Protokół Nr XLII/10 z XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010 r., Stanisław Pawlak Krzysztof Sikora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XLII/10 z XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010 r., Stanisław Pawlak Krzysztof Sikora"

Transkrypt

1 Protokół Nr XLII/10 z XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010 r., godz. rozpoczęcia sesji: godz. zamknięcia sesji: Dnia 1 lutego 2010 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyła się XLII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sesję otworzył Przewodniczący Sejmiku, Krzysztof Sikora, który powitał radnych województwa (lista obecności zał. nr 1) oraz przybyłych gości (lista obecności zał. nr 2), w tym: posłów: Annę Sobecką i Zbigniewa Girzyńskiego, członków Zarządu Województwa oraz studentów UKW. Przystąpiono do realizacji spraw proceduralnych. Na podstawie listy obecności radnych, Przewodniczący Sejmiku stwierdził quorum udział w sesji potwierdziło 31, co czyni Sejmik uprawnionym do podejmowania uchwał, przyjmowania stanowisk, zgłaszania wniosków. Odnośnie zapisów w protokole z poprzedniej sesji Sejmiku, głos zabrał radny Stanisław Pawlak, który w imieniu Klubu Radnych Lewica, wystąpił z pismem do Przewodniczącego Sejmiku (zał. nr 3). Ponadto przypomniał, że to Klub Radnych Lewicy zwrócił uwagę na to, że Zarząd Województwa powinien być w pełnym składzie do podejmowania skutecznych uchwał i od tego zaczął się problem, który, rzeczywiście, później Marszałek starał się rozładować, nawet, poprzez ponowne postawienie tego samego kandydata, który nie uzyskał wystarczającej ilości głosów, aby zostać wicemarszałkiem Województwa. Powiedział, iż chciałby, aby te informacje, które wychodzą od Marszałka, były zgodne ze stanem faktycznym. Poprosił Przewodniczącego Sejmiku o uwzględnienie złożonego wniosku. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poprosił Kancelarię Sejmiku, aby w protokole znalazły się odpowiednie sformułowania wnioskowane przez Klub Radnych Lewica. Radny Waldemar Achramowicz nie wniósł żadnych uwag do protokołu tylko przypomniał, iż na ostatniej sesji Sejmiku zadał dwa pytania i w odpowiedzi wicemarszałek Michał Korolko i Skarbnik stwierdzili (co jest w protokole), że otrzyma informacje na piśmie. Zwrócił uwagę, iż otrzymał tylko jedna odpowiedź, za która podziękował wicemarszałkowi Korolce. Poprosił Przewodniczącego Sejmiku, aby spowodował, żeby przepływ informacji z Kancelarii Sejmiku do Marszałka był bardzo czytelny i przejrzysty. Aby zapisy protokołu były faktycznie realizowane. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, iż Kancelaria Sejmiku bardzo intensywnie pilnuje tego, aby zapisy w protokole były zgodne z wszystkimi wydarzeniami na sesji i aby były później realizowane przez Zarząd Województwa. Poprosił Marszałka, aby w jak najszybszym terminie druga odpowiedź została przekazana do radnego Achramowicza. Radny Stanisław Pawlak wyjaśnił, iż swoim wystąpieniem, Klub Radnych Lewicy nie zgłaszał żadnych uwag do zapisów protokołu z posiedzenia Sejmiku, gdyż jest on sporządzony poprawnie. Tylko, wypowiedź Marszałka jest rozbieżna z tym, co było na sesji i zostało odnotowane. Dlatego proszą Marszałka o to, aby mówił tak, jak było, a Przewodniczący Sejmiku, aby w tej sprawie sprawował nadzór nad wystąpieniami Marszałka. 1

2 Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, że będzie starał się tej sprawy pilnować. Poprosił radnych i Zarząd Województwa, aby relacjonowali sprawy, tak, jak się rzeczy mają na sesji i nie nadinterpretowali wydarzeń. Uwag do zapisów w protokole z XLI sesji Sejmiku nie zgłoszono, w związku z tym protokół uznaje się za przyjęty. Przystąpiono do zgłaszania propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad (zał. nr 4). Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poinformował, iż wpłynął wniosek Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, dotyczący zmian osobowych na funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji. Radny Piotr Wolski zrezygnował z funkcji przewodniczącego Komisji. Na jego miejsce Komisja wnioskuje o powołanie radnego Mariana Krzysztofa Gołębiewskiego, a na wiceprzewodniczącego radnego Aleksandra Kmiećkowiaka. Przewodniczący Sejmiku wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwał dotyczących wnioskowanych zmian. Marszałek Piotr Całbecki wniósł o wprowadzenie pkt: 1) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - projekt Zarządu Województwa - druk nr 50/10, 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko- Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - projekt Zarządu Województwa - druk nr 51/10, 3) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu - projekt Zarządu Województwa - druk nr 52/10, 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko- Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu - projekt Zarządu Województwa - druk nr 53/10. Radny Stanisław Pawlak poprosił przed głosowaniem o wyjaśnienie, jakich zmian dotyczą wniesione projekty uchwał, gdyż część z nich wykracza poza uzgodnienia z posiedzenia Konwentu. Poprosił o podanie nazwisk. Marszałek Piotr Całbecki wyjaśnił, że przedstawione zmiany dotyczą zmian osobowych w Radzie Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z., rezygnuje radny Marian Krzysztof Gołębiewski. Jest propozycja, aby na jego miejsce powołać radnego Adama Banaszaka. Z Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu rezygnuje radny Adam Banaszak, a na jego miejsce ma zostać powołany radny Marian Krzysztof Gołębiewski. Radny Jan Szopiński wniósł o skreślenie z porządku obrad pkt 5: Założenia do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Uzasadniając powiedział, iż radni otrzymali materiał (zał. nr 5), w którym nie ma odniesienia do jakiego dokumentu rządowego się odnosi. Na str. 6 owego dokumentu, jest zapis: W nowym projekcie KSRR... itd., ale nie ma odniesienia ani do pierwszej, ani do drugiej strategii, kto jest autorem owej strategii. Odnośnie 2

3 przedłożonego projektu stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP (zał. nr 5a) zapytał, czy Marszałek razem z Dyrektorem są szefami zespołu roboczego ds. opracowania wspólnego stanowiska wobec Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego? Jeżeli tak, to jest wszystko w porządku. Jeżeli nie, to dokument, który został radnym przedłożony nosi znamiona plagiatu. Podpisać się pod stanowiskiem mogą się tylko ci, którzy to stanowisko firmują. W tym wypadku, przewodniczący zespołu roboczego. Jeżeli tak nie jest, to powinno być dopisane za zgodność z oryginałem. Zapytał również, czy w związku z wniesieniem przez Zarząd Województwa, do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomoraniae oraz zasad i trybu ich nadawania (zał. nr 6) zapytał, czy projekt ten posiada opinię Rady Języka Polskiego. Nazwa Stella Copernicana mieści się w ramach ustawy o języku polskim. Tego typu nazwy zagraniczne powinny być zaopiniowane przez Radę Języka Polskiego, gdyż organy mogą zasięgać opinii Rady w wypadku obcojęzycznych nazw lub opisów. W tym przypadku nazwa nagrody ma brzmieć: Stella Copernicana Cuiaviae et Pomoraniae. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora podziękował radnemu Janowi Szopińskiemu za zwrócenie uwagi na pkt 5 porządku obrad: Założenia do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury został jednogłośnie przyjęty wniosek o odłożenie dyskusji na ten temat do czasu, kiedy będą sprecyzowane dokumenty dotyczące Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. W imieniu Komisji również wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt 5. Odnośnie pkt: Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomoraniae oraz zasad i trybu ich nadawania wyraził opinię, iż jest to punkt wprowadzający do dyskusji, a nie podejmujący uchwałę, gdyż projekt został przekazany radnym dopiero w dniu dzisiejszym i nie ma stosownych opinii Komisji Sejmiku. Stąd, traktuje ten punkt, jako pierwsze czytanie projektu uchwały. Zgodził się z uwagą radnego Szopińskiego, iż należy rozpatrzeć, czy jest poprawność formalna w składaniu takiego projektu. Radny Leszek Kawski, w imieniu Klubu Radnych PO, zgłosił o wprowadzenie do porządku obrad pkt: Zajęcie stanowiska dotyczącego zasad finansowania opieki nad pacjentami w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych. Radny Bogdan Lewandowski powiedział, iż radnemu Szopińskiemu należą się słowa uznania za troskę o poprawność i czystość języka polskiego, ale wydaje mu się, że kwestionując nazwę Stella Copernicana poszedł za daleko, gdyż od dawna funkcjonuje w Polsce nazwa Stella Maris, która zyskała powszechną sławę. Następnie odniósł się do propozycji powołania do składu Rady Społecznej sanatorium w Inowrocławiu, radnego Adama Banaszaka, a odwołania go ze składu Rady Społecznej pogotowia ratunkowego. Zapytał, po co te zmiany? Czy dotyczy to gier wyborczych? Radny Stanisław Pawlak, w imieniu Klubu Radnych Lewica, wniósł, aby pkt 55 i 56 zdjąć z porządku obrad. Zwrócił uwagę, iż również Przewodniczący Sejmiku powiedział, że nie mogą być one w dniu dzisiejszym uchwalane z uwagi na to, iż Komisje nie rozpatrzyły tych dokumentów, 3

4 a ponadto punkt porządku obrad brzmi: Podjęcie uchwały. W związku z tym nie wie, jak Przewodniczący Sejmiku chce to prawnie rozwiązać, aby w dniu dzisiejszym odbyło się tylko ich pierwsze czytanie. Ponieważ, być może, projekt uchwały jest w niezgodzie z ustawą o języku polskim, oraz to, że dokumenty te mailem radni otrzymali dopiero w czwartek, nie były przedłożone na posiedzeniu Konwentu, lepiej będzie gdy te dwa punkty zostaną zdjęte z porządku obrad i przesunięte na kolejne posiedzenie Sejmiku. Ponadto wniósł, aby Marszałek przedstawił radnym Informację odnośnie doniesień medialnych dotyczących pana Macieja Eckardta. Zwrócił uwagę, iż każde zawirowanie wokół pana Macieja Eckardta zawsze kończyło się odwołaniem kogoś ze stanowiska, co budzi niepokój radnych Lewicy. Według doniesień prasowych, zostaje odwoływany zastępca dyrektora WORD w Bydgoszczy, z wniosku z dnia 16 października 2009 r., który nie jest nigdzie zarejestrowany, zarówno po stronie wychodzącej, jak i po stronie przychodzącej. Adresatem tego wniosku jest Zarząd Województwa. Wynika z tego, że ktoś to pismo nosił i teraz je uruchomił, po to, aby odwołać poprzedniego dyrektora Tadeusza Błażejewskiego, któremu zarzuca się działanie na szkodę WORD. Zwrócił uwagę, iż nie jest to zgodne z audytem, który był wykonany przez niezależnego audytora i omawiany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w październiku 2009 r. Radni Lewicy będą wnosili, aby sprawę tę zbadała Komisja Rewizyjna i dokładnie wyjaśniła treść zarzutów, która została postawiona zastępy dyrektora, z dalszymi działaniami. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zaproponował, aby była to ważna informacja w ramach punktu: Informacja z pracy Zarządu Województwa. Radny Sławomir Kopyść zawnioskował, aby w ramach Informacji z prac Zarządu przedstawione zostały informacje nt. wydatków i problemów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w związku z bardzo ciężkim przebiegiem tegorocznej zimy, a także o działaniach, które należy podjąć w zakresie przeciwdziałania skutkom nagłym roztopów i ewentualnej powodzi na terenie województwa. Radny Adam Banaszak, odnośnie zmian w Radzie Społecznej pogotowia ratunkowego powiedział, iż chciałby uspokoić radnego Bogdana Lewandowskiego, że nikt go nie wyrzuca, sam złożył rezygnację. Marszałek Piotr Całbecki odniósł się do sugestii radnego Szopińskiego. Powiedział, iż w art. 14 ustawy o języku polskim, jest mowa o tym, że organ, który przygotowuje projekty uchwał, nie musi, lecz może zasięgnąć opinii Rady Języka Polskiego, w wypadku wystąpienia w toku czynności urzędowych istotnych wątpliwości dotyczących użycia języka polskiego. Wyjaśnił, iż w tym przypadku używany jest język łaciński, dla podkreślenia rangi i wyjątkowości wyróżnienia, które ma być nadawane szczególnym instytucjom i osobom zasłużonym dla naszego regionu. Nie ma takiego obowiązku prawnego, aby trzeba było występować do tej Rady w tej sprawie. Odniósł się także do wiedzy, czy też braku wiedzy radnych dotyczącej tych dwóch projektów uchwał. Powiedział, iż były już one przedmiotem wielu dyskusji z Przewodniczącym komisji wyróżnień oraz samej komisji. Na podstawie wniosków tejże komisji zostały przygotowane poprawki do tego projektu i w dniu dzisiejszym zostały one przedstawione radnym do akceptacji, po zaopiniowaniu tego materiału przez komisję. Aby komisja mogła ostatecznie odnieść się i ustosunkować do tego, czy Zarząd 4

5 Województwa wprowadził, zgodnie z oczekiwaniami komisji, poprawki, poprosił Przewodniczącego Sejmiku, aby ten punkt porządku obrad był procedowany po przerwie, tak, aby komisja mogła się w tej sprawie spotkać i zaopiniować ten druk, jak to uzgodnił z przewodniczącym Leszkiem Kawskim. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora, w związku z wnioskiem radnego Pawlaka, zaproponował aby pkt 55 i 56 porządku obrad potraktować, jako punkty do dyskusji, gdyż z powodów formalnych ma wątpliwości, czy Sejmik w dniu dzisiejszym powinien już podejmować te uchwały. Marszałek Piotr Całbecki powiedział, iż można w dniu dzisiejszym taką dyskusję przeprowadzić. Jednak, wydawało mu się, że ten projekt jest już od wielu miesięcy dyskutowany kuluarowo i przy różnych spotkaniach. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zapytał, czy stoi coś na przeszkodzie, aby w dniu dzisiejszym odbyła się tylko dyskusja nad tymi projektami uchwał, a podejmowane byłyby na kolejnej sesji Sejmiku? Marszałek Piotr Całbecki poprosił, aby wnioskującym o uchwalenie tych projektów uchwał była również komisja, nie sam Zarząd Województwa. Jeżeli komisja, w dniu dzisiejszym uzna, że zgadza się ze swoimi sugestiami, wówczas proponuje, aby pozostawić te punkty, jako podjęcie uchwał. Jeżeli komisja stwierdzi, że ma wciąż jakieś wątpliwości i uzna, że chce jeszcze o miesiąc przedłużyć czas na dyskusję, to zgadza się na takie rozwiązanie. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, iż jest za tym, aby w dniu dzisiejszym przeprowadzić dyskusję, oraz aby zostało to przyjęte w konsensusie przez cały Sejmik. Radny Jan Szopiński powiedział, że podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Tu, przepisy szczególne stanowią, że: można użyć nazwy obcej przy: a) nazwie własnej, b) obcojęzycznych dzienników i czasopism, c) działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, d) twórczości naukowej i artystycznej, e) zwyczajowo przyjętej terminologii naukowej i technicznej, f) znaków towarowych i nazw. Gdyby przyjąć, iż Stella Copernicana jest to nazwa własna, to w słowniku jest napisane, że nazwa własna odnosi się do ludzi lub miejsc. Zatem, nie można używać nazwy Stella Copernicana bez zasięgnięcia opinii Rady Języka Polskiego, która w ramach wątpliwości, co do użycia odpowiedniej formy językowej, wyraża tego typu opinie. Stąd też jego zapytanie, czy Zarząd Województwa przygotowując ten projekt uchwały zasięgnął takiej opinii. Z uwagi na to, że jak powiedział Marszałek, prace nad tym projektem trwają od kilku miesięcy, ma nadzieję, że było wystarczająco dużo czasu, aby zgodnie z ustawą, zasięgnąć opinii Rady Języka Polskiego. Radny Bogdan Lewandowski powiedział, iż oświadczenie radnego Adama Banaszaka, że porzuca obowiązki radnego w toruńskim pogotowiu ratunkowym, aby objąć obowiązki w radzie społecznej inowrocławskiego sanatorium wzbudza jego lekką konsternację. Powiedział, iż dziwi go trochę pobłażliwość Przewodniczącego Sejmiku, bo wystarczy tylko, że ktoś nie chce pracować, jako 5

6 członek rady społecznej danej jednostki, chce się przenieść do innej, a Sejmik w związku z tym, uruchamia całą procedurę. To prowadzi do wniosku, że radny Banaszak chce zastąpić pogotowie ratunkowe, pogotowiem wyborczym. W imieniu Klubu Radnych Lewica wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Informacja Przewodniczącego Sejmiku o sytuacji w koalicji. Uzasadniając powiedział, iż od dłuższego czasu opinia publiczna w naszym województwie bombardowana jest różnymi sprzecznymi informacjami. Czy PiS jest w koalicji, czy nie? Pojawiają się informacje, że niedawno powołany wicemarszałek Michał Korolko ma zostać odwołany na rzecz jakiegoś kandydata z PiS-u. Wyraził opinię, iż Sejmik jest tym forum, gdzie te sprawy powinny zostać wyjaśnione. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, iż podda ten wniosek pod głosowanie, a jeżeli nie będzie woli Sejmiku, aby był to osobny punkt, zobowiązał się, że przed pkt: Informacją z pracy Zarządu Województwa, taką szczegółową informację przedstawi. Marszałek Piotr Całbecki, w kwestii uchwały dotyczącej nagrody Stella Copernicana powiedział, że w ustawie o języku polskim są wyłączenia i, m.in. wyłączone są spod jej jurysdykcji nazwy własne. Medal, w ocenie prawników Urzędu, tytuł tego wyróżnienia, jest nazwą własną. W związku z tym, nie podlega tym czynnością, które są zapisane w art. 14 tej ustawy. Stąd pozytywna opinia prawna wszystkich radców, którzy ją przeglądali. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zapytał radnego Stanisława Pawlaka, czy wycofuje swój wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 55 i 56, w związku z przyjęciem rozwiązania, iż w dniu dzisiejszym odbędzie się tylko dyskusja nad tymi projektami uchwał, bez ich przyjęcia? Radny Jan Szopiński powiedział, iż nie jest może wybitnym humanistą, ale nauka o nazwach własnych to onomastyka. Zgodnie z tą nauką, zgodnie z tym, co jest zapisane w encyklopedii, można wyróżnić dwie grupy nazw własnych: 1) osobowe odnoszące się do ludzi, 2) geograficzne nazywające miejsca. Wyróżnia się także mniejsze grupy, jak: zwierząt, statków, czy ciał niebieskich. Czyli nigdzie, zgodnie z onomastyką nie można przypisać tu nagrody Stella Copernicana. Niemniej, skoro Marszałek odwołał się do prawników, poprosił o przedstawienie na piśmie opinii prawników w tej sprawie. Radny Bogdan Lewandowski powiedział, iż wydaje się mu się, że w dniu dzisiejszym radni tej kwestii nie rozwiążą. Wyraził opinię, że potrzebna jest ekspertyza prawna, która by stwierdziła, po której stronie jest racja. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, iż w tym przypadku radni powinni osiągnąć konsensus, bo to jest decyzja nie polityczna, tylko decyzja samorządu województwa niosąca konsekwencje na wiele lat. Radny Stanisław Pawlak, popierając ostatnie zdanie Przewodniczącego Sejmiku, że powinien być konsensus powiedział, iż należy zrobić wszystko, aby on był. Przypomniał, że kiedy była przyjmowana uchwała o ustanowieniu Odznaki Honorowej radni poprzedniej kadencji postanowili, iż będzie ona tak przygotowana, żeby została uchwalona bez głosów przeciwnych. W związku z tym zgodził się na wycofanie swojego wniosku, ale pod warunkiem, iż punkty te będą brzmiały nie Podjęcie uchwały..., lecz Informacja z pracy nad projektem uchwały.... Argumentując powiedział, 6

7 iż nie dowierza, czy w trakcie obrad nie zostanie zmieniona decyzja i jednak większością głosów uchwały te zostaną przegłosowane. Ponadto wyraził zadowolenie, iż Przewodniczący Sejmiku zobowiązał się do udzielenia informacji nt. stanu koalicji rządzącej. Poinformował, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo podpisane przez Marszałka Piotra Całbeckiego, jako odpowiedź na jego zapytanie o stan koalicji rządzącej, o treści: Statut nie wymienia obowiązku informowania organów województwa o zawieranych porozumieniach, czy relacjach międzyklubowych. Jest to suwerenne prawo tych podmiotów. Powiedział, że jeżeli to jest odpowiedź na zapytanie radnego, iż nie ma podstaw do tego, aby informować, to jest zasada: skoro nie ma zapisu, że nie można, oznacza, że należy poinformować. Poprosił o poważne traktowanie radnych. Marszałek Piotr Całbecki, po wysłuchaniu dyskusji i argumentów, które padły co, do stopnia przygotowania projektów uchwał zawartych w pkt 55 i 56, tj. 1) Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia - druk nr 48/10, 2) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomoraniae oraz zasad i trybu ich nadawania - druk nr 49/10, złożył wniosek o ich wycofanie z porządku obrad Sejmiku. Jednocześnie zgłosił, aby zostały one ujęte w porządku obrad kolejnej sesji Sejmiku. Odnośnie wystąpienia do Rady Języka Polskiego powiedział, że jednak Zarząd Województwa będzie trwać w postanowieniu, które już przyjął, tj., że opinia rady nie jest niezbędna. Dodał, iż poprosi wybitnych polonistów o wyjaśnienie definicji: nazwy własnej. Powiedział, iż ich ekspertyza zostanie odczytana na sali obrad. Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania zaproponowanych zmian: 1) Wprowadzenie przed informacją z pracy Zarządu pkt: - Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - projekt Przewodniczącego Sejmiku - druk nr 1/10, - Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - projekt Przewodniczącego Sejmiku - druk nr 2/10, - Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - projekt Przewodniczącego Sejmiku - druk nr 3/10, - Podjęcie uchwały w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - projekt Przewodniczącego Sejmiku - druk nr 4/10, wynik głosowania: 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, poprawka przyjęta, 7

8 2) wprowadzenie po pkt 9, pkt: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - druk nr 50/10; wynik głosowania: 20 głosów za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące, poprawka przyjęta, 3) wprowadzenie po pkt 10, pkt: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego Przy Tężni im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. - druk nr 51/10, wynik głosowania: 19 głosów za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące, poprawka przyjęta 4) wprowadzenie po pkt 11, pkt: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu - druk nr 52/10, wynik głosowania: 19 głosów za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące, poprawka przyjęta 5) wprowadzenie po pkt 12, pkt: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu - druk nr 53/10, wynik głosowania: 21 głosów za, 3 przeciw, 4 wstrzymujących, poprawka przyjęta, 6) wycofanie pkt 5, tj. Założenia do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie ; wynik głosowania: 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących; poprawka przyjęta, 7) wprowadzenie przed Informacją z pracy Zarządu pkt: Zajęcie stanowiska dotyczącego zasad finansowania opieki nad pacjentami w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych; wynik głosowania: 26 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący; poprawka przyjęta, 8) wprowadzenie pkt: Informacja Marszałka odnośnie doniesień prasowych w sprawie zatrudnienia pana Macieja Eckardta; wynik głosowania: 11 głosów za, 9 przeciw, 4 wstrzymujące, poprawka odrzucona, 9) wycofanie pkt 55 i 56; wynik głosowania: 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, poprawka przyjęta, 10) wprowadzenie pkt: Informacja Przewodniczącego Sejmiku o sytuacji w koalicji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego; wynik głosowania: 13 głosów za, 9 przeciw, 3 wstrzymujące, poprawka odrzucona. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora oświadczył, iż złoży taką informację, przed pkt: Informacja z pracy Zarządu Województwa. Poprosił Marszałka Województwa o udzielenie informacji nt. doniesień prasowych w sprawie zatrudnienia pana Macieja Eckardta w ramach: pkt Informacja z pracy Zarządu Województwa. Nowy porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami stanowi załącznik nr 4a. Radny Adam Banaszak złożył oświadczenie do porządku obrad. Powiedział, iż jest mu przykro, że sprawa dotyczy jego osoby, ale pierwszy raz na tej sali miała miejsce taka sytuacja, że dyskutowano o członkostwie w radzie społecznej. Dotychczas było przyjęte, iż każde ugrupowanie ma prawo mieć swojego przedstawiciela w radzie społecznej. Przypomniał, że SLD ma swojego przedstawiciela w radzie społecznej w inowrocławskim sanatorium. PiS swojego przedstawiciela nie 8

9 ma. W związku z tym, została zgłoszona jego osoba. Podtrzymuje swoją kandydaturę. Uważa, że stanowisko takie, iż każda partia ma prawo do zgłaszania swoich kandydatów do rad społecznych, które przez niego od początku kadencji było popierane, chciałby aby tak było do jej końca. Jeżeli będzie inaczej, przyjmie to do wiadomości. Przystąpiono do pkt: Podsumowanie i relacje z działań podjętych w ramach współpracy międzynarodowej Województwa w 2009 roku oraz założenia i cele polityki współpracy międzynarodowej Województwa na 2010 rok (zał. nr 8 i zał. nr 8a), który przedstawił kierownik Denis Dembek (prezentacja zał. nr 8b) oraz do pkt: Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli za rok 2009 (zał. nr 9), które przedstawił pracownik Biura Tomasz Borczuch. Radny Bogdan Lewandowski zwrócił uwagę, że ważne punkty powinni referować członkowie Zarządu Województwa. Współpraca międzynarodowa, w zglobalizowanym świecie, należy do najważniejszych obszarów funkcjonowania, czy to struktur rządowych, czy samorządowych i dobrze by było, żeby taką informację składali członkowie Zarządu. Najlepiej gdyby to uczynił pan Marszałek. W związku z wypowiedzią pana Denisa Dembka odnośnie wystąpienia wicemarszałka Edwarda Hartwicha podczas pobytu na Białorusi i wypowiedzianych przez niego zdaniach, które zapadły w pamięci słuchaczy, zapytał jakie to były zdania, gdyż warto byłoby również zapoznać z nimi radnych Sejmiku. Następne zapytał, jak nasza aktywność międzynarodowa przekłada się na nowe inicjatywy i przedsięwzięcia w sferze gospodarki, kultury nauki i edukacji? Czy jest jakiś związek między naszymi wizytami, tą naszą działalnością, a konkretnymi, nowymi rozwiązaniami, które dzięki tym kontaktom uzyskujemy? Zapytał również co z naszą współpracą z Kazachstanem? Czy w dalszym ciągu gdzieś mamy szansę na przejęcie pól naftowych? Czy temat ten został zapomniany w obliczu innych wyzwań? Odnośnie wypowiedzi o aktywności międzynarodowej naszego województwa w bardzo trudnej, z punktu widzenia międzynarodowego, strefie obszaru Bliskiego Wschodu powiedział, że tam podstawową kwestią jest zapewnienie pokoju. Zapytał, czy Marszałek Piotr Całbecki ma zamiar wystąpić z jakąś inicjatywą pokojową, która mogłaby przyczynić się do zmniejszenia napięcia, czy też te kwestie nie są poruszane? Z kolei poruszył temat dotyczący starań władz Torunia i regionu o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Zapytał, czy mamy tu do czynienia z jakimś konkretnym planem, programem tych działań? Czy jest to połączone ze współpracą z władzami Torunia, czy też są to działania odrębne, niepodporządkowane jakiejś dalekosiężnej wizji tych działań? Radna Iwonę Kozłowska uzupełniła wypowiedź pana Denisa Dembka o inicjatywy dotyczące pomocy społecznej. Podkreśliła, iż kujawsko-pomorskie wzięło udział w projekcie Starzeć się godnie w Europie, a radna sama brała udział w konferencji inauguracyjnej. Zaznaczyła, iż konferencja ta tylko inaugurowała tą tematykę, a kontynuacja będzie trwała do września 2010 r. Wyraziła również żal względem dyrektora Tomasza Borczucha, iż nie pojawiło się to również w projekcie na 2010 rok, ponieważ tematyka osób starszych jest bardzo ważną sferą. Następnie poprosiła pana Denisa Dembka o uzupełnienie informacji o tematykę pomocy społecznej. 9

10 Radny Paweł Jankiewicz zaapelował do Zarządu i wszystkich Komisji o aktywniejszy udział w pracach Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli oraz w pracach przy dużych programach europejskich. Wspomniał również, iż na posiedzeniach Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa radni planują szeroką sieć biur informacyjnych bardzo tanim kosztem, we wszystkich dużych skupiskach polonijnych. Wspomniał, że należymy do sieci ERRIN, a nasza obecność w tych działaniach jest prawie żadna, przy czym w praktycznie każdym departamencie urzędu jest element współpracy międzynarodowej. Po czym zrelacjonował wizytę delegacji w Brukseli. Radna Lucyna Andrysiak zapytała pana kierownika Denisa Dembka o efektywność uczestnictwa naszego Województwa w równego rodzaju targach. Czy można wycenić naszą skuteczność w tym zakresie? Jakie mamy notowania, jaka jest efektywność naszego udziału za 2009 rok? Pana Dyrektora Tomasz Borczucha zapytała, czy inne samorządy myślą o tym, żeby swoich pracowników włączyć do działań Biura w Brukseli? Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zapytał Denisa Dembka: usłyszałem sformułowanie, że są dwa stypendia fundowane w uczelniach w Chinach dla uczelni publicznych z naszego województwa. To znaczy, że uczelnie niepubliczne są gorsze? Czy jest to warunek stawiany przez stronę chińską? Natomiast pana Tomasz Borczucha poprosił o krótkie wyjaśnienie istoty sieci ERRIN, ponieważ nie zrozumiał naszego udziału w tej sieci i korzyści z tego wynikających. Następnie zapytał obydwu prelegentów, czy decyzja o przyznaniu statusu kulturalnego miasta Europy w 2016 roku zapada w Polsce, czy w Unii Europejskiej? Z tego co wie, z Polski startuje cały szereg miast i ten jeden tytuł jest przyznany Polsce, więc czy ta decyzja zapada w Polsce czy w Unii Europejskiej? Powiedział, iż rozumiem, że oddzielną sprawą jest promowanie się Torunia i pomoc Województwa w tym zakresie. Następnie zapytał pana Tomasza Borczucha, czy są podejmowane jakieś kroki do ścisłej współpracy z Domem Polski Wschodniej, w związku z jego rychłym otwarciem. Radny Sławomir Kopyść zapytał obydwu prelegentów o inicjatywę objęcia Londynu, ogólniej Wielkiej Brytanii i Irlandii, działaniami naszego województwa, aby utworzyć na ich terenie punkt konsultacyjny czy biuro na wzór Biura w Brukseli. Podkreślił, iż Londyn stał się ośrodkiem, w którym młodzi, energiczni ludzi zarabiają pieniądze. Zapytał, w jaki sposób chcemy wykorzystać ich energię i kapitał, a przede wszystkim ich wolę utrzymania kontaktów z krajem na rzecz naszego województwa? Podkreślił, iż w wiele z tych osób pragnie inwestować czy uczestniczyć w procesach gospodarczych w Polsce. Podkreślił również, iż słyszał w sprawozdaniu o wielu wątkach ważnych, ale brakuje mu poczucia, że wykorzystuje się każdą sytuację dla rozwoju ekonomicznego naszego regionu i ludzi z naszym regionem związanych. Radny Jan Szopiński zapytał, w jaki sposób rekrutowane są grupy studenckie i szkolne, które towarzyszą członkom Zarządu w wyjazdach? Np. grupa, która wyjechała do Jerozolimy była dość spora. Stąd zapytał, w jaki sposób została ona zrekrutowana? Czy to byli wybitni studenci z naszego województwa? Zapytał również, jaka orkiestra będzie grała na 5-leciu naszego przedstawicielstwa? Następnie zadał trzecie pytanie: Rozumiem, że wizycie i podpisaniu umowy przez pana Marszałka w Chińskiej Republice Ludowej towarzyszyły dwie wizyty panów Wicemarszałków, o czym szeroko 10

11 informowano opinię publiczną, że to były wizyty przygotowujące wizytę pana Marszałka. Natomiast, odwoływanie się do zakazu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co do podpisania przez nas takiego porozumienia, jest chyba za daleko idące. W związku z tym mam pytanie do Zarządu Województwa. Jakie były faktyczne przyczyny nie podpisania umowy z Regionem Hubei w uzgodnionym terminie i w uzgodnionym z Chińską Republiką Ludową i Regionem Hubei terminem wizyty? Ponadto zapytał czy w roku 2009 w Przedstawicielstwie w Brukseli Zarząd Województwa operował możliwością odbywania tam przez studentów z naszego województwa staży? Jeżeli tak, to ilu było owych stażystów i w jaki sposób zostali oni rekrutowani? Radny Bogdan Lewandowski zapytał kierownika Denisa Dembka o efekty wizyty radnego Pawła Jankiewicza w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Podkreślił, iż miała ona miejsce w trakcie trwającego kryzysu, w związku z tym, czy wizyta ta dotykała tych kwestii? Czy wizyta będzie miała jakąś kontynuację? Czy zamykamy się na Amerykę? Wicemarszałek Michał Korolko odniósł się on do zarzutu, iż nie referuje omawianych tematów członek Zarządu. Wicemarszałek Korolko, jako odpowiedzialny za politykę międzynarodową podkreślił, iż w zeszłym roku za tę politykę nie odpowiadał, dlatego zdecydował się na to, iż referującymi będą pan Denis Dembek i pan Tomasz Borczuch. Decyzja ta pokierowana była względem bezpośredniego przepływu informacji. Następnie Wicemarszałek odpowiedział na pytania dotyczące roku bieżącego. Na pytanie radnego Bogdana Lewandowskiego, jak aktywność międzynarodowa przekłada się na to, co jest w naszym województwie, odpowiedział, że projekty realizowane ze środków unijnych przekładają się na konkretne produkty, np. Projekt RAPIDE, w ramach którego wypracowuje się tzw. Vouchery Innowacyjne, które nie są jeszcze stosowane w Regionalnych Programach Operacyjnych. Następuje również wymiana doświadczeniami w zakresie funkcjonowania Funduszu JEREMIE w innych województwach z innych krajów europejskich, które również wdrażają swoje Regionalne Programy Operacyjne (następuje wypracowanie nowych koncepcji w zakresie realizacji RPO na bazie doświadczeń tych partnerów). To zaowocuje nowymi instrumentami w RPO. Podkreślił, że podobnie funkcjonują też inne projekty, np. projekt CUSTODIS, który promuje atrakcje turystyczne na obszarach wiejskich. Namacalnym rezultatem będzie koncepcja i oferta turystyczna tych produktów oraz koncepcja sprzedaży tych produktów w obliczu konkurencji, np. oferty turystycznej miasta Torunia na terenie województwa. Następnie odniósł się do pytania o Europejską Stolicę Kultury. Podkreślił, iż zdobycie tego tytułu przez Toruń jest sprawą prestiżową dla całego województwa. W związku z tym, współpraca z Toruniem jest niezwykle ważna. Ustalenia w zakresie współpracy dotyczą merytorycznego włączenia się w tworzenie aplikacji, którą miasto musi złożyć, aby uczestniczyć w ubieganiu się o tytuł. Współpraca będzie przejawiać się również w promocji Torunia, jako ESK w działaniach Biura Informacyjnym w Brukseli oraz na imprezach promocyjnych w Brukseli. Jednocześnie województwo będzie promowane, jako region, który może w przyszłości stać się regionem ESK (w ramach Projektu EROC wypracowywana jest właśnie taka koncepcja). Następnie odniósł się do pytania o inicjatywy pokojowe i Wschód. Podkreślił, iż Białoruś jest priorytetem na ten rok. Powiedział, iż jego ustalenia z Komitetem Regionów i organizacją prezydencji 11

12 Polski w Unii w roku 2011 dotyczą wymiaru regionalnego polityki wschodniej Unii Europejskiej (polityka dotycząca regionu państw takich jak Białoruś, Ukraina, Mołdawia). W związku z tym, iż Białoruś jest najtrudniejszym partnerem w tym regionie, potrzebne są takie inicjatywy jak Katyń czy wymiana młodzieży, dla lepszej współpracy. Województwo jest wspierane w tych działaniach przez Komisję Europejską i Komitet Regionów. Wszystkie te działania mają na celu ugruntować pozycję województwa (w czasie prezydencji Polski w Unii Europejskiej) jako lidera dyskusji na temat wymiaru regionalnego polityki wschodniej Unii Europejskiej, czyli współpracy konkretnych regionów. Następnie odniósł się do projektu Starzeć się godnie w Europie. Powiedział iż jest to projekt wieloletni, który dopiero będzie realizowany. Następnie odniósł się do pytania Przewodniczącego Krzysztofa Sikory. Powiedział, iż to on uczestniczył w rozmowie z konsulem Chin. Strona Chińska zaproponowała stypendium dla konkretnego uniwersytetu (UMK), ze względu na krótki okres czasu - terminu zgłoszeń do 14 lutego, jednak Województwo wynegocjowało poszerzenie tego spektrum do uczelni publicznych, na co strona chińska wyraziła zgodę. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora wtrącił: Rozumiem, że nie macie Państwo zaufania do uczelni niepublicznych, które mogłyby też w tym czasie złożyć wniosek o stypendium. Wicemarszałek Michał Korolko odpowiedział, iż to była inicjatywa pana Konsula. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora dodał, iż województwo nie powinno godzić się na tolerowanie dzielenia podmiotów, które są równoprawne wobec prawa. Wicemarszałek Michał Korolko przeszedł do dalszych odpowiedzi. W sprawie współpracy z Domem Polski Wschodniej powiedział, iż pomimo tego, że zabiegał o spotkanie nie został zaproszony do tej instytucji, podczas swojej ostatniej wizyty w Brukseli. Następnie odpowiedzi na pytania udzielili pan Denis Dembek i pan Tomasz Borczuch. Kierownik Denis Dembek odpowiedział na pytanie dotyczące pobytu wicemarszałka Edwarda Hartwicha na Białorusi. Poinformował, że tylko wicemarszałek Hartwich odważył się powiedzieć, iż życzy władzom nie samorządowym, ale wojewódzkim Białorusi żeby mieli nadzieję i nie zabrakło im woli i siły żeby te nadzieje spełniali. Poinformował, że w tym momencie zapadła cisza. Każdy pomyślał, co to może znaczyć. Wicemarszałek otrzymał podziękowania za to, co powiedział. Dodał, iż relacje z Białorusią są coraz lepsze, w związku z wizytą w tym kraju. Poinformował, że pobyt delegacji naszego Województwa na Białorusi był wcześniej konsultowany z MZS. Powiedział również iż jest wola prowadzenia dialogu z tymi trudnymi obszarami w Europie. Dodał również, iż w związku ze słowami ministra Radosława Sikorskiego, że przyszły rok należy do Białorusi, obecność w tym kraju oraz uczestnictwo w innych wydarzeniach, m.in. jego pobyt w obwodzie Mohylewskim są niezwykle ważne. Oznacza to, że będą się tam odbywać takie wydarzenia, które mogą bardzo intensywnie zmienić bieg rzeczy. Następnie odniósł się do pytania o przełożenie spotkań na gospodarkę, kulturę czy edukację. Podkreślił, iż nie są to spotkania w celach towarzyskich. Wydarzenia takie jak obiad, czy zwiedzanie miasta, określił jako dodatkowy element. Podkreślił, iż najważniejsze są rozmowy i ustalenia. Powiedział: Jeśli chodzi o gospodarkę i mierzalność tych wszystkich inicjatyw, które podejmujemy, jest to rzeczywiście temat rudny, dlatego że, aby zastosować narzędzia mierzące udział w targach też 12

13 potrzeba na to środków. Na chwilę obecną koncentrujemy się tylko i wyłącznie na naszej ocenie i obserwacji. Jeżeli uczestniczymy w targach i to nie przynosi rezultatów, jeżeli mamy zaproszenie na udział w targach w kolejnym roku i nie ma zainteresowania za strony przedsiębiorców, bo to oni najczęściej występują w tej głównej roli, wówczas my krytycznie podchodzimy do takiej inicjatywy i już tam więcej nie jeździmy. Wybieramy te kierunki, które są przyszłościowe. Powiedział, iż w podobny sposób jak ma to miejsce z wizytami na Białorusi, również wizyty na Bliskim Wschodzie i nasz głos może zostać uznany, jako wartościowy głos kogoś, kto jest niezależny. Podkreślił, iż wizyty pojedynczych przedstawicieli nie mogą zburzyć całego systemu, czy zaimplikować pokoju. Dodał również, iż w przypadku Białorusi to my przedstawiamy interes Polski, jako sąsiada, także Unii Europejskiej. Powiedział również, iż na spotkaniu z ministrem Radosławem Sikorskim, Marszałek Piotr Całbecki definitywnie odniósł się do tematu zniesienia wiz pomiędzy Białorusią a Polską, bądź też między Białorusią a Unią Europejską, czy może krajami z Schengen. Dodał również, iż Białoruś jest obecnie bardzo otwarta na to, żeby jak najwięcej Polaków do niej przyjeżdżało. Podkreślił, iż nie ma już żadnej blokady, jest kontakt z Białorusią. Powiedział również o dyskutowanej na spotkaniu z ministrem Radosławem Sikorskim kwestii swobodnego przejeżdżania przez granicę. Podkreślił, jak ważny jest to dla Białorusinów problem oraz fakt 3-krotnego zmniejszenia opłaty wizowej dla mieszkańców Białorusi. Wspomniał również o tym, iż od jakiegoś czasu Białorusini nie stwarzają problemów, jeśli chodzi o uzyskanie wizy wjazdowej do ich kraju. Następnie odpowiedział na pytanie dotyczące włączenia problematyki spraw społecznych w plany na przyszły rok. Zaznaczył, iż w planie na rok obecny znajdują się działania razem z regionami partnerskimi: Styrią i Nawarrą, a kontynuowanie tych tematów należy do Departamentu Spraw Społecznych i do osób zajmujących się tą tematyką. Następnie odniósł się do zapytania radnego Sławomira Kopyścia. Powiedział, iż wspomniał w swoim wystąpieniu o powstaniu portalu społecznościowego, który pomoże zdiagnozować mieszkańców województwa mieszkających w Londynie. Za pomocą tego portalu będą im dostarczać informacje i zaproszenia na konferencje czy targi. Natomiast, jeśli chodzi o samo biuro, to jednak bliżej jest do działań wirtualnych, czyli takich które można wykonać małym kosztem. Powiedział również o odbytych rozmowach między Departamentem Rozwoju Przedsiębiorczości a Izbą Gospodarczą w Londynie, z których wynika, iż takie możliwości przy pomocy małych środków finansowych są możliwe. Następnie odniósł się do pytania radnego Jana Szopińskiego o sposób rekrutacji grup towarzyszących Zarządowi w wyjazdach. Podkreślił, iż nie jest to decyzja Zarządu czy Marszałka, a inicjatywa pochodzi z zewnątrz. Jeśli Zarząd oceni, iż jest to inicjatywa cenna i wnosząca coś dla rozwoju regionu, to podejmowana jest decyzja o towarzyszeniu takiej grupy. To raczej Marszałek jest gościem dla takiej grupy, niż odwrotnie. W wypadku grupy osób biorących udział w wizycie do Ziemi Świętej poinformował, że była to grupa osób studiujących tę kwestię, którzy przygotowywali się do tego wyjazdu przez ponad rok. Następnie odniósł się do pytania dotyczącego pobytu w Chinach. Powiedział, iż na pytanie, dlaczego nie podpisano umowy odpowiedział już w pierwszej części swojego wystąpienia. Stwierdził 13

14 również, iż na krótko przed planowanym terminem podpisania umowy w Chinach strona chińska zmieniała bardzo niewielki detal, ale jednak była to rzecz, która nie pozwalała tej umowy podpisać. Mianowicie, umowa zaakceptowana przez Sejmik i MSZ, nosiła tytuł Umowa o partnerskich stosunkach pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prowincją Hubei. Na krótko przed wyjazdem strona chińska wystosowała informację, iż nie może podpisać takiej umowy, a jedynie umowę o przyjaznych stosunkach. Wyjaśnił, iż podpisanie umowy o przyjaznych stosunkach leży w gestii Rządu Polskiego. Podkreślił, iż przyjazne relacje między Polską a Chinami już istnieją. Na dokument stwierdzający ten fakt, powoływano się w preambule umowy, która miała zostać podpisana. Natomiast stronie chińskiej to nie wystarczyło. Strona chińska pragnęła podpisać umowę o przyjaznych stosunkach. W związku z tym temat podpisania umowy został podjęty na nowo, z uwzględnieniem czy jest możliwość podpisania umowy o przyjaznych stosunkach, jako pojedynczego województwa. Podkreślił, iż prace w tym kierunku trwają (do maja mają się zakończyć). Oczekuje się na potwierdzenia zgody na podpisanie tejże umowy z Ministerstwa. Pan Tomasz Borczuch powiedział, iż na pytanie dotyczące ESK, pan Wicemarszałek udzielił już wyjaśnienia. Dodał, iż otrzymał od nowego dyrektora Biura ESK wykaz wspólnych inicjatyw, które wymagają zastanowienia. Jeśli inicjatywy te otrzymają akceptację, zostaną odesłane, jako wspólne przedsięwzięcia z Toruniem, realizowane na poziomie europejskim. Następnie odpowiedział na pytanie dotyczące współpracy innych samorządów z Biurem Informacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli (BIWKP). Podkreślił, iż kwestia finansowa sprawia, że wygląda to dosyć kiepsko. Wspomniał o dwóch przeprowadzonych rozmowach z Prezydentem Bydgoszczy, który następnie skierował zapytanie dotyczące istotności takiej współpracy do odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta. Tenże wydział określił obecność Bydgoszczy w Brukseli, jako działania tylko promocyjne. Na co pan Tomasz Borczuch odpowiedział, iż nie w jego kwestii jest ocena takiej decyzji, ale dodał, że nikt w Europie nie wie o Bydgoszczy. Odnośnie Torunia podkreślił, iż to miasto scedowało współpracę z BIWKP na Biuro ESK. Wspomniał również o tym, iż poprzednia pani Dyrektor Biura ESK odwołała swojego przedstawiciela z BIWKP. Natomiast nowy Dyrektor uważa, że obecność ich przedstawiciela jest jak najbardziej potrzebna i powinna w BIWKP zaistnieć (po złożeniu aplikacji we wrześniu). Dodał, iż na poziomie powiatów i miast mniejszych, po wizycie jednostek samorządu terytorialnego w Brukseli, w zeszłym roku, padła propozycja aby Konwent Powiatów wysyłał stażystów z mniejszych miejscowości, aby tam zdobywali konkretną wiedzę, w jaki sposób pisać wnioski na projekty europejskie, na które można uzyskać dofinansowanie. Podkreślił, iż ten pomysł również wiąże się z dużymi środkami finansowymi, na co Związek Powiatów zdecydowanie środków nie ma, a propozycja o współfinansowaniu takiego przedsięwzięcia ze środków Europosłów jest niezgodna z prawem unijnym. Następnie odniósł się do pytania o sposób przyznawania tytułu ESK. Wyjaśnił, iż Bruksela czeka na aplikacje z państw członkowskich (sposób wysyłania aplikacji leży w gestii państwa). W większości przypadków Ministerstwo Kultury danego państw wybiera konkretne miasto, które zgłasza do ubiegania się o ten tytuł (tak było w przypadku Węgier). Polska musi wyselekcjonować 4 miasta, które przejdą etap selekcji w Polsce i ich aplikacje zostaną wysłane do Brukseli. Podkreślił, 14

15 iż głównym zadaniem Torunia jest znaleźć się w tej czwórce. Na poziomie europejskim wszystko zależy od lobbingu i umiejętności przekazania wiedzy. Następnie odniósł się do pytania dotyczącego współpracy z Domem Polski Wschodniej. Dodał tylko, czym jest koncepcja tej instytucji. Pod jednym dachem znajduje się pięć przedstawicielstw regionalnych najbiedniejszych województw. Wspomniał o tym, iż promocja marki tej instytucji w BIWKP jest odbierana bardzo negatywnie, gdyż w Brukseli uważa się, że należy promować poszczególne regiony. Następnie odpowiedział na pytanie dotyczące staży zawodowych. Powiedział, iż Biuro nie posiada środków finansowych na zapewnienie utrzymania tych stażystów. Podkreślił, iż stażyści wysyłający aplikację, dzielą się oni na dwie grupy. Pierwsza to studenci, przeważnie polscy, związani lub nie z regionem, jednak studiujący na uczelniach zachodnich, którzy otrzymują stypendia na pisanie prac magisterskich dotyczących, np. lobbingu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. Druga grupa, to osoby przyjeżdżające spontanicznie, które chcą zdobyć wiedzę i zapoznać się z funkcjonowaniem tej jednostki pomimo braku wsparcia finansowego z jej strony. Jego zdaniem, nie powinno się taki osobom odmawiać i podkreślił, iż zawsze prosi Marszałka o przyjęcie takich osób na staż. Następnie odniósł się do ostatniego pytania dotyczącego sieci ERRIN. Wytłumaczył, na czym polega funkcjonowanie sieć ERRIN. Otóż w związku z nieliczną obsługą BIWKP nie jest ono w stanie kontrolować na bieżąco wszystkich polityk Unii, których jest 30. Dlatego też w Brukseli funkcjonują sieci, które zajmują się monitorowaniem i składaniem aplikacji tylko w wybranych politykach Unii Europejskiej. ERRIN zajmuje się monitorowaniem i składaniem aplikacji w takich politykach, jak przedsiębiorczość, innowacyjność, konkurencyjność gospodarki. W związku z tym, Biuro płaci za uczestnictwo w tej sieci w zamian za to, że nie musi uczestniczyć w bardzo kosztownych i pracochłonnych procesach pisania całościowej aplikacji i zabiegania o lobbing żeby ta aplikacja została przyjęta. Dlatego przynależność i współpraca z tą siecią będzie oszczędnością czasu i pieniędzy, ponieważ Biuro nie jest w stanie samodzielnie pozwolić sobie na działania w tym zakresie. Radny Bogdan Lewandowski stwierdził, iż powiało grozą, gdy kierownik Denis Dembek cytował wicemarszałka Edwarda Hartwicha. Powiało sensacją, gdy powołując się na Ministra Sikorskiego, zapowiedział na Białorusi w tym roku wydarzenia, które zmienią bieg rzeczy. Zapytał, czy Minister Sikorski ujawnił rąbka tajemnicy, jakie to będą wydarzenia? Poprosił również o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie Kazachstanu i wizyty radnego Pawła Jankiewicza w Stanach Zjednoczonych. Podziękował również za wystąpienie wicemarszałka Korolki. Jednak zacytował punkt trzeci porządku obrad XLII sesji Sejmiku i poprosił, aby porządek obrad nie rozmijał się ze stanem faktycznym. Radny Paweł Jankiewicz wyraził uznanie dla radnego Lewandowskiego w związku z troskliwym zainteresowaniem jego wizytami zagranicznymi. Pokreślił, iż jako Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa, ma za zadanie inicjowanie kontaktów z Polonią i organizacją biur informacyjnych wśród dużych skupisk polonijnych, a wizyta w Stanach Zjednoczonych właśnie to miała na celu. Radny Paweł Jankiewicz przypomniał również radnemu Lewandowskiemu, iż w czasie poprzedniej kadencji ( za waszych rządów ) prowadzenie Biura 15

16 Informacyjnego w Dusseldorfie kosztowało ponad 120 tys. zł rocznie. Podkreślił, iż informacje o naszym województwie trzeba przekazywać jak najtańszymi metodami. Dodał również, iż raport o swojej wizycie i jej celach przekazał do Zarządu. Radnemu Lewandowskiego może również przekazać raport dotyczącego jego wizyty zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Brukseli. Zreferował również swój pobyt w Chicago. Podkreślił, jak niskimi kosztami udało się mu poszerzyć zakres promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poprosił Marszałka o poważne potraktowanie sugestii, które zawarł w swoim raporcie. Radna Lucyna Andrysiak podkreśliła, iż myślenie unijne to specyficzny sposób postrzegania rzeczywistości, a staże, czy możliwość pracy urzędników w BIWKP w Brukseli pomogłaby im zrozumieć unijny sposób funkcjonowania. W związku z tym, zwróciła się więc z prośbą do Przewodniczącego Sejmiku, jak i do Marszałka, aby na spotkaniach z przedstawicielami samorządów lokalnych promowali możliwość podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników w tym zakresie. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora oznajmił, iż pod koniec sesji Sejmiku przedstawi planowany cykl spotkań samorządowców wojewódzkich z pozostałymi samorządowcami niższego szczebla. Dodał, iż podnoszenie tego tematu jest niezwykle ważne gdyż może pojawić się inicjatywa stypendiów fundowanych przez samorządy w celu ukształtowania urzędników w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej, czy dysponowania funduszami unijnymi. Poprosił, aby pamiętać o tej tematyce w trakcie planowania tychże spotkań. Radny Jan Szopiński zaapelował do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowanie szczegółowych i czytelnych zasad wyłaniania młodzieży szkolnej i akademickiej, która bierze udział w wyjazdach finansowanych przez Urząd Marszałkowski. Powiedział, iż nie jest prawdą, że jakaś grupa zgłasza się do Marszałka, aby z nimi pojechał, i oni sami finansują swój wyjazd, a Marszałek jedzie za pieniądze samorządowe. Powiedział, iż w przypadku wyjazdu młodzieży do Jerozolimy, samorząd województwa pokrywał jakąś część ich kosztów (nie wie jaką). Zapytał również Marszałka Piotra Całbeckiego, w jakim celu odbyła się polityczna manifestacja Zarządu, jak również samego Marszałka, w marcu ubiegłego roku oraz specjalny komunikat oznajmujący, iż umowa z Regionem Hubei nie została podpisana za względu na sytuację polityczną w Chińskiej Republice Ludowej, skoro nie podpisanie umowy miało charakter ściśle merytoryczny. Zapytał więc, który z Panów mija się z prawdą, pan Marszałek, czy pan Dembek? Powiedział, że nie godzi się wprowadzać radnych w błąd, ani nie godzi się z dramatu rozgrywającego się w Chińskiej Republice Ludowej budować autorytetu politycznego. Zapytał także o to, czy studenci odbywający staże w BIWKP w Brukseli korzystali z dofinansowań przy pisaniu prac? Czy było to finansowane ze środków Województwa czy ich własnych? Radny Bogdan Lewandowski zapytał kierownika Denisa Dembka, w związku ze sporządzonym przez radnego Jankiewicza raportem na temat wizyty w Chicago, jak ta wizyta została ocenione przez Zarząd i jakie dała efekty oraz czym zaowocuje w przyszłości? Kierownik Denis Dembek opowiedział na pytanie o Białoruś. Powiedział, iż Minister Sikorski mówiąc o wydarzeniach na Białorusi miał na myśli wydarzenia, które mogą zmienić pewien układ. Wspomniał również o tym, iż Minister Sikorski odniósł się do zaskoczenia, jakie Białoruś wykazała 16

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku.

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku. PROTOKÓŁ NR VIII/11 z VIII zwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2010 2014 w dniu 11 kwietnia 2011 roku Sala Kolumnowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI (20.02.2006 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 14 05 Zbigniew Wieczorek, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: 11.30 Godz. zamknięcia sesji: 13.10 Dnia 23 lipca 2012 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

Metody prowadzenia konsultacji społecznych

Metody prowadzenia konsultacji społecznych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek Metody prowadzenia konsultacji społecznych Częstochowa 2014 Recenzent JERZY MIZGALSKI Redaktor naczelny Wydawnictwa ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu.

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu. Protokół Nr OR.IV.0051-028/08 z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 30 października 2008 roku w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Listy obecności: radnych, przewodniczących

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń. Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych

Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń. Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych Kraków 2011 Wspolpracujemy.indd 1 2012-01-04 13:41:16 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Kraków

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 48 dniach 29 i 30 stycznia Warszawa 2014 r. 48 dniach 29 i 30 stycznia 48 dniach 29 i 30 stycznia 1. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks wyborczy.

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku Sesja nr XXXIII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 30 marca 2009 roku w godzinach od 11.00 20.30 w

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.

Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: 10.50 Godz. zamknięcia sesji: 17.15 Dnia 24 września 2012 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE

38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE KANCELARIA SEJMU / NR 34 (670) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 31 MARCA 2009 R. 38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE Na okładce:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 6 /2011. z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r. PROTOKÓŁ NR 6 /2011 z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r. Skład posiedzenia Senatu: 27 profesorów i doktorów habilitowanych 22 - obecnych 11 przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 Protokół Nr V z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy Dariusz

Bardziej szczegółowo