Jak co roku większość podprogramów była wykonywana bezpośrednio zgodnie z kompetencjami - przez służby mundurowe (Policję, 19

17 Straż Miejską Wrocławia oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej) oraz inne podmioty (Stowarzyszenia, Fundacje itp.). W ramach współpracy z Komenda Miejską Policji we Wrocławiu zrealizowano programy prewencyjne, których celem jest ograniczenie przestępczości wśród nieletnich, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze, zapobieganie patologiom społecznym, ograniczenie drobnych kradzieży w środkach komunikacji miejskiej, instytucjach publicznych, centrach handlowych, lokalach gastronomicznych. Należą do nich: "Stop kradzieżom", "STOP 24", Pomagajmy sobie wzajemnie, Karta rowerowa", Działania profilaktyczne skierowane przeciwko narkomanii, Bezpieczna droga do szkoły", "Komisarz Lew", Taksówkarz, Twój rower - Twoja własność. Realizując Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach zakupiono dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu sprzęt komputerowy oraz samochody oznakowane Kia cee d i nie oznakowane Fiat Bravo oraz zakupiono, z myślą o organizacji bezpiecznych imprez masowych, samochód Ruchome Stanowisko Dowodzenia. Dokonano niezbędnych remontów i rozpoczęto budowy na potrzeby Komisariatów Policji na terenie Wrocławia ze środków Gminy - Komisariatu Policji Wrocław Leśnica, gdzie ma miejsce kontynuacja adaptacji budynku na potrzeby komisariatu oraz wszczęto procedury budowy komisariatu Wrocław - Krzyki. Ponadto zorganizowano zabezpieczenie przez policjantów wrocławskich skrzyżowań i objazdów w trakcie remontów ulic oraz dróg dojazdowych do wrocławskich cmentarzy w czasie święta 1 listopada oraz zorganizowano kierowanie ruchem w okresie od 2 do 30 grudnia ze względu na zwiększony ruch przed świętami. Zabezpieczono również imprezę sylwestrową Sylwester pod dobrą Gwiazdą organizowaną przez Urząd Miejski Wrocławia. Zorganizowano dodatkowe patrole funkcjonariuszy w środkach komunikacji zbiorowej. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego Gmina Wrocław: - przekazała środki finansowe w kwocie zł na wyposażenie kwaterunkowe, oraz utrzymanie poborowych, którzy odbywają w policji służbę zastępczą; - wsparto finansowo kwotą blisko zł wrocławskie szkoły, przy których funkcjonują Grupy Prewencyjnego Wsparcia (na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia GPW), - zorganizowano i przeszkolono - z zakresu pracy z nieletnimi, profilaktyki uzależnień, odpowiedzialności prawnej nieletnich, warsztatów z psychologiem - członków nowo powołanych Grup Prewencyjnego Wsparcia (w skład Grupy wchodzą przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej Wrocławia, kadry szkoły, parafii, ośrodka pomocy społecznej. Zadaniem Grupy jest monitorowanie zagrożeń wśród młodzieży oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia.), - przeprowadzono szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Efektem szkolenia było nauczenie blisko osób zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, koszt zadania to zł, - w celu zapewnienia odpowiedniej gotowości bojowej służb ratownictwa specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziałowi Ratownictwa 20

18 Wodnego we Wrocławiu zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup łodzi hybrydowej wraz z silnikiem. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych kontynuowano zadania dotyczące instalacji monitoringu. Kamery zainstalowane w szkołach zapewniają bezpieczeństwo, zwiększają komfort pracy i nauki dzieci oraz całego grona pedagogicznego. Ponadto ograniczają one zniszczenia mienia i dają pełną kontrolę ruchu osób w szkole. W 2008r. został rozstrzygnięty, piąty już etap instalacji systemu monitoringu w placówkach oświatowych. Nowy system jest w trakcie wdrażania w 12 nowych placówkach, a koszt instalacji wyniesie zł. W porównaniu z latami poprzednimi w okresie od 2004 do 2007r. monitoringiem wizyjnym zostały objęte 74 placówki szkolne. Łączny koszt zainstalowanego w tamtym okresie systemu wyniósł zł. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Działania organizacje pozarządowych związanych z bezpieczeństwem publicznym Wrocławian, dotyczyły głównie: przeciwdziałania destrukcyjnemu zjawisku działalności sekt koszt zadania to zł beneficjent: Klasztor o.o. Dominikanów, organizacji patroli wodnych na Odrze i pozostałych wrocławskich akwenach zł beneficjent: Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, obejmujących zagadnienia zapobiegania demoralizacji oraz przestępczości, pomocy psychologicznej, pomocy rodzinom w wychowaniu wsparcie w kwocie zł beneficjenci: Rzym.-Kat. Parafia pw. Ducha Świętego, Katolicki Uczniowski Klub Sportowy, Klub Sportowy Futsal Team Wrocław, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Dolnośląski. ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH W roku sprawozdawczym, w ramach realizacji przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych, wpłynęło 101 wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, z czego: 100 wniosków zostało załatwionych pozytywnie. W wyniku ich rozpatrzenia wydanych zostało : 69 zezwoleń jednorazowych, 30 zezwoleń na imprezy odbywające się według ustalonego terminarza, 1 zezwolenie roczne, 1 wniosek wycofano; z tego: 29 zezwoleń na przeprowadzenie imprezy sportowej, 11 zezwoleń na przeprowadzenie imprezy rozrywkowej, 48 zezwoleń na przeprowadzenie imprezy artystycznej, 8 zezwoleń na przeprowadzenie imprezy artystyczno - rozrywkowej, 3 zezwolenia na przeprowadzenie imprezy artystyczno - sportowej, 1 zezwolenie na przeprowadzenie imprezy sportowo rozrywkowej. 21

19 Wydano 9 zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa - mecze piłki nożnej. W 2008r. nie wydawano decyzji odmownych oraz decyzji zakazujących przeprowadzenia imprezy masowej. W ramach działań prewencyjnych i kontrolnych, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przeprowadzono kontrolę 52 imprez masowych, w ramach której kontrolą objęto : - liczebność, uprawnienia, oznakowanie, wyposażenie i rozmieszczenie służby porządkowej, - organizację zabezpieczenia i ewakuacji wynikającą z planu graficznego, - umieszczenie regulaminu imprezy i regulaminu obiektu, - funkcjonowanie monitoringu, - spełnienie warunków wynikających z opinii organów Policji, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli: - brak licencji przez pracowników służb porządkowych podczas imprez o podwyższonym ryzyku, - brak jednolitego umundurowania służb porządkowych, - brak zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla członków służb porządkowych, - zastawione wyjścia ewakuacyjne, - brak prawidłowego oznakowania dróg ewakuacyjnych. Stwierdzone odstępstwa nie powodowały zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników imprezy, dlatego nie było przypadku jej przerwania. Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano 118 zawiadomień o organizacji imprez nie podlegającym rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Udzielono organizatorom imprez ok. 120 informacji o przepisach dotyczących imprez masowych oraz informacji o stawianych przez Miasto Wrocław warunkach bezpieczeństwa jakie należy zachować przy organizowaniu imprez skupiających znaczną ilość uczestników, a nie podlegających rygorom w/w ustawy. ORGANIZACJA ZGROMADZEŃ W ramach realizacji przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1990r. Prawo o zgromadzeniach, w roku sprawozdawczym przyjęto 49 zawiadomień o zorganizowaniu zgromadzeń publicznych we Wrocławiu, w tym wydano 2 decyzje zakazujące przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Zadania z powyższego zakresu były wykonywane w roku 208 przez dwa wydziały Urzędu: w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca przez Wydział Spraw Obywatelskich, natomiast od 1 lipca do 31 grudnia przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. SPRAWY OBRONNE Zadania wynikające z,rocznego planu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w przedmiocie zadań obronnych skupione były na: prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem poboru i rejestracji przedpoborowych, aktualizacji dokumentacji akcji kurierskiej, prowadzeniu spraw z zakresu świadczeń na rzecz obrony, w tym świadczeń osobistych i rzeczowych, aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 22

20 opracowaniu dokumentacji Stałego Dyżuru Prezydenta Wrocławia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny. W obszarze spraw obronnych główny wysiłek położono na szeroko pojętej aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Dokonano rozdziału zadań operacyjnych na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz miejskie jednostki organizacyjne i opracowano dla nich karty realizacji zadań operacyjnych. Ponadto kontynuowano prace nad opracowaniem Regulaminu organizacyjnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Szeroka analiza Planu Akcji Kurierskiej zmusiła do przeprowadzenia jego korekty. Zwiększono liczbę kurierów, kurierów wykonawców i łączników, na których nałożono świadczenia osobiste i rzeczowe oraz dokonano aktualizacji wykazów ulic Wrocławia a także tras doręczania dokumentów powołania. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego w sprawie realizacji zadań obronnych na 2008r. opracowano dokumentację Stałego Dyżuru Prezydenta Wrocławia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny oraz instrukcję postępowania dyspozytora miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia, w przypadku otrzymania sygnału o zagrożeniu. Rozpoczęto pracę w zakresie opracowania dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS (PK) z uwzględnieniem potrzeb przygotowania zespołów i osób przewidywanych do realizacji zadań cywilno wojskowych (Civil- Military Cooperation CIMIC), uruchomianych przez właściwych dowódców NATO w rejonie Wrocławia. PRZYGOTOWANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE POBORU I REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH W ramach realizacji planu na 2008r. przygotowano i przeprowadzono pobór rocznika 1989 dla miasta Wrocławia. W roku sprawozdawczym we Wrocławiu działały trzy Powiatowe Komisje Lekarskie. W celu ich prawidłowego działania w okresie od 4 do 7 lutego: - użyczono pomieszczenia w placówkach kulturalnych, - zabezpieczono składy lekarzy i średniego personelu medycznego, - zawarto umowy z wybranymi przychodniami lekarskimi na wykonanie badań specjalistycznych kierowanym poborowym. W 2008r. wezwano poborowych z czego zgłosiło się rocznika podstawowego oraz wezwano 838 poborowych roczników starszych, a zgłosiło się 381. Wszyscy otrzymali orzeczenie o zdolności do służby wojskowej, a zgłaszający się po raz pierwszy - książeczkę wojskową. Przebadano również 87 kobiet. Na badania specjalistyczne skierowano 274 poborowych. Skierowano 199 wniosków o przymusowe doprowadzenie przez Policję, z czego doprowadzono 30 poborowych. W pozostałych przypadkach sporządzono notatki podające przyczyny nie zgłoszenia się poborowych. Od orzeczenia Powiatowej Komisji odwołanie złożyło 14 poborowych. Zgodnie z planem w II półroczu 2008r. przygotowano i przeprowadzono rejestrację przedpoborowych rocznika Wezwano przedpoborowych. Zgłosiło się i otrzymało potwierdzenie Sporządzono 233 wnioski o przymusowe doprowadzenie, z czego Policja zrealizowała 40 doprowadzeń, a w 23

21 stosunku do pozostałych przedpoborowych doprowadzający przedłożyli notatki służbowe. Po zakończeniu rejestracji i poboru dokonano aktualizacji rejestrów poszukiwanych. W roku sprawozdawczym przygotowano i wydano 25 decyzji o uznaniu poborowego (żołnierza) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz 7 decyzji o konieczności sprawowania przez poborowego (żołnierza) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny i 31 postanowień o doprowadzenie do jednostki wojskowej. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY W roku 2008r. realizowano zadania związane z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych, oraz jednostek organizacyjnych Wrocławia wykonujących zadania dla potrzeb obrony Państwa, w tym wydano 427 decyzji administracyjnych: nakładających świadczenia rzeczowe 143, nakładających świadczenia osobiste 71, nakładających świadczenia na nieruchomości 9, uchylających świadczenia rzeczowe 171, uchylających świadczenia osobiste 24, uchylających świadczenia na nieruchomości 4, zmieniających świadczenia rzeczowe 5. Realizację zadań z zakresu oględzin nieruchomości i rzeczy ruchomych, które stosownie do zgłoszonych wniosków i własnych potrzeb były przedmiotem świadczeń rzeczowych, prowadzono zgodnie z Planem oględzin środków transportowych i maszyn wydzielanych na potrzeby Sił Zbrojnych, z terenu administrowanego przez Wojskowe Komendy Uzupełnień w 2008r. oraz wybiórczo przez Zespół ds. świadczeń. W 2008r. w 15 przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych Wrocławia przeprowadzono oględziny nieruchomości i rzeczy ruchomych, z udziałem przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień oraz jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP. Większość kierowników jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców akceptuje i widzi potrzebę realizacji zadań obronnych, w tym wykonywania świadczeń na rzecz obrony Państwa. Na uwagę zasługuje ORBIS S.A. Oddział Hotel Wrocław i PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu a także Szkoła Podstawowa nr 24 i Lotnicze Zakłady Naukowe oraz Zespół Szkół nr 14. Jednostki te sprawy obronne traktują jako element niezbędny i korzystny dla firmy, który może pełnić ważną rolę w sytuacjach związanych z powstaniem różnego rodzaju zagrożeń. Współpraca z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, w okresie sprawozdawczym układała się bez większych zastrzeżeń. Wspomnieć też należy o bardzo dobrej współpracy z Wojskową Komendą Transportu oraz Oddziałem Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu. Szkolenie obronne w Urzędzie Miejskim Wrocławia realizowane było zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie szkolenia obronnego, Wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego dla Dyrektorów Urzędu Wojewódzkiego, Kierowników Zespolonych Służb, Inspekcji i Straży, Organów Administracji Niezespolonej oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Przedsiębiorców Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji zadań 24

22 obronnych w 2008r. oraz Wytycznymi Wojewody Dolnośląskiego do szkolenia na 2008r. Organizacja i przebieg prowadzonych zajęć oraz właściwie dobrana tematyka pozwoliła na zapoznanie szkolonych z nowymi aktami prawnymi dotyczącymi spraw obronnych i zadaniami z nich wynikającymi. Pozwoliła również na szerokie zapoznanie się z istniejącymi zagrożeniami wynikającymi z oceny sytuacji geopolitycznej w kraju i na arenie międzynarodowej oraz zasadami opracowania planów obronnych, w tym opracowania kart realizacji zadań operacyjnych, co miało znaczący wpływ na planowanie operacyjne realizowane w 2008 roku. W celu wzbogacenia i urozmaicenia zajęć oraz wzajemnej wymiany doświadczeń do szkolenia obronnego włączono wykładowców uczelni wyższych Wrocławia, w tym doświadczonych oficerów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Pozwoliło to przybliżyć nam problemy wynikające z wojny w Iraku i w Afganistanie. Ponadto, ze względu na zapotrzebowanie szkolonych w grupach pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia zapoznano ich z zasadami funkcjonowania administracji i jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zagrożenia jak również zapoznano z problematyką przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. Łącznie przeszkolono 178 osób. Szkolenie kurierów zakończono praktycznym treningiem akcji kurierskiej, który przeprowadzono w III dekadzie listopada 2008r. Przyjęty system szkolenia obronnego zapewnił przygotowanie wszystkich ogniw administracji samorządowej i jednostek organizacyjnych miasta realizujących zadania obronne do wykonywania ustawowych obowiązków w zakresie obronności państwa oraz pozwolił na osiągnięcie założonych celów szkoleniowych. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W dziedzinie ochrony przeciwpożarowej Miasta Wrocławia realizowano zadania dotyczące: - ochrony przeciwpożarowej w obiektach własnych, - kontroli realizacji zaleceń wydanych w związku z uchybieniami stwierdzonymi w poprzednim okresie, - kontroli treningów ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej, - kontroli obiektów w których organizowany był wypoczynek dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji, - okresowych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej, - szkoleń pracowników działu ochrony przeciwpożarowej. Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w obiektach i terenach własnych Gminy Kontrole Plan Wykonanie Obiekty użyteczności publicznej Lasy komunalne 1 1 Zrealizowano zaplanowaną ilość kontroli obiektów własnych Gminy skupiając się na tych, w których mogły wystąpić warunki stanowiące podstawę do uznania użytkowanych budynków istniejących za zagrażające życiu ludzi, kontrolowanych w stosunkowo odległym okresie czasu oraz w tych, w których realizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich. 25

23 KONTROLA REALIZACJI ZALECEŃ WYDANYCH W ZWIĄZKU Z UCHYBIENIAMI STWIERDZONYMI W POPRZEDNIM OKRESIE Kontrole takie dokonywane były podczas treningów ewakuacji i dotyczyły obiektów skontrolowanych w okresie obowiązywania poprzednich przepisów. O stanie bezpieczeństwa pożarowego obiektów podległych Wydziałowi Edukacji, kontrolowanych w roku 2008, powiadomiono Departament Spraw Społecznych. W informacji zwrócono uwagę na konieczność poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego poprzez: - wyegzekwowanie od dyrektorów zarządzających obiektami obowiązku przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych obejmujących fazę eksploatacji budynku lub urządzenia terenu, - usunięcie w pierwszej kolejności nieprawidłowości rzutujących na zagrożenie życia ludzi, - poddawanie przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych (instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, instalacje sygnalizacji pożaru itp.), - poddawanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat, węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych, - wyposażenie budynków w gaśnice tak, by jedna jednostka masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach - 2kg /lub 3dcm 3 / przypadała na każde 100m 2 powierzchni strefy pożarowej budynku zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII, ZLIII, - wyposażenie obiektów posiadających kuchnie w gaśnice dostosowane do gaszenia grupy pożarów typu F, - zainstalowanie hydrantów wewnętrznych 25 na każdej kondygnacji budynku: - zakwalifikowanego do ZL II (dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się), z wyjątkiem budynku o jednej kondygnacji nadziemnej, którego powierzchnia nie przekracza 200m 2, - średniowysokiego, zakwalifikowanego do strefy zagrożenia ludzi ZL III oraz niskiego o powierzchni wewnętrznej przekraczającej 1000m 2 ZL III (obiekty użyteczności publicznej). KONTROLA TRENINGÓW EWAKUACJI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Kontrole Plan Wykonanie Obiekty użyteczności publicznej Przeprowadzono ogółem 271 kontroli organizacji i warunków ewakuacji obiektów zawierających strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami. W 2008r. ogółem zgłoszonych zostało 288 treningów ewakuacji, przy czym 12 z nich zgłoszono po terminie, a 1 odwołano. Z każdej kontroli sporządzono protokół, a wnioski przekazano na bieżąco dyrektorom poszczególnych placówek. W informacji do Departamentu Spraw Społecznych przedstawiono wnioski pokontrolne do realizacji. 26

24 KONTROLA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ORGANIZOWANY BYŁ WYPOCZYNEK DZIECI W OKRESIE FERII ZIMOWYCH I WAKACJI Półkolonie zimowe zorganizowano w 21, zaś wakacyjne w 18 obiektach podległych Wydziałowi Edukacji. We wszystkich obiektach sprawdzono stan bezpieczeństwa pożarowego i poinformowano o nim Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, który na tej podstawie wydał zgodę na organizację tego wypoczynku. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW DZIAŁU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Niezależnie od szkoleń wewnętrznych pracownicy działu uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa itp.. OBRONA CYWILNA Realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w instytucjach, przedsiębiorstwach, jednostkach organizacyjnych i organizacjach społecznych Wrocławia sprawdzono zgodnie z rocznym planem kontroli. W 2008r. na zaplanowanych 42 kontroli, zrealizowano 38, od 4 odstąpiono z powodu upadłości i przekształceń własnościowych w zakładach pracy. Przeprowadzone kontrole wykazały wiele pozytywnych zmian w realizacji zadań obrony cywilnej. Wynikają one z ich akceptacji przez pracodawców, potrzeb związanych z ochroną ludności, tworzeniem zakładowych formacji obrony cywilnej spełniających ważną rolę w sytuacjach związanych z reagowaniem na różnego rodzaju zagrożenia jak i z powszechnym szkoleniem pracowników. W ramach szkolenia z obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności we Wrocławiu (według nadesłanych sprawozdań) zostało przeszkolonych ponad 8000 osób. Występują jednak zakłady pracy, których kierownictwo w ogóle nie realizuje zadań obrony cywilnej i unikają tej działalności, a do prowadzenia spraw dotyczących obrony cywilnej wyznaczane są osoby przypadkowe, bez przygotowania, często nie znające tej problematyki. Magazyny sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowe utrzymywane są w 5 obiektach na terenie Wrocławia. Kontrolę przechowywania i utrzymania sprzętu obrony cywilnej przeprowadzono w 10 zakładach i instytucjach Wrocławia. W większości sprzęt przechowywany jest w dobrych warunkach. Pracownicy uczestniczyli: - w inwentaryzacji sprzętu w 131 zakładach pracy i instytucjach oraz w magazynach Wydziału, - w komisjach wybrakowania sprzętu w 31 instytucjach i zakładach pracy uzupełniono sprzęt w 9 instytucjach i zakładach pracy, zredukowano w 12. Wybrakowany sprzęt w przekazano do magazynu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem jego utylizacji. Część sprzętu wybrakowanego przekazano dla celów szkoleniowych ZHP Chorągiew Dolnośląska przy pl. św. Macieja. Udzielono 54 konsultacji w zakresie konserwacji, przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji i prowadzenia dokumentacji materiałowej sprzętu obrony cywilnej. 27

25 Na podstawie Planu ochrony zabytków Wrocławia na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych przeprowadzono 21 kontroli w zakresie ochrony zabytków w jednostkach organizacyjnych Wrocławia. Kontrolami objęto: muzea 5, szkoły wyższe 4, banki 4, inne jednostki organizacyjne 8. W ramach kolejnego etapu modernizacji powszechnego systemu ostrzegania o zagrożeniach i stanach kryzysowych przygotowano i wykonano materiały do zamówienia publicznego dotyczącego dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych. Wymieniono 3 syreny alarmowe mechaniczne na urządzenia foniczno-dźwiękowe oraz zainstalowano jedno nowe. Udzielano konsultacji i wskazówek jednostkom organizacyjnym w zakresie opracowania planów ochrony zabytków. Zatwierdzono 9 planów ochrony zabytków jednostek organizacyjnych uczestniczono w dwóch treningach systemu ostrzegania i alarmowania: ogólnopolskim i wojewódzkim. Dokonano przeglądu i weryfikacji dwóch punktów zabiegów specjalnych. W 2008r. w budowlach ochronnych przeprowadzono: - 48 kontroli interwencyjnych, - 43 kontrole budowli ochronnych w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych, - 18 oględzin obiektów przeznaczonych do użyczenia lub dzierżawy (z potencjalnymi oferentami), - 14 kontroli budowli ochronnych będących w dzierżawie i użyczeniu, - 27 wizji lokalnych oraz ocen stanów technicznych obiektów, informacji i konsultacji dotyczących budowli ochronnych. Ponadto w roku sprawozdawczym: - 5 budowli zdjęto ze stanu ze względu na zły stan techniczny, - zawarto 3 nowe umowy dzierżawy i 1 umowę użyczenia budowli ochronnych oraz zawarto 22 aneksów do umów dzierżawy i użyczenia, - wykonano remont dachu budowli ochronnej we Wrocławiu na pl. Strzegomskim 2 na kwotę 650 tyś zł., - wykonano dokumentację budowlaną na remont elewacji budowli ochronnej zlokalizowanej przy pl. Strzegomskim 2 i uzyskano pozwolenie na budowę, - przeprowadzono 2 procedury przetargowe na remont elewacji budowli ochronnej przy pl. Strzegomskim 2 i wyłoniono wykonawcę, - wykonano następujące dokumentacje budowlane dotyczące budowli ochronnej zlokalizowanej przy pl. Strzegomskim 2 we Wrocławiu: remontu budynku technicznego, odprowadzenia wód opadowych z budowli ochronnej, planu zagospodarowania terenu wokół budowli. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W MIEŚCIE Realizacja zadań w zakresie utrzymania i polepszenia stanu czystości Miasta oraz poprawy efektywności instytucji gminnych odpowiedzialnych za tę sferę skoncentrowała się na następujących zagadnieniach: wyodrębnienie i objęcie szczególną uwagą rejonów najbardziej zagrożonych złym stanem sanitarno porządkowym w mieście (osiedla, ulice, podwórka, działki), 28

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem SO.5561.3.2013 ZATWIERDZAM: Kolonowskiego mgr inż. KOSTON Norbert PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Opracowała: Halina Pasieka KOLONOWSKIE 2013

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia podmiot występujący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ Tczew, dnia.. Prezydent Miasta Tczewa Pl. Piłsudskiego 1 83-110 Tczew WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) b) Adres

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak

PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH. Katarzyna Pacholak PRAWNE ASPEKTY IMPREZ MASOWYCH Katarzyna Pacholak Podstawy prawne 1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku wraz ze zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 350 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ miejscowość, data imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko): WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie 1 O ust. 1, pkt. 7 lit. b, oraz 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/956/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Bezpieczne Gliwice w latach 2006-2009. Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Starostwo Powiatowe w Nowym Targu WB-VII.431.1.2014 PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu (34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ BURMISTRZ BRZESKA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY Nazwa (imię i nazwisko) DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 2/ 11 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

STATUT Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie STATUT Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Załącznik do uchwały Nr XLVII/403/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 lipca 2010 roku Rozdział I Przepisy ogólne 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

... Radomsko, dnia... wnioskodawca - organizator imprezy /pieczątka/

... Radomsko, dnia... wnioskodawca - organizator imprezy /pieczątka/ ................................... Radomsko, dnia........ wnioskodawca - organizator imprezy /pieczątka/ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ zgodnie z ustawą z dnia 20 marca

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, dnia 05 grudnia 2014 r. PODSTAWA PRAWNA:

Dzierżoniów, dnia 05 grudnia 2014 r. PODSTAWA PRAWNA: SO.5556.15.2014 Dzierżoniów, dnia 05 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z PRAC POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. BIEŻĄCEJ KOORDYNACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW W RAZIE PRZEWIDYWALNYCH I REALNYCH ZAGROŻEŃ ZA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015. Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12 /2015 Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Odprawa Szkoleniowo-Planistyczna Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych rola wojewody Janusz Bazydło

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do Uchwały NR /../. Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 3 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Wójta Gminy oraz jednostki organizacyjne wykonujących

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 8 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 8 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017 c o URZĄD GMINY W ŁUKCIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2014 roku OBRONA CYWILNA ZATWIERD, so ua, notjso \y&' f'60.onn

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: Str. 1 z 14 CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Grodków na rok 2012 sporządzono na podstawie 6 ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150,

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 464/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego miasta Płocka we współdziałaniu z miejskimi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697). Druk nr 3834 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku

WYTYCZNE. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku WYTYCZNE Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku do szkolenia obronnego w 2014 roku BYDGOSZCZ 2014 1.Wstęp 1.1. Wytyczne Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do szkolenia obronnego w 2014

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Ustawy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (ze zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej KARTA USŁUGI URZĄD GMINY W JORDANOWIE Rynek 2, 34-240 Jordanów, Tel. 182693510, fax. 182693526 www.gmina-jordanow.pl, gminajordanow@rubikon.pl Nr karty OC.5310.9.1.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPÓŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-INFORMATYCZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻORACH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo