integracji z Unią Europejską.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "integracji z Unią Europejską."

Transkrypt

1 Agencja Rynku Rolnego wraz z Sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konferencję naukowo-edukacyjną poświęconą problemom ogólnie ujętym w jej tytule Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. Odbędzie się ona w dniach 7-8 kwietnia 2003 r. Patronat nad nią objął Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu RP, a gospodarzem Konferencji będzie Pan Adam Tański Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Naszym zamiarem jest, aby forum to, w czasie bezpośrednio poprzedzającym referendum, umożliwiło szeroką wymianę poglądów na temat zmian czekających nasze rolnictwo w związku z wejściem Polski do Zjednoczonej Europy. Planujemy, że weźmie w nim udział ok. 300 osób spośród beneficjentów działań ARR, przedstawicieli samorządów branżowych i terytorialnych, naukowców, ekspertów polskich i zagranicznych oraz pracowników Agencji. Ważnym elementem konferencji będzie prezentacja wyników badania opinii reprezentatywnych grup rolników i przedsiębiorców rolnych na temat oceny warunków akcesji w dziedzinie rolnictwa oraz przewidywań związanych z prowadzeniem działalności rolniczej i produkcyjnej po akcesji. Publikacja, którą oddajemy do Państwa rąk zawiera materiały przygotowane przez wybitnych znawców poszczególnych zagadnień pracowników nauki, polityków i działaczy gospodarczych skupionych wokół Agencji Rynku Rolnego. Pragną oni w ten sposób wnieść swój wkład w niezmiernie trudny proces, jakim jest dostosowywanie polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej. Zawiera ona referaty, podzielone na trzy grupy tematyczne, zgodne z trzema sesjami konferencji, a mianowicie: 1. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską. 2. Kierunki zmian na podstawowych rynkach rolnych. 3. Agencja Rynku Rolnego w systemie instytucjonalnego otoczenia rolnictwa. Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie Agencji Rynku Rolnego Wiedza naszego społeczeństwa, a szczególnie środowisk wiejskich, o istocie zjednoczenia z Unią Europejską jest ciągle bardzo mała. Mamy więc nadzieję, że nasza konferencja będzie ważnym głosem w ogólnonarodowej dyskusji nad niezmiernie trudnymi sprawami, jakim jest przygotowanie polskiego rolnictwa do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej, a publikacja, którą macie Państwo przed sobą przyczyni się do sprawnego jej przeprowadzenia. Efekt konferencji zamieścimy w publikacji książkowej, którą zamierzamy bezpłatnie rozesłać do szkół i uczelni rolniczych, samorządów terytorialnych i branżowych oraz instytucji obsługujących wieś i rolnictwo. Całe nasze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez hojności sponsorów konferencji oraz wysiłku wielu ekspertów i pracowników Agencji Rynku Rolnego. Wszystkim Serdecznie Dziękujemy. Komitet Organizacyjny

2 RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Dzień I godz Otwarcie godz Sesja I: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską P r z e r w a godz Sesja II: Kierunki zmian na podstawowych rynkach rolnych Dzień II godz Sesja III: Agencja Rynku Rolnego w systemie instytucjonalnego otoczenia rolnictwa P r z e r w a godz Podsumowanie i zakończenie Konferencji 2

3 3

4 Komitet organizacyjny SPIS TREŚCI 5 List Marszałka Sejmu 7 SESJA I: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską SESJA II: Kierunki zmian na podstawowych rynkach rolnych 3 Wystąpienie inauguracyjne - Misja i zadania Agencji Rynku Rolnego Ryszard Pazura, Stanisław Kopeć Integracja i globalizacja a rozwój polskiego rolnictwa Dr Roman Sobiecki Interwencjonizm państwowy w rolnictwie: dlaczego był, jest i będzie Prof. Jerzy Wilkin Kwestie zawodności interwencji w rolnictwie Prof. Andrzej Kowalski, Prof. Włodzimierz Rembisz Zmienna rola interwencjonizmu w podlegającej ewolucji Wspólnej Polityce Rolnej UE Dr Władysław Piskorz Wpływ integracji na sytuację ekonomiczną polskich gospodarstw Prof. Wojciech Józwiak Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym przed i po zjednoczeniu Polski z Unią Europejską Prof. Eugeniusz Gorzelak O naturze rynku rolnego w warunkach transformacji Prof. Augustyn Woś Rynek zbóż w pierwszych trzech latach po akcesji Polski do Unii Europejskiej Dr Michał Kisiel Rynek mięsa czerwonego w latach Prof. Jan Małkowski Mgr Danuta Zawadzka Dostosowanie polskiego rynku drobiarskiego do warunków Unii Europejskiej Dr Grzegorz Dybowski Dostosowanie polskiego rynku mleczarskiego do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej Prof. Zygmunt Smoleński

5 SESJA III: Agencja Rynku Rolnego w systemie instytucjonalnego otoczenia rolnictwa Dostosowanie polskiego rynku owoców i warzyw do wymogów Unii Europejskiej Dr Bożena Nosecka Polski rynek cukru w procesie dostosowań do funkcjonowania w Unii Europejskiej Dr Łucja Chudoba Rynek rzepaku stan obecny i przewidywane zmiany w pierwszych latach po integracji z UE Dr Ewa Rosiak Dostosowanie polskiego rynku ziemniaków do wymogów Unii Europejskiej - konsekwencje Wiesław Dzwonkowski Rozwój przetwórstwa produktów rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską Prof. Roman Urban Handel artykułami rolno-spożywczymi po uzyskaniu członkostwa Dr Janusz Rowiński Finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich po integracji z Unią Europejską Prof. Stanisław Kowalczyk Przygotowanie ARR do wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Waldemar Sochaczewski Agencja Rynku Rolnego w systemie wspomagania rolnictwa Prof. Andrzej Kowalski, Prof. Włodzimierz Rembisz ARR jako agencja płatnicza w rozumieniu prawa Unii Europejskiej Dr hab. Eugeniusz Sobczak System zarządzania ARR w ujęciu normy ISO 9001:2000 Dr Paweł Dakowski Realizacja funkcji informacyjnej przez Agencję Rynku Rolnego po akredytacji Prof. Stanisław Stańko Sponsorzy konferencji 285 4

6 Patronat konferencji Marszałek Sejmu RP Marek Borowski Gospodarz konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Tański Współorganizatorzy konferencji Szkoła Główna Handlowa Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Instytut Badania Opinii Rynku PENTOR Komitet organizacyjny konferencji Przewodniczący Prof. Eugeniusz Gorzelak SGH Zastępcy Stanisław Kopeć Poseł na Sejm RP Prof. Andrzej Kowalski SGH, IERiGŻ Sekretarz Stanisław Potyra ARR Członkowie Dr Jerzy Głuszyński Pentor Prof. Stanisław Kowalczyk SGH Prof. Jan Małkowski IERiGŻ Dr Roman Sobiecki SGH Waldemar Sochaczewski ARR Prof. Stanisław Stańko ARR Patroni medialni Polskie Radio S.A. TVP3 Regionalna 5

7 6

8 Warszawa,19 lutego 2003 r. MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej" Z satysfakcją objąłem patronat nad międzynarodową konferencją Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej". Organizatorzy tej konferencji podjęli się zadania równie pilnego, co trudnego. U progu naszego członkostwa w Unii Europejskiej coraz częściej zdajemy sobie bowiem sprawę, przed jak wielką szansą, ale i wyzwaniem, stanęła polska gospodarka, w tym zwłaszcza polskie rolnictwo i wieś. Tej szansy nie możemy zmarnować. Dlatego też potrzebna jest publiczna dyskusja dotycząca problemów związanych z dostosowywaniem polskiego rynku rolnego do wymogów unijnych. Polska jako stosunkowo duży kraj członkowski przyszłej rozszerzonej Europy, mający duży sektor rolny i zadania związane z jego restrukturyzacją, powinna wykorzystać szansę aktywnego udziału we współkształtowaniu europejskiej polityki rolnej. Niewątpliwie o jakości polskiego członkostwa w Unii decydować będą nie tylko warunki wynegocjowane i zapisane w Traktacie Akcesyjnym, lecz również umiejętność czynnego i świadomego włączenia się od pierwszej chwili w zintegrowany system europejski. Cieszę się zatem, że ta konferencja skupiać się będzie na tym pilnym problemie. Rzetelna wiedza to podstawa do jak najlepszego wykorzystywania nowych możliwości. Mam też nadzieję, że Państwa dyskusja stanowić będzie istotny przyczynek do lepszego przygotowania naszego kraju do członkostwa w Unii, czego oczywiście - i Państwu i sobie -gorąco życzę. 7

9 Misja i zadania Agencji Rynku Rolnego Misja i zadania Agencji Rynku Rolnego RYSZARD PAZURA Prezes Agencji Rynku Rolnego STANISŁAW KOPEĆ Poseł na Sejm RP O potrzebie regulacji sektora rolnego w zgodzie z długofalowym działaniem mechanizmu rynkowego decyduje szereg czynników omawianych w pracach ekonomistów specjalizujących się w problematyce rolnej. Praktyka funkcjonowania wielkich rynków rolnych, w tym także wspólnego rynku Unii Europejskiej przekonuje o potrzebie długofalowych uregulowań. Regulacja sektora rolnego obejmuje wiele obszarów. Do najważniejszych należą regulacje określające ustrój rolny, a więc rozwiązania prawno-organizacyjne określające zasady własności i dziedziczenia, zasady obrotu ziemią i zasady dzierżaw rolnych. Bardzo istotną rolę odgrywają przejrzyste zasady obciążeń finansowych produkcji i obrotu rolnego, a także zasady ubezpieczeń społecznych rolników i ich rodzin. We współczesnych gospodarkach reguluje się też poszczególne rynki rolne. W Polsce wiele tych spraw nie jest jeszcze uregulowanych w sposób gwarantujący przejrzystość funkcjonowania rynków rolnych, choć z drugiej strony znaczna część instytucji funkcjonujących w sektorze rolnym uległo już poważnym i pozytywnym przekształceniom. Rządy współczesnych państw regulują sektor rolny, chociaż w różny sposób i za pomocą różnych instrumentów. Stosowane są rozwiązania powszechnie znane oraz specyficzne tylko dla tego rynku. Można je generalnie podzielić na trzy grupy: środki służące podtrzymywaniu cen rolnych, płatności bezpośrednie (kompensacyjne) oraz kontrola podaży produktów rolnych. Instrumenty te nie są doskonałe, jednak ich łączne stosowanie przybliża osiągnięcie celu, jakim jest stabilizacja rynku i kształtowanie odpowiednich relacji dochodów. Polityka interwencyjna powinna ułatwić rozwój rynku odzwierciedlającego relacje popytu i podaży oraz zwiększanie konkurencji na rynkach międzynarodowych. Ochronę natomiast dochodów ludności rolniczej tworzą płatności bezpośrednie, dzisiaj 9

10 Ryszard Pazura powiązane z określoną wielkością produkcji, a także inne instrumenty wsparcia bezpośredniego. Wspomniane instrumenty stosowane są szeroko w ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej, która w najbliższej przyszłości obejmie także polskie rolnictwo. W Polsce regulacje sektora rolnego realizują różne instytucje rządowe i samorządowe. Jedną z nich jest Agencja Rynku Rolnego, która działa w segmencie interwencji rynkowej, której celem jest korygowanie, uzupełnianie, ograniczanie lub wzmacnianie mechanizmu rynkowego. Nie może ona i nie powinna zastępować mechanizmu rynkowego i podmiotów w nim uczestniczących. W naszych warunkach nie zawsze się jednak tak dzieje, gdyż regulacje sektora rolnego nie są kompletne, a zakres instrumentów regulacji zbyt wąski. Powoduje to, że skuteczność interwencji nie jest wielka, a ponadto zbyt często instrumenty interwencji, np. ceny, wykorzystuje się do realizacji innych niż stabilizacja rynku celów. Zadaniem Agencji Rynku Rolnego, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o jej utworzeniu (Dz.U. z 1997 r. nr 142, poz. 951 z późn. zm.), jest realizowanie interwencyjnej polityki rolnej państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa. Misja tak sformułowana oznacza działanie na rzecz stabilizacji rynków rolnych, co wymaga stabilnych i przejrzystych zasad działania oraz równoważenia interesów ekonomicznych poszczególnych grup producentów rolnych, przedsiębiorców, hurtowników i przetwórców, eksporterów i importerów, detalistów i konsumentów. Chodzi więc o równoważenie satysfakcji ekonomicznej wszystkich grup społecznych występujących na szeroko rozumianym rynku rolnym, począwszy od producenta rolnego a skończywszy na konsumencie żywności. Ochrona dochodów uzyskiwanych z rolnictwa to zadanie nie tylko i nie tyle interwencji rynkowej, ile całej polityki rolnej i instytucji ją realizujących. W średniookresowej perspektywie, w polskich warunkach makroekonomicznych ochrona ta oznacza (również w zakresie interwencji rynkowej) działanie na rzecz powstrzymywania tendencji relatywnego spadku dochodów efektywnie funkcjonujących gospodarstw rolnych, a następnie zmianę i poprawę relacji dochodowych. Interwencja na rynkach rolnych jest, co prawda ważnym, ale tylko jednym z wielu mechanizmów prowadzących do tego celu. Po wejściu Polski do wspólnego rynku europejskiego, realizowanie tych celów przez ARR będzie przebiegało według zasad tam obowiązujących. Agencja Rynku Rolnego przekształci się w agencje płatniczą i stanie się odpowiedzialna za wypełnianie trzech podstawowych funkcji: wdrażającej ARR będzie odpowiedzialna za prawidłową implementację prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego administrowania mechanizmami WPR, w zakresie interwencji na rynkach rolnych, płatniczej ARR będzie zobowiązana do realizowania płatności, prowadzenia rachunków bankowych oraz nadzoru i kontroli wydatkowanych środków finansowych zgodnie z wymogami Sekcji Gwarancji Funduszu EAGGF (właściwe 10

11 Misja i zadania Agencji Rynku Rolnego realizowanie tej funkcji ma także na celu zapobieganie nadużyciom i przeciwdziałanie oszustwom), informacyjnej ARR będzie instytucją przekazującą informacje między Komisją Europejską a uczestnikami mechanizmów WPR. Agencja odpowiedzialna będzie za stałe monitorowanie zmian w prawodawstwie wspólnotowym, zgłaszanie propozycji zmian do legislacji UE, w tym zainicjowanych przez beneficjentów, oraz bieżące informowanie ich o działaniach i decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty. Bardzo istotna szczególnie w okresie przejściowym będzie również funkcja szkoleniowo-edukacyjna skierowana do beneficjentów WPR. Obecnie, zgodnie z ustawą o utworzeniu i Statutem ARR, do zadań Agencji należą: interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych oraz ich przetworów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, gromadzenie i gospodarowanie państwowymi rezerwami produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych w ramach określonych zadań oraz przeznaczonych na ten cel środków finansowych, udzielanie poręczeń kredytów, z wyjątkiem kredytów inwestycyjnych, przedsiębiorcom realizującym zadania zlecone przez Agencję, podejmowanie innych działań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie regulacji rynków rolnych. Są nimi również: analizowanie rynku produktów rolnych i żywnościowych, przedstawianie Radzie Ministrów: propozycji regulacji organizacyjno-prawnych w zakresie funkcjonowania rynku produktów rolnych i żywnościowych, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki propozycji dotyczących regulacji handlu zagranicznego w zakresie produktów będących przedmiotem działalności interwencyjnej Agencji, inicjowanie i udział w działaniach organizacyjnych mających na celu rozwój rynku produktów rolnych i żywnościowych. Zadania te realizowane są zgodnie z: programem działań interwencyjnych uchwalanym przez Radę Ministrów, tzw. ustawami sektorowymi, regulującymi rynki rolne; dotyczy to obecnie rynku mleka i jego przetworów, cukru, skrobi ziemniaczanej, tytoniu, owoców i warzyw, suszu paszowego oraz chmielu. uchwałami Rady Ministrów powierzającymi Agencji realizację określonych zadań związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem rynku produktów rolnych i żywnościowych. 11

12 Ryszard Pazura Przyszłe zadania Agencji wynikają z charakteru i kształtu Wspólnej Polityki Rolnej. Kraje członkowskie Unii zobowiązane są bowiem zapewnić skuteczne wdrożenie regulacji WPR i przestrzeganie stawianych wymogów. Służy temu system instytucjonalny, ustanawiany w celu realizowania instrumentów polityki interwencyjnej. Zgodnie z nim państwa członkowskie powinny: stworzyć infrastrukturę administracyjną niezbędną do wdrożenia przepisów Wspólnoty, powołać wyspecjalizowane agencje zarządzające środkami finansowymi wypływającymi z budżetu Wspólnoty (agencje płatnicze), uzyskać ich akredytację i odpowiadać za ich bieżące funkcjonowanie, zgromadzić środki finansowe zapewniające płynną realizację zadań agencji w okresach poprzedzających napływ odpowiednich sum z budżetu Wspólnoty. W Polsce jedną z agencji płatniczych będzie Agencja Rynku Rolnego. Zgodnie z ustawą z 16 lutego 2001 roku o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. nr 29, poz. 320), minister właściwy do spraw finansów publicznych przeprowadzi do dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej postępowanie mające na celu potwierdzenie spełniania przez Agencję Rynku Rolnego funkcji agencji płatniczej, w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie wykonywania zadań dotyczących regulacji rynków rolnych. Uzyskanie akredytacji oznacza formalne uznanie gotowości agencji płatniczej do prawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa (EAGGF). Agencja Rynku Rolnego będzie odpowiadała za realizowanie określonych przez ministra rolnictwa mechanizmów WPR z wyjątkiem płatności bezpośrednich oraz środków towarzyszących kierowanych bezpośrednio do producentów rolnych. Oznacza to, że bezpośrednimi beneficjentami ARR jako agencji płatniczej będą przede wszystkim przedsiębiorstwa, a rzadziej rolnicy. Oznacza to również, że zakres, skala oraz formy oddziaływania ARR jako agencji płatniczej na rynek rolny ulegną znacznemu rozszerzeniu. Obecnie działania interwencyjne prowadzone są na 8-10 rynkach, a docelowo obejmować będą ponad 20 grup towarowych regulowanych około 50 mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej. Po akcesji część z dotychczas realizowanych przez Agencję mechanizmów nie będzie stosowana, a wprowadzone zostaną inne formy wsparcia rynku wewnętrznego. Zmienią się też zasady interwencji. Agencja Rynku Rolnego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej odpowiedzialna będzie za: interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów, stosowanie systemu dopłat do prywatnego przechowywania produktów, wdrażanie regulacji handlowych, w tym systemu licencji importowych i eksportowych oraz refundacji i opłat eksportowych, administrowanie systemami kwotowania produkcji wybranych produktów, takich jak mleko, cukier, skrobia ziemniaczana, tytoń, 12

13 Misja i zadania Agencji Rynku Rolnego stosowanie subwencji wspierających popyt wewnętrzny, w tym subwencji do przetwórstwa oraz sprzedaży po obniżonych cenach produktów organizacjom non-profit, wprowadzanie wymaganego systemu kontroli jakości produktów objętych działaniami interwencyjnymi, stosowanie systemu finansowo-księgowego dla potrzeb mechanizmów wsparcia rynkowego, zgodnego z wymogami Sekcji Gwarancji EAGGF, w tym systemu kontroli przestrzegania wymogów rozliczania tego funduszu. Należy podkreślić, że działania ARR będą uzależnione od decyzji Komisji Europejskiej. Z tego powodu zmieni się dotychczasowy sposób podejmowania decyzji. ARR jako agencja płatnicza zachowa swoją suwerenność, ale jednocześnie będzie zobowiązana do przekazania części dotychczasowych kompetencji ponadnarodowym organom Wspólnoty. Agencje płatnicze czy inne organy narodowe będą wnioskować o uruchomienie określonego programu interwencyjnego. Jednak decyzje o ich uruchomieniu podejmować będzie Komisja Europejska po analizie sytuacji na rynkach rolnych. Zadaniem agencji będzie wtedy sprawna, szybka i prawidłowa realizacja danego programu zgodnie z zasadami UE. Oprócz zadań wynikających z realizacji instrumentów WPR agencje płatnicze mogą także realizować inne zadania z zakresu programów krajowych. Przewiduje się, że ARR nadzorować będzie państwowe rezerwy żywności oraz promocję spożycia artykułów rolnych, w tym przede wszystkim mleczarskich. Przekształcenie ARR w agencję płatniczą, działającą zgodnie z rozporządzeniami UE, wymaga działań w wielu obszarach. Są one różnorodne i dotyczą właściwego jej funkcjonowania pod względem organizacji, administracji, systemu kontroli i prowadzenia dokumentacji. Najważniejsze kryteria, które należy spełnić, by uzyskać akredytację, dotyczą: podstaw formalnych ustalających prawa i odpowiedzialność, podziału obowiązków (rozdział kompetencji), pisemnych procedur i instrukcji na wszystkich poziomach, czynności kontrolnych przed realizacją płatności, procedur płatności (postępowanie w sprawie dokonania płatności), procedur księgowania, ochrony danych komputerowych oraz kontroli. Oprócz podstaw formalnych określających kompetencje, obowiązki i zakres odpowiedzialności, szczególnie w stosunku do funduszu EAGGF, w Agencji musi być także formalnie określona struktura organizacyjna i funkcjonalna. Struktura ta powinna zapewniać podział obowiązków w zakresie: autoryzacji, realizowania i księgowania płatności. Rozdział zadań i obowiązków powinien być taki, aby żaden z urzędników nie odpowiadał kompetencyjnie za więcej niż jedną z nich. Jednocześnie żaden z urzędników nie powinien wykonywać tych zadań bez kontroli ze strony innego. Zakres odpowiedzialności każdego powinien być zdefiniowany na piśmie, włącznie z określeniem, w jakich granicach finansowych jest upoważniony działać. 13

14 Ryszard Pazura Każda jednostka organizacyjna ARR musi posiadać aktualne procedury, tj. całokształt przepisów i zasad regulujących postępowanie. Wnioski mogą być akceptowane do płatności wyłącznie po przeprowadzeniu wymaganych kontroli sprawdzających, pod kątem ich zgodności z przepisami. W zakresie rejestrowania informacji muszą istnieć procedury zapewniające, żeby każda zmiana w rozporządzeniach Wspólnoty, a w szczególności zakres i stawki stosowanej pomocy (np. wysokość subsydiów eksportowych), były rejestrowane, zaś instrukcje, bazy danych i metryczki kontroli szybko aktualizowane. Agencja musi dysponować wewnętrzną służbą audytową oraz posiadać wyspecjalizowaną służbę techniczną. Zadaniem audytu wewnętrznego jest obiektywna i profesjonalna działalność, w wyniku której kierownictwo Agencji otrzymuje niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie realizacji wytyczonych celów oraz przyjętego systemu kontroli wewnętrznej mającego zapewnić ekonomiczne, efektywne i zgodne z prawodawstwem unijnym i krajowym wykorzystanie środków finansowych. Wymogi akredytacyjne nakładają na ARR obowiązek stworzenia struktury organizacyjno-funkcjonalnej, która zapewni właściwe, zgodne z prawodawstwem UE, wydatkowanie środków z funduszu EAGGF. Przewidujemy zatem podział Centrali, a także w określonym zakresie Oddziałów Terenowych, na następujące jednostki: komórki organizacyjne realizujące mechanizmy WPR: Biuro Produktów Roślinnych, Biuro Mięsa, Biuro Cukru, Biuro Produktów Mleczarskich, Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą, a także Biuro Integracji Europejskiej i Zespół Akredytacji, Biuro Rezerw Państwowych, komórki wspomagające: Biuro Analiz i Programowania, Biuro Administracyjno- Organizacyjne, Biuro Finansowo-Księgowe, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Teleinformatyki, Biuro Prawne, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zespół Promocji i Wydawnictw oraz wyodrębnione stanowiska, komórki kontroli i audytu: Biuro Audytu Wewnętrznego, Biuro Kontroli Wewnętrznej, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych. Agencja posiada szczegółowe programy przygotowania do pełnienia funkcji agencji płatniczej. Określone w nich zostały także harmonogramy realizacji zadań, między innymi: przygotowanie ksiąg procedur dla poszczególnych mechanizmów WPR, przygotowanie ksiąg procedur horyzontalnych (zarządzania dokumentami i zapisami, rejestracji uczestników, zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rotacji lub wzmożonego nadzoru nad stanowiskami wrażliwymi), opracowanie ksiąg procedur dla systemu finansowo-księgowego służącego realizacji zadań wynikających z mechanizmów WPR, 14

15 Misja i zadania Agencji Rynku Rolnego budowę systemu komputerowego obsługującego wybrane mechanizmy WPR oraz opracowanie ksiąg procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych, opracowanie ksiąg procedur niezbędnych do działań audytu wewnętrznego. W procesie przygotowania do funkcjonowania agencji płatniczej niezbędne jest realizowanie szeregu działań prawno-administracyjnych. Część z nich leży w kompetencjach ARR, ale niektóre wymagają działań organów rządowych. Projekt ustawy o obsłudze i wydatkowaniu środków pochodzących z funduszu EAGGF, określeniu kompetencji i odpowiedzialności za stosowanie mechanizmów WPR dla agencji płatniczych został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozwiązania wymaga określenie możliwości i zakresu delegowania funkcji, dostosowania wymagań jakościowych dla produktów objętych działaniami interwencyjnymi do wymogów UE, a także określenie roli jednostek zewnętrznych wykonujących zadania delegowane oraz instytucji uczestniczących w realizacji zadań wynikających z prawodawstwa UE. Działania organizacyjne obejmują przygotowanie ksiąg procedur niezbędnych do administrowania mechanizmami WPR oraz skuteczne i efektywne stosowanie mechanizmów WPR w pełnej zgodności z prawem wspólnotowym oraz krajowym. Przygotowanie ksiąg procedur dla poszczególnych mechanizmów WPR obejmuje między innymi: modele organizacyjno-funkcjonalne, plany kontroli, księgi procedur szczegółowych dotyczących zasad funkcjonowania mechanizmu oraz instrukcje biurowe. Księgi procedur horyzontalnych obejmują przede wszystkim: zakresy zadań i obowiązków, rejestrowanie uczestników, zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym: procedury naboru, szkolenia pracowników nowo przyjętych, oceny pracowników, wzmożony nadzór na stanowiskach wrażliwych, zastępstwo w przypadku nieobecności pracowników na stanowiskach wrażliwych). Księgi procedur dla systemu finansowo-księgowego służyć będą realizacji zadań wynikających z mechanizmów WPR. Obejmują one księgi procedur w zakresie: płatności, ewidencji księgowej, administrowania rejestrem wierzytelności, administrowania zabezpieczeniami, planowania i sprawozdawczości, planów i ksiąg procedur kontroli realizowanych działań finansowych. Mają one zapewnić rozdział działań związanych z dokonaniem zapłaty, księgowaniem oraz administrowaniem wierzytelnościami i zabezpieczeniami. System finansowo-księgowy współpracować będzie z systemami informatycznymi obsługującymi mechanizmy WPR oraz będzie obejmować swoim zasięgiem Centralę i oddziały terenowe ARR poprzez zintegrowany system informatyczny. Budowa systemu komputerowego obsługującego wybrane mechanizmy WPR oraz opracowanie ksiąg procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych ma za zadanie wspomagać działania interwencyjne, system finansowo-księgowy dla potrzeb 15

16 Ryszard Pazura mechanizmów WPR, zgodny z wymogami funduszu EAGGF, a także system gwarancji (zabezpieczeń), w tym podsystem kontroli przestrzegania wymogów WPR. Księgi procedur niezbędnych do działań audytu wewnętrznego będą regulować całość działań z zakresu planowania, prowadzenia i raportowania. Dokumenty składające się na pakiet akredytacyjny zostaną przekazane ministrowi finansów w lipcu 2003 roku. Podjęcie przez ARR funkcji agencji płatniczej wymaga przygotowania podstaw prawnych. Powinny obejmować one zarówno ustawy dotyczące funkcjonowania ARR jak i stosowanie poszczególnych instrumentów WPR. Powinny także zostać określone ramy prawne oraz zasady delegowania funkcji przez Agencję do innych jednostek (delegowanie funkcji ustawą, delegowanie funkcji w drodze umów). Konieczne są akty prawne (ustawy lub rozporządzenia), które wprowadzałyby w Polsce zasady organizacji poszczególnych rynków rolnych (wraz z delegowaniem funkcji kontrolnych) oraz precyzowały niektóre postanowienia (np. minimalną partię zboża w zakupach interwencyjnych, minimalną partię skierowaną do prywatnego przechowalnictwa itp.). Wprowadzone w życie tzw. ustawy sektorowe, np. ustawa z 29 listopada 2000 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, są podstawą realizacji przez ARR określonych działań interwencyjnych. Jednak w wielu wypadkach zapisy ustawowe są zbyt ogólne, niejednoznaczne. Nie zawsze określają jednoznacznie kompetencje w sposób przejrzysty i zapewniający efektywne stosowanie poszczególnych mechanizmów przez ARR. Ponadto, niektóre mechanizmy WPR zostały tylko częściowo uregulowane (dopłaty do produkcji surowca tytoniowego) lub nie zostały w ogóle uregulowane ustawowo, np. subwencjonowanie produkcji skoncentrowanego moszczu winogronowego. Ważnym zagadnieniem będzie także doprowadzenie do pełnej zgodności standardów jakościowych i sposobów oceny produktów objętych działaniami interwencyjnymi i rezerwami państwowymi ze stosowanymi w krajach UE. Będzie to wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w przepisach prawnych. Jest to warunek przygotowywania uczestników rynków do wymogów jakościowych stosowanych na poszczególnych rynkach. Od uczestników rynku wymagać to jednakże będzie zwiększenia wydatków (w tym również inwestycyjnych). 16

17 SESJA I: MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA W PROCESIE INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

18 Integracja i globalizacja a rozwój polskiego rolnictwa Integracja i globalizacja a rozwój polskiego rolnictwa Dr ROMAN SOBIECKI Katedra Analizy Rynków i Konkurencji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1. Wprowadzenie Myśl globalnie, działaj lokalnie Rolnictwo jako dział gospodarki narodowej jest jednym z ogniw całej gospodarki. Oznacza to, że z jednej strony samo oddziaływuje na ogólne procesy społecznogospodarcze, a z drugiej strony jest obiektem oddziaływania całej gospodarki. Dlatego też rozwój rolnictwa nie zależy tylko od samego rolnictwa i najbliższego jego otoczenia. W coraz większym stopniu na rozwój rolnictwa mają wpływ czynniki spoza rolnictwa, a nawet spoza gospodarki narodowej jednego kraju. Rozwój rolnictwa polskiego i poprawa jego konkurencyjności zdeterminowana jest obecnie przede wszystkim procesami globalizacji i integracji Polski z Unią Europejską. To właśnie te dwa procesy stanowią dla polskiego rolnictwa nie tylko bierne tło, ale wyznaczają warunki koniecznych zmian umożliwiających poprawę jego konkurencyjności. Trzeba przy tym zaznaczyć, że każdy z tych procesów oddziaływuje w sposób odmienny. Zamiarem autora jest próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego o rozwoju polskiego rolnictwa i jego konkurencyjności, w ogromnym stopniu decydować będą czynniki spoza rolnictwa: integracja Polski z Unią Europejską oraz globalizacja gospodarki? Nasilenie konkurencji na rynku rolnym, a w konsekwencji sytuacja ekonomiczna konkurujących podmiotów, zależy nie tylko od ich liczby. W bardzo dużym stopniu zależy od światowych relacji popytu i podaży artykułów rolnych. Światowy rynek produktów rolno-spożywczych jest rynkiem trwale nadwyżkowym. Podaż przewyższa popyt, pomimo głodujących 0,8-1 mld ludzi na świecie. Na nadwyżki rynku światowego składają się: rynek nadwyżek z krajów o najlepszych warunkach naturalnych i ekonomicznych dla rolnictwa - USA, Nowa Zelandia, Australia, 17

19 Dr Roman Sobiecki rynek nadwyżek z pozostałych krajów wysoko rozwiniętych, które subsydiują rolnictwo, a zwłaszcza eksport artykułów rolnych, rynek nadwyżek krajów słabo rozwiniętych, które z konieczności eksportują produkty rolne, konkurujące bardzo niską ceną, będącą konsekwencją bardzo niskiej opłaty pracy rolników (kraje te stosują dumping socjalny). Nadwyżka podaży nad popytem, z jaką mamy do czynienia na rynku światowych wymusza niski poziom cen artykułów rolnych. Gdyby więc polskie rolnictwo podlegało regułom rynku światowego, to polskie towary rolne byłyby niekonkurencyjne (trudnosprzedawalne) na rynku światowym. Podobnie rzecz miałaby się z produktami rolnymi krajów Unii Europejskiej. Otwarta konkurencja na rynku światowym, będąca przejawem globalizacji, niesie dla polskiego rolnictwa więcej zagrożeń niż szans rozwojowych. Zagrożenia te może neutralizować integracja Polski z Unią Europejską. Rolnictwo unijne też nie jest w stanie sprostać otwartej konkurencji na rynku światowym. Dlatego można powiedzieć, że integrując się z UE wsiedlibyśmy do tego samego wagonu, czyli podlegając tym samym regułom ochronnym, polskie rolnictwo mogłoby liczyć na podobne wsparcie jak rolnictwo unijne. 2. Globalizacja a rozwój polskiego rolnictwa Globalizacją działalności gospodarczej jest dokonujący się na świecie długofalowy proces integrowania się coraz większej liczby krajowych gospodarek ponad granicami państw, dzięki rozszerzaniu wzajemnych powiązań (handlowych, inwestycyjnych, produkcyjnych, kooperacyjnych), w wyniku czego powstaje ogólnoświatowy system ekonomiczny, o dużej współzależności i znaczących reperkusjach działań podejmowanych lub toczących się nawet w odległych krajach. 1 Globalizacja to proces ograniczania barier dla rynkowego mechanizmu alokacji ponad granicami państw. Mówiąc inaczej, proces globalizacji oznacza wzrost swobody przepływu kapitału, towarów, czynników produkcji między krajami. Prowadzi to w konsekwencji do zaniku granic gospodarczych i skokowego wzrostu mobilności czynników produkcji Na przebieg procesów globalizacji największy wpływ mają następujące czynniki: postęp naukowo-techniczny nowe technologie, w tym mikroelektroniczne, nowe produkty, nowoczesne procesy produkcji (zautomatyzowane, wysokowydajne, efektywne metody organizacji zarządzania i marketingu), zmiany w konkurencji międzynarodowej zmiany charakteru popytu, dywersyfikacja podaży, oligopolizacja rynków, przewartościowanie przewag konkurencyjnych, w tym wzrost znaczenia czynnika czasu, jakości, umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia firmy, zmienność trendów rynkowych, liberalizacja przepływów międzynarodowych, w tym kapitałów, technologii, towarów, siły roboczej. 2 1 A. Zorska Integracja Europejska w kontekście globalizacji Zeszyty naukowe KGŚ SGH, Nr 9/2000 ss A. Zorska j.w. 18

20 Integracja i globalizacja a rozwój polskiego rolnictwa Dla procesu globalizacji podstawowe znaczenie ma rewolucja informatyczna, powodująca skokowy postęp w gromadzeniu, przetwarzaniu i przesyłaniu informacji. Ogromną rolę odegrały wynalazki takie jak: komputer, fax, Internet, telefon komórkowy, telewizja satelitarna. Ponadto ważną rolę odegrał, szybko rozwijający się transport, w tym zwłaszcza transport lotniczy. Wyraźny postęp zanotowano również w transporcie morskim pojawienie się olbrzymich zbiornikowców przyczyniło się do zmniejszenia kosztów transportu towarów masowych. Procesowi globalizacji sprzyja liberalizacja warunków przepływów kapitałowych, towarowych i wiedzy. Globalizacja więc oznacza wzrost swobody przepływu kapitału, towarów, wiedzy i ludzi między krajami. Czyli jest to proces stopniowego zaniku granic gospodarczych i jakościowy skok w mobilności czynników produkcji. 3 W światowym handlu, od kilkudziesięciu lat występuje tendencja do liberalizacji. W 1947 roku przeciętne cło na artykuły przemysłowe osiągnęły 40%, to już w latach tylko mniej niż 5%. Zgodnie z Rundą Urugwajską kraje rozwinięte miały obniżyć cła na artykuły przemysłowe poniżej 4%. Ta sytuacja dla polskich gospodarstw aktualnie nie jest korzystna, gdyż ceny na rynkach światowych są generalnie niższe od cen oferowanych przez polskich producentów. Niekorzystny układ cen znajduje swoje odzwierciedlenie w niskiej konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych mierzonej obrotami i saldem obrotów handlowych produktami rolnospożywczymi. Poza Europą i krajami b. ZSRR nasz udział na rynkach światowych jest minimalny. Dalsza liberalizacja handlu międzynarodowego jest poważnym wyzwaniem dla rolnictwa polskiego. W najbliższym czasie będzie to czynnik negatywnie wpływający na konkurencyjność. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż liberalizacja (obustronna) handlu produktami rolnymi z krajami Unii Europejskiej, jeszcze w najbliższym czasie wcale nie musi negatywnie wpływać na konkurencyjność rolnictwa polskiego. W przypadku wielu produktów może być nawet korzystna (np. zwierzęta żywe, mięso i przetwory mięsne, poza wieprzowym i drobiowym, produkty mleczarskie, wiele owoców i warzyw). Kluczową rolę w procesie globalizacji odgrywają najpotężniejsze ekonomicznie i ekspansywne międzynarodowo korporacje transnarodowe. Ponadto dużą rolę odgrywają także międzynarodowe organizacje oraz instytucje gospodarcze i finansowe, w tym GATT Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu. W ramach GATT odbyło się osiem rund rokowań na temat liberalizacji handlu. Najważniejsze z nich były trzy ostatnie rundy Runda Kennedy ego ( ), Runda Tokijska ( ), Runda Urugwajska ( ). Konsekwencją Rundy Urugwajskiej były m.in. zmiany instytucjonalne. 1 stycznia 1995 roku powołano do życia Światową Organizację Handlu (WTO). Począwszy od stycznia 2000 roku, na podstawie ustaleń Rundy Urugwajskiej, a zwłaszcza art. 20 Porozumienia Rolnego WTO, na forum Światowej Organizacji 3 W Szymański Globalizacja wyzwania i zagrożenia- Difin, Warszawa, 2001, ss

21 Dr Roman Sobiecki Handlu, prowadzone są negocjacje rolne. Obejmują one handel rolny oraz wszystkie instrumenty polityki rolnej. Zapowiedziana, postanowieniami Rundy Urugwajskiej, znacząca liberalizacja handlu rolnego, polegająca na taryfikacji stawek celnych, doprowadziła do dużego zróżnicowania stawek celnych. W niektórych przypadkach osiągnęły one wysoki poziom. W związku z tym zostały ustanowione kwoty dostępu do rynku, czyli kontyngenty towarów z jednoczesnym obniżeniem stawek celnych. Główne rezultaty, w postaci poszerzenia dostępu do światowego rynku rolnego dla krajów najuboższych, jakie założono w czasie Rundy Urugwajskiej, nie zostały zrealizowane. Zasadniczym celem negocjacji rolnych jest: stopniowa redukcja wsparcia i protekcji w sektorze rolnym, prowadząca do fundamentalnej reformy w tej dziedzinie. Od marca 2000 r. do lutego 2001 r. odbyło się pięć sesji specjalnych Komitetu Rolnego WTO. W czasie tych sesji kraje członkowskie przedłożyły swoje propozycje dotyczące dostępu do rynku rolnego, środków wsparcia wewnętrznego, subsydiów eksportowych, specjalnego i zróżnicowanego traktowania krajów rozwijających się oraz pozahandlowych aspektów rolnictwa ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywnościowe. Kraje rozwijające się stoją na stanowisku, że subsydia eksportowe stosowane przez kraje rozwinięte mają negatywny wpływ na handel rolny. Ten negatywny wpływ przejawia się m.in. tylko niewielkim wzrostem udziału krajów rozwijających się w światowym handlu rolnym. Kraje rozwinięte wzmacniają ochronę swoich rynków przez wprowadzenie taryfikacji, co jest jednym z rezultatów postanowień Rundy Urugwajskiej. Natomiast kraje rozwijające się nie mogą w pełni korzystać z przywilejów, w postaci wyższych limitów w odniesieniu do subsydiów eksportowych z powodu braku odpowiedniego zaplecza finansowego. Zatem pewne przywileje stają się zapisami martwymi, dlatego kraje rozwijające się postulują eliminację pewnych zapisów. Negocjacje rolne WTO ujawniły duże różnice interesów poszczególnych grup krajów. Najbardziej kontrowersyjnym tematem negocjacji są tzw. aspekty pozahandlowe, gdyż reformowanie sektora rolnego z zachowaniem uwarunkowań pozahandlowych, wymaga zwiększonej roli państwa, a tym samym nakładów finansowych, wykraczających poza możliwości finansowe wielu krajów. 4 Analizując przebieg negocjacji rolnych prowadzonych na forum Swiatowej Organizacji Handlu nietrudno zauważyć, że efekty globalizacji koncentrują się w krajach najwyżej rozwiniętych Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Azji Wschodniej. Kraje te tworzą aktywne centrum procesu globalizacji gospodarki. Inne kraje tylko w niewielkim stopniu uczestniczą w tym procesie, czego konsekwencją jest niewielki udział tych krajów w dostępie do nowoczesnych technologii i kapitału. Mają też ograniczony dostęp do zewnętrznych rynków zbytu, a w dodatku na ich wewnętrznych rynkach nasila się konkurencja płynąca z zewnątrz. Konsekwencją 4 J. Bielawski: - Globalizacja a WTO, Zeszyty Naukowe, KGŚ SGH Nr 10, Warszawa, 20001, ss

22 Integracja i globalizacja a rozwój polskiego rolnictwa procesu globalizacji jest proces obnażania rzeczywistej, niczym nie zakłóconej konkurencji. Inaczej, proces globalizacji, to proces likwidacji instrumentów i sposobów ochrony przed konkurencją zewnętrzną. Czyli jest to proces ograniczania barier dla rynkowego mechanizmu alokacji ponad granicami państw Konkurencja nabiera charakteru frontalnego. Realna konkurencyjność staje się czynnikiem decydującym o produkcji, zatrudnieniu i efektywności. Globalizacja eliminuje ograniczenia dla kapitału wiedzy i powiązanego z nim kapitału rzeczowego. Staje się tym samym podstawą do nowego charakteru specjalizacji. Zamiast specjalizacji w wytwarzaniu konkretnych produktów (w sensie miejsca wytwarzania) występuje specjalizacja w metodach jego wytwarzania (konkretne miejsce wytwarzania odgrywa wtórną rolę). 5 Inaczej mówiąc nowy charakter specjalizacji polega nie na tym co się wytwarza? tylko jak się wytwarza?. Przy swobodnym przepływie towarów i pełnym otwarciu na konkurencję zewnętrzną, niewydolność konkurencyjna krajowych podmiotów gospodarczych przejawia się nie tylko pośrednio tj. przez niedostateczny eksport towarów, ale i bezpośrednio, tj. przez niedostateczny popyt na produkty krajowe na rynku wewnętrznym. Globalizacja gospodarki nie jest zjawiskiem nowym. Jej przejawy można było zaobserwować już w gospodarce XIX wiecznej. Przed 1913 rokiem udział eksportu w światowym PKB wynosił 12% 6 i dopiero po 1973 roku przekroczył tę wielkość. Przepływy kapitałów i wymiana walut odbywały się bez przeszkód, wyższe były jedynie cła. Łatwy był też przepływ ludzi, gdyż paszportów na ogół nie potrzebowano. Po regresie tego procesu w okresie międzywojennym i w początkowym okresie po zakończeniu II wojny światowej, przyspieszenie nastąpiło w latach 80 tych. Czynnikiem spełniającym rolę katalizatora był wyraźny postęp w liberalizacji handlu i przepływów kapitałowych. Kolejne przyspieszenie nastąpiło po 1989 roku wraz ze zjednoczeniem Niemiec, rozpadem Związku Radzieckiego i urynkowieniem gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Trzeba przy tym pamiętać, że przyspieszenie procesu globalizacji gospodarki ma ścisły związkiem z ujawnieniem się wyraźnych grup interesów, które dobrze zarabiają na globalizacji. Są to przede wszystkim kraje wysokorozwinięte. Polska, w tym polskie rolnictwo, nie należy do grupy krajów wysokorozwiniętych. Zatem głównych czynników sprzyjających rozwojowi polskiego rolnictwa należy poszukiwać poza procesem globalizacji. 3. Różnice między integracją i globalizacją w oddziaływaniu na polskie rolnictwo Liberalizacja gospodarowania następuje równolegle w skali poszczególnych krajów jak i w skali całego świata. A obok, lub równolegle do procesów globalizacji przebiegają procesy jej regionalizacji. W przypadku krajów Europy odbywa się to 5 W. Szymański Globalizacja wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa, B. Liberska Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, w: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Elipsa, 1998, Komitet prognoz Polska 2000 plus. 21

23 Dr Roman Sobiecki głównie za sprawą Unii Europejskiej. W Europie Zachodniej gospodarka przechodziła przez różne fazy: wolnego handlu (likwidacja ceł wewnątrz grupy krajów), unii celnej (jednolite cła dla krajów trzecich), wspólnego rynku (swoboda przepływu czynników produkcji), unii gospodarczej (wspólne niektóre zasady polityki podatkowej i pieniężnej), unii walutowej (jedna waluta i jedna polityka pieniężna). Europa jako pierwsza na tak dużą skalę dokonała likwidacji granic narodowych, tworząc w ten sposób dobre warunki do ekspansji firm transnarodowych, działających ponad granicami państw. Regionalizacja gospodarki, której przykładem jest integracja w ramach Unii Europejskiej, jest procesem pokrewnym do procesu globalizacji. Są różne poglądy na temat związków między globalizacją a regionalizacją 7 : globalizacja i regionalizm wzajemnie się wspierają, w tym sensie, że regionalizacja staje się często etapem globalizacji. Procesy regionalne przyczyniają się do wzmocnienia sił konkurencyjnych wewnątrz ugrupowania regionalnego i w stosunku do krajów trzecich, regionalizm jest postrzegany jako reakcja na globalizację, tworzenie ugrupowań regionalnych następuje w celu ograniczenia negatywnych skutków globalizacji. Regionalizacja może wzmocnić siły mikroekonomiczne niezbędne do podołania wyzwaniom konkurencyjnym globalizacji, globalizacja i regionalizm są procesami przeciwstawnymi. Odpowiedzią na negatywne skutki globalizacji jest stworzenie regionalnych instytucji nadzorujących banki i instytucje finansowe. Według W. Szymańskiego pomiędzy procesami globalizacji i integracji regionalnej istnieje wiele zgodności ale i wiele sprzeczności. U podstaw sprzeczności leży sam charakter ich powstawania. Kreatorem procesów integracyjnych są państwa, czyli jest to proces konstruktywistyczny, narzucony przez rządy i instytucje państwowe. Globalizacja natomiast jest procesem mieszanym, spontaniczno-konstruktywistycznym z przewagą działań spontanicznych, oddolnych, kreowanych przez międzynarodowe i transnarodowe korporacje. Proces ten jest wspomagany przez międzynarodowe instytucje finansowe takie jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Światową Organizację Handlu. W wyniku tego procesu następuje znoszenie granic dla rynku i ograniczanie roli państwa narodowego. Integracja regionalna natomiast zmierza do usprawnienia rynku w ramach swojego ugrupowania, poprzez jego uwolnienie, stwarzające możliwość swobodnego przepływu kapitału, pracy 8 i towarów w ramach ugrupowania. Jednocześnie ugrupowanie regionalne chce utrzymać wpływ 7 j.w. ss Patrz: W. Szymański Globalizacja..., op. cit. s

24 Integracja i globalizacja a rozwój polskiego rolnictwa państwa na kształtowanie długofalowych zadań oraz zachowanie procedur demokratycznych. Wydaje się, że integracja jest formą wzmocnienia sił wewnętrznych, w celu podołania otwartej konkurencji globalnej, a zarazem formą ochrony przed negatywnymi skutkami tej konkurencji. Integracja Polski z UE jest formą wzmocnienia ekonomicznego, poprzez przymus innowacyjny, który wiąże się z pełnym otwarciem na konkurencję krajów Europy Zachodniej, a także ze wzrostem poczucia bezpieczeństwa kapitału inwestowanego w Polsce jako część wspólnego rynku. Bardzo ważną kwestię stanowi obrona przed zagrożeniami wynikającymi z globalizacji. Z punktu widzenia Polski bardzo ważne są również szanse wynikające z integracji w zakresie ochrony rolnictwa przed negatywnymi skutkami globalizacji. Żadne rolnictwo europejskie, w tym zwłaszcza polskie nie jest w stanie znieść skutków otwartej, globalnej konkurencji, czyli nie jest zdolne do poddania się wymogom cen światowych. Rynek ten jest bowiem rynkiem nadwyżkowym i dumpingu socjalnego stosowanego przez kraje ubogie. Konsekwencją tego jest kreowanie niskich cen produktów rolnospożywczych. Globalizacja stawia na zwycięzców, a to prowadzi do pogłębiania różnic regionalnych. Polityka UE, w dotychczasowym kształcie, wpływa na ograniczanie różnic regionalnych wewnątrz ugrupowania, co dla Polski jest dużą szansą. Ponadto chodzi o to, aby Polska nie skazała się na marginalizację swojej pozycji rynkowej. Integracja z UE, z tego punktu widzenia jest pewną gwarancją utrzymania Polski w głównym nurcie procesów ekonomicznych i cywilizacyjnych. Skutków konkurencji globalnej nie jest w stanie znieść ani polskie, ani żadne rolnictwo europejskie. Poddanie więc polskiego rolnictwa wymogom cen rynku światowego, który jest rynkiem stałych nadwyżek rolnych, a ceny w dodatku są w dodatku cenami dumpingu socjalnego krajów ubogich, prowadziłoby do stopniowego eliminowania polskich produktów rolno-spożywczych z rynku. Integracja Polski z Unią Europejską powinna nie tylko wzmocnić siły wewnętrzne naszej gospodarki, w tym rolnictwa. Ułatwienie podjęcia wyzwań globalizacyjnych stanowi niejako jedną stronę medalu. Drugą stroną tego samego medalu jest obrona przed zepchnięciem na margines poza procesy globalizacji, poza rynek globalny. Integracja z tego punktu widzenia jest swoistą gwarancją utrzymania Polski w głównym nurcie przemian i procesów ekonomicznych i cywilizacyjnych. Polska pozostawiona sama sobie nie byłaby w stanie chronić rolnictwa przed negatywnymi skutkami globalizacji. A trzeba przy tym pamiętać, iż największa sprzeczność w sferze gospodarczej między USA i Unią Europejska dotyczy rolnictwa. Ze strony USA i WTO wywierana jest presja na poddanie rolnictwa mechanizmom cen rynkowych, a więc rynku cen nadwyżek rynkowych (czyli niskich) wzmocnionych stosowaniem praktyk dumpingowych. Choć ostatnio Stany Zjednoczone same zaczęły wspierać swoje rolnictwo, przeznaczając w budżecie federalnym na ten cel 105 mld USD. 23

25 Dr Roman Sobiecki 4. Wspólna Polityka Rolna a polskie rolnictwo W krajach wysoko rozwiniętych obserwujemy marginalizację rolnictwa. Popyt na produkty rolne rośnie w malejącym tempie. Co prawda po okresie fascynacji syntetykami wraca się do wyrobów nieżywnościowych pochodzenia naturalnego, ale równocześnie produkty żywnościowe wytwarza się w laboratoriach. Obecny etap postępu techniczno-technologicznego, w tym inżynieria genetyczna niesie ogromne zagrożenie dla tradycyjnych produktów żywnościowych. Marginalizacja rolnictwa spowodowana jest przez mechanizm rynkowy i industrializację. Mechanizm rynkowy wymuszał obniżkę kosztów produkcji, w pierwszej kolejności kosztów pracy. Natomiast industrializacja z jednej strony umożliwiła wzrost wydajności pracy (zarówno w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, jak i w przeliczeniu na 1 ha), lecz z drugiej strony tworzyła zapotrzebowanie na siłę roboczą z rolnictwa. Obecnie sytuacja w tym zakresie zaczyna się zmieniać. Rynek nadal wymusza obniżkę kosztów produkcji, a tym samym wymusza postęp techniczno-technologiczny, który może zrewolucjonizować metody wytwarzania produktów rolnych zarówno na potrzeby żywnościowe jak i na potrzeby nieżywnościowe 9. Kraje należące do Unii Europejskiej rozwinęły w ostatnim ćwierćwieczu nowoczesne rolnictwo i na jego bazie nowoczesną gospodarkę żywnościową. Przemianom rolnictwa sprzyjał szybki rozwój gospodarczy, co pobudzało popyt na żywność oraz dawało nowe miejsca pracy dla odchodzących z rolnictwa. Szybki rozwój gospodarczy krajów obecnej UE stwarzał możliwość wspierania rolnictwa ze środków publicznych. Uznaje się też, że dotowany rozwój rolnictwa korzystnie wpływał na ogólny rozwój Unii Europejskiej, tak w wymiarze ekonomicznym jak i społecznym. 10 Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi krajów UE ma głównie charakter wewnątrz unijny. Ok. 65% importu i 72% eksportu dokonuje się wewnątrz wspólnoty. Głównym dostawcą towarów do Unii są Stany Zjednoczone, z których pochodzi ok. 14% importu. Podobnie jest w przypadku eksportu z Unii, USA nabywają ok. 12% eksportu Unii. Import z Polski stanowi tylko 1,8% importu rolno-spożywczego 11. Fakt, iż ponad 2/3 obrotów artykułami rolno-spożywczymi dokonuje się wewnątrz Unii jest szansą dla polskiego rolnictwa na wzrost udziału polskich produktów rolnospożywczych na rynku unijnym (po akcesji jego częścią będzie również polski rynek rolny). Ponadto polskie rolnictwo może liczyć na wsparcie finansowe. Po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej, do rolnictwa, w ramach realizacji polityk wspólnotowych, w latach powinno trafić około 7,4 mld EUR tylko z budżetu UE. Oznacza to, że średniorocznie będzie to około 2,5 mld EUR, czyli 2-krotnie więcej niż wyniosły 9 Chodzi m.in. o wykorzystywanie w produkcji rolnej osiągnięć inżynierii genetycznej. 10 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo Rozważania o korzyściach i kosztach UKIE, Warszawa, 2002, s M. Adamowicz Konkurencyjność w systemie gospodarki żywnościowej krajów Unii Europejskiej referat na Konferencję zorganizowaną przez IGŚ SGH, Warszawa 2000 r., s

odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie odnowa i rozwój wsi I PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Prezentacja projektu Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii Prezentacja projektu Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii VII Konferencja dla Budownictwa, 14-15.04.2015 r. Upoważnienie do opracowania Art. 39

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 254 17586 Poz. 1704 1704 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o

Bardziej szczegółowo

e-ulotka ekspres grudzień 2006 [06/22]

e-ulotka ekspres grudzień 2006 [06/22] Biuletyn Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz FIP e-ulotka ekspres grudzień 2006 [06/22] Informacja zawarta w e-ulotce ekspres skierowana jest do polskich organizacji pozarządowych. Staramy się,

Bardziej szczegółowo

1. Komisja przedłoŝyła wyŝej wspomniany komunikat Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie w dniu 20 listopada 2007 r.

1. Komisja przedłoŝyła wyŝej wspomniany komunikat Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie w dniu 20 listopada 2007 r. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 13 marca 2008 r. (14.03) (OR. en) 7150/08 AGRI 62 AGRISTR 8 AGRIORG 21 SPRAWOZDANIE Od: Specjalny Komitet ds. Rolnictwa Data: 10 marca 2008 r. Do: Rada Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1)

U S T A W A. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Projekt z dnia U S T A W A o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Art. 1. Ustawa określa właściwość organów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r.

Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r. Biuletyn Informacyjny nr 9 (105) 9-15 marca 2009 r. W NADCHODZĄCYM TYGODNIU Poniedziałek-Wtorek, 9-10 marca III POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRA- NICZNEJ POLSKA (WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONFERENCE 2006

EUROPEAN CONFERENCE 2006 EDUCATION AND ACCREDITATION PROGRAMME FOR THE EUROPEAN UNION STAFF EUROPEAN FUNDS ADVISER www.eurofunds.org III EUROFORUM KONSULTANTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH Rozwój poprzez Innowacje - Najlepsze Praktyki

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Dla Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 498/2007)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 1 (400)

Biuletyn Informacyjny nr 1 (400) Biuletyn Informacyjny nr 1 (400) +12069803 12-18 stycznia 2015 r. AKTUALNOŚCI Wtorek, 13 stycznia KONFERENCJA: 10 LAT AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Podsekretarz stanu w MIiR Iwona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE DLA EUROPY S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STOWARZYSZENIE DLA EUROPY S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie dla Europy, w dalszych postanowieniach statutu jest zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: kancelaria@kancelariasbp.pl. Alert prawny stan prawny: 8 kwietnia 2015 roku Alert prawny Zmiany w wyznaczaniu charakterystyki energetycznej budynku (Dz.U. poz. 376) Z dniem 18 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. technologiczna Państwa v. interoperacyjność

żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. technologiczna Państwa v. interoperacyjność 1. Zasady leżą żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. Neutralność technologiczna Państwa v. interoperacyjność systemów Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT. STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r.

STATUT. STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r. STATUT STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r. Tekst jednolity podjęty przez właściciela firmy Marcin Rękawek, będącej

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Okres sprawozdawczy: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne. II. Zasady ogólne

I. Podstawy prawne. II. Zasady ogólne Informator o zasadach udzielania pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 2013 (oś priorytetowa 5 PO RYBY 2007-2013)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.) Podstawowe informacje Niniejszy folder zawiera podstawowe informacje dotyczące Narodowego Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE FUNDUSZY UE NA RZECZ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU LOKALNYM

WYKORZYSTYWANIE FUNDUSZY UE NA RZECZ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU LOKALNYM 1 2 3 Wykorzystywanie funduszy UE na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska na szczeblu lokalnym - Poradnik dla organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów terytorialnych Publikacja

Bardziej szczegółowo

Promowanie zagajników o krótkiej rotacji w systemach ciepłownictwa miejskiego w Europie Wschodniej IEE/09/890/SI2.558326

Promowanie zagajników o krótkiej rotacji w systemach ciepłownictwa miejskiego w Europie Wschodniej IEE/09/890/SI2.558326 Newsletter Nr. 5 Newsletter ten zawiera informacje na temat postępów międzynarodowego projektu BIO-HEAT. Projekt BIO-HEAT- Promowanie zagajników o krótkiej rotacji w systemach ciepłownictwa miejskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

e-ulotka ekspres wrzesień 2006 [06/16]

e-ulotka ekspres wrzesień 2006 [06/16] Biuletyn Programu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz FIP e-ulotka ekspres wrzesień 2006 [06/16] Informacja zawarta w e-ulotce ekspres skierowana jest do polskich organizacji pozarządowych. Staramy się,

Bardziej szczegółowo