SAMORZĄDNY BUDUJĄCE PERSPEKTYWY. KOSTRZYN str str

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMORZĄDNY BUDUJĄCE PERSPEKTYWY. KOSTRZYN str. 5-30. str. 32-33"

Transkrypt

1 1 SAMORZĄDNY KOSTRZYN str BUDUJĄCE PERSPEKTYWY str

2 2

3 3

4 4 wokółgospodarki

5 zdrowiewypoczynek 5

6 6 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Szanowni Kostrzynianie, zakończyły się wybory samorządowe, które tym razem wzbudziły wiele kontrowersji i emocji we wszystkich polskich gminach. Wyborom towarzyszyła zmiana prawa, bowiem w tych wyborach miała zastosowania ustawa Kodeks Wyborczy (nie dotychczas obowiązująca Ordynacja Wyborcza). Jeszcze przed wyborami zgłaszaliście Państwo (a zwłaszcza komitety i kandydaci zaangażowani w kampanie wyborcze) wiele pytań np. co do siedzib obwodowych komisji wyborczych, składów obwodowych komisji wyborczych, wzajemnego zaklejania plakatów, czy obwieszczeń wyborczych. Zła atmosfera powyborcza spowodowana niedoskonałością systemów informatycznych wzbudziła również dużą nieufność Polaków. W Kostrzynie nad Odrą 17 Obwodowych Komisji Wyborczych i Miejska Komisja Wyborcza wykonali mnóstwo dobrej pracy i wszystkie komisje sporządziły protokoły głosowania, które zostały przesłane i przyjęte przez w Powiatowej Komisji Wyborczej i przez Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. Wszystkim członkom komisji wyborczych składam podziękowania za ich rzetelną pracę. Szczególnie serdecznie dziękuję Mieszkańcom Kostrzyna nad Odra, którzy brali czynny udział w wyborach samorządowych. Z decyzjami wyborców nikt nie ma prawa dyskutować, bo żyjemy w kraju demokratycznym w którym Mieszkańcy są najwyższą władzą i mają prawo do wyrażania swojego zdania m.in. poprzez udział we wszystkich wyborach. Jestem dumny z Kostrzynian, że i tym razem nie zawiedli, że korzystając ze swojego prawa w dniu 16 listopada 2014 roku poszli do lokali wyborczych, by wyrazić swoje zdanie i dokonać wyboru. Jako nowo wybrany burmistrz dziękuję i deklaruję, że będę współpracował ze wszystkimi radnymi w Kostrzynie i powiecie gorzowskim, w imię dobra Miasta i jego Mieszkańców, bo Kostrzyn nad Odra jest dla nas najważniejszy! Z wyrazami szacunku Andrzej Kunt Burmistrz Miasta

7 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 7 NASZE WYBORY Wybory samorządowe w Kostrzynie nad Odrą prowadziła Miejska Komisja Wyborcza w składzie : Marian Romaszko (przewodniczący), Bogusława Romanicz (zastępca przewodniczącego) i Anna Gajewska, Roman Dziduch, Grzegorz Sępołowicz, Paweł Czarnecki, Karol Jerzyński (członkowie MKW). Miejska Komisja Wyborcza rejestrowała kandydatów na radnych, których zgłaszały komitety wyborcze. MKW zarejestrowała 72 kandydatów na radnych Rady Miasta (prawie 5 osób na jeden mandat) oraz 3 kandydatów na burmistrza. 20 października Miejska Komisja Wyborcza w drodze losowania nadała numery listom komitetów, które zgłosiły kandydatów wyłącznie w wyborach do Rady Miasta. Kolejną czynnością MKW było powołanie składów 17 obwodowych komisji wyborczych, które w dniu 16 listopada 2014 roku pracowały w siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Komitety biorące udział w wyborach zgłosiły więcej kandydatów niż można było powołać w skład obwodowych komisji wyborczych, dlatego też konieczne było przeprowadzenie publicznego losowania członków obwodowych komisji wyborczych, które odbyło się w dniu 22 października br. W losowaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych i zainteresowane osoby. Ostatecznie Miejska Komisja Wyborcza powołała 17 obwodowych komisji wyborczych w których skład wchodziło 147 osób. To oni pracowali w dniu wyborów i nocą 17 listopada 2014 roku, by ostatecznie ok dostarczyć do Miejskiej Komisji Wyborczej komplet protokołów z głosowania w całym mieście. Każda komisja sporządziła aż oddzielne 4 protokoły ustalając w każdym z nich głosy oddane na poszczególnych kandydatów w swoim obwodzie głosowania tj. z wyborów burmistrza, radnego oraz protokół z wyborów do rady powiatu gorzowskiego i sejmiku wojewódzkiego. Każda OKW wywiesiła jeden egzemplarz protokołu w swojej siedzibie. Następnie Miejska Komisja Wyborcza sporządziła dwa protokoły zbiorcze dla wyborów burmistrza i drugi z wyborów radnych Rady Miasta. Protokoły z wyborów do powiatu i sejmiku zostały przekazane do właściwych komisji wyborczych w Gorzowie Wlkp. Podobnie jak w całej Polsce, taki w Kostrzynie nad Odrą Miejska Komisja Wyborcza, nie mogła korzystać z systemu informatycznego i przekazać wyników wyborów natychmiast po ich sporządzeniu. Platforma wyborcza zadziałała dopiero we wtorek około godz. 11 i informatyk miejski zdołał przesłać zbiorcze wyniki wyborów. Dopiero Wówczas przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej mógł przewieźć protokoły ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. Wyborcy dokonali wyboru powierzając aż 12 mandatów radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Kunta, po jednym mandacie uzyskał KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Platforma Obywatelska RP i KWW SLD Lewica Razem. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników dla całego Kraju w terminie 7 dni odbędzie się pierwsza Sesja Rady Miasta, na której nowo wybrany burmistrz i radni złożą ślubowanie i wybiorą przewodniczącego Rady Miasta, który będzie kierował pracami Rady. Sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia w tych wyborach jest niewątpliwie wyjątkowa jeżeli chodzi o przesyłanie wyników wyborów przez Internet. Z całą pewnością jednak obwodowe komisje wyborcze wykonały swoją pracę bardzo dobrze i ustaliły wyniki wyborów tak wcześnie jak to było możliwe. Radnymi Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą na kadencję zostali wybrani: Marek Tatarewicz, Jolanta Szukała, Jeremi Filuś, Michał Kunt, Bożena Gęzikiewicz, Monika Sądej, Bartłomiej Suski, Piotr Dziekan, Helena Rudaniecka, Sylwia Chilińska-Wachowiak, Leszek Naumowicz, Tadeusz Łysiak, Ryszard Andrys, Mieczy-

8 8 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Kostrzyn nad Odrą, dnia r. BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia lokalu użytkowego położonego w Kostrzynie nad Odrą przy ul.kościuszki 3 o powierzchni użytkowej 7,2 m 2 lokal położony jest w budynku zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 263 obręb 4, lokal przeznaczony jest na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej, z tytułu użytkowania lokalu ponoszone będą opłaty za dzierżawę lokalu w wysokości 50,00 zł + 23% VAT miesięcznie oraz opłaty za media dostarczane do lokalu (energia elektryczna, woda, ścieki, c.o.), termin wnoszenia opłat za lokal do 20 każdego miesiąca, oferent zobowiązany jest opłacać podatek od nieruchomości, waloryzacja czynszu następować będzie co roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lokal przeznaczony jest do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, lokal obciążony jest umową dzierżawy do dnia r. Osoba przystępująca do przetargu nie może zalegać z jakimikolwiek opłatami na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 10,00 zł + 23% VAT. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie w terminie do dnia r. do godz wadium w wysokości 10,00 zł przelewem na konto Urzędu Miasta: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku Oddział w Kostrzynie nad Odrą lub gotówką w kasie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta. Oferent zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej do wglądu dokument stwierdzający jego tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Przetarg odbędzie się w dniu r. o godz w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą (pokój nr 33). Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu (wzór umowy do wglądu w Urzędzie Miasta, pokój nr 32). W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wadium ulega przepadkowi a przetarg czyni niebyłym. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Granicznej 2 (pokój nr 32 oraz 33) lub pod numerem telefonu lub Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

9 SAMORZĄDNY KOSTRZYN sław Jaszcz, Krystyna Srokowska. Aż sześcioro radnych zasiądzie w Radzie Miasta pierwszy raz, są to radni Jolanta SZUKAŁA (pokonała byłego radnego Adama Bogdańskiego oraz Marię Masztalerz, Przemysława Walczaka i Irenę Nisztuk), Jeremi FILUŚ (pokonał Macieja Borowskiego, Iwonę Gałkowską, Piotra Bieleckiego, Zbigniewa Kluczyńskiego), Bartłomiej SUSKI (wygrał w Łukaszem Dombkiem, Elżbietą Sobczak, Damianem Wiśniewskim i Franciszką Chocianowicz), Piotr DZIEKAN (wygrał z Heleną Romaszko i Aleksnadrą Wojciów), Helena RUDANIECKA (zwyciężyła z Ewą Jurgą, Józefem Sawko, Marcinem Zaworskim, Martą Łaskawą, Markiem Wojciechowskim), Sylwia CHILIŃSKA - WACHOWIAK (wygrała z Mariuszem Staniszewskim, Sabiną Kmieć, Jerzym Jabłońskim, Waldemarem Liśkiewiczem). Pozostałych dziewięcioro radnych pełniło już swoje funkcje wcześniej, to Marek TATAREWICZ (wygrał z Krzysztofem Wojtalą, Anną Sapieszko, Maciejem Bojanowskim i Robertem Kaca), Michał KUNT (wygrał z Mariuszem Karolakiem, Edytą Niewiarowską i Maksymilianem Wachowskim), Bożena GĘZI- KIEWICZ (wygrała z Teresą Romańską, Janem Skałbą, Dorotą Karabasz i Czesławem Purol), Monika SĄDEJ (pokonała Beatę Tytusz-Kosmalę, Adama Blodę, Bartosza Gajewskiego i Grażynę Wróbel), Leszek NAUMOWICZ (wygrał z Klausem Ahrendtem, Sylwestrem Gibowskim, Julitą Szkudlarek i Adrianą Ryszkaniec), Tadeusz ŁYSIAK (wygrał z Rafałem Karmelitą, Janem Kaczmarczykiem, Krzysztofem Bukiel), Ryszard ANDRYS (pokonał byłego radnego Piotra Tadlę, Jana Kontowicza, Leszka Czyż i Wiesławę Sołtys), Mieczysław JASZCZ (wygrał z Remigiuszem Napierałą, Pawłem Bihuniakiem, Łukaszem Urbanem i Małgorzatą Drogosz) i Krystyna SROKOWSKA (pokonała byłą radną Krystynę Żołna, Wiesława Paszkiewicza, Pawła Pulkowskiego i Ewę Naumowicz). W wyborach burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą bezkonkurencyjny był Andrzej Ludwik Kunt, który uzyskał aż 74 proc. głosów wyborców (3.997) i został wybrany burmistrzem już w I turze. Kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość Mieczysław Jaszcz uzyskał 693 głosy (13 proc.), podobnie Bogusława Strojnowska głosów (13 proc.). Kostrzynianie oddali także swoje głosy na radnych do Sejmiku Województwa Lubuskiego. Nasze głosy oraz głosy mieszkańców powiatów gorzowskiego i strzelecko-drezdeneckiego oraz miasta Gorzów Wlkp. oddawaliśmy na 123 osoby z 11 komitetów wyborczych, w tym aż na ośmiu Kostrzynian, z których niestety nikt nie otrzymał mandatu radnego. Kostrzynianie jednak udzielili wsparcia Władysławowi Komarnickiemu, Józefowi Kruczkowskiemu i Annie Synowiec. Wyniki Wyborów do Sejmiku województwa lubuskiego: Ostatecznie w Sejmiku Województwa Lubuskiego najlepszy wyniki uzyskała PO z wynikiem 25,37 proc. i 10 mandatami (w latach miała 11 radnych), drugie miejsce zajęło PSL uzyskując 22,90 proc. głosów co przełożyło się na 8 miejsc (poprzednio 5 radnych), PiS uzyskało 16,91 proc. ważnych głosów i 5 mandatów (nie zmieniła się liczba mandatów). Również 5 radnych będzie miał SLD (poprzednio miał 9 radnych) z poparciem na poziomie 14,85 proc. Lepsze Lubuskie (nowa siła pozapartyjna) dostało 11,94 proc. i będzie miało 2 radnych. Do sejmiku woj. lubuskiego nie weszły: KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke 2,76 proc., KWW Bezpartyjni Aktywni Kompetentni 2,06 proc., KWW Ruch Narodowy 1,37 proc., KW Twój Ruch 1,06 proc., KWW Nowy Ład 0,62 proc. i KW Demokracja Bezpośrednia 0,15 proc. głosów. Mandaty radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego z naszego 9 okręgu wyborczego (nr 1) uzyskali: JĘDRZEJCZAK Tadeusz (KW SLD Lewica Razem), PIETRUSZAK Maciej (KW PO RP),SYNOWIEC Anna (KW PO RP),KOMARNICKI Władysław (KW PO RP),KRUCZ- KOWSKI Józef (KW PSL),ŚWI- REPO Jan (KW PSL) i SURMACZ Marek (KW PiS). W lubuskim sejmiku zasiada 30 radnych. Przed tegorocznymi wyborami samorządowymi rządziła koalicja PO-PSL i najprawdopodobniej dzięki umocnieniu się PSL, koalicja zostanie utrzymana. W wyborach do Rady Powiatu Gorzowskiego wzięło udział siedem komitetów wyborczych, których przedstawiciele ubiegali się w czterech okręgach o 19 mandatów. Jedynie Komitet Obywatelski Solidarność nie uzyskał prawa do mandatu, pozostałe ugrupowania wprowadziły do rady swoich reprezentantów. I tak PSL 6, po 4, PiS 3, Razem dl Powiatu 3, KWW Andrzeja Kunta 2 i SLD Lewica Razem 1. Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą spośród ponad 60 kandydatów wybrali 5 radnych powiatowych, którymi zostali: KUNT Andrzej Ludwik (zrzeknie się mandatu) KAIL Andrzej, MENDELSKI Zygmunt, SZYMCZYK Janusz (PiS), SOŁ- TYS Antoni (PSL),WICHLIŃSKA Anna Agnieszka (PO). W porównaniu z poprzednia kadencją do rady powiatu gorzowskiego weszło trzech nowych radnych: A.Kail, A.Sołtys i A. Wichlińska. Jeden mandat (na rzecz PSL) straciła PO.

10 10 SAMORZĄDNY KOSTRZYN KOSTRZYŃSKIE WYBORY W LICZBACH WYBORY BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ KUNT Andrzej Ludwik(Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) głosów (74%) JASZCZ Mieczysław (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -693 głosy (13%) STROJNOWSKA Bogusława Aleksandra (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -689 głosów (13%) WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ KOSTRZYN NAD ODRĄ OKRĘG WYBORCZY NR 1 Komisji Edukacji Narodowej, Nadbrzeżna, Osiedle nad Wartą, Parkowa, Plac Wolności, Rzeczna, Stefana Czarnieckiego, Wędkarska, Zaułek Wodny, Żeglarska. TATAREWICZ Marek (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -133 głosów WOJTALA Krzysztof Witold (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -53 głosów BOJANOWSKI Maciej Paweł (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem) -48 głosów KACA Robert Marek (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -48 głosów SAPIESZKO Anna (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -44 głosy OKRĘG WYBORCZY NR 2 Aleja Kasztanowa, Bastionowa, Berlińska, Bukowa, Chyżańska, Gimnazjalna, Gorzyńska, Graniczna, Handlowa, Jana z Kostrzyna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2-7, 9-41 nieparzyste, Królewska, Książęca, Mikołaja Kopernika, Mostowa, Osiedle 3 Maja, Plac Ratuszowy, Plac Zamkowy, Przyforteczna, Spichrzowa, Strzelecka, Św. Klemensa, Władysława Sikorskiego, Wodna, Zakole, Zaułek Kościelny SZUKAŁA Jolanta (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -98 głosów BOGDAŃSKI Adam Czesław (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -78 głosów WALCZAK Przemysław Piotr (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem) -68 głosów MASZTALERZ Maria (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -65 głosów NISZTUK Irena Zdzisława (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -28 głosów OKRĘG WYBORCZY NR 3 Dębowa, Jana Karskiego, Jasna, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8-40B parzyste, od 43 do końca, Klonowa, Księdza Franciszka Skałby, Łódzka, Na Skarpie, Osiedle Kolejowe, Osiedle Warniki, Plac Grunwaldzki, Południowa, Świerkowa, Tarasowa, Widokowa, Wschodnia, Zaułek Klonowy FILUŚ Jeremi Dominik (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -150 głosów BOROWSKI Maciej Rafał (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -122 głosów GAŁKOWSKA Iwona (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -33 głosów BIELECKI Piotr (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem) -19 głosów KLUCZYŃSKI Zbigniew Stanisław (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -19 głosów OKRĘG WYBORCZY NR 4 Generała Józefa Bema, Generała Tadeusza Kutrzeby, Gorzowska od 72 do końca, Królowej Jadwigi, Majora Henryka Sucharskiego, Marzeń, Miła, Pogodna, Przyjazna, Radości, Saperska, Szczęśliwa, Wojska Polskiego KUNT Michał Bolesław (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -198 głosów NIEWIAROWSKA Edyta (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -64 głosów KAROLAK Mariusz (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -35 głosów WACHOWSKI Maksymilian (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -19 głosów OKRĘG WYBORCZY NR 5 Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Targowa GĘZIKIEWICZ Bożena (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -152 głosów ROMAŃSKA Teresa Elżbieta (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -147 głosów SKAŁBA Jan (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -58 głosów KARABASZ Dorota (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -55 głosów PUROL Czesław Tadeusz (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem) -26 głosów OKRĘG WYBORCZY NR 6 Gorzowska 1-70, Krótka, Osiedle C, Tadeusza Kościuszki SĄDEJ Monika Irena (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -119 głosów BLODA Adam Józef (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -70 głosów WRÓBEL Grażyna (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -43 głosów KOSMALA-TYTUSZ Beata (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -37 głosów GAJEWSKI Bartosz Piotr (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem) -32 głosów OKRĘG WYBORCZY NR 7 Osiedle B, Osiedle Słowiańskie, Osiedlowa, Plac Wojska Polskiego SUSKI Bartłomiej Marcin (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -90 głosów DOMBEK Łukasz Szymon (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -80 głosów SOBCZAK Elżbieta (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem) -76 głosów WIŚNIEWSKI Damian (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -53 głosów CHOCIANOWICZ Franciszka (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -22 głosów OKRĘG WYBORCZY NR 8 Aleja Milenijna, Działkowa, Jaśminowa, Ogrodowa, Osiedle Leśne, Północna, Prosta, Różana, Sportowa, Tulipanowa DZIEKAN Piotr (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -279 głosów ROMASZKO Helena (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -40 głosów WOJCIÓW Aleksandra Kazimiera

11 (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -24 głosów OKRĘG WYBORCZY NR 9 Dworcowa, Fabryczna, Jana Pawła II, Niepodległości, Osiedle Mieszka I od 37 do końca, Piastowska, Plac im. Michała Kaczmarka, Portowa, Solidarności, Sybiraków RUDANIECKA Helena Józefa (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -74 głosów JURGA Ewa Honorata (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -55 głosów ZAWORSKI Marcin Mateusz (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem) -50 głosów SAWKO Józef (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -47 głosów WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz (Komitet Wyborczy Wyborców Marka Wojciechowskiego) -38 głosów ŁASKAWA Marta Katarzyna (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -33 głosów OKRĘG WYBORCZY NR 10 Osiedle Mieszka I 1-36 CHILIŃSKA-WACHOWIAK Sylwia Irena (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem) -110 głosów STANISZEWSKI Mariusz (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -106 głosów KMIEĆ Sabina (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) - 97głosów JABŁOŃSKI Jerzy Mieczysław (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -72 głosów LIŚKIEWICZ Waldemar (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -20 głosów OKRĘG WYBORCZY NR 11 Chemików, Drzewna, Jagiellońska, Ludwika Banaszaka, Orła Białego, Papierników NAUMOWICZ Leszek (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -137 głosów GIBOWSKI Sylwester Ireneusz (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -75 głosów RYSZKANIEC Adriana (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -53 głosów SZKUDLAREK Julita Monika (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem) -48 głosów AHRENDT Klaus (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -10 SAMORZĄDNY KOSTRZYN głosów OKRĘG WYBORCZY NR 12 Akacjowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Malinowa, Słoneczna, Spokojna, Tadeusza Zawadzkiego, Turkusowa, Zielona, Złota ŁYSIAK Tadeusz (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -151 głosów KARMELITA Rafał Piotr (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -74 głosów KACZMARCZYK Jan (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -70 głosów BUKIEL Krzysztof (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -31 głosów OKRĘG WYBORCZY NR 13 Asfaltowa, Belgijska, Energetyków, Eugeniusza Olczaka, Główna, Morelowa, Orzechowa, Owocowa, Promienna, Przemysłowa, Sadowa, Sosnowa, Stanisława Moniuszki, Szwedzka, Tysiąclecia, Wiśniowa, Włoska ANDRYS Ryszard (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -198 głosów TADLA Piotr (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -85 głosów KONTOWICZ Jan (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem) -30 głosów SOŁTYS Wiesława (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -19 głosów CZYŻ Leszek (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -17 głosów OKRĘG WYBORCZY NR 14 Cmentarna, Drzewicka, Fryderyka Chopina, Gabriela Narutowicza, Rzemieślnicza, Szkolna, Środkowa, Zacisze JASZCZ Mieczysław (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -94 głosów URBAN Łukasz Marcin (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem) -67 głosów NAPIERAŁA Remigiusz Adam (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -62 głosów DROGOSZ Małgorzata Bogusława (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -59 głosów BIHUNIAK Paweł (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -49 głosów 11 OKRĘG WYBORCZY NR 15 Boczna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Familijna, Grzybowa, Kostrzyńska, Kościelna, Leśna, Lipowa, Łączna, Mikołaja Reja, Namyślińska, Nowa, Odrzańska, Piaskowa, Polna, Szumiłowska, Tartaczna, Topolowa, Ustronie, Wąska, Wesoła, Willowa SROKOWSKA Krystyna (Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kunta) -119 głosów ŻOŁNA Krystyna Anna (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -116 głosów PULKOWSKI Paweł Stanisław (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem) -91 głosów PASZKIEWICZ Wiesław Szczepan (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) -45 głosów NAUMOWICZ Ewa Józefa (Komitet Wyborczy Wyborców z Twarzą do Ludzi) -16 głosów

12 12 SAMORZĄDNY KOSTRZYN W dniu 9 listopada br. odbyła się Msza Święta w hołdzie pomordowanym, bezimiennym bohaterom obozu jenieckiego Stalag III C przy obelisku upamiętniającym ofiary obozu. W uroczystości, pomimo jesiennej aury wzięli udział wierni z obu kostrzyńskich parafii oraz poczty sztandarowe Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą, kostrzyńskiego Związku Sybiraków, harcerzy oraz kostrzyńskich szkół. Mszę odprawił Proboszcz Parafii Matki Boskiej Rokitniańskiej ks. kan. Wojciech Błaszczyk, który przypomniał wiernym tragiczną historię obozu. Korzystając z okazji, chcielibyśmy ją nieco przybliżyć naszym Czytelnikom. Obóz jeniecki Stalag III C Alt Drewitz istniał na terenie dzisiejszych Drzewic w latach Jak przypominał ks. kan. W. Błaszczyk wbrew postanowieniom przepisów międzynarodowego prawa wojennego jeńców kierowano następnie do prac w kostrzyńskich zakładach przemysłowych i pracy w rolnictwie w pobliskich miejscowościach na terenie Brandenburgii. Większość podoficerów i szeregowych została pozbawiona praw i statusu jeńca wojennego i traktowana jako niewolnicy. Trafiali tu jeńcy z Polski, Czech, Francji, Belgii, Holandii, Anglii, Jugosławii, Grecji, Włoch, USA oraz ZSRR. Obóz w Drzewicach posiadał ponad 30 filii, w których jeńcy wykorzystywani byli do różnorakich prac. Warunki bytowe panujące w obozie urągały wszelkim standardom a jeńcy byli traktowani gorzej niż zwierzęta. Głód, nieludzkie warunki bytowe oraz liczne choroby dziesiątkowały jeńców. Przeprowadzano tutaj także eksperymenty przy użyciu Cyklonu B. Przez obóz przeszło co najmniej jeńców z czego zmarło przynajmniej osób. O warunkach panujących w Stalagu III C możemy się dowiedzieć w Sali Pamięci znajdującej się w Gimnazjum Nr2 w Drzewicach, gdzie zgromadzono również pokaźną liczbę pamiątek związanych z obozem. Ks. kan. Wojciech Błaszczyk przypominał także o sierżancie armii Stanów Zjednoczonych Josefie Beyrle, który w listopadzie 1944 roku zorganizował udaną ucieczkę ze Stalagu III C Alt Drewitz. W zamian za paczki papierosów udało mu się nie tylko przekupić strażników, ale również uzyskać informację o rozkładzie jazdy pociągów, co wykorzystali do ucieczki z obozu. Udanej, ale niestety zostali złapani w Berlinie i wrócili do Stalagu III C. Na tym jednak historia się nie kończy kiedy sierż. J. Beyrle dowiedział się, ze do obozu zbliża się Armia Czerwona, podjął kolejną próbę ucieczki. Tylko dzięki doświadczeniu i sprytowi udało mu się dotrzeć do linii Rosjan. Źródła podają, że wraz z 347 pułkiem pancernym gwardii płk. W. Mironowa 31 stycznia 1945 uczestniczył w wyzwalaniu obozu z rąk nazistów. Ks. kan W. Błaszczyk przypomniał także zebranym wiernym, że dzięki Franiszkowi Gustawskiemu oraz Edwardowi Franczukowi, którzy zeznawali przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, udało się odnaleźć 9 zbiorowych mogił jeńców o długości 60 metrów każda. Prawdopodobnie do dnia dzisiejszego nie zostały jednak odkryte wszystkie mogiły Jak informuje tablica przy wejściu, cmentarz Stalagu III C Alt Drewitz został uporządkowany w 1962 roku. Pomordowani i zmarli jeńcy spoczywają w sześciu mogiłach masowych o łącznej długości 340 m. W roku 1966 kombatanci francuscy, którzy byli jeńcami obozu, ufundowali pamiątkową płytę. W roku 1989 Koło Związku Kombatantów w Kostrzynie nad Odrą ufundowało metalowy krzyż, który stanowi hołd społeczeństwa dla ofiar obozu i widomy znak pamięci. Bartłomiej Suski

13 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 13 listopada to polskie święto państwowe upamiętniające odzyskanie przez Pol- 11 skę niepodległości w roku 1918, po ponad wieku zaborów. W Kostrzynie nad Odrą już 8 listopada Samorząd Osiedla Leśnego z Piotrem Dziekanem na czele zorganizował okolicznościowy Turniej Piłki Halowej, który od kilku lat także wpisuje się w obchody wspomnianego święta. Miasto z okazji święta zapełniło się flagami narodowymi, spontanicznie wywieszanymi przez mieszkańców. A 11 listopada tłumy Kostrzynian spotkały się wspólnie, aby jak co roku wspólnie obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji tradycyjnie władze miasta z Burmistrzem Kostrzyna nad Odrą Andrzejem Kuntem i Przewodniczącym kostrzyńskiej Rady Miasta Tadeuszem Łysiakiem na czele zaprosili mieszkańców na uroczystą Mszę Świętą o charakterze patriotyczno-religijnym oraz na wieczorną część artystyczną, która miała także podniosły, narodowy charakter. Msza Święta rozpoczęła się punktualnie o godzinie 11:00 w Kościele p.w. Matki Bożej Rokitniańskiej w asyście licznych pocztów sztandarowych, wiernych i delegacji miasta przy akompaniamencie Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej. Po uroczystym odśpiewaniu Roty przez wszystkich zebranych A. Kunt wręczył odznaczenia przyznawane przez Prezydenta RP parom małżeńskim, które wspólnie idą przez życie już 50 lat. Wśród odznaczonych znalazły się następujące pary: Grażyna i Eugeniusz Adamczewscy, Zdzisława i Edward Chachuj, Anna i Stefan Czyż, Halina i Bolesław Kępińscy, Melania i Ludwik Kozłowscy, Halina i Władysław Pająk, Czesława i Alfons Senger, Adela i Wiesław Szkudlarek oraz Leokadia i Henryk Terebelscy. Dzień później Burmistrz odznaczył trzy pary małżeńskie, które z uwagi na stan zdrowia nie mogły przybyć na uroczystość. Byli to: Bronisława i Stanisław Gałkowscy, Honorata i Józef Rzepeccy. Janina i Stanisław Sikora. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości T. Łysiak wręczył w imieniu Rady Miasta odznaki Zasłużony dla Miasta Kostrzyna dla doktora Stefana Szkwarka - kostrzyńskiego lekarza, który od niemal półwiecza niesie pomoc swoim pacjentom. Druga część obchodów miała miejsce o godzinie 17:00 w Sali koncertowej ECS Kręgielnia. W pierwszej części wieczoru licznie zebranej widowni zaprezentowała się młodzież ze Szkolnego Koła Teatralnego Agrafka pod kierunkiem Danuty Opieli oraz zespół wokalny pod kierunkiem Agaty Kuzy z Gimnazjum Nr 2 im Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą. Spektakl pn. Polska odrodzona, niezwyciężona zakończył się owacją na stojąco dla młodych artystów. Po okolicznościowym przemówieniu Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta, który przypomniał wszystkim zebranym o ważności Narodowego Święta Niepodległości, przyszedł czas na podniosły koncert Jacka Wójcickiego, znanego i lubianego śpiewaka operowego wraz z zespołem. Ten jakże piękny akcent zakończył w naszym mieście obchody święta 11 listopada. Aleksander

14 14

15 15

16 16 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Superniania zdobyła serca kostrzynian Bezpieczny, komfortowy i odnowiony z dbałością o detale, taki po przebudowie jest dworzec w Kostrzynie nad Odrą. Polskie Koleje Państwowe S.A. zakończyły jego przebudowę. Głównym celem kompleksowej przebudowy była poprawa komfortu korzystania przez podróżnych z dworca, bezpieczeństwa, estetyki i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Historyczny blask z II połowy XIX wieku odzyskała elewacja budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Odnowiono wszystkie pomieszczenia związane z obsługą podróżnych - hol, kasy biletowe, toalety, a także komercyjne. Na parterze budynku podróżni mogą skorzystać z saloniku prasowego, kantoru, lokalu gastronomicznego oraz sklepu obuwniczego. Na piętrze dworca zlokalizowano przestrzeń biurową, gdzie znajdą się posterunek SOK i pomieszczenia jednego z przewoźników kolejowych. Dzięki inwestycji dworzec został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, dostosowanie toalet i zamontowanie wind. Zamontowano nowe systemy informacji głosowej podróżnych i wizualnej (tablice z piktogramami). Na dworcu i w jego otoczeniu będzie również bezpieczniej, bo zainstalowano na nim nowoczesny system monitoringu. Inwestycja objęła również remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji. Dworzec w Kostrzynie nad Odrą został wzniesiony w latach według projektu Eduarda Roemera. Jest to jeden z dwóch dwupoziomowych dworców w Polsce (perony znajdują się w poziomie parteru i pierwszego piętra budynku). Wartość inwestycji to 7,7 miliona złotych netto. Była ona finansowana ze środków własnych PKP S.A. i budżetowych. Modernizacja drugiego, znajdującego się w Kępnie, zakończyła się w grudniu ubiegłego roku. Bartłomiej Sarna Rzecznik Prasowy PKP S.A. we Wrocławiu 4 listopada w Europejskim Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie z psycholog Dorotą Zawadzką. Zebranych gości powitał Burmistrz Miasta Andrzej Kunt. Duża sala Kręgielni pękała w szwach, na spotkanie z ekspertem przybyły matki z dziećmi, ojcowie, a także kobiety w ciąży. Superniania w sposób zabawny przedstawiła najczęstsze błędy wychowawcze popełniane przez rodziców, Dorota Zawadzka nie oceniała, ale raczej wspierała rodziców, pokazywała problem na ciekawych przykładach, co często skutkowało salwami śmiechu. Uczestnicy mogli również zadać pytanie i porozmawiać na temat nurtujących ich problemów. Akademia Rodzica z pewnością pomogła w codziennych rodzicielskich potyczkach. Dziękujemy za tak dużą frekwencję! Otrzymaliśmy wyróżnienie Kostrzyński Urząd Miasta otrzymał wyróżnienie za Modelowe wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w świadczeniu usług z zakresu administracji publicznej. Wyróżnienie Kostrzynowi przyznał Zarząd PRS-Certyfikacja (jest to jedna z największych polskich instytucji certyfikacyjnych). Kostrzyński Urząd Miasta certyfikat ISO posiada od ośmiu lat. Corocznie audytorzy PRS-u przeprowadzają specjalistyczne badanie, którego celem jest weryfikacja standardów pracy Urzędu. Posiadanie Certyfikatu, obok potwierdzenia sprawnego systemu zarządzania daje Urzędowi dodatkowe punkty przy staraniach o pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej. Będzie nowa pracownia komputerowa Miasto Kostrzyn dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskało bezpłatnie

17 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 17 oprogramowanie komputerowe o wartości niemal 20 tysięcy złotych (systemy operacyjne Windows 7 i pakiety Office). W czwartek (13 listopada) o godzinie odbyło się przekazanie dla Gimnazjum Nr 2 dziesięciu nowych komputerów. Pozyskane oprogramowanie wraz z zakupionym przez Miasto Kostrzyn sprzętem pozwoli na stworzenie nowej pracowni informatycznej, która będzie funkcjonować na terenie Gimnazjum. Ważna Konferencja 13 listopada, w ECSSiON Kręgielnia odbyła się Międzynarodowa Konferencja Seniorzy aktywność, współpraca, pomoc. Inicjatorem spotkania był Lubuski Związek Organizacji Pozarządowych oraz Lubuski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Udział w konferencji wzięli między innymi przedstawiciele niemieckich i polskich organizacji seniorów oraz przedstawiciel władz Landu Brandenburgia. Seniorzy dyskutowali na temat współpracy samorządów z organizacjami seniorów, oraz o wsparciu tych organizacji przez sektor gospodarki. Podczas konferencji wykład na temat Senior w systemie opieki zdrowotnej wygłosił także Burmistrz dr Andrzej Kunt. Prawo i Medycyna Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą oraz Kancelaria Adwokacka Anny Synowiec i Anny Wichlińskiej - zorganizowały bezpłatne szkolenie ze znajomości praw pacjenta i pierwszej pomocy Spotkanie odbyło się w ESC Kręgielnia w dniu 21. listopada 2014r o godz Nad przebiegiem tego ciekawego spotkania czuwali: rektor WSZ dr inż. Henryk Piekarski wraz z dziekanem WSZ dr Joanną Wichlińską Pakirską. Mecenas Anna Wichlińska przedstawiła prezentację multimedialną połączoną z wykładem na temat znajomości prawa pacjenta. Mecenas Anna Synowiec udzielała bezpłatnych porad prawnych. Natomiast studenci WSZ z kierunku ratownictwa medycznego dokonywali pokazu udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Powinniśmy dążyć do tego, żeby każdy mieszkaniec naszego miasta powinien znać prawa pacjenta i umieć się zachować w sytuacjach, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy innym ludziom za czym przyjedzie pogotowie ratunkowe. To jest moje marzenie. Inicjatywa ciekawa i warta powtarzania. Gratulujemy pomysłu. tekst i foto: Jerzy Jabloński 12 Lubuski Jerzy Ostrołuch, listopada, punktualnie o godzinie 13:00 Wojewoda Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt i Przewodniczący kostrzyńskiej Rady Miasta Tadeusz Łysiak dokonali uroczystego otwarcia ulicy Cmentarnej. Symboliczne przecięcie biało-czerwonej wstęgi zakończyło tym samym projekt dofinansowany w 50% ze środków Narodowego Programu Dróg Lokalnych (tzw. schetynówka), w wyniku którego całkowicie przebudowano wspomnianą ulicę o długości 865,76 m. Zakończona inwestycja to przede wszytskim upłynnienie ruchu samochodowego w kierunku kostrzyńskiego Osiedla Drzewice. Ulica Cmentarna to ważna droga na terenie Drzewic, która łączy ul. Mikołaja Reja i tzw. małą obwodnicę. Bezpośrednio przy niej znajduje się także cmentarz z małym kościółkiem - jest więc ona ważną ulicą o długości niemal 1 km. Do niedawna była to w zasadzie droga polna, którą trudno było się poruszać np. po opadach deszczu. Dzięki schetynówce udało się całkowicie odmienić jej obilicze. Teraz droga ma jednolitrą powierzchnię bitumiczną, przyłącze kanalizacji deszczowej, całkowicie nowe oświetlenie a na posesje doprowadzono podjazdy z kostki polbrukowej. Mieszkańcy okolicznych domów zgodnie twierdzą, że po modernizacji droga stała się bardziej bezpieczna i wyrażali wdzięczność, że długo oczekiwana inwestycja doczekała się w końcu realizacji, która rozmachem przerosła nawet ich oczekiwania. Nic dziwnego, bowiem wartość projektu to zł. Warto jednak nadminić, że połowa została sfinansowana ze środków Narodowego Programu Dróg Lokalnych (etap II: bezpieczeństwo- -dostępność-rozwój). Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrołuch gratulował włodarzom miasta doskonale wykorzystanej dotacji, dzięki której udało się zrealizować projekt. Wyraził przy tym nadzieję, że miasto nie poprzestanie tylko na ulicy Cmentarnej i już wkrótce będzie mógł uczestniczyć w uroczystym otwarciu kolejnych inwestycji miejskich. Zapowiedział przy tym, że chętnie wesprze Burmistrza i Radę Miasta w tych staraniach. Wizyta Wojewody zakończyła się na Cmentarzu Obozu Stalag III C, gdzie wspólnie z Burmistrzem Miasta Andrzejem Kuntem i Przewodniczącym Rady Miasta Tadeuszem Łysiakiem, J. Osrołuch oddał hołd jeńcom pomordowany w obozie zapalając symboliczne znicze i zmawiając krótką modlitwę za ich dusze. Bartłomiej Suski

18 18 SAMORZĄDNY KOSTRZYN W piątek 31 października 2014 r. funkcjonariusze Straży Granicznej odwiedzili przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 1 Pod Topolą. W trakcie spotkania dzieci zapoznały się ze służbą funkcjonariuszy Straży Granicznej, poznały różne rodzaje umundurowania oraz sprzęt używany w ich pracy codziennej. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały opowieści, które miały za cel zapoznanie ich ze specyfiką pracy mundurowych, poruszono również wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem. Wielką atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia specjalnych kamizelek odblaskowych, czapek, hełmu oraz włożenia kajdanek. Na dzieci czekały jeszcze inne atrakcje zwiedzanie służbowego samochodu oraz pozostawienie swoich odcisków palców. Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały gościom wręczając im własnoręcznie zrobioną książkę przedstawiającą funkcjonariuszy Straży Granicznej w codziennej pracy. Dziękujemy za wyjątkowe spotkanie. Marta Smycz Jeden z obszarów Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego dotyczy Wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego. Dzieci kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej- wiedzą, jakiej są narodowości, że mieszkają w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa; nazywają godło i flagę państwową, znają polski hymn i wiedzą, że Polska należy do Unii Europejskiej. Tak ważny listopadowy dzień, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości, był doskonałą okazją, by omówić z dziećmi powyższe zagadnienia. Zaproszony do Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników gość- Pan Jerzy Dreger- stażysta Muzeum Twierdzy Kostrzyn, ubrany w mundur 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, oczarował przedszkolaki swoimi opowieściami. Przybliżył w przystępny dla dzieci sposób, to niezwykle istotne dla wszystkich Polaków historyczne wydarzenie, w czasie którego po 123 latach niewoli Polska odzyskała upragnioną wolność. Przedszkolaki z ochotą przymierzały przyniesione przez gościa elementy umundurowania. Na koniec spotkania, zachowując odpowiednią postawę, jaką powinno się przyjąć podczas śpiewania hymnu, przedszkolaki odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego. Raz jeszcze, kierujemy serdeczne podziękowania dla Pana Jerzego Dreger, za tak wartościowe spotkanie, które pokazało, że tematy, które nie jeden raz, wydają nam się niemal nie do przybliżenia tak małym dzieciom, wcale takie nie są- czego sami byliśmy świadkami.

19 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 19 W tym roku szkolnym w Przedszkolu Miejskim nr3 Ekoludki w grupie 5- latków realizowana jest innowacja pedagogiczna Pięciolatki preferują zdrowe żywienie. Dzieci poznają zasady prawidłowego odżywiania poprzez liczne pogadanki, wycieczki, zabawy, zajęcia plastyczne, wiersze i piosenki. Najważniejsze jednak jest praktyczne działanie przedszkolaków. Do tej pory 5- latki poznały właściwości zdrowotne warzyw, owoców i nabiału. Wykonały: sałatkę jarską, szaszłyki owocowe, soki warzywno- owocowe, syrop z cebuli, chipsy warzywne i owocowe. Dzieci również robiły zapasy na zimę, Ukisiły kapustę, ogórki, wykonały kompoty. Przygotowały jogurt owocowy, twarożek oraz szaszłyki serowe. Wszystkie przygotowane przez siebie zdrowe potrawy potem zjadały. W październiku przygotowały program słowno- muzyczny Owoce i warzywa i przedstawiły go kolegom i koleżankom z innych grup przedszkolnych. Wystąpiły w przedstawieniu Na straganie Jana Brzechwy z wykorzystaniem pacynek. Zachęcały pozostałe Ekoludki do zjadania zdrowych i smacznych owoców i warzyw. 5- latki poznały już wiele zdrowych potraw i wiedzą dlaczego należy je jeść. W następnych miesiącach dzieci będą poznawać inne zdrowe produkty i będą kontynuować działania kulinarne. 25 listopada dzieci z grupy Skrzaty, z Przedszkola Miejskiego nr 4 Bajka, zaprosiły swoje ukochane misiaczki do wspólnej zabawy. Wszystko to, oczywiście z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia, który obchodzimy co roku w naszym przedszkolu. Oprócz pluszaków, naszymi gośćmi byli rodzice. W czasie wesołych zabaw przy muzyce bawiliśmy się wyśmienicie. Nie zabrakło oczywiście misiowych symboli piosenek o misiach, gimnastyki z misiaczkami, wyklejania misiów różnymi materiałami. Było także małe co nie co niedźwiadka, czyli miodowy poczęstunek. Każdy uczestnik zabaw musiał również wykazać się wiedzą o misiach, tych prawdziwych oraz tych bajkowych. Tak duża wiedza i chęć zabawy potwierdziła, że każdy z nas kocha misiaczki. A dla podkreślenia powagi święta, zarówno dzieciom, jak i rodzicom nadano pieczęć Przyjaciela Misia. Uroczystość ta była elementem innowacji pedagogicznej Z książką przez życie, dzięki której poznaliśmy już wielu bajkowych niedźwiadków. Serdecznie dziękujemy babciom i rodzicom dzieci za uczestnictwo w zajęciach!

20 20 SAMORZĄDNY KOSTRZYN

21 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 21

22 22 SAMORZĄDNY KOSTRZYN

23 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 23

24 24 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Odpowiedzią na nią są warsztaty scrapbookingowe organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej, które pozwalają nam odkrywać i rozwijać nasze zdolności, dotychczas nieznane. Na ostatnich warsztatach zapachniało już świętami Tworzyłyśmy kartki świąteczne. Świat barw, cekiny, sztuczny śnieg i wiele innych elementów przeniosły nas w świąteczny nastrój. W dzisiejszym świecie, gdzie wszystko można kupić gotowe, własnoręczne stworzenie dla kogoś kartki jest cenniejsze, ponieważ wkładamy w to swoje serce. Szczególny udział w pracy twórczej ma prowadząca warsztaty Asia, dzięki jej pasji i zaangażowaniu mamy możliwość oderwania się od czasami trudnej rzeczywistości. Podczas warsztatów poznajemy różnorodne techniki scrapbookingu i cardmakingu oraz możliwości wykorzystania różnorodnych materiałów, w tym z również z resztek, wydawałoby się już zbędnych. Każdy uczestnik na warsztatach ma do dyspozycji taki sam zestaw materiałów, a mimo to powstają różnorodne i piękne prace. Tworzenie samo w sobie otwiera oczy na inny świat doznań, przynosi spokój, rozwija kreatywność i sprawia ogromną radość. Jesteśmy wdzięczne pracownikom biblioteki za zorganizowanie tak niezwykłych warsztatów, fajnie, że w naszym mieście zauważono potrzebę zwykłych ludzi do tego, aby mogli rozwijać się twórczo. Wdzięczne uczestniczki Wiola, Renia, Ewa

25 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 25 W dniach od r. do r. w siedzibie Parku Narodowego Ujście Warty w Chyrzynie będzie można obejrzeć pokaz filatelistyczny Pana Mariana Jasickiego pt. Co kryją nadwarciańskie mokradła? Ten zaprzyjaźniony z Parkiem, gorzowski filatelista, zaprezentuje na znaczkach pocztowych przyrodę Parku Narodowego Ujście Warty. Zbiór Pana Mariana został wykonany wg układu fenologicznego. Prezentowana aktualnie część zbioru przedstawia gatunki zwierząt, głównie ptaków, charakterystyczne dla okresów: lato, jesień, zima. Część wystawy dotycząca wiosny prezentowana będzie w siedzibie Parku w terminie związanym z początkiem okresu lęgowego ptaków. Filatelistyczna pasja Pana Mariana zaczęła się już w 1945 r. Początkowo Pan Marian kolekcjonował znaczki z kwiatami. Botaniczne wystawy filatelistyczne zostały wielokrotnie wysoko nagradzane. Po 15 latach urzekł Pana Mariana znaczek z orłem i tak zaczęła się kolejna pasja - od 2000 r. Pan Marian zaczął zbierać znaczki z ptakami. Podczas przygotowywania kolekcji ptasiej, Pan Marian nawiązał współpracę z Parkiem Narodowym Ujście Warty. Korzystając z poleconej przez pracowników literatury, wybrał do kolekcji grupę ptaków drapieżnych. Konsultował również merytoryczne opracowanie wystawy. Została ona nagrodzona przez filatelistów - zdobyła srebrny medal podczas ogólnopolskiej wystawy filatelistycznej we Wrocławiu w 2008 r. Efektem łączenia pasji filatelistycznej z zainteresowaniem przyrodą Pana Mariana jest także tegoroczna wystawa pt. Co kryją nadwarciańskie mokradła?. Na 160 kartach, filatelista skupia gatunki zwierząt (głównie ptaki) związane z obszarem Parku Narodowego Ujście Warty. Na uwagę zasługuje profesjonalne podejście Pana Mariana - na każdym etapie opracowania kart, konsultował on ich merytoryczne aspekty z pracownikami Parku. Fragmenty wystawy można było podziwiać już w 2013 r., podczas obchodów Święta Parku. Warto podkreślić unikatowość kolekcji Pana Mariana Jasickiego. To bogaty zbiór znaczków pocztowych, prezentujących poszczególne gatunki zwierząt. Skompletowanie takiej ilości znaczków o tematyce przyrodniczej, zwłaszcza dotyczącej ptaków, byłaby zapewne wielkim wyzwaniem dla niejednego filatelisty. Wystawa nie jest jedynie prezentacją znaczków. Tekstowa oprawa kolekcji nadaje jej narracyjny charakter i jest świetną okazją do zapoznania się z fenologią i biologią poszczególnych gatunków ptaków odwiedzających lub gnieżdżących się w Parku. Wystawa już jest przedmiotem zainteresowania ornitologów i sympatyków nadwarciańskich mokradeł. Powinien ją odwiedzić również każdy miłośnik filatelistyki. Można ją podziwiać w siedzibie Parku, w Chyrzynie, w dni robocze w godzinach urzędowania Parku tj. od 7:30-15:30. Wszystkich zainteresowanych wystawą serdecznie zapraszamy! Agata Jirak Specjalista ds. edukacji Park Narodowy Ujście Warty

26 26 SAMORZĄDNY KOSTRZYN W dniu 8 listopada Samorząd Osiedla Leśnego na czele z Piotrem Dziekanem, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą i Miasto Kostrzyn nad Odrą zorganizowały Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Niepodległości. Impreza odbyła się w Hali Sportowej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2 w Kostrzynie nad Odrą. Do rywalizacji przystąpiło 11 zespołów, pierwotnie swój udział zapowiedziało 12 jednak do rywalizacji nie przestąpiła drużyna FC Żabice, tak więc decyzją organizatorów wszystkie mecze z jej udziałem zakończyły się walkowerem. W turnieju wystąpiły następujące drużyny: TS Celuloza Kostrzyn, POLCHAR, Jantar Krześnica, Zapaśnicy Kostrzyn, Licealni Kostrzyn, Hanke Tissue, Adams Transport, Auto Crew Dagil, Młode Wilki Os. Leśne, Sarenka Os. Leśne, Odra Szumiłowo. Mecze eliminacyjne rozpoczęły się o godzinie 9.00, w dwóch grupach rozegrano 25 spotkań systemem każdy z każdym. Do finału awansowały po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy, niestety okazało się że drużyny TS Celuloza oraz Jantar Krześnica ze względu na rozgrywki ligowe musiały zakończyć turniej przed czasem i nie przystąpiły do finałów w zamian awansowały zespoły z dalszych pozycji. O godzinie ficjalnego otwarcia turnieju dokonali Burmistrz Andrzej Kunt oraz dyrektor Zespołu Szkół Leszek Naumowicz. Zmagania trwały ponad 6 godzin a pojedynki stały na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie o czym świadczyły niewielkie różnice punktowe w tabeli końcowej. Jednak najwięcej emocji i wrażeń dostarczyły wszystkim mecze finałowe gdzie walki były naprawdę bardzo zacięte i wyrównane. W drugim półfinale pomiędzy Hanke Tissue a Adams Transport o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne, gdzie o włos lepszy okazał się Adams Transport. W finale drużyna ta pokonała Sarenkę Osiedle Leśne 2:0 zostając tym samym zwycięzcą całego turnieju. Szczegółowe informacje oraz migawki foto na stronie Oficjalnej dekoracji zwycięskich drużyn dokonali Leszek Naumowicz oraz Piotr Dziekan, cztery najlepsze drużyny udekorowano pucharami. Wyłoniono i udekorowano pamiątkowymi albumami o tematyce sportowej najlepszego zawodnika (Marek Kaczorowski Adams Transport) oraz bramkarza turnieju (Kewin Chomicz Młode Wilki Osiedle Leśne). Samorząd Osiedla Leśnego składa podziękowania wszystkim, którzy wsparli organizację turnieju a w szczególności: Burmistrzowi Andrzejowi Kuntowi, dyrektorowi MOSiR Zygmuntowi Mendelskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół Leszkowi Naumowiczowi, Tadeuszowi Czybukowi, Pawłowi Bihuniakowi, Antoniemu Żołnie, Michałowi Przymuszale, Mariuszowi Staniszewskiemu. red.

27 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 27 W dniu 12 listopada na stadionie MOSiR Kostrzyn nad Odrą rozpoczął się dwudniowy Turniej Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. W pierwszym dniu rywalizowało dziewięć zespołów, 4 w kategorii U-8 i 5 w kategorii U-10. To największy Turniej piłkarski dla dzieci w Europie, w którym do tej pory wzięło udział ponad 700 tysięcy dziewcząt i chłopców z całego kraju. Tegoroczna edycja jest już XV a rozgrywana jest w kategoriach: U-8, U-10, U-12 tak więc w rozgrywkach może wziąć udział praktycznie każdy uczeń szkoły podstawowej. Dla kategorii U-8 rozgrywki kończą się na etapie wojewódzkim a dla starszych zakończenie Turnieju będzie wyjątkowe, bo mecze finału ogólnopolskiego rozegrane zostaną na Stadionie Narodowym w Warszawie. W pierwszym dniu do rywalizacji przystąpiły następujące zespoły: Kategoria U-8: KS Lubniewice, UKS Polonia Słubice, UKS Perła Cybinka, SP4 Kostrzyn nad Odrą. Kategoria U-10: UKS 4 Kostrzyn nad Odrą, SP 4 Kostrzyn nad Odra, SP Dąbroszyn, UKS Celuloza Kostrzyn, SP Torzym. 13 listopada obserwowaliśmy zmagania drugiego dnia Turnieju. Tym razem rywalizowały zespoły kategorii U-12 a do gry przystąpiło 7 reprezentacji: UKS Impuls Wawrów, UKS Czwórka, SP Nowiny Wielkie, SP Dąbroszyn, SP Witnica, UKS Celuloza, SP Lubno. Turniej rozegrano w dwóch grupach systemem każdy z każdym Z każdej z grup do półfinału awansowały po dwa zespoły, które zagrały na krzyż a zespoły z 3 miejsca w każdej z grup zagrały o 5 miejsce. Z grupy A bez porażki z 1 miejsca awansował zespół UKS Czwórka Kostrzyn nad Odrą a z grupy B zespół SP Witnica, który pokonał zespół UKS Celuloza tylko ilością strzelonych bramek (o jedną) gdyż oba zespoły zdobyły taką samą ilość punktów w bezpośrednim pojedynku był remis i dodatkowo miały taką samą różnicę bramek. Tak więc w pierwszym półfinale spotkały się dwie reprezentacje z Kostrzyna. Bardzo dobrze zaprezentowały się kostrzyńskie zespoły zajmując wszystkie czołowe miejsca. W meczu finałowym UKS Czwórka pokonała UKS Impuls Wawrów 7:2. Mecz o trzecie miejsce to niestety przegrana UKS Celuloza z SP Witnica 2:4. Klasyfikacja końcowa: UKS Czwórka Kostrzyn UKS Impuls Wawrów SP Witnica UKS Celuloza SP Lubno SP Nowiny Wielkie SP Dąbroszyn Mariusz Staniszewski

28 28 SAMORZĄDNY KOSTRZYN W dniu 19 października odbyły się Otwarte Spinningowe Zawody Wędkarskie juniorów, kobiet i mężczyzn o Puchar Dyrektora MOSiR. Organizatorem zawodów był MOSiR Kostrzyn nad Odrą oraz Zarząd koła PZW 3 w Kostrzynie nad Odrą. Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski, podsumowując także krótko sezon wędkarstwa spinningowego. Uczestników turnieju powitał Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt życząc wszystkim udanych połowów i takiejjjj ryby, w otwarciu uczestniczył także Radny Rady Miasta Michał Kunt. W zawodach wystartowało ogółem 46 osób, w tym: 1 junior, 3 kobiety i 42 seniorów. Sklasyfikowano łącznie 26 osób które złowiły ryby. W sumie złowiono 61 ryb o wadze kg. Ośmiu zawodników złowiło komplety ryb przed czasem za co otrzymali dodatkowe punkty. Łowiono głównie okonie, szczupaki, jazie i bolenie. Największa ryba zawodów to boleń o długości 73,8 cm złowiony przez Marka Sulmińskiego z Kostrzyna, Koło nr 3. Zawody przygotowało i przeprowadziło pod względem organizacyjnym Koło PZW nr 3 Kostrzyn. Dekoracji najlepszych pamiątkowymi pucharami, dyplomami oraz statuetkami dokonali Burmistrz Andrzej Kunt, radny Michał Kunt oraz dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski, który podziękował także Prezesowi PZW koło nr 3 Edwardowi Kasperkiewiczowi, zarządowi i członkom koła PZW 3 w Kostrzynie nad Odrą a także sędziom. Wyniki zawodów: Seniorzy: 1. SULMIŃSKI MAREK - Kostrzyn 3 2. DYBKA SŁAWOMIR - Kostrzyn 3 3. KRAKOWIAK DARIUSZ - Rzepin 4. TONOWICZ ROBERT - Kostrzyn 2 5. DEC ANDRZEJ - Kostrzyn 3 6. MARTYNIUK GRZEGORZ - WYDRA NOWINY Kobiety: 1. STAŃCZAK MIROSŁAWA - Kostrzyn 1 2. ŚLIWIŃSKA JOLANTA - Kostrzyn 1 3. KASPERKIEWICZ KRYSTYNA - Kostrzyn 3 Juniorzy: 1. DUDEK GRZEGORZ Zygmunt Mendelski

SAMORZĄDNY CELULOZA NOWY. KOSTRZYN str. 5-33. MISTRZEM str. 34-36. INSTYTUT str. 39

SAMORZĄDNY CELULOZA NOWY. KOSTRZYN str. 5-33. MISTRZEM str. 34-36. INSTYTUT str. 39 1 SAMORZĄDNY KOSTRZYN str. 5-33 CELULOZA MISTRZEM str. 34-36 NOWY INSTYTUT str. 39 2 3 4 wokółgospodarki zdrowiewypoczynek 5 6 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 16 LISTOPADA 2014 - IDZIEMY NA WYBORY! Jeden mandat. Kandydat

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDNY. ale jarmark str. 14-15. wokół strefy str. 30-43. str. 5-38

SAMORZĄDNY. ale jarmark str. 14-15. wokół strefy str. 30-43. str. 5-38 1 SAMORZĄDNY KOSTRZYN str. 5-38 ale jarmark str. 14-15 wokół strefy str. 30-43 2 3 Firma AUTO-MAX powstała 14 lat temu z myślą o profesjonalnej i kompleksowej obsłudze klientów, dla których ważna jest

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDNY. nowe samochody str. 10. noworoczne spotkanie str. 32-33. str. 5-29

SAMORZĄDNY. nowe samochody str. 10. noworoczne spotkanie str. 32-33. str. 5-29 1 SAMORZĄDNY KOSTRZYN str. 5-29 nowe samochody str. 10 noworoczne spotkanie str. 32-33 2 Metalowe karnisze renomowanej firmy Karpol wykonane są z wysokiej jakości materiałów, które charakteryzują się wyjątkową

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA

INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BEZPŁATNY Bogatynia ISSN 2299-9868 www.bogatynia.pl BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA Czy jesteś za tym, aby w tym roku odbyły się BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Rusza remont ul. Wojska Polskiego

Rusza remont ul. Wojska Polskiego KWIECIEŃ 2012/04 (146) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Rusza remont ul. Wojska Polskiego 1 Jeszcze w maju ruszy długo wyczekiwany, gruntowny remont ulicy Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

Nowe organy w nowobieruńskiej parafii

Nowe organy w nowobieruńskiej parafii Nr 10/2014 cena 1,00 zł (315) MAGAZYN SPOŁECZNO KULTURALNY BIERUNIA str. 5 Ponad 60 mln złotych pozyskanych w 4 lata Zdaniem internautów: Bernard Pustelnik wśród najlepszych burmistrzów!!! Burmistrz Bierunia

Bardziej szczegółowo

GAZETA=P IISTRONSKA DACH NAD AMFITEATREM SIATKÓWKA NOWE OSIEDLA. F.p.H.u.AlMEr SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH PIKNIK EUROPEJSKI

GAZETA=P IISTRONSKA DACH NAD AMFITEATREM SIATKÓWKA NOWE OSIEDLA. F.p.H.u.AlMEr SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH PIKNIK EUROPEJSKI GAZETA=P IISTRONSKA DACH NAD AMFITEATREM SIATKÓWKA NOWE OSIEDLA Nr 21 (612) 22 maja 2003 r. 1,70 zł (w tym 0% Vat) nakład: 1500 egzemplarzy ISSN 1231 9651 DRUGI DOM Rozmowa z Markiem Cieślarem, prezesem

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Tego życzymy Naszym Czytelnikom na co dzień, od święta i przez cały nadchodzący rok! Redakcja Głosu Słomnik. (Marian Hemar)

Tego życzymy Naszym Czytelnikom na co dzień, od święta i przez cały nadchodzący rok! Redakcja Głosu Słomnik. (Marian Hemar) Całą noc padał śnieg cichy, cichy, cichuteńki. Przyszedł świt, a tu świat cały biały, bielusieńki, jakby kto świata skroń gładził chłodem białej ręki i powiedział szeptem doń: Nic się nie bój mój maleńki.

Bardziej szczegółowo

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 KWIECIEŃ Photo Péter Komka Nr 3 (69)/2014 Magazyn samorządowy Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim Mieszkańcom Gminy Namysłów składam najserdeczniejsze

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości Rok XIX Nr 11 (248) Listopad 2008 Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2008 r. na swarzędzkim Rynku odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przedstawiciele władz Swarzędza,

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Kurier. Wawrzyny Siedleckie. 40 lat Akademii Podlaskiej

Kurier. Wawrzyny Siedleckie. 40 lat Akademii Podlaskiej 40 lat Akademii Podlaskiej Jubileusz 40-lecia istnienia obchodzi Akademia Podlaska - uczelnia, która odmieniła oblicze Siedlec. czytaj str. 8 Wawrzyny Siedleckie Już po raz drugi wręczone zostały nagrody

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ październik 2010 ~ nr 10 (235) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Przedszkole Pod Wesołą Chmurką ma nową siedzibę str. 5 Baranowo

Bardziej szczegółowo

www.milanowek.pl ISSN 1508-6666 Nr 5/2010 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów str. 13

www.milanowek.pl ISSN 1508-6666 Nr 5/2010 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów str. 13 www.milanowek.pl ISSN 1508-6666 Nr 5/2010 Burmistrz o obwodnicy str. 10 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów str. 13 X Jubileuszowy Dzień Milanówka str. 29, 34 Karetka już stacjonuje w Milanówku Od soboty

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy, by Nowy 2015 Rok był bogaty w osobiste doznania, by spełnił

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Będzie debata kandydatów? s. 8 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Będzie debata kandydatów? s. 8 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ listopad 2014 ~ nr 11 (284) ~ rok XXV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Będzie debata kandydatów? s. 8 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny

Bardziej szczegółowo

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP Pomoc powodzianom Burmistrz Miasta Jawora informuje, że codziennie - w godz. od 9. do 18. - w siedzibie Banku Żywności w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 22, na rzecz powodzian, prowadzona jest zbiórka

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo

Trzy lata udanego inwestowania

Trzy lata udanego inwestowania MIESIĘCZNIK GMINY I Nr 60 ISSN 2083-0890 LISTOPAD 2013 r. Trzy lata udanego inwestowania Strony 2 i 3 Przysucha uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości StronY 6 i 7 MIESIĘCZNIK 2 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Wśród pamiątek po Księdzu Doktorze. Podsumowanie u wędkarzy. Razem od pięćdziesięciu lat PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988

Wśród pamiątek po Księdzu Doktorze. Podsumowanie u wędkarzy. Razem od pięćdziesięciu lat PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988 PISMO MIASTA I GMINY KARCZEW, ISTNIEJE OD 1988 ISSN 1233-2917 MESIĘCZNIK - LUTY-MARZEC 2009 - NR 2-3/212-213 EGZ. BEZPŁATNY Wśród pamiątek po Księdzu Doktorze Podczas otwarcia wystawy kustosz karczewskiego

Bardziej szczegółowo