Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu roku Posiedzenie Komisji w dniu roku otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska. Powitała wszystkich zebranych, po czy, przedstawiła proponowany porządek obrad: 1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 2.Omówienie bilansu SP ZOZ w Kędzierzynie- Koźlu i zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta za 2014 r. 3.Opiniowanie zmian budżetu. 4.Sprawy bieżące. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez uwag. Głosowało 5 radnych Głos za 5 radnych Ad.1 Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: kto jest za przyjęciem protokołu Nr 5/2015 z dnia roku?. Głosowało 5 radnych Głos za 5 radnych Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Nr 5/2015 z dnia r. Ad.2 Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie Koźlu Pan Marek Staszewski przedstawił i omówił bilans SP ZOZ w Kędzierzynie- Koźlu wraz z opinią biegłego rewidenta za 2014 rok( sprawozdanie w załączeniu do protokołu). Zwrócił uwagę na bardzo ważna adnotację umieszczoną przez biegłych rewidentów w badaniu bilansu( strona 11bilansu), dotycząca tego, że biorąc pod uwagę wyniki finansowe Szpitala w przypadku uznania przez Sąd roszczeń pracowników mogą wystąpić problemy z funkcjonowaniem szpitala w dalszej przyszłości, w obecnym stanie organizacyjno prawnym. Natomiast biegli nie wskazują na to, że szpital może zakończyć swoją działalność, wskazują na to, że przy wystąpieniu strat, a jeżeli SP ZOZ będzie musiał wypłacić określone w pozwach podwyżki to zgodnie z zapisem ustawy o działalności leczniczej właściciel szpitala będzie musiał tą stratę pokryć albo z mocy prawa ten szpital przekształcić. Na dzień dzisiejszy rozmowy ze Związkami Zawodowymi są na etapie, że część pracowników zastanawia się czy jednak nie podpisać nowego porozumienia z pracodawcą. Nowe porozumienie jest w trakcie przygotowania i zostanie przedstawione Związkom Zawodowym. Szacunkowa kwota, która musiałby zostać przez SP ZOZ wypłacona to około złotych. Ponadto Dyrektor SP ZOZ zwrócił uwagę na to, że dzięki temu, że zrestrukturyzowane zadłużenie jednostki to wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań SP ZOZ skrócił się o 12 dni i łącznie zobowiązania spadły o złotych. Ponadto przypomniał, że SP ZOZ ciągle obsługuje spłaty kredytu inwestycyjnego i tj. kwota około złotych rocznie. Średni termin płatności to około 90 dni, następują to z opóźnieniem i z tego tytułu powstają zobowiązania wymagalne, ale zgodnie z posiadanymi informacjami i badaniami przeprowadzonymi w Polsce to ogólnie średni termin obsługi zobowiązań wynosi około 90 dni. Dyrektor SP ZOZ poinformował, że liczba pacjentów leczonych szpitalnie w 2014 roku jest liczbą zbliżoną do liczby pacjentów leczonych w roku Podkreślił, że w roku 2014 przez kilka miesięcy na oddziale

2 internistycznym pracowało tylko dwóch lekarzy, co oznaczało, że był problem i potencjalnie bezpieczeństwo pacjentów było zagrożone. Na oddziale neonatologii zostało zawieszone przyjmowane dzieci (pacjentów) z zewnątrz i ograniczono się tylko do tych pacjentów, którzy byli już w szpitalu. Pomimo tych wszystkich perturbacji liczba pacjentów szpitala w roku 2014 jest bardzo zbliżona do roku W roku 2014 najbardziej dochodowym dla szpitala był oddział okulistyki i NFZ dokonał przeceny procedur medycznych obniżając je. Po to, aby zrealizować kontrakt w porównywalnej do roku 2013 wysokości szpital musiał przyjąć około 30 pacjentów więcej. Oprócz tego są przyjmowani pacjenci w lecznictwie otwartym i w roku 2014 zostało przyjętych nie całe pacjentów więcej niż w roku Również została zamknięta jedna z poradni ginekologicznych, która mieściła się na Osiedlu Piasty, była to poradnia, która oprócz tego, że przynosiła straty to jeszcze była prowadzona w wynajmowanym pomieszczeniu, nie było opłacalność prowadzenia tej poradni. W zakresie lecznictwa szpitalnego najbardziej dochodowym oddziałem szpitalnym jest oddział okulistyki tj. około złotych zysku w roku Najmniej dochodowym i przynoszącym najwyższe straty był oddział chorób wewnętrznych w roku Stąd był powód w dążeniu do pozyskania takiej kadry medycznej, która by te wyniki poprawiła i po czterech miesiącach ten oddział ma około złotych straty co by pokazywało, że gdyby dalej ta strata w taki sam sposób następowała to ze straty w wysokości złotych strata zmniejszyłaby się na około złotych straty na oddziale wewnętrznym. Drugim z oddziałów przynoszących straty wysokości około złotych był oddział neurologii, ale dzięki działaniom właściciela SP ZOZ oddział neurologii został przeniesiony ze szpitala przy ulicy Judyma w Kędzierzynie do szpitala przy ulicy Roosvelta w Koźlu. Od 01 lipca br będą realizowane świadczenia w zakresie leczenia udarów mózgu, które i tak są realizowane, ale dotychczas NFZ za tak świadczenia płacił około złotych, a od 01 lipca br będzie płacił około złotych. Z pozostałych oddziałów, które generowały dodatni wynik finansowy to odział położniczy i ginekologiczny, neonatologia i pediatria. W zakresie działalności lecznictwa otwartego ( poradnie) to dodatnie wyniki finansowe przynoszą dwie poradnie : poradnia ginekologiczno- położnicza i poradnie okulistyczne. Największą stratę przynosi poradnia gastroendrologiczna ponad złotych i stanowi to duży problem, gdyby na to patrzono tylko z perspektywy wyników finansowych. Jest to kolejna część tej działalności SP ZOZ, gdzie nie tylko ekonomia i wyniki finansowe świadczą o przydatności takiej poradni. Radny Jakub Gładysz odniósł się do zapisu w powyższym materiale, który dotyczy rezerwy na nagrody jubileuszowe i świadczenia emerytalne w kwocie ,00 złotych?. Dyrektor SP ZOZ poinformował, że w związku ze zmianą przepisów musi taka rezerwa zostać utworzona. Dyrektor SP ZOZ na pytanie Radnego Jakuba Gładysza o miesięczne, roczne koszty funkcjonowania lądowiska, ale czy szpital ma z tego tytułu zapewnione jakieś dodatkowe usługi czy świadczenia, ponieważ kiedyś się mówiło, że te szpitale, które będą miały lądowiska będą w jakiś sposób premiowane przez NFZ, udzielił odpowiedzi i wyjaśnił, że posiadanie własnego lądowiska ma wpływ na ocenę. Natomiast nie otrzymał w NFZ odpowiedzi na ile posiadanie własnego lądowiska, podnosi wycenę ryczałtu dobowego na szpitalny odział ratunkowy. Odnośnie kosztów funkcjonowania tego lądowiska, które są związane z opłatą za prąd i zasilaniem. Na razie szpital za to nie płaci, ponieważ nie ma tam własnego podlicznika i na razie korzysta z uprzejmości sąsiadów. Jednak zostały podjęte rozmowy w zakresie ponoszenia tych opłaty (tj. około złotych rocznie) oraz sprzątanie i to są wszystkie koszty utrzymania tego terenu. Ponadto bardzo niewymierna korzyść z tytułu posiadania tego lądowiska to poczucie bezpieczeństwa. Na razie lądowań było bardzo mało tylko dwa. Radny Jakub Gładysz zadał kolejne pytania, jedno dotyczyło tego, czy lądowisko jest do tego przystosowane i poza pogotowiem ratunkowym mogą tam być jeszcze inne lądowania, drugie 2

3 o sytuację w zakresie długoletniego już problemu dotyczącego oddziału dziecięcego i czy są jakieś plany w stosunku do tego oddziału?. Na powyższe pytanie Pan Dyrektor Marek Staszewski udzieli następujących odpowiedzi, wyjaśnił, że lądowisko jest w rejestrze lądowisk dla śmigłowców ratownictwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami żaden inny śmigłowiec na tym lądowisku nie może lądować. Natomiast problem oddziału dziecięcego związany jest z nadbudową dwóch pięter nad budynkiem głównym szpitala w Koźlu. Wstępnie nadbudowa została wyceniona na około złotych i SP ZOZ na to nie stać. Technicznie przedstawia się to w taki sposób, że nadbudowę można wykonać tylko raz poprzez ściągnięcie dachu i podniesienie o dwa piętra w górę i ponowne przykrycie tym samym dachem, a dwa piętra dlatego, że oddziały, które funkcjonują w szpitalu przy ulicy Judyma w Kędzierzynie będzie można wówczas przenieść do szpitala w Koźlu. Pan Dyrektor poinformował o nałożonym obowiązku przystosowania szpitala do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, które są pochodną przepisów unijnych czyli przystosowanie OIOM i bloku operacyjnego. Wycena tego przystosowania na podstawie opracowanego projektu łącznie tj. kwota około złotych, z czego roboty budowlane kwota brutto to około złotych i jest to minimum. Obecnie jest to najpilniejsza inwestycja. Pozostałe zadanie są do realizacji w drugiej kolejności z uwagi na obiecujące przepisy w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy można wykonać zlecenie malowania pediatrii po to, aby go odświeżyć oraz oddział wewnętrzny. Pan Dyrektor Marek Staszewski na pytanie Radnego Jakuba Gładysza, który zapytał o nadwykonania limitowane i nielimitowane w SP ZOZ, odpowiedział, że na wielu oddziałach był problem z wykonaniem usług z powodów powyżej przedstawionych głównie personalnych. Nadwykonań wygenerowanych było mniej niż w pozostałych szpitalach, ale i tak wszystkie nadwykonania zostały zapłacone i 95% nadwykonań zostało zapłaconych w kwocie ceny z umowy czyli 52 złotych za punkt, pozostała w kwotach wyższych. Średnio na tych oddziałach na których nadwykonanie zostało zapłacone w cenie niższej to średnia roczna cena to około 50 złotych. Radny Andrzej Krebs zapytał, czy średnia płaca pielęgniarki jest w graniach złotych?, ponieważ z rozmów z pielęgniarkami wynika, że otrzymują w takiej wysokości wynagrodzenie za swoją pracę, a jest to praca bardzo ciężka w trudnych warunkach, wymagająca wiedzy, doświadczenia i nieodzowna, ponieważ szpitala nie ma bez personelu pielęgniarskiego. Radny zapytał o średnią płacę lekarza i czy w tej grupie 700 osób, które złożyły pozwy do Sądu są też lekarze, którzy domagają się realizacji 5 % podwyżki w ramach zawartego porozumienia?. Radny zapytał, kto poniesie konsekwencje za taki stan rzeczy, który teraz jest, związany z podpisaniem porozumienia i nie wykonaniem jego ustaleń?. Obecnie są podejmowane próby rozwiązania zaistniałej sytuacji, ale można było te działania podjąć znacznie wcześniej. Radny zapytał, kto odpowie za ten stan rzeczy, który jest?. Odniósł się do słów Dyrektora SPZOZ, że jeżeli nie będzie porozumienia z załogą to należy podjąć inne kroki, dla Radnego brzmi to jak szantaż, ponieważ jeżeli pracownik nie zrezygnuje ze swojej należnej mu podwyżki to będzie miał kłopoty w zatrudnieniu, występuje zagrożenie restrukturyzacją, przekształcenie itd. Wymiar społeczny jest zaburzony, ponieważ nie powinno się stawiać takich alternatyw. Jest duże zaniepokojenie, ponieważ pracownicy chcieliby otrzymać trochę wyższe pensje, aby móc rodzinie zapewnić byt. Natomiast z drugiej strony występuje obawa utraty pracy. Dyrektor SP ZOZ Pan Marek Staszewski odniósł się do powyższej wypowiedzi Radnego, poinformował, że nie zostało złożonych jeszcze 700 pozwów, te na które SP ZOZ bezpośrednio odpowiada jest nieco powyżej 100. Z posiadanych informacji około 300 osób złożyło na ręce mecenasa z Opola pełnomocnictwo do prowadzenia tej sprawy. Większość tych osób to są pielęgniarki. Średnia płaca w grupie pielęgniarek jako pensja podstawowa to jest kwota około złotych brutto, dodając do tego wysługę, premie, dodatek za dyżury itp. to średnie wynagrodzenie brutto tj. 3

4 kwota około złotych. Pan Dyrektor powiedział, że uznaje, iż przy wykonywaniu tak ciężkiej pracy pielęgniarki mają prawo twierdzić, że jest to pensja zbyt mała. W ostatnich dniach pojawiła się informacja i Ministerstwo Zdrowia również zwróciło uwagę na zarobki pielęgniarek i deklarację związaną z podwyżkami dla tej grupy społecznej nastąpiły ( proponowane podwyżki są rzędu 300 złotych brutto). Natomiast dyskutowana 5% podwyżka była w granicach złotych brutto, wypłacana z pieniędzy własnych szpitala, których to pieniędzy szpital nie ma. Natomiast odnośnie średniej płacy lekarza, różnica pomiędzy najniższą płacą lekarza, a najwyższą jest rzędu trzech i pół razy. Natomiast u pielęgniarek takie czegoś nie ma i można mówić o średnim wynagrodzeniu. Najniższe podstawowe wynagrodzenie lekarza tj. kwota złotych brutto, pielęgniarki złotych. Dyrektor SP ZOZ odniósł do zapytania Radnego, czy nie można było wcześniej podjąć działań, aby zapobiec tej sytuacji. Wyjaśnił, że to nie przedstawia się w ten sposób, że za wszystko są winni lekarze i kosztem wszystkich, lekarze zarabiają najwięcej, ale tak nie jest. W grupie lekarzy są tacy, którzy mogą powiedzieć, że ich kosztem inni zarabiają więcej. Dlatego Pani Dyrektor na spotkaniu ze Związkami Zawodowymi zaproponował podpisanie porozumienia, które będzie oparte na wzroście kontraktu z NFZ, 95% przychodów to jest przychód z NFZ, po drugie na określeniu ile w każdej grupie zawodowej chcielibyśmy, aby ci ludzie zarabiali. W pierwszej kolejności przekazywanie podwyżek kwotowych tym pracownikom, a dopiero w następnej kolejności zasilanie tych, którzy zarabiają więcej niż ustalone wspólnie minimum. Na dzień dzisiejszy skonstruowane porozumienie stanowi jednoznacznie, że bez względu na wysokość zarobku pracownika czy otrzymuje minimalną czy maksymalną płacę to każdy tak samo ma otrzymać 5% wzrostu swojej płacy, co jest nie do zaakceptowania i to jest najgorsze co mogło w tym porozumieniu wystąpić i to nie przyczyni się do rozwiązania tej sytuacji. Ponadto Pan Dyrektor SP ZOZ poinformował, że już wcześniej proponował zawarcie porozumień o takiej treści o której już wspomniał. Szpital nie stać na wypłatę 5% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szpitala. Stwierdził, że jeżeli to o czym mówi, przedstawia i informuje jest uważana za mobbing, groźbę to się z tym nie zgadza, jest to przedstawienie rzeczywistości lub sposobów na wyjście z sytuacji kryzysowej, która może nastąpić po wyroku sądowym. Natomiast na pytanie, kto jest odpowiedzialny za zaistniały stan rzeczy, Dyrektor SP ZOZ powiedział, że bardzo dobrze jest innym oceniać co było ileś lat temu wstecz, patrząc z perspektywy wyników finansowych, które ten szpital w tym okresie miał, przypomniał, że w roku 2010 na działalności operacyjnej czyli na leczeniu pacjentów szpital miał stratę złotych czyli przed dniem podpisania porozumienia. W roku 2011 czyli w tym roku kiedy porozumienie zostało podpisane szpital wygenerował stratę złotych czyli dziesięciokrotnie pogorszył się wynik na działalności podstawowej. W roku 2012 jeszcze powiększono stratę do kwoty złotych. Na dzień dzisiejszy z perspektywy tych wyników nie powinno się tego porozumienia w 2011 roku w ogóle podpisać, ale patrząc z perspektywy tego co się działo wcześniej to rok rocznie budżet NFZ wzrastał i tym samym budżety szpitali i można było wówczas sądzić, że w kolejnych latach będzie tak samo. Pan Dyrektor SP ZOZ powiedział, że on wtedy jednak by oparł warunki tego porozumienia o wzrost budżetu i gdyby ten budżet w następnym roku nie wzrósł to nie musiałby wypłacić tej podwyżki. Jednak nie chciałby nikogo oceniać, ponieważ najłatwiej się ocenia po okresie czterech lat, kiedy nastąpiło podpisanie porozumienia. Obecnie to Sąd podejmie decyzję w tej sprawie w oparciu również o sytuację szpitala i rzeczywistość przedstawioną w materiałach, która jest ważniejsza niż podwyżki po około 100 złotych dla tych pracowników, zwłaszcza, że była ostatnio deklaracja Ministra Zdrowia podwyżki 300 złotych dla pielęgniarek. Do dyskusji włączyła się Przewodnicząca Rady Powiatu, uważa, że nie należy teraz szukać tego kto zawinił i kto będzie za to odpowiadał, tylko podjąć wszelkie działania, aby wyjść z tej trudnej sytuacji i problemu. Zapytała, czy można przypuszczać kiedy nastąpi rozstrzygnięcie 4

5 tego i decyzji Sądu w tej sprawie?. Pan Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że do Sądu Pracy wpłynęło dużo takich pozwów, uważa, że nie należy się z tym spieszyć, ponieważ dąży ku temu, aby te wszystkie sprawy połączyć, ponieważ rozpytywanie tych spraw pojedynczo nie stanowi dla Sądu problemu i pierwszy wyrok, który nakaże szpitalowi wypłacić np złotych spowoduje każdy kolejny i będzie łatwiejszy dla Sądu do podjęcia. W związku czym są do Sądu przesyłane wnioski, aby połączyć te sprawy. Jeżeli zostanie przegrana sprawa około 300 złożonych wniosków, to będą kolejne składane wnioski i wtedy będzie należało podjąć decyzję o wypłacie wszystkim kolejnym pracownikom, w takiej sytuacji oszczędzając już na kosztach procesowych. Radny Andrzej Lachowicz zapytał w sprawie przedmiotowego porozumienia, czy ono ma dotyczyć rezygnacji części załogi, która złożyła pozwy o wycofanie tych pozwów czy ma to być odroczony termin płatności w razie przegranej sprawy w Sądzie przez SP ZOZ?. Pan Dyrektor Marek Staszewski odpowiedział, że rozmowy z pracownikami, którzy złożyli pozwy polegają na tym, aby im przedstawić realną sytuację, że wycofanie na dzień dzisiejszy przez nich pozwów nie powoduje niczego, ponieważ jeżeli pracownicy stwierdzą, że Dyrektor SP ZOZ ze swoich zobowiązań jako pracodawca się nie wywiązuje to jako Dyrektor tej jednostki jest zobowiązany do podjęcie rozmów w sprawie zawarcia nowego porozumienia ze wszystkimi Związkami Zawodowymi. Jeżeli Pan Dyrektor SP ZOZ nie wywiąże się z tego to każdy ma ponownie prawo złożyć pozew o wypłatę w ramach tego porozumienia. Jeżeli dyrekcja SP ZOZ dojdzie do porozumienia ze Związkami Zawodowymi w zakresie nowego porozumienia, dotyczącego podwyżek wynagrodzenia to sprawa w tym momencie stanie się nieaktualna. Dyrektor SP ZOZ poinformował, że w nowym porozumieniu będzie chciał zawrzeć zapis, że w związku z tym związki zawodowe uznają, że poprzednie porozumienie w trzech punktach zostało spełnione i sprawa została załatwiona i w miejsce czwartego punktu wejdzie to porozumienie, które jest obecnie negocjowane. Na pytanie Radnego Andrzeja Lachowicza, który zapytał, czy ktoś zrezygnował i wycofał już złożony pozew, odpowiedział, że prawdopodobnie tak, otrzymał taką informację, ale jest to informacja nieoficjalna. Na pytanie Radnego jaki jest procent załogi szpitala, która złożyła pozwy, Dyrektor odpowiedział, że niecałe 50% i najprawdopodobniej druga połowa załogi czeka na rozwój sytuacji i co się wydarzy. Na kolejne pytanie Radnego Andrzeja Lachowicza o oszczędności, które miały być spowodowane poprzez zatrudnienie firm z zewnątrz dotyczące kuchni, czy podobna sytuacja ma dotyczyć również salowych, co wówczas z tymi pracownikami, czy zostaną przekwalifikowani czy zostaną zwolnieni z pracy?. Jakie z tego tytułu są koszty, oszczędności dla SP ZOZ?. Pan Dyrektor Marek Staszewski powiedział, że kuchnia była przenoszona w szpitalu w drugiej połowie roku i około 30% spadała cena za jeden posiłek. Nie można w tej sytuacji wprost mówić o oszczędnościach, ponieważ jeżeli jest przyjmowanych więcej pacjentów to szpital też musi wydać więcej posiłków. Spadek ceny za jeden osobodzień ( trzy posiłki dziennie) nastąpił o 30%. Natomiast odnośnie ekipy sprzątającej w szpitalu jest to w trakcie przetargu. Rozstrzygniecie odbyło się tydzień temu, jednak z uwagi na to, że jeden z oferentów się odwołał, unieważnione zostało rozstrzygnięcie przetargu i wezwano oferentów do wyjaśnień. Jest to drugi przetarg. W pierwszym przetargu zostało uzgodnione ze Związkami Zawodowymi, że w warunkach przetargowych zostanie zamieszczony zapis mówiący o tym, że w ciągu trwania całej umowy nie mogą się zmienić w ogóle warunki finansowe związane z zatrudnianiem przejętych przez tą firmę pracowników, ponieważ zostają pracownicy przekazani z tytułu artykułu 23 prim Kodeksu Pracy. Ogłaszając drugi przetarg zostało zapewnione pracownikom, że nie zostanie zmieniony im forma zatrudnienia czyli nie może zostać zawarta umowa o pracę, w której byłby gorsze dla nich warunki pracy tzw. umowy śmieciowe. W przeciągu całej umowy nie zostanie zmieniona forma prawna dla tych pracowników i nie dotyczy to tylko salowych, ale również obsługi gospodarczej oraz kucharki, która sama wyraziła wolę przejścia do grupy tych 5

6 pracowników. Dyrektor SP ZOZ powiedział, że wszelkie oszczędności, które będą generowane w tym szpitalu będzie czynił starania by były generowane ze spraw poza pracowniczych i tak do dnia dzisiejszego stara się robić. Na pytanie Radnego Andrzeja Lachowicza, czy w szpitalu jest regulamin nagród, czy były wypłacane na przykład z okazji Dnia Służby Zdrowia, Dnia Pielęgniarki, Lekarza z okazji tzw. świat branżowych, w jaki sposób to funkcjonuje, czy jest jakaś komisja, która je przyznaje?, Pan Dyrektor wyjaśnił, że odnośnie nagród to w roku 2014 nie było żadnych wypłacanych nagród oprócz minimalnego poziomu premii, która zawarta jest Regulaminie Wynagradzania i stanowi 1% i wszyscy pracownicy oprócz Dyrektora otrzymują co miesiąc 1% premii regulaminowej, pozostałe rzeczy na przykład na oddziale okulistyki zostało 30% pacjentów więcej przyjętych to panie pielęgniarki otrzymały premię, szpital zdobył certyfikat ISO, panie pielęgniarki, które to prowadzą również otrzymały premię. Jest to premia uznaniowa wypłacona jako nagrody, natomiast 1% miesięczne od podstawowego wynagrodzenia jest to premia regulaminowa. Natomiast nagród z tytułu świąt branżowych nie ma w SP ZOZ. Pan Dyrektor na pytanie Radnego Andrzeja Lachowicza o ewentualną wypłatę 5% dodatku do wynagrodzenia, odpowiedział, że jeżeli należałoby podnieść wynagrodzenia o 5% to zostałoby to wykonane, następnie zostałyby wypowiedziane te wynagrodzenia, wprowadzając całą procedurę formalno- prawną, począwszy od poinformowania Związków Zawodowych, wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast w kwestii podniesienia dwóch pięter z przeznaczeniem jednego na oddział dziecięcy o co zapytał Radny Andrzej Lachowicz, Dyrektor wyjaśnił, że należałoby podnieść dwa piętra nad głównym budynkiem szpitala w Koźlu, ze względu na to, że dach może być ściągnięty tylko raz. Natomiast kiedy miałoby to nastąpić, Dyrektor SP ZOZ poinformował, że zawnioskuje w najbliższym czasie do Zarządu, właścicieli o uwzględnienie takiej kwoty w budżecie, wówczas zostanie to wykonane w trybie najszybszym z możliwych. Jest problem, który wiąże się bardzo dużymi nakładami finansowymi. Radny Andrzej Lachowicz dodał, że jest to bardzo istotny problem z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Radny Grzegorz Mankiewicz zapytał, czy w przedmiotowym sprawozdaniu na stronie 22 punkt 10 Zysk netto za badany rok obrotowy wyniósł ,41 zł, stanowi on zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy w wysokości ,00 złotych jest to prawidłowy zapis?. Dyrektor SP ZOZ odniósł się do powyższego zapisu i przyznał, że wystąpił w nim błąd tzn. prawidłowy zapis to Zysk netto za badany rok obrotowy wyniósł ,41 zł, stanowi on zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy w wysokości ,00 złotych. Radny Grzegorz Mankiewicz powiedział, że szpital na koniec 2014 wykazał stratę na poziomie około złotych to skąd kwota podatku dochodowego w wysokości ,00 złotych?. Pan Dyrektor poinformował, że szpital ma dużą część kosztów, które nie są uznawana za koszty uzyskania przychodów. Radny Grzegorz Mankiewicz odniósł się do zapisu na stronie Zysk z pozostałej działalności operacyjnej to przede wszystkim inne przychody operacyjne w kwocie ,23 złotych, które stanowi głównie amortyzacja od środków trwałych finansowanych z obcych źródeł, zapytał o wartość środków trwałych SP ZOZ, ponieważ nie jest to dla Radnego czytelne. Dyrektor SP ZOZ wyjaśnił, że zapis dotyczy i jest stosowany w przypadku Samodzielnych Publicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej, około czterech lat temu zmianie uległ przepis. Wcześniej środki trwałe, które były finansowane z innych źródeł niż środki własne SP ZOZ, ich amortyzacja była wliczana w koszty czyli SP ZOZ nic nie wydał na środek trwały, ale mógł wliczać amortyzację. W następstwie zmiany tego przepisu po stronie przychodów dolicza się teraz wcześniej naliczoną amortyzację od środków trwałych, które zostały sfinansowane ze źródeł innych niż własne środki( np. unijne, ze Starostwa Powiatowego) i są pozostałe przychody w głównej mierze, co wpływa obojętnie na wynik. Następnie Pan Dyrektor Marek Staszewski w odpowiedzi na pytanie Radnego 6

7 Grzegorza Mankiewicza, czy nie należałoby wykonać odpisy skoro są złożone pozwy?, wyjaśnił, że są robione odpisy na części, które są uznawane za konieczne i gdzie ich prawdopodobieństwo jest wysokie. Nawet z perspektywy czasu trwania tych rozpraw trudno jest określić, aby w roku 2015 nastąpiła wypłata środków związanych z tymi procesami. SP ZOZ założył jedynie rezerwy na sprawy sądowe z tytułu błędów medycznych, które przewyższają wartość polis i odpisy na należności za zrealizowane usługi na rzecz nie ubezpieczonych, które będą trudne do odzyskania. Radny Grzegorz Mankiewicz odniósł się do strony 11 punkt IV. Kontynuacja działalności w Raporcie z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok, ponieważ zdaniem Radnego w tym punkcie pomiędzy zapisem w pierwszym a ostatnim akapicie jest rozbieżność. Zapis pierwszego akapitu to: Na podstawie analizy przedstawionych wyżej węzłowych wskaźników oraz oceny sytuacji finansowej i majątkowej Szpitala stwierdza się, że w 2014 roku nie wystąpiły zjawiska lub zdarzenia zagrażające działalności w roku następnym. Natomiast w ostatnim akapicie ww. punktu jest zapis: Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Szpitala w przypadku uznania przez Sąd roszczeń pracowników mogą wystąpić problemy z funkcjonowaniem szpitala w dalszej przyszłości w obecnym stanie organizacyjnoprawnym. Pan Dyrektor odniósł się do powyższego, poinformował, że prowadził rozmowy w tym zakresie z biegłymi, sytuacja jest niejednoznaczna. Biegli twierdzili, że takie zdanie będzie przestrogą. Nie ma zapisu, że jednostka przestanie w ogóle funkcjonować, biegli zamieścili w Raporcie zapis, że nie będzie mogła funkcjonować w obecnym stanie organizacyjno prawnym. Ten Szpital będzie mógł funkcjonować później,ale już jako spółka prawa handlowego bo do tego przepisy zobowiązują właścicieli, aby dokonać przekształcenia jeżeli zaistniałby taka sytuacja w obecnym stanie organizacyjno prawnym. Kolejne zapytanie Radnego Grzegorza Mankiewicza dotyczyło tego jakie wartości niematerialne i prawne posiada szpital i dlaczego oraz w jaki sposób zostało to tak szybko zamortyzowane?. Pan Dyrektor SP ZOZ przypomniał, że kilka lat temu była duża inwestycja czyli informatyzacja szpitala, wartość oprogramowania i systemów komputerowych, które są w szpitalu. Był to okres trzech lat i zostało w całości zamortyzowane. Szpital jest bardzo dobrze wyposażony w zakresie oprogramowania. Następnie Radny Grzegorz Mankiewicz zapytał o zobowiązania długoterminowe w kwocie około tys. zł, zobowiązania krótkoterminowe około złotych na koniec roku 2014, zapytał, czy długoterminowe zobowiązania związane są z kredytami inwestycyjnymi?, Pan Dyrektor odpowiedział, że kredyty długoterminowe jest to pożyczka na spłatę starych zobowiązań w wysokości około złotych i kredyt inwestycyjny w części pozostającej do spłaty. W części pożyczki krótkoterminowe występują dwie pozycje, pierwsza to rata kredytu długoterminowego, który jest do spłaty w roku 2015 około złotych oraz dziewięciomiesięczna spłata od m-c kwietnia br pożyczki na spłatę starych zobowiązań, co miesiąc rata po około złotych. Kredyty długoterminowe są pokazywane w bilansie jako krótkoterminowe w tej części, której spłata przypada w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Na pytanie Radnego Grzegorza Mankiewicza co składa się na zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek w kwocie około złotych stan na roku, Dyrektor SP ZOZ wyjaśnił, że powstałe zobowiązania wynikają z dwóch rzeczy, z realizacji umów na dostawę leków i środków jednorazowego użytku, ale również zobowiązania z tytułu wystawionych faktur za realizację usług medycznych przez podmioty. Należność jest to wystawiona faktura za realizację usług z NFZ i jeszcze nie otrzymana zapłata na konto. Ponadto Pan Dyrektor SP ZOZ poinformował, że wskaźniki jednostki w zakresie płynności finansowej nie są dobre. Radny Andrzej Krebs odniósł się tak jak przedmówca do punktu IV Kontynuacja działalności przedmiotowego sprawozdania i ostatniego akapitu ww. punktu: : Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Szpitala w przypadku uznania przez Sąd roszczeń pracowników mogą wystąpić 7

8 problemy z funkcjonowaniem szpitala w dalszej przyszłości w obecnym stanie organizacyjnoprawnym, Radny stwierdził, że jego zdaniem brak jest w tym zapisie również wzmianki o organie założycielskim, ponieważ są dwie możliwości jedna z nich to zmiany organizacyjno prawne druga to dofinansowanie przez organ założycielski. Do dyskusji włączyła się Starosta Powiatu, wyjaśniła, że biegły rewident nie może tego sugerować, ponieważ ocenia tylko badaną jednostkę. Radny Andrzej Krebs powiedział, że jednak jest taka możliwość. Do powyższego ustosunkował się Dyrektor SP ZOZ, stwierdził, że nie może się wypowiadać za właściciela. Biegły nie mając wiedzy na temat finansów właściciela trudno, aby wskazywał, że ten właściciel ma pokryć stratę wygenerowaną przez Szpital. Bezkosztowo dla właściciela można jedynie dokonać poprzez zmianę podmiotu właścicielskiego czyli zmianę organizacyjno- prawną szpitala. Jest to łatwiejsza forma biorąc pod uwagę finanse właściciela i być może stąd taki zapis w tej opinii. Do dyskusji włączyła się Skarbnik Powiatu, która wyjaśniła, że ustawa o działalności leczniczej nie pozwala bezkrytycznie pokrywać strat, zapis ww. ustawy stanowi, że jeżeli strata przekracza wysokość amortyzacji to wówczas organ założycielski pokrywając taką stratę musi dokonać zmiany organizacyjno prawnej. Radny Andrzej Krebs zapytał co w sytuacji, gdyby radni i społeczeństwo nie wyrazili zgody i nie pozwolili na przekształcenie o którym się mówi?. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że jest to zapis ustawowy o działalności leczniczej, która reguluje funkcjonowanie jednostek lecznictwa. Dyrektor SP ZOZ stwierdził, że zapis jest jednoznaczny i następuje to wówczas z mocy prawa. Radny Andrzej Krebs odniósł się do tego, powiedział, że odzew społeczeństwa jest negatywny w podnoszonej kwestii dotyczącej ewentualnego przekształcenia na wypadek problemów z funkcjonowaniem szpitala w dalszej przyszłości, to co biegły rewident zmieścił w omawianym Raporcie. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że radni nie mogą decydować niezgodnie z prawem. Przy założeniu, że będą korzystne wyroki dla pracowników SP ZOZ to na zasądzone kwoty na podstawie tych wyroków środki będzie musiał posiadać SP ZOZ, który już ma problemy z płynnością bez tych wyroków, a gdyby jeszcze doszła do tego zapłata wyroków to większa byłaby strata i mniejsze możliwości zapłaty, ponieważ zobowiązania wymagalne by rosły i jednostka straciłaby płynność finansową. Byłyby to wyroki i zobowiązania SP ZOZ, które byłby bez pokrycia w finansach SP ZOZ. Dyrektor SP ZOZ poinformował, że podejmuje wszelakie działania, aby jednostka SP ZOZ funkcjonowała, by nie było przymusu zmiany formy organizacyjno- prawnej, ponieważ zapis w ustawie jest jednoznaczny jeżeli strata przekracza wartość amortyzacji to właściciel ma pokryć stratę i przekształcić tą jednostkę w spółkę prawa handlowego. Dlatego są podejmowane działania, aby nie dopuścić do przymusu ustawowego zmiany formy prawnej działalności tej jednostki. Radny Jakub Gładysz zapytał o harmonogram spłat zobowiązań długoterminowych oraz o nową perspektywę unijną , czy w zeszłym roku lub w tym roku SP ZOZ wystąpił o jakieś projekty, ponieważ również jest to związane z kosztami i analizami?. W odpowiedzi Pan Dyrektor Marek Staszewski wyjaśnił, że w zobowiązaniach długoterminowych występują dwie pozycje kredyt inwestycyjny( na oddział urazowo- ortopedyczny), który jest obsługiwany na bieżąco, druga to pożyczka na spłatę starych zobowiązań. Pożyczka została podpisana w roku ubiegłym na pięć lat z roczną karencją i za zgodą Rady Społecznej SP ZOZ Pan Dyrektor wystąpił do firmy, która finansuje SP ZOZ w tym zakresie o przesunięcie terminu spłaty tej pożyczki i na to SP ZOZ otrzymał zgodę. Jest to kolejny rok karencji, czyli łącznie pięć lat. Na dzień dzisiejszy SP ZOZ spłaca tylko ten kredyt inwestycyjny, nie spłaca pożyczki na spłatę starych zobowiązań. Natomiast w zakresie nowych środków unijnych został sfinansowany projekt na modernizację oddziału intensywnej terapii i bloku operacyjnego. Odnośnie SP ZOZ i przygotowań do nowej perspektywy to jest przygotowany projekt na odział intensywnej terapii i na blok operacyjny. Kolejna rzecz, która ma zostać zrobiona to przeniesienie apteki z budynku w którym się znajduje w miejsce w którym kiedyś 8

9 była kuchnia. W najbliższym czasie zostanie zlecone wykonanie takiego projektu i by to było również finansowane przy użyciu środków unijnych, ale też środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponadto SP ZOZ jest w trakcie audytu energetycznego i na podstawie tego audytu będzie się starał o pozyskanie środków na odnawialne źródła energii. Ostania część zamierzeń SP ZOZ to przeniesienie oddziałów ze szpitala na ulicy Judyma do szpitala przy ulicy Roosvelta. Jest to jednak perspektywa o której na dzień dzisiejszy trudno rozmawiać, ponieważ, aby móc korzystać z nowej perspektywy to najpierw musi powstać plan u Wojewody w zakresie usług zdrowotnych i szpital w Koźlu musiałby zostać w tym planie ujęty. Na pytanie Radnego Jakuba Gładysza, czy był wkład własny SPZOZ w ubiegłym bądź w tym roku do projektów, Pan Dyrektor odpowiedział, że nie. Radny Sebastian Szklarczyk zapytał, czy są możliwości z tytułu oszczędności poprzez wydłużanie eksploatacji środków trwałych, które nie wpływają na jakoś leczenia, ponieważ eksploatacja to dłuższy okres niż amortyzacja i podobno występuje bardzo duża rotacja różnych środków w szpitalu?. Pan Dyrektor w odpowiedzi do Radnego poinformował, że oprócz roku 2014, ostatnie duże zakupy inwestycyjne były w roku Większość rzeczy w szpitalu jest w takim stanie, że są utrzymywane przy życiu, są całkowicie wielokrotnie zamortyzowane. Kupienie wszystkich środków w tym samym roku nie było dobrym rozwiązaniem, ponieważ teraz wszystkie środki trwałe będzie należało kupić też w tym samym roku. Na dzień dzisiejszy jest kupowane tylko to co naprawdę jest niezbędne i uległo całkowitemu zniszczeniu, w części wyposażenie bloku operacyjnego, okulistyka mikroskop, aparaty usg. Na dzień dzisiejszy Szpital posiada wielokrotnie zamortyzowany sprzęt. Na pytanie Radnego Sebastiana Szklarczyka o to, czy są jeszcze inne możliwości oszczędności poza płacami, Pan Dyrektor poinformował, że ponad 60% wydatków SP ZOZ to są płace wraz z pochodnymi i najłatwiejsze oszczędności można by pozyskać z tego tytułu, ale jest to temat najbardziej kontrowersyjny i drażliwy. Nie zostały przedłużone pracownikom umowy, które były umowami na czas określony. Zwolnienia czy likwidacja tych stanowisk dotyczyła personelu nie medycznego na przykład kierowców karetek, którzy nie byli kierowcami z uprawnieniami ratownika medycznego. Nie był to personel medyczny. W części pielęgniarskiej nie przedłużano umów czasowych. Zdaniem Dyrektora SP ZOZ są rezerwy odnośnie zatrudnienia, jednak na razie pozostawia to w takim stanie, który jest obecnie. Poinformował, że około 10% personelu szpitala jest na ciągłym zwolnieniu chorobowym, jest to chorobowe, które jest też płacone z pieniędzy szpitala. Można zaoszczędzić na zlecanych badaniach, część z nich może być realizowana bezpośrednio przez lekarzy. Ponadto pacjenci na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie muszą mieć wykonywanych wszystkich szczegółowych badań. W dniu wczorajszym zostało wydane zarządzenie ograniczające takie możliwości. Oprócz kosztów przekładało się to również na czas oczekiwania pacjenta na SOR, jeżeli miał zlecony pełen pakiet badań do wykonania. Natomiast można podjąć decyzję w krótszym czasie, czy pacjent ma zostać w szpitalu i być skierowany na oddział czy może pójść do domu. Natomiast jeżeli lekarz z SOR chce zlecić do wykonania jakieś jeszcze inne badania, droższe to musi wezwać do konsultacji lekarza z tego oddziału na który potencjalnie dany pacjent ma zostać skierowany i lekarz z tego oddziału decyduje o konieczności i zasadności wykonania takiego badania u tego pacjenta. Każdy pacjent ma prawo do wykonania wszystkich badań, ale nie koniecznie, aby wszystkie były zlecane przez SOR, ponieważ szpitalny oddział ratunkowy nie jest od tego, aby zlecać wszystko. Starosta Powiatu odniosła się do tego, powiedziała, że POZ nie kierują pacjentów na badania, kierują na SOR lub izbę przyjęć. Radny Andrzej Lachowicz powiedział, że wiele badań nie jest może tak koniecznych do wykonania, ale lekarze je zlecają z tytuł asekuracji i na wypadek jakiś nieprzewidzianych zdarzeń. 9

10 Na prośbę Starosty Powiatu Dyrektor SP ZOZ Pan Marek Staszewski odniósł się do pakietu onkologicznego, którego propozycja wprowadzenia w SP ZOZ w Kędzierzynie- Koźlu pojawiła się z w m-cu grudniu ubiegłego roku i dlaczego ten pakiet w naszym szpitalu nie zafunkcjonował?. Poinformował, że pakiet został skonstruowany w taki sposób, aby jak najtrudniej można było z niego korzystać. Na oddziale pulmonologii są nadwykonania rzędu 50%, a w ramach tego pakietu onkologicznego na tym oddziale nie zostały i nie będą wydatkowane żadne środki. Beneficjentem pakietu onkologicznego miały być jednostki takie jak Opolskie Centrum Onkologii i do pewnego momentu wydawało się, że też tak będzie. Pan Wojciech Redelbach Dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii około półtora miesiąca wstecz Gazecie Wyborczej udzielił wywiadu w którym wprost powiedział, że pakiet onkologiczny jest to jakieś nieporozumienie, ponieważ również w Opolskim Centrum Onkologii nie do końca to się sprawdza tak jak powinno być. Na dzień dzisiejszy w ten sposób działa pakiet onkologiczny. Jeszcze w ubiegłym roku wszyscy byli zwolennikami tego, aby pakiet onkologiczny zaczął funkcjonować, ponieważ problem w kraju jest duży. Pan Dyrektor poinformował, że w ubiegłym roku otrzymał informację, że pakiet onkologiczny dla szpitala w Koźlu i dla wszystkich szpitali innych na terenie województwa opolskiego to jest kontrakt 2014 roku minus jakaś kwota to w tym momencie jest to jakieś nieporozumienie, bo z tego wynika, że pakiet powinien spowodować ograniczenie dostępu do usług zdrowotnych dla chorych osób, ale nie onkologicznie. Problem jest również w zakresie dojazdów lekarzy z Opola do Kędzierzyna w godzinach w których pracują lekarze z Kędzierzyna. Biorąc to wszystko pod uwagę na tym etapie na którym się znajduje to traci sens. Pan Dyrektor SP ZOZ wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy jest zdecydowany, że w momencie kiedy zostanie podpisana umowa na odział neurologiczny na leczenie udarów to wypowie jako Dyrektor tego szpitala pakiet onkologiczny, ponieważ niby są na to pieniądze, ale w ogóle nie można z nich korzystać. Co miesiąc występuje o przeniesienie tych środków na normalne usługi i co miesiąc jest informacja zwrotna, że nie ma takiej możliwości, ponieważ pakiet onkologiczny będzie funkcjonował. Mija pół roku i nie można skorzystać z środków, które są na to przeznaczone. Skoro Opolskie Centrum Onkologii podejmowało rozmowy z SP ZOZ w Kędzierzynie- Koźlu w sprawie uruchomieniu pakietu onkologicznego w szpitalu w Kędzierzynie- Koźlu i twierdzi również, że to nie ma sensu to trudno, aby podejmować jakieś działania na takim etapie na jakim to się znajduje. W SP ZOZ w Kędzierzynie- Koźlu na osiemnaście oddziałów piętnaście przynosi straty. Chorzy z terenu Powiatu i nie tylko jeżdżą na oddział onkologii do Opola lub do Gliwic na pewno jest to uciążliwe, ale pacjenci mając wybór Opolskiego Centrum Onkologii, które jest bardzo dobrą jednostką lecznictwa w zakresie onkologii i bardzo dobrze wyposażoną wybiorą tą jednostkę. Ponadto Pan Dyrektor SP ZOZ poinformował o otwarciu oddziału neurologii z pododdziałem udarowym w szpitalu w Koźlu. Od m-ca lipca nasz oddział będzie trzecim takim w skali województwa, gdzie za pomocą trombolizy leczy się pacjentów z udarem. To obecnie najnowsza procedura lecznicza. Przewodnicząca Komisji podziękowała Dyrektorowi SP ZOZ Panu Markowi Staszewskiemu za bardzo szczegółowe przedstawienie tematu i udzielone wyjaśnienia. Po czym poddała pod głosowanie wniosek : kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z rocznej działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- Koźlu za 2014 rok. Głosowało 7 radnych Głos za 3 radnych Głos wstrzymujący się 4 radnych Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały. 10

11 Ad.3 Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko -Kozielskiego na 2015( w załączeniu do protokołu) oraz proponowane przez Dyrektora PZD zmiany( w załączeniu do protokołu), pierwsza ze zmian dotyczy wcześniejszej błędnej numeracji drogi w Starej Kuźni, a druga ze zmian dotyczy zmiany nazewnictwa zadania w Grzędzinie Gmina Polska Cerekiew ( miejscowość, kwota, droga pozostaje bez zmian tylko zamiast budowy chodnika nastąpi wykonanie nowej nawierzchni drogowej nr 1456 O w m.grzędzin ). Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek radnych, aby odpowiedzialni kierownicy, dyrektorzy jednostek za przygotowanie projektów uchwał i wnoszący sprawy na Komisji Budżetu byli na niej obecni celem udzielenia radnym odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania na posiedzeniu. Głosowało 7 radnych Głos za 7 radnych Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem powyższego wniosku. Po dyskusji w sprawie proponowanych zmian w budżecie Powiatu Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko -Kozielskiego na 2015 wraz z uwzględnieniem przedstawionych na posiedzeniu Komisji zmian do budżetu przez Skarbnik Powiatu, pierwsza ze zmian dotyczy wcześniejszej błędnej numeracji drogi w Starej Kuźni, a druga ze zmian dotyczy zmiany nazewnictwa zadania w Grzędzinie Gmina Polska Cerekiew ( miejscowość, kwota, droga pozostaje bez zmian tylko zamiast budowy chodnika nastąpi wykonanie nowej nawierzchni drogowej nr 1456 O w m.grzędzin ). Głosowało 7 radnych Głos za 7 radnych Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2015 wraz z uwzględnieniem przedstawionych na posiedzeniu Komisji zmian do budżetu. W konsekwencji powyższego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej( w załączeniu do protokołu). Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: kto jest za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej?. Głosowało 7 radnych Głos za 7 radnych Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały. Skarbnik Powiatu przedstawił i omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za rok 2014( projekt uchwały w załączeniu do protokołu). 11

12 Radny Wiesław Fąfara odniósł się do ww. projektu uchwały i zwrócił się do Pani Skarbnik o przedłożenie radnym na najbliższą Sesję Rady Powiatu sprawozdania finansowego jednostek organizacyjnych Powiatu i powiatowych inspekcji. Po czym Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za rok Głosowało 7 radnych Głos za 3 radnych Głos wstrzymujący się 4 radnych Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały. Ad.4 Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków( projekt uchwały w załączeniu do protokołu). Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek: kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków?. Głosowało 7 radnych Głos za 6 radnych Głos wstrzymujący się 1 radny Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały. Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 10 lipca o godz Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Izabela Rabiej Przewodnicząca Komisji: Barbara Wołowska 12

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku Sesja nr XXXIII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 30 marca 2009 roku w godzinach od 11.00 20.30 w

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r. PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.10 i trwało do godz. 15.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

LZG 4114-003-01/2014 I/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4114-003-01/2014 I/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4114-003-01/2014 I/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ortopedyczny, stamtąd miałam pobrany wymaz i kazał mi jechać do domu. Następnego dnia noga dalej się rozpruła, czarna krew leciała, ropa z niej

ortopedyczny, stamtąd miałam pobrany wymaz i kazał mi jechać do domu. Następnego dnia noga dalej się rozpruła, czarna krew leciała, ropa z niej Protokół nr 60/14 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbytego w dniu 16 czerwca 2014 r. w godz. od 17:30 do 19:45 w sali

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad: Protokół nr XXX/04 z XXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 9 września 2004 r. w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. PROTOKÓŁ Nr 1/2015 posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu w dniu 28 stycznia 2015 roku, godz.13.00 Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1300) 73. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 5 stycznia 2010 r.

Zapis stenograficzny (1300) 73. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 5 stycznia 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1300) 73. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 5 stycznia 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo