PROTOKÓŁ Nr XII/11. z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XII/11. z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz zakończenie godz Na stan 19 radnych Rady Powiatu w Krasnymstawie w obradach sesji udział wzięło 17 radnych. Radni nieobecni: Piotr Jelonek, Jan Sawa. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

2 2 RADNI RADY POWIATU W KRASNYMSTAWIE BIORĄCY UDZIAŁ W OBRADACH XII SESJI Chwaszcz Agnieszka Czerniej Henryk Cichosz Janusz Grabek Andrzej Grzesiuk Monika Hałas Teresa Kmicic Andrzej Kmieć Elżbieta Knap Henryk Korkosz Andrzej Makuch Elżbieta Mróz Jan Nowosadzki Marek Pędzisz Janusz Piwko Marek Repeć Stanisław Szpak Janusz

3 3 GOŚCIE ZAPROSZENI BIORĄCY UDZIAŁ W OBRADACH XII SESJI RADY POWIATU W KRASNYMSTAWIE IV kadencji 1. Patyk Elżbieta 2. Rogalski Stanisław 3. Kiliańska Maria 4. Łukasik Monika 5. Dąbrowska Bożena 6. Wołyniak Ryszard 7. Kwiatosz Alicja 8. Capała Artur 9. Korszla Beata 10. Błyskosz Tadeusz 11. Wójtowicz Ryszard 12. Cichosz Anna 13. Fedorowicz Waldemar 14. Królikowska Teresa 15. Pylak Dariusz 16. Banach Piotr 17. Góźdź Sławomir 18. Bijata Zbigniew 19. Stafijowski Andrzej 20. Matej Piotr 21. Banaszkiewicz Maria 22. Karauda Bożena 23. Duda Dorota 24. Berbeć Krystyna 25. Niewiadomski Zbigniew 26. Buda Krystyna 27. Suchorab Piotr 28. Pasierbska Lidia 29. Ciechan Hanna 30. Karczmark Bożena 31. Józef Penar 32. Tomaszewski Henryk 33. Prus Małgorzata 34. Grzesiuk Józef

4 4 Porządek obrad sesji: /treść zgodna z treścią zaproszenia/ 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Przyjęcie zmian do porządku obrad sesji. 4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Informacja o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie i Planie restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla powiatu krasnostawskiego na rok 2011, b) zmiany uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 r., c) zmiany uchwały Nr IV/30/11 Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. d) zaciągnięcia kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, e) wydatków budżetu powiatu, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 8. Wnioski komisji stałych Rady Powiatu w Krasnymstawie. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Wolne wnioski oraz komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. 11. Zakończenie obrad. Pkt 1 OTWARCIE OBRAD SESJI Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Nowosadzki otworzył obrady XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie, witając wszystkich radnych, zaproszonych gości oraz przedstawicieli mediów. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Pkt 2 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI Przewodniczący Rady Pan Marek Nowosadzki poinformował, że radni nie wnieśli uwag do treści protokołu. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 17 listopada 2011 r. Rada Powiatu na stan 17 radnych biorących udział w głosowaniu jawnym, przy 17 głosach za tj. jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.

5 5 Pkt 3 PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD Przewodniczący Rady Pan Marek Nowosadzki poinformował, że porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie wniosków o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad. Nie zgłoszono żadnych wniosków o wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji, w związku z tym Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad ustalonego w zawiadomieniu o zwołaniu sesji. Pkt 4 SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU POWIATU W OKRESIE POMIĘDZY SESJAMI Starosta - Pan Janusz Szpak złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu za okres jaki upłynął od obrad XI Sesji Rady Powiatu tj. od dnia 17 listopada 2011roku.. Sprawozdanie z prac Zarządu stanowi załącznik do protokołu. Pkt 5 INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Nowosadzki poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji i zapytań. Poinformował, że zgodnie z 19 ust. 4 Statutu Powiatu odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone pisemnie w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. Radna Pani Elżbieta Kmieć przedstawiła i złożyła pisemną interpelację dotyczącą: stanu nawierzchni w otoczeniu jednostek powiatowych, mających siedzibę w byłym Kolegium Pojezuickim. Stan nawierzchni na placu prowadzącym do Muzeum Regionalnego, Powiatowej Biblioteki Publicznej, a zwłaszcza teren wokół Młodzieżowego Domu Kultury z roku na rok ulega pogorszeniu, co tym bardziej kontrastuje z odrestaurowanym kompleksem zabytkowym obiektów. Mając świadomość uwarunkowań prawno-konserwatorskich i własnościowych, jednakże kierując się zgłaszanymi do mnie postulatami mieszkańców, w tym zacnych obywateli Krasnegostawu, przedstawiam interpelację o podjęcie możliwych prawnie i faktycznie działań, być może wspólnie z Miastem Krasnystaw w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy. Radny Pan Andrzej Korkosz zgłosił następujące zapytania, w związku z Planem restrukturyzacji SP ZOZ: 1) Czy w SP ZOZ obecnie jest nadmiar pracowników medycznych, wg jakich kryteriów się to oblicza?

6 6 2) Czy dotychczasowe zwolnienia 2010/2011 dały wymierne oszczędności? Jaka liczba przewidziana jest na rok 2012? 3) Czy złożono pozew do sądu o nadwykonania? 4) Czy ma szansę funkcjonowania Oddział Pulmonologii? 5) Czy potrzeby zdrowotne ludności będą zabezpieczone na dotychczasowym poziomie? 6) Czy przewidziane są nowe inwestycje w SP ZOZ? 7) Ile kosztowała akredytacja i ile obecnie kosztuje? Koszt certyfikacji, Raport Zespołu? 8) Czy są przewidziane oddziały do zamknięcia i które? 9) Czy budynek starego szpitala przewidziany jest do sprzedaży? 10) Czy akredytacja ma przełożenie na kontrakt na przyszły rok? 11) Czy przeprowadzono analizę, od kiedy i dlaczego rośnie zadłużenie SP ZOZ-u? Radna Pani Monika Grzesiuk przedstawiła i złożyła pisemną interpelację adresowaną do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie w sprawie: możliwości ponownego ustawienia wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 846 w miejscowości Małochwiej Duży przy budynku Remizy OSP. Ze sprawą braku wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 846 w miejscowości Małochwiej Duży przy budynku Remizy OSP zgłosili się do mnie mieszkańcy miejscowości Surhów oraz Brzeziny, których dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym. Wiata przystankowa w tym miejscu funkcjonowała od wielu lat, korzystały z niej głównie dzieci dojeżdżające do szkoły w Małochwieju Dużym podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. W związku z rozpoczęciem w b.r. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 846 na tym odcinku wiata została zdemontowana na czas robót drogowych ale nie powróciła na swoje miejsce po ich zakończeniu. Mając powyższe na uwadze proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby dotyczącej ponownego ustawienia wiaty przystankowej we wskazanym miejscu przy drodze wojewódzkiej nr 846 z której mogłaby korzystać w dalszym ciągu młodzież dojeżdżająca do miejscowej szkoły. Radny Pan Janusz Cichosz skierował interpelację do Zarządu Powiatu z prośbą o współpracę z Dyrektorem DPS Krasnystaw w celu rozwiązania konfliktu, jaki się wytworzył w tym DPS-ie. Sprawa dotyczy zaszłych zdarzeń, gdzie na sesji 20 lipca b.r. Rada Powiatu przyjęła wniosek Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w przedmiocie rozważenia możliwości wprowadzenia 12-godzinnego czasu pracy. Załoga złożyła dwie petycje do dyrektora DPS w Krasnymstawie. Jedną w m-cu sierpniu z 27 podpisami pracowników a druga w okresie późniejszym z 41 podpisami i do dnia dzisiejszego załoga nie

7 7 otrzymała odpowiedzi na nurtujące ją problemy. Drugą interpelację radny skierował bezpośrednio do Dyrektora DPS w Krasnymstawie dotycząca urządzenia parkingu dla samochodów pracowników DPS dojeżdżających do pracy. Radny powiedział, że osoby korzystające z Punktu Rehabilitacji Stowarzyszenia Magnum Bonum mają problemy z dojazdem i zaparkowaniem samochodu, gdyż z jednej i drugiej strony wzdłuż chodnika i częściowo na ulicy Kwiatowej stoją zaparkowane samochody pracowników. W związku z tym istnieje konieczność, by pracownicy DPS-u mogli parkować samochody na terenie posesji DPS w Krasnymstawie. Przewodniczący Rady Pan Marek Nowosadzki poprosił o wystąpienie obecną na sesji Panią Teresę Królikowską Prezes Zarządu PKS Wschód w Lublinie, w związku z tym, że na sesjach było wiele pytań i interpelacji związanych ze zmniejszeniem ilości kursów autobusów na terenie powiatu. Ponadto Przewodniczący Rady poprosił Panią Prezes o przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji Oddziału PKS w Krasnymstawie i wizji na przyszłość. Pani Teresa Królikowska Prezes PKS Wschód S.A. rozpoczęła swoje wystąpienie od historii Spółki. Poinformowała, że w 2006 r. powstał pomysł Wojewody Lubelskiego o konsolidacji przedsiębiorstw komunikacji państwowych województwa lubelskiego. Nie wszystkie przedsiębiorstwa wyraziły zgodę na konsolidację, stąd tylko kilka przedsiębiorstw objęto konsolidacją. PKS Wschód powstało więc w wyniku konsolidacji pięciu przedsiębiorstw państwowych, przeprowadzonej zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z grudnia 2006 roku. W skład nowo powstałego przedsiębiorstwa weszły: PKS w Hrubieszowie, PKS w Tomaszowie Lubelskim, PKS w Krasnymstawie, PKS we Włodawie, PKS w Lublinie. Poza udokumentowaną konsolidacją w tych przedsiębiorstwach nie działo się nic. W 2008 r. zostałam Zarządcą Komisarycznym i przez cały czas prowadzone były starania o przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę. Wojewoda Lubelski wystąpił o komercjalizację przedsiębiorstwa w spółkę. Z dniem 1 czerwca 2008 r. PKS w Lublinie zostało przekształcone w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą PKS Wschód S.A., której zostałam Prezesem Zarządu. Przeprowadzono audyty wewnętrzne w poszczególnych przedsiębiorstwach, przy czym okazało się, że w przedsiębiorstwie w Krasnymstawie była najgorsza sytuacja. W 2005 r. przedsiębiorstwo miało zobowiązania przekraczające wartość majątku. W Krasnymstawie powstał Oddział PKS Wschód, ale nie było pieniędzy. Szukano rozwiązań wspólnie z ówczesnym Ministrem Krzysztofem Żukiem, bo przez Krasnystaw, upadała cała Spółka. Minister Żuk decyduje się na opracowanie przeze

8 8 mnie Programu Naprawczego Spółki, głównie przez Krasnystaw. W tym przypadku Krasnegostawu zdecydowano, że przeznaczono do zbycia dwie nieruchomości. Nie było innej możliwości, jak zbycie w drodze przetargu. Spółka nie miała możliwości przekazania nieruchomości na rzecz Miasta Krasnystaw. Zbycie jednej działki nie zaspokoiło potrzeb, ale udało się Spółce zbyć nieruchomości w innych przedsiębiorstwach. Ze sprzedaży nieruchomości w Tomaszowie Lubelskim uzyskano znaczącą kwotę. Równolegle Minister Skarbu określił restrukturyzację w naszej Spółce. Niektóre stanowiska pracy zostały zlikwidowane w oddziałach Spółki. Kadra w Krasnymstawie była najgorsza. Zostało wywalczone, że pracownicy dostali kilkumiesięczne odprawy, było 18 związków zawodowych, które później się skonsolidowały. Obecnie w Krasnymstawie jest Placówka, podlegająca pod Oddział Lubelski Spółki. Jest nowa ustawa o transporcie zbiorowym. Dyrektywa unijna wywalczyła tą ustawę i nie wiadomo, czy Spółka będzie w stanie spełnić wymogi ustawowe. Ustawa nakłada na ministra obowiązek opracowania Planu Polityki Transportowej. Jeśli w Planie znajdą się linie, które będą rentowne, to wtedy przewoźnik może zwrócić się o dotacje z budżetu państwa. My jesteśmy Spółką Akcyjną i nie możemy sobie pozwolić na utrzymanie nierentownej linii. Samorząd województwa dziś nie dołoży do Spółki ani grosza. Obecnie wydzielany jest dworzec w Lublinie i w Tomaszowie Lubelskim. Tworzony jest nowy podmiot. W Krasnymstawie na dzień dzisiejszy funkcjonuje Placówka i na tle całej Spółki, w dalszym ciągu Krasnystaw ma straty. Przewodniczący rady podziękował Pani prezes PKS Wschód za przedstawione informacje oraz otworzył dyskusję. Radna Pani Monika Grzesiuk powiedziała, że problem funkcjonowania PKS-u zgłaszała na sesjach. Poprosiła o informację na temat dalszych planów funkcjonowania Placówki w Krasnymstawie oraz zapytała, ile osób zostało zwolnionych. Ponadto poprosiła o ustosunkowanie się do protokołu z kontroli NIK. Radna Monika Grzesiuk zwróciła się z prośbą o udzielenie jej odpowiedzi na przekazane na piśmie na ręce Pani Prezes zapytania. Pani Teresa Królikowska Prezes PKS Wschód S.A. odnosząc się do powyższej wypowiedzi radnej powiedziała, że dziś nie realizujemy Programu Naprawczego, jesteśmy Spółką Akcyjną i myślimy o jej rozwoju. Są zbyte zaledwie dwie nieruchomości. Podkreśliła, że przedsiębiorstwo w Krasnymstawie miało bardzo duże zobowiązania, dwa kredyty, zobowiązania wobec ZUS i PFRON. Wszystkie nieruchomości były obciążone hipoteką. Obecnie dąży się do rozwoju Spółki. Zainwestowano w tabor samochodowy. Jeśli będą zadania, to Spółka będzie je realizować. Spółka może realizować przewóz na danej linii, jeśli

9 9 zamknie się chociaż na zero. Radna Pani Agnieszka Chwaszcz zapytała, czy jest plan zawieszanych niedługo połączeń. Wicestarosta Pan Henryk Czerniej zapytał, czy prawdą jest, że autobus z Krasnegostawu jedzie do Lublina i w Lublinie pasażerowie przesiadają się w inny autobus i jadą do Kraśnika. Pan Józef Pener - Dyrektor PKS Wschód poinformował na wstępie, że dwa lata pracuje na stanowisku Dyrektora Oddziału PKS Wschód w Lublinie i po dwóch latach ciężkiej pracy udaje się powoli spinać ten biznes. Powiedział, że w Placówce w Krasnymstawie sytuacja jest zła. Odnośnie ilości zwolnień pracowników powiedział, że nie posiada w tej chwili informacji, aby na to pytanie udzielić rzetelnej odpowiedzi. Obecnie w Krasnymstawie pracuje 33 kierowców i 3 pracowników administracji. Odnosząc się do zapytania Wicestarosty poinformował, że w celu efektywnego wykorzystania czasu pracy kierowców, faktycznie mają miejsce sytuacje, kiedy kierowcy dojeżdżają do Lublina i pasażerowie przesiadają się do innego środka transportu. Przewodniczący Rady Pan Marek Nowosadzki zapytał, czy w 2012 rok ta Placówka w Krasnymstawie będzie realizowała kursy w dotychczasowym zakresie i przy takim zatrudnieniu. Pan Józef Pener - Dyrektor PKS Wschód odpowiedział, że przy założeniu, że będzie rozwijała się współpraca z gminami w zakresie dowozu dzieci do szkół, istnieje możliwość zachowania dotychczasowego zakresu świadczonych usług i utrzymania zatrudnienia. Przewodniczący Rady Pan Marek Nowosadzki podziękował Pani Prezes Teresie Królikowskiej oraz Dyrektorowi Panu Józefowi Penerowi za udział w sesji, przedstawione informacje oraz udzielone odpowiedzi na pytania radnych, życząc sukcesów Spółce PKS Wschód. 7. INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE I PLANIE RESTRUKTURYZACJI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali w materiałach na sesję przygotowaną przez Dyrektora SP ZOZ informację o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie tj. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z realizacji kontraktu za miesiąc październik 2011r. i za 10 miesięcy b.r. oraz

10 10 Plan restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Ponadto radni otrzymali Raport Zespołu ds. określenia działań niezbędnych do podjęcia decyzji o docelowej formie funkcjonowania SP ZOZ w Krasnymstawie w kontekście nowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie służby zdrowia. Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Dyrektora SP ZOZ Pana Piotra Mateja. Pan Piotr Matej - Dyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej aktualną sytuację w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie tj. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z realizacji kontraktu za miesiąc październik 2011r. i za 10 miesięcy b.r. oraz Plan restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Na pytania Starosty i Przewodniczącego Rady o aktualny stan zobowiązań SP ZOZ, w związku z tym, iż wcześniej podawane były różne kwoty, niż obecnie są prezentowane, nawet 28 mln zł, Dyrektor wyjaśnił, że na chwilę obecną zobowiązania SP ZOZ się zmniejszyły i wynoszą 23 mln zł. Dyrektor podkreślił, iż w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w SP ZOZ wykonano modernizację, remonty i zrealizowano zakupy inwestycyjne, jak wynika z prezentowanej tabeli, na kwotę ogółem ,67 zł. O taką kwotę nastąpił wzrost wartości firmy. Dyrektor zwrócił się z prośbą do Rady Powiatu o przyjęcie ze zrozumieniem przedstawionych przez niego informacji. Następnie Pan Janusz Cięciera - Skarbnik Powiatu Przewodniczący Zespołu Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ przedstawił w formie prezentacji multimedialnej Raport Zespołu ds. określenia działań niezbędnych do podjęcia decyzji o docelowej formie funkcjonowania SP ZOZ w Krasnymstawie w kontekście nowych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie służby zdrowia, który stanowi załącznik do protokołu. Ponadto Skarbnik przedstawił w formie tabelarycznej informację o wysokości środków własnych powiatu na rzecz SP ZOZ w latach , która stanowi załącznik do protokołu. Kończąc prezentację Skarbnik przedstawił wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca w powiecie wg GUS i stwierdził, że jesteśmy powiatem bardzo biednym. Przewodniczący Rady Pan Marek Nowosadzki poprosił o zabranie głosu Przewodniczących związków zawodowych SP ZOZ w Krasnymstawie. Pani Krystyna Buda Przewodnicząca Związku Zawodowego NSZZ Solidarność w swoim wystąpieniu powiedziała: my przychodzimy do Państwa, jako wasi wyborcy, jako

11 11 mieszkańcy powiatu, nie tylko jako pracownicy, ale ludzie mieszkający w tym powiecie. Żałuję, że poszedł Wiceburmistrz Krasnegostawu Pan Dariusz Turzyniecki. Bo my jesteśmy też mieszkańcami miasta. My tutaj dzisiaj dyskutujemy, myślimy o rzeczach takich, które są poza nami. Sytuacja taka jaka jest, jest spowodowana decyzjami czysto politycznymi, rządowymi, parlamentarnymi. To czysta spychologia, wszystko spycha się w dół. Jak słucham Skarbnika, który przewodniczył zespołowi i jest Przewodniczącym Rady Społecznej, to nie usłyszałam żadnej troski o zabezpieczeniu dla mieszkańców obsługi zdrowotnej. Gdzie tu jest człowiek, tu tylko przyglądanie się finansom, tu tylko pieniądze, tylko kasa, mówmy szczerze. Gdzie tu jest człowiek w tym wszystkim, mieszkaniec, chory, pracownik. Tu jest tylko przyglądanie się pod kątem, czy spółka kapitałowa, bo zawali się budżet powiatu, i tak w kółko, w kółko. Jeśli mówimy o kasie, to mówmy przynajmniej szczerze. Pomoc ze strony Starostwa. Pan Skarbnik tu pokazał ładnie, ale podkreślam - to są pożyczki zsumowane przez ileś tam lat, które to nie wiem z czego te zł musimy w grudniu oddać, bo pracownicy jednostek nie wezmą wynagrodzeń. Bo znowu ZOZ zawali życie rodzinne pracownikom. Dotacje, tam ja już słabo widzę, ale myślę, że było gdzieś z powiatu 5 mln zł od Ja takich danych aż tak daleko wstecz nie brałam. Bo nas to boli. W tych dotacjach Skarbnik umieszcza np. dotacje z Urzędu Miasta, które to idą tylko i wyłącznie przez powiatu konto. Panie Skarbniku ja mam też wyliczanki, tylko od , np. PFRON też Państwo wliczacie, że to dotacja od Starostwa, albo umarzanie odsetek od pożyczek udzielonych od Starostwa, ale my tych pieniędzy fizycznie nie widzimy. My je mamy zapisane po stronie długu. Środki na modernizację oddziału wewnętrznego to dotacja z miasta, która przeszła przez budżet powiatu. My nie mówimy, że powiat nam nic nie dał, bo bym skłamała. Przez te lata Starostwo w jakiś sposób nam dotowało 2 mln 854 zł ale nie 10 mln zł. To idzie w eter, ludzie czytają prasę. Dziennikarze to podchwytują, nie wiem jak oni teraz pracują, nie starają się pytać z jednego i drugiego źródła, żeby pisać w przybliżeniu prawdę. To co Dyrektor Matej nie dawno mówił, skok wierzycieli na kasę, koszty komornicze, to też m.in. przez te właśnie durne artykuły prasowe. Teraz, np. wydatki rzeczowe, to może Dyrektor za dużo zasypał Państwa cyframi, ale to jest jego obowiązek. Ja tylko bym chciała przytoczyć Państwu dwie liczby, które by obrazowały, że długi nasze, przynajmniej część, to są poza nami. Nikt ich nie widzi i o tym nic nie mówi, np. w 2007 r. na wydatki rzeczowe wydaliśmy razem zł, w 2010 r zł. Jedną tylko taką tabelkę Państwu powiem np. pozycja leki i wlewy: 2007 r zł, 2010 r zł. Tam są jeszcze dalej liczby. Sami Państwo wiecie, że ceny wzrosły wszędzie,

12 12 u Państwa też, opłaty, media a budżet jak widzicie Państwo, nie dość, że płatnik nam nie zapłacił sprzed dwóch lat, ale od dwóch lat mamy coraz mniejszy kontrakt. To są moim zdaniem polityczne rozwiązania. W tamtym roku tylko 85% zabezpieczenia miał NFZ Lubelski, a to przecież mniej trzeba dać ZOZ-om, a jak się da mniej, to ZOZ-y się pozadłużają. Macie ten pasztet swój i w jakiś sposób go sobie rozwiązujcie. Wynagrodzenia. Też do nas dociera i w prasie gdzieś tam się ukazywało, jakie to są strasznie wysokie wynagrodzenia w ZOZ-ie i jak to nas ciągnie w długi. Ja sobie pozwoliłam policzyć. Wzięłam moje pobory, koleżanki technika i pielęgniarki. Mniej więcej jeden staż pracy. Podzieliłam to przez trzy i to wychodzi zł brutto. To są pobory w personelu średnim. My wszystkie mamy ponad 25 lat pracy. W tym 25% to jest stażowe. A średnia krajowa np. we wrześniu 2011 jest zł, więc zarabiamy 69% średniej krajowej. I tak, idziemy na emeryturę, z czym? W obsłudze, razem z technicznym, gdzie techniczny trochę lepiej zarabia, średnia płaca wynosi 1620 zł brutto, gdzie minimum socjalne jest od zł. My już w obsłudze dopłacamy do minimum. Więc gdzie te zarobki takie. Ja rozumiem Skarbnika i kogoś kto patrzy pod kątem czysto kosztowym, że jest być może w stosunku do transzy miesięcznej naszego płatnika być może ten wskaźnik, który się odkłada na pobory brzydko wygląda, ale taka jest też specyfika pracy w służbie zdrowia. Praca w służbie zdrowia opiera się na człowieku. Jeszcze gorzej by to wyglądało na przykład w oświacie. Bo tam bez człowieka, to też nie ma pracy. Ten wskaźnik brzydko wygląda, bo nam kontrakt spada. Dwa lata mamy niższy kontrakt niż w latach poprzednich. Nie wiem czy Państwo pamiętacie, albo wiecie, był taki dodatek, jak gdyby przy kontrakcie około 4 mln zł myśmy dostawali, to było za rządów PIS-u na podwyżki płac. To zostało wykonane i z dnia na dzień ten dodatek został zabrany, bo się ustawa zmieniła. A pobory są, jakie są. Więc pytam się w takiej sytuacji, jak byście się Państwo zachowali, gdzie tu jest wina pracowników, dyrekcji, czy nie chciejstwa. Taka jest sytuacja po prostu w Polsce. W roku 2010 NFZ, oprócz tego, że kontrakt jest od razu my wiemy w miesiącu styczniu, że jest za mały i zabraknie nam w miesiącu wrześniu a w 2011 roku, my wiedzieliśmy, że wystarczy do czerwca, a po czerwcu to będzie masakra i tak jest. I w 2010 r. NFZ nie zapłacił nam za przyjęcie 859 pacjentów tj. na kwotę 1,5 mln zł, prawie 1,6 mln zł z różnych przyczyn. Oni tylko szukają co by tu odrzucić, ale i oni sami mieli 85% budżetu na zapewnienie opieki w całym województwie. I teraz pytam się Państwa radnych, czy na przykład lekarze, pracownicy mieli nie przyjąć pacjentów, w tym 24 osoby niewydolność serca, albo zwyrodnienie mięśnia serca 36 osób. Być może z tych 36 było chorych 15, ale kto z Państwa by zaryzykował odesłanie kogoś, albo ostre zapalenie trzustki

13 13 14 osób, itd. To są takie uroki pracy w służbie zdrowia. Proszę sobie teraz pomyśleć, jak odpowiedzialny musi być lekarz, który ma na uwadze i brak pieniędzy i że ma limity wyczerpane i jest pacjent chory, czasem niemożliwy do zdiagnozowania tak do końca. Ale przyjąć go, czy nie przyjąć. Czy ten pacjent to jest przedmiotem w ZOZ-ie, czy jest podmiotem. Bo to człowiek jest podmiotem, mam nadzieję w Państwie Polskim, a nie kasa. My nie ukrywam, dyskutowaliśmy na takich swoich trzech zebraniach, żeby do Państwa przyjść nie po to żeby się kłócić, wykłócać, ale przychodzimy też jako wyborcy, mieszkańcy powiatu i miasta z problemem. Państwo od nas oczekujecie po raz nie wiem który, zresztą z niektórymi radnymi widzimy się już nie pierwszy raz na tej sali, zawsze oczekuje się od nas programu restrukturyzacji, który wiecie na czym polega. My jak słyszymy restrukturyzacja, to już wiemy, że część kolegów i koleżanek może się pakować. Bo na czym możemy najwięcej oszczędzić, na poborach. Ta restrukturyzacja też w większości będzie się na tym opierała. Natomiast, właściwie ani razu nie było programu pomocowego ze strony organu założycielskiego, a teraz podmiotu tworzącego. Chyba tylko jak jeszcze kiedyś Pan Kmicic był szefem naszej rady to coś takiego podobnego było, że wtedy otrzymaliśmy od powiatu faktycznie dużą dotację, bo ponad 1 mln zł, gdzie zmodernizowało się wtedy kuchnię. Ale zawsze to tylko program restrukturyzacji, ale program jakiś pomocowy, to ja nie wiem, może Państwo pamiętacie, bo ja nie. Jeszcze raz proszę o pochylenie się nad tym problemem, nie tylko pracowników, tylko i mieszkańców, bo tu nie tylko my się leczymy. Państwo reprezentujecie nie tylko partie polityczne, ale też i wyborców. Jeśli chodzi o Urząd Miasta, bardzo mi się nie podoba sprawa hotelowca, nazwijmy to sprzedaż, chociaż ponoć to była darowizna. Nie żyję lat 5 ani 10 tylko grubo ponad 50. Wiem jakie są ceny 1 metra kwadratowego mieszkania. Powiedzmy, że hotelowiec niech byłby nawet połowę tańszy bo z lokatorami, ale tyle metrów za 400 tys. zł, kiedy ludzie kupując mieszkanie dwupokojowe płacą 200 tys. zł, to tu wydaje mi się, że miasto wykorzystało po raz kolejny zresztą nasz kryzys. Bo ja pamiętam też, że przekazaliśmy działkę za 100 tys. zł, gdzie TBS wybudował budynek jak się patrzy, wynajmuje lokale i czesze takie pieniądze. Teraz 400 tys. zł za hotelowiec? Ja nie chcę być jakimś tam prorokiem, czy złowieszczym ptakiem, ale sądzę, że będą podkręcone opłaty czynszowe, w związku z tym on się szybko opróżni i będą tam wynajmowane na lokale. Cały handel i usługi przesuwa się w tą stronę, to są bardzo intratne działki. My, jako ZOZ nie możemy prowadzić działalności komercyjnej, mamy związane ręce. To jest nie smaczne, po prostu. Jeśli my zalegamy PGK-owi na kwotę ponad 600 tys. zł i nawet nie schodzimy w stosunku do miasta z długu, no to ja tu czegoś nie rozumiem,

14 14 a budynek jest wycena chyba , ale niestety nie było rzeczoznawcy, bo słyszałam, że przy darowiźnie nie musi być. To ja myślałam, że chociaż miasto, z którym się tyle lat współpracuje, gdzie miastu też powinno zależeć, żeby te 500 osób tu pracowało i tu wydawało pieniądze i tu napędzało kartę usługi, to trochę to niesmacznie wygląda w moich oczach. Przynajmniej Panie Przewodniczący Rady Miasta ZOZ powinien zejść z długu wobec PGK, czyli do miasta. My nawet z tego nie zeszliśmy. Pieniądze przeszły przez Starostwo, miało być 400 tys. ale przekazano nam 250 bo nam Starostwo potrąciło, bo dwie raty kredytu nam spłaciło. I tak jest u nas z tymi pieniędzmi. Dziękuję. Przewodniczący Rady Pan Marek Nowosadzki powiedział, że z wypowiedzi Przewodniczącej Związku Zawodowego NSZZ Solidarność Pani Krystyny Budy można odebrać dobry sygnał aby wspólnie zastanowić się nad trudną sytuacją SP ZOZ w Krasnymstawie. Zgodził się, że problem tkwi głównie w fatalnym finansowaniu służby zdrowia i to zarówno gdy płatnikiem były kasy chorych jak i obecnie NFZ. Zauważył również, że dużym problemem jest nie płacenie za nadwykonania oraz niekorzystny algorytm przekazywania środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla województwa lubelskiego. Powiedział, że ostatnio w rozmowie jeden z ordynatorów wskazał na bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że tak naprawdę to nie SP ZOZ się zadłuża, nie samorząd powiatu, a zadłużają się wszyscy mieszkańcy, bo chorują, bo potrzebują opieki, potrzebują przyjść do lekarza. Podkreślił, że Zarządy i Rady obecnej i poprzednich kadencji z wielką troską podchodziły do problemów SP ZOZ w Krasnymstawie, kierowane były wielokrotnie wystąpienia do parlamentarzystów i Ministra Zdrowia m. in. o zapłatę za nadwykonania, zmianę algorytmu. Przewodniczący Rady podziękował Pani Krystynie Budzie za wystąpienie oraz poprosił o zabranie głosu Panią Bożenę Karaudę przedstawiciela związków zawodowych. Pani Bożena Karauda Przewodnicząca Międzyzakładowego SNZZ Pracowników Służby Zdrowia powiedziała: chciałabym zabrać głos w imieniu kolegów i koleżanek - tych 300 pracowników obsługujących 300 łóżek. Do szpitala naszego rocznie przyjmujemy około 11 tys. pacjentów. W poradniach specjalistycznych udzielanych jest około 70 tys. porad. Nasz Zespół zawsze stawiał na stały dostęp, rozwój i profesjonalizm. Dzięki temu, dużemu zaangażowaniu wszystkich pracowników, zarówno medycznych jak i niemedycznych w tym roku otrzymaliśmy akredytację, otrzymaliśmy certyfikat ISO. A co za tym idzie dalej jakość świadczonych usług w naszym Zespole jest zgodna z procedurami i standardami wymaganymi przez Unię Europejską. Chcemy dostosować się do nowoczesnych reguł rynku.

15 15 Ale oprócz tych świadczeń, które wykonujemy obowiązuje nas jeszcze dokumentacja a obliguje nas do tego ustawa o działalności leczniczej i rozporządzenie Ministra Zdrowia. Chciałabym przybliżyć Państwu jak wygląda nasza dokumentacja. Każdy pacjent, który jest zapisywany do szpitala otrzymuje historie choroby. Historia choroby zawiera dane o pacjencie, stanie zdrowia pacjenta, dane o świadczeniach udzielanych oraz indywidualną dokumentację pielęgniarską o świadczonych usługach pielęgnacyjnych. Ta historia proszę państwa musi być prowadzona codziennie, nie można tego przełożyć na inny dzień, bo codziennie musimy zapisać co wykonywaliśmy u tego pacjenta i jaki jest stan jego zdrowia. I tak po normalnym kilkudniowym pobycie pacjenta w szpitalu ta historia liczy około 50 stron. Jeżeli pacjent trafia z rozpoznaniem bardzie skomplikowanym, jego pobyt jest dłuższy ta dokumentacja liczy nawet 170 stron. Chcę się teraz odnieść do tych 300 lóżek i tych 300 pracowników. Wszystkie usługi medyczne, które wykonujemy dla pacjentów - pielęgnacja prowadzenie dokumentacji, to bardzo często brakuje nam czasu. Bo jeżeli siadamy do pisania to nie jesteśmy przy pacjencie, a jeżeli jesteśmy przy pacjencie to zalegamy z dokumentami. W tym roku odeszło od nas 32 osoby, 16 z wypowiedzenia pracodawcy. W przyszłym roku słyszałam, że planuje Pan Dyrektor redukcję personelu o 20 osób. Czy w tym wszystkim nie zginie pacjent? Kto będzie zapewniał mu dobrą opiekę? Czy usługi, które świadczymy będą na wysokim poziomie? Czy nie będziemy traktować pacjenta jako przedmiotu? Bo będzie nas za mało. Mówię to z doświadczenia, bo pracuje prawie 35 lat i od 30 lat kieruję pracą pielęgniarek na oddziale. Przewodniczący Rady podziękował Pani Bożenie Karaudzie za wystąpienie oraz poprosił o zabranie głosu Pana Ryszarda Niewiadomskiego przedstawiciela związków zawodowych. Pan Ryszard Niewiadomski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Zarządu Terenowego w Krasnymstawie powiedział: chciałbym zabrać głos w imieniu personelu SP ZOZ i jako obywatel i mieszkaniec Krasnegostawu. Jestem w obowiązku poinformować Państwa o sprawach, które być może do tej pory nie dotarły do waszej świadomości aby wyprowadzając służbę z bankructwa, w tym nasz szpital należy zadać sobie na wstępie pytanie: dlaczego do takich sytuacji dochodzi? Kto zawinił? Dlaczego walkowerem mamy oddać nasz szpital, który jest - można powiedzieć - na tle innych szpitali jest chlubą powiatu. Trudna sytuacja finansowa szpitala nie jest spowodowana złym zarządzaniem ani naszą pracą. My troimy się, dwoimy na naszych stanowiskach, żeby wypracować punkty i udzielić rzetelnej pomocy pacjentom. Temu wszystkiemu winien jest

16 16 zły system, który stworzyło nasze państwo. Nie zrzucajmy winy na złe postępowanie naszych zarządzających i nasze leczenie. Zawsze znajdzie jakaś osoba niezadowolona z naszych usług. Musimy wspólnie wypracować metodę jak uzyskać pomoc od naszego rządu a właściwie z centrali NFZ. Żeby algorytmy brały pod uwagę zdrowie pacjenta a nie sytuację finansową województw. Chciałbym przedstawić w punktach kilka faktów, o których może Państwo wiecie. Algorytm według, którego prowadzono rozdział środków był nieodpowiedni dla województwa lubelskiego od 2008 roku. Od tego roku do 2010 województwo lubelskie straciło 150 mln zł. Trzeba by było zadać pytanie ile z tego stracił Krasnystaw? NFZ województwa lub miał nieodpowiednie zapotrzebowanie finansowe w zakresie potrzeb zdrowotnych, bo tylko 85%, jak przyznał Pan Pękalski były prezes NFZ. Około 2 mln ludzi w województwie lubelskim nie miało zapewnionej opieki medycznej. W niektórych województwach np. województwie mazowieckim płaci się nadwykonania. U nas nie płaci się w ogóle. W latach była to suma 2,5-3 mln zł. W 2011 roku centrala NFZ miała nadwyżki 600 mln zł i rozdano te fundusze: 514 mln otrzymało mazowieckie, resztę poszło na województwo śląskie i pomorskie. Inne województwa, w tym również lubelskie nie otrzymały żadnych środków. Pomówmy na temat szpitali spółek. Jak Państwo wiecie od 1 lipca obowiązuje przekształcanie szpitali, które się zadłużają w spółki. Ja tylko chciałem wspomnieć o naszym podwórku. Jak jest np. w Lublinie? Szpital im. Kardynała Wyszyńskiego na Alejach Kraśnickich ma zadłużenie sięgające 130 mln zł, Szpital Jana Bożego i Szpital kolejowy również mają bardzo duże zadłużenie. I co robi Marszałek? By ratować szpitale nie mówi o tworzeniu spółek, tyko o połączeniu tych 3 szpitali w całość. Co się dzieje w Chełmie? Wojewódzki Szpital w Chełmie generuje straty w wysokości 85 mln zł. Nie mówi się o tworzeniu spółki a przed wyborami Marszałek Województwa przyznaje Szpitalowi 5 mln zł dla ratowania szpitala. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu ma 95 mln zł długu i nie mówi o tworzeniu spółki. Mam artykuł w którym się pisze, że z 700 szpitali w Polsce utworzono 114 spółek, z których już w tej chwili 47% spółek jest w poważnych tarapatach. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Rady podziękował Panu Ryszardowi Niewiadomskiemu za wystąpienie oraz poprosił o zabranie głosu Panią Marię Banaszkiewicz przedstawiciela związków zawodowych. Pani Maria Banaszkiewicz Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowej Organizacji Związkowej przy SP ZOZ w Krasnymstawie powiedziała: chciałabym zwrócić uwagę i odnieść się do artykułu w prasie

17 17 dotyczącego przykładu Biłgoraja. I jeśli mamy się posługiwać w prywatyzacji jednostki tym przykładem, to bardzo zły przykład. Tam koszty tej prywatyzacji ponieśli pracownicy, mieszkańcy i pacjenci, którzy korzystają z tej jednostki. Środowisko to wie i jeśli posługujemy się tym przykładem, powinniśmy naświetlić dokładnie sytuację tej jednostki. Mamy takie poczucie, że my jako pracownicy, że duży procent pieniędzy, które idą z NFZ na utrzymywanie jednostki, przekazywane jest na płace. Procentowo owszem, ale to tylko dlatego, że te fundusze są zbyt niskie, o czym już było mówione. Po prostu kołdra jest za krótka no i niestety. My pracownicy też chcielibyśmy za pracę godziwej zapłaty. Nie jest to możliwe, bo zł brutto dla pielęgniarki to jest zł netto. To nie są wielkie pieniądze. Od 3 lat pracujemy bez podwyżki, coraz więcej mamy obowiązków, dokumentacji, o czym mówiła Pani Bożena Karauda. Staramy się i wszyscy dajemy z siebie wszystko żeby tą jednostkę utrzymać. Ale mamy wrażenie, że jest tyko nasze takie życzenie żeby zapewnić to zdrowie i jakość na wysokim poziomie. Jednak rok rocznie coś poświęcamy. Tak jak tutaj Pan Dyrektor powiedział nie mamy już funduszu socjalnego, coraz mniej jest personelu, stajemy przed obniżką jeszcze naszych poborów o 5 a nawet 10%. Niektórzy pracownicy nie będą mieć już nawet najniższej krajowej. Na koniec roku większość zakładów pracy, pracowników myśli optymistycznie, cieszy się świętami. My pracownicy zoz-u mamy rok rocznie ten sam problem. Za mało funduszy, do likwidacji do zwolnienia. I znów mamy coś poświęcić. Z czego mamy żyć. Jak tak dłużej możemy wytrwać. To nie jest z naszych przyczyn, że jest taka sytuacja. To nie jest nasza przyczyna, że 2/3 budżetu idzie na pobory. Pobory są bardzo niskie. Myślę, że w Krasnymstawie niewiele już placówek płaci tak nisko za pracę. Przewodniczący Rady podziękował Pani Marii Banaszkiewicz za wystąpienie. Następnie poprosił Dyrektora SP ZOZ w Krasnymstawie Pana Piotra Mateja o udzielenie w tym miejscu odpowiedzi na zapytania złożone, w związku z Planem restrukturyzacji SP ZOZ przez radnego Andrzeja Korkosza. Pan Piotr Matej Dyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie powiedział, że na wstępie odniesie do 3 kwestii strategicznych tj. tych które determinowały, że szpitale w Polsce, w tym krasnostawski mają problemy finansowe. Powiedział: w mojej ocenie są to 3 ważne wydarzenia: pierwsze które zapoczątkowała ustawa 203. Dopiero w 2001 roku SP ZOZ poradził sobie z tym problemem, mając do spłaty jeszcze ponad 5 mln zł zobowiązań. To jest pierwsze co zachwiało pozycją krasnostawskiego szpitala i nie tylko, bo dotyczy to też wszystkich szpitali. Drugie to tzw. produkt podwyżkowy. W roku 2007 pracodawcy

18 18 Dyrektorzy szpitali zostali zobligowani do podwyżek wynagrodzeń o 30%, rozliczenia się z tego co do grosza. W 2008 otrzymywaliśmy na to pieniądze. I raptem 1 stycznia 2009 r. nie ma SP ZOZ blisko 4 mln zł z produktu podwyżkowego a zobowiązanie zostało. Trzecie wydarzenie: obszary kontraktowania w 2010 r. a nie konkurs. Jeżeli szpital Krasnostawski konkurował z klinikami i szpitalami wojewódzkimi, to trudno, abyśmy byli konkurencyjni i wygrywali. To i tak wyszliśmy okaleczeni ale nie zabici. W tej chwili odrabiamy straty. Następnie Dyrektor SP ZOZ udzielił odpowiedzi na pytania radnego Andrzeja Korkosza. Na pytanie, czy w SP ZOZ obecnie jest nadmiar pracowników medycznych, wg jakich kryteriów się to oblicza? powiedział, że nadmiaru kadr medycznych nie ma. W jego ocenie dzisiaj brakuje 3 lekarzy a docelowo co najmniej 5 lekarzy. Jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, przy wykorzystaniu maksymalnego stopnia efektywności istnieje rezerwa w liczbie 14 do 16 osób. W grupie personelu pomocniczego istnieje również rezerwa, biorąc pod uwagę przekazanie niektórych usług na zewnątrz. W części administracyjnej przewiduje się również pewne redukcje po wprowadzeniu zintegrowanego sytemu informatycznego. Na pytanie: czy dotychczasowe zwolnienia 2010/2011 dały wymierne oszczędności? Jaka liczba przewidziana jest na rok 2012? Dyrektor odpowiedział, że efekt finansowy w kwocie ok. 750 tys. zł będzie widoczny w 2012 roku. Jeśli chodzi o nadwykonania to nie są one zapłacone. NFZ powinien zapłacić z tego tytułu kwotę co najmniej 6,5 mln zł. Skierowany został pozew do sądu. Termin rozprawy został wyznaczony na r. SP ZOZ wnioskuje o kwotę 4,7 mln zł z tego względu, że NFZ chce płacić tylko za procedury ratujące życie. Na pytanie: czy ma szansę funkcjonowania Oddział Pulmonologii Dyrektor odpowiedział, że wszystko zależy od posiadania zabezpieczenia kadry lekarskiej, której w chwili obecnej SP ZOZ nie ma. Czy potrzeby zdrowotne ludności będą zabezpieczone w powiecie? - Dyrektor odpowiedział na to pytanie, że były i będą zabezpieczone. Odnośnie kosztów akredytacji szpitala Dyrektor powiedział, że buntuje się na tego typu pytania. Akredytacja została zrealizowana w ramach projektu unijnego i SP ZOZ nie poniósł kosztów samego audytu akredytacyjnego. Natomiast pewne koszty związane z jej wdrożeniem należało ponieść np. większa ilość jednorazowych rękawiczek, środków dezynfekcyjnych itp. Ale opłaciło się to ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, personelu ale też i w kontekście ubezpieczenia zakładu, gdyż posiadając akredytację SPZOZ będzie mógł zapłacić niższą składkę. Są też przymiarki, aby premiować dodatkowym 3% wzrostem kontraktu szpitale akredytowane. Trudno powiedzieć jeszcze kiedy to zafunkcjonuje. Natomiast obecnie akredytacja ma przełożenie na ocenę punktową w procesie kontraktowania tj. szpital

19 19 akredytowany na starcie otrzymuje 5 pkt. więcej. Na pytanie: Czy są przewidziane oddziały do zamknięcia i które? Dyrektor odpowiedział, że likwidacja oddziału nie może nastąpić z dnia na dzień. O likwidacji nie decyduje sam dyrektor. W chwili obecnej nie planuje się likwidowania oddziałów a wręcz odwrotnie myślimy o rozszerzaniu działalności. Jeśli będzie taka konieczność to będzie to przedmiotem odrębnych dyskusji, szczególnie w odniesieniu do oddziału pulmonologii o czym wcześniej wspomniał oraz oddziałów gdzie występują braki kadrowe lekarzy. Odpowiadając na pytanie dotyczące sprzedaży budynku starego szpitala Dyrektor poinformował, że jeśli zostanie opuszczony przez pulmonologię to planuje się jego wydzierżawienie. Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi SP ZOZ w Krasnymstawie Panu Piotrowi Matejowi za udzielenie odpowiedzi na zapytania radnego oraz poinformował, że Plan restrukturyzacji SP ZOZ był omawiany na wczorajszym posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Poprosił Przewodniczącego Komisji Pana Andrzeja Korkosza o opinię. Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Korkosz poinformował, że komisja zapoznała się z Planem restrukturyzacji SP ZOZ w Krasnymstawie. Przewodniczący Rady Pan Marek Nowosadzki udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Miasta Krasnegostawu Panu Edwardowi Kawęckiemu, ponieważ było odniesienie do samorządu Miasta Krasnegostawu w wystąpieniu Pani Krystyny Budy. Przewodniczący Rady Miasta Krasnegostawu Pan Edward Kawęcki odniósł się do wystąpienia Pani Krystyny Budy Przewodniczącej Związku Zawodowego NSZZ Solidarność i powiedział: kiedy są niedomówienia, to rodzą się pretensje i żale. Widziałem żal w oczach Pani Krystyny Budy, że Miasto tutaj chce na ZOZ-ie zrobić karierę, chce się dorobić. Powiem tak, podjęte zostały dwie uchwały. Pierwsza uchwała została podjęta przez Radę Powiatu o nieodpłatnym przekazaniu tzw. hotelowca a później taką samą uchwałę podjęła Rada Miasta o przyjęciu hotelowca. Wczoraj mieliśmy sesję Rady Miasta i podjęliśmy uchwałę budżetową na 2012 rok. Przytoczył fragment uchwały Rady Miasta z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego: udziela się pomocy finansowej dla powiatu krasnostawskiego na kwotę zł. To Państwo będziecie dysponować tymi pieniędzmi, tak jak będziecie chcieli. Będziecie decydować na co te środki przeznaczyć. Wspomnę, że tam są pieniądze na drogi, ale też oczywiście na inne zadania. Dlatego też, w ramach dobrej współpracy między samorządami ten budynek został przekazany. Cieszymy się bardzo. Mam nadzieję, że my się

20 20 na tym nie dorabiamy, ponieważ ten budynek przejmujemy po to, aby tam tworzyć mieszkania socjalne, bo lista oczekujących na mieszkania jest bardzo długa. To, że oddajemy na Partyzantów jeszcze w tym roku mieszkania socjalne, ale to nie wystarczy. Zadaniem własnym Miasta jest zabezpieczenie mieszkań dla ludzi oczekujących, którzy są w sytuacji bardzo trudnej. To będzie właśnie na ten cel przeznaczony hotelowiec. Przewodniczący Rady Pan Marek Nowosadzki podziękował Przewodniczącemu Rady Miasta za wyjaśnienie oraz odnosząc się do jego wypowiedzi poinformował, że zgodnie z sugestią Pana Burmistrza z tych środków 600 tys. zł z tego 500 tys. zł miało być na drogi i jeszcze drobna kwota na MDK. Przewodniczący Rady Miasta Pan Edward Kawęcki wyjaśnił, że w tej uchwale są wyszczególnione pozycje: 400 tys. zł na drogi, 9 tys. zł na Poradnię Terapii Uzależnień, na dofinansowanie zajęć profilaktycznych PPP- 3 tys. zł, na MDK 15 tys. zł, na inwestycje tj. termomodernizację Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Powiatu Krasnostawskiego 250 tys. zł i dofinansowanie dla Muzeum Regionalnego 5 tys. zł. Przewodniczący Rady Pan Marek Nowosadzki podziękował za wszystkie wystąpienia przedstawicieli związków zawodowych i powiedział: w toku tych przekazywanych informacji nasunął się wniosek, że potrzebujemy więcej spotkań, my jako komisja, jako Rada i Państwo jako pracownicy, przedstawiciele związków zawodowych SP ZOZ-u. Mam taką propozycję dla Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, żeby co jakiś czas odbyć komisję dotyczącą SP ZOZ, aby sesję poprzedzić dyskusją na komisji, gdzie jest więcej czasu i komisja może zająć się jednym problem. Zwrócił się z prośbą, żeby zapraszać na komisję przedstawicieli związków zawodowych, aby był przepływ informacji. Przewodniczący Rady powiedział, że są dziś jak gdyby dwie informacje pozytywne i dla SP ZOPZ-u i dla Rady Powiatu i dla Zarządu Powiatu. Pierwsza to jest taka, że dług nie jest aż taki, jak nawet wszyscy myśleli i gdzieś tam było podawane. Tylko ta kwota 22 mln zł długu myślę, że to uspokaja w jakiś sposób. Druga informacja bardzo pozytywna - to jest kontrakt na 2012 rok większy o 2,5 mln zł. To jest też pewna nadzieja, że w przyszłym roku, zgodnie z wyliczeniem Dyrektora, SP ZOZ wygeneruje zysk z bieżącej działalności. Trzecia informacja - ja widziałem Państwa obawy z wystąpienia o przekształceniu, nawet tak bardzo forma radykalna była podjęta w wystąpieniu doktora Niewiadomskiego o przypadku biłgorajskim. Powiem zupełnie odpowiedzialnie, że nie słyszałem wśród Zarządu Powiatu, żeby ktokolwiek myślał o takiej wersji jak biłgorajskiej. Było zainteresowanie, jak to funkcjonuje, ale nie było ani na komisji takiego stanowiska, ani nikt z radnych, nikt z zarządu

21 21 o takiej formie przekształcenia nie myślał. Też przeczytałem artykuł o tym, ale nie wiem gdzie taka koncepcja się narodziła. Po wystąpieniach Przewodniczący Rady Pan Marek Nowosadzki otworzył dyskusję. Radny Pan Andrzej Kmicic Władze centralne nie radząc sobie z prowadzeniem szpitali przekazały je samorządom. Krasnostawski szpital którego organem założycielskim jest Powiat w formie SPZOZ funkcjonuje od 1 stycznia1999 roku. Oceniając dzisiaj sytuację placówki nie sposób zapomnieć o kondycji szpitala, kiedy ponad 8 lat temu Dyrektor Matej rozpoczynał pracę jako szef tej jednostki. W ciągu pierwszej kadencji funkcjonowania samorządu powiatu, szpitalem kolejno kierowało 5 dyrektorów. W latach strata netto kształtowała sie odpowiednio 2000r tys. zł, 2001r tys. zł, 2002r tys. zł co dawało łącznie tys. zł. Dług szpitala w tamtym okresie stanowił blisko 100% rocznych przychodów jednostki. Brak zakupów sprzętu medycznego, inwestycji i remontów prowadził do świadczenia usług medycznych na coraz gorszym poziomie i degradacji technicznej budynków szpitala. Katastrofalnie niskie wynagrodzenia personelu medycznego, wielomiesięczne zaległości w płatności poborów skutkowały zmęczeniem załogi i całkowitą utratą zaufania do dyrekcji i władz powiatowych. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że kondycja szpitala wówczas była pod każdym względem bez porównania gorsza jak obecnie. Mimo tej katastrofalnej sytuacji Dyrektor Piotr Matej podjął się ratowania szpitala i sprostał temu wyzwaniu. Dopiero rok 2003 i kolejne lata zaowocowały poprawą kondycji finansowej i stopniowym wychodzeniem na prostą. W okresie dobrej koniunktury i realizacji programu restrukturyzacyjnego opracowanego i wdrażanego przez kierownictwo zakładu w 2005roku udało się uregulować wszystkie zobowiązania wobec pracowników, odzyskać zaufanie pacjentów i załogi, zrealizować szereg inwestycji i znacznie zredukować zadłużenie szpitala. Rok 2009 i kolejne lata przynoszą czarne chmury nad szpitale szczególnie tzw. ściany wschodniej. Decyzje polityczne związane z próbą wymuszenia przekształceń szpitali w spółki sprawiają, że kontrakty z NFZ z roku na rok zamiast rosnąć to spadają. Szpital w Krasnymstawie nie otrzymuje za leczenie pacjentów w ramach tzw. nadwykonań zapłaty w wysokości ponad 6 mln. zł. Liczne kontrole uprawnionych instytucji ukierunkowane są na znalezienie pretekstu do niezapłacenia za kontraktowane i wykonane już świadczenia medyczne. Wszystkie te działania służyły temu, aby udowodnić że szpitale nie radzą sobie z dzisiejszą rzeczywistością i jedyną receptą na sukces jest przekształcenie ich w spółkę. Nie jestem przeciwnikiem przekształceń ale decyzje takie powinno się podejmować autonomicznie zależenie od uwarunkowań wewnętrznych. Bez wątpienia nie można tej

22 22 sytuacji przyglądać się biernie. Żadne nasze protesty i narzekania nie poprawią kondycji szpitala. Musimy podejmować działania aby zapobiec katastrofie jaką może być likwidacja szpitala i przejecie długów przez powiat. Ale nie można też być ślepcem i nie zauważać że przyczyną tej sytuacji nie jest utrata zdolności zarządczych i menadżerskich dyrektora jednostki lecz niebezpieczny eksperyment jakiemu poddawana jest służba zdrowia przez rządzących. Najbardziej smutne i niepokojące jest jednak to, że od pewnego czasu można odnieść wrażenie iż władza powiatowa nabiera przekonania, że przyczyną coraz większych trudności SPZOZ w Krasnymstawie nie są uwarunkowania zewnętrzne a nieudolność zarządzania szpitalem.,,trzeba pamiętać, że wielu dyrektorów szpitali, które teraz borykają się z problemami, osiągało wcześniej znaczne sukcesy a, ci których obciąża się winą, jeszcze wczoraj byli bohaterami. To zdanie zaczerpnięte z Planu Restrukturyzacji opracowanego i złożonego Zarządowi Powiatu przez Piotra Mateja ma jednoznaczną wymowę. Nie pomaga w tej trudnej sytuacji szpitala przedstawianie w nie najlepszym świetle przez władze powiatu na publicznych spotkaniach poczynań dyrekcji SPZOZ, dywagowanie na temat przerostu zatrudnienia o kilkaset osób i nadmiernie wysokich zarobkach personelu medycznego. Nie pomaga zobowiązywanie dyrekcji na forum Rady Powiatu do przygotowania zbilansowanych planów finansowych, kiedy jeszcze nieznana była jeszcze wielkość kontraktu z NFZ. Nie pomagają informacje przekazywane do prasy z których wynika jak dobrze jest w innych (wydzierżawionych) szpitalach a źle w naszym. Wielka szkoda że żaden z Panów Starostów nie stanął na czele Rady Społecznej SP ZOZ, wzmacniając ją w ten sposób swoją pozycją i autorytetem. Chociaż jest to ciało o znaczeniu konsultacyjno- doradczym, to jednak stwarza możliwość lepszego komunikowania się władz powiatu z dyrekcją i przedstawicielami załogiwiem to z własnego doświadczenia. Moim zdaniem na dzień dzisiejszy dla władz powiatu najważniejszą sprawą jest odpowiedź na pytanie jak zarządzać szpitalem ale przede wszystkim kto ma nim kierować. Wszyscy znamy powiedzenie że nie ma ludzi niezastąpionych. To oczywiście prawda. Od zdolności, umiejętności i wiedzy człowieka zależy czy dany kraj, firma czy rodzina prosperuje lepiej czy gorzej. Czarno widzę dla powiatu i naszego szpitala ewentualne odejście Piotra Mateja z funkcji dyrektora. Moim zdaniem Krasnystaw wcześniej nie miał człowieka który by w przeciągu tak krótkiego czasu i tak trudnym okresie dla służby zdrowia zrobił tak wiele dla naszego szpitala. Człowieka o takiej wiedzy ekonomicznej i prawniczej w dziedzinie służby zdrowia, osoby o niekwestionowanym autorytecie w środowisku menedżerów służby zdrowia a przede wszystkim wśród pracowników. W ciągu ostatnich 9 lat wprawdzie nastąpił przyrost

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia)

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Wyniki szpitali obraz rynku Szpitale wg rentowności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI/2015. z obrad VI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie V kadencji. odbytej w dniu 31 marca 2015 r. w sali obrad

PROTOKÓŁ Nr VI/2015. z obrad VI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie V kadencji. odbytej w dniu 31 marca 2015 r. w sali obrad PROTOKÓŁ Nr VI/2015 z obrad VI Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie V kadencji odbytej w dniu 31 marca 2015 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz. 11

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2013 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 marca 2013 roku

Protokół Nr 2/2013 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 marca 2013 roku Protokół Nr 2/2013 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 marca 2013 roku Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku

PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku Komisja odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym: 1. Pan Andrzej Nizioł - Przewodniczący Komisji 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śl., r.

Wodzisław Śl., r. Wodzisław Śl., 16.02.2016 r. L.dz. DZPiZ /16 Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu w rachunku kredytowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Odwagi rządzący! Kilka uwag o efektywności systemu ochrony zdrowia

Odwagi rządzący! Kilka uwag o efektywności systemu ochrony zdrowia Odwagi rządzący! Kilka uwag o efektywności systemu ochrony zdrowia Marek Wójcik Warszawa, 27 czerwca 2012 roku Przeinwestowanie w systemie ochrony zdrowia Polska kraj bogaty? Niskie nakłady na ochronę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. OAB.AM.0062-5/06 Protokół nr 5/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Łobzie, które odbyło się 28 grudnia 2006 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41 Otwarcie posiedzenia: godz.

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2004-12-09. Numer aktu 23. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2004-12-09. Numer aktu 23. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXIII/04 z nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 9 grudnia 2004 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach Data utworzenia 2004-12-09 Numer aktu 23 Kadencja

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Kondycja finansowa i przyszłość lecznictwa w województwie podlaskim, tworzenie map potrzeb zdrowotnych, pakiet onkologiczny, konkursy na świadczenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XL/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 grudnia 2007 roku

PROTOKÓŁ NR XL/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 grudnia 2007 roku PROTOKÓŁ NR XL/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 grudnia 2007 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/2008 Sesji Rady Gminy Tczew z dnia 27 lutego 2008 roku

Protokół Nr XV/2008 Sesji Rady Gminy Tczew z dnia 27 lutego 2008 roku Protokół Nr XV/2008 Sesji Rady Gminy Tczew z dnia 27 lutego 2008 roku Porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe a) otwarcie sesji, b) zatwierdzenie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z XIV sesji z dnia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej

Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Część III Powiat Gołdapski jako organ założycielski i problemy z tym związane mgr Ewa Bogdanowicz - Kordjak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 5 listopada 2013 r. w godzinach od 13 00 do 15 30

PROTOKÓŁ NR 28/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 5 listopada 2013 r. w godzinach od 13 00 do 15 30 PROTOKÓŁ NR 28/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 5 listopada 2013 r. w godzinach od 13 00 do 15 30 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/11. Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad za przyjęty.

Protokół Nr 25/11. Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad za przyjęty. Protokół Nr 25/11 Z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.07.2011r.o godz.16.30 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 30 listopada 2005 r. w godzinach od 10 00 do 14 30 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr I/14 z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz. 9 00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku Protokół Nr XIII/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2011 roku Sesję rozpoczęto o godz. dziesiątej, zakończono o godz. dwunastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Iłża, dn. 16.07.2012r. Protokół Nr 7/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r.

Iłża, dn. 16.07.2012r. Protokół Nr 7/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r. Iłża, dn. 16.07.2012r. Protokół Nr 7/IV/2012 z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ - Szpital w Iłży w następującym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo