KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE PROCESAMI W METODZIE LEAN ENGINNERING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE PROCESAMI W METODZIE LEAN ENGINNERING"

Transkrypt

1 Technologia i Automatyzacja ontażu / OPLEOE ARĄANIE PROCEAI ETOIE LEAN ENGINNERING Grzegorz CIANOCHA, Jerzy ŁUNARI treszczenie Publikacja przybliża zagadnienia wykorzystania technik odchudzonego zarządzania (Lean anagement) w odniesieniu do procesów konstrukcyjnych w projektowaniu. szczególności opisuje metodologię opisu, badania dojrzałości oraz hierarchizacji procesów konstruowania przy wykorzystaniu narzędzi odchudzonego zarządzania (Lean Engineering). łowa kluczowe odchudzone zarządzanie, konstruowanie, zarządzanie procesami. stęp Techniki odchudzonego zarządzania znane pod nazwą Lean anagement są powszechnie uznawane za najskuteczniejszy sposób na podniesienie produktywności, zmniejszenie marnotrawstwa i skrócenie czasu procesów występujących w przedsiębiorstwie. Początkowo techniki te miały zastosowanie głównie do procesów produkcyjnych (Lean anufacturing) i opisywały systemy produkcyjne o znacznym stopniu odchudzenia w porównaniu z tradycyjnymi systemami opartymi na zasadach produkcji masowej []. luczowym elementem szczupłego zarządzania jest eliminacja czynności, wchodzących w skład procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, które nie dodają wartości produktowi finalnemu. Jest to najczęściej nadprodukcja (generowanie zbyt wielu dublujących się informacji dla procesów konstrukcyjnych), usterki wymagające naprawy (błędy konstrukcyjne, technologiczne), za duże zapasy (przechowywanie zbyt dużej ilości danych), oczekiwanie na decyzje, zła organizacja przepływu informacji i inne. posobem, który pomaga eliminować te niedoskonałości, są właśnie odchudzone techniki zarządzania. Pozwalają one robić coraz więcej, wykorzystując coraz mniej mniej ludzkiego wysiłku, mniej urządzeń, mniej czasu i mniej miejsca i jednocześnie zbliżać się do osiągnięcia celu, jakim jest dostarczanie klientom dokładnie tego, czego chcą []. Niniejsza publikacja przybliża metodologię wykorzystania technik odchudzonego zarządzania do poprawy procesów konstrukcyjnych (Lean Engineering) [] ze szczególnym uwzględnieniem procesowego podejścia do zagadnień konstruowania.. Procesy w odchudzonym zarządzaniu Podstawowym wymogiem spotykanym w technice odchudzonego projektowania jest zobrazowanie przebiegu całego procesu konstrukcyjnego (od początku, czyli wymagań klienta, do końca, czyli do przekazania dokumentacji konstrukcyjnej do wydziałów produkcyjnych) oraz identyfikacja, co dla klienta stanowi wartość w produkcie. Rys.. asadnicze procesy projektowania konstrukcyjnego Fig.. The basic design processes 9

2 / Technologia i Automatyzacja ontażu Rys.. Przykład rozwinięcia procesu konstruowania wstępnego w diagram typu IPOC Fig.. An example of initial design process expand in a IPOC diagram ynika z tego, że przedsiębiorstwo musi spojrzeć oczami klienta na realizowany proces i wyeliminować czynności, które nie powodują zwiększenia wartości wyrobu, a absorbują dostępne zasoby przedsiębiorstwa. Od staranności i poprawności przygotowania poszczególnych projektów w znacznym stopniu uzależnione są wyniki i efekty późniejszych działań praktycznych. tych względów wszelkie systemy zarządzania poświęcają szczególną uwagę procesom projektowym i działaniom mającym za zadanie optymalizację rozwiązań projektowych i eliminowanie ewentualnych błędów lub niedopracowań projektu. [] zaproponowano metodę podziału procesu konstruowania na wzajemnie uzupełniające się podprocesy (rys. ) oraz przedstawiono sposoby ich uszczegółowienia w postaci odpowiednich schematów blokowych lub w postaci schematów typu IPOC (rys. ).. arządzanie procesem alsza identyfikacja procesów powinna skupiać się na skutecznym zarządzaniu i kontroli, czy wdrożone elementy zaproponowanej metodologii umożliwiają pozytywne oddziaływanie na jakość konstruowania. Oczywiście głównym celem jest poprawa jakości, uproszczenie procedur, skrócenie czasu potrzebnego na ich realizację oraz redukcja kosztów procesu projektowego. Proces ten w dużej mierze jest decydujący zarówno dla kosztów wytworzenia, jak i wartości końcowej produktu. iorąc pod uwagę zasady, które staramy się wprowadzać, tworząc odchudzoną organizację, okazuje się, że procesy konstrukcyjne są kluczowymi procesami decydującymi o sukcesie rynkowym produktu. Jednym z atutów posiadania efektywnych procesów projektowych są koszty wprowadzania zmian konstrukcyjnych, które gwałtownie rosną w kolejnych fazach wytwarzania produktu po zakończeniu jego definicji w ramach konstruowania. tym celu konieczne jest opracowanie metody umożliwiającej ogólną ocenę procesu przez zakwalifikowanie go do odpowiedniego poziomu dojrzałości (podobnie jak norma IO 9 proponuje poziomy dojrzałości jakościowej organizacji). [] podano propozycję takiego podziału na pięć poziomów dojrzałości, które uwzględniają sytuację procesu bez elementów nadzoru (poziom ) aż do optymalnego nadzoru i zarządzania (poziom 5). aproponowane w [] poziomy dojrzałości procesów to: Poziom : Proces bez elementów nadzoru Poziom : Proces zidentyfikowany z elementami kontroli Poziom : Proces zidentyfikowany z elementami sterowania Poziom : Proces z ustanowionym systemem zarządzania Poziom : Proces zarządzany z elementami optymalizacji Poziom 5: Proces zoptymalizowany Takie postępowanie jest pomocne w hierarchizacji procesów i wyznaczaniu postępowań optymalizacyjnych dla nich we wszystkich dziedzinach działalności z uwzględnieniem ich specyficznych właściwości. Określenie dojrzałości procesu opiera się na danych liczbowych (początkowych i wynikających z obliczeń), na podstawie których badany proces jest kwalifikowany do określonego poziomu dojrzałości. Osiąganie stanu optymalnego procesu jest czynnością wymagającą wiedzy, zaangażowania oraz określonych zasobów i realizowany jest za pomocą analiz teoretycznych oraz empirycznych obserwacji, na podstawie których dokonywane są kolejne ulepszenia, korekty i optymalizacje. Aby możliwa była realizacja powyższych działań projakościowych, konieczne jest dobranie, dla rozpatrywanego procesu, odpowiednich mierników (wskaźników) jak najłatwiejszych do wyznaczenia. yznaczenie powinno opierać się na dostępnych danych, danych audytowych, obliczeniach lub statystycznych uśrednieniach. Pojedynczy miernik umożliwia jednostronną ocenę procesu z wykorzystaniem konkretnego kryterium i charakteryzuje najbardziej istotne właściwości tego procesu. Lepszą ocenę można uzyskać, posługując się kilkoma różnymi miernikami procesu i wyznaczając na ich podstawie ocenę uśrednioną arytmetycznie, względnie z dodatkowym użyciem odpowiednich współczynników wagowych. la każdego miernika oprócz jego zdefiniowania należy rów- 5

3 Technologia i Automatyzacja ontażu / nież wskazać jego wartość pożądaną celem właściwego ukierunkowania działań doskonalących proces. etodologię doboru mierników i oceny ich wpływu na proces, a co się z tym wiąże wyznaczenia dojrzałości procesu, przedstawiono w szczegółach w [5]. Pierwszym krokiem jest przyjęcie określonej skali wskazującej na umiejętność zaprojektowania, stosowania i udokumentowania mierników porównywanych procesów. zięki temu możliwa jest ocena spełnienia podstawowych kryteriów dojrzałości poszczególnych procesów. Aby ocena była pełniejsza, w zależności od rodzajów procesów należy opracować zestaw kryteriów, które łącznie umożliwią wyznaczenie dojrzałości procesów. ynikowa ocena poziomu dojrzałości będzie uzależniona od wybranych kryteriów, ustalenia ich udziałów w całościowej ocenie oraz stopnia wykorzystania wskaźników do oceny spełnienia poszczególnych kryteriów dojrzałości procesów. Uszeregowane procesy przedstawione w formie graficznej stanowią macierz dojrzałości procesów. Przykładową macierz dojrzałości procesów przedstawiono w Tabeli. Tabela wskazuje na stopień dojrzałości opracowania projektu procesu oraz zastosowanych elementów nadzoru i zarządzania, natomiast nie wynika z niej zagadnienie efektywności stosowanego procesu (tzn. ekonomiczności, funkcjonalności, bezpieczeństwa, konkurencyjności itp.). Aby w przybliżeniu ocenić również te cechy, konieczne jest przeprowadzenie dalszej oceny, lecz przy przyjęciu odmiennych kryteriów dojrzałości procesów, które charakteryzowałyby ich cechy biznesowe. Na podstawie przyjętego założenia [5] przeprowadza się przeważnie zespołowo audyt, przegląd lub ocenę efektywności procesów w sposób podobny, jak dokonywano oceny dojrzałości (obie te oceny można przeprowadzić jednocześnie), a jej wynik przedstawia się w tablicy podobnej do Tabeli. Przykład takiej oceny głównych procesów konstrukcyjnych pokazano w Tabeli. Uszeregowane procesy przedstawione w formie graficznej stanowią macierz wpływu efektywności procesów na organizację. Jak widać, proces oceny dojrzałości poszczególnych analizowanych procesów jest złożonym zadaniem iteracyjnym (zgodnie z zasadami aizen) wymagającym znajomości metodyki postępowania, właściwego doboru i stosowania odpowiednich mierników procesowych oraz zespołowego podejścia do wyznaczania ich wpływu na przyjęte kryteria ocenowe. pierwszym etapie dokonuje się oceny poprawności postępowania w trakcie realizacji procesu i umiejętności zgromadzenia i wykorzystania danych niezbędnych do realizacji procesów (w rozpatrywanym przykładzie procesów konstruowania) i ocenia się dojrzałość procesu z punktu widzenia poprawności Tabela. Przykład wyników oceny dojrzałości uzyskanych w procesie audytowania głównych procesów konstrukcyjnych Table. Example results of the processes maturity achieved in the auditing procedure of the major design processes Proces ryteria dojrzałości analizowanych procesów oraz wyniki przeprowadzonego audytu (duże litery) ane Podstawowe apa Analiza wrotna Rynku Praca tandardowa ryterium a b a b c a b c a b aga ryterium 5% 5% % % % % % % 5% 5% U U wstępnego 5 5 szczegółowego Proces standaryzacji oraz optymalizacji technologiczności konstrukcji i kosztów Proces analizy FEA 5 końcowego u m a Poziom ojrzałości 5 III III 5 III II 7 II Proces weryfikacji warunków U U U technicznych, odbioru wyników 7 IV prac konstrukcyjnych oraz skierowania do produkcji 5 Uwagi: brak wskaźnika, jeden wskaźnik, kilka wskaźników częściowo stosowanych, wskaźnik kompleksowy, wskaźniki wprowadzone, U wskaźniki użyteczne 5

4 / Technologia i Automatyzacja ontażu Tabela. Przykład wyników oceny efektywności uzyskanych w procesie audytowania głównych procesów konstrukcyjnych Table. Example results of the processes efficiency obtained in the auditing procedure of the major design processes Proces ryteria biznesowe analizowanych procesów oraz wyniki przeprowadzonego audytu (duże litery) ryterium Jakość Terminowość adowolenie lienta adowolenie lienta onkurencyjność aga ryterium % % % % % wstępnego szczegółowego Proces standaryzacji oraz optymalizacji technologiczności konstrukcji i kosztów Proces analizy FEA 5 końcowego Proces weryfikacji warunków technicznych, odbioru wyników prac konstrukcyjnych oraz skierowania do produkcji Uwagi: wpływ wskaźników: N %; %; %; %; %; % Poziom u Efektywności m a 7 IV 7 IV IV 7 IV 7 IV 7 IV procedur postępowania. drugim etapie przeprowadza się ocenę wyników uzyskanych w poprzednim procesie realizacji, które decydują o konkurencyjności opracowywanego procesu. tym celu konieczne jest przyjęcie odmiennych kryteriów i mierników pozwalających na ocenę stopnia ich spełnienia. tym przypadku można przyjąć podobne jak poprzednio zasady kwalifikowania procesów do odpowiednich poziomów dojrzałości. Takie podejście umożliwia osiągnięcie zakładanego efektu optymalizacyjnego poprzez angażowanie załogi w działania projakościowe, empiryczne oraz analityczne, co ma pozytywny wpływ na organizację. etodologia ta nie wymaga dużych nakładów finansowych i opiera się na szeroko znanych narzędziach (FA, 5, mapowanie procesów) stosowanych w systemach odchudzonego zarządzania.. ykres priorytetów Ostatnim krokiem w zaproponowanej metodzie optymalizacji procesów jest stworzenie wykresu wskazującego na priorytetowe procesy dla danej organizacji. ykres taki tworzymy, biorąc pod uwagę poziomy dojrzałości i efektywności każdego z procesów. ykres taki odczytuje się, idąc w kierunku od górnego lewego rogu do dolnego prawego rogu, pod kątem 5. Pierwszy odczytany proces będzie miał najwyższy priorytet optymalizacyjny jako mający największy wpływ na jakościowe aspekty realizacji procesu, drugi proces będzie kolejnym i tak dalej. okonana w ten sposób analiza pozwala jednoznacznie stwierdzić, na którym procesie należy zogniskować działania projakościowe, co ma bezpośredni wpływ na szybkość dochodzenia organizacji do założonego poziomu jakości opracowań i co zapewnić może odpowiednią przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami rywalizującymi ze sobą na rynku. Przykładowy wykres priorytetów pokazano na rys.. Jak można stwierdzić, proces weryfikacji warunków technicznych, odbioru wyników prac konstrukcyjnych oraz skierowania do produkcji jest procesem o największym wpływie na jakość opracowania konstrukcyjnego. 5. akończenie astosowanie technik odchudzonego zarządzania w procesach konstruowania oraz zestawu narzędzi z nimi związanych w znaczący sposób eliminuje marnotrawstwo i umożliwia poprawę jakości obsługi, uproszczenie procedur, skrócenie czasu potrzebnego do ich realizacji, jak również redukuje koszty ponoszone w procesie obsługi klienta. arządzanie procesem jako jeden z narzędzi technik odchudzonego zarządzania zapewnia 5

5 Technologia i Automatyzacja ontażu / Rys.. Przykładowy wykres priorytetów Figure. Exemplary illustration of priorities graph lepsze zrozumienie procesów i ich wpływu na naszą prace i zadowolenie klienta. Pozwalają one na standaryzację i unifikację procesów konstrukcyjnych, co ma duże znaczenie dla organizacji, które coraz częściej działają na rynku międzynarodowym i wymagają współpracy pomiędzy członkami zespołów konstrukcyjnych często pracującymi na różnych kontynentach i w wielokulturowym środowisku. Posiadanie dojrzałych procesów pozytywnie wpływa na integrowanie nowych pracowników z zespołem i redukuje frustracje związane z wykonywaniem pracy. Ich wdrożenie nie jest skomplikowane ani nie wymaga dużych nakładów finansowych, a korzyści wynikające z ich stosowania w znaczny sposób zwiększają konkurencyjność firmy na rynku. LITERATURA. omack J.P., Jones.T., Roos.: The machine that changed the orld. Rowson Associates, New York 99.. omack J.P., Jones.T.: Odchudzanie firm. CI, arszawa, s. 7.. canus H., Haggerty A., urman E.: Lean Engineering: oing the right think right. st Int. Conf. On Innovation and Integration in Aerospace ciences, Queen s University, elfast, August 5.. Ciasnocha G., Łunarski J.: Identyfikacja zasadniczych procesów konstruowania w produkcji odchudzonej. Technologia i Automatyzacja ontażu, nr,. 5. Ciasnocha G., Łunarski J.: Ocena poziomu dojrzałości procesów projektowo-konstrukcyjnych oparta na zasadach odchudzonej produkcji. Przegląd echaniczny, nr 9,. Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski atedra Przedsiębiorczości, arządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców arszawy, Rzeszów oraz Instytut echanizacji udownictwa i Górnictwa kalnego, ul. Racjonalizacji /, -7 arszawa, gr inż. Grzegorz Ciasnocha PL Rzeszów.A., ul. Hetmańska, 5-7 Rzeszów, COPREHENIVE ANAGEENT OF PROCEE IN THE ETHO OF LEAN ENGINEERING Abstract The paper presents an application of Lean anagement to aerospace engineering, and describes process management methodology for aerospace design processes. It focuses on engineering processes improvement with the use of Lean Engineering process management technique. eywords Lean, Lean anagement, Lean Engineering, design processes, process management 5

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski 4 Konsultacja naukowa prof. dr hab. Przemysław Lech Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Laskowski Ilustracja na okładce Kudryashka/Shutterstock Wydawca Łukasz Łopuszański Redaktor Barbara Jaworska

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION

SIX SIGMA AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY OF ENTERPRISES IN THE TIMES OF GROWING GLOBALISATION ZN WSH Zarządzanie 2014 (2), s. 45-58 Oryginalny artykuł naukowy: Studium przypadku Original Article: Case study Źródła finansowania publikacji: środki własne Autorów Authors Contribution: (A) Study Design

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA NOWEJ PRODUKCJI SELECTED PROBLEMS OF NEW PRODUCTION STARTING UP

WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA NOWEJ PRODUKCJI SELECTED PROBLEMS OF NEW PRODUCTION STARTING UP ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Krzysztof PAŁUCHA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE 39-60 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie Biuro Zarządzania Projektami (PMO Project Management Office) to jedna z najnowszych koncepcji w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI KWALIFIKACJE PROJECT MANAGERA edycja 2013/2014 Praca podyplomowa ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROCESÓW STUDIUM PRZYPADKU

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROCESÓW STUDIUM PRZYPADKU Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1184 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 56 2013 ANNA WALASZCZYK MAGDALENA BŁASZCZYK Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI LEAN MANUFACTURING W LOGISTYCE PRODUKCJI

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI LEAN MANUFACTURING W LOGISTYCE PRODUKCJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 64 Transport 2008 Mariusz KRUCZEK, Zbigniew ŻEBRUCKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Scrum i Kanban. Analiza lekkich metod wytwarzania oprogramowania. Kamil Dowlaszewicz

Scrum i Kanban. Analiza lekkich metod wytwarzania oprogramowania. Kamil Dowlaszewicz Scrum i Kanban. Analiza lekkich metod wytwarzania oprogramowania Kamil Dowlaszewicz SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 5 Inspiracja metod... 5 Zarys metod... 5 Scrum... 6 Kanban... 7 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 9 Zarządzanie logistyczne redakcja Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2011 Skład i łamanie Agnieszka Zytka Projekt okładki Marcin Szadkowski Copyright by

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo