REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP CARGO S.A. CZĘŚĆ PIERWSZA. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP CARGO S.A. CZĘŚĆ PIERWSZA. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr. Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP CARGO S.A. CZĘŚĆ PIERWSZA Postanowienia ogólne Art Regulamin Organizacyjny PKP CARGO S.A., zwany dalej Regulaminem, określa strukturę organizacyjną PKP CARGO S.A., zwanej dalej Spółką, w tym zadania i organizację komórek organizacyjnych Centrali Spółki oraz zakładów Spółki, rodzaje przepisów wewnętrznych wydawanych przez organy Spółki, a także opis obszarów działania Spółki oraz Ramowy regulamin organizacyjny zakładu Spółki. 2. Regulamin obejmuje: 1) Część Pierwszą Postanowienia ogólne, 2) Część Drugą Opis obszarów działania Spółki, 3) Część Trzecią Ramowy regulamin organizacyjny zakładu Spółki. 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o kontrolowaniu, monitorowaniu lub nadzorze należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania, raportowania i analizowania informacji w określonym zakresie oraz natychmiastowe podejmowanie działań naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Art. 2 PKP CARGO S.A. działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 4) Statutu Spółki, 5) Regulaminów Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki, 6) przepisów prawa wewnętrznego. Art Organami Spółki są: 1) Zarząd, 2) Rada Nadzorcza, 3) Walne Zgromadzenie. 2. Kompetencje, tryb pracy, zasady powoływania i odwoływania oraz inne sprawy związane z funkcjonowaniem organów Spółki określają w szczególności: 1) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), 2) Statut PKP CARGO S.A., 1

2 3) Regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej, 4) Regulamin Organizacyjny Spółki, 5) inne przepisy prawa. Art Zarząd Spółki wykonuje swe zadania przy pomocy jednostek organizacyjnych Spółki oraz wchodzących w ich skład komórek organizacyjnych, o których mowa w art Członek Zarządu właściwy ds. pracowniczych wykonuje czynności pracodawcy w Centrali Spółki w zakresie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy z zastrzeżeniem ust. 3 i Czynności pracodawcy w zakładach Spółki wykonują dyrektorzy zakładów, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Prezesa Zarządu. 4. Prezes Zarządu wykonuje czynności pracodawcy w zakresie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunku pracy z dyrektorami zakładów Spółki, dyrektorami przedstawicielstw PKP CARGO S.A. za granicą oraz pracownikami Centrali Spółki zatrudnionymi na stanowiskach wskazanych w odrębnej decyzji Prezesa Zarządu. Art Do pracowników Spółki stosuje się: 1) przepisy Kodeksu pracy, 2) przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, 3) przepisy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, 4) przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna, 5) Uchwały Zarządu ustalające zasady wynagradzania pracowników nieobjętych zasadami wynagradzania określonymi w przepisach, o których mowa w pkt 3 i 4, 6) przepisy Porozumień oraz Regulaminów przyjętych w Spółce oraz zakładach Spółki, 7) inne przepisy prawa pracy. 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Spółki określa się w kartach charakterystyki stanowiska pracy, zatwierdzanych przez dyrektorów biur oraz dyrektorów zakładów Spółki. 3. Karty charakterystyki stanowisk pracy dyrektorów biur Centrali Spółki, dyrektorów zakładów Spółki oraz dla stanowisk, o których mowa w art. 6 ust Regulaminu, zatwierdza Prezes Zarządu Spółki, a dla zastępców dyrektorów Biur Centrali Spółki oraz zastępców dyrektorów zakładów Spółki odpowiednio dyrektorzy tych biur oraz dyrektorzy zakładów Spółki. 4. Pracownicy Spółki zobowiązani są w szczególności do: 1) przestrzegania przepisów prawa, 2) sumiennego i należytego wykonywania obowiązków pracowniczych i powierzonych im zadań oraz dbania o interes Spółki, 3) przestrzegania warunków bhp, 4) przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 5) dbania o ochronę informacji niejawnych i danych osobowych, 6) przestrzegania bezpieczeństwa teleinformatycznego, 2

3 7) racjonalnego zużycia mediów i materiałów, 8) podejmowania działań służących należytemu zabezpieczeniu mienia będącego w dyspozycji PKP CARGO S.A. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI Art W skład struktury organizacyjnej Spółki wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 1) Centrala Spółki stanowiąca Zakład Główny Spółki, 2) zakłady Spółki wykonujące zadania Spółki na określonym obszarze kraju. 2. Centrala Spółki oraz zakłady Spółki są pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy. 3. W skład struktury organizacyjnej Centrali Spółki wchodzą komórki organizacyjne podległe Prezesowi Zarządu bądź poszczególnym członkom Zarządu, które wykonują zadania w następujących obszarach działania: 1) obsługi Zarządu i innych organów Spółki, 2) obsługi prawnej i organizacji zarządzania, 3) promocji, 4) teleinformatyki, 5) kontroli wewnętrznej i audytu, 6) bezpieczeństwa, 7) rachunkowości i podatków, 8) finansów, 9) rozrachunków, 10) planowania i analiz, 11) polityki handlowej, 12) sprzedaży usług przewozowych i obsługi klientów strategicznych, 13) koordynacji sprzedaży usług przewozowych i obsługi klientów regionalnych, 14) ekspedycji, 15) logistyki, 16) organizacji procesu przewozowego, 17) kierowania przewozami, 18) taboru kolejowego, 19) wsparcia technicznego, 20) strategii, 21) spraw międzynarodowych, 22) przewozów specjalnych, 23) nadzoru właścicielskiego, 24) zarządzania zasobami ludzkimi, 25) zakupów i realizacji projektów, 26) gospodarowania nieruchomościami, 27) gospodarki materiałowej i administracji. 4. Opis poszczególnych obszarów działania wskazanych w ust. 3 zawiera Część Druga niniejszego Regulaminu. 5. Komórkami organizacyjnymi Centrali Spółki są biura Centrali, w skład których mogą wchodzić wydziały, zespoły oraz stanowiska pracy. W biurach Centrali Spółki właściwych w obszarze kierowania przewozami oraz sprzedaży usług przewozowych tworzy się na poziomie wydziałów odpowiednio dyspozyturę oraz rynki. 3

4 6. Biura Centrali są tworzone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, wskazującej nazwę i podległość funkcjonalną biura. Liczba biur Centrali Spółki nie może być większa niż liczba obszarów działania wskazanych w ust Centrala Spółki nosi nazwę PKP CARGO Spółka Akcyjna Centrala Spółki, w skrócie PKP CARGO S. A. Centrala. 8. Zakładami Spółki są: 1) PKP CARGO S.A. Centralny Zakład Spółki, 2) PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki, 3) PKP CARGO S.A. Mazowiecko-Podlaski Zakład Spółki, 4) PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki, 5) PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki, 6) PKP CARGO S.A. Śląski Zakład Spółki, 7) PKP CARGO S.A. Śląsko-Dąbrowski Zakład Spółki, 8) PKP CARGO S.A. Wielkopolski Zakład Spółki, 9) PKP CARGO S.A. Wschodni Zakład Spółki, 10) PKP CARGO S.A. Zachodniopomorski Zakład Spółki. 9. W Centrali Spółki mogą być tworzone stanowiska kierowników projektów do realizacji wyodrębnionych zadań (projektów), na podstawie decyzji Prezesa Zarządu, określającej w szczególności ich podporządkowanie i zakres zadań. 10. W Centrali Spółki mogą być tworzone stanowiska Pełnomocnika Zarządu do realizacji wyodrębnionych zadań. Decyzję o utworzeniu stanowiska i powołaniu pełnomocnika podejmuje Zarząd, który ustala zakres jego zadań. Pełnomocnik jest podporządkowany bezpośrednio Prezesowi Zarządu lub innemu Członkowi Zarządu. 11. W Centrali Spółki mogą być tworzone stanowiska Doradcy Prezesa Zarządu. Decyzję o utworzeniu stanowiska, zakresie działania oraz powołaniu Doradcy Prezesa Zarządu, a także decyzję o jego odwołaniu podejmuje Prezes Zarządu. Doradca jest podporządkowany bezpośrednio Prezesowi Zarządu. 12. Zarząd może tworzyć przedstawicielstwa PKP CARGO S.A. za granicą w drodze uchwały określając ich wewnętrzną strukturę organizacyjną i zakres działania. 13. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, działają w ramach osobowości prawnej Spółki. ZASADY KIEROWANIA, OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE KIERUJĄCYCH BIURAMI CENTRALI SPÓŁKI I ZAKŁADAMI SPÓŁKI. Art Biurami Centrali oraz zakładami Spółki kierują odpowiednio dyrektorzy biur Centrali oraz dyrektorzy zakładów Spółki, przy pomocy swoich zastępców. 2. Dyrektor biura Centrali Spółki oraz dyrektor zakładu Spółki kierując podległym mu odpowiednio biurem lub zakładem odpowiada w szczególności za prawidłowe i terminowe prowadzenie spraw oraz realizowanie zadań, określonych w odpowiednich regulaminach organizacyjnych oraz zleconych przez Zarząd lub Członków Zarządu. 3. Do zadań biur Centrali, niezależnie od zakresu zadań wynikającego z przypisanego do danego biura obszaru działania, uszczegółowionego w regulaminie organizacyjnym biura, o którym mowa w art. 8 ust. 1, należy w szczególności: 1) planowanie, organizowanie i prowadzenie spraw należących do zakresu działania biura, 4

5 2) projektowanie oraz wdrażanie w Spółce przepisów wewnętrznych należących do zakresu działania biura, prowadzenie właściwego zbioru obowiązujących przepisów, a także wnioskowanie do nich zmian, jeżeli jest to niezbędne, 3) przestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego regulującego sprawy wchodzące w zakres działania biura, 4) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i operatywnej informacji wewnętrznej, 5) dokonywanie archiwizacji prowadzonych spraw, 6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali Spółki w zakresie prowadzonych przez nie spraw, w tym w szczególności przygotowywanie oraz przekazywanie niezbędnych materiałów, danych i analiz, 7) uczestnictwo w pracach zespołów i grup roboczych organizacji krajowych i międzynarodowych, w zakresie właściwym dla danego biura, 8) zarządzanie przypisanymi do danego biura aplikacjami oraz systemami (bazami danych), we współpracy w biurem właściwym do spraw teleinformatyki. 4. Dyrektora biura Centrali Spółki oraz dyrektora zakładu Spółki w czasie jego nieobecności zastępuje odpowiednio upoważniony zastępca dyrektora biura Centrali Spółki lub zastępca dyrektora zakładu Spółki, albo osoba wyznaczona przez członka Zarządu nadzorującego biuro Centrali Spółki. 5. Prezes Zarządu, w trybie decyzji, może czasowo powierzyć niektóre kompetencje dyrektora zakładu Spółki w określonych sprawach na rzecz dyrektora biura Centrali Spółki. 6. Na wniosek Prezesa Zarządu, Zarząd wyznacza na stanowisko i odwołuje ze stanowiska dyrektorów zakładów Spółki. 7. Na wniosek Prezesa Zarządu lub dyrektora zakładu Spółki, Zarząd wyznacza na stanowisko i odwołuje ze stanowiska zastępców dyrektora zakładu Spółki. 8. Dyrektorów biur Centrali Spółki i ich zastępców oraz dyrektorów przedstawicielstw PKP CARGO S.A. za granicą wyznacza na stanowisko i odwołuje Prezes Zarządu na wniosek właściwego merytorycznie członka Zarządu. 9. Stosunek pracy osób, o których mowa w ust. 6-8, oparty jest na umowie o pracę lub innej umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia. ZADANIA I ORGANIZACJA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI SPÓŁKI I ZAKŁADÓW SPÓŁKI Art Szczegółowy zakres działania oraz wewnętrzna struktura organizacyjna biur Centrali Spółki ustalana jest w regulaminie organizacyjnym biura, przyjmowanym w trybie decyzji Prezesa Zarządu na wniosek członka Zarządu nadzorującego dane biuro. 2. Zadania i wewnętrzną strukturę organizacyjną zakładów Spółki określają ich regulaminy organizacyjne ustalane na podstawie Ramowego regulaminu organizacyjnego zakładu Spółki, określonego w Części Trzeciej niniejszego Regulaminu. 3. Regulamin organizacyjny zakładu Spółki ustala dyrektor zakładu w trybie zarządzenia, a zatwierdza Prezes Zarządu w trybie decyzji, z zastrzeżeniem ust Terytorialny obszar działania oraz siedzibę zakładów Spółki określa Zarząd odrębną uchwałą. 5

6 Art Jednostki organizacyjne Spółki podlegają bezpośrednio Zarządowi Spółki. 2. Członkowie Zarządu odpowiadają za realizację powierzonych im zadań, które wykonują przy pomocy podległych im biur Centrali wykonujących zadania w obszarach wskazanych w art. 6 ust Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Zarządu podlegają biura Centrali wykonujące zadania: 1) Prezesowi Zarządu w obszarach: a) obsługi Zarządu i innych organów Spółki, b) obsługi prawnej i organizacji zarządzania, c) promocji, d) teleinformatyki, e) kontroli wewnętrznej i audytu, f) bezpieczeństwa; 2) Członkowi Zarządu właściwemu ds. finansowych w obszarach: a) rachunkowości i podatków, b) finansów, c) rozrachunków, d) planowania i analiz; 3) Członkowi Zarządu właściwemu ds. handlowych w obszarach: a) polityki handlowej, b) sprzedaży usług przewozowych i obsługi klientów strategicznych, c) koordynacji sprzedaży usług przewozowych i obsługi klientów regionalnych, d) ekspedycji, e) logistyki; 4) Członkowi Zarządu właściwemu ds. eksploatacyjnych w obszarach: a) organizacji procesu przewozowego, b) kierowania przewozami, c) taboru kolejowego, d) wsparcia technicznego; 5) Członkowi Zarządu właściwemu ds. strategii w obszarach: a) strategii, b) spraw międzynarodowych, c) przewozów specjalnych, d) nadzoru właścicielskiego; 6) Członkowi Zarządu właściwemu ds. pracowniczych w obszarach: a) zarządzania zasobami ludzkimi, b) zakupów i realizacji projektów, c) gospodarowania nieruchomościami, d) gospodarki materiałowej i administracji. 4. Dyrektorzy biur Centrali Spółki sprawują merytoryczny nadzór nad działalnością zakładów Spółki, odpowiednio do zakresu działania biura. 5. Zarząd Spółki może, w drodze uchwały powierzyć czasowo nadzór nad niektórymi obszarami działania, o których mowa w ust. 3, lub określonymi zadaniami w ramach tych obszarów, innemu członkowi Zarządu w przypadku: 1) zawieszenia w czynnościach lub odwołania Członka Zarządu i niepowołania w to miejsce nowego Członka Zarządu, 2) braku możliwości wykonywania funkcji Członka Zarządu przez dłuższy okres, co zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu Spółki, 3) szczególnych potrzeb zarządczych Spółki. 6

7 PRZEPISY WEWNĘTRZNE Art Przepisami wewnętrznymi w Spółce są: 1) akty korporacyjne, tj.: a) Statut Spółki, b) Regulaminy organów Spółki oraz Regulamin Organizacyjny Spółki, 2) akty ze sfery zarządzania, o których mowa w ust. 2 i Prowadzenie spraw Spółki oraz wykonywanie zadań i kompetencji poszczególnych organów Spółki odbywa się w drodze aktów wewnętrznych, którymi są: 1) uchwały organów Spółki, w sprawach należących do kompetencji tych organów, 2) decyzje Prezesa Zarządu, decyzje członka Zarządu, decyzje Prezesa Zarządu i członka Zarządu oraz decyzje dwóch członków Zarządu w sprawach dotyczących prowadzenia spraw Spółki niewymagających uchwały całego Zarządu, a należących do zakresu działania poszczególnych członków Zarządu. 3. Niezależnie od aktów, o których mowa w ust. 2, w zakresie działania poszczególnych zakładów Spółki mogą być wydawane: 1) zarządzenia dyrektora zakładu Spółki, w sprawach objętych zakresem działania Zakładu, mające na celu wykonanie uchwał Zarządu oraz decyzji Prezesa Zarządu lub członków Zarządu, 2) decyzje dyrektora zakładu Spółki, w bieżących sprawach objętych zakresem działania zakładu, niewymagających wydania zarządzenia. 4. Niezależnie od aktów, o których mowa w ust. 2 i 3, wydawane są: 1) obwieszczenia Zarządu, jako akty o charakterze informacyjnym, skierowane do adresatów spoza Spółki, 2) pisma okólne Prezesa Zarządu lub członka Zarządu, jako akty o charakterze informacyjnym, skierowane do adresatów wewnętrznych, 3) pisma informacyjne dyrektora zakładu, jako akty o charakterze informacyjnym skierowane do adresatów wewnętrznych w zakresie działania zakładu. 5. Tryb opracowywania, uzgadniania oraz charakterystykę wewnętrznych aktów prawnych określi Prezes Zarządu w formie decyzji. POSTANOWIENIA DODATKOWE Art. 11 Spółka prowadzi stronę internetową lub Szczegółowe zasady obsługi, w tym zamieszczania w niej treści, regulują odrębne przepisy wewnętrzne. Art Spółka wydaje Biuletyn PKP CARGO Spółki Akcyjnej. 2. Szczegółowe zasady wydawania, dystrybucji oraz publikacji Biuletynu PKP CARGO S.A. reguluje Zarząd odrębną uchwałą. 7

8 Część Druga OPIS OBSZARÓW DZIAŁANIA SPÓŁKI Obsługa Zarządu i innych organów Spółki Art. 13 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1, obejmuje w szczególności 1) obsługa administracyjno biurowa organów Spółki, 2) obsługa administracyjno biurowa członków Zarządu Spółki, 3) obsługa współpracy pomiędzy organami Spółki, 4) komunikacja z zakresu zapisów uchwał przyjmowanych przez organy Spółki, 5) wspieranie realizacji polityki poufności i tajności, 6) zapewnienie realizacji innych zadań na polecenie Zarządu Spółki. Obsługa prawna i organizacja zarządzania Art. 14 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2, obejmuje w szczególności 1) udzielanie organom oraz komórkom organizacyjnym Centrali Spółki porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych, 2) opiniowanie projektów umów, które mają być zawarte przez Spółkę, 3) prowadzenie spraw sądowych oraz administracyjnych z udziałem Spółki, w tym również zastępstwo procesowe, 4) koordynowanie, przy udziale właściwych biur Centrali, spraw antymonopolowych, 5) przygotowywanie, na wniosek uprawnionych osób, projektów pełnomocnictw oraz prowadzenie rejestru pełnomocnictw, 6) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych regulujących organizację i zasady zarządzania w Spółce, 7) opiniowanie pod względem prawnym i formalnym projektów aktów wewnętrznych wydawanych w Spółce, 8) koordynowanie działalności legislacyjnej w Spółce oraz dbanie o spójność systemu prawnego w Spółce, 9) koordynowanie spraw z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO. Promocja Art. 15 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 3, obejmuje w szczególności 1) polityka informacyjna Spółki, 2) promocja marki Spółki oraz działanie wdrożeniowe i zarządcze systemu identyfikacji wizualnej, 3) działalność reklamowa Spółki, 4) realizacja działań sponsoringowych, wystawienniczych, targowych i eventowych Spółki, 5) prowadzenie strony internetowej i intranetowej Spółki, 6) realizacja działań promocyjno-informacyjnych w mediach, 7) koordynacja komunikacji spółek Grupy PKP CARGO S.A. 8

9 Teleinformatyka Art. 16 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4, obejmuje w szczególności 1) planowanie i opracowywanie rozwoju Information Technology (IT) oraz wypracowywanie zasad działania służb informatycznych, 2) utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej, w tym urządzeń peryferyjnych, 3) organizacja i zarządzanie wsparciem użytkownika (help desk), 4) zarządzanie oprogramowaniem informatycznym wspomagającym procesy, 5) monitorowanie i zarządzanie transmisją danych w systemach informatycznych, 6) bezpieczeństwo teleinformatyczne, 7) analiza efektywności przedsięwzięć informatycznych oraz monitorowanie kosztów poszczególnych usług IT, 8) zapewnienie łączności telefonicznej oraz infrastruktury technicznej i technologicznej niezbędnej dla wymiany danych, dla serwisu internetowego i serwisu intranetowego oraz do dostarczania informacji zarządczej oraz statystycznej. Kontrola wewnętrzna i audyt Art. 17 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 5, obejmuje w szczególności 1) badanie i ocena działań w zakładach Spółki i Centrali Spółki pod kątem zgodności z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, jak również pod względem legalności, celowości, rzetelności i efektywności, 2) analiza, ocena i weryfikacja procesów i procedur wewnętrznych, 3) ocena prawidłowości i skuteczności działania kontroli funkcjonalnej w Spółce, wykonywanej przez odrębne jednostki i komórki organizacyjne, 4) ocena gospodarowania zasobami materialnymi, niematerialnymi i prawnymi Spółki, 5) analiza przyczyn i skutków uchybień oraz przedstawianie uwag i wniosków, zmierzających do usprawnienia działalności Spółki, 6) przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych bezpośrednio przez Prezesa Zarządu, 7) przygotowywanie informacji o wynikach audytów lub kontroli wraz z rekomendacjami lub wnioskami oraz wystąpień poaudytowych i pokontrolnych, 8) kontrola realizacji inwestycji i remontów, w szczególności remontów taboru kolejowego, 9) ewidencjonowanie kontroli zewnętrznych w Spółce. Bezpieczeństwo Art. 18 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 6, obejmuje w szczególności 1) ochrona informacji niejawnych, danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, 2) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Centrali Spółki oraz nadzór nad ochroną fizyczną obiektów zakładów Spółki, 9

10 3) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, 4) kontrola ochrony informacji kwalifikowanych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji oraz okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych, 5) opracowywanie planów ochrony fizycznej obiektów biurowo - administracyjnych Centrali PKP CARGO S.A. i planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie ich realizacji, 6) organizowanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz obronności, klasyfikowanie informacji niejawnych oraz stosowanie właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia, 7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających, wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi się wiąże dostęp do informacji niejawnych, 8) prowadzenie kancelarii niejawnej oraz archiwum kancelarii niejawnej, 9) prowadzenie wykazu umów, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych, 10) wykonywanie prac planistycznych i organizacyjnych mających na celu przygotowanie Spółki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny, wynikających z obowiązujących przepisów, 11) sporządzanie wniosków dotyczących reklamowania wybranych pracowników Centrali Spółki, będących żołnierzami rezerwy, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny, 12) współdziałanie z wojskowymi służbami logistycznymi oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali Spółki, w zakresie planowania krajowych i międzynarodowych przewozów wojskowych w sytuacjach kryzysowych, 13) planowanie i gospodarowanie państwowymi rezerwami mobilizacyjnymi, będącymi w dyspozycji PKP CARGO S.A. Rachunkowość i podatki Art. 19 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 7, obejmuje w szczególności 1) opracowywanie polityki rachunkowości w Spółce i Grupie PKP CARGO, 2) prowadzenie rachunkowości w Spółce, 3) prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych dotyczących Spółki, 4) sporządzanie sprawozdawczości finansowej Spółki, w tym w szczególności miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP CARGO, 5) wykonywanie kontroli wtórnej dowodów księgowych dotyczących zakupu towarów i usług przez Spółkę, 6) opracowywanie zasad stosowania przepisów dotyczących podatków, rozliczanie podatków i opłat oraz sporządzanie ewidencji podatkowej, a także prowadzenie innych spraw podatkowych, 7) koordynowanie i nadzór prac w jednostkach organizacyjnych Spółki w zakresie rachunkowości, 8) administrowanie i udzielanie wsparcia użytkownikom systemu informatycznego właściwego w zakresie księgowości, 9) organizacja procesu inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego w Spółce. 10

11 Finanse Art. 20 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 8, obejmuje w szczególności 1) zarządzanie płynnością Spółki, 2) pozyskiwanie i administrowanie źródłami finansowania zewnętrznego, 3) prowadzenie polityki zabezpieczenia ryzyk finansowych, 4) ubezpieczenie majątku i działalności Spółki, 5) dokonywanie oceny wiarygodności kontrahentów, 6) monitorowanie zakładów Spółki w zakresie prowadzonej polityki pieniężnej, 7) współpraca z bankami w zakresie działalności operacyjnej, 8) prowadzenie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych z kontrahentami, 9) realizacja płatności, 10) monitorowanie rozliczeń bieżących z kontrahentami, w tym tzw. windykacja miękka, 11) nadzór nad prowadzeniem rozliczeń, 12) prowadzenie umów rozliczeniowych, porozumień, umów o zabezpieczeniu terminowych płatności oraz nadzór nad zakładami Spółki w tym zakresie, 13) ustalanie metody windykacji należności, 14) windykacja należności oraz sporządzanie sprawozdań z procesu windykacji, 15) wnioskowanie do biur właściwych do spraw handlowych Spółki o wprowadzenie ograniczeń przewozowych lub o wypowiedzenie umów handlowych dłużnikom, 16) opracowywanie projektów porozumień i ugód dotyczących rozkładania na raty, bądź umarzania należności, 17) występowanie do komórki właściwej ds. obsługi prawnej Centrali Spółki celem dochodzenia należności na drodze sądowej. Rozrachunki Art. 21 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 9, obejmuje w szczególności 1) prowadzenie rozrachunków z obcymi Kolejowymi Przedsiębiorstwami Przewozowymi (KPP) za przewozy przesyłek wagonowych oraz z tytułu użytkowania wagonów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 2) prowadzenie rozliczeń z klientami za usługi przewozowe, pozaprzewozowe i dodatkowe, 3) analiza przesyłek nierozliczonych w komunikacji międzynarodowej i przekazywanie jej wyników do komórek merytorycznych, 4) prowadzenie rozrachunków z sąsiednimi KPP z tytułu świadczeń granicznych wykonywanych na podstawie umów dwustronnych, 5) zgłaszanie do KPP lub zarządom kolei - członkom UIC i OSŻD - należności i zobowiązań zgodnie z wymogami przepisów rozrachunkowych UIC i OSŻD oraz Przepisów Operacyjnych BCC. Planowanie i analiza Art. 22 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 10, obejmuje w szczególności 1) opracowywanie metodologii, zasad planowania oraz budżetowania i kontrolingu operacyjnego, 11

12 2) sporządzanie planów krótkoterminowych i długoterminowych Spółki, w tym rocznych Planów Działalności Gospodarczej Spółki, wieloletnich planów finansowych oraz planów remontów i inwestycji, 3) współpraca z innymi spółkami Grupy PKP w zakresie planowania kosztów, przychodów oraz rozrachunków, 4) koordynacja sporządzania planów rzeczowo-finansowych dla komórek organizacyjnych Centrali Spółki oraz zakładów Spółki, w tym planu remontów i inwestycji, 5) nadzór nad realizacją planów i budżetów, w tym planem remontów i inwestycji, 6) sporządzanie okresowych informacji zarządczych zawierających m.in. ocenę realizacji budżetów komórek Centrali i zakładów Spółki, planów remontów i inwestycji oraz analizę i ocenę odchyleń oraz obserwowanych trendów, 7) sporządzanie analiz ekonomicznych, w tym w szczególności okresowych analiz obrazujących sytuację ekonomiczną Spółki, okresowych analiz funkcjonowania zakładów Spółki i komórek organizacyjnych Centrali Spółki, a także analiza i ocena danych przewozowych, handlowych i eksploatacyjnych, 8) analiza i weryfikacja biznes planów i analiza efektywności przedsięwzięć, projektów i inwestycji, 9) opracowanie metodologii oceny efektywności przedsięwzięć dla różnych rodzajów inwestycji, 10) opracowanie metodologii rachunku kosztów oraz systemu i zasad kalkulacji kosztów realizowanych usług, 11) opracowywanie zasad i modyfikacja ewidencji przychodów i kosztów do systemu rachunkowości zarządczej Spółki, w powiązaniu z systemem finansowym, 12) sporządzanie okresowych ocen rentowności usług, 13) opracowywanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, 14) opracowywanie skonsolidowanych sprawozdań z działalności Grupy PKP CARGO, 15) opracowanie standardów planowania i koordynacja tego procesu w Grupie PKP CARGO, 16) koordynacja w zakresie opracowywania zbiorczej sprawozdawczości statystycznej Spółki dla GUS. Polityka handlowa Art. 23 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 11, obejmuje w szczególności 1) kształtowanie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami Centrali, polityki handlowej na przewozy realizowane przez Spółkę, 2) uzgadnianie zawieranych w odstępstwie od przyjętej polityki handlowej przez biura Centrali i zakłady Spółki umów handlowych, 3) prowadzenie badań i analiz rynkowych, 4) sporządzanie planów oraz prognoz długo- i krótkoterminowych w zakresie działalności przewozowej Spółki, 5) określanie kryteriów klasyfikacji i sporządzanie listy klientów strategicznych, 6) współpraca z organami administracji państwowej i organizacjami kolejowymi w zakresie stosowania oraz nowelizacji przepisów prawa przewozowego oraz prawa celnego, 7) opracowywanie regulaminów i instrukcji wynikających z prawa przewozowego oraz prawa celnego, a także opracowywanie taryf przewozowych, 8) opracowywanie wykazu odległości taryfowych oraz nomenklatury towarów, 12

13 9) określanie zasad współpracy z innymi przewoźnikami i przedsiębiorcami realizującymi przeładunki, 10) określanie zasad ustalania opłat za przewóz przesyłek nadzwyczajnych, 11) zarządzanie systemem CRM (Customer Relationship Management), 12) obsługa infolinii. Sprzedaż usług przewozowych i obsługa klientów strategicznych Art. 24 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 12, obejmuje w szczególności 1) realizacja polityki handlowej Spółki, 2) pozyskiwanie klientów i zleceń na przewóz towarów, 3) kompleksowa obsługa klientów, w zakresie sprzedaży usług przewozu towarów, w tym negocjowanie, zawieranie i realizacja umów handlowych, 4) przygotowanie oraz składanie ofert handlowych w postępowaniach przetargowych na usługi przewozowe oraz współdziałanie w tym zakresie z zakładami Spółki, 5) współpraca z zakładami Spółki w zakresie planowania organizacji przewozów towarów na podstawie zawieranych umów handlowych, 6) współdziałanie z biurem właściwym w sprawach kierowania przewozami oraz logistyki w zakresie zapotrzebowania na wagony towarowe w kontekście zawieranych umów, 7) opracowywanie i realizacja planów sprzedaży, 8) wnioskowanie i współdziałanie w zakresie organizacji przewozu towarów na podstawie zawieranych umów, 9) monitorowanie realizacji umów w zakresie określonym przez politykę handlową Spółki, 10) obsługa systemów informatycznych, baz i aplikacji informatycznych w zakresie uzupełniania informacji o obsługiwanych klientach oraz o przewozach świadczonych przez innych przewoźników, 11) wnioskowanie ograniczeń przewozowych i uzgadnianie wniosków na ograniczenia przewozowe dla klientów. Koordynacja sprzedaży usług przewozowych i obsługi klientów regionalnych Art. 25 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 13, obejmuje w szczególności 1) koordynacja działań w zakresie realizacji przez zakłady Spółki polityki handlowej Spółki wobec klientów regionalnych, 2) nadzór nad realizacją planów sprzedażowych w zakładach Spółki, 3) nadzór nad pozyskiwaniem klientów i zleceń na przewóz towarów, 4) analiza wyników w postępowaniach przetargowych na usługi przewozowe ogłoszonych przez klientów regionalnych, 5) współpraca w zakresie planowania organizacji przewozu towarów na podstawie zawieranych umów handlowych, 6) współdziałanie w określaniu bieżącego i planowego zapotrzebowania na tabor wagonowy, 7) współpraca z handlowymi komórkami organizacyjnymi Centrali Spółki w zakresie normowania i oceny merytorycznej wykorzystania zasobów pionu handlowego w zakładach Spółki, 8) analiza i raportowanie wyników handlowych zakładów Spółki, 13

14 9) ocena i wnioskowanie zmian w procesie obsługi klienta w celu optymalizacji procesu przewozowego i poprawy jakości świadczonych usług oraz lepszego wykorzystania zasobów, 10) nadzór nad tworzeniem planów i prognoz przewozowych zakładów Spółki. Ekspedycja Art. 26 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 14, obejmuje w szczególności 1) opracowywanie zasad ekspedycji i odprawy handlowej przesyłek, oraz nadzór nad ich stosowaniem, 2) opracowywanie zasad załadunku i zabezpieczania przesyłek, oraz nadzór nad ich przestrzeganiem, 3) opracowywanie i wdrażanie zasad odprawy towarów niebezpiecznych, odpadów i materiałów promieniotwórczych, oraz nadzór nad ich stosowaniem, 4) administrowanie i eksploatacja Systemu Wspomagania Handlowej Obsługi Przesyłek Towarowych (SWHOPT) oraz analiza nierozliczonych przesyłek w systemie na podstawie wniosków złożonych przez komórki organizacyjne rozliczające klientów, 5) rozpatrywanie reklamacji z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu lub nieprawidłowego rozliczenia należności przewozowych oraz sporządzanie faktur korygujących w tym zakresie, 6) koordynowanie i nadzorowanie wykonywania przewozów towarów o znaczeniu strategicznym zgodnie z kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), 7) opracowywanie i nadzór nad realizacją porozumień o prowadzeniu ruchu pociągów towarowych z zastosowaniem uproszczonych procedur granicznych (zaufania handlowego), 8) polityka Spółki w zakresie punktów ładunkowych, 9) uzgadnianie w komunikacji międzynarodowej przewozów w zwartych składach i grup wagonowych za jednym listem przewozowym oraz udzielanie zgód na druk listów przewozowych nakładem klientów, 10) wprowadzanie i odwoływanie ograniczeń przewozowych w przewozach krajowych i międzynarodowych, 11) opracowywanie zasad regulowania nieprawidłowości handlowych, zasad sporządzania protokołów szkodowych i zasad rozpatrywania reklamacji klientów oraz nadzór nad ich stosowaniem, 12) opracowywanie zakresu informacji z listów przewozowych przekazywanych na podstawie komunikatów IFTMIN w ramach elektronicznej wymiany danych o przesyłkach pomiędzy KPP uczestniczącymi w przewozie w komunikacji międzynarodowej. Logistyka Art. 27 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 15, obejmuje w szczególności 1) współpraca z komórkami handlowymi Centrali Spółki w zakresie opracowywania założeń optymalnej organizacji przewozów w ramach negocjowanych kontraktów, 2) nadzór nad opracowywaniem i zatwierdzanie Regulaminów Przewozów przygotowywanych przez zakłady Spółki, 14

15 3) współpraca z biurami handlowymi Centrali Spółki w zakresie uzgadniania i potwierdzania harmonogramów przewozowych klienta, 4) analiza zbiorczych harmonogramów zakładów Spółki oraz opracowywanie zbiorczego harmonogramu przewozów dla Spółki, 5) uzgadnianie pociągów (z zagranicznymi KPP) w zamówionych trasach granicznych i międzynarodowych w ramach przewozów międzynarodowych objętych programowaniem lub krajowych dedykowanych objętych programowaniem, oraz wnioskowanie do Zakładów Spółki w zakresie zamówienia lub odwołania trasy pociągu, 6) uzgadnianie i zatwierdzanie priorytetów przewozowych przygotowanych przez właściwe biura handlowe Centrali Spółki, 7) bieżąca analiza otrzymywanych raportów z realizacji procesu przewozowego w zakresie dobowej realizacji harmonogramów i przyjętej organizacji procesu przewozowego, wskazywanie nieprawidłowości i działań naprawczych oraz wnioskowanie o wprowadzenie ograniczeń w przewozach krajowych i międzynarodowych, 8) udział w pracach nad opracowaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie procesem przewozowym, 9) nadzór nad zakładami Spółki w zakresie składania wniosków do komórki organizacyjnej Centrali Spółki właściwej ds. organizacji przewozów dotyczących opracowania rocznego rozkładu jazdy, 10) nadzór nad zakładami Spółki w zakresie zamawiania i odwoływania indywidualnego rozkładu jazdy oraz wykorzystania tras katalogowych, 11) współdziałanie w sporządzaniu miesięcznych i rocznych planów i prognoz w zakresie przewozów dla klientów, grup towarowych i serii wagonów, 12) bieżąca współpraca z biurem właściwym w sprawach kierowania przewozami w zakresie zapotrzebowania na tabor wagonowy w kontekście zawieranych przez pion handlowy umów. Organizacja procesu przewozowego Art. 28 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 16, obejmuje w szczególności 1) zawieranie i zarządzanie umowami w zakresie dostępu do linii kolejowych, 2) zawieranie i zarządzanie umowami w zakresie usług trakcyjnych, 3) określanie zasad organizacji i realizacji procesu przewozowego, 4) przygotowanie oraz aktualizacja rocznego rozkładu jazdy dla pociągów towarowych w komunikacji krajowej i międzynarodowej, 5) określenie i weryfikacja zasad zamawiania rozkładów jazdy, analiza wykorzystania zamówionych rozkładów jazdy, składanie rezygnacji z tras rozkładu jazdy, 6) określanie zasad uruchamiania pociągów towarowych, 7) określanie siatki stacji rozrządowych, stacji manewrowych, stacji obsługi manewrowej oraz zasad kierowania sieciowego, 8) współpraca z zarządcą infrastruktury w zakresie zmian do założonej organizacji przewozów, określania zasad rozliczeń jakości realizowanych przewozów, 15

16 9) planowanie pracy manewrowej, w szczególności normowanie pracy lokomotyw manewrowych, 10) autoryzacja i weryfikacja realizowanych przewozów w PKP CARGO S.A., 11) kształtowanie polityki w zakresie ilostanu lokomotyw, 12) ustalanie odcinków obsługi trakcyjnej, w tym uniwersalnych odcinków obsługi, 13) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali Spółki w zakresie przygotowywania planu zatrudnienia pracowników drużyn trakcyjnych, rewidentów oraz pracowników drużyn manewrowych, 14) określanie i weryfikacja szkoleń pracowników, w tym w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 15) określanie parametrów technicznych pozyskiwanego oraz modernizowanego dla realizacji procesu przewozowego taboru kolejowego, 16) występowanie o wydanie świadectw (certyfikatów) bezpieczeństwa oraz licencji związanych z wykonywaniem przewozów kolejowych w kraju i zagranicą. Kierowanie przewozami Art. 29 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 17, obejmuje w szczególności 1) zarządzanie procesem przewozowym, w celu optymalnego wykorzystania zamówionych tras, taboru kolejowego, a także drużyn trakcyjnych, drużyn manewrowych, rewidentów oraz innych pracowników służb eksploatacyjnych, 2) współpraca z zarządcami infrastruktury w zakresie realizacji przewozów, 3) nadzorowanie bezpieczeństwa przewozu towarów, 4) ustalanie potrzeb taborowych do bieżących zamówień oraz dysponowanie taboru do realizacji przyjętych i potwierdzonych zamówień, 5) określanie zasad gospodarki wagonami towarowymi, w tym w szczególności: a) nadzór nad właściwym wykorzystaniem wagonów towarowych, b) organizowanie i nadzór nad prowadzeniem spisu i liczenia wagonów towarowych, c) włączanie do taboru własnego wagonów towarowych stanowiących własność innych podmiotów gospodarczych oraz opracowywanie zasad z tym związanych, d) wywoływanie pomocy wagonowej od obcych KPP, nadzorowanie optymalnego wykorzystania pomocy wagonowej oraz prawidłowego rozliczania pobytów wagonów, e) zarządzanie dyspozycjami wagonowymi dla wagonów obcych przebywających na sieci kolejowej w Polsce po wyładunku w ramach obowiązujących umów, f) opracowywanie i zarządzanie systemem zapewniającym standard techniczny wagonów w pociągach w komunikacji międzynarodowej i krajowej, 6) zarządzanie wykonaniem umowy AVV oraz innych umów ratyfikowanych konwencjami, w tym rozliczeniami wynikającymi z tych umów, 7) nadzór nad procesem normowania i monitorowania zużycia paliwa trakcyjnego w zakładach Spółki, 8) organizowanie i zarządzanie procesami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, w tym w szczególności: a) wykonywanie kontroli i audytów wewnętrznych w zakładach Spółki, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 16

17 b) nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w Spółce. Tabor kolejowy Art. 30 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 18, obejmuje w szczególności 1) gospodarka i zarządzanie procesem utrzymania taboru kolejowego celem optymalizacji tego procesu, 2) organizacja i realizacja procesu ewidencji taboru kolejowego oraz realizacja procesu numerowania taboru kolejowego, 3) zarządzanie technicznymi procesami utrzymania taboru kolejowego, 4) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wymagań technicznych dla taboru kolejowego, 5) uzyskiwanie dopuszczeń do jazdy poza granicami kraju dla własnych lokomotyw oraz współpraca z innymi przewoźnikami zagranicznymi współpracującymi z PKP CARGO S.A. w zakresie uzyskiwania dopuszczeń dla lokomotyw tych przewoźników na terytorium Polski, 6) zarządzanie wykorzystaniem zaplecza technicznego, 7) koordynacja procesu sprzedaży usług z zakresu utrzymania i naprawy lokomotyw. Wsparcie techniczne Art. 31 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 19, obejmuje w szczególności 1) zarządzanie dokumentacją techniczną dotyczącą taboru kolejowego oraz organizacji i technologii jego przeglądów i napraw, 2) uczestnictwo w badaniach technicznych i homologacyjnych taboru kolejowego, podzespołów i części, 3) opiniowanie zdolności naprawczych i produkcyjnych zakładów Spółki i innych jednostek gospodarczych odnośnie pojazdów kolejowych, podzespołów i części, 4) zarządzanie projektami rozwojowymi i pracami badawczo-rozwojowymi w zakresie techniki i technologii utrzymania taboru kolejowego, 5) opracowywanie i opiniowanie dokumentacji technicznej i technologicznej oraz bieżącej aktualizacji dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Transportu Kolejowego, 6) opracowywanie i weryfikacja warunków technicznych wykonania pojazdów kolejowych nowych i modernizowanych, 7) wykonywanie odbiorów technicznych taboru kolejowego, materiałów, wyrobów i części, 8) opracowywanie i realizacja procedur związanych z uzyskiwaniem przez podmioty gospodarcze świadectw uznanego przez PKP CARGO S.A. dostawcy usług lub producenta wyrobów, 9) opracowywanie norm zakładowych, 10) koordynacja wynalazczości, racjonalizacji oraz obsługi patentowej Spółki, 11) wdrażanie spraw interoperacyjności w zakresie pojazdów kolejowych, 12) organizowanie i nadzór nad procesami certyfikacji laboratoriów, pracowni analitycznych i metrologicznych, 17

18 13) utrzymanie, eksploatacja i gospodarka maszynami, urządzeniami i sprzętem zaplecza technicznego, do utrzymania taboru i prac ładunkowych w Spółce, 14) gospodarka energetyczna, w tym utrzymanie i eksploatacja urządzeń, instalacji energetycznych i elektroenergetycznych oraz sieci trakcyjnej, a także prowadzenie spraw związanych z zakupem energii, 15) zarządzanie urządzeniami i instalacjami użytkowanych stacji paliw, 16) uzyskiwanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw bezpieczeństwa bocznic i prowadzenia ich zbioru, 17) ochrona przeciwpożarowa w Spółce, 18) ochrona środowiska w Spółce w zakresie zarządzania eksploatowanymi urządzeniami i instalacjami powodującymi emisje do środowiska. Strategia Art. 32 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 20, obejmuje w szczególności 1) określanie strategii Spółki oraz Grupy PKP CARGO, w tym przeprowadzanie analiz ekonomicznych na potrzeby inicjatyw strategicznych, koordynacja prac związanych z wdrożeniem strategii oraz monitorowanie realizacji strategii i jej okresowa weryfikacja, 2) określanie kierunków rozwoju Spółki oraz Grupy PKP CARGO, a w szczególności: a) inicjowanie projektów rozwojowych z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych, b) pozyskiwanie środków pomocowych Unii Europejskiej i koordynacja prac związanych z absorpcją tych środków w Spółce, c) analiza struktury sieci centrów logistycznych i punktów koncentracji ładunków, 3) koordynowanie prac związanych z prywatyzacją Spółki, 4) pozyskiwanie inwestorów do wspólnych przedsięwzięć, 5) określanie kierunków działania w zakresie strategicznych przedsięwzięć dotyczących nieruchomości, 6) opracowywanie koncepcji i biznes planów oraz wstępnego Studium Wykonalności projektów związanych z budową i modernizacją infrastruktury logistycznej, 7) uzgadnianie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury logistycznej realizowanych projektów pod względem jej zgodności z przyjętymi założeniami i kierunkami rozwoju Spółki. Sprawy międzynarodowe Art. 33 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 21, obejmuje w szczególności 1) inicjowanie projektów w obszarze międzynarodowej współpracy Spółki, 2) utrzymywanie kontaktów z organizacjami międzynarodowymi, udział w realizacji projektów międzynarodowych oraz porozumień międzynarodowych pomiędzy Spółką a zagranicznymi KPP, 3) wspieranie działalności zagranicznych przedstawicielstw Spółki, 4) obsługa delegacji zagranicznych, 18

19 5) organizacja udziału Spółki w kontaktach z partnerami oraz instytucjami zagranicznymi, jak również organizowanie udziału przedstawicieli Spółki w konferencjach za granicą, 6) współpraca z instytucjami w zakresie korytarzy transportowych i koordynacja działań w Spółce w tym zakresie, 7) analiza działalności zagranicznych przewoźników kolejowych, 8) określanie zasad współpracy z państwowymi i prywatnymi obcymi KPP, w tym przygotowywanie projektów odpowiednich umów oraz zarządzanie umowami już zawartymi, 9) współpraca z biurem właściwym w sprawach kierowania przewozami przy realizacji samodzielnych przewozów przez Spółkę za granicą, 10) koordynacja spraw związanych z wchodzeniem przez PKP CARGO S.A. na zagraniczne rynki z usługami przewozowymi i logistycznymi, w tym kontakty z regulatorami zagranicznych kolei i innymi podmiotami związanymi z transportem kolejowym. Przewozy specjalne Art. 34 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 22, obejmuje w szczególności 1) pozyskiwanie i kompleksowa obsługa klientów w zakresie przewozów intermodalnych oraz klientów w zakresie przewozów tzw. automotive w komunikacji krajowej i międzynarodowej, 2) obsługa klientów Spółki z kraju i zagranicy, w komunikacji krajowej i międzynarodowej w zakresie przewozów promowych, 3) obsługa klientów w zakresie przewozów przesyłek nadzwyczajnych, klientów zlecających transporty wojskowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej, przewozów samochodów i części do samochodów, przewozów tranzytowych. Nadzór właścicielski Art. 35 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 23, obejmuje w szczególności 1) wykonywanie czynności z zakresu nadzoru właścicielskiego nad podmiotami z udziałem PKP CARGO S.A., 2) wykonywanie czynności z zakresu nadzoru biznesowego nad spółkami Grupy PKP CARGO, w szczególności w zakresie opracowywania i monitorowania realizacji planów rzeczowo finansowych oraz inwestycji i remontów, 3) koordynowanie inwestycji kapitałowych Spółki, 4) tworzenie nowych podmiotów, w tym opracowywanie koncepcji i biznes planów w tym zakresie, 5) nadzór nad procesem przekształceń własnościowych i organizacyjnych w ramach Grupy PKP CARGO. Zarządzanie zasobami ludzkimi Art. 36 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 24, obejmuje w szczególności 19

20 1) prowadzenie dokumentacji pracowniczej, dokumentacji dotyczącej wypłat oraz innej dokumentacji związanej z prowadzeniem spraw pracowniczych pracowników Centrali Spółki, 2) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, 3) ewidencjonowanie krajowych delegacji pracowniczych, 4) realizacja polityki dotyczącej wyróżnień, odznak i odznaczeń pracowników Spółki, 5) zaopatrywanie pracowników Centrali Spółki w zezwolenia upoważniające do wstępu na obszar kolejowy pozostający w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 6) obsługa pracownicza w zakresie realizacji uprawnień do ulg przejazdowych, 7) prowadzenie działalności socjalnej pracodawcy w szczególności poprzez gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 8) naliczanie wynagrodzeń na rzecz pracowników i innych zobowiązań wynikających z zawartych umów, 9) współpraca z organami administracji oraz instytucjami zewnętrznymi w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 10) udzielanie wsparcia użytkownikom systemów SAP i SOP (help desk), 11) rekrutacja i dobór pracowników oraz koordynacja szkoleń i innych działań rozwojowych, programów praktyk i staży, 12) bezpieczeństwo i higiena pracy, 13) tworzenie polityki rozwoju zasobów ludzkich zgodnie ze strategią Spółki, w tym optymalizacja doboru szkoleń, opracowanie i wdrażanie systemu oceny pracowników, 14) opracowanie polityki wynagrodzeń, 15) prowadzenie spraw wynikających z członkostwa PKP CARGO S.A. w organizacjach pracodawców, 16) współpraca ze związkami zawodowymi. Zakupy i realizacja projektów Art. 37 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 25, obejmuje w szczególności 1) organizowanie oraz prowadzenie postępowań przetargowych oraz rejestru postępowań i umów, 2) opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, w tym specyfikacji warunków zamówienia oraz projektów umów, 3) udział w pracach komisji przetargowych w zakresie sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i obrotowego, 4) współpraca w zakresie nadawania statusu uznanego przez PKP CARGO S.A. producenta wyrobu lub wykonawcy usług w zakresie pojazdu kolejowego, 5) organizacja i realizacja sprzedaży złomu w zakresie objętym sprzedażą centralną i nadzorowanie sprzedaży złomu w zakładach Spółki, 6) zaopatrzenie Spółki w paliwa, opał i niezbędne materiały i części niezbędne do eksploatacji maszyn, urządzeń i taboru kolejowego Spółki, 7) realizowanie centralnych zakupów i usług administracyjnych dla jednostek organizacyjnych Spółki, 8) nadzorowanie realizacji inwestycji w centra logistyczne, terminale kontenerowe, punkty koncentracji prac przeładunkowych i usług logistycznych, 9) nabywanie dla Spółki nieruchomości, 10) koordynacja w zakresie sporządzania dokumentacji dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi. 20

21 Gospodarowanie nieruchomościami Art. 38 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 26, obejmuje w szczególności 1) koordynacja całokształtu zagadnień gospodarowania nieruchomościami w Spółce, 2) zarządzanie zawartymi na szczeblu Centrali Spółki umowami dzierżawy i najmu majątku nieruchomego w tym prowadzenie monitoringu kosztów ponoszonych przez Spółkę z tych tytułów, 3) planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji i remontów w majątku nieruchomym użytkowanym przez Spółkę, 4) monitoring zużycia mediów w nieruchomościach Spółki, 5) współpraca z właściwymi komórkami Centrali Spółki w zakresie ochrony środowiska obejmującej gospodarowanie nieruchomościami, użytkowanie budynków i budowli oraz związanych z nimi instalacji, 6) współpraca z PKP S.A. w zakresie regulowania stanów prawnych, podziałów geodezyjnych i szacowania wartości nieruchomości, 7) realizacja wnoszenia na rzecz Spółki aportów rzeczowych, 8) administrowanie i gospodarka nieruchomościami, obiektami oraz pomieszczeniami będącymi w dyspozycji Centrali Spółki, w tym najem mieszkań służbowych dla pracowników Centrali Spółki, 9) zarządzanie umowami dotyczącymi usług na sprzątanie oraz ochronę obiektów użytkowanych przez Centralę Spółki. Gospodarka materiałowa i administracja Art. 39 Obszar działania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 27, obejmuje w szczególności 1) gospodarka środkami trwałymi Centrali Spółki w określonych grupach klasyfikacyjnych, 2) gospodarka materiałowa, magazynowa, w tym sporządzanie planów zapasów materiałowych dla Spółki z podziałem na zakłady, monitorowanie i analizowanie stanów zapasów materiałowych, 3) monitorowanie i nadzorowanie gospodarki rezerwą obiegową w Spółce, 4) zarządzanie bazą indeksów dla raportów na potrzeby GUS, 5) zaopatrzenie administracyjno-gospodarcze komórek organizacyjnych Centrali Spółki, w tym zakup prasy i wydawnictw, 6) zarządzanie umowami dotyczącymi usług pocztowych, 7) obieg korespondencji w Spółce i obsługa kancelaryjna Centrali Spółki, 8) realizacja usług poligraficznych na potrzeby biur Centrali Spółki, 9) koordynacja gospodarki samochodowej Spółki oraz zarządzanie pojazdami samochodowymi w Centrali Spółki, 10) prowadzenie składnicy akt Centrali Spółki. 21

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 230/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 118/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A

UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A UZDROWISKO KRYNICA ŻEGIESTÓW S.A Regulamin organizacyjny 2007-10-17 Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" z siedzibą w Krynicy-Zdroju REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI AKCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przyjęto Uchwałą Zarządu 1/2014 z dnia 1.09.2014r. Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej SKOK 31/2014 z dnia15.09.2014r. Obowiązuje od dnia 15.09.2014r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Załącznik do zarządzenia Nr 1936/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8.08.2008 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 39/13 ważny od 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Tekst ujednolicony: 1) Zmiana 1 - Decyzja DIC Nr 39/13/1 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 2) Zmiana 2 Decyzja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo