Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r."

Transkrypt

1 Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum. W momencie otwarcia sesji obecnych było 22 radnych, a w trakcie obrad liczba zwiększyła się do 26 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście : Burmistrz Miasta Rydułtowy, dyrektorzy i przedstawiciele związków zawodowych SPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, przedstawiciele niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy Starostwa i przedstawiciele prasy. Ad. 2 Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że porządek obrad sesji został dostarczony radnym wraz z materiałami na sesję, a przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Powiatu. 4. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XII sesji. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 7. Wnioski i oświadczenia radnych. 8. Informacja Wojewody Śląskiego o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego Rady i Starosty Powiatu. 9. Rozpatrzenie skargi Pani Krystyny Łodziana - Szczyra na działalność Dyrektora SOSW w Wodzisławiu Śl. Pani Beaty Rączka. 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim, b) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, c) przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na remont łazienki dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Wewnętrznym II, d) przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim na zakup sprzętu medycznego o standardzie podstawowym dla oddziałów szpitalnych, e) przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim na zakup aparatów USG i RTG, f) zmiany uchwały Nr X/122/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim na remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych, g) zmiany uchwały Nr XI/136/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007, h) powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenie zadań zimowego utrzymania ulicy Miczurina w Wodzisławiu Śląskim i przyjęcia od Miasta Wodzisławia Śląskiego prowadzenie zadań zimowego utrzymania łącznika ulicy Chrobrego z ulicą Głożyńską w Wodzisławiu Śląskim, i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Mszana z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników, położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Mszana, w sezonie zimowym 2007/2008, j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Godów i Gminę Mszana, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej

2 dla zadania pod nazwą: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Skrzyszowskiej w Mszanie 1 Maja w Skrzyszowie, k) zmiany uchwały Nr XXI/222/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie wyłączenia szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 i Technikum Nr 1 w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 oraz Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 z zespołu placówek o nazwie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Metodycznego w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1, l) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Radlinie przy ul. Orkana 23, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ul. Orkana 23, m) zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok, (zwiększenie planu dochodów o kwotę zł) n) zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok (zwiększenie planu dochodów o kwotę zł) o) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przez Miasto Radlin z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, p) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przez Gminę Marklowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, q) wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Adama Gawędy, r) zmiany uchwały Nr XLV/534/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie ustanowienia medalu Zasłużony dla ochrony p. poż. Powiatu Wodzisławskiego", s) przyznania medalu Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego, t) powiadomienia Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 12. Informacje bieżące. 13. Zamknięcie obrad XIII sesji. Uwag do porządku obrad nie było, zatem Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. Ad. 3 Przewodniczący Rady p. E. Wala poinformował, że protokół został przygotowany i wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół Nr XII/07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 25 października 2007r. został przyjęty. Ad. 4 Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu Wodzisławskiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Przedstawiając powyższy temat p. Anna Zawadzka Inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej powiedziała, że Powiat Wodzisławski od 1999 roku pełni funkcję organu założycielskiego dla dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. i Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach. Organy powiatu poprzez swoje decyzje podejmowane w oparciu o ustawowo przyznane kompetencje wpływają na działalność tych zakładów Wzorem lat ubiegłych sporządzono sprawozdanie przedstawiające aktualną sytuację tych zakładów, zarówno od strony wykonywania przez nie statutowo określonej działalności medycznej jak również innych aspektów związanych z ich funkcjonowaniem, natomiast ze względu na obszerność przygotowanego materiału w swoim wystąpieniu ograniczy się do przedstawienia podstawowych informacji oraz wynikających z nich wniosków. Następnie powiedziała, że przedstawienie informacji na temat sytuacji powiatowej służby zdrowia należy rozpocząć od określenia roli powiatowej jednostki samorządowej w systemie ochrony zdrowia. Kompetencje w zakresie wykonywania funkcji organu założycielskiego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pozostają niezmienione od 1999 roku, chociaż system opieki zdrowotnej od tego czasu cały czas ewoluuje. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nadaje powiatowi funkcję organu założycielskiego jednocześnie ta sama ustawa stanowi, iż to kierownik zakładu opieki zdrowotnej kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Jest przełożonym pracowników zakładu. Kierownik podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania ZOZ-u samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Funkcje organu

3 założycielskiego dotyczą kwestii organizacyjno-personalnych, kontrolno-nadzorczych oraz majątkowofinansowych. W wykonywaniu tych funkcji pomocną dla Powiatu jest Rada Społeczna. Zgodnie z zapisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W związku z faktem, iż w roku bieżącym upłynęła kadencja poprzednich Rad Społecznych, Rada Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 czerwca 2007 roku, powołała nowe Rady dla obu zakładów. W skład Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim weszli: p.tadeusz Skatuła jako przewodniczący, p. Mieczysław Kieca (zastępca przewodniczącego Rady Społecznej), p. Krystyna Nieradzik, p. Stanisław Małecki, p. Tadeusz Sobala, p. Jerzy Torka. W skład Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach weszli: p. Damian Majcherek jako przewodniczący, p. Kornelia Newy (zastępca przewodniczącego), p. Alicja Pawełek, p. Jolanta Otawa, p. Bronisław Kostaniuk, p. Kazimierz Grzywacz. Następnie p. A. Zawadzka powiedziała, że analizując funkcjonowanie powiatowych zakładów należy odnieść się do zasobów ochrony zdrowia na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Powiatowe zakłady, pomimo borykania się z ciągłymi zmianami w ogólnokrajowej polityce zdrowotnej, zmianami struktury systemu ochrony zdrowia, kontraktowania, legislacyjnymi, które nie ułatwiają i tak skomplikowanej już sytuacji SP ZOZ-ów, realizują nałożony na nie obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom naszego Powiatu, oferując szeroki wachlarz usług medycznych. Szeroki asortyment i zapewnienie ciągłości świadczonych usług medycznych oraz wysoki poziom wyszkolenia specjalistycznego lekarzy wykonujących te świadczenia określa korzystną pozycję zakładów na rynku usług medycznych. ZOZ w Wodzisławiu Śląskim posiada 12 oddziałów szpitalnych o łącznej liczbie 400 łóżek. Natomiast szpital w Rydułtowach ma 11 oddziałów, w których jest 380 łóżek. Świadczenia lecznictwa stacjonarnego są udzielane w zakresie : chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa, pediatrii, neurologii, neonatologii, otolaryngologii, urologii. Wskazać należy również, że w ZOZ Rydułtowy w ramach oddziału pediatrycznego funkcjonuje pododdział patologii noworodka, a ZOZ w Wodzisławiu Śląskim w ramach oddziału neurologii jest pododdziałudarowy.ponadto w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenia udzielane są w zakresie 31 różnego rodzaju poradniach.na terenie Powiatu Wodzisławskiego oprócz publicznych zakładów opieki zdrowotnej funkcjonuje również 47 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 44 niepubliczne praktyki stomatologiczne oraz 3 grupowe praktyki pielęgniarek świadczące usługi w ramach opieki szkolnej. Wszystkie te zakłady posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i w ramach kontraktu udzielają bezpłatnie świadczeń mieszkańcom naszego Powiatu. Następnie powracając do kwestii struktur organizacyjnych obu powiatowych zakładów p. A. Zawadzka powiedziała, że zaznaczyć należy iż obecna sytuacja służby zdrowia wymusza na zakładach opieki zdrowotnej dokonywanie ustawicznych zmian, zarówno w odniesieniu do sposobu prowadzenia gospodarki finansowej, zarządzania zasobami ludzkimi jak i całym zakładem oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań, również w zakresie odpowiedniego ukształtowania struktury organizacyjnej, tak aby zagwarantować możliwość dalszego nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych przez te zakłady. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim w okresie od sierpnia ubiegłego roku do października 2007 roku przeniesiono Szkołę Rodzenia do budynku Szpitala przy ul. 26 Marca. Natomiast Dyrekcja ZOZ-u w Rydułtowach w ubiegłym roku opracowała koncepcję przekształceń w strukturach ZOZ-u, które w pierwszej kolejności dotyczyły podstawowej opieki zdrowotnej, a następnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przekształcenia jakie nastąpiły w okresie od sierpnia ub do października br. są konsekwencją realizacji tej koncepcji. Doprowadziły one do powstania zakładów niepublicznych, utworzonych przez pracowników ZOZ w gminnych i wiejskich ośrodkach zdrowia w Gaszowicach, Jejkowicach, Kornowacu oraz w Poradniach Rejonowo - Specjalistycznych w Pszowie i Radlinie. Odnosząc się do kwestii liczby pacjentów hospitalizowanych i liczby udzielonych porad specjalistycznych poinformowała, że ogółem w obu ZOZ-ach w I półroczu 2007 roku hospitalizowano ok pacjentów, z czego ok. 25% stanowią pacjenci hospitalizowani w oddziałach wewnętrznych. Ponadto w II półroczu 2007r. w obu zakładach udzielono ponad 66 tysięcy porad specjalistycznych, z czego prawie 16 tysięcy w poradniach chirurgii urazowo-ortopedycznej. Z tym zagadnieniem związane jest następne, dotyczące kwestii czasu oczekiwania pacjenta na planowaną hospitalizację i poradę specjalistyczną. W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego, występują problemy z dostępnością do części świadczeń opieki medycznej. Możliwości zaspokojenia potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności są w znacznej mierze zależne od posiadanego potencjału diagnostyczno - terapeutycznego i poziomu finansowania zakładów. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim średni czas oczekiwania na planowaną hospitalizację w Oddziale Rehabilitacyjnym według stanu na dzień roku wynosił 483 dni, uległ on zwiększeniu o 193 dni w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto w ZOZ w Wodzisławiu Śl. pacjent oczekuje na poradę ponad 30 dni w następujących poradniach: alergologicznej, gastrologicznej, kardiologicznej oraz neurologicznej dla dzieci. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach średni czas oczekiwania na planowaną hospitalizację w Oddziale Rehabilitacyjnym wyniósł 269 dni uległ on zwiększeniu o 136 dni w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto w ZOZ w Rydułtowach pacjent czeka na poradę w poradniach: diabetologicznej, kardiologicznej, reumatologicznej, schorzeń tarczycy, rehabilitacyjnej i neurologicznej. Czas oczekiwania jest dłuższy aniżeli

4 30 dni. P. A. Zawadzka poinformowała, że kolejną kwestią determinującą funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim jest stan zatrudnienia. Obecnie koncepcje dotyczące zarządzania i wykorzystania zasobów ludzkich akcentują, iż pracownicy zakładu to kapitał, od którego w wysokim stopniu zależy wartość firmy. Na dzień 30 września w powiatowych ZOZ-ach pracowało łącznie 1350 osób, w tym 148 lekarzy i 580 pielęgniarek i położnych. W porównaniu do końca 2006 roku w ZOZ-ie w Wodzisławiu Śląskim zatrudnienie zmniejszyło się o 1 osobę, natomiast w ZOZ-ie w Rydułtowach o 79 osób. Następnie p. A. Zawadzka omówiła aktualną sytuację finansową tych zakładów. Powiedziała, że Dyrekcje obu zakładów podejmują ogromny wysiłek w dążeniu do zrównoważenia kosztów z przychodami. Pomimo tego obydwa ZOZ-y generują straty finansowe. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy jest niedofinansowanie przez NFZ prowadzonej działalności oraz ustalenie limitów w zakresie rodzajowego wykonania świadczeń zdrowotnych. Na dzień 31 października br. ZOZ w Wodzisławiu Śląskim osiągnął stratę finansową w wysokości zł., natomiast strata finansowa ZOZ-u Rydułtowy na koniec października wyniosła zł. W tym kontekście niebagatelne znaczenie ma pozyskiwanie przez kierowników obu ZOZ-ów dodatkowych środków finansowych z różnych źródeł zewnętrznych. Jakość i efektywność funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej zależy od wielu czynników, wśród których istotną role odgrywa szeroko pojętą infrastruktura techniczna. Posiadanie odpowiedniego wyposażenia zakładu opieki zdrowotnej przekłada się bezpośrednio na potencjalne możliwości wykonywania usług medycznych przez te zakłady. Dyrekcje obydwóch zakładów starają się o pozyskanie środków finansowych na sfinansowanie inwestycji. Z budżetu Powiatu w bieżącym roku obu zakładom udzielono dotacje w wysokości 300 tys. zł, dla każdego z nich. Środki te zostały przeznaczone przez ZOZ Wodzisław Śląski na remonty i inwestycje oraz zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych. Natomiast ZOZ Rydułtowy sfinansował ze środków otrzymanej dotacji roboty ogólnobudowlane w budynkach szpitalnych oraz zakup kardiomonitorów dla oddziałów szpitalnych. Ponadto z w roku bieżącym ZOZ Wodzisław Śląski pozyskał łącznie z innych źródeł ponad 890 tys. zł, w tym 700 tys. zł pochodzi z dotacji przyznanej przez Wojewodę Śląskiego ze środków budżetu państwa. Z kolei ZOZ Rydułtowy pozyskał 187 tys. zł. Wskazać także należy, iż wniosek dyrekcji o udzielenie dotacji skierowany do Ministra Zdrowia został rozpatrzony negatywnie, z powodu braku środków finansowych. Bardzo ważną kwestą, która w przyszłości może zadecydować o dalszym funkcjonowaniu powiatowych zakładów jest konieczność dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Oba nasze zakłady do 2012 roku muszą dostosować budynki i urządzenia do wymogów tego rozporządzenia. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora ZOZ-u w Wodzisławiu Śląskim w zakładzie muszą zostać dostosowane: Blok Operacyjny, OIOM, Centralna Sterylizacja, Izba Przyjęć. Łączny koszt wynosi 10 mln.zł. Potrzeby i szacunkowe koszty w zakresie dostosowania i przeprowadzania niezbędnych remontów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach to kwota ok. 7 mln zł. potrzebna na modernizację budynku głównego Szpitala, dostosowanie pozostałych pomieszczeń i urządzeń zakładu (wg programu dostosowawczego) to kwota ponad 2,6 mln.zł. Ogółem suma szacunkowych kosztów w zakresie dostosowania powiatowych ZOZów do wymogów rozporządzenia wynosi ok. 20 mln zł. Podsumowując przedstawione informacje dotyczące obecnej sytuacji publicznej służby zdrowia w Powiecie Wodzisławskim p. A. Zawadzka powiedziała, że problematyka funkcjonowania powiatowych ZOZ-ów jest stałym punktem na obradach Rady Powiatu Wodzisławskiego i problemy z jakimi borykają się te zakłady są powszechnie znane. Obecna trudna sytuacja zakładów opieki zdrowotnej powoduje, iż często podjęcie decyzji dotyczącej zakładów opieki zdrowotnej nie jest łatwe dlatego, że podejmowanie rozstrzygnięć w tym przedmiocie powinno opierać się na szerokiej analizie potrzeb lokalnej społeczności oraz znajomości obecnej sytuacji zakładów, które udzielają świadczeń zdrowotnych mieszkańcom naszego powiatu. Mając na uwadze aktualną sytuację służby zdrowia podjęto w bieżącym roku działania zmierzające do opracowania koncepcji funkcjonowania szpitali na terenie Powiatu mającej na celu poprawę istniejącej sytuacji. Opracowano koncepcję zakładającą połączenie obu zakładów. Jednak pomimo udziału w pracach nad koncepcją zarówno dyrektorów jak i przedstawicieli pracowników obu zakładów nie udało się osiągnąć consensusu w tej sprawie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu uznał, iż celowe będzie zlecenie firmie konsultingowej wykonania audytu i opracowania programu restrukturyzacyjnego obu zakładów pod kątem stworzenia optymalnego modelu organizacyjno ekonomicznego funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu Wodzisławskiego. W opinii Zarządu Powiatu wyniki audytu i opracowania pozwolą uzyskać obiektywną opinię na temat funkcjonowania ZOZ-ów oraz będą pomocne przy podejmowaniu ewentualnych decyzji w kwestii funkcjonowania SP ZOZ-ów, dla których Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim. Następnie głos zabrała Dyrektor SPZOZ w Rydułtowach p. Bożena Capek. Powiedziała, że działalność zakładu w roku 2007 skupiła się przede wszystkich na realizacji zadań wynikających z założeń programu dostosowawczego, zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz wymogów NFZ w zakresie wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny. Ogólna wartość zakupu sprzętu i aparatury medycznej wynosiła ponad tys. zł., w tym na remonty wydano ponad 600 tys. zł., a na zakup aparatury i sprzętu medycznego ponad 700 tys. zł. Najistotniejsze inwestycje wykonane w 2007

5 roku to przede wszystkim budynek oddziału pediatrycznego, gdzie wykonano montaż instalacji oddymiającej, wykonano roboty dekarskie, dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych. W Oddziale Rehabilitacyjnym wykonano prace malarskie i dostosowano łazienki do osób niepełnosprawnych. Wymianę okien przeprowadzono w budynku Oddziału Wewnętrznego I oraz Zakładu RTG, w Oddziale Wewnętrznym prace posadzkarskie, łazienki dla osób niepełnosprawnych. Były to duże przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Mniejsze remonty dotyczyły Pracowni Gastroskopii, Centralnej Sterylizacji, Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Neonatologii, Traktu Operacyjnego oraz Przychodni Rejonowo Specjalistycznej nr 1 i nr 2. Zakupiono aparaturę medyczną, wśród której najbardziej kosztowne to aparat RTG, histeroskop, myjka do endoskopów, defibrylator 2 fazowy, łóżko porodowe, defibrylator dla pogotowia i bieżnia wysiłkowa. Doposażono Oddział Rehabilitacyjny w sprzęt, który zgodnie z wymaganiami stawianymi przez NFZ winien być w takim oddziale i to m.in. aparat do elektroterapii i laser. Zakupiono myjnię dezynfekcyjną, a dla potrzeb Traktu Operacyjnego wiertarkę oraz lampę operacyjną. Planowane inwestycje na rok 2008 obejmują termomodernizację budynku Oddziału Wewnętrznego II i Geriatrycznego, zadania informatyzacji ZOZ-u, przebudowy i rozbudowy pawilonu głównego. Zadanie z zakresu termomodernizacji (Oddział Wewnętrzny II i Geriatryczny) przewidziane do realizacji w roku 2008 polega na wymianie stolarki okiennej na nową o wyższej izolacyjności termicznej i lepszej szczelności. Takie rozwiązanie wpłynie na zmniejszenie infiltracji powietrza i pozwoli uniknąć zbędnych strat ciepła. Okna drewniane skrzynkowe zostaną wymienione na okna z PCV z zachowaniem kształtu podziałów i grubości profili okien istniejących. Konieczność zachowania obecnego wyglądu budynku ze względu na jego zabytkowy charakter uniemożliwia ocieplenie ścian i wymianę drzwi zewnętrznych. Planowany koszt to 190 tys. zł. Ponadto w III kwartale 2008 rok planowane jest podjęcie próby informatyzacji ZOZ -u Stosowny wniosek w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i projektów unijnych zostanie złożony. Program przewiduje, że beneficjent środków ponosi 15 % kosztów tego zadania, a przedsięwzięcie zaplanowane jest na kwotę ponad 700 tys. zł. Następnie Dyrektor p. B. Capek powiedziała, że budynek główny Szpitala spełnia wymogi dotyczące wysokości pomieszczeń i traktów komunikacyjnych, jednak układ funkcjonalny nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Celem koncepcji jest maksymalne wykorzystanie istniejących pomieszczeń w projektowanej przebudowie i rozbudowie, która jest konieczna ze względów funkcjonalnych i powierzchniowo-kubaturowych.ogólny koszt przedsięwzięcia łącznie z dostosowaniem Centralnej Sterylizacji to rząd około 10 mln. zł. W roku ubiegłym ZOZ miał inną koncepcję, jednakże koszt tego projektu sięgał kwoty ponad 20 mln. zł., co nie było do zrealizowania, dlatego tez koncepcja została zmieniona. Pozostałe planowane zadania to adaptacja pomieszczeń pod dział fizykoterapii w Poradni Rejonowo- Specjalistycznej nr 1, oraz w budynku Oddziału Wewnętrznego i Geriatrycznego przygotowanie zadania oddymiania, remont trzech łazienek dla osób niepełnosprawnych, częściowa wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz prace malarskie, natomiast w budynku Oddziały Pediatrycznego adaptacja pomieszczeń pod pracownię poradni endoskopowej. Dyrektor podkreśliła, że w tych przedsięwzięciach Dyrekcja liczy na pomoc organu założycielskiego oraz gmin. Miasto Rydułtowy pomaga w różnych przedsięwzięciach i Dyrekcja liczy również na pomoc w roku przyszłym. Jeśli chodzi o działalność medyczną w roku 2008 zgodnie z koncepcją przewiduje, że w strukturach tej placówki pozostanie Szpital i dwie poradnie specjalistyczne mieszczące się na ulicy Plebiscytowej oraz ul. Strzelców Bytomskich. W sprawie finansowania na rok 2008 Dyrektor powiedziała, że złożone zostały oferty w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na rehabilitację leczniczą, opiekę psychiatryczną i uzależnień, badania kosztochłonne i zespoły ratownictwa medycznego. Zespoły ratownictwa medycznego w roku przyszłym będą funkcjonowały w nieco inny sposób, niemniej jednak w planach działań ratunkowych na lata ZOZ otrzymał w tym podziale jeden zespół specjalistyczny i jeden podstawowy, a rejon działań ratunkowych pokrywa się z rejonem statutowego działania jednostki. W zespole specjalistycznym musi być lekarz o odpowiednich kwalifikacjach, w podstawowym nie ma takiego obowiązku. Niemniej jednak podjęte zostały decyzje, że obydwa zespoły ratunkowe będą wyposażone w lekarzy. Aby można realizować zakres świadczeń wymagany jest odpowiedni sprzęt, który musi znajdować się w wyposażeniu karetki i takim ZOZ dysponuje. W temacie kontraktu lecznictwa szpitalnego Dyrektor powiedziała, że nie było konkursu ofert, NFZ przedstawił propozycje planu rzeczowo finansowego na okres pierwszych czterech miesięcy 2008 roku. Mimo ceny jednostkowej, która wzrosła z 10 zł za punkt jednostkowy do 11 zł., ogólna wartość kontraktu to rząd zł. bez ustawy podwyżkowej. Plan rzeczowo finansowy zakładu w roku bieżącym od września do grudnia po zwiększeniu liczby jednostek kontraktowych w wyniku renegocjacji to rząd zł. czyli 550 tys. mniej w roku przyszłym niż aktualnie w czterech ostatnich miesiącach tego roku. Z tym planem Dyrekcja nie zgodziła się i wysłała własną propozycję planu, na którą otrzymano odpowiedź, że decyzja jest ostateczna i nie można jej negocjować. Na zakończenie swojego wystąpienia Dyrektor p. B. Capek powiedziała, że rok 2007 był rokiem trudnym, lecz nigdy w ochronie zdrowia nie było łatwego roku. Dyrekcja ma poczucie, że wiele udało się zrobić, lecz również wiele jest przed nią zadań. Podziękowała zespołowi ludzi pracujących w zakładzie, podkreślając, że dzięki ich trudowi i oddaniu możliwe było dokonanie tego co zrobiono. Następnie głos zabrał pełniący obowiązki Dyrektor SPZOZ w Wodzisławiu Śląskim p. Henryk

6 Wojtaszek. Powiedział, że w roku 2007 tak samo jak ZOZ Rydułtowy zostały poczynione zakupy sprzętu medycznego. Były one realizowane ze środków własnych oraz dotacji. Zakupiono ssak, pompę infuzyjną, kardiotokogram, defibrylator, holter ciśnieniowy oraz fotel ginekologiczny. Większe zakupy sfinansowane były środkami z dotacji, które otrzymano z Powiatu i Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów jak również dotacji udzielonej przez fundację. Ze środków tych zakupiono aparat do USG, respirator, defibrylator, aparat z oprogramowaniem holter do ciągłego monitorowania pracy serca, wiertarkę ortopedyczną specjalistyczne głowice kardiologiczne oraz aparat elektrochirurgiczny do potrzeb sal operacyjnych. Łączna kwota wynosi zł. Ze środków własnych zakupiono sprzęt komputerowy oraz serwer sieciowy, które są nieodzowne w związku z wprowadzeniem nowych programów sprawozdawczości. Łączna kwota to ponad 38 tys. zł. W 2007 roku przeprowadzono remont dźwigu w budynku głównym, wymianę posadzki w laboratorium, remont stacji redukcji pary, wymianę lamp oświetleniowych, remont kanalizacji, łazienek w jednym skrzydle budynku, wymianę okien w budynku przychodni specjalistycznych na łączna kwotę około 200 tys. zł. Zrealizowane inwestycje w bieżącym roku dotyczyły doposażenia Oddziału Neurologicznego, powstał pododdział udarowy. Wartość zakupionego sprzętu wynosi ponad 300 tys. zł. W najbliższych dniach zakupione zostaną aparat RTG z obróbką cyfrową zdjęć, wysokiej klasy aparat usg. Realizacja zakupu ma nastąpić 10 grudnia br. Zamierzenia na przyszłe lata wynikają z programu dostosowawczego i modernizacyjnego, który należy zakończyć 31 grudnia 2012 roku. Zachodzi konieczność budowy windy w budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych II wartości około 300 tys. zł. Planuje się również przeniesienie pogotowania ratunkowego po adaptacji magazynu TR, a wartość tego przedsięwzięcia około 600 tys. zł., modernizację Izby Przyjęć na kwotę około 4 mln. zł., a także termomodernizację budynku głównego Szpitala na kwotę około 2 mln. zł. Po przebudowie Izba Przyjęć znajdować się będzie za parkingiem głównym, gdzie planuje się zlokalizować wszystkie laboratoria diagnostyczne pierwszej pomocy, będzie również część łóżkowa oraz poradnie specjalistyczne. W temacie planów zabezpieczeń medycznych Dyrektor powiedział, że w pogotowiu został dokonany nowy podział operacyjny, w oparciu o ustawę o ratownictwie medycznym. Rozdział karetek pogotowia nadzorowany jest przez wojewodę, który przydziela rejony działania, ustala ilość zespołów, a także ceny za dobokaretkę. ZOZ dysponował jedną karetką R, dwoma wypadkowymi, natomiast od 1 stycznia będzie jeden zespół specjalistyczny i dwa podstawowe. Nowy plan operacyjny zakłada działanie jedynie w strukturach ZOZ Wodzisław Śl. Podjęta została decyzja, że w ramach posiadanych środków w zespołach podstawowych będzie lekarz. Od nowego roku obsada osobowa i kadrowa karetek nie zmieni się, ponadto prawdopodobnie przejęte będą świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej. Kontynuując Dyrektor poinformował, że ZOZ poddał się certyfikacji systemu jakości, zaś w ostatnim tygodniu odbył się audit, w wyniku którego certyfikat został utrzymany.w temacie planu rzeczowo finansowego powiedział, że złożone zostały propozycje kontraktów na rok przyszły dla szpitala oraz poradni specjalistycznych i pogotowia. Plan został narzucony przez NFZ i jest on oparty na planie ze stycznia 2007 roku. Dla ZOZ będzie to kwota wynosząca nieznacznie ponad 8 mln. zł.. Biorąc pod uwagę systematyczny wzrost cen paliw, mediów, roszczenia płacowe, realizacja w ramach posiadanych środków wszystkich zadań będzie niezmiernie utrudniona. Na zakończenie swojego wystąpienia Dyrektor podziękował pracownikom ZOZ za zrozumienie i wkład w dziania, aby z tych skromnych środków zabezpieczyć pod każdym względem teren działania. Podziękował Zarządowi Powiatu, Starostom za zrozumienie problemów i ciągłą pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zarówno natury organizacyjnej jak również spraw pracowniczych. Podziękował związkom zawodowych za to, że w trudnych warunkach możliwe stało się zawarcie consensusu. Podziękował Przewodniczącemu Rady, radnym Powiatu za wspieranie w działaniach jakie realizowane są w opiece zdrowotnej. Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych p. Eugeniusz Brzemia powiedział, że stowarzyszenie skupia 23 lekarzy praktyk rodzinnych w zakresie lecznictwa podstawowego. Obejmuje wszystkie praktyki w obrębie Miasta Wodzisławia, Gmin Marklowice, Lubomia, Gorzyce, Mszana i Godów. Strukturalnie istnieją niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a także indywidualne praktyki lekarskie. W lecznictwie podstawowym zatrudnionych jest 48 lekarzy, około 130 pielęgniarek i położnych oraz 150 osób personelu pomocniczego. Jeżeli do tej liczby doda się lekarzy stomatologów i poradni specjalistycznych pracujących niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, to okazuje się, że lecznictwo ambulatoryjne zatrudnia porównywalną do szpitala ilość osób. Sprawowana jest opieka nad 95 tysiącami pacjentów. Przychodami są wyłącznie środki finansowe uzyskane w ramach kontraktu z NFZ. Pod względem ekonomicznym to forma opieki zdrowotnej traktowana jest jako instytucja gospodarcze z całą związaną z tym odpowiedzialnością finansową. Ze środków uzyskanych z NFZ opłacane są wszystkie usługi medyczne świadczone pacjentom takie jak badania laboratoryjne, badania radiologiczne, usg i inne koszty jakie ponosi pracodawca. Następnie p. E. Brzemia powiedział, że działalność medyczna realizowana jest w obiektach dzierżawionych od Powiatu - jest to 17 praktyk oraz dzierżawionych od gmin 6 praktyk. Dotychczas nie powstała żadna praktyka na bazie własnego mienia pomimo, że działalność taka prowadzona jest od stycznia 1999r. Zwracając się do radnych powiedział, że problem który zamierza przedstawić Radzie to przede wszystkich próba przekonania co do konieczności zastanowienia się nad kierunkiem dalszej restrukturyzacji tej gałęzi opieki zdrowotnej na terenie Powiatu. Obecnie zamknięty

7 został etap zmiany organizacyjnej lecznictwa podstawowego jaka powstała ze struktur publicznego ZOZ-u, na niepubliczne zakłady. Palącym staje się problem dalszego użytkowania i zasad użytkowania lokali będących własnością Powiatu, a wynajmowanych przez lekarzy. Obecna sytuacja stwarza poczucie niepewności i braku stabilizacji tak bardzo potrzebnej w życiu, a w szczególności jeżeli ktoś wiąże z tym cały swój dorobek zawodowy. W latach zostały zawarte umowy na wynajmowanie obiektów służby zdrowia czyli tzw. ośrodków zdrowia. Umowy te tworzone były w sposób mało profesjonalny, lekarze nie przywiązywali wagi do sformułowań zapisów, a to zaowocowało, że umowy te są zbyt jednostronne i stawiają właściciela na uprzywilejowanej pozycji, a lekarzom wiążą skutecznie ręce w sytuacji woli przeprowadzenia modernizacji czy też inwestowania. Powiedział, że przykłady nierównego traktowania stron zawarte są w 3 ust.6 umowy najmu. Kolejny problem dotyczy różnic w stawkach bazowych czynszu dla różnych praktyk. Powiedział, że lekarze ciągle zadają sobie pytania: - Czy jest nam potrzebna czapka pod postacią Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami? - Czy sam zarządzając ( nadal w imieniu Starosty) wynajmowanym obiektem nie gospodarowałbym wydajniej, lepiej, czy inwestując ekwiwalent dzisiejszego odprowadzanego do powiatu czynszu nie wyremontowałbym więcej, nie zainwestowałbym więcej i lepiej w wynajmowany obiekt? Dalej powiedział, że ośmiela się twierdzić, że większość lekarzy sprawniej poradziłaby sobie, a ich placówki byłyby wizytówką Powiatu. W Polsce istnieją różne formy zarządzania w tym zakresie. Niektóre miasta i powiaty sprzedały swoje lokale lekarskie dotychczasowym użytkownikom, tak jest w Powiecie Cieszyńskim. W niektórych dużych miastach zaczyna wchodzić kapitał prywatny i tam powstają nowe, piękne przychodnie, które stają się bardzo konkurencyjne dla dotychczas funkcjonujących obiektów, pamiętających czasy ubiegłego wieku. Stwierdził, że czas zastanowić się jaką drogą powinien pójść ten proces w naszym Powiecie. Stowarzyszenie Lekarzy proponuje od zaraz rozmowy na ten temat, proponuje się podjęcia rozmów z wydelegowanymi przez Radę plenipotentami w celu wypracowania wspólnych propozycji. Dodał, że czas jest bardzo istotny, bowiem do końca 2008 roku zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku obiekty muszą zostać dostosowane do warunków użytkowania wyznaczonych w ww. rozporządzeniu. Proces adaptacyjny łączy się z dużymi nakładami finansowymi, więc zrozumiałe jest, że tak bardzo potrzebna jest jasność w finansowaniu tych lokali. Dodał, że lekarze mogą finansować prace adaptacyjne, ale muszą mieć pewność, że środki te zwrócą się bądź to w formie rekompensaty (kompensacji) czynszu lub też zgody na przejęcie wykupienie lokalu. Chcą mieć możliwość wyboru, podpisywania umowy w imieniu Starosty z PZZN, czy też bezpośrednio omijając tę formę, tym bardziej że PZZN nie jest utrzymywany z pieniędzy pochodzących z czynszów, więc nie będzie przeszkód ze strony tegoż zakładu. Kończąc zwrócił się o zaakceptowanie propozycji Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych o powołanie zespołu, który po negocjacjach ze Stowarzyszeniem przedłoży Radzie propozycje dotyczące spraw organizacyjno lokalowo- finansowych. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala otworzył dyskusję, w której głos zabrali: Radny p. Mieczysław Kowalski w nawiązaniu do wypowiedzi Dyrektora SPZOZ w Wodzisławiu Śl. zapytał, jaka jest różnica w kontraktowaniu ubiegłorocznym, a kontraktem na rok przyszły. W przypadku różnic prosił o podanie kwot. Radny p. Józef Żywina - w swoim wystąpieniu powiedział, że chciałby odnieść się do informacji jakie zostały zaprezentowane. W pierwszej kolejności wyraził gratulacje osobom przygotowującym materiały w temacie funkcjonowania służby zdrowia, który był przedmiotem jego analizy, refleksji. Stwierdził, że w materiałach zawarte zostało to, co konstytuowane było i jest od kilku lat. Podziękował pracownikom Wydziału Zdrowia, ZOZ-ów i placówek współpracujących z Wydziałem Zdrowia. Podziękował osobom nadzorującym Wydział Zdrowia i prowadzącym politykę w tym zakresie. Następnie stwierdził, że niektóre dane dotyczące między innymi dotacji są przedstawione nieobiektywnie, dodając, że jeśli będzie taka potrzeba potrafi uzasadnić ten wniosek. Powiedział, że chce również odnieść się do hasła restrukturyzacji SPZOZ. W końcowej części materiałów jakie otrzymali radni była mowa na ten temat - powrót do wypracowania modelu funkcjonowania służby zdrowia". Przypomniał, że radni na sesji wrześniowej usłyszeli, iż Zarząd postanowił odroczyć podjęcie decyzji o połączeniu szpitali i postanowił również rozpocząć prace nad wyłonieniem firmy audytorskiej dla opracowania pogłębionej koncepcji restrukturyzacji ZOZ. Powyższe określił, że świadczy to, iż Zarząd jest w tej kwestii zdeterminowany, co jest chwalebną cechą. Zwracając się do Zarządu powiedział, że od wrześniowej sesji zmieniły się uwarunkowania, polityka, zmienili się ludzie kształtujący politykę, ludzie forsujący sprawę tzw sieci szpitali, zmieniły się zapowiedzi w kwestii odstąpienia, a przynajmniej odroczenia koncepcji wprowadzenia decyzji o sieci, a z drugiej strony zmieniły się warunki funkcjonowania ludzi w szpitalach. Stwierdził, że wszyscy o tym mówią jakie będą trudności jeśli się nie powiedzie Ministrowi Zdrowia p. E. Kopacz. Określił, że te sprawy w chwili obecnej są najważniejsze i na tej podstawie zapytał, czy nadal aktualna jest koncepcja Zarządu dotycząca łączenia szpitali, bo tak osobiście odbiera wyłonienie firmy audytorskiej i prace nad tą koncepcją. Stwierdził, że gdyby koncepcja była inna, czyli popierany byłby funkcjonujący model wówczas nie prowadzono by prac nad wypracowaniem innego modelu. Stąd wnioskuje, że Zarząd idzie w kierunku

8 łączenia tych szpitali. Zapytał jaka więc była przyczyna, że obecna sytuacja w kraju nie zmieniła, czy nie powstrzymała decyzji? Następnie zapytał, jakie założenia, pytania przedstawiono firmie audytorskiej? W sprawozdaniu Zarządu jest zdanie asekuracyjne, mianowicie "łącznie ze zmianą koncepcji", dodając czy to nie jest na zasadzie jak się powiedziało, to nie można tego zahamować". Następne pytanie w tej sprawie dotyczyło kosztów przeprowadzenia audytu. Powiedział, że na to pytanie zadane na posiedzeniu komisji Zdrowia otrzymał odpowiedź, że nie przekroczy kilkunastu tys.euro, aby zachować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.następnie powiedział, że z przedstawionej informacji niepokojące jest rosnący okres oczekiwania do lekarzy specjalistów, co oznacza utrudnienia w korzystaniu ze świadczeń medycznych szczególnie jeżeli chodzi o świadczenia na odcinku rehabilitacyjnym. Zapytał, jakie działania zamierza się podjąć celem skrócenia oczekiwania na te zabiegi?. Radny p. Piotr Cybułka - powiedział, że przedmówca poruszył sprawy które były również tematem jego zainteresowania. Odnosząc się do treści sprawozdanie stwierdził, że jak każdego roku jest ono przejrzyste i czytelne. Powiedział, że takie standardy wprowadziła obecna Dyrektor SP ZOZ w Rydułtowach i w takim kierunku prace są kontynuowane. Następnie porównując dane ze sprawozdaniem za rok 2005 stwierdził, że zmieniają się one w poszczególnych pozycjach na korzyść jednego, bądź drugiego zakładu. Przytoczył słowa p. A. Zawadzkiej, która na zakończenie swojego wystąpienia powiedziała: Zarząd zlecił audyt, aby mieć obiektywny pogląd na funkcjonowanie służby zdrowia w Powiecie" i stwierdził, że stąd też nasuwa się pytanie czy dane dotychczasowe i dane z lat poprzednich są prawdziwe, rzetelne i czy są materiałem, na którym Zarząd opiera się przedstawiając Radzie swoje spostrzeżenia. Zapytał, jaki jest faktyczny stan w dziedzinie zobowiązań wobec pracowników, przy czym nawiązał do wcześniejszych pytań skierowanych do Dyrektora p. H. Wojtaszka. Powiedział, że na pytania otrzymał odpowiedź ustną, natomiast pismo Zarządu było lakoniczne zatem w dalszym ciągu nie zna szczegółów, do których mógłby się odnieść. Tymczasem w sprawozdaniu podane są liczby dla ZOZ w Wodzisławiu w pozycji inne zobowiązania wobec pracowników - kwota zł, a w Rydułtowach zł i na tej podstawie zwrócił się o poinformowanie jakie to są zobowiązania i z jakiego tytułu. Kontynuując swoją wypowiedź powiedział, że swego czasu zabierał głos na temat złego funkcjonowania Izby Przyjęć w ZOZ w Wodzisławiu, kiedy to musiał skorzystać z usług medycznych. W natłoku sklepików tam funkcjonujących trudno było mu odnaleźć Izbę Przyjęć. W otrzymanej odpowiedzi poinformowano, iż należy dokładniej czytać tabliczki. Stwierdził, że skoro jednak Dyrekcja zauważyła ten problem i zaplanowała utworzenie nowej Izby Przyjęć uznaje, że jest to dobre działanie. W sprawozdaniu podana została również informacja na temat liczby lekarzy pracujących w ZOZ w Rydułtowach, z której wynika, że uległa zmniejszeniu o 13 osób. Jest to bardzo dużo, stąd też poprosił o wyjaśnienie tej kwestii. Następne pytanie skierowane zostało do Dyrektora p. H. Wojtaszka, a dotyczyło kwoty poniesionej za uzyskanie certyfikatu ISO dla Szpitala łącznie z wysokością premii, jakie otrzymali pracownicy z tego tytułu. Burmistrz Miasta Rydułtowy p. Kornelia Newy powiedziała, że po dwóch pesymistycznych głosach przedmówców postanowiła powiedzieć coś innego. Mianowicie, wszystkich interesuje kondycja naszych szpitali, w których głównie nasi mieszkańcy otrzymują pomoc. Osobiście jest pod wielkim wrażeniem, że w tych trudnych czasach zarządzający mają piękną wizję rozwoju tych Szpitali. Stwierdziła, że jest to odważne w sensie tego co robią, jak również w tym skąd zdobędą pieniądze. Dyrektorzy nie mówili, że będą rozwijali szpitale i pójdą upominać się o środki do organu prowadzącego i gmin. Mają oni świadomość tego, że pieniędzy będą szukać tak jak szuka się ich w dzisiejszych czasach, stąd też życzy Dyrektorom powodzenia. Dalej stwierdziła, że sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka, tymczasem w naszych szpitalach przybyło dużo nowego sprzętu, przeprowadzane są remonty. Powiedziała, że najważniejsze jest, że w rzeczywistości, szarpanej burzami, konfliktami w zakresie służby zdrowia pacjenci w Rydułtowach tego nie doznali, byli przyjmowani bez utrudnień, a walka lekarzy o swoją pozycję ( do czego każdy ma prawo) nie odbywała się kosztem pacjentów. Z tego też miejsca, za te starania podziękowała służbie zdrowia. Powiedziała również, że martwią prognozy, lecz wszyscy są pełni optymizmu, bo to co się stało w wyniku wyborów doprowadzi do zmian, chociaż nie od razu. Szpital rydultowski jest niezwykle ważny, jest przedmiotem dumy bo jest to ponad 100 letnia tradycja tego Miasta. Na zakończenie swojego wystąpienia skierowała podziękowania pod adresem wszystkich pracowników opieki zdrowotnej, związków zawodowych oraz życzenia, aby Minister Zdrowia spełniała oczekiwania zarówno pracowników służby zdrowia jak i pacjentów. Radna p. Jolanta Tomaszewska - w swojej wypowiedzi odniosła się do tematu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Powiedziała, że w końcowej części sprawozdania bardzo szczegółowo została przedstawiona ta forma opieki z podziałem na poszczególne szkoły. Bulwersujące jest, zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia ograniczenie czasowe działalności pielęgniarek szkolnych. Niektóre szkoły mają w tygodniu tylko 1 godzinę opieki pielęgniarskiej, a najwięcej to 32 godziny. Zakres obowiązków i ich szeroki aspekt działania, od testów, profilaktycznych badań, wskazuje na to, że albo pielęgniarki pracują ponad siły, lub w inny sposób, aby sprostać wymaganiom rozporządzenia. Druga z poruszonych przez p. J. Tomaszewską spraw wynika z informacji o stanie zdrowotnym dzieci i młodzieży,

9 mianowicie podane zostały dane na temat liczby dzieci z trwałymi uszkodzeniami narządu ruchu. Powiedziała, że gimnastyka korekcyjna kończy się na poziomie szkoły podstawowej, natomiast gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne nie mają możliwości działania w tym zakresie. Ocenia się, że 70% młodzieży powinno być objęte profilaktyką, tymczasem nie ma możliwości korzystania z takich zajęć. Zadała pytanie, jak rozwiązać problem, ażeby młode pokolenie które rośnie niejako pod wpływem ciężkich tornistrów nie było skazane na to, że w przyszłości będą pacjentami rehabilitacji, a sądzić należy, że czas oczekiwania na tę formę opieki zdrowotnej na pewno ulegnie wydłużeniu. Radny p. Piotr Cybułka w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówczyni powiedział, że problemem u dzieci jest również stan uzębienia. Nie wszyscy rodzice dbają o higienę swoich dzieci w tym zakresie. W tym temacie nawiązał do sprawozdaniu z 2005 roku p. Bożena Capek, która użyła cytatu J. Korczaka dziecku trzeba dać najpierw to co mu się należy, potem w miarę i w porę wymagać od niego". Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół - podziękował za słowa jakie padły ze strony Pani Burmistrz jak i innych osób, a dotyczące przygotowanych materiałów sesyjnych. Odnosząc się do wypowiedzi p. E. Brzemi powiedział, że w kwestii niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na mieniu Powiatu trwają rozmowy z Dyrektorem PZZN. Zarząd Powiatu z początkiem roku 2008 powoła zespół, a do prac w tym zespole zaproszeni zostaną przedstawiciele niepublicznych podmiotów. Wyniki prac zostaną przedstawione Radzie Powiatu. Następnie wyznaczył osoby do udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania. Wicestarosta Powiatu p. Tadeusz Skatuła - odniósł się do spraw, które poruszył w swoim wystąpieniu Radny p. J. Żywina. Podziękował za życzliwe słowa jakie padły pod adresem wszystkich tych, którzy przygotowywali opracowanie na temat funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie. Natomiast w kwestii wyboru firmy konsultingowej powiedział, że 11 października br. złożone zostały zapytania ofertowe do trzech firm specjalistycznych, którym podano wymagania, iż opracowanie winno zawierać przedstawienie modelowych rozwiązań opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego, uwzględniając dostosowanie do wymagań wynikających z przepisu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r, przy założeniu, że ZOZ y, których organem założycielskim jest Powiat będą nadal funkcjonować osobno oraz w sytuacji gdyby zostały połączone w jeden zakład. Zażądano optymalnego wariantu restrukturyzacji z właściwym uzasadnieniem. Dwie firmy złożyły oferty o podobnych cenach (60.390zł) z czasem realizacji 120 dni. Trzecia oferta opiewała na kwotę ponad 100 tys. zł. W związku z powyższym podjęta została decyzja o złożeniu zaproszenia do udziału w negocjacjach, które ustalone zostały na dzień 9 listopada. Został powołany zespół do uczestnictwa w tych negocjacjach. Po ich przeprowadzeniu zaproponowano firmom uszczegółowienie oferty. Na dzień 16 listopada br. wyznaczono ostateczny termin złożenia ofert, które w rezultacie zawierały również obniżone ceny oraz uszczegółowienie oferty. W wyniku analizy ofert podjęto decyzję o wyborze najkorzystniejszej z nich, jest to firma Invest Nawigator, która zaproponowała cenę 47 tys. zł netto, a co najważniejsze uwzględniła w swojej ofercie zminimalizowanie negatywnych skutków społecznych przy budowie docelowego modelu funkcjonowania zakładu. Druga oferta nie zawierała takich propozycji. Firma podała, że w zakresie audytu przewiduje konieczność przeprowadzenia analizy systemu opieki zdrowotnej opartej na badaniach sytuacji demograficzno - epidemiologicznej mieszkańców Powiatu, wielkości kontraktów, jakości sprzętu i kwalifikacji kadry, sytuacji ekonomicznej badanych podmiotów i wielkości oraz jakości personelu pomocniczego. W zakresie budowy optymalnego modelu organizacyjno - ekonomicznego przewidziano warianty przyjęcia trzech celów realizowanych przez budowane modele, poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców, podniesienie wartości firm powstałych wskutek przekształcenia, wzrost efektywności ekonomicznej funkcjonowania nowych podmiotów przy pełnym poszanowaniu powyższych celów, zastosowaniu techniki umożliwiającej minimalizację kosztów społecznych koniecznych przekształceń. Ponadto zastosowanie powyższych technik doprowadzić powinno do uzyskania dużej swobody kształtowania wariantów połączenia jak i braku połączenia podmiotów, również możliwości i oczekiwania otoczenia w odniesieniu do procesu restrukturyzacji podmiotów, uwzględnienie finansowania zewnętrznego poprzez środki strukturalne nowopowstałych jednostek. W związku z powyższym propozycja oferty została przedstawiona Zarządowi Powiatu, który zaaprobował wybór i podjął równocześnie zobowiązania, aby w umowie która zostanie zawarta był postawiony wymóg, do którego firma przychyliła się pozytywnie, że w przypadku jakichkolwiek zmian prawno - organizacyjnych w systemie służby zdrowia w okresie do końca 2008 roku zobowiązuje się dokonać aktualizacji wypracowanej koncepcji i wniosków. Wicestarosta dodał, że jest to li tylko materiał, który posłuży do podjęcia ostatecznych decyzji o modelu funkcjonowania służby zdrowia. Dyrektor SPZOZ p. Bożena Capek - na pytanie dotyczące zmniejszenia liczb lekarzy w ZOZ w Rydułtowach odpowiedziała, że proces przekształceń i restrukturyzacji to odejście lekarzy do tej działalności opieki zdrowotnej, która została przekształcona w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. W związku z tym ograniczając działalność medyczną, zmniejszyła się liczba osób zatrudnionych na tych stanowiskach. W kwestii zobowiązań wobec pracowników powiedziała, że wynikają one ze stosunku pracy ( ogólne,

10 niewymagalne). Liczone są na ostatni dzień danego miesiąca, natomiast wypłaty ustalone są na dzień 10 następnego miesiąca, w związku z tym co miesiąc taka pozycja związana z wynagrodzeniami ze stosunku pracy będzie widnieć. Odnośnie czasu oczekiwania na hospitalizację w Oddziale Rehabilitacyjnym powiedziała, ze w roku 2006 zwiększono liczbę łóżek w tym oddziale. W Oddziale Rehabilitacyjnym pacjent musi przebywać przynajmniej 21 dni, w związku z tym łatwo policzyć ile oddział ten może wypracować i zakontraktować. Znając potrzeby w tym zakresie zwiększono liczbę łóżek o 4. Drugą przyczyną takiej sytuacji jest taka, że pacjenci składają skierowania w rożnych szpitalach i okazuje się, że w momencie, gdy przekazywana jest informacja o możliwości leczenia pacjent jest już hospitalizowany w innym miejscu. Tymczasem pacjent nie ma obowiązku informowania o złożeniu skierowania w innym szpitalu. Dyrektor zapewniła, że to co było możliwe zostało zrealizowane. P.o Dyrektora SPZOZ p. Henryk Wojtaszek na pytanie p. M. Kowalskiego odpowiedział, że kontrakt na 4 pierwsze miesiące 2008 roku wynosić będzie 8,5 mln. zł., przy budżecie bieżącego roku wynoszącym ponad 30 mln. zł. W tej samej sprawie Radny p. M. Kowalski powiedział, że w jego pytaniu chodziło o ogólną szacowaną różnicę według kontraktu 2007 r., na rok Według informacji kontrakt na 2008 r. jest mniejszy w rydułtowskim szpitalu o około 500 tys. zł. Znaczy to, że zakład borykać będzie się z dużymi kłopotami w swojej działalności. Gdyby sytuacja to odnosiła się również do ZOZ w Wodzisławiu, należałoby zająć stanowisko Rady i skierować go do odpowiednich organów. Rosną koszty pracy, koszty materiałowe i inflacja, natomiast kontraktowanie jest corocznie mniejsze. Tymczasem wzrasta liczba mieszkańców, co przekłada się na liczbę pacjentów. Zaproponował, aby w sytuacji gdy nie będzie możliwości podania kwot w trakcie sesji, o przygotowanie tych danych na posiedzenie Komisji Zdrowia, która przedstawiłaby wyniki analizy w tym zakresie na następnej sesji. P.O. Dyrektora SPZOZ p. Henryk Wojtaszek odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie można powiedzieć jaka będzie różnica pomiędzy kontraktem roku 2007 i 2008, bowiem w chwili obecnej kontaktowanie nastąpiło aneksem na pierwszy okres roku przyszłego. Informacje przedstawione przez Dyrektora p. B. Capek wynikają z aneksu na 4 miesiące i renegocjowanego kontraktu na ostatni kwartał roku Nie jest to kwota o jaką będzie mniejszy kontrakt na cały rok 2008, ponadto nie są znane warności kontraktu na specjalistkę ponieważ złożona została dopiero oferta konkursowa i prowadzone będą negocjacje. W związku z powyższym nie można określić jaki będzie kontrakt na rok przyszły. W odniesieniu do wypowiedzi Radnego p. J. Żywiny powiedział, że nie zamierza komentować tego co się stanie, gdy będzie nowe Minister Zdrowia, natomiast informacje telewizyjne z dnia poprzedniego napawają optymizmem. Następnie powiedział, że przejście na unijny czas pracy lekarzy przy obecnych zarobkach będzie dla nich niekorzystny. Aby dostosować się do t ych norm brak jest 14 tys. lekarzy, a na każdym oddziale należałoby zwiększyć zatrudnienie lekarzy o 50 %, przy czym obniżą się się ich pensje. Szacuje się na podstawie Niemiec, że jest to spadek zarobków o 30%, co niewątpliwie prowadzi do niezadowolenia wśród lekarzy. W sprawie funkcjonowania Oddziału Rehabilitacyjnego powiedział, że kontrakt jest bardzo mały, mała jest liczba łóżek chociaż przeniesienie oddziału w inne miejsce pozwoliło na zwiększenie miejsc o 5 łóżek. Ponadto oddział ten jest rozliczany zupełnie na innych zasadach aniżeli pozostałe, nie ma bowiem punktów, a jest dobodzień. W odpowiedzi na pytanie Radnego p. P. Cybułki w temacie zobowiązań powiedział, że rozliczenie dotyczące pensji odbywa się na tych samych zasadach jak w ZOZ Rydułtowy (zobowiązania na ostatni dzień miesiąca). Z tytułu różnych zobowiązań ZOZ Wodzisław Śl. realizacja prowadzona jest na bieżąco, za wyjątkiem miesięcznej 30% premii za okres 3 miesięcy z roku 2006, która wypłacana będzie od 1 stycznia 2008 r. przez pół roku w kwocie 7,5%. Takie uzgodnienia poczynione zostały ze związkami zawodowymi. Od 1 lipca nie będzie już żadnych zaległych zobowiązań. W temacie Izby Przyjęć powiedział, że dotychczas funkcjonująca izba nie jest na miarę oczekiwań lekarzy jak i pacjentów. W chwili obecnej w holu działają jedynie dwa sklepy, które ułatwiają pobyt w szpitalu pacjentom, jak również pomocne są personelowi. Z tego tytułu ZOZ osiąga przychody w wysokości tys. zł, co też nie jest suma obojętną. W sprawie certyfikacji powiedział, że koszt jest rozłożony na 3 lata, zobowiązania uregulowane zostały w 2005 roku i wynosiły około tys. zł. W kosztach certyfikatu ISO zawarte są dwa audyty potwierdzające. Korzyści można rozważać w dwóch kategoriach wymiernych i niewymiernych. Grupa 20 pracowników zajmuje się certyfikacją na bieżąco działając jako audytorzy wewnętrzni. Otrzymali oni jednorazową premię przed przeprowadzeniem audytu zewnętrznego w wysokości 100 zł. brutto. Wartości niewymierne to uporządkowana dokumentacja. Procedury realizowane są w procesach medycznych i organizacyjnych, jest poczucie bezpieczeństwa w organizacji pracy i prowadzeniu dokumentacji. Dodał, że w obecnych czasach, gdy występują różne roszczenia w odniesieniu do opieki zdrowotnej, dokumentacja prowadzona w systemie jakości ISO jest pomocna. Inspektor p. A. Zawadzka - w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w

11 szkołach powiedziała, że NFZ nie przekazuje żadnych środków szkołom jeżeli chodzi o zajęcia korekcyjne. Obowiązek spoczywa na rodzicach. Podkreśliła, że pielęgniarki współpracują z Wydziałem Zdrowia, chociaż nie mają obowiązku przekazywania takich informacji. Umowa z Funduszem określa grupę uczniów jaka musi być objęta opieką i wynosi dla szkół podstawowych uczniów, gimnazjum uczniów. Z grupowej praktyki pielęgniarek Gaudium 7 pielęgniarek obejmuje swoim działaniem 5870 uczniów. Dla grupowej praktyki pielęgniarek Med-Szkol średnio na jeden etat przypada 699 uczniów w szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych - ponad 1300 uczniów, stąd też wynikają sytuacje, że pielęgniarka w danej szkole jest przez 1 godzinę. Starosta Powiatu p. J. Rosół - w kwestii poruszonej przez p. M. Kowalskiego powiedział, że uczestniczył w konwencie Starostów Województwa Śląskiego, na którym obecny był Dyrektor Oddziału NFZ p. Szewczyk. Starosta zwrócił się o podanie informacji na temat kontraktowania obowiązującego od 1 stycznia przyszłego. Dyrektor odpowiedział, że pieniędzy jest więcej, ale generalnie jest mniej i taka odpowiedź jest niezrozumiała. Poinformowano, że kontraktowanie dotyczy pierwszych 4 miesięcy przyszłego roku, natomiast toczą się przymiarki i rozważania dotyczące kontraktowania na czas następny. Dyrektor nie odpowiedział, czy jest wypracowana koncepcja, a co najważniejsze jak to się odbije na budżecie kontraktujących świadczenia. Następnie Starosta złożył wszystkim pracownikom służby zdrowia, szpitali, przychodni, a także niepublicznych zakładów serdeczne podziękowania za ich trudną, mozolna pracę, która wymaga wielu wyrzeczeń. Powiedział, że wierzy, że mając taką kadrę kierowniczą, przychylne związki zawodowe jesteśmy w stanie pokonać największe trudności i działać dla dobra wszystkich mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. Zapewnił pracowników służby zdrowia, że Rada Powiatu nie zostawi ich samych sobie. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala powiedział, że w tej trudnej sytuacji służby zdrowia w imieniu Rady Powiatu dziękuje władzom samorządowym Miast i Gmin naszego Powiatu za pomoc jakiej udzielają publicznej i niepublicznej służbie zdrowia. Dyrekcji ZOZ podziękował za rozwiązywanie trudnych problemów, zaś na ręce przedstawicieli związków zawodowych przekazał podziękowania dla wszystkich członków związków działających w naszych ZOZ-ach. Przekazał również podziękowania lekarzom, pielęgniarkom, personelowi pomocniczemu publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej, a pracownikom Wydziału Zdrowia za przygotowanie materiałów. Burmistrz Miasta Rydułtowy p.kornelia Newy w imieniu władz Rydułtów złożyła życzenia świąteczne. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala - zwrócił się do przedmówczyni z prośbą o przekazanie władzom samorządowym uczestniczącym w Konwencie podziękowań za działania w zakresie służby zdrowia oraz życzeń świątecznych. Następnie Przewodniczący Rady p. E. Wala ogłosił przerwę w obradach. Ad. 5 Po wznowieniu obrad Starosta Powiatu p. Jerzy Rosół przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XII sesji oraz informację o przeprowadzonych przetargach. Sprawozdanie z działalności Zarządu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Informacja o przeprowadzonych przetargach stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Następnie Starosta Powiatu p. J. Rosół złożył sprawozdanie z delegacji w ramach projektu EQUAL do Londynu w dniach listopada br. Starosta uczestniczył w spotkaniach z beneficjentami projektu, którzy przedstawili swoje doświadczenia dotyczące udziału w projekcie. W najbliższą środę odbędzie się spotkanie, w trakcie którego będą prezentowane programy unijne. Ad. 6 Interpelację w imieniu Dyrekcji ZST w Wodzisławiu Śląskim w sprawie ujęcia w planach budżetowych oświetlenia drogi dojazdowej od ulicy Pszowskiej do budynku Starostwa Powiatowego i szkoły złożył Radny p. Grzegorz Kamiński. Tekst interpelacji jest załącznikiem nr 6. Radny p. Piotr Cybułka zapytał, o wysokość kwoty zabezpieczonej na 2008 rok na zabezpieczenie utrzymania dróg powiatowych w Radlinie i zapytał, czy nastąpiło wypowiedzenie obowiązującej dotychczas umowy. Interpelację w sprawie remontu ulicy Krzyżowej w Syryni złożyła Radna p. Krystyna Smuda. Tekst

12 interpelacji jest załącznikiem nr 7. Ad. 7 W punkcie tym zabrała głos Wiceprzewodnicząca Rady p. Krystyna Szymiczek, która odniosła się do treści interpelacji zgłoszonej przez Radną p. K. Smuda. Powiedziała, że mieszkańcy te ulicy nie zgłaszali do niej żadnych postulatów. Osobiście nie zna sytuacji istniejącej na tej drodze, natomiast w ubiegłej kadencji będąc Sekretarzem Gminy mieszkańcy zgłaszali w Urzędzie problem. Po rozmowie z Wójtem droga została w miarę naprawiona i autobus szkolny przewoził dzieci z Wielikąta. Stwierdziła, że w chwili obecnej nie można traktować, iż nie interesuje się tą sprawą. Dodała, że jeśli ktokolwiek zwróciłby się do niej, to podjęłaby działania. Ad vocem Radna p. Krystyna Smuda - powiedziała, że w trakcie przedstawiania sprawy przez mieszkańców przekazali informacje, iż zwracali się do Radnej p. Krystyny Szymiczek. Być może miało to miejsce w poprzedniej kadencji, ale sprawa nie została załatwiona. Następnie powiedziała, że będąc w poprzednich kadencjach radną Gminy Lubomia odbierała prośby o interwencje w tej sprawie, jednakże w tym czasie nie mogła podejmować działań ze względu na to, iż droga jest zarządzana przez Powiat. W chwili obecnej mieszkańcy zwrócili się ponownie jako do radnej Powiatu. Ponadto zwróciła się do Wiceprzewodniczącej stwierdzając, iż mieszka ona naprzeciw tej drogi. Wiceprzewodnicząca Rady p. Krystyna Szymiczek odpowiedziała, że mieszka niedaleko ulicy Krzyżowej, ale nie tej części która dochodzi do Wielikąta, nie jeździ po tym odcinku drogi. Dodała, że jeśli ktoś poinformował, iż to do niej zwracano się to jest mylna informacja. W poprzedniej kadencji droga była naprawiona, ale że jeżeli znowu jest taka sytuacja to nie ma na to wpływu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Jolanta Otawa - powiedziała, że Komisja nie tak dawno zakończyła kontrolę w Wydziale Ochrony Środowiska w związku ze sprawą dotyczącą firmy "Rent - Hus". Jednym z zaleceń było prowadzenie przez Wydział monitoringu nas terenie ulicy Bogumińskiej 33. Zobowiązano Wydział, jak również zwrócono się do Zarządu Powiatu o składanie comiesięcznych sprawozdań. Komisja posiada ww. dokumenty za miesiąc październik i listopad, w których jest zawarta informacja o aktualnej sytuacji i jeśli radni są zainteresowani sprawą, materiały są dostępne. Przewodnicząca poinformowała, że Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w działaniach Wydziału Ochrony Środowiska w tym zakresie, ale przyczyniła się do tego, że sprawa jest monitorowana. Ad. 8 Wiceprzewodnicząca Rady p. Edyta Cogiel przedstawiła pismo Wojewody Śląskiego o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego Rady i Starosty Powiatu, które jest załącznikiem nr 8 do protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że pismo wpłynęło w ustawowym terminie to jest do dnia 31 października br., jednakże ze względu na termin sesji ( r.) nie mogło zostać przedstawione na ostatniej sesji. Ad. 9 Skarga Pani Krystyny Łodziana - Szczyra na działalność Dyrektora SOSW w Wodzisławiu Śl. Pani Beaty Rączka jest załącznikiem nr 9 do protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że projekt uchwały w tej sprawie wypracowany został przez Komisję Organizacyjno- Prawną. Opinia Zarządu do projektu uchwały jest pozytywna. Poinformował również, że na sesję zostały zaproszone skarżąca p. K. Łodziana - Szczyra oraz Dyrektor SOSW p. Beata Rączka. W sesji uczestniczy druga z wymienionych osób. Radny p. Piotr Cybułka zgłosił wniosek formalny o odłożenie rozpatrywania skargi, celem umożliwienia radnym dokładnego zapoznania się ze wszystkimi aspektami przedmiotowej sprawy oraz zaproponował, aby Rada zajęła się tą sprawą na grudniowej sesji. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala odpowiedział, że wniosek przyjął lecz zwraca uwagę, że skarga była odczytana na poprzedniej sesji i każdy kto chciał się zapoznać wnikliwie miał taką możliwość. Skarga została wolą Rady przekazana do Komisji Organizacyjno- Prawnej, której Przewodniczący zaprosił obydwie strony na posiedzenie Komisji. Nieobecną była skarżąca p. Łodziana - Szczyra. P. K. Łodziana - Szczyra została pisemnie poinformowana, że skarga rozpatrywana będzie w trakcie bieżącej sesji.

13 Stwierdził, że jego zdaniem, zgodnie z przepisami Kpa, musiałyby zaistnieć ważne przesłanki, ażeby przesunąć sprawę do rozpatrzenia na następnej sesji. Następnie poprosił o opinię prawną w tym zakresie. Radca prawny mec. p. Aleksandra Miera -Spyra poinformowała, że zgodnie z przepisami Kpa powinnością organu właściwego do załatwienia skargi jest jej załatwienie bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca. Z reguły termin załatwienia sprawy jest dostosowywany do terminów sesji Rady Powiatu. W tej sytuacji strona jest zawiadamiana o terminie rozpatrzenia sprawy i podawana jest przyczyna zwłoki. Powinnością Rady jest rozważenie czy w tym wypadku, okoliczności są przyczyną uzasadniającą zwłokę. Ponadto należałoby powiadomić skarżącą o ponownym terminie załatwienia sprawy, jak również dokonać zmiany w porządku obrad bieżącej sesji. Powinnością Rady jest rozważyć, czy przesłanka przedstawiona przez p. P. Cybułkę może być przyczyną zwłoki, albowiem konsekwencją nie rozpoznania skargi w terminie jest możliwość złożenia przez skarżąca skargi na bezczynność Rady. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, że skarga została złożona do Starosty Powiatu w dniu 18 października br., który zgodnie z kompetencjami w dniu 24 października br. przekazał ją do Rady Powiatu. Biorąc pod uwagę termin jej złożenia, poinformował, że obowiązujący czas do jej rozpatrzenia nie zostanie zachowany z uwagi na termin kolejnej planowanej sesji. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Organizacyjno- Prawnej p. Józef Żywina - który ustosunkował się do wniosku Radnego p Piotra Cybułki. Powiedział, że skargę rozpatrywała Komisja Organizacyjno-Prawna, która starała się przeprowadzić prace w sposób obiektywny. Zwrócił się do p. P.Cybułki o skonkretyzowanie tego wniosku, mianowicie o odpowiedź co oznacza stwierdzenie w celu zbadania wszystkich aspektów sprawy. Dalej powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały Komisja starała się wykazać, że Komisja odniosła się do wszystkich aspektów, do których mogła się ustosunkować. Skarżąca p. K. Łodziana - Szczyra w terminie ustawowym została poinformowana o możliwości i faktycznym przekroczeniu miesięcznego terminu rozpatrywania sprawy jak również, że skarga będzie przedmiotem porządku obrad bieżącej sesji. Następnie powiedział, że skargę można podzielić na dwie części, w pierwszej mowa jest, że skarżąca niejako zmuszona została do odejścia na emeryturę, drugi że w stosunku do niej stosowano mobbing. W pierwszej z wymienionych spraw Komisja Organizacyjno-Prawna mogła oprzeć się na dokumentach, które są w jej posiadaniu, z których wynika, że p. Łodziana-Szczyra złożyła dwa pisma do Dyrekcji SOSW o przyjęcie jej prośby o przejście na emeryturę. Na tej podstawie Przewodniczący Komisji zadał retoryczne pytanie, jakie ma jeszcze mechanizmy, czy środki Komisja, ażeby sprawdzić czy rzeczywiście skarżąca została do tego zmuszona. Razem z P. Łodziana -Szczyra przeszło na emeryturę osiem osób, z których pięcioro oświadczyło, że nikt ich do przejścia na emeryturę nie zmuszał i była to ich wola. Zarzut więc nie znalazł potwierdzenia. Komisja potraktowała obydwie strony równorzędnie, żadnej czynności więcej nie przeprowadzono w stosunku do jednej ani do drugiej strony. Z rozmów wypływa żal Dyrektora do pracownicy i odwrotnie. Powiedział, że nie jemu jako Przewodniczącemu Komisji jest oceniać na ile te żale są obiektywne, jaki bowiem miernik znaleźć w tej sprawie. Druga sprawa to jest stosowanie mobbingu. W uzasadnieniu do projektu uchwały Komisja poparła zaproponowane jako prowadzącemu to postępowanie stwierdzenie faktu ( którym Dyrektor SOSW nie przeczy), że skarżąca nie otrzymała tzw godzin ponadwymiarowych. Faktem jest, że do czasu odejścia na emeryturę miała takie godziny, jak również przez wszystkie lata pracy, a obecnie ich nie otrzymała. Na posiedzeniu Komisji Dyrektor SOSW wyjaśniła, dlaczego p. Łodziana-Szczyra nie otrzymała takich godzin, bowiem utraciła zaufanie do tej osoby. Komisja zasięgnęła opinii Wydziału Oświaty, prawnik Wydziału powiedział, że to czy pracownik otrzymuje ponadwymiarowe godziny zależy wyłącznie od pracodawcy. Obowiązki pracodawcy w imieniu Starosty wykonuje dyrektor danej placówki. Stwierdził, że nie należy do niego ocena, czy Dyrektor zrobiła dobrze, czy źle jednakże miała takie prawo. Komisja przyjęła takie stanowisko. Dalej powiedział, że oprócz rozmów w jednakowym wymiarze czasu z obydwoma paniami, obydwie strony zostały zaproszone do udziału w posiedzeniu komisji. P.B. Rączka była obecna i udzieliła stosownych oświadczeń, odpowiedziała na zadane pytania, p. Łodziana -Szczyra nie skorzystała z tego zaproszenia. Również do udziału w sesji skierowane zostały zaproszenia, z którego skarżąca nie skorzystała. Ponadto stwierdził, że Komisja Organizacyjno- Prawna nie ma kompetencji badania stosunków międzyludzkich i tego nie robiła, dodając że nie było to też zasadniczą treścią skargi. Na zakończenie swojego wystąpienia zwrócił się do Rady Powiatu o przyjęcie uchwały. Radny p. Piotr Cybułka powiedział, że jego intencją nie było rozważanie, w jakikolwiek sposób, wyników prac Komisji Organizacyjno Prawnej nie kwestionuje, wręcz jest pełen uznania dla pracy Przewodniczącego Komisji i jej członków. Stwierdził jednak, że dla pełnego obrazu sprawy brak jest tekstu oświadczenia Dyrektora, które zna Przewodniczący Komisji. Chciałby się z nim zapoznać. Dalej powiedział, że osobiście jest nauczycielem i dyrektorem, który niedługo również odejdzie na emeryturę i kieruje się ludzkim odruchem, że skarży się nauczyciel z 31 letnim stażem. Każdy dyrektor jest nauczycielem i odchodzi się na emeryturę jako nauczyciel, natomiast dyrektorem się bywa. Z tego względu zainteresował

14 się tą sprawą i chciałby, aby tak to radni odczytali. Podtrzymał wniosek o zmianę porządku obrad. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala po upewnieniu się, że radny wnosi o zmianę porządku obrad poprosił o przedłożenie stosownego wniosku. Przypomniał, że zgodnie ze Statutem wniosek może złożyć Przewodniczący Rady, Starosta lub pisemnie co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady. Stwierdził, że osobiście nie złoży takiego wniosku, bowiem uważa, iż procedura została prawidłowo przeprowadzona, Starosta również nie wyraża takiej woli. Zapytał, ile czasu potrzebuje p. Radny P. Cybulka na przygotowanie wniosku, gdy z aby mu to umożliwić zamierza ogłosić przerwę. Radny p. Piotr Cybułka - powiedział, że w związku z tym, że nie ma przygotowanego wniosku odstępuje od wniosku o zmianę porządku obrad. Innych głosów nie było, zatem Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Łodziana Szczyra z dnia 19 października 2007 roku na działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim Panią Beatę Rączka. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 10 do protokołu. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, 1 głos był przeciwny, 2 głosy wstrzymujące. Uchwała Nr XIII/142/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Łodziana Szczyra z dnia 19 października 2007 roku na działania kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim Panią Beatę Rączka, została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad. 10 a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim jest załącznikiem nr 12 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Organizacyjno-Prawną. głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i Uchwała Nr XIII/143/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. b) Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, jest załącznikiem nr 14 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Budżetu i Finansów. głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i

15 Uchwała Nr XIII/144/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. c) Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na remont łazienki dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Wewnętrznym II jest załącznikiem nr 16 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Budżetu i Finansów. głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i Uchwała Nr XIII/145/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach na remont łazienki dla osób niepełnosprawnych w Oddziale Wewnętrznym II została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. d) Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim na zakup sprzętu medycznego o standardzie podstawowym dla oddziałów szpitalnych, jest załącznikiem nr 18 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Budżetu i Finansów. głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i Uchwała Nr XIII/146/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim na zakup sprzętu medycznego o standardzie podstawowym dla oddziałów szpitalnych została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. e) Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim na zakup aparatów USG i RTG, jest załącznikiem nr 20 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Budżetu i Finansów.

16 głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych I Uchwała Nr XIII/147/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim na zakup aparatów USG i RTG, została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/122/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim na remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych, jest załącznikiem nr 22 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Budżetu i Finansów. głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych I Uchwała Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr X/122/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznania dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim na remonty, inwestycje, w tym zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych i pracowni diagnostycznych, została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. g) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/136/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007 jest załącznikiem nr 24 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisje Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisję Budżetu i Finansów. głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych I Uchwała Nr XIII/149 /2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XI/136/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. h) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenie zadań zimowego utrzymania ulicy Miczurina w Wodzisławiu Śląskim i przyjęcia od Miasta Wodzisławia Śląskiego prowadzenie zadań zimowego utrzymania łącznika ulicy Chrobrego z ulicą Głożyńską w Wodzisławiu Śląskim, jest załącznikiem nr 26 do protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż na poprzedniej sesji podjęta została uchwała w sprawie powierzenia Miastu Pszów prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych i

17 przejęcia od Miasta Pszów prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg gminnych, wobec której Wojewoda Śląski wszczął postępowania w sprawie unieważnienia uchwały. Na Komisji Organizacyjno Prawnej sprawa została przedstawiona i Komisja wypracowała stanowisko, po czym poprosił Przewodniczącego tej Komisji o zabranie głosu. Przewodniczący Komisji Organizacyjno- Prawnej p. Józef Żywina powiedział, że Komisja zajmowała się tym zagadnieniem w punkcie dotyczącym wydania opinii do projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenie zadań zimowego utrzymania ulicy Miczurina w Wodzisławiu Śląskim i przyjęcia od Miasta Wodzisławia Śląskiego prowadzenie zadań zimowego utrzymania łącznika ulicy Chrobrego z ulicą Głożyńską w Wodzisławiu Śląskim. Stwierdził, że rozpatrywanie tego projektu musi odbywać się przez pryzmat postępowania wydanego przez organ nadzorczy, a także już podjętej uchwały na poprzedniej sesji. Na tej podstawie można domniemywać, że może ona również zostać zakwestionowana. Rada musi zdecydować, czy zgadza się ze stanowiskiem wojewody wyrażonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania i wycofuje projekt uchwały, czy też podtrzymuje stanowisko w tym zakresie. Komisja Organizacyjno Prawna na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2007 roku zapoznała się z materiałami w tym zakresie to jest zawiadomieniem wojewody o wszczęciu postępowania, uchwałą Nr XII/138 /2007 oraz rozpatrywanym projektem uchwały. Ponadto Komisja wysłuchała stanowiska PZD przedstawionego przez p. Monikę Chorowską oraz opinii Radcy prawnego p. Adama Dużego. Komisja stwierdziła, że zarówno projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Pszów prowadzenie zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych i przyjęcia od Miasta Pszów prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg gminnych, także rozpatrywany projekt uchwały zostały opracowane prawidłowo, bez błędów merytorycznych jak i prawnych oraz wyraziła zdanie, iż uchwała słusznie została podjęta jak również winien zostać rozpatrzony przedmiotowy projekt uchwały. Komisja stwierdziła, że wcześniej takie porozumienia zawierał Zarząd Powiatu, natomiast obecnie następuje wyrażenie zgody na jego zawarcie przez Radę Powiatu. Powiat może powierzać prowadzenie zadań zimowego utrzymania, natomiast prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg od gminy jest niedopuszczalne. Porozumienie jest to zasada pewnego zawarcia umowy, łącznie z kompromisem, w związku z tym Komisja uważa, że dopuszczalne jest zawieranie umów na tych szczeblach. Komisja uznała, iż należy podtrzymać swoje stanowisko, przyjąć przedmiotową uchwalę oraz poczekać na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody i skłania się ku odwołaniu do sądu administracyjnego. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Organizacyjno Prawną oraz Komisję Infrastruktury i Drogownictwa. Innych głosów w dyskusji nie było. obecności 25 radnych w głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych oraz Uchwała Nr XIII/150 /2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenie zadań zimowego utrzymania ulicy Miczurina w Wodzisławiu Śląskim i przyjęcia od Miasta Wodzisławia Śląskiego prowadzenie zadań zimowego utrzymania łącznika ulicy Chrobrego z ulicą Głożyńską w Wodzisławiu Śląskim została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu. i) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Mszana z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników, położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Mszana, w sezonie zimowym 2007/2008, jest załącznikiem nr 28 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Drogownictwa oraz Komisję Budżetu i Finansów. obecności 25 radnych w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych oraz

18 Uchwała Nr XIII/151/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Mszana z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie chodników, położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Mszana, w sezonie zimowym 2007/2008, została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu. j) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Godów i Gminę Mszana, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Skrzyszowskiej w Mszanie 1 Maja w Skrzyszowie jest załącznikiem nr 30 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Drogownictwa Komisję Budżetu i Finansów. głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i Uchwała Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej przez Gminę Godów i Gminę Mszana, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Skrzyszowskiej w Mszanie 1 Maja w Skrzyszowie, została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu. k) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/222/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie wyłączenia szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 i Technikum Nr 1 w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 oraz Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego I Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 z zespołu placówek o nazwie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Metodycznego w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 jest załącznikiem nr 32 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisję Budżetu i Finansów. głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i Uchwała Nr XIII/153/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/222/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie wyłączenia szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 i Technikum Nr 1 w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 oraz Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 z zespołu placówek o nazwie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznegoi Doradztwa Metodycznego w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1,została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

19 l) Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Radlinie przy ul. Orkana 23, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ul. Orkana 23, jest załącznikiem nr 34 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisje Organizacyjno Prawną. głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i Uchwała Nr XIII/154/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Radlinie przy ul. Orkana 23, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ul. Orkana 23 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu. m) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok, jest załącznikiem nr 36 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, Komisje Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Komisję Budżetu i Finansów. głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i Uchwała Nr XIII/155/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok, została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu. n) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok jest załącznikiem nr 38 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Budżetu i Finansów. głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i Uchwała Nr XIII/156/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu. o) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przez Miasto Radlin z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej

20 Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, jest załącznikiem nr 40 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję Budżetu i Finansów. głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i Uchwała Nr XIII/157/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przez Miasto Radlin z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu. p) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przez Gminę Marklowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, jest załącznikiem nr 42 do protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję Budżetu i Finansów. głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i Uchwała Nr XIII/158/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przez Gminę Marklowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 43 do protokołu. q) Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Adama Gawędy, jest załącznikiem nr 44 do protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala poinformował, iż skierował zaproszenie do Pana Posła A. Gawędy, który ze względu na obowiązki w Sejmie nie może być obecny na obradach. Poinformował również, że wpłynęła jego rezygnacja z mandatu oraz przedstawił kandydata na radnego Pana Eugeniusza Danielczyka. Przedstawił również procedurę wstępowania radnego następnego z listy wyborczej. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjno Prawną oraz Zarząd Powiatu. głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, głosów przeciwnych i Uchwała Nr XIII/159/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wodzisławskiego Pana Adama Gawędy została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 45 do protokołu.

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA Warszawa 2012 Warszawa, 30 października 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce zaktualizowany raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Biuletyn Powiatu Krakowskiego. - Rozmowa ze Starostą Krakowskim

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Biuletyn Powiatu Krakowskiego. - Rozmowa ze Starostą Krakowskim Powiat Krakowski Nr (24) 3/14 biuletyn samorządowy Czernichów - Igołomia-Wawrzeńczyce - Iwanowice - Jerzmanowice-Przeginia - Kocmyrzów-Luborzyca - Krzeszowice - Liszki Michałowice - Mogilany - Skała -

Bardziej szczegółowo

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu.

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu. Protokół Nr OR.IV.0051-028/08 z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 30 października 2008 roku w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Listy obecności: radnych, przewodniczących

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r. PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.10 i trwało do godz. 15.30.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie

KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ w Człuchowie Edycja 3 Egzemplarz... Opracował Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Dyrektor Człuchów 08.04.2011 r. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 1 z 34 MISJA Profesjonalnie i życzliwie

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad: Protokół nr XXX/04 z XXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 9 września 2004 r. w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2.

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku Sesja nr XXXIII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 30 marca 2009 roku w godzinach od 11.00 20.30 w

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Starosta Powiatu Kozienickiego mgr Roman Wysocki. MATURA 2006 w powiecie kozienickim*

Drodzy Czytelnicy! Starosta Powiatu Kozienickiego mgr Roman Wysocki. MATURA 2006 w powiecie kozienickim* ISSN 1731-3325 Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach Nasz Powiat Ekologia * Aktualności * Informacje gminne * Zdrowie * Finanse * Działalność placówek * Ochrona środowiska Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego przyjęta uchwałą Nr XXIV/226/2001 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2001 roku jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo