Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Świat Nadziei za rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Świat Nadziei za rok 2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Świat Nadziei za rok 2013 Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej S t o w a r z y s z e n i e Ś w i a t N a d z i e i. KRS Wrocław, ul.ruska 46 A ; tel ; ; 1

2 1) Pełna Nazwa : Stowarzyszenie Świat Nadziei. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. 2) Adres siedziby : Wrocław, ul. Ruska 46 A kontakt : tel mail 3) Numer KRS : Data wpisu do rejestru KRS : r 4) NIP : REGON : ) Konto bankowe : Bank Zachodni WBK Nr rachunku ) Dane dotyczące członków organów stowarzyszenia: Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia: Prezes - Agnieszka Chojnacka Wiceprezes Aleksandra Błoch Skarbnik Dorota Kołodziejczyk Sekretarz Małgorzata Zaleska Członek Kazimierz Tryniszewski Członek Michał Wydro Członek Jacek Zachodny Komisja Rewizyjna : Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Janina Kwolek Sobolewska Członek Komisji Rewizyjnej - Teresa Tatarczyk Członek Komisji Rewizyjnej - Elżbieta Jeruzel 7) Cele statutowe : Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, osób z zaburzeniami psychicznym oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawa jakości życia, rewalidacji i edukacji tych osób oraz stwarzanie szansy na ich lepsze funkcjonowanie i integrację w społeczeństwie, w szczególności : a/ działania edukacyjno-rewalidacyjne - propagowanie i rozwijanie nowoczesnych form i metod edukacji i rewalidacji - prowadzenie zajęć w tym zakresie b/ promowanie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych c/ wspieranie aktywności twórczej osób i promowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i społecznym d/ wsparcie i pomoc rodzinom i opiekunom wychowującym dzieci niepełnosprawne e/ upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych umysłowo oraz zaburzeniami psychicznymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz praw osób niepełnosprawnych - wspieranie i ochronę działań na rzecz tych osób. 8) Prowadzenie działalności gospodarczej stowarzyszenie nie prowadziło w 2013 roku działalności gospodarczej 9) Prowadzenie działalności odpłatnej stowarzyszenie nie prowadziło w 2013 roku działalności odpłatnej 2

3 10) Opis działalności prowadzonej w roku 2013: W roku 2013 Stowarzyszenie Świat Nadziei realizowało projekty i zadania ukierunkowane na integrację i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych umysłowo poprzez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym miasta m.in. w ramach Programu Sztuka Aktywności oraz Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej. Poszczególne realizowane zadania i ich finansowanie : > Projekt Sztuka Aktywności organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć usprawniających i wspierających funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem z terenu Wrocławia. Współfinansowany w ramach zadania Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON I edycja (Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Umowa nr D- PFRON/WZD/1285/11/2013 z dn ) Termin realizacji w okresie od r do Dotacja w kwocie złotych. Całkowity koszt zadania złotych Projekt Sztuka Aktywności realizowany jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2007 roku z myślą o poszukiwaniu i tworzeniu nowych rozwiązań funkcjonowania społecznego dla osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. Działania projektowe umożliwiają uczestnikom bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury, rozwijanie twórczych umiejętności, udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, a tym samym pełniejszą integrację w społeczeństwie. W ramach edycji projektu w 2013r zrealizowanych zostało 102 godziny zajęć warsztatowych edukacyjnoterapeutycznych prowadzonych przez znanych artystów i dziennikarzy pod opieka wykwalifikowanych W ramach działań projektowych wsparciem w zakresie terapii i aktywizacji społecznej zostało objętych 38 osób - młodzież z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Wrocławia, podopieczni Stowarzyszenia Świat Nadziei i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 Adresatami pośrednimi byli także terapeuci, nauczyciele i opiekunowie osób niepełnosprawnych, oraz wszystkich, którzy wzięli udział w projekcie, poprzez nabywanie nowych doświadczeń w zakresie aktywizowania społecznego osób niepełnosprawnych Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez znane osoby ze świata kultury i sztuki: artystów, dziennikarkę, kuratora i producenta sztuki oraz terapeutę zajęciowego, pod opieką wykwalifikowanych terapeutów oligofrenopedagogów. W ramach zadania zaprezentowane zostały także 2 wystawy przygotowane z udziałem beneficjentów zadania, prezentujące rezultaty działań projektowych i twórczość osób niepełnosprawnych : - Wystawa O Ogóle, Fale Wszędzie II prezentowanej w ramach w ramach międzynarodowego 15 Biennale Sztuki Mediów WRO 2013 PIONEERING VALUES, - Wystawa prezentująca twórczość uczestników projektu i efekty zajęć warsztatowych, będącej podsumowaniem projektu. Zorganizowane zostało uroczyste podsumowanie projektu - prezentacja dokumentacji fotograficznej i filmowej oraz prac uczestników w Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej. Powstała dokumentacja multimedialna w formie filmu DVD, fotografie, folder. Powstała podstrona internetowa projektu (w formie zakładki na stronie internetowej stowarzyszenia) Uczestnicy zajęć zapoznali się z różnorodnymi formami ekspresji twórczej i technikami artystycznymi, takimi jak: fotografia, malarstwo, grafika, multimedia, film, animacja artystyczna, videoart. Zajęcia umożliwiły uczestnikom rozwijanie wrażliwości estetycznej,poznanie warsztatu artysty i narzędzi przez niego stosowanych. W ramach zajęć młodzież niepełnosprawna zdobywała i rozwijała również umiejętności w przygotowaniu działań artystycznych i wystaw Poprzez aktywny udział w kulturze, działania twórcze, edukacyjno-terapeutyczne, prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości własnej, zwiększone zostały szanse uczestników projektu na samorealizację, aktywniejszy udział w życiu społecznym Miasta Wrocławia oraz rozwój kompetencji społecznych i osobistych, w szczególności: - nabycie i rozwinięcie nowych umiejętności w funkcjonowaniu społecznym oraz wejście w satysfakcjonujące relacje interpersonalne, - wzrost poczucia własnej wartości, wzrost pewności siebie w kontaktach społecznych, wzrost umiejętności uczenia się w relacjach społecznych, rozwinięcie zdolności empatii, - rozwinięcie zainteresowania sztuką i działaniami twórczymi, - poznanie pracy instytucji związanych z kulturą i sztuką 3

4 > Realizacji zadania w ramach projektu systemowego Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Wrocław Miastem Aktywnych, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej. (Umowa nr 24/2013-CPSR/WMA) Termin realizacji w okresie od 05 maja 2013r. do 30 listopada 2013r. Dotacja w kwocie ,00 złotych Całkowity koszt zadania ,00 złotych W ramach zadania realizowane zostały następujące 3 instrumenty wsparcia dla beneficjentów projektu : I. TRENING UMIEJĘTNOŚCI MANUALNYCH. /75h zegarowych/ Celem treningu umiejętności manualnych było: 1) rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni i twórczego działania, 2) budowania pozytywnego wizerunku samego siebie poprzez rozwijanie i prezentację nowych umiejętności, 3) nauka nawiązywania kontaktu z innymi osobami i nauka pracy w grupie, 4) wdrażanie nawyków dbałości i odpowiedzialności za wspólną przestrzeń - zasady bezpieczeństwa, utrzymanie czystości, odpowiedzialność za powierzone zadania. Zakres tematyczny zajęć obejmował takie zagadnienia jak: - zdobienie przedmiotów użytkowych (technika decoupage, wykorzystanie drobnych przedmiotów z recyklingu jako elementów zdobniczych itp.), -dekoracja wnętrz (odnawianie i dekorowanie mebli, ozdabianie przedmiotów osobistych uczestników), -wzornictwo ludowe (technika batikowa, wykonywanie kwiatów z bibuły), -sztuka w przestrzeni miejskiej (projektowanie i wykonywanie murali, meble miejskie), - grafika cyfrowa (projektowanie loga, zaproszeń, katalogów, ekslibrysów, wizytówek, wlepek itp.). II. WARSZTATY AKTYWIZACJI PSYCHORUCHOWEJ. /75h zegarowych/ Celem warsztatów aktywizacji psychoruchowej było: 1) usprawnianie ruchowe, kompensacja i korekta wad postawy ciała, 2)stymulacja funkcji psychoruchowych z zastosowaniem ćwiczeń izometrycznych, 3) nauka odreagowywania stresu i negatywnych emocji poprzez zastosowanie ćwiczeń relaksacyjnych, 4) uzyskiwanie ruchów celowych dla lepszego funkcjonowania w społeczeństwie, 5) wzrost umiejętności koncentracji, poprawa samopoczucia, 7) zainteresowanie uczestników zajęciami ruchowymi jako narzędziem relaksacji i rozrywki. Zakres tematyczny zajęć obejmował takie zagadnienia jak: - działania ruchowe wzbogacające naturalny zakres ruchowy, - ekspresja ruchowa, oddechowa, wokalna, - wykorzystanie naturalnych ruchów ciała w tańcu, - ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki jako sposobu rozładowywania napięć. III. INDYWIDUALNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE - KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI Indywidualne konsultacje ze specjalistami realizowane w wymiarze 10 godzin dla każdego uczestnika i w zależności od potrzeb poszczególnych uczestników obejmowały: 1) konsultacje ze specjalistą ds. komunikacji (poprawa umiejętności komunikowania się w sytuacjach społecznych), 2) konsultacje z terapeutą w zakresie aktywizacji społecznej (opracowanie indywidualnych strategii ułatwiających i wspierających aktywność społeczną uczestników m.in. : organizacja czasu, poruszania się po mieście, nauka znajdowania pomocy i wsparcia, niwelowanie trudności i blokad wewnętrznych), 3) konsultacje ze specjalistą w zakresie odżywiania i diety (wyrobienie u uczestników właściwych nawyków żywieniowych, dobór diety do indywidualnych potrzeb). > Projekt Organizowanie i prowadzenie warsztatów aktywizujących zawodowo i społecznie dla osób z niepełnosprawnością umysłową. Współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania publicznego zlecanego ze środków PFRON z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013r. (Umowa nr DS-N/2311/13 z dn r) Termin realizacji w okresie od r do r. Dotacja w kwocie złotych Całkowity koszt zadania ,67 złotych Celem zadania było pobudzanie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych umysłowo oraz wspieranie ich niezależności, zaradności osobistej i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach projektu zorganizowane zostały codzienne zajęcia w zakresie aktywizacji życiowej, społecznej i zawodowej dla stałej grupy 5 osób z niepełnosprawnością umysłową i sprzężonymi problemami psychofizycznymi z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska. Przeprowadzonych zostało 80 dni zajęć warsztatowych aktywizujących zawodowo i spo łecznie (5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po 4 godziny dziennie) Uczestnicy zadania ze względu na charakter niepełnosprawności, sprzężone dysfunkcje oraz inne uwarunkowania życiowe, mieli znaczne trudności ze znalezieniem możliwości dla dals zej aktywizacji 4

5 życiowej, wsparcia rozwoju życiowego i społecznego, a proponowane w ramach zadania zajęcia stanowiły często jedyną formę ich aktywności. Zajęcia warsztatowe umożliwiły uczestnikom zdobywanie umiejętności osobistych i społecznych, twórczych, manualnych, psychoruchowych, umożliwiających rozwijanie aktywności życiowej, samorealizację oraz większy udział w życiu społecznym. W ramach zadania odbyła się uroczysta prezentacja działań projektowych - w dniu 10 grudnia 2013r w Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej ( przy siedzibie Stowarzyszenia ul. Ruska 46a we Wrocławiu) oraz spotkanie podsumowująco - ewaluacyjne projektu w siedzibie stowarzyszenia w dniu 22 grudnia 2013r., Powstała także dokumentacja multimedialna projektu (DVD). > Projekt Prawa Równych Zorganizowanie w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 spotkań warsztatowych dla osób niepełnosprawnych i panelu dyskusyjnego. Finansowany przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Zamówienie nr 278/2012/Si Termin realizacji w okresie od r do r. Dotacja w kwocie 23672,00 złotych Całkowity koszt zadania 23672,00 złotych Projekt PRAWA RÓWNYCH realizowany był w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Galerią ArtBrut i Pracownią Aktywizacji Społecznej prowadzoną przez nasze stowarzyszenie. W ramach projektu zrealizowane zostały : 1. Cykl spotkań warsztatowych w Galerii i Pracowni ArtBrut realizowanych od stycznia do marca 2013r 2. Panel dyskusyjny zorganizowany 25 marca 2013r w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej w Polsce, przy ul. Widok 10 we Wrocławiu. Panel dyskusyjny był okazją do rozmowy na temat praw przysługujących obywatelom UE i ich realizacji w Polsce. W ramach spotkania odbyła się prezentacja video na temat praw obywatelskich przygotowana w trakcie warsztatów przez twórców niepełnosprawnych wspólnie z prowadzącymi warsztaty osobami ze świata kultury i sztuki. Panelowi towarzyszyła wystawa prac artystycznych twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut. Przygotowana i wydrukowana (w dwóch edycjach) została także artystyczna polsko-angielska ulotka o prawach obywateli UE wraz z płytą DVD przygotowana przez twórców Galerii ArtBrut. > Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej Zadaniem Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2009 roku we Wrocławiu, jest prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi. Celem działalności Galerii Sztuki i Pracowni Aktywizacji Społecznej jest także poprawa jakości życia i funkcjonowania tych osób poprzez zapewnienie im opieki, stymulowanie i wspieranie rozwoju, rozwijanie twórczej aktywności, indywidualnych zdolności i zainteresowań, a także rozwijanie sprawności każdego podopiecznego, w kierunku możliwie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym Galeria przygotowała dotąd ponad 30 zbiorowych i indywidualnych wystaw i prezentacji sztuki art brut i outsider art, stworzyła własną kolekcję, posiada bogatą dokumentację działań. Projekty Pracowni i Galerii włączone zostały do aplikacji i programu Europejskiej Stolicy Kultury W 2013 roku Galeria ArtBrut otrzymała za swoją działalność nagrodę kulturalną WARTO Gazety Wyborczej, w kategorii sztuki wizualne. Przygotowane zostały następujące wystawy i prezentacje: > Prezentacja prac z kolekcji Galerii ArtBrut w siedzibie Komisji Europejskiej w ramach realizowanego przez nasze stowarzyszenie projektu Prawa Równych > Wystawa KOMIKS Eryka Żyburtowicza > Wystawy O OGÓLE FALE WSZĘDZIE I oraz O OGÓLE FALE WSZĘDZIE II realizowane we współpracy z Centrum Sztuki WRO prezentowane w Atelier WRO oraz w ramach międzynarodowego 15 Biennale Sztuki Mediów WRO 2013 PIONEERING VALUES. > Wystawa prezentująca dokumentację o Ngoenga School w Indiach, szkole i ośrodku dla tybetańskich dzieci ze specjalnymi potrzebami, i realizowane we współpracy projekty. > Prezentacja prac z kolekcji Galerii ArtBrut w trakcie gali konkursu LODOŁAMACZE w Auli Papieskiej > Wystawa Fotografii Katarzyny Martynowskiej Świat, Ludzie, Muzyka realizowana w ramach Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej. > Prezentacja prac z kolekcji Galerii w Trakcie Forum Psychiatrycznego w siedzibie SWPS we Wrocławiu > Prezentacja projektu Prawa Równych podczas konferencji Świadome Obywatelstwo - Świadome Społeczeństwo w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia. > Wystawa podsumowująca działania Galerii i Pracowni ArtBrut i Stowarzyszenia Świat Nadziei w 2013r - prezentacja realizowanych projektów 5

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE Załącznik nr 2 do Protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo