Raport Roczny Warszawa, wrzesieƒ 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r."

Transkrypt

1 Raport Roczny 2003 Warszawa, wrzesieƒ 2004 r.

2 Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego

3 Narodowy Bank Polski, wype niajàc zadanie powierzone mu przez Konstytucj, stara si zapewniç niskà inflacj, czuwa nad bezpieczeƒstwem systemu bankowego i zarzàdza rezerwami walutowymi. W ten sposób wnosi wk ad w rozwój naszej gospodarki i s u y ludziom. W 2003 r. NBP podobnie jak w latach ubieg ych koncentrowa swoje dzia ania na zapewnianiu stabilnoêci monetarnej i stabilnoêci systemu finansowego. Istotne znaczenie dla NBP mia y tak e: rozwój badaƒ naukowych, dzia alnoêç edukacyjna oraz utrzymanie wysokiej jakoêci obs ugi klienta. Rada Polityki Pieni nej kontynuowa a w 2003 r. proces obni ek stóp procentowych. Poprzez stabilizowanie inflacji i oczekiwaƒ inflacyjnych na niskim poziomie tworzy a warunki do szybkiego i stabilnego rozwoju gospodarczego. JednoczeÊnie umo liwi a spe nienie dwóch kryteriów wejêcia Polski do strefy euro zwiàzanych z politykà pieni nà: kryterium stabilnoêci cen i d ugookresowej stopy procentowej. Realizacja polityki pieni nej, w tym utrzymanie niskiego poziomu inflacji i brak bezpoêrednich interwencji kursowych, zosta y pozytywnie ocenione przez Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy. Drugim podstawowym obszarem aktywnoêci Narodowego Banku Polskiego sà dzia ania na rzecz rozwoju i bezpieczeƒstwa krajowego systemu finansowego, przede wszystkim sektora bankowego. NBP wype nia je wspó pracujàc zarówno ze Êrodowiskiem bankowym, jak i krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami nadzoru nad sektorem finansowym. W minionym roku Narodowy Bank Polski uczestniczy w pracach nad nowymi regulacjami unijnymi dotyczàcymi wprowadzenia w ycie ustaleƒ Nowej Bazylejskiej Umowy Kapita owej. Jednym z priorytetowych zadaƒ zwiàzanych z zapewnieniem stabilnoêci i rozwojem systemu p atniczego by o przygotowanie banku centralnego do uczestnictwa w systemie TARGET, umo liwiajàcym dokonywanie p atnoêci transgranicznych pomi dzy krajami Unii Europejskiej. W 2003 r. NBP aktywnie uczestniczy w przygotowaniach Polski do cz onkostwa w UE, bioràc udzia w pracach Zespo u Przygotowawczego Komitetu Integracji Europejskiej, przygotowujàc i opiniujàc projekty aktów prawnych, programów i raportów. Prace dostosowujàce NBP do wymogów UE zosta y zakoƒczone na wi kszoêci obszarów. Do ich powodzenia przyczyni si projekt realizowany w ramach porozumienia bliêniaczego z Bankiem Francji i Bankiem W och, wysoko oceniony przez Komisj Europejskà. Narodowy Bank Polski systematycznie wprowadza nowoczesne narz dzia i techniki s u àce poprawie zarzàdzania i zaspokojeniu oczekiwaƒ klientów jednostek bud etowych. W maju 2003 r. NBP uzyska certyfikat jakoêci ISO 9001: 2000 za obs ug rachunków bankowych z wykorzystaniem systemu bankowoêci elektronicznej. Uruchomiono tak e zintegrowany system ksi gowy, który umo liwia sporzàdzanie sprawozdawczoêci ksi gowej zgodnie z wymogami EBC oraz zwi ksza efektywnoêç dzia ania. Ponadto, dla usprawnienia realizacji zadaƒ strategicznych w 2003 r. wprowadzono w NBP system zarzàdzania projektami. NBP kontynuowa reformy wewn trzne s u àce obni aniu kosztów funkcjonowania i podniesieniu jakoêci dzia aƒ banku. Zakoƒczono restrukturyzacj sieci terenowej, ograniczajàc liczb oddzia ów. Wprowadzono te nowoczesne zasady audytu wewn trznego, majàce na celu usprawnienie zarzàdzania w Narodowym Banku Polskim, w szczególnoêci w zakresie zarzàdzania ryzykiem. Wzorujàc si na najlepszych bankach centralnych Êwiata, Narodowy Bank Polski rozwija w 2003 r. dzia ania edukacyjne, m.in. dzi ki wykorzystaniu nowatorskich form kszta cenia. W ramach Programu Edukacji Ekonomicznej NBP uruchomi dost pny w internecie Portal Edukacji Ekonomicznej, stwarzajàc atwy dost p do wiedzy o gospodarce. Najwi kszym wk adem, jaki polityka pieni na mo e wnieêç w d ugofalowy rozwój, jest zdrowy pieniàdz. Aby pieniàdz móg si cieszyç zaufaniem ludzi, potrzebne sà: stabilny system bankowy oraz wystarczajàce rezerwy walutowe, odstraszajàce przed atakiem na kurs krajowej waluty. Dbajàc o te podstawy stabilnego wzrostu, Narodowy Bank Polski nadal b dzie stara si wnosiç wk ad do procesu budowy zdrowej gospodarki rynkowej, od którego zale y systematyczna poprawa warunków ycia spo eczeƒstwa. Prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek Balcerowicz

4 Spis treêci SPIS TREÂCI RADA POLITYKI PIENI NEJ...10 ZARZÑD NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO...11 SCHEMAT ORGANIZACYJNY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO FUNKCJONOWANIE ORGANÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Prezes Narodowego Banku Polskiego Rada Polityki Pieni nej Zarzàd Narodowego Banku Polskiego POLITYKA PIENI NA Synteza Cel inflacyjny w 2003 r Warunki realizacji celu polityki pieni nej Czynniki zewn trzne Ceny ywnoêci, ceny kontrolowane Uwarunkowania systemowe, wzajemna relacja polityki pieni nej i fiskalnej Instrumenty polityki pieni nej Stopy procentowe Operacje otwartego rynku Rezerwa obowiàzkowa Operacje kredytowo-depozytowe i refinansowanie banków NADZÓR BANKOWY Zadania licencyjne Tworzenie banków Otwieranie przedstawicielstw banków zagranicznych Zmiany w strukturze akcjonariatu banków oraz fuzje banków Zmiany sk adu zarzàdów banków Zmiany statutów banków Zadania regulacyjne Projekty ustaw Akty wykonawcze do ustaw Inne obszary dzia alnoêci regulacyjnej Zadania analityczne BezpoÊredni nadzór analityczny nad bankami komercyjnymi (tzw. zza biurka) Nadzór nad bankami znajdujàcymi si w trudnej sytuacji finansowej Kompleksowa analiza sytuacji sektora bankowego Zadania inspekcyjne CzynnoÊci kontrolne w bankach komercyjnych, spó dzielczych, oddzia ach banków oraz w przedstawicielstwach banków zagranicznych Zakres przeprowadzonych czynnoêci kontrolnych Wsparcie procesu inspekcji i zapewnienie jednolitych standardów inspekcji Udzia Narodowego Banku Polskiego w sanacji banków N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Spis treêci 4. DZIA ALNOÂå EMISYJNA NBP Pieniàdz gotówkowy w obiegu Struktura pieniàdza gotówkowego Zaopatrywanie banków w znaki pieni ne Wycofywanie z obiegu uszkodzonych lub zu ytych znaków pieni nych Inne zagadnienia zwiàzane z pieniàdzem gotówkowym Dostawy znaków pieni nych Emisja monet kolekcjonerskich Wymiana znaków pieni nych, które przesta y byç prawnym Êrodkiem p atniczym Fa szerstwa krajowych znaków pieni nych Skup walut narodowych krajów UGW DZIA ALNOÂå DEWIZOWA Zarzàdzanie rezerwami dewizowymi Ogólne zasady zarzàdzania rezerwami dewizowymi Uwarunkowania inwestycyjne Poziom oficjalnych aktywów rezerwowych Struktura walutowa rezerw Struktura inwestycyjna i horyzont czasowy rezerw walutowych Dochód z dzia alnoêci inwestycyjnej Dzia ania w zakresie zadaƒ dewizowych Dzia ania w zakresie organizacji obrotu dewizowego Decyzje w sprawach dewizowych Wykonywanie kontroli obrotu dewizowego przez NBP Dzia ania pokontrolne Obs uga kredytów zagranicznych zaciàgni tych przez NBP DZIA ANIA NA RZECZ SYSTEMU P ATNICZEGO Decyzje w zakresie po àczenia z systemem TARGET Nadzór nad systemami p atnoêci Dzia ania regulacyjne w dziedzinie systemu p atniczego Funkcjonowanie systemu SORBNET Obs uga rachunków bie àcych banków w Centrali NBP Liczba rachunków bie àcych banków prowadzonych przez NBP Rodzaje i liczba operacji przeprowadzonych na rachunkach bie àcych banków w NBP Standaryzacja i normalizacja Dzia alnoêç Rady ds. Systemu P atniczego Wspó praca z sektorem bankowym w zakresie pozosta ych przedsi wzi ç mi dzybankowych DZIA ALNOÂå EDUKACYJNA I INFORMACYJNA Dzia alnoêç edukacyjna Program edukacji ekonomicznej Wspó praca w zakresie szkolenia kadr dla sektora bankowego Dzia alnoêç informacyjna...80 Raport Roczny

6 Spis treêci Kontakty z mediami Wydawnictwa i strona internetowa NBP Kampania informacyjno-promocyjna Zrób pierwszy krok do euro" Centralna Biblioteka NBP OBS UGA SKARBU PA STWA Obs uga rachunków bud etu paƒstwa Obs uga rachunków bankowych w z otych Rodzaje rachunków bud etu paƒstwa prowadzonych przez NBP Tryb obs ugi rachunków bud etu paƒstwa Administrowanie kredytami zagranicznymi zaciàgni tymi przez rzàd RP Obs uga zobowiàzaƒ i nale noêci zagranicznych bud etu paƒstwa Obs uga obrotu skarbowymi papierami wartoêciowymi Przetargi na bony skarbowe Prace nad systemem Dealerów Skarbowych Papierów WartoÊciowych Dzia ania na rzecz usprawnienia zarzàdzania d ugiem publicznym Zmiany w zakresie usprawnienia obrotu skarbowymi papierami wartoêciowymi Operacje zamiany obligacji DZIA ALNOÂå ANALITYCZNA Analizy ekonomiczne i badania Prace analityczno-prognostyczne i badawcze Prace analityczne zwiàzane z wp ywem wprowadzenia euro na system bankowy Analizy i badania w zakresie rozwoju i stabilnoêci systemu finansowego Badania sytuacji przedsi biorstw Konferencje i seminaria naukowe organizowane przez NBP DZIA ALNOÂå STATYSTYCZNA Zadania statystyczne Zadania w zakresie statystyki monetarnej, finansowej, bilansu p atniczego oraz mi dzynarodowej pozycji inwestycyjnej Informacja statystyczna dla odbiorców zewn trznych Dzia ania dostosowujàce do wymogów EBC w zakresie statystyki DZIA ALNOÂå LEGISLACYJNA Dzia alnoêç prawotwórcza organów NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego Projekty ustaw opracowanych w Narodowym Banku Polskim Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniajàca ustaw o Narodowym Banku Polskim Projekt ustawy zmieniajàcej ustaw Prawo bankowe Projekt ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych Udzia Narodowego Banku Polskiego w pracach nad projektami aktów normatywnych organów paƒstwa Udzia Narodowego Banku Polskiego w pracach nad projektami aktów nienormatywnych Projekty ustaw dotyczàcych funkcjonowania systemu bankowego N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Spis treêci Projekty ustaw uchwalonych Projekty ustaw rozpatrywanych WSPÓ PRACA MI DZYNARODOWA Dzia ania zmierzajàce do dostosowania polskiego sektora bankowego i NBP do wymogów Unii Europejskiej Dzia ania przygotowawcze zmierzajàce do efektywnego funkcjonowania Polski po przystàpieniu do Unii Europejskiej Wspó praca z Europejskim Systemem Banków Centralnych Program Phare Inne dzia ania w NBP Wspó praca z mi dzynarodowymi instytucjami gospodarczymi i finansowymi Wspó praca z Organizacjà Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju Wspó praca z Bankiem Âwiatowym Wspó praca z Mi dzynarodowym Funduszem Walutowym Wspó praca z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju Wspó praca z Bankiem Rozrachunków Mi dzynarodowych w Bazylei Mi dzynarodowy Bank Wspó pracy Gospodarczej Pomoc szkoleniowa udzielona bankom centralnym i zagranicznym instytucjom nadzorczym DZIA ALNOÂå W ASNA Zarzàdzanie zasobami ludzkimi Zatrudnienie w NBP Podnoszenie kwalifikacji pracowników NBP Pozosta e zagadnienia z zakresu polityki kadrowej Zarzàdzanie zasobami majàtkowymi Obs uga informatyczna systemu bankowego oraz NBP Ochrona i zabezpieczenia Ochrona informacji niejawnych Ochrona danych osobowych Ochrona osób i mienia Dzia alnoêç audytu wewn trznego Zmiany organizacyjne Reorganizacja sieci terenowej NBP Wprowadzenie systemu zarzàdzania projektami Uzyskanie certyfikatu zgodnoêci z normà PN-EN ISO 9001:2000 dla obszaru BankowoÊci Elektronicznej BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW NBP Bilans NBP sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2003 r Rachunek zysków i strat za 2003 r Zmiany w strukturze aktywów i pasywów Zmiany w rachunku zysków i strat Wynik z dzia alnoêci bankowej Raport Roczny

8 Spis treêci Przychody z finansowego majàtku trwa ego Wynik z pozosta ej dzia alnoêci operacyjnej Ró nica wartoêci rezerw Zysk NBP i jego podzia BILANS P ATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 2003 R Podstawowe tendencje w bilansie p atniczym w 2003 r Rachunek bie àcy Poprawa salda rachunku bie àcego Poprawa salda obrotów towarowych Obroty handlu zagranicznego wed ug statystyki celnej Pog bienie si ujemnego salda dochodów Wzrost dodatniego salda transferów bie àcych Rachunek finansowy Inwestycje nierezydentów w Polsce Inwestycje rezydentów za granicà Pochodne instrumenty finansowe Oficjalne aktywa rezerwowe ZA ÑCZNIKI ZA ÑCZNIK 1 CENY TOWARÓW I US UG KONSUMPCYJNYCH ZA ÑCZNIK 2 PKB I POPYT KRAJOWY ZA ÑCZNIK 3 NIERÓWNOWAGA ZEWN TRZNA ZA ÑCZNIK 4 PODA PIENIÑDZA ZA ÑCZNIK 5 WYKAZ WYKONAWCZYCH AKTÓW PRAWNYCH WYDANYCH W 2003 R. PRZEZ ORGANY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO I KOMISJ NADZORU BANKOWEGO (OG OSZONYCH) ZA ÑCZNIK 6 PUBLIKACJE I STRONA INTERNETOWA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2003 R ZA ÑCZNIK 7 ZESTAWIENIE OTWARTYCH SEMINARIÓW PRZEPROWADZONYCH W NBP W 2003 R ZA ÑCZNIK 8 WYNIKI G OSOWANIA CZ ONKÓW RADY POLITYKI PIENI NEJ NAD WNIOSKAMI I UCHWA AMI PODJ TYMI W 2003 R ANEKS TABELA I Podstawowe dane statystyczne TABELA II Rynek finansowy podstawowe informacje TABELA III Kursy USD i EUR w 2003 r TABELA IV Ârednie wa one oprocentowanie depozytów z otowych w bankach komercyjnych TABELA V Ârednie wa one oprocentowanie kredytów z otowych w bankach komercyjnych TABELA VI Bilans zagregowany pozosta ych monetarnych instytucji finansowych TABELA VII Bilans NBP TABELA VIII Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Spis treêci TABELA IXa Poda pieniàdza M TABELA IXb Czynniki kreacji pieniàdza M TABELA X Pieniàdz rezerwowy i czynniki jego kreacji TABELA XI Bilans p atniczy w mln EUR TABELA XII Bilans p atniczy w mln PLN TABELA XIII Bilans p atnicz y w mln USD TABELA IV Bilans p atniczy w latach TABELA XV Rachunek bie àcy w latach TABELA XVI Us ugi w latach TABELA XVII Pozosta e us ugi w latach TABELA XVIII Dochody w latach TABELA XIX Transfery bie àce w latach TABELA XX Inwestycje bezpoêrednie w latach TABELA XXI Inwestycje portfelowe w latach TABELA XXII Inwestycje portfelowe aktywa w latach TABELA XXIII Inwestycje portfelowe pasywa w latach TABELA XXIV Pozosta e inwestycje aktywa w latach TABELA XXV Pozosta e inwestycje pasywa w latach TABELA XXVI Podstawowe wskaêniki bilansu p atniczego na bazie transakcji w latach UWAGI METODYCZNE SKRÓTY Raport Roczny

10 Rada Polityki Pieni nej Przewodniczàcy Leszek Balcerowicz Cz onkowie: Jan Czekaj (od 26 sierpnia 2003 r.) Marek Dąbrowski Bogus aw Grabowski Cezary Józefiak Janusz Krzy ewski Wojciech àczkowski Jerzy Pruski Dariusz Rosati Grzegorz Wójtowicz Wies awa Zió kowska 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Zarzàd Narodowego Banku Polskiego Przewodniczàcy Leszek Balcerowicz Cz onkowie: Jerzy Stopyra I Zast pca Prezesa NBP Andrzej S. Bratkowski Wiceprezes NBP Joanna Wielgórska-Leszczyƒska Andrzej Jakubiak Tomasz Pasikowski Józef Sobota Raport Roczny

12 SCHEMAT ORGANIZACYJNY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Stan na dzieƒ 31 XII 2003 r. Rada Polityki Pieni nej Przewodniczàcy Prezes NBP Prezes NBP Zarzàd NBP Przewodniczàcy Prezes NBP Komisja Nadzoru Bankowego Przewodniczàcy Prezes NBP Wiceprezes NBP Pierwszy Zast pca Prezesa NBP Wiceprezes NBP Departament Systemu Finansowego Departament Operacji Krajowych Departament Operacyjno- -Rachunkowy Departament Systemu P atniczego Gabinet Prezesa Departament Komunikacji Spo ecznej Departament Audytu Wewn trznego Departament Prawny Departament Kadr Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych Departament Statystyki Departament Operacji Zagranicznych Biuro Badaƒ Makroekonomicznych Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Biuro Licencji Bankowych Biuro Polityki Nadzorczej Biuro Analiz Systemu Bankowego Departament Emisyjno- -Skarbcowy Departament Zagraniczny Departament Administracji Departament Informatyki i Telekomunikacji Biuro Inspekcji Biuro BankowoÊci Spó dzielczej Departament Ochrony Centrala NBP G ówny Oddzia Walutowo- -Dewizowy w Warszawie Zak ad Us ug Gospodarczych w Warszawie 16 Oddzia ów Okr gowych 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 1 FUNKCJONOWANIE ORGANÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Raport Roczny 2003

14 Funkcjonowanie organów Narodowego Banku Polskiego Zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim 1, obowiàzujàcà od 1 stycznia 1998 r., organami NBP sà: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieni nej i Zarzàd Narodowego Banku Polskiego Prezes Narodowego Banku Polskiego Prezes Narodowego Banku Polskiego przewodniczy Radzie Polityki Pieni nej, Zarzàdowi NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego. Od maja 2003 r. Prezes NBP bra udzia jako obserwator w posiedzeniach Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie. Ponadto, reprezentujàc bank centralny w kontaktach z instytucjami zagranicznymi w 2003 r., Prezes NBP wzià udzia m.in. w nast pujàcych spotkaniach: dorocznym posiedzeniu Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Bazylei, regularnych posiedzeniach Gubernatorów Banku Rozrachunków Mi dzynarodowych w Bazylei, posiedzeniach Rady ECOFIN w sk adzie rozszerzonym o prezesów banków centralnych. W 2003 r. Prezes NBP wyda 13 zarzàdzeƒ dotyczàcych: ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoêci emisji monet, sposobu numeracji rachunków bankowych, upowa nienia do podejmowania decyzji dotyczàcych zezwoleƒ dewizowych oraz zezwoleƒ na prowadzenie dzia alnoêci kantorowej, sposobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowaƒ banknotów i monet oraz wykonywania czynnoêci zwiàzanych z zaopatrywaniem banków w te znaki, zasad i trybu wymiany znaków pieni nych, które wskutek zu ycia lub uszkodzenia przestajà byç prawnym Êrodkiem p atniczym, okreêlenia placówek NBP oraz innych banków zobowiàzanych do wymiany starych z otych. Prezes NBP, jako prze o ony pracowników, bra udzia w kszta towaniu i realizowaniu polityki kadrowej, a tak e nadzorowa przestrzeganie standardów pracy w NBP Rada Polityki Pieni nej W 2003 r. Rada Polityki Pieni nej odby a 16 posiedzeƒ (w tym 12 dwudniowych), na których podj a 17 uchwa opublikowanych w Monitorze Polskim oraz w Dzienniku Urz dowym NBP. RPP podj a 6 uchwa w sprawie obni enia stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim. 1 Dz.U. nr 140, poz. 938 z póên. zm. 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Funkcjonowanie organów Narodowego Banku Polskiego Tabela 1 WysokoÊç stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na koniec 2002 i 2003 r. (w pkt. proc) Kredyt lombardowy Redyskonto weksli Stopa referencyjna Lokata w NBP ,75 6,75 7,5 5,75 6,75 5,25 4,75 3,75 èród o: dane NBP. RPP podj a równie uchwa y w nast pujàcych sprawach: przyj cia Strategii polityki pieni nej po 2003 r., przyj cia rocznego sprawozdania finansowego NBP sporzàdzonego na dzieƒ 31 grudnia 2002 r., przyj cia sprawozdania z wykonania za o eƒ polityki pieni nej w 2002 r., oceny dzia alnoêci Zarzàdu NBP w zakresie realizacji za o eƒ polityki pieni nej w 2002 r., zatwierdzenia sprawozdania z dzia alnoêci NBP w 2002 r., ustalenia za o eƒ polityki pieni nej na rok 2004, stopy rezerwy obowiàzkowej banków, obni ajàc jej wysokoêç z 4,5% do 3,5%, okreêlenia górnej granicy zobowiàzaƒ wynikajàcych z zaciàgania przez NBP po yczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych, zasad rachunkowoêci, uk adu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat NBP, zasad tworzenia i rozwiàzywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do walut obcych w NBP, zatwierdzenia planu finansowego NBP na 2004 r. Realizujàc obowiàzek wynikajàcy z art. 23 ustawy o Narodowym Banku Polskim, we wrzeêniu 2003 r. RPP przyj a: Bilans p atniczy Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 r. oraz bilanse p atnicze RP za I kwarta, za I pó rocze i za trzy kwarta y2003 r. Bilans p atniczy na bazie transakcji oraz bilans pasywów i aktywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 r. Prognoz bilansu p atniczego Polski na 2004 r. Opini w sprawie projektu ustawy bud etowej na 2004 r. W kwietniu 2003 r. RPP wyda a opini do rzàdowego Programu naprawy finansów RP. Ponadto RPP przyj a Raport o inflacji za 2002 rok oraz trzy kwartalne Raporty o inflacji (za I, II i III kwarta 2003 r.). W 2003 r. odby y si dwa spotkania Rady Polityki Pieni nej z przedstawicielami rzàdu: 25 marca z Wicepremierem, Ministrem Finansów G. Ko odko, 17 lipca z Wicepremierem J. Hausnerem i Ministrem Finansów A. Raczko. Tematem spotkaƒ by a bie àca sytuacja makroekonomiczna oraz perspektywy i warunki rozwoju gospodarczego Polski. Spotkania z przedstawicielami banków komercyjnych 2 i przedsi biorcami s u y y zaprezentowaniu Strategii polityki pieni nej i Za o eƒ polityki pieni nej oraz wyjaênieniu problemów zwiàzanych z prowadzeniem polityki pieni nej. 2 Doroczne spotkanie RPP z przedstawicielami banków komercyjnych odby o si w dniu 6 paêdziernika 2003 r. Raport Roczny

16 Funkcjonowanie organów Narodowego Banku Polskiego Zakoƒczenie kadencji Rady Polityki Pieni nej ( ) Na poczàtku 2004 r. zakoƒczy a si szeêcioletnia kadencja Rady Polityki Pieni nej. W 2003 r. zosta a zakoƒczona realizacja Âredniookresowej strategii polityki pieni nej na lata , opartej na bezpoêrednim celu inflacyjnym. Zgodnie z wyznaczonym celem zosta a osiàgni ta stabilizacja cen, obni ono inflacj do poziomu poni ej 2% (z 14,2% w lutym 1998 r. do 1,6 po koniec 2003 r.). W ten sposób wype nione zosta y dwa kryteria wejêcia Polski do strefy euro zwiàzane z politykà pieni nà: stabilnoêci cen i d ugookresowej stopy procentowej. Wprowadzony na wniosek RPP przez Rad Ministrów w kwietniu 2000 r. p ynny kurs walutowy zasadniczo zmniejszy ryzyko kryzysu walutowego. RPP ujednolici a i obni y a wysokoêç stopy rezerwy obowiàzkowej banków (Êrednio z 12% do 3,5%). Wprowadzi a równie nowe instrumenty polityki pieni nej: podzia operacji otwartego rynku na podstawowe, dostrajajàce i strukturalne, depozyt na koniec dnia w banku centralnym, kredyt techniczny Zarzàd Narodowego Banku Polskiego Zgodnie z ustawà o Narodowym Banku Polskim, dzia alnoêcià NBP kieruje Zarzàd. Zarzàd NBP podejmuje uchwa y w sprawach niezastrze onych w ustawie do wy àcznej kompetencji innych organów NBP oraz realizuje uchwa y RPP. W zwiàzku z perspektywà bliskiego cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej Zarzàd NBP Êledzi proces integracji europejskiej oraz przebieg prac dostosowawczych prowadzonych w NBP. Wa nym elementem dzia aƒ integracyjnych by o pomyêlne zakoƒczenie dwuletniej wspó pracy z bankami centralnymi W och i Francji w ramach Phare 2000, która w istotny sposób przyczyni a si do osiàgni cia wysokiego poziomu dostosowania NBP do funkcjonowania w ESBC. Kontynuowano prace Mi dzyresortowej Grupy Roboczej (NBP i Ministerstwa Finansów) ds. Integracji Polski z Unià Gospodarczà i Walutowà. Zarzàd NBP na posiedzeniach zajmowa si m.in. dostosowaniem instrumentów polityki pieni nej, statystyki pieni nej i bilansu p atniczego oraz zasad rachunkowoêci NBP do wymagaƒ ESBC, zagadnieniami dotyczàcymi usprawnienia obrotu p atniczego, rozwoju analiz na rzecz polityki pieni nej i stabilnoêci systemu finansowego oraz usprawnienia wewn trznej dzia alnoêci, m.in. poprzez wprowadzanie nowoczesnych mechanizmów zarzàdzania. Ponadto rozpatrywa, a nast pnie rekomendowa Radzie Polityki Pieni nej projekty uchwa i materia y kierowane na posiedzenia RPP. W 2003 r. Zarzàd NBP odby 51 posiedzeƒ, na których podjà 57 uchwa normatywnych, 17 uchwa nienormatywnych oraz 200 postanowieƒ. Do najwa niejszych decyzji Zarzàdu NBP nale a o podj cie uchwa w nast pujàcych sprawach: planu inwestycji Narodowego Banku Polskiego na rok 2003, planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2003, wczeêniejszego wykupu przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w zwiàzku z obni eniem stóp rezerwy obowiàzkowej, trybu i szczegó owych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezb dnych do ustalania polityki pieni nej i okresowych ocen sytuacji pieni nej paƒstwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego, 16 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Funkcjonowanie organów Narodowego Banku Polskiego trybu i szczegó owych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezb dnych do sporzàdzania bilansu p atniczego oraz bilansów nale noêci i zobowiàzaƒ zagranicznych paƒstwa, emitowania bonów pieni nych Narodowego Banku Polskiego, wprowadzenia Regulaminu refinansowania banków w ciàgu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski", zmiany uchwa y w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania przez banki rezerwy obowiàzkowej, zmiany uchwa y w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji poleceƒ wyp aty i operacji czekowych w obrocie zagranicznym oraz skupu i sprzeda y walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim, zmiany uchwa y w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski, zmiany uchwa y w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartoêciowych oraz obs ugi operacji na papierach wartoêciowych i ich rejestrach na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów, zasad i trybu post powania przy udzielaniu zamówieƒ w Narodowym Banku Polskim, kontroli wewn trznej i audytu wewn trznego w Narodowym Banku Polskim, sposobu wykonywania zadaƒ z zakresu rachunkowoêci w Narodowym Banku Polskim, zarzàdzania projektami w Narodowym Banku Polskim, zarzàdzania systemem informatycznym przetwarzajàcym dane osobowe w Narodowym Banku Polskim. Raport Roczny

18 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 2 POLITYKA PIENI NA Raport Roczny 2003

20 Polityka pieni na 2.1. Synteza 1. Zgodnie z art. 227 ust.1 Konstytucji RP Centralnym bankiem paƒstwa jest Narodowy Bank Polski. Przys uguje mu wy àczne prawo emisji pieniàdza oraz ustalania i realizowania polityki pieni nej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartoêç polskiego pieniàdza. 1. W uchwalonej w 1998 r. Âredniookresowej strategii polityki pieni nej na lata Rada Polityki Pieni nej za strategiczny cel polityki pieni nej uzna a obni enie do koƒca 2003 r. stopy inflacji do poziomu poni ej 4%. Rada Polityki Pieni nej zdecydowa a, e celem polityki pieni nej w 2003 r. (og oszonym w czerwcu 2002 r. i potwierdzonym w opublikowanych we wrzeêniu 2002 r. Za o eniach polityki pieni nej na 2003 rok) b dzie osiàgni cie na koniec 2003 r. inflacji na poziomie 3% z dopuszczalnym przedzia em odchyleƒ +/- 1 pkt proc. 2. W grudniu 2003 r. roczna stopa inflacji wynios a 1,7%. By a wi c zgodna z celem przyj tym w Âredniookresowej strategii polityki pieni nej na lata i ukszta towa a si nieco poni ej krótkookresowego celu inflacyjnego wyznaczonego w Za o eniach polityki pieni nej na 2003 rok. Poziom inflacji ni szy o 0,3 pkt. proc. od dolnej granicy przedzia u celu inflacyjnego zosta osiàgni ty przy zgodnym z przewidywaniami przyspieszeniem tempa wzrostu cen ywnoêci i napojów bezalkoholowych, jednak znacznie ni szym od przewidywanego wzroêcie cen w grupie towarów i us ug o cenach kontrolowanych. 3. Rada Polityki Pieni nej dokona a w 2003 r. szeêciu obni ek stóp procentowych NBP. Obni ki by y przeprowadzone w I pó roczu. Stopa referencyjna zosta a obni ona z 6,75% do 5,25 %, stopa redyskonta weksli z 7,50% do 5,75%, stopa kredytu lombardowego z 8,75% do 6,75%, a stopa depozytowa z 4,75% do 3,75%. 4. W 2003 r. obserwowano stopniowe, coraz silniejsze o ywienie polskiej gospodarki. Tempo wzrostu PKB wzros o z 2,3% w I kwartale do 4,7% w IV kwartale, a w ca ym roku osiàgn o 3,7%. 4. Utrzymywa si wysoki wzrost produkcji przemys owej, a o skali przyrostu produkcji decydowa przemys przetwórczy, którego dynamika wiàza a si z rosnàcym eksportem i poprawà konkurencyjnoêci na rynku wewn trznym. Zwi kszaniu si popytu konsumpcyjnego towarzyszy y tak e oznaki o ywienia inwestycyjnego w przemyêle przetwórczym. W 2003 r. odnotowano równie znacznà popraw wyników finansowych przedsi biorstw. 4. Pomimo niekorzystnych uwarunkowaƒ zewn trznych czynnikiem wspierajàcym wzrost gospodarczy pozostawa eksport. Wed ug statystyki p atniczej w 2003 r. wzrost wp ywów z eksportu wyniós w euro 8,7%, a w USD 30,3%, podczas gdy w 2002 r. wzrost ten wynosi odpowiednio: 2,7% i 8,8%. Zmniejszenie deficytu obrotów handlowych sprawi o, e deficyt obrotów bie àcych bilansu p atniczego w 2003 r. po raz czwarty z kolei obni y si i wyniós w relacji do PKB 1,9%. 5. W polityce pieni nej w 2003 r. uwzgl dniano utrzymywanie si wysokiego deficytu sektora finansów publicznych w 2003 r. oraz perspektywy znacznego wzrostu tego deficytu w 2004 r. 4. Sytuacja finansów publicznych nadal jest najwa niejszym z czynników mogàcych utrudniaç stabilizacj inflacji na niskim poziomie. Wysoki deficyt bud etowy, rosnàce potrzeby po yczkowe paƒstwa oraz trudnoêci z wprowadzeniem programu redukcji wydatków publicznych mogà powodowaç zaburzenia na rynkach finansowych, skutkujàce wzrostem rentownoêci skarbowych papierów wartoêciowych oraz os abieniem kursu z otego. 20 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

21 Polityka pieni na 4. W celu unikni cia kumulacji d ugu publicznego i wchodzenia w pu apk zad u enia niezb dne sà zasadnicze, szybkie i skuteczne reformy uzdrawiajàce finanse publiczne. Niewprowadzenie w 2004 r. g bokich zmian dajàcych trwa e uzdrowienie finansów publicznych spowodowa oby szybkie zbli anie si d ugu do konstytucyjnego limitu, co zagra a oby trwa oêci wzrostu gospodarczego i utrudnia o obni enie bezrobocia. W 2003 r. paƒstwowy d ug publiczny powi kszony o por czenia i gwarancje wyniós 51,6% PKB, co oznacza przekroczenie I progu ostro noêciowego Cel inflacyjny w 2003 r. W Za o eniach polityki pieni nej na 2003 rok Rada Polityki Pieni nej ustali a krótkookresowy cel inflacyjny (mierzony dwunastomiesi cznym wzrostem cen towarów i us ug konsumpcyjnych w grudniu 2003 r.) na poziomie 3% z granicà tolerancji +/-1% pkt proc. Cel ten mia charakter pomocniczy w stosunku do celu Êredniookresowego, okreêlonego w Âredniookresowej strategii polityki pieni nej na lata uchwalonej w 1998 r., a mianowicie obni enia do koƒca 2003 r. stopy inflacji do poziomu poni ej 4%. W grudniu 2003 r. roczna stopa inflacji wynios a 1,7% (za àcznik 1). By a wi c zgodna z celem przyj tym w Âredniookresowej strategii polityki pieni nej na lata i ukszta towa a si nieco poni ej krótkookresowego celu inflacyjnego wyznaczonego na 2003 r. Poziom inflacji ni szy o 0,3 pkt. proc. od dolnej granicy przedzia u celu inflacyjnego zosta osiàgni ty przy zgodnym z przewidywaniami przyspieszeniu tempa wzrostu cen ywnoêci i napojów bezalkoholowych (2,1%), jednak znacznie ni szym od przewidywanego wzroêcie cen w grupie towarów i us ug o cenach kontrolowanych (2,3%). W po owie 2002 r., gdy opracowywano za o enia polityki pieni nej na 2003 r., zak adano wzrost cen kontrolowanych o 3,6%-4,8%. By o to zgodne z dost pnymi za o eniami do ustawy bud etowej na 2003 r. W rzeczywistoêci podwy ki stawek podatku akcyzowego okaza y si ni sze od prognozowanych. Ni ej ni przewidywano ukszta towa si te wzrost cen podstawowych noêników energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej. Gdyby wzrost cen kontrolowanych w 2003 r. by zgodny z przewidywaniami z po owy 2002 r., inflacja roczna wynios aby 2%-2,3%. Wieloletni proces obni ania inflacji w Polsce doprowadzi do jej ograniczenia do poziomu notowanego w ostatnich latach w krajach rozwini tych. Ârednioroczna (dwunastomiesi czna Êrednia ruchoma) stopa inflacji HICP 3 dla Polski systematycznie mala a: z 10,2% w paêdzierniku 2000 r. do 0,7% w grudniu 2003 r. Dla porównania, w Unii Europejskiej Êrednioroczna stopa inflacji HICP w grudniu 2003 r. wynosi a 2,0%, a w strefie euro 2,1%. Od sierpnia 2002 r. Polska spe nia inflacyjne kryterium zbie noêci, b dàce jednym z warunków przystàpienia do strefy euro. Z punktu widzenia przebiegu realizacji polityki pieni nej w 2003 r. mo na wyodr bniç dwa okresy. W pierwszym pó roczu RPP dokona a szeêciu obni ek stopy referencyjnej. W drugim pó roczu parametry polityki pieni nej pozosta y niezmienione. Argumentem za obni kami stóp procentowych w I pó roczu 2003 r. by o utrwalanie si niskiego poziomu inflacji oraz utrzymywanie si czynników ograniczajàcych jej wzrost w przysz oêci: roczna dynamika CPI pozostawa a na niskim, stosunkowo stabilnym poziomie, a wi kszoêç miar inflacji bazowej wykazywa a lekkà tendencj spadkowà. Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych utrwali y si na niskim poziomie (tabele 2, 3 i 4). utrzymywa a si silna dyscyplina p ac w przedsi biorstwach, spada y nak ady inwestycyjne, niskie by o tempo wzrostu kredytów dla przedsi biorstw. 3 Harmonised Index of Consumer Prices zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych, umo liwiajàcy porównywanie zmian cen w krajach UE, a tak e w krajach kandydujàcych. Raport Roczny

22 Polityka pieni na Decyzje RPP o obni kach stóp procentowych w I pó roczu 2003 r. wynika y równie w znacznym stopniu z ocen perspektyw wzrostu aktywnoêci gospodarczej jako czynnika wp ywajàcego na przysz à inflacj. Mimo utrzymujàcych si s abych perspektyw wzrostu gospodarczego w strefie euro, w tym przede wszystkim w Niemczech, w kraju zacz y umacniaç si symptomy o ywienia gospodarczego: stopniowo ros a dynamika produkcji sprzedanej przemys u, utrzymywa a si wysoka dynamika eksportu, comiesi czne badania koniunktury GUS wskazywa y na popraw klimatu koniunktury w przemyêle przetwórczym oraz w budownictwie, poprawia y si te wyniki finansowe przedsi biorstw. Jednak w ocenie Rady, poczàtkowa faza o ywienia gospodarczego nie powodowa a jeszcze, mimo s abni cia kursu z otego, wzrostu presji inflacyjnej, która mog aby stanowiç zagro enie dla realizacji celu inflacyjnego 2004 r. RPP dostrzega a te czynniki stanowiàce potencjalne êród o presji inflacyjnej, w tym przede wszystkim niepewnà sytuacj w sektorze finansów publicznych. NiepewnoÊç dotyczy a rozmiaru deficytu ekonomicznego sektora finansów publicznych w 2003 r. oraz skali dalszego rozluênienia polityki fiskalnej w 2004 r. i w latach nast pnych. Czynnikami, które mog y stanowiç êród o presji inflacyjnej by y te wysoka i rosnàca dynamika pieniàdza gotówkowego w obiegu oraz wysokie ceny ropy na rynkach Êwiatowych i mo liwoêç dalszego ich wzrostu. Zjawiska te wyst powa y w warunkach o ywienia gospodarczego. Tabela 2 Wybrane roczne wskaêniki inflacji bazowej oraz CPI Po wy àczeniu cen o najwi kszej zmiennoêci Po wy àczeniu cen ywnoêci i paliw (inflacja netto ) 15% Êrednia obci ta IX ,3 2,8 1,5 1,3 X 0,9 2,3 1,3 1,1 XI 0,8 2,1 1,3 0,9 XII 0,7 2,0 1,2 0,8 I ,5 1,6 1,0 0,5 II 0,5 1,5 0,8 0,5 III 0,5 1,4 0,8 0,6 IV 0,0 1,2 0,6 0,3 V -0,1 1,2 0,8 0,4 VI -0,1 1,1 0,9 0,8 VII 0,0 0,8 1,0 0,8 VIII 0,1 0,8 1,0 0,7 IX 0,3 0,9 1,2 0,9 X 0,7 1,2 1,2 1,3 XI 1,0 1,3 1,4 1,6 XII 1,1 1,4 1,5 1,7 CPI èród o: dane GUS, obliczenia NBP. Tabela 3 Oczekiwania inflacyjne osób prywatnych (za 12 miesi cy) IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,8 0,7 0,7 0,9 1,6 èród o: ankieta firmy Ipsos, obliczenia NBP. 22 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

23 Polityka pieni na Tabela 4 Prognozy inflacyjne analityków bankowych (za 11 miesi cy) IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2,9 2,5 2,5 2,5 2,6 2,3 2,1 2,2 2,0 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,5 èród o: Reuters. Zmiany, jakie nastàpi y w sytuacji i prognozach gospodarczych w II pó roczu 2003 r. przemawia y w opinii Rady Polityki Pieni nej za zwi kszonà ostro noêcià w polityce pieni nej. Zgodnie z oczekiwaniami, roczne wskaêniki cen konsumpcyjnych stopniowo ros y, czemu towarzyszy wzrost wskaêników inflacji bazowej oraz cen produkcji sprzedanej przemys u. Zwi kszy y si te, szczególnie wyraênie pod koniec roku, oczekiwania inflacyjne osób prywatnych (tabele 2, 3 i 4). Trendy wzrostowe w gospodarce, wywo ane w du ej mierze o ywieniem eksportu, stopniowo umacnia y si mimo s abej koniunktury zewn trznej: zwi ksza o si tempo wzrostu PKB oraz roczna dynamika produkcji sprzedanej przemys u (za àcznik 2), utrzymywa a si wysoka dynamika wp ywów z eksportu (za àcznik 3), nadal poprawia y si wyniki finansowe przedsi biorstw, a badania GUS wskazywa y na dalszà popraw koniunktury w przemyêle przetwórczym. W ocenie Rady, zwiàzana z tym stopniowo zwi kszajàca si presja inflacyjna nie stanowi a sama w sobie zagro enia dla realizacji celu inflacyjnego w 2004 r. JednoczeÊnie jednak ros o znaczenie czynników mogàcych utrudniç stabilizacj inflacji na niskim poziomie, które wyst powa y ju w pierwszej po owie roku. Najwa niejszym z nich pozosta a niepewnoêç dotyczàca bie àcej i przysz ej sytuacji finansów publicznych. Problemy p ynnoêciowe bud etu, zwi kszajàca si relacja d ugu publicznego do PKB, rosnàce prawdopodobieƒstwo przekroczenia ustawowych progów ostro noêciowych, a tak e niepewnoêç dotyczàca perspektywy szybkiego i skutecznego uzdrowienia finansów publicznych spowodowa y w drugiej po owie roku dalszy spadek kursu z otego wobec euro. Istotnym czynnikiem pog biajàcym ten spadek by o silne wzmocnienie euro wobec dolara USA w tym okresie. Podejmujàc decyzje o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, Rada bra a te pod uwag skal dotychczas dokonanych obni ek, które z opóênieniem b dà wp ywaç na stopniowy wzrost popytu krajowego. Rada Polityki Pieni nej dokona a w pierwszym pó roczu 2003 r. szeêciu obni ek stóp procentowych NBP. Stopa referencyjna zosta a obni ona z 6,75% do 5,25%, stopa redyskonta weksli z 7,5% do 5,75%, stopa kredytu lombardowego z 8,75% do 6,75%, a stopa depozytowa z 4,75% do 3,75%. W efekcie nominalne stopy procentowe znalaz y si na najni szym poziomie od poczàtku okresu transformacji. Spad y równie stopy realne w okresie od grudnia 2002 r. do grudnia 2003 r. stopa referencyjna skorygowana wskaênikiem cen towarów i us ug konsumpcyjnych zmniejszy a si o 2,39 pkt. proc. (z 5,90% do 3,51%), a jej Êredni poziom w 2003 r. obni y si w stosunku do 2002 r. o 1,7 pkt. proc. W grudniu 2003 r. stopa referencyjna skorygowana indeksem cen produkcji sprzedanej przemys u (PPI) zmniejszy a si w porównaniu z grudniem 2002 r. o 2,96 pkt. proc. (z 4,45% do 1,49%), a przeci tnie w 2003 r. by a ona ni sza w porównaniu z 2002 r. o 4,51 pkt. proc. Spadkowi stóp procentowych towarzyszy a istotna deprecjacja z otego. Analizujàc decyzje z zakresu polityki pieni nej podj te w 2003 r., nale y ponadto pami taç, e w zwiàzku z opóênieniami w procesie transmisji monetarnej ich wp yw na inflacj zmaterializuje si przede wszystkim w 2004 r. i w 2005 r. Dlatego te na decyzje Rady Polityki Pieni nej nale y patrzeç przez pryzmat celu inflacyjnego po 2003 r., ustalonego na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedzia em odchyleƒ +/- 1 pkt proc. Raport Roczny

24 Polityka pieni na 2.3. Warunki realizacji celu polityki pieni nej Czynniki zewn trzne W Za o eniach polityki pieni nej na 2003 rok Rada Polityki Pieni nej wskazywa a na wysokà niepewnoêç prognoz czynników zewn trznych wp ywajàcych na wzrost gospodarczy i inflacj w 2003 r. Rok 2003 przyniós oczekiwanà popraw w koniunkturze Êwiatowej, która obj a przede wszystkim gospodarki USA i Azji (tabela 5). Tabela 5 Uwarunkowania zewn trzne polityki pieni nej w latach I-IV I-IV I II III IV Stany Zjednoczone wzrost PKB (w %) 1 2,2 3,1 2,1 2,4 3,6 4,3 Japonia wzrost PKB (w%) 1-0,3 2,7 2,7 2,4 2,0 3,8 Strefa euro wzrost PKB (w %) 0,9 0,4 0,7 0,1 0,3 0,6 w tym Niemcy 1 0,2-0,1 0,1-0,3-0,3 0,0 Cena ropy naftowej (gat. Brent, USD/b) 2 25,0 28,9 31,4 26,1 28,4 29,4 Stany Zjednoczone inflacja CPI (w %) 3 1,6 2,3 2,9 2,1 2,2 1,9 Strefa euro inflacja CPI (w %) 3 2,2 2,1 2,3 1,9 2,1 2,1 Stany Zjednoczone stopa funduszy federalnych 4 1,25 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 Strefa euro stopa refinansowa 4 2,75 2,00 2,50 2,00 2,00 2,00 1 W stosunku do odpowiedniego okresu poprzedniego roku. 2 Ârednia w okresie. 3 Srednia w okresie w stosunku do odpowiedniego okresu poprzedniego roku. 4 Stan na koniec okresu. èród o: Bloomberg, Eurostat, Mi dzynarodowa Agencja Energetyki. Tabela 6 Prognozy wzrostu PKB ma 2003 r. Wiosna 2002 Jesieƒ 2002 Wiosna 2003 Jesieƒ 2003 Realizacja USA 3,1 2,3 2,4 2,8 3,1 Niemcy 2,7 1,4 0,4 0,0-0,1 UE 2,9 2,0 1,3 0,8 0,7 Strefa euro 2,9 1,8 1,0 0,4 0,4 èród o: Komisja Europejska. Natomiast wzrost w UE, która ma dla Polski szczególne znaczenie ze wzgl du na skal powiàzaƒ ekonomicznych, okaza si znacznie s abszy, ni wczeêniej przewidywano (tabela 6). Najsilniej rozbie noêç ta wystàpi a w przypadku Niemiec, gdzie poziom PKB nieznacznie obni y si wobec 2002 r. Os abienie aktywnoêci w gospodarce niemieckiej nie wywo a o jednak e obni enia jej popytu importowego 4. Zwi kszy si import z krajów oferujàcych taƒsze produkty, w tym równie z Polski 5, 6. 4 Import Niemiec wed ug rachunków narodowych wzrós w 2003 r. o 2,6% wobec spadku o 1,6% w 2002 r. 5 W 2003 r. Polska by a ju piàtym dostawcà spoza krajów UE na rynek niemiecki, wyprzedzajàc pod wzgl dem wartoêci dostaw Japoni. 6 Wed ug danych GUS w 2003 r. wartoêç polskiego eksportu do Niemiec wyra ona w euro wzros a o 9,1% wobec 1,8% w 2002 r. 24 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

25 Polityka pieni na Tabela 7 Zmiany wskaêników konkurencyjnoêci (w % w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku) Relacja cen eksportu do cen produkcji przemys owej Relacja cen eksportu do jednostkowych kosztów pracy I II III IV I II III IV 0,4 6,3 3,7 6,7 4,3 5,2 0,5 0,3 0,5 9,7 11,3 17,6 13,1 18,6 11,1 20,9 Wskaêniki te pokazujà cenowà i kosztowà konkurencyjnoêç eksportu; ich wzrost oznacza popraw tej konkurencyjnoêci. èród o: dane GUS, obliczenia NBP. Podobnie jak w 2002 r. z o y y si na to: znaczna nominalna i realna deprecjacja z otego (tabela 8) oraz szybszy od wzrostu p ac wzrost wydajnoêci pracy w gospodarce 7. Ârednie jednostkowe koszty pracy w przetwórstwie przemys owym wyra one w z otych zmniejszy y si w 2003 r. o oko o 9,0% w stosunku do 2002 r. W po àczeniu z os abieniem z otego wobec euro w tym okresie (odpowiednio o 14,1%) oznacza o to spadek jednostkowych kosztów pracy wyra onych w euro o oko o 20,2%. Tabela 8 Ârednioroczne zmiany kursu z otego w latach (zmiany w % do poprzedniego roku) Kurs z otego Nominalny efektywny 9,0-4,0-8,5 Realny efektywny deflowany PPI 7,9-3,8-7,2 Realny efektywny deflowany jednostkowymi kosztami pracy 7,7-9,5-17,4 oznacza deprecjacj kursu z otego. èród o: dane NBP i GUS, obliczenia NBP. Tabela 9 Ârednie odchylenie kursu fixingowego od parytetu kursu centralnego NBP z r. (w %) I kwarta II kwarta III kwarta IV kwarta ,8-13,5-7,7-10, ,4-10,0-4,2-6, ,3-3,8-1,9 0,2 -"oznacza odchylenie w stosunku do kursu parytetowego w stron aprecjacji. èród o: NBP. Na os abienie z otego w 2003 r. wp ywa y nast pujàce czynniki: znaczàcy wzrost premii za ryzyko wywo any rosnàcà niepewnoêcià co do przysz ej polityki fiskalnej. Dodatkowo, premia za ryzyko zwi kszy a si w zwiàzku z niestabilnà sytuacjà na w gierskim rynku walutowym i tym samym wzrostem niech ci inwestorów do lokowania kapita u na rynkach krajów Europy Ârodkowej, obni ajàcy si od 2001 r. dysparytet realnych stóp procentowych pomi dzy Polskà i zagranicà, 7 Od grudnia 2002 r. do grudnia 2003 r. wydajnoêç pracy w przemyêle przetwórczym wzros a o 21,2%, podczas gdy wynagrodzenia zwi kszy y si realnie o 4,5%. Raport Roczny

26 Polityka pieni na mniejszy nap yw kapita u zagranicznego z tytu u inwestycji bezpoêrednich na polski rynek, rosnàca aprecjacja euro do dolara amerykaƒskiego na rynku Êwiatowym 8. W 2003 r. w kierunku umocnienia polskiej waluty oddzia ywa a przede wszystkim dalsza poprawa salda na rachunku obrotów bie àcych oraz znaczàcy wzrost produktywnoêci i zwiàzany z nim spadek jednostkowych kosztów pracy. W warunkach post pujàcego o ywienia w USA oraz krajach azjatyckich, przy silnej deprecjacji dolara amerykaƒskiego, w 2003 r. nastàpi o wyraêne przyêpieszenie wzrostu cen dolarowych na Êwiatowych rynkach surowcowych. Wzrost cen surowców nieenergetycznych 9 by przesz o dwukrotnie szybszy ni w 2002 r., a ceny ropy naftowej (typu Brent) podnios y si o 15,4% wobec zwy ki o 2,3% w 2002 r. Wp yn o to obok deprecjacji z otego na przyêpieszenie wzrostu cen produkcji sprzedanej przemys u, szczególnie w II po owie 2003 r Ceny ywnoêci, ceny kontrolowane Ceny ywnoêci i napojów bezalkoholowych w grudniu 2003 r. wzros y zgodnie z przewidywaniami z sierpnia 2002 r. o 2,1%. Najwi kszy wzrost cen ywnoêci nastàpi poczàwszy od wrzeênia 2003 r., co by o zwiàzane z sytuacjà na rynku rolnym. Ni sze ni przed rokiem zbiory przede wszystkim zbó oraz zmniejszajàca si produkcja zwierz ca prowadzi y, w warunkach umiarkowanego przyrostu spo ycia, do wzrostu cen podstawowych produktów rolnych i w konsekwencji do wzrostu cen detalicznych produktów ywnoêciowych. Wzrost cen detalicznych odnotowano we wszystkich podstawowych grupach ywnoêci, z wyjàtkiem ryb, cukru, miodu i wyrobów czekoladowych. Najbardziej wzros y ceny pieczywa i przetworów zbo owych, mleka, serów, jaj, olejów i owoców. W grudniu 2003 r. dwunastomiesi czne tempo wzrostu cen kontrolowanych wynios o 2,3%, podczas gdy w sierpniu 2002 r. przewidywano jego wzrost o 3,6%-4,8%. Okaza o si, e zak adane w projekcjach podwy ki cen podstawowych noêników energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, wprowadzono w ni szej skali ni poczàtkowo przewidywano. S absze od zak adanych by y te wzrosty cen w grupach towarów i us ug, których ceny podlegajà regulacjom na szczeblach lokalnych. Ponadto podwy ki podatku akcyzowego by y ni sze od prognozowanych. Gdyby sprawdzi y si prognozy wzrostu cen kontrolowanych z sierpnia 2002 r., inflacja w grudniu 2003 r. wynios aby oko o 2%-2,3%, czyli mieêci aby si w granicach wyznaczonego celu inflacyjnego Uwarunkowania systemowe, wzajemna relacja polityki pieni nej i fiskalnej W Za o eniach polityki pieni nej na 2003 rok podkreêlano, e do stworzenia podstaw trwa ego zrównowa enia finansów publicznych, wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego niezb dne i pilne staje si przeprowadzenie reform strukturalnych i systemowych, takich jak dalsza liberalizacja prawa pracy i prywatyzacja, racjonalizacja bie àcych wydatków bud etu. Opóênienia lub zaniechania reform przyczyniajà si do obni enia d ugookresowego tempa wzrostu polskiej gospodarki. Utrzymujàcy si strukturalny deficyt sektora finansów publicznych i zwiàzane z tym potrzeby po yczkowe bud etu ograniczajà zasób Êrodków, które mog yby byç przeznaczone na inwestycje przedsi biorstw. Drena oszcz dnoêci krajowych przez sektor publiczny ogranicza mo liwoêci obni ania stóp procentowych. W rezultacie niekorzystna kombinacja polityki fiskalnej i pieni nej zwi ksza realne koszty osiàgni cia i utrzymywania równowagi wewn trznej i zewn trznej. Na rynku pracy w 2003 r. nadal wyst powa y bariery utrudniajàce tworzenie nowych miejsc pracy. Na poczàtku roku wprowadzono zmiany, tak e w Kodeksie pracy, które wp yn y na uelastycznienie 8 W 2003 r. euro umocni o si wobec dolara amerykaƒskiego o oko o 20%; Êrednioroczna deprecjacja nominalnego kursu EUR/PLN wynios a w 2003 r. 14,1% (wobec deprecjacji o 5,1% w 2002 r.), kurs z otego do dolara amerykaƒskiego umocni si o 4,7% (podczas gdy w 2002 r. pozosta na poziomie 2001 r.). 9 W tej grupie najsilniej wzrasta y ceny metali; w 2003 r. zwi kszy y si one o 12,8% wobec spadku o 4% w 2002 r. 26 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

27 Polityka pieni na stosunków pracy. Stworzy o to przedsi biorcom nieco lepsze warunki do dostosowania zatrudnienia do aktualnych potrzeb i mo liwoêci finansowych, a równoczeênie pozwala o na zmniejszenie kosztów zwiàzanych ze zwalnianiem pracowników. Kodeks pracy zosta jednak pod koniec roku ponownie znowelizowany, gdy niektóre z wprowadzonych zmiany nie by y zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Jednà z istotnych barier tworzenia nowych miejsc pracy sà wysokie pozap acowe koszty pracy. Do tej pory nie uda o si wypracowaç formy zmniejszenia obcià eƒ obligatoryjnych (na Fundusz Ubezpieczeƒ Spo ecznych, Fundusz Pracy), nie zmieniajàc jednoczeênie ubezpieczeniowego charakteru tych sk adek. JednoczeÊnie stosunkowo atwy dost p do Êwiadczeƒ spo ecznych umo liwia wczesne przechodzenie osób zatrudnionych na renty i Êwiadczenia przedemerytalne. Ponadto badania wskazujà, e w 2003 r. mniejsza ni w poprzednich latach liczba osób nieaktywnych zawodowo wraca a na rynek pracy. Du y klin podatkowy 10 (w 2002 r. 43%) sk ania pracodawców do unikania pozap acowych kosztów pracy poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia (w mniejszym stopniu obcià onych sk adkami) oraz zatrudnianie w szarej strefie. Na powszechnoêç tego zjawiska mo e wskazywaç powi kszajàca si ró nica mi dzy liczbà pracujàcych wed ug BAEL i wed ug sprawozdawczoêci przedsi biorstw. Ponadto, zgodnie z oficjalnymi szacunkami GUS, obecnie oko o 900 tys. osób pracuje w szarej strefie, nie p acàc podatków i nie odprowadzajàc sk adek ubezpieczeniowych. Stosunkowo wysoki w porównaniu z najni szà p acà zasi ek dla bezrobotnych (w 2003 r. tylko o nieca e 15% ni szy ni minimalna p aca netto), w dodatku niedostosowany do regionalnych ró nic w p acach, zniech ca do poszukiwania pracy gorzej wykwalifikowanych bezrobotnych, szczególnie w regionach s abiej rozwini tych, w których si a nabywcza zasi ków w stosunku do p ac jest relatywnie wysoka. W 2003 r. powstawa o wprawdzie coraz wi cej nowych miejsc pracy 11, ale na koniec roku oko o 25% zg aszanych miejsc pracy pozosta o niewykorzystanych, co wskazuje na utrzymujàce si du e niedopasowanie poda y i popytu na prac. Przyczynà tego zjawiska mo e byç znaczne zró nicowanie bezrobotnych pod wzgl dem szans na znalezienie pracy odpowiadajàcej ich kwalifikacjom oraz ich niewielka mobilnoêç zawodowa i przestrzenna 12. Âwiadczy o tym utrzymywanie si bezrobocia d ugotrwa ego w 2003 r. ponad 50% zarejestrowanych bezrobotnych pozostawa o bez pracy d u ej ni rok. W tych warunkach wydaje si, e w celu poprawy sytuacji na rynku pracy nie wystarczà dzia ania dotyczàce bezpoêrednio tego rynku (zmiany prawa pracy, u atwienia zatrudnienia absolwentów itp.). Konieczne staje si przeprowadzenie zmian, zw aszcza w systemie ubezpieczeƒ spo ecznych i opieki spo ecznej, które przekszta ci yby struktur kosztów pracy tak, by stworzyç wi cej zach t do legalnego zatrudnienia, nie obni ajàc jednoczeênie drastycznie Êwiadczeƒ dla osób, które ich naprawd potrzebujà. Przekszta cenia w asnoêciowe majàtku Skarbu Paƒstwa nie uleg y przyspieszeniu. àczne wp ywy z prywatyzacji netto wynios y w 2003 r. 2,96 mld z wobec planowanych w bud ecie 7,4 mld z (w 2002 r. wp ywy netto z prywatyzacji wynios y 2,18 mld z ). Przychody te zrealizowano g ównie dzi ki sprzeda y mniejszoêciowych pakietów akcji pozostajàcych w posiadaniu Skarbu Paƒstwa (np. sprzeda pakietu akcji TP S.A. przynios a 1,63 mld z ). Nap yw zagranicznego kapita u do polskiej gospodarki ustabilizowa si na stosunkowo niskim poziomie. Zagraniczne inwestycje bezpoêrednie wynios y w 2003 r. 16,4 mld z wobec 16,8 mld z w 2002 r. oraz 23,3 mld z w 2001 r. (dane pochodzà z bilansu p atniczego NBP na bazie transakcji). 10 Klin podatkowy to ró nica mi dzy kosztami pracy dla pracodawcy (p aca brutto + obowiàzkowe sk adki p acone przez pracodawc ) a wynagrodzeniem, które otrzymuje pracownik (p aca netto), odniesiona do kosztów pracy. 11 Do urz dów pracy zg oszono w 2003 r. o ponad 30% wi cej ofert pracy ni w roku poprzednim. 12 Z badaƒ GUS (na podstawie ewidencji gmin o zameldowaniu) wynika, e w okresie liczba osób zmieniajàcych w kolejnych latach miejsce zamieszkania na sta e lub czasowo nie zmienia a si istotnie i wynosi a tys. SpoÊród tych osób ponad po owa zmieni a miejsce zamieszkania, poniewa otrzyma a bardziej atrakcyjnà ofert pracy, ale tylko co dziesiàta przenios a si ze wzgl du na zagro enie bezrobociem. Raport Roczny

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA spis treêci 4 6 12 22 35 40 42 45 102 List Prezesa Zarzàdu Gospodarka polska w r. Podstawowe dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w r. Dzia alnoêç Banku Rozwój Banku Rada Nadzorcza i Zarzàd Banku Placówki

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

W 2007 roku wszystkie publikacje EBC b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 20.

W 2007 roku wszystkie publikacje EBC b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 20. p l e u ro p e j s k i b a n k c e n t r a l n y b i u l e t y n m i e s i c z n y 9 I 2 7 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 b i u l e t y n m i e s i c z n y w r z e s i e

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii sierpieƒ 2006 8 Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii Geneza bankowoêci centralnej w Wielkiej Brytanii Funkcje i struktura Banku Anglii Organy decyzyjne Cele polityki pieni

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group RAPORT ROCZNY 2005 2 Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 4 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 8 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 9 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce Rynek finansowy w Polsce 1998-21 Warszawa, sierpieƒ 22 r. Departament Operacji Krajowych Departament Systemu Finansowego Opracowanie pod redakcjà: Anny Trzeciƒskiej Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r.

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 172 Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek Warszawa, marzec 24 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda

Bardziej szczegółowo

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9.

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9. Spis treêci: Przedmowa 3 1 Informacje ogólne o kraju 4 1.1 Podstawowe informacje 4 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Rumunii 4 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 5 1.4 Polityka 6 1.5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 65 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy w Radzie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca nami ostatni miesiàc pierwszego kwarta u 2009 roku kwarta u, który okaza si prze omowy w pó torarocznej Zabessie. Po rozpocz tym w po owie lutego ruchu wzrostowym, na naszej gie dzie przez ca y marzec

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 61 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF 1. prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy Dziekan

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ Zielona ksi ga w sprawie racjonalizacji zu ycia energii Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu KOMISJA EUROPEJSKA Zdj cia: Komisja Europejska, Wärtsilä ZROBIå WI CEJ ZA MNIEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce*

Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce* 4 Makroekonomia BANK I KREDYT marzec 2004 Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce* Jacek Socha, Wiktor Wojciechowski Celem niniejszego artyku u jest analiza sytuacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca nami kwiecieƒ kolejny miesiàc, w którym posiadacze jednostek polskich funduszy inwestycyjnych liczyli zyski. ZaWarszawska gie da nale a a do najsilniejszych rynków na Êwiecie, co pozwoli o na wypracowanie

Bardziej szczegółowo