Protokół Nr XLII/10 z XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010 r., Stanisław Pawlak Krzysztof Sikora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XLII/10 z XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010 r., Stanisław Pawlak Krzysztof Sikora"

Transkrypt

1 Protokół Nr XLII/10 z XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010 r., godz. rozpoczęcia sesji: godz. zamknięcia sesji: Dnia 1 lutego 2010 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyła się XLII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sesję otworzył Przewodniczący Sejmiku, Krzysztof Sikora, który powitał radnych województwa (lista obecności zał. nr 1) oraz przybyłych gości (lista obecności zał. nr 2), w tym: posłów: Annę Sobecką i Zbigniewa Girzyńskiego, członków Zarządu Województwa oraz studentów UKW. Przystąpiono do realizacji spraw proceduralnych. Na podstawie listy obecności radnych, Przewodniczący Sejmiku stwierdził quorum udział w sesji potwierdziło 31, co czyni Sejmik uprawnionym do podejmowania uchwał, przyjmowania stanowisk, zgłaszania wniosków. Odnośnie zapisów w protokole z poprzedniej sesji Sejmiku, głos zabrał radny Stanisław Pawlak, który w imieniu Klubu Radnych Lewica, wystąpił z pismem do Przewodniczącego Sejmiku (zał. nr 3). Ponadto przypomniał, że to Klub Radnych Lewicy zwrócił uwagę na to, że Zarząd Województwa powinien być w pełnym składzie do podejmowania skutecznych uchwał i od tego zaczął się problem, który, rzeczywiście, później Marszałek starał się rozładować, nawet, poprzez ponowne postawienie tego samego kandydata, który nie uzyskał wystarczającej ilości głosów, aby zostać wicemarszałkiem Województwa. Powiedział, iż chciałby, aby te informacje, które wychodzą od Marszałka, były zgodne ze stanem faktycznym. Poprosił Przewodniczącego Sejmiku o uwzględnienie złożonego wniosku. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poprosił Kancelarię Sejmiku, aby w protokole znalazły się odpowiednie sformułowania wnioskowane przez Klub Radnych Lewica. Radny Waldemar Achramowicz nie wniósł żadnych uwag do protokołu tylko przypomniał, iż na ostatniej sesji Sejmiku zadał dwa pytania i w odpowiedzi wicemarszałek Michał Korolko i Skarbnik stwierdzili (co jest w protokole), że otrzyma informacje na piśmie. Zwrócił uwagę, iż otrzymał tylko jedna odpowiedź, za która podziękował wicemarszałkowi Korolce. Poprosił Przewodniczącego Sejmiku, aby spowodował, żeby przepływ informacji z Kancelarii Sejmiku do Marszałka był bardzo czytelny i przejrzysty. Aby zapisy protokołu były faktycznie realizowane. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, iż Kancelaria Sejmiku bardzo intensywnie pilnuje tego, aby zapisy w protokole były zgodne z wszystkimi wydarzeniami na sesji i aby były później realizowane przez Zarząd Województwa. Poprosił Marszałka, aby w jak najszybszym terminie druga odpowiedź została przekazana do radnego Achramowicza. Radny Stanisław Pawlak wyjaśnił, iż swoim wystąpieniem, Klub Radnych Lewicy nie zgłaszał żadnych uwag do zapisów protokołu z posiedzenia Sejmiku, gdyż jest on sporządzony poprawnie. Tylko, wypowiedź Marszałka jest rozbieżna z tym, co było na sesji i zostało odnotowane. Dlatego proszą Marszałka o to, aby mówił tak, jak było, a Przewodniczący Sejmiku, aby w tej sprawie sprawował nadzór nad wystąpieniami Marszałka. 1

2 Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, że będzie starał się tej sprawy pilnować. Poprosił radnych i Zarząd Województwa, aby relacjonowali sprawy, tak, jak się rzeczy mają na sesji i nie nadinterpretowali wydarzeń. Uwag do zapisów w protokole z XLI sesji Sejmiku nie zgłoszono, w związku z tym protokół uznaje się za przyjęty. Przystąpiono do zgłaszania propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad (zał. nr 4). Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poinformował, iż wpłynął wniosek Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, dotyczący zmian osobowych na funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji. Radny Piotr Wolski zrezygnował z funkcji przewodniczącego Komisji. Na jego miejsce Komisja wnioskuje o powołanie radnego Mariana Krzysztofa Gołębiewskiego, a na wiceprzewodniczącego radnego Aleksandra Kmiećkowiaka. Przewodniczący Sejmiku wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwał dotyczących wnioskowanych zmian. Marszałek Piotr Całbecki wniósł o wprowadzenie pkt: 1) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - projekt Zarządu Województwa - druk nr 50/10, 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko- Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - projekt Zarządu Województwa - druk nr 51/10, 3) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu - projekt Zarządu Województwa - druk nr 52/10, 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko- Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu - projekt Zarządu Województwa - druk nr 53/10. Radny Stanisław Pawlak poprosił przed głosowaniem o wyjaśnienie, jakich zmian dotyczą wniesione projekty uchwał, gdyż część z nich wykracza poza uzgodnienia z posiedzenia Konwentu. Poprosił o podanie nazwisk. Marszałek Piotr Całbecki wyjaśnił, że przedstawione zmiany dotyczą zmian osobowych w Radzie Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z., rezygnuje radny Marian Krzysztof Gołębiewski. Jest propozycja, aby na jego miejsce powołać radnego Adama Banaszaka. Z Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu rezygnuje radny Adam Banaszak, a na jego miejsce ma zostać powołany radny Marian Krzysztof Gołębiewski. Radny Jan Szopiński wniósł o skreślenie z porządku obrad pkt 5: Założenia do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Uzasadniając powiedział, iż radni otrzymali materiał (zał. nr 5), w którym nie ma odniesienia do jakiego dokumentu rządowego się odnosi. Na str. 6 owego dokumentu, jest zapis: W nowym projekcie KSRR... itd., ale nie ma odniesienia ani do pierwszej, ani do drugiej strategii, kto jest autorem owej strategii. Odnośnie 2

3 przedłożonego projektu stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP (zał. nr 5a) zapytał, czy Marszałek razem z Dyrektorem są szefami zespołu roboczego ds. opracowania wspólnego stanowiska wobec Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego? Jeżeli tak, to jest wszystko w porządku. Jeżeli nie, to dokument, który został radnym przedłożony nosi znamiona plagiatu. Podpisać się pod stanowiskiem mogą się tylko ci, którzy to stanowisko firmują. W tym wypadku, przewodniczący zespołu roboczego. Jeżeli tak nie jest, to powinno być dopisane za zgodność z oryginałem. Zapytał również, czy w związku z wniesieniem przez Zarząd Województwa, do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomoraniae oraz zasad i trybu ich nadawania (zał. nr 6) zapytał, czy projekt ten posiada opinię Rady Języka Polskiego. Nazwa Stella Copernicana mieści się w ramach ustawy o języku polskim. Tego typu nazwy zagraniczne powinny być zaopiniowane przez Radę Języka Polskiego, gdyż organy mogą zasięgać opinii Rady w wypadku obcojęzycznych nazw lub opisów. W tym przypadku nazwa nagrody ma brzmieć: Stella Copernicana Cuiaviae et Pomoraniae. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora podziękował radnemu Janowi Szopińskiemu za zwrócenie uwagi na pkt 5 porządku obrad: Założenia do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury został jednogłośnie przyjęty wniosek o odłożenie dyskusji na ten temat do czasu, kiedy będą sprecyzowane dokumenty dotyczące Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. W imieniu Komisji również wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt 5. Odnośnie pkt: Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomoraniae oraz zasad i trybu ich nadawania wyraził opinię, iż jest to punkt wprowadzający do dyskusji, a nie podejmujący uchwałę, gdyż projekt został przekazany radnym dopiero w dniu dzisiejszym i nie ma stosownych opinii Komisji Sejmiku. Stąd, traktuje ten punkt, jako pierwsze czytanie projektu uchwały. Zgodził się z uwagą radnego Szopińskiego, iż należy rozpatrzeć, czy jest poprawność formalna w składaniu takiego projektu. Radny Leszek Kawski, w imieniu Klubu Radnych PO, zgłosił o wprowadzenie do porządku obrad pkt: Zajęcie stanowiska dotyczącego zasad finansowania opieki nad pacjentami w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych. Radny Bogdan Lewandowski powiedział, iż radnemu Szopińskiemu należą się słowa uznania za troskę o poprawność i czystość języka polskiego, ale wydaje mu się, że kwestionując nazwę Stella Copernicana poszedł za daleko, gdyż od dawna funkcjonuje w Polsce nazwa Stella Maris, która zyskała powszechną sławę. Następnie odniósł się do propozycji powołania do składu Rady Społecznej sanatorium w Inowrocławiu, radnego Adama Banaszaka, a odwołania go ze składu Rady Społecznej pogotowia ratunkowego. Zapytał, po co te zmiany? Czy dotyczy to gier wyborczych? Radny Stanisław Pawlak, w imieniu Klubu Radnych Lewica, wniósł, aby pkt 55 i 56 zdjąć z porządku obrad. Zwrócił uwagę, iż również Przewodniczący Sejmiku powiedział, że nie mogą być one w dniu dzisiejszym uchwalane z uwagi na to, iż Komisje nie rozpatrzyły tych dokumentów, 3

4 a ponadto punkt porządku obrad brzmi: Podjęcie uchwały. W związku z tym nie wie, jak Przewodniczący Sejmiku chce to prawnie rozwiązać, aby w dniu dzisiejszym odbyło się tylko ich pierwsze czytanie. Ponieważ, być może, projekt uchwały jest w niezgodzie z ustawą o języku polskim, oraz to, że dokumenty te mailem radni otrzymali dopiero w czwartek, nie były przedłożone na posiedzeniu Konwentu, lepiej będzie gdy te dwa punkty zostaną zdjęte z porządku obrad i przesunięte na kolejne posiedzenie Sejmiku. Ponadto wniósł, aby Marszałek przedstawił radnym Informację odnośnie doniesień medialnych dotyczących pana Macieja Eckardta. Zwrócił uwagę, iż każde zawirowanie wokół pana Macieja Eckardta zawsze kończyło się odwołaniem kogoś ze stanowiska, co budzi niepokój radnych Lewicy. Według doniesień prasowych, zostaje odwoływany zastępca dyrektora WORD w Bydgoszczy, z wniosku z dnia 16 października 2009 r., który nie jest nigdzie zarejestrowany, zarówno po stronie wychodzącej, jak i po stronie przychodzącej. Adresatem tego wniosku jest Zarząd Województwa. Wynika z tego, że ktoś to pismo nosił i teraz je uruchomił, po to, aby odwołać poprzedniego dyrektora Tadeusza Błażejewskiego, któremu zarzuca się działanie na szkodę WORD. Zwrócił uwagę, iż nie jest to zgodne z audytem, który był wykonany przez niezależnego audytora i omawiany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w październiku 2009 r. Radni Lewicy będą wnosili, aby sprawę tę zbadała Komisja Rewizyjna i dokładnie wyjaśniła treść zarzutów, która została postawiona zastępy dyrektora, z dalszymi działaniami. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zaproponował, aby była to ważna informacja w ramach punktu: Informacja z pracy Zarządu Województwa. Radny Sławomir Kopyść zawnioskował, aby w ramach Informacji z prac Zarządu przedstawione zostały informacje nt. wydatków i problemów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w związku z bardzo ciężkim przebiegiem tegorocznej zimy, a także o działaniach, które należy podjąć w zakresie przeciwdziałania skutkom nagłym roztopów i ewentualnej powodzi na terenie województwa. Radny Adam Banaszak, odnośnie zmian w Radzie Społecznej pogotowia ratunkowego powiedział, iż chciałby uspokoić radnego Bogdana Lewandowskiego, że nikt go nie wyrzuca, sam złożył rezygnację. Marszałek Piotr Całbecki odniósł się do sugestii radnego Szopińskiego. Powiedział, iż w art. 14 ustawy o języku polskim, jest mowa o tym, że organ, który przygotowuje projekty uchwał, nie musi, lecz może zasięgnąć opinii Rady Języka Polskiego, w wypadku wystąpienia w toku czynności urzędowych istotnych wątpliwości dotyczących użycia języka polskiego. Wyjaśnił, iż w tym przypadku używany jest język łaciński, dla podkreślenia rangi i wyjątkowości wyróżnienia, które ma być nadawane szczególnym instytucjom i osobom zasłużonym dla naszego regionu. Nie ma takiego obowiązku prawnego, aby trzeba było występować do tej Rady w tej sprawie. Odniósł się także do wiedzy, czy też braku wiedzy radnych dotyczącej tych dwóch projektów uchwał. Powiedział, iż były już one przedmiotem wielu dyskusji z Przewodniczącym komisji wyróżnień oraz samej komisji. Na podstawie wniosków tejże komisji zostały przygotowane poprawki do tego projektu i w dniu dzisiejszym zostały one przedstawione radnym do akceptacji, po zaopiniowaniu tego materiału przez komisję. Aby komisja mogła ostatecznie odnieść się i ustosunkować do tego, czy Zarząd 4

5 Województwa wprowadził, zgodnie z oczekiwaniami komisji, poprawki, poprosił Przewodniczącego Sejmiku, aby ten punkt porządku obrad był procedowany po przerwie, tak, aby komisja mogła się w tej sprawie spotkać i zaopiniować ten druk, jak to uzgodnił z przewodniczącym Leszkiem Kawskim. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora, w związku z wnioskiem radnego Pawlaka, zaproponował aby pkt 55 i 56 porządku obrad potraktować, jako punkty do dyskusji, gdyż z powodów formalnych ma wątpliwości, czy Sejmik w dniu dzisiejszym powinien już podejmować te uchwały. Marszałek Piotr Całbecki powiedział, iż można w dniu dzisiejszym taką dyskusję przeprowadzić. Jednak, wydawało mu się, że ten projekt jest już od wielu miesięcy dyskutowany kuluarowo i przy różnych spotkaniach. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zapytał, czy stoi coś na przeszkodzie, aby w dniu dzisiejszym odbyła się tylko dyskusja nad tymi projektami uchwał, a podejmowane byłyby na kolejnej sesji Sejmiku? Marszałek Piotr Całbecki poprosił, aby wnioskującym o uchwalenie tych projektów uchwał była również komisja, nie sam Zarząd Województwa. Jeżeli komisja, w dniu dzisiejszym uzna, że zgadza się ze swoimi sugestiami, wówczas proponuje, aby pozostawić te punkty, jako podjęcie uchwał. Jeżeli komisja stwierdzi, że ma wciąż jakieś wątpliwości i uzna, że chce jeszcze o miesiąc przedłużyć czas na dyskusję, to zgadza się na takie rozwiązanie. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, iż jest za tym, aby w dniu dzisiejszym przeprowadzić dyskusję, oraz aby zostało to przyjęte w konsensusie przez cały Sejmik. Radny Jan Szopiński powiedział, że podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Tu, przepisy szczególne stanowią, że: można użyć nazwy obcej przy: a) nazwie własnej, b) obcojęzycznych dzienników i czasopism, c) działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, d) twórczości naukowej i artystycznej, e) zwyczajowo przyjętej terminologii naukowej i technicznej, f) znaków towarowych i nazw. Gdyby przyjąć, iż Stella Copernicana jest to nazwa własna, to w słowniku jest napisane, że nazwa własna odnosi się do ludzi lub miejsc. Zatem, nie można używać nazwy Stella Copernicana bez zasięgnięcia opinii Rady Języka Polskiego, która w ramach wątpliwości, co do użycia odpowiedniej formy językowej, wyraża tego typu opinie. Stąd też jego zapytanie, czy Zarząd Województwa przygotowując ten projekt uchwały zasięgnął takiej opinii. Z uwagi na to, że jak powiedział Marszałek, prace nad tym projektem trwają od kilku miesięcy, ma nadzieję, że było wystarczająco dużo czasu, aby zgodnie z ustawą, zasięgnąć opinii Rady Języka Polskiego. Radny Bogdan Lewandowski powiedział, iż oświadczenie radnego Adama Banaszaka, że porzuca obowiązki radnego w toruńskim pogotowiu ratunkowym, aby objąć obowiązki w radzie społecznej inowrocławskiego sanatorium wzbudza jego lekką konsternację. Powiedział, iż dziwi go trochę pobłażliwość Przewodniczącego Sejmiku, bo wystarczy tylko, że ktoś nie chce pracować, jako 5

6 członek rady społecznej danej jednostki, chce się przenieść do innej, a Sejmik w związku z tym, uruchamia całą procedurę. To prowadzi do wniosku, że radny Banaszak chce zastąpić pogotowie ratunkowe, pogotowiem wyborczym. W imieniu Klubu Radnych Lewica wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Informacja Przewodniczącego Sejmiku o sytuacji w koalicji. Uzasadniając powiedział, iż od dłuższego czasu opinia publiczna w naszym województwie bombardowana jest różnymi sprzecznymi informacjami. Czy PiS jest w koalicji, czy nie? Pojawiają się informacje, że niedawno powołany wicemarszałek Michał Korolko ma zostać odwołany na rzecz jakiegoś kandydata z PiS-u. Wyraził opinię, iż Sejmik jest tym forum, gdzie te sprawy powinny zostać wyjaśnione. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, iż podda ten wniosek pod głosowanie, a jeżeli nie będzie woli Sejmiku, aby był to osobny punkt, zobowiązał się, że przed pkt: Informacją z pracy Zarządu Województwa, taką szczegółową informację przedstawi. Marszałek Piotr Całbecki, w kwestii uchwały dotyczącej nagrody Stella Copernicana powiedział, że w ustawie o języku polskim są wyłączenia i, m.in. wyłączone są spod jej jurysdykcji nazwy własne. Medal, w ocenie prawników Urzędu, tytuł tego wyróżnienia, jest nazwą własną. W związku z tym, nie podlega tym czynnością, które są zapisane w art. 14 tej ustawy. Stąd pozytywna opinia prawna wszystkich radców, którzy ją przeglądali. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zapytał radnego Stanisława Pawlaka, czy wycofuje swój wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 55 i 56, w związku z przyjęciem rozwiązania, iż w dniu dzisiejszym odbędzie się tylko dyskusja nad tymi projektami uchwał, bez ich przyjęcia? Radny Jan Szopiński powiedział, iż nie jest może wybitnym humanistą, ale nauka o nazwach własnych to onomastyka. Zgodnie z tą nauką, zgodnie z tym, co jest zapisane w encyklopedii, można wyróżnić dwie grupy nazw własnych: 1) osobowe odnoszące się do ludzi, 2) geograficzne nazywające miejsca. Wyróżnia się także mniejsze grupy, jak: zwierząt, statków, czy ciał niebieskich. Czyli nigdzie, zgodnie z onomastyką nie można przypisać tu nagrody Stella Copernicana. Niemniej, skoro Marszałek odwołał się do prawników, poprosił o przedstawienie na piśmie opinii prawników w tej sprawie. Radny Bogdan Lewandowski powiedział, iż wydaje się mu się, że w dniu dzisiejszym radni tej kwestii nie rozwiążą. Wyraził opinię, że potrzebna jest ekspertyza prawna, która by stwierdziła, po której stronie jest racja. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, iż w tym przypadku radni powinni osiągnąć konsensus, bo to jest decyzja nie polityczna, tylko decyzja samorządu województwa niosąca konsekwencje na wiele lat. Radny Stanisław Pawlak, popierając ostatnie zdanie Przewodniczącego Sejmiku, że powinien być konsensus powiedział, iż należy zrobić wszystko, aby on był. Przypomniał, że kiedy była przyjmowana uchwała o ustanowieniu Odznaki Honorowej radni poprzedniej kadencji postanowili, iż będzie ona tak przygotowana, żeby została uchwalona bez głosów przeciwnych. W związku z tym zgodził się na wycofanie swojego wniosku, ale pod warunkiem, iż punkty te będą brzmiały nie Podjęcie uchwały..., lecz Informacja z pracy nad projektem uchwały.... Argumentując powiedział, 6

7 iż nie dowierza, czy w trakcie obrad nie zostanie zmieniona decyzja i jednak większością głosów uchwały te zostaną przegłosowane. Ponadto wyraził zadowolenie, iż Przewodniczący Sejmiku zobowiązał się do udzielenia informacji nt. stanu koalicji rządzącej. Poinformował, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo podpisane przez Marszałka Piotra Całbeckiego, jako odpowiedź na jego zapytanie o stan koalicji rządzącej, o treści: Statut nie wymienia obowiązku informowania organów województwa o zawieranych porozumieniach, czy relacjach międzyklubowych. Jest to suwerenne prawo tych podmiotów. Powiedział, że jeżeli to jest odpowiedź na zapytanie radnego, iż nie ma podstaw do tego, aby informować, to jest zasada: skoro nie ma zapisu, że nie można, oznacza, że należy poinformować. Poprosił o poważne traktowanie radnych. Marszałek Piotr Całbecki, po wysłuchaniu dyskusji i argumentów, które padły co, do stopnia przygotowania projektów uchwał zawartych w pkt 55 i 56, tj. 1) Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia - druk nr 48/10, 2) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomoraniae oraz zasad i trybu ich nadawania - druk nr 49/10, złożył wniosek o ich wycofanie z porządku obrad Sejmiku. Jednocześnie zgłosił, aby zostały one ujęte w porządku obrad kolejnej sesji Sejmiku. Odnośnie wystąpienia do Rady Języka Polskiego powiedział, że jednak Zarząd Województwa będzie trwać w postanowieniu, które już przyjął, tj., że opinia rady nie jest niezbędna. Dodał, iż poprosi wybitnych polonistów o wyjaśnienie definicji: nazwy własnej. Powiedział, iż ich ekspertyza zostanie odczytana na sali obrad. Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania zaproponowanych zmian: 1) Wprowadzenie przed informacją z pracy Zarządu pkt: - Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - projekt Przewodniczącego Sejmiku - druk nr 1/10, - Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - projekt Przewodniczącego Sejmiku - druk nr 2/10, - Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - projekt Przewodniczącego Sejmiku - druk nr 3/10, - Podjęcie uchwały w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - projekt Przewodniczącego Sejmiku - druk nr 4/10, wynik głosowania: 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, poprawka przyjęta, 7

8 2) wprowadzenie po pkt 9, pkt: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - druk nr 50/10; wynik głosowania: 20 głosów za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące, poprawka przyjęta, 3) wprowadzenie po pkt 10, pkt: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - druk nr 51/10, wynik głosowania: 19 głosów za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące, poprawka przyjęta 4) wprowadzenie po pkt 11, pkt: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu - druk nr 52/10, wynik głosowania: 19 głosów za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące, poprawka przyjęta 5) wprowadzenie po pkt 12, pkt: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu - druk nr 53/10, wynik głosowania: 21 głosów za, 3 przeciw, 4 wstrzymujących, poprawka przyjęta, 6) wycofanie pkt 5, tj. Założenia do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie ; wynik głosowania: 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących; poprawka przyjęta, 7) wprowadzenie przed Informacją z pracy Zarządu pkt: Zajęcie stanowiska dotyczącego zasad finansowania opieki nad pacjentami w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych; wynik głosowania: 26 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący; poprawka przyjęta, 8) wprowadzenie pkt: Informacja Marszałka odnośnie doniesień prasowych w sprawie zatrudnienia pana Macieja Eckardta; wynik głosowania: 11 głosów za, 9 przeciw, 4 wstrzymujące, poprawka odrzucona, 9) wycofanie pkt 55 i 56; wynik głosowania: 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, poprawka przyjęta, 10) wprowadzenie pkt: Informacja Przewodniczącego Sejmiku o sytuacji w koalicji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; wynik głosowania: 13 głosów za, 9 przeciw, 3 wstrzymujące, poprawka odrzucona. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora oświadczył, iż złoży taką informację, przed pkt: Informacja z pracy Zarządu Województwa. Poprosił Marszałka Województwa o udzielenie informacji nt. doniesień prasowych w sprawie zatrudnienia pana Macieja Eckardta w ramach: pkt Informacja z pracy Zarządu Województwa. Nowy porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami stanowi załącznik nr 4a. Radny Adam Banaszak złożył oświadczenie do porządku obrad. Powiedział, iż jest mu przykro, że sprawa dotyczy jego osoby, ale pierwszy raz na tej sali miała miejsce taka sytuacja, że dyskutowano o członkostwie w radzie społecznej. Dotychczas było przyjęte, iż każde ugrupowanie ma prawo mieć swojego przedstawiciela w radzie społecznej. Przypomniał, że SLD ma swojego przedstawiciela w radzie społecznej w inowrocławskim sanatorium. PiS swojego przedstawiciela nie 8

9 ma. W związku z tym, została zgłoszona jego osoba. Podtrzymuje swoją kandydaturę. Uważa, że stanowisko takie, iż każda partia ma prawo do zgłaszania swoich kandydatów do rad społecznych, które przez niego od początku kadencji było popierane, chciałby aby tak było do jej końca. Jeżeli będzie inaczej, przyjmie to do wiadomości. Przystąpiono do pkt: Podsumowanie i relacje z działań podjętych w ramach współpracy międzynarodowej Województwa w 2009 roku oraz założenia i cele polityki współpracy międzynarodowej Województwa na 2010 rok (zał. nr 8 i zał. nr 8a), który przedstawił kierownik Denis Dembek (prezentacja zał. nr 8b) oraz do pkt: Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli za rok 2009 (zał. nr 9), które przedstawił pracownik Biura Tomasz Borczuch. Radny Bogdan Lewandowski zwrócił uwagę, że ważne punkty powinni referować członkowie Zarządu Województwa. Współpraca międzynarodowa, w zglobalizowanym świecie, należy do najważniejszych obszarów funkcjonowania, czy to struktur rządowych, czy samorządowych i dobrze by było, żeby taką informację składali członkowie Zarządu. Najlepiej gdyby to uczynił pan Marszałek. W związku z wypowiedzią pana Denisa Dembka odnośnie wystąpienia wicemarszałka Edwarda Hartwicha podczas pobytu na Białorusi i wypowiedzianych przez niego zdaniach, które zapadły w pamięci słuchaczy, zapytał jakie to były zdania, gdyż warto byłoby również zapoznać z nimi radnych Sejmiku. Następne zapytał, jak nasza aktywność międzynarodowa przekłada się na nowe inicjatywy i przedsięwzięcia w sferze gospodarki, kultury nauki i edukacji? Czy jest jakiś związek między naszymi wizytami, tą naszą działalnością, a konkretnymi, nowymi rozwiązaniami, które dzięki tym kontaktom uzyskujemy? Zapytał również co z naszą współpracą z Kazachstanem? Czy w dalszym ciągu gdzieś mamy szansę na przejęcie pól naftowych? Czy temat ten został zapomniany w obliczu innych wyzwań? Odnośnie wypowiedzi o aktywności międzynarodowej naszego województwa w bardzo trudnej, z punktu widzenia międzynarodowego, strefie obszaru Bliskiego Wschodu powiedział, że tam podstawową kwestią jest zapewnienie pokoju. Zapytał, czy Marszałek Piotr Całbecki ma zamiar wystąpić z jakąś inicjatywą pokojową, która mogłaby przyczynić się do zmniejszenia napięcia, czy też te kwestie nie są poruszane? Z kolei poruszył temat dotyczący starań władz Torunia i regionu o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Zapytał, czy mamy tu do czynienia z jakimś konkretnym planem, programem tych działań? Czy jest to połączone ze współpracą z władzami Torunia, czy też są to działania odrębne, niepodporządkowane jakiejś dalekosiężnej wizji tych działań? Radna Iwonę Kozłowska uzupełniła wypowiedź pana Denisa Dembka o inicjatywy dotyczące pomocy społecznej. Podkreśliła, iż kujawsko-pomorskie wzięło udział w projekcie Starzeć się godnie w Europie, a radna sama brała udział w konferencji inauguracyjnej. Zaznaczyła, iż konferencja ta tylko inaugurowała tą tematykę, a kontynuacja będzie trwała do września 2010 r. Wyraziła również żal względem dyrektora Tomasza Borczucha, iż nie pojawiło się to również w projekcie na 2010 rok, ponieważ tematyka osób starszych jest bardzo ważną sferą. Następnie poprosiła pana Denisa Dembka o uzupełnienie informacji o tematykę pomocy społecznej. 9

10 Radny Paweł Jankiewicz zaapelował do Zarządu i wszystkich Komisji o aktywniejszy udział w pracach Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli oraz w pracach przy dużych programach europejskich. Wspomniał również, iż na posiedzeniach Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa radni planują szeroką sieć biur informacyjnych bardzo tanim kosztem, we wszystkich dużych skupiskach polonijnych. Wspomniał, że należymy do sieci ERRIN, a nasza obecność w tych działaniach jest prawie żadna, przy czym w praktycznie każdym departamencie urzędu jest element współpracy międzynarodowej. Po czym zrelacjonował wizytę delegacji w Brukseli. Radna Lucyna Andrysiak zapytała pana kierownika Denisa Dembka o efektywność uczestnictwa naszego Województwa w równego rodzaju targach. Czy można wycenić naszą skuteczność w tym zakresie? Jakie mamy notowania, jaka jest efektywność naszego udziału za 2009 rok? Pana Dyrektora Tomasz Borczucha zapytała, czy inne samorządy myślą o tym, żeby swoich pracowników włączyć do działań Biura w Brukseli? Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zapytał Denisa Dembka: usłyszałem sformułowanie, że są dwa stypendia fundowane w uczelniach w Chinach dla uczelni publicznych z naszego województwa. To znaczy, że uczelnie niepubliczne są gorsze? Czy jest to warunek stawiany przez stronę chińską? Natomiast pana Tomasz Borczucha poprosił o krótkie wyjaśnienie istoty sieci ERRIN, ponieważ nie zrozumiał naszego udziału w tej sieci i korzyści z tego wynikających. Następnie zapytał obydwu prelegentów, czy decyzja o przyznaniu statusu kulturalnego miasta Europy w 2016 roku zapada w Polsce, czy w Unii Europejskiej? Z tego co wie, z Polski startuje cały szereg miast i ten jeden tytuł jest przyznany Polsce, więc czy ta decyzja zapada w Polsce czy w Unii Europejskiej? Powiedział, iż rozumiem, że oddzielną sprawą jest promowanie się Torunia i pomoc Województwa w tym zakresie. Następnie zapytał pana Tomasza Borczucha, czy są podejmowane jakieś kroki do ścisłej współpracy z Domem Polski Wschodniej, w związku z jego rychłym otwarciem. Radny Sławomir Kopyść zapytał obydwu prelegentów o inicjatywę objęcia Londynu, ogólniej Wielkiej Brytanii i Irlandii, działaniami naszego województwa, aby utworzyć na ich terenie punkt konsultacyjny czy biuro na wzór Biura w Brukseli. Podkreślił, iż Londyn stał się ośrodkiem, w którym młodzi, energiczni ludzi zarabiają pieniądze. Zapytał, w jaki sposób chcemy wykorzystać ich energię i kapitał, a przede wszystkim ich wolę utrzymania kontaktów z krajem na rzecz naszego województwa? Podkreślił, iż w wiele z tych osób pragnie inwestować czy uczestniczyć w procesach gospodarczych w Polsce. Podkreślił również, iż słyszał w sprawozdaniu o wielu wątkach ważnych, ale brakuje mu poczucia, że wykorzystuje się każdą sytuację dla rozwoju ekonomicznego naszego regionu i ludzi z naszym regionem związanych. Radny Jan Szopiński zapytał, w jaki sposób rekrutowane są grupy studenckie i szkolne, które towarzyszą członkom Zarządu w wyjazdach? Np. grupa, która wyjechała do Jerozolimy była dość spora. Stąd zapytał, w jaki sposób została ona zrekrutowana? Czy to byli wybitni studenci z naszego województwa? Zapytał również, jaka orkiestra będzie grała na 5-leciu naszego przedstawicielstwa? Następnie zadał trzecie pytanie: Rozumiem, że wizycie i podpisaniu umowy przez pana Marszałka w Chińskiej Republice Ludowej towarzyszyły dwie wizyty panów Wicemarszałków, o czym szeroko 10

11 informowano opinię publiczną, że to były wizyty przygotowujące wizytę pana Marszałka. Natomiast, odwoływanie się do zakazu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co do podpisania przez nas takiego porozumienia, jest chyba za daleko idące. W związku z tym mam pytanie do Zarządu Województwa. Jakie były faktyczne przyczyny nie podpisania umowy z Regionem Hubei w uzgodnionym terminie i w uzgodnionym z Chińską Republiką Ludową i Regionem Hubei terminem wizyty? Ponadto zapytał czy w roku 2009 w Przedstawicielstwie w Brukseli Zarząd Województwa operował możliwością odbywania tam przez studentów z naszego województwa staży? Jeżeli tak, to ilu było owych stażystów i w jaki sposób zostali oni rekrutowani? Radny Bogdan Lewandowski zapytał kierownika Denisa Dembka o efekty wizyty radnego Pawła Jankiewicza w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Podkreślił, iż miała ona miejsce w trakcie trwającego kryzysu, w związku z tym, czy wizyta ta dotykała tych kwestii? Czy wizyta będzie miała jakąś kontynuację? Czy zamykamy się na Amerykę? Wicemarszałek Michał Korolko odniósł się on do zarzutu, iż nie referuje omawianych tematów członek Zarządu. Wicemarszałek Korolko, jako odpowiedzialny za politykę międzynarodową podkreślił, iż w zeszłym roku za tę politykę nie odpowiadał, dlatego zdecydował się na to, iż referującymi będą pan Denis Dembek i pan Tomasz Borczuch. Decyzja ta pokierowana była względem bezpośredniego przepływu informacji. Następnie Wicemarszałek odpowiedział na pytania dotyczące roku bieżącego. Na pytanie radnego Bogdana Lewandowskiego, jak aktywność międzynarodowa przekłada się na to, co jest w naszym województwie, odpowiedział, że projekty realizowane ze środków unijnych przekładają się na konkretne produkty, np. Projekt RAPIDE, w ramach którego wypracowuje się tzw. Vouchery Innowacyjne, które nie są jeszcze stosowane w Regionalnych Programach Operacyjnych. Następuje również wymiana doświadczeniami w zakresie funkcjonowania Funduszu JEREMIE w innych województwach z innych krajów europejskich, które również wdrażają swoje Regionalne Programy Operacyjne (następuje wypracowanie nowych koncepcji w zakresie realizacji RPO na bazie doświadczeń tych partnerów). To zaowocuje nowymi instrumentami w RPO. Podkreślił, że podobnie funkcjonują też inne projekty, np. projekt CUSTODIS, który promuje atrakcje turystyczne na obszarach wiejskich. Namacalnym rezultatem będzie koncepcja i oferta turystyczna tych produktów oraz koncepcja sprzedaży tych produktów w obliczu konkurencji, np. oferty turystycznej miasta Torunia na terenie województwa. Następnie odniósł się do pytania o Europejską Stolicę Kultury. Podkreślił, iż zdobycie tego tytułu przez Toruń jest sprawą prestiżową dla całego województwa. W związku z tym, współpraca z Toruniem jest niezwykle ważna. Ustalenia w zakresie współpracy dotyczą merytorycznego włączenia się w tworzenie aplikacji, którą miasto musi złożyć, aby uczestniczyć w ubieganiu się o tytuł. Współpraca będzie przejawiać się również w promocji Torunia, jako ESK w działaniach Biura Informacyjnym w Brukseli oraz na imprezach promocyjnych w Brukseli. Jednocześnie województwo będzie promowane, jako region, który może w przyszłości stać się regionem ESK (w ramach Projektu EROC wypracowywana jest właśnie taka koncepcja). Następnie odniósł się do pytania o inicjatywy pokojowe i Wschód. Podkreślił, iż Białoruś jest priorytetem na ten rok. Powiedział, iż jego ustalenia z Komitetem Regionów i organizacją prezydencji 11

12 Polski w Unii w roku 2011 dotyczą wymiaru regionalnego polityki wschodniej Unii Europejskiej (polityka dotycząca regionu państw takich jak Białoruś, Ukraina, Mołdawia). W związku z tym, iż Białoruś jest najtrudniejszym partnerem w tym regionie, potrzebne są takie inicjatywy jak Katyń czy wymiana młodzieży, dla lepszej współpracy. Województwo jest wspierane w tych działaniach przez Komisję Europejską i Komitet Regionów. Wszystkie te działania mają na celu ugruntować pozycję województwa (w czasie prezydencji Polski w Unii Europejskiej) jako lidera dyskusji na temat wymiaru regionalnego polityki wschodniej Unii Europejskiej, czyli współpracy konkretnych regionów. Następnie odniósł się do projektu Starzeć się godnie w Europie. Powiedział iż jest to projekt wieloletni, który dopiero będzie realizowany. Następnie odniósł się do pytania Przewodniczącego Krzysztofa Sikory. Powiedział, iż to on uczestniczył w rozmowie z konsulem Chin. Strona Chińska zaproponowała stypendium dla konkretnego uniwersytetu (UMK), ze względu na krótki okres czasu - terminu zgłoszeń do 14 lutego, jednak Województwo wynegocjowało poszerzenie tego spektrum do uczelni publicznych, na co strona chińska wyraziła zgodę. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora wtrącił: Rozumiem, że nie macie Państwo zaufania do uczelni niepublicznych, które mogłyby też w tym czasie złożyć wniosek o stypendium. Wicemarszałek Michał Korolko odpowiedział, iż to była inicjatywa pana Konsula. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora dodał, iż województwo nie powinno godzić się na tolerowanie dzielenia podmiotów, które są równoprawne wobec prawa. Wicemarszałek Michał Korolko przeszedł do dalszych odpowiedzi. W sprawie współpracy z Domem Polski Wschodniej powiedział, iż pomimo tego, że zabiegał o spotkanie nie został zaproszony do tej instytucji, podczas swojej ostatniej wizyty w Brukseli. Następnie odpowiedzi na pytania udzielili pan Denis Dembek i pan Tomasz Borczuch. Kierownik Denis Dembek odpowiedział na pytanie dotyczące pobytu wicemarszałka Edwarda Hartwicha na Białorusi. Poinformował, że tylko wicemarszałek Hartwich odważył się powiedzieć, iż życzy władzom nie samorządowym, ale wojewódzkim Białorusi żeby mieli nadzieję i nie zabrakło im woli i siły żeby te nadzieje spełniali. Poinformował, że w tym momencie zapadła cisza. Każdy pomyślał, co to może znaczyć. Wicemarszałek otrzymał podziękowania za to, co powiedział. Dodał, iż relacje z Białorusią są coraz lepsze, w związku z wizytą w tym kraju. Poinformował, że pobyt delegacji naszego Województwa na Białorusi był wcześniej konsultowany z MZS. Powiedział również iż jest wola prowadzenia dialogu z tymi trudnymi obszarami w Europie. Dodał również, iż w związku ze słowami ministra Radosława Sikorskiego, że przyszły rok należy do Białorusi, obecność w tym kraju oraz uczestnictwo w innych wydarzeniach, m.in. jego pobyt w obwodzie Mohylewskim są niezwykle ważne. Oznacza to, że będą się tam odbywać takie wydarzenia, które mogą bardzo intensywnie zmienić bieg rzeczy. Następnie odniósł się do pytania o przełożenie spotkań na gospodarkę, kulturę czy edukację. Podkreślił, iż nie są to spotkania w celach towarzyskich. Wydarzenia takie jak obiad, czy zwiedzanie miasta, określił jako dodatkowy element. Podkreślił, iż najważniejsze są rozmowy i ustalenia. Powiedział: Jeśli chodzi o gospodarkę i mierzalność tych wszystkich inicjatyw, które podejmujemy, jest to rzeczywiście temat rudny, dlatego że, aby zastosować narzędzia mierzące udział w targach też 12

13 potrzeba na to środków. Na chwilę obecną koncentrujemy się tylko i wyłącznie na naszej ocenie i obserwacji. Jeżeli uczestniczymy w targach i to nie przynosi rezultatów, jeżeli mamy zaproszenie na udział w targach w kolejnym roku i nie ma zainteresowania za strony przedsiębiorców, bo to oni najczęściej występują w tej głównej roli, wówczas my krytycznie podchodzimy do takiej inicjatywy i już tam więcej nie jeździmy. Wybieramy te kierunki, które są przyszłościowe. Powiedział, iż w podobny sposób jak ma to miejsce z wizytami na Białorusi, również wizyty na Bliskim Wschodzie i nasz głos może zostać uznany, jako wartościowy głos kogoś, kto jest niezależny. Podkreślił, iż wizyty pojedynczych przedstawicieli nie mogą zburzyć całego systemu, czy zaimplikować pokoju. Dodał również, iż w przypadku Białorusi to my przedstawiamy interes Polski, jako sąsiada, także Unii Europejskiej. Powiedział również, iż na spotkaniu z ministrem Radosławem Sikorskim, Marszałek Piotr Całbecki definitywnie odniósł się do tematu zniesienia wiz pomiędzy Białorusią a Polską, bądź też między Białorusią a Unią Europejską, czy może krajami z Schengen. Dodał również, iż Białoruś jest obecnie bardzo otwarta na to, żeby jak najwięcej Polaków do niej przyjeżdżało. Podkreślił, iż nie ma już żadnej blokady, jest kontakt z Białorusią. Powiedział również o dyskutowanej na spotkaniu z ministrem Radosławem Sikorskim kwestii swobodnego przejeżdżania przez granicę. Podkreślił, jak ważny jest to dla Białorusinów problem oraz fakt 3-krotnego zmniejszenia opłaty wizowej dla mieszkańców Białorusi. Wspomniał również o tym, iż od jakiegoś czasu Białorusini nie stwarzają problemów, jeśli chodzi o uzyskanie wizy wjazdowej do ich kraju. Następnie odpowiedział na pytanie dotyczące włączenia problematyki spraw społecznych w plany na przyszły rok. Zaznaczył, iż w planie na rok obecny znajdują się działania razem z regionami partnerskimi: Styrią i Nawarrą, a kontynuowanie tych tematów należy do Departamentu Spraw Społecznych i do osób zajmujących się tą tematyką. Następnie odniósł się do zapytania radnego Sławomira Kopyścia. Powiedział, iż wspomniał w swoim wystąpieniu o powstaniu portalu społecznościowego, który pomoże zdiagnozować mieszkańców województwa mieszkających w Londynie. Za pomocą tego portalu będą im dostarczać informacje i zaproszenia na konferencje czy targi. Natomiast, jeśli chodzi o samo biuro, to jednak bliżej jest do działań wirtualnych, czyli takich które można wykonać małym kosztem. Powiedział również o odbytych rozmowach między Departamentem Rozwoju Przedsiębiorczości a Izbą Gospodarczą w Londynie, z których wynika, iż takie możliwości przy pomocy małych środków finansowych są możliwe. Następnie odniósł się do pytania radnego Jana Szopińskiego o sposób rekrutacji grup towarzyszących Zarządowi w wyjazdach. Podkreślił, iż nie jest to decyzja Zarządu czy Marszałka, a inicjatywa pochodzi z zewnątrz. Jeśli Zarząd oceni, iż jest to inicjatywa cenna i wnosząca coś dla rozwoju regionu, to podejmowana jest decyzja o towarzyszeniu takiej grupy. To raczej Marszałek jest gościem dla takiej grupy, niż odwrotnie. W wypadku grupy osób biorących udział w wizycie do Ziemi Świętej poinformował, że była to grupa osób studiujących tę kwestię, którzy przygotowywali się do tego wyjazdu przez ponad rok. Następnie odniósł się do pytania dotyczącego pobytu w Chinach. Powiedział, iż na pytanie, dlaczego nie podpisano umowy odpowiedział już w pierwszej części swojego wystąpienia. Stwierdził 13

14 również, iż na krótko przed planowanym terminem podpisania umowy w Chinach strona chińska zmieniała bardzo niewielki detal, ale jednak była to rzecz, która nie pozwalała tej umowy podpisać. Mianowicie, umowa zaakceptowana przez Sejmik i MSZ, nosiła tytuł Umowa o partnerskich stosunkach pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prowincją Hubei. Na krótko przed wyjazdem strona chińska wystosowała informację, iż nie może podpisać takiej umowy, a jedynie umowę o przyjaznych stosunkach. Wyjaśnił, iż podpisanie umowy o przyjaznych stosunkach leży w gestii Rządu Polskiego. Podkreślił, iż przyjazne relacje między Polską a Chinami już istnieją. Na dokument stwierdzający ten fakt, powoływano się w preambule umowy, która miała zostać podpisana. Natomiast stronie chińskiej to nie wystarczyło. Strona chińska pragnęła podpisać umowę o przyjaznych stosunkach. W związku z tym temat podpisania umowy został podjęty na nowo, z uwzględnieniem czy jest możliwość podpisania umowy o przyjaznych stosunkach, jako pojedynczego województwa. Podkreślił, iż prace w tym kierunku trwają (do maja mają się zakończyć). Oczekuje się na potwierdzenia zgody na podpisanie tejże umowy z Ministerstwa. Pan Tomasz Borczuch powiedział, iż na pytanie dotyczące ESK, pan Wicemarszałek udzielił już wyjaśnienia. Dodał, iż otrzymał od nowego dyrektora Biura ESK wykaz wspólnych inicjatyw, które wymagają zastanowienia. Jeśli inicjatywy te otrzymają akceptację, zostaną odesłane, jako wspólne przedsięwzięcia z Toruniem, realizowane na poziomie europejskim. Następnie odpowiedział na pytanie dotyczące współpracy innych samorządów z Biurem Informacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli (BIWKP). Podkreślił, iż kwestia finansowa sprawia, że wygląda to dosyć kiepsko. Wspomniał o dwóch przeprowadzonych rozmowach z Prezydentem Bydgoszczy, który następnie skierował zapytanie dotyczące istotności takiej współpracy do odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta. Tenże wydział określił obecność Bydgoszczy w Brukseli, jako działania tylko promocyjne. Na co pan Tomasz Borczuch odpowiedział, iż nie w jego kwestii jest ocena takiej decyzji, ale dodał, że nikt w Europie nie wie o Bydgoszczy. Odnośnie Torunia podkreślił, iż to miasto scedowało współpracę z BIWKP na Biuro ESK. Wspomniał również o tym, iż poprzednia pani Dyrektor Biura ESK odwołała swojego przedstawiciela z BIWKP. Natomiast nowy Dyrektor uważa, że obecność ich przedstawiciela jest jak najbardziej potrzebna i powinna w BIWKP zaistnieć (po złożeniu aplikacji we wrześniu). Dodał, iż na poziomie powiatów i miast mniejszych, po wizycie jednostek samorządu terytorialnego w Brukseli, w zeszłym roku, padła propozycja aby Konwent Powiatów wysyłał stażystów z mniejszych miejscowości, aby tam zdobywali konkretną wiedzę, w jaki sposób pisać wnioski na projekty europejskie, na które można uzyskać dofinansowanie. Podkreślił, iż ten pomysł również wiąże się z dużymi środkami finansowymi, na co Związek Powiatów zdecydowanie środków nie ma, a propozycja o współfinansowaniu takiego przedsięwzięcia ze środków Europosłów jest niezgodna z prawem unijnym. Następnie odniósł się do pytania o sposób przyznawania tytułu ESK. Wyjaśnił, iż Bruksela czeka na aplikacje z państw członkowskich (sposób wysyłania aplikacji leży w gestii państwa). W większości przypadków Ministerstwo Kultury danego państw wybiera konkretne miasto, które zgłasza do ubiegania się o ten tytuł (tak było w przypadku Węgier). Polska musi wyselekcjonować 4 miasta, które przejdą etap selekcji w Polsce i ich aplikacje zostaną wysłane do Brukseli. Podkreślił, 14

15 iż głównym zadaniem Torunia jest znaleźć się w tej czwórce. Na poziomie europejskim wszystko zależy od lobbingu i umiejętności przekazania wiedzy. Następnie odniósł się do pytania dotyczącego współpracy z Domem Polski Wschodniej. Dodał tylko, czym jest koncepcja tej instytucji. Pod jednym dachem znajduje się pięć przedstawicielstw regionalnych najbiedniejszych województw. Wspomniał o tym, iż promocja marki tej instytucji w BIWKP jest odbierana bardzo negatywnie, gdyż w Brukseli uważa się, że należy promować poszczególne regiony. Następnie odpowiedział na pytanie dotyczące staży zawodowych. Powiedział, iż Biuro nie posiada środków finansowych na zapewnienie utrzymania tych stażystów. Podkreślił, iż stażyści wysyłający aplikację, dzielą się oni na dwie grupy. Pierwsza to studenci, przeważnie polscy, związani lub nie z regionem, jednak studiujący na uczelniach zachodnich, którzy otrzymują stypendia na pisanie prac magisterskich dotyczących, np. lobbingu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. Druga grupa, to osoby przyjeżdżające spontanicznie, które chcą zdobyć wiedzę i zapoznać się z funkcjonowaniem tej jednostki pomimo braku wsparcia finansowego z jej strony. Jego zdaniem, nie powinno się taki osobom odmawiać i podkreślił, iż zawsze prosi Marszałka o przyjęcie takich osób na staż. Następnie odniósł się do ostatniego pytania dotyczącego sieci ERRIN. Wytłumaczył, na czym polega funkcjonowanie sieć ERRIN. Otóż w związku z nieliczną obsługą BIWKP nie jest ono w stanie kontrolować na bieżąco wszystkich polityk Unii, których jest 30. Dlatego też w Brukseli funkcjonują sieci, które zajmują się monitorowaniem i składaniem aplikacji tylko w wybranych politykach Unii Europejskiej. ERRIN zajmuje się monitorowaniem i składaniem aplikacji w takich politykach, jak przedsiębiorczość, innowacyjność, konkurencyjność gospodarki. W związku z tym, Biuro płaci za uczestnictwo w tej sieci w zamian za to, że nie musi uczestniczyć w bardzo kosztownych i pracochłonnych procesach pisania całościowej aplikacji i zabiegania o lobbing żeby ta aplikacja została przyjęta. Dlatego przynależność i współpraca z tą siecią będzie oszczędnością czasu i pieniędzy, ponieważ Biuro nie jest w stanie samodzielnie pozwolić sobie na działania w tym zakresie. Radny Bogdan Lewandowski stwierdził, iż powiało grozą, gdy kierownik Denis Dembek cytował wicemarszałka Edwarda Hartwicha. Powiało sensacją, gdy powołując się na Ministra Sikorskiego, zapowiedział na Białorusi w tym roku wydarzenia, które zmienią bieg rzeczy. Zapytał, czy Minister Sikorski ujawnił rąbka tajemnicy, jakie to będą wydarzenia? Poprosił również o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie Kazachstanu i wizyty radnego Pawła Jankiewicza w Stanach Zjednoczonych. Podziękował również za wystąpienie wicemarszałka Korolki. Jednak zacytował punkt trzeci porządku obrad XLII sesji Sejmiku i poprosił, aby porządek obrad nie rozmijał się ze stanem faktycznym. Radny Paweł Jankiewicz wyraził uznanie dla radnego Lewandowskiego w związku z troskliwym zainteresowaniem jego wizytami zagranicznymi. Pokreślił, iż jako Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa, ma za zadanie inicjowanie kontaktów z Polonią i organizacją biur informacyjnych wśród dużych skupisk polonijnych, a wizyta w Stanach Zjednoczonych właśnie to miała na celu. Radny Paweł Jankiewicz przypomniał również radnemu Lewandowskiemu, iż w czasie poprzedniej kadencji ( za waszych rządów ) prowadzenie Biura 15

16 Informacyjnego w Dusseldorfie kosztowało ponad 120 tys. zł rocznie. Podkreślił, iż informacje o naszym województwie trzeba przekazywać jak najtańszymi metodami. Dodał również, iż raport o swojej wizycie i jej celach przekazał do Zarządu. Radnemu Lewandowskiego może również przekazać raport dotyczącego jego wizyty zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Brukseli. Zreferował również swój pobyt w Chicago. Podkreślił, jak niskimi kosztami udało się mu poszerzyć zakres promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poprosił Marszałka o poważne potraktowanie sugestii, które zawarł w swoim raporcie. Radna Lucyna Andrysiak podkreśliła, iż myślenie unijne to specyficzny sposób postrzegania rzeczywistości, a staże, czy możliwość pracy urzędników w BIWKP w Brukseli pomogłaby im zrozumieć unijny sposób funkcjonowania. W związku z tym, zwróciła się więc z prośbą do Przewodniczącego Sejmiku, jak i do Marszałka, aby na spotkaniach z przedstawicielami samorządów lokalnych promowali możliwość podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników w tym zakresie. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora oznajmił, iż pod koniec sesji Sejmiku przedstawi planowany cykl spotkań samorządowców wojewódzkich z pozostałymi samorządowcami niższego szczebla. Dodał, iż podnoszenie tego tematu jest niezwykle ważne gdyż może pojawić się inicjatywa stypendiów fundowanych przez samorządy w celu ukształtowania urzędników w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej, czy dysponowania funduszami unijnymi. Poprosił, aby pamiętać o tej tematyce w trakcie planowania tychże spotkań. Radny Jan Szopiński zaapelował do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowanie szczegółowych i czytelnych zasad wyłaniania młodzieży szkolnej i akademickiej, która bierze udział w wyjazdach finansowanych przez Urząd Marszałkowski. Powiedział, iż nie jest prawdą, że jakaś grupa zgłasza się do Marszałka, aby z nimi pojechał, i oni sami finansują swój wyjazd, a Marszałek jedzie za pieniądze samorządowe. Powiedział, iż w przypadku wyjazdu młodzieży do Jerozolimy, samorząd województwa pokrywał jakąś część ich kosztów (nie wie jaką). Zapytał również Marszałka Piotra Całbeckiego, w jakim celu odbyła się polityczna manifestacja Zarządu, jak również samego Marszałka, w marcu ubiegłego roku oraz specjalny komunikat oznajmujący, iż umowa z Regionem Hubei nie została podpisana za względu na sytuację polityczną w Chińskiej Republice Ludowej, skoro nie podpisanie umowy miało charakter ściśle merytoryczny. Zapytał więc, który z Panów mija się z prawdą, pan Marszałek, czy pan Dembek? Powiedział, że nie godzi się wprowadzać radnych w błąd, ani nie godzi się z dramatu rozgrywającego się w Chińskiej Republice Ludowej budować autorytetu politycznego. Zapytał także o to, czy studenci odbywający staże w BIWKP w Brukseli korzystali z dofinansowań przy pisaniu prac? Czy było to finansowane ze środków Województwa czy ich własnych? Radny Bogdan Lewandowski zapytał kierownika Denisa Dembka, w związku ze sporządzonym przez radnego Jankiewicza raportem na temat wizyty w Chicago, jak ta wizyta została ocenione przez Zarząd i jakie dała efekty oraz czym zaowocuje w przyszłości? Kierownik Denis Dembek opowiedział na pytanie o Białoruś. Powiedział, iż Minister Sikorski mówiąc o wydarzeniach na Białorusi miał na myśli wydarzenia, które mogą zmienić pewien układ. Wspomniał również o tym, iż Minister Sikorski odniósł się do zaskoczenia, jakie Białoruś wykazała 16

17 składając projekty do programu Partnerstwo Wschodnie. Potwierdził, iż podczas jego ostatniej wizyty na Białorusi zaobserwował, iż system obecnie tam funkcjonujący, chyli się ku upadkowi. Następnie odniósł się do kwestii Kazachstanu. Potwierdził, iż jest bardzo trudnym tematem. Kazachstan jest najdalszym partnerem regionalnym naszego województwa. Powiedział, iż po konsultacjach z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości, panią Beatą Nawrocką na ten rok planowana jest misja gospodarcza wspólnie z Polsko-Kazachstańska Izbą Przemysłowo- Handlową. Podkreślił, iż dopiero później okaże się, czy kwestie związane, np. z eksploatacją pól naftowych, czy inwestycje są realne, czy jest zainteresowanie taką współpracą i czy jest potencjał. Następnie odniósł się do powodów nie podpisania umowy z Regionem Hubei. Podkreślił, iż koncentruje się na swojej pracy, czyli pracy Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej, a umowa z Regionem Hubei nie została podpisana ze względu na złe jej nazewnictwo, na co ma dowody. Podkreślił, iż nie chciano robić żądnego skandalu międzynarodowego, a że to się zbiegło z wydarzeniami w Tybecie, to inna sprawa, która też nie była bez znaczenia. Pan Tomasz Borczuch, w kwestii stażystów w BIWKP w Brukseli powtórzył, iż finansują oni swój pobyt ze środków własnych. Przypomniał również podział na dwie grupy tych studentów. Dodał, iż w zeszłym roku tychże stażystów było czterech, a Województwo Kujawsko-Pomorskie nie dopłaciło do ich pobytu ani jednego euro. Radny Jan Szopiński zapewnił pana Dembka o tym, iż wie, co mówi. Przypomniał treść komunikatu dotyczącego nie podpisania umowy z Regionem Hubei i podkreślił, iż pytanie nie było skierowane do niego, a do pana Marszałka. Radny Bogdan Lewandowski podkreślił, iż w związku z tym, że pan Dembek nie odpowiada na jego pytania, wydaje mu się, iż sprawa przekracza jego kompetencje, ponieważ sprawa leży w gestii Zarządu. Skierował więc pytanie do Zarządu, jak ten przyjął raport radnego Jankiewicz na temat wyjazdu do Chicago? Marszałek Piotr Całbecki powiedział, iż zmieniono termin wizyty w Chinach w związku ze zmianą tytułu umowy, co wydłużyło całą procedurę, która notabene dalej trwa. Dodał, iż prawo wymaga akceptacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych każdej umowy międzynarodowej. Dodał, iż problem ten został zgłoszony przez stronę chińską. Nadmienił również, iż nikt nie może odebrać mu prawa wypowiadania się chociażby w sprawie sytuacji w Chinach, jeśli sytuacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia partnerstwa, które nie może być osiągane za wszelką cenę. W sprawie oceny wyjazdu radnego Jankiewicza przyznał, że takowy otrzymał, jednak ze względu na odległy czas jego otrzymania nie pamięta dokładnej jego treści. Zaproponował więc radnemu Lewandowskiemu, że przekaże mu informacje na piśmie z załączonym raportem, by odpowiedź była pełna i kompletna. Przewodniczący Krzysztof Sikora kończąc dyskusję zwrócił się z uwagą do Wicemarszałka Korolki, aby w przyszłości, przy podsumowaniu działalności jakiegokolwiek Departamentu, podległy urzędnik nie silił się na oceny polityczne, tylko raportował (uwagę odniósł do pana Denisa Dembka). Od tego są radni i Zarząd Województwa. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego druk nr 15/09 (zał. nr 10). 17

18 Przewodniczący Komisji Leszek Kawski poinformował, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Marszałka wniosek o nadanie odznaki dla Rejonu Dystrybucji Gazu z siedzibą w Toruniu. Radny Jan Szopiński zwrócił uwagę, iż podmiot, któremu ma zostać nadana Odznaka nie nazywa się Region Dystrybucji Gazu z siedzibą w Toruniu, tak jak to jest zapisane w projekcie uchwały, lecz Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Rejon Dystrybucji Gazu z siedzibą w Toruniu. Zaproponował, aby operować pełną nazwą, bo taka jest nazwa cząstkowa spółki skarbu państwa. Ponadto zwrócił uwagę, iż 150 rocznica istnienia Rejonu Dystrybucji Gazu w Toruniu była w roku 2009, a obchody z tego tytułu odbyły się 3 grudnia 2009 r. w Teatrze im. Horzycy w Toruniu. Radny Waldemar Achramowicz zapytał wnioskodawców tego projektu uchwały, czy odznaka będzie nadawana według starej czy nowej uchwały o nadawaniu odznaczeń. Zapytał, jeżeli za miesiąc Sejmik będzie wyróżniał firmy odznaką w nowej formie, czy nie lepiej byłoby poczekać, aby było to już nowe odznaczenie, w nowej formule, która zostanie przyjęta na następnej sesji Sejmiku? Poprosił, aby to rozważyć. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora odpowiedział, że odznaka ta, w tych charakterze pozostaje i Sejmik przez trzy lata obecnej kadencji takie odznaki przyznawał, a za miesiąc ma zostać tylko zmieniona formuła. Dlatego zaproponował, aby odznakę tę przyznać w starym trybie. Radny Leszek Kawski poparł uwagę radnego Szopińskiego, aby w 1 uchwały wpisać prawidłową nazwę podmiotu uhonorowanego. Radny Jan Szopiński zwrócił uwagę, iż ostatnie zdanie uzasadnienia uchwały powinno brzmieć: Przyznanie odznaki za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Rejon Dystrybucji Gazu z siedzibą w Toruniu, będzie odpowiednim uhonorowaniem rodzimego zakładu i utrwaliło jego pozycję jako jednego z najstarszych dystrybutorów gazu w Polsce. Więcej uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami przez radnego Szopińskiego. Wynik głosowania: 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik podjął uchwałę. Z kolei przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkami Animacji Kultury w Toruniu druk nr 397/09 (zał. nr 11). Pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik podjął uchwałę. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok druk nr 403/09 wraz z autopoprawką Zarządu (zał. nr 12 i 12a). Radna Lucyna Andrysiak podziękowała pani pełnomocnik Ewie Głodowskiej - Morawskiej za bardzo rzetelną pracę nad przygotowaniem tego programu współpracy z organizacjami 18

19 pozarządowymi. Odbyło się kilka seminariów, w których mogli uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe. Trwała długa debata, bardzo merytoryczna nad przygotowaniem nowego programu z uwzględnieniem sytuacji, które utrudniały w poprzednich latach funkcjonowanie organizacjom pozarządowym. Myśli, że ten program dobrze odpowiada na potrzeby organizacji. Radna Iwona Kozłowska podziękowała Zarządowi Województwa za przedłożoną autopoprawkę do projektu programu za granty, które zostały wprowadzone w trybie pożytku publicznego wspieranie działań z zakresu rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących w warunkach domowych. Więcej uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania uchwały wraz z autopoprawką. Wynik głosowania: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik podjął uchwałę. Z kolei przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - druk nr 41/10 (zał. nr 13). Pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 19 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. Sejmik podjął uchwałę. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - druk nr 42/10 (zał. nr 14). Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poinformował, iż kandydatem na przedstawiciela Województwa do tej rady jest radny Leszek Kawski. Radny Waldemar Achramowicz zwrócił uwagę na zapis uzasadnienia projektu uchwały, który jest z dnia 19 stycznia br.: W związku ze złożeniem, w dniu 04 stycznia 2010 roku, przez Pana Pawła Kiszkę rezygnacji z członkostwa w Radzie Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z., Sejmik Województwa Kujawsko- Pomorskiego podjął uchwałę o odwołaniu ww. ze składu Rady Społecznej tej jednostki. Taki zapis oznacza, że 19 stycznia 2010 r. już Zarząd Województwa wiedział, że Sejmik podjął uchwałę. Poprosił, aby zastanowić się nad pisaniem uzasadnień do uchwał. Wniósł o wykreślenie tych słów z uzasadnienia. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zgodził się z uwagą radnego Achramowicza. Powiedział, że jest to błąd. Radny Stanisław Pawlak poprosił, aby do poszczególnych druków podać nazwiska kandydatów na przedstawicieli Województwa do poszczególnych rad. Zapytał, jak to jest, że przy tych zmianach kadrowych Zarząd Województwa przyjmuje określone projekty uchwał bez wpisanych nazwisk? Zwrócił uwagę, iż w przypadku uchwał odwołujących i powołujących uzasadnienia są bardzo skąpe. Nie ma w nich treści merytorycznych. Nie wiadomo dlaczego dotychczasowi członkowie składają rezygnację. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora odpowiedział, że w przypadku tych projektów uchwał jest konsensus, przyjety na Konwencie. Dwie kolejne uchwały są bez konsensusu Konwentu. 19

20 Marszałek Piotr Całbecki przypomniał, iż na posiedzeniu Konwentu informował, że pan radny Paweł Kiszka podjął prace w sanatorium w Inowrocławiu dlatego nie może zasiadać w Radzie Społecznej tej jednostki. Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania uchwały z uzupełnionym zapisem 1 i 2 o nazwisko radnego Leszka Kawskiego. Wynik głosowania: 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik podjął uchwałę. Z kolei przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - druk nr 50/10 (zał. nr 15). Pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 20 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Sejmik podjął uchwałę. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - druk nr 51/10 (zał. nr 16). Przewodniczący Sejmiku poinformował, iż kandydatem na przedstawiciela Województwa do Rady Społecznej jest radny Adam Banaszak. Radny Bogdan Lewandowski powiedział, że sprawa jest bardzo ważna. Nie należy kpić z ludzi, z wyborców, jeżeli radni nie mają szacunku do samych siebie. Zapytał, jaki może być racjonalny powód rezygnacji radnego Adama Banaszaka z członkostwa w Radzie Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu i zgłoszony akces by zostać członkiem Rady Społecznej w inowrocławskim sanatorium? Przecież jest już luty. Kadencja tego samorządu potrwa już tylko kilka miesięcy. Jest to ośmieszenie racjonalności działań samorządu województwa. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, iż zgadza się z nieracjonalnością tych działań. Radny Bogdan Lewandowski zapytał, jak Marszałek mógł wystąpić z tego rodzaju wnioskiem? Kto uwierzy, że nagle radny Adam Banaszak zapałał taką miłością do sanatorium? Radny Waldemar Achramowicz ponownie zwrócił uwagę, na zapis uzasadnienia do przedłożonego projektu uchwały, gdzie zapisano:... Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę o odwołaniu ww. ze składu Rady Społecznej tej jednostki. Pisze się o decyzji Sejmiku przed jej podjęciem. Przypomniał, iż 15 stycznia br. Zarząd Województwa ustalił Politykę Jakości, która wytycza kierunki działalności Urzędu Marszałkowskiego. Ten projekt uchwały został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 28 stycznia br. Zapytał, czy taka ma być Polityka Jakości Zarządu Województwa i Urzędu Marszałkowskiego? Radny Leszek Pluciński powiedział, iż chciałby uspokoić radnego Bogdana Lewandowskiego, że odejście radnego Adama Banaszaka z Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu nie osłabi tej Rady, ponieważ on, jako przewodniczący Rady nowej kadencji, nie miał okazji wręczyć mu nominacji, ponieważ w żadnym posiedzeniu Rady nie 20

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. UCHWAŁA NR 810/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Torunia oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO odbytego w dniu 10.06.2011 roku W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVII/08 z XXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 17 listopada 2008 roku

Protokół Nr XXVII/08 z XXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 17 listopada 2008 roku Protokół Nr XXVII/08 z XXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 17 listopada 2008 roku godz. rozpoczęcia sesji: 11.20 godz. zamknięcia sesji: 21.00 Dnia 17 listopada 2008 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 767 OBWIESZCZENIE NR 10/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 5 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 767 OBWIESZCZENIE NR 10/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 5 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 767 OBWIESZCZENIE NR 10/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW ROZDZIAL I Nazwa, teren działania, siedziba. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW i zwane

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański, zwanej dalej Radą. 2. Młodzieżowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwana dalej "Komisją" wykonuje zadania określone w 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów.

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów. Kielce, dn.16.11.2007 r. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJACEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (PKM PO KL WŚ) 16 listopada 2007 r. 1. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie Na podstawie art.53 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej jest autonomicznym podmiotem działającym na rzecz integracji i rozwoju pomocy społecznej.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie)

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1 Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych 1. Postanowienia ogólne 1. Powstanie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych, zwanej dalej Siecią jest konsekwencją działań projektu Osiemnastka w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP

Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP 1 W celu zwiększenia efektywności w realizowaniu zadań przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie zwyczajni

Bardziej szczegółowo

STATUT NAMYSŁOWSKIEJ RADY SENIORÓW

STATUT NAMYSŁOWSKIEJ RADY SENIORÓW Załącznik do Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. STATUT NAMYSŁOWSKIEJ RADY SENIORÓW Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 1. 1. Namysłowska Rada Seniorów podejmuje działania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.1.2015.ŁB projekt Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 20.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem "Skazani na Bluesa" Katowice, dnia 23 czerwca 2012r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Fan Club zespołu Dżem Skazani na Bluesa Katowice, dnia 23 czerwca 2012r. Protokół z Katowice, dnia 23 czerwca 2012r. W dniu 23 czerwca 2012 r. o godzinie 12:00 w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (dalej jako Stowarzyszenie). Na wstępie Członek Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

Rada Programowa Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Regulamin Funkcjonowania. Postanowienia Ogólne

Rada Programowa Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Regulamin Funkcjonowania. Postanowienia Ogólne Załącznik nr 3 do Umowy Nr..z dnia Rada Programowa Sieci Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Regulamin Funkcjonowania 1. Postanowienia Ogólne 1. Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Bytów, Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010 STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo STATUT Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Gminy Dopiewo i zwane jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul.

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul. PROTOKÓŁ OBRAD zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6 w dniu 16 czerwca 2011 W dniu 16 czerwca 2011 roku w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Tekst jednolity statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 1358/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2012 r. ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, zwane dalej Forum, jest obywatelską

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina

STATUT. KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina Koronowo 2012 STATUT KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie KORONOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU TURYSTYKI SZCZĘŚLIWA DOLINA jest

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI (tekst jednolity z dnia 03.01.2011 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Mykola Vodzyanskiy zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu P o d s t a w a p r a w n a : Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo