Protokół nr 7 z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 7 z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r."

Transkrypt

1 Rybnik, dnia 28 lutego 2011 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO RYBNIK PN-EN ISO 9001:2009 Or-0052/00002/11 (2011/030222) Protokół nr 7 z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 4. Informacja na temat spółek z udziałem Miasta Rybnika za 2010 rok. 5. Zmiany w uchwale budŝetowej Miasta Rybnika na 2011 rok. 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. 7. Zmiana uchwały Nr 169/X/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania. 8. Zmiana Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy Razem przyjętego Uchwałą Nr 575/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r. 9. Zmiana Programu Aktywności Lokalnej Moja dzielnica moje miejsce przyjętego Uchwałą Nr 715/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 r. 10. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 11. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróŝnień. 12. Nadanie imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku przy ul. Reymonta WyraŜenie zgody na zawieranie porozumień z innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innych kościołów i związków wyznaniowych. 14. Zamiar likwidacji w 2011 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. 15. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagaŝu lub zwierząt oraz wysokość opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. 16. Zmiany cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. 17. Zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. 18. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów. 19. Nabycie, zbycie oraz wydzierŝawienie nieruchomości. 20. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 21. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika. 22. Rozpatrzenie skarg i wniosków. 23. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 24. Zakończenie sesji. 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Andrzej Wojaczek Przewodniczący Rady Miasta o godzinie 16:00 otwarł obrady sesji Rady Miasta, powitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe obecnych jest 24 radnych w związku z czym obrady będą prawomocne. Rada Miasta Rybnika 1/63

2 Jan Mura Wiceprzewodniczący Rady Miasta zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wycofanie punktu 20, poniewaŝ niepodjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę jest równoznaczne z wejściem w Ŝycie po upływie 70 dni od dnia złoŝenia wniosku o zatwierdzenie taryfy. O godz. 16:05 przybył Radny Dariusz Laska. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika zapytał dlaczego uchwała jest wycofywana? Krystyna Stokłosa Radna Miasta Rybnika: Jestem zaskoczona, Ŝe Pan Wiceprzewodniczący wycofuje tę uchwałę, poniewaŝ autorem uchwały jest Prezydent Miasta Rybnika. UwaŜam, Ŝe w tej sytuacji, jeŝeli nastąpiła decyzja o wycofaniu tej uchwały chciałabym usłyszeć to z ust Pana Prezydenta z krótkim uzasadnieniem. Wojciech Kiljańczyk Radny Miasta Rybnika: Myślę, Ŝe jako radni powinniśmy nieco podebatować na temat tej uchwały, dlatego Ŝe jest to waŝna uchwała z punktu widzenia naszych mieszkańców. W związku z tym, my jako radni powinniśmy wyrazić zdanie w tej kwestii, Ŝebyśmy zostali ocenieni równieŝ za to, w jaki sposób podchodzimy do przedmiotowej sprawy. Jan Mura Wiceprzewodniczący Rady Miasta: BSR analizował zatwierdzenie taryfy i w tej sytuacji proponuje wycofanie jej z porządku obrad mając pewne doświadczenie. Dyskusja ta jest i tak bezprzedmiotowa, dlatego Ŝe po upływie 70 dni i tak będzie obowiązywać. Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika: Mogę tylko potwierdzić to, co zostało juŝ powiedziane. Myślę, Ŝe nie ma sensu powtarzać tego samego. Procedowanie nad tą uchwałą jest dość dziwne, tak to zostało opisane w ustawie. Wniosek taryfowy został sprawdzony przez pracowników audytu i kontroli wewnętrznej, jest prawidłowy pod względem merytorycznym i finansowym. Ceny zaproponowane w tym wniosku i tak przechodzą, stąd taka propozycja. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika: Dalej nie otrzymałem odpowiedzi na podstawie jakiego punktu ustawy, przedmiotowa uchwała została wycofana. Ustawa mówi wyraźnie, Ŝe rada gminy głosuje. Chcę się dowiedzieć, dlaczego z tego rezygnujemy? Jan Mura Wiceprzewodniczący Rady Miasta: Myślę, Ŝe to jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, który wyraźnie określa jak przebiegają sesje oraz to, Ŝe moŝe nastąpić zmiana porządku obrad. Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 1/ Za 20 radnych Przeciw 3 radnych Wstrzymał się 2 radnych W związku z tym porządek obrad przedstawił się następująco: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 4. Informacja na temat spółek z udziałem Miasta Rybnika za 2010 rok. 5. Zmiany w uchwale budŝetowej Miasta Rybnika na 2011 rok. /Głosowanie 2/ 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 3/ 7. Zmiana uchwały Nr 169/X/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania. /Głosowanie 4/ 8. Zmiana Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy Razem przyjętego Uchwałą Nr 575/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r. /Głosowanie 5/ 9. Zmiana Programu Aktywności Lokalnej Moja dzielnica moje miejsce przyjętego Uchwałą Nr 715/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 r. /Głosowanie 6/ 10. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. /Głosowanie 7/ 11. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróŝnień. /Głosowanie 8/ 12. Nadanie imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku przy ul. Reymonta 69. /Głosowanie 9/ 13. WyraŜenie zgody na zawieranie porozumień z innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innych kościołów i związków wyznaniowych. /Głosowanie 10/ 14. Zamiar likwidacji w 2011 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. /Głosowanie 11/ Rada Miasta Rybnika 2/63

3 15. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagaŝu lub zwierząt oraz wysokość opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. /Głosowanie 12/ 16. Zmiany cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. /Głosowanie 13/ 17. Zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. /Głosowanie 14/ 18. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów. /Głosowanie15 159/ 19. Nabycie, zbycie oraz wydzierŝawienie nieruchomości. /Głosowanie 160/ 20. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika. /Głosowanie 161/ 21. Rozpatrzenie skarg i wniosków. /Głosowanie / 22. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 23. Zakończenie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z sesji z dnia 26 stycznia 2011 r. został przyjęty bez uwag. 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście oraz informacja na temat spółek z udziałem Miasta Rybnika za 2010 rok. (pkt 4) Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika: Przedstawiam informację o majątku, jakie nasz samorząd ma w spółkach i to jest informacja na stan na 31 grudnia 2010, czyli na koniec ubiegłego roku. Posiadamy udziały w spółce Hossa. Data przystąpienia do spółki to jest 5 października 1990 rok. W tej spółce mamy 2298 udziałów. Wartość jednostkowa udziału to jest 500 zł. W sumie w tej spółce miasto ma majątek o wartości zł. Mamy równieŝ udziały w spółce MAĆKO. Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zabrzu. Przystąpiliśmy do tej spółki 14 lipca 1999 roku. Mamy udziałów 668. Wartość jednostkowa udziału 50 zł. W sumie nasz majątek w tej spółce to zł. Mamy równieŝ udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji; spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku. Data przystąpienia do spółki: 2 grudnia 1999 roku. Ilość udziałów wynosi Wartość jednostkowa udziału: 500 zł. W sumie tego majątku mamy na kwotę zł. Mamy równieŝ udziały w spółce PRInŜ-1; spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach. Data przystąpienia do spółki: 27 października 2007 roku. Te udziały mamy podzielone na dwie grupy: 96 udziałów mamy po 500 zł i 289 udziałów po 100 zł, co razem stanowi wartość zł. Ogółem wartość udziałów w tych czterech spółkach, które wymieniłem Wysokiej Radzie, zamyka się kwotą zł. Trochę informacji o rynku pracy. Na koniec roku i na początku bieŝącego roku wzrosła stopa bezrobocia w naszym mieście. Bezrobocie w tej chwili wynosi 7,7 %. W dalszym ciągu jest to najniŝsza stopa bezrobocia w województwie. Warto równieŝ poinformować Wysoką Radę, ze Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego - to jest umowna grupa, którą tworzą róŝne podmioty z terenu naszego miasta - została doceniona za zorganizowanie w dniach od 18 do 22 października ubiegłego roku Rybnickich Dni Kariery i została laureatem drugiego ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Rozdanie nagród nastąpi 8 marca w Kielcach. Przekazuję równieŝ, myślę, miłą wiadomość. Środki, które wyłoŝyliśmy z budŝetu miasta na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu - juŝ mówiłem, zapowiadałem tą informację, ale teraz to juŝ jest oficjalna, potwierdzona: dostaliśmy dofinansowanie za juŝ wybudowane boisko w wysokości 2 mln zł. Przypomnę, Ŝe wartość tego całego zadania po przetargu to była kwota niewiele ponad 4 mln zł. Udało się pozyskać dwa dofinansowania. Jedno dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 1 mln zł. I teraz w ramach regionalnych programów operacyjnych 2 mln zł. Czyli 4 mln minus 3 mln zł, które otrzymaliśmy jako beneficjent - w sumie to boisko w Kamieniu kosztowało 1 mln 25 tys 114 zł i 23 grosze. Podpisaliśmy umowę z bankiem BRE na obsługę miasta. Ta umowa została podpisana 27 stycznia. Jest wieloletnia. 27 stycznia odbyła się narada w Komendzie Miejskiej Policji. Na tej naradzie byli przedstawiciele Starostwa Rybnickiego, był śląski Komendant Policji. Cała ta narada jest bardzo podobna do sesji, którą my mamy, gdzie jest składane sprawozdanie z pracy słuŝb inspekcji, więc są podane wszystkie wyniki, które mówią o jakości pracy tej słuŝby, czyli policji w naszym mieście. W najbliŝszym czasie taka sesja zostanie zorganizowana, no ale mogę uprzedzając tę sesję powiedzieć, Ŝe i przez Komendanta Wojewódzkiego Policji praca naszych policjantów została dobrze oceniona. 29 stycznia miał miejsce Konwent Prezydentów. Jest to takie nieformalne ciało. Spotkanie mieliśmy w Gliwicach i takich spotkań w tym roku moŝe jeszcze będą trzy takie spotkania. Rozmawiamy na te wszystkie sprawy nurtujące samorządy. Będą przygotowane równieŝ z tego Konwentu Prezydentów stanowiska. Będzie równieŝ przygotowana duŝa - no tak to moŝna powiedzieć - medialna sprawa, która będzie mówiła o nowelizacji ustawy o finansach publicznych, gdzie będą się wypowiadali eksperci, gdzie będą się wypowiadali prezydenci tychŝe miast, Ŝe ta ustawa, nowelizacja tej ustawy, nie słuŝy samorządom, nie słuŝy rozwojowi naszego kraju, nie słuŝy tworzeniu, Rada Miasta Rybnika 3/63

4 generowania nowych miejsc pracy. Chcemy jako prezydenci duŝych miast, a skupieni w Województwie Śląskim, mówić jednym głosem i myślę, ze ten głos będzie równieŝ mocno słyszalny w kraju i w kręgach rządowych. 2 lutego miało miejsce wręczenie medali Ministra Obrony Narodowej za zasługi dla obronności kraju. Ten medal za zasługi dla obronności kraju dostają rodzice, którzy dali do naszej armii to jeszcze w czasach minionych było - co najmniej trzech synów, którzy odbyli słuŝbę wojskową. Byli zaproszeni rodzice z miasta Rybnika i powiatu rybnickiego. Był śląski komendant równieŝ obecny. Uhonorowaliśmy tych wszystkich rodziców. Myślę, to była jedna taka z ostatnich takich uroczystości, no bo armię mamy juŝ w tej chwili zawodową. 7 lutego podpisaliśmy równieŝ umowę z Bankiem Spółdzielczym na obsługę kasową w Urzędzie Miasta. Taka dodatkowa informacja, jak funkcjonuje w tej chwili nowa kasa w urzędzie, to być moŝe przy następnej okazji, przy następnej sesji Państwu opowiem, ale informacja dodatkowa do wszystkich radnych, Ŝeby wszystkich naszych Rybniczan jednak namówić do tej formy internetowej. Ona jest najtańsza. Tak a propos wniosku taryfowego, Ci z Państwa, którzy byli na Komisji Gospodarki mogli równieŝ zobaczyć, Ŝe ta forma płatności właśnie przez Internet jest najtańsza. Przekazujcie Państwo te informacje, Ŝeby jak najmniej z tych operacji gotówkowych korzystać w naszym mieście, ale korzystać z tej informacji internetowej, z tej moŝliwości przesyłu środków poprzez Internet. 12 lutego nastąpiło otwarcie nowej siedziby ośrodka zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku. 14 lutego, podpisaliśmy umowy z firmą MOTA ENGIL Central Europe na projekt Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 w Rybniku. Ta firma o dość takiej tajemniczej nazwie to firma z Portugalii. Ona buduje czy zbudowała teŝ duŝe inwestycje i realizowała w naszym kraju autostrady. A my mówimy o podpisaniu umowy na budowę i modernizację drogi krajowej nr 78 od ronda Wodzisławskiego aŝ do ronda przy Hermesie, które jest i łącznie z budową nowego wiaduktu, czyli ten stary trzeba rozebrać na drodze krajowej 78 (to juŝ w kierunku na Gliwice). Tam, Ŝeby nie przerwać ruchu, po raz pierwszy w naszym mieście zostanie wybudowany dodatkowy wiadukt o pełnym obciąŝeniu. Samochody cięŝarowe będą mogły jeździć. Praktycznie plac budowy został przekazany; zresztą wiele tych inwestycji, o których za chwilę powiem. 21, czyli w poniedziałek - spotkaliśmy się w gronie parlamentarzystów z subregionu naszego rybnickiego, z przedstawicielami naszego związku subregionalnego i rozmawialiśmy na temat odpłatności za autostradę A1, czy raczej na temat apelu, który został przyjęty przez całe grono. Byli obecni praktycznie wszyscy parlamentarzyści, posłowie, senatorowie, przedstawiciele zarządu związku. W apelu zwracamy się do ministra Grabarczyka. Póki jeszcze jest czas, gdzie zarządzenie Ministra Grabarczyka jest w tej chwili w konsultacjach międzyresortowych, Ŝeby uwzględnił tą część Województwa Śląskiego, Ŝeby u nas ta autostrada A1, przejazd przez tą autostradę był nieodpłatny. Taka formuła została zastosowana w aglomeracji katowickiej. UwaŜamy, Ŝe my nie jesteśmy gorszą częścią województwa. Nasi mieszkańcy płacą tak samo podatki jak mieszkańcy Katowic, Gliwic czy Rudy Śląskiej. Obawiamy się, Ŝe płatność autostrady podniesie koszty pracy. To jest oczywiste, Ŝe jak ktoś ma firmę zarejestrowaną i prowadzi działalność na tym odcinku, gdzie przechodziła czy mogłaby przechodzić autostrada płatna, koszty pracy będą wzrastały. Grozi nam na pewno jakieś wykluczenie gospodarcze albo jeśli znajdzie się inwestor, który będzie się zastanawiał, gdzie załoŝyć swoją firmę, no na pewno wybierze taką lokalizację, gdzie koszty pracy będą dla niego jak najniŝsze. Ta informacja została przekazana do Ministra. Zobaczymy jaki będzie efekt. Jakie są prace prowadzone w tej chwili na naszych drogach? To jest przebudowa wiaduktu komunikacyjnego w dzielnicy Kłokocin. Pamiętacie Państwo, bo wiele informacji na ten temat się ukazywało. Przerwany wiadukt w Kłokocinie to była duŝa uciąŝliwość dla tych mieszkańców, którzy musieli korzystać z dość kiepskich objazdów, które były w Kłokocinie. Udało się szczęśliwie zakończyć na tym etapie, takim prowizorycznym, budowę tego wiaduktu. Wiadukt juŝ jest przejezdny. Całe zadanie nie jest jeszcze ukończone, ale najwaŝniejsza sprawa, Ŝe juŝ moŝna z tej nowej inwestycji korzystać. Trwa równieŝ budowa Obwodnicy Północnej miasta Rybnika na odcinku od ulicy Budowlanych do ronda na skrzyŝowaniu na ulicy Rudzkiej i Podmiejskiej. Trwa równieŝ przebudowa ulicy śorskiej. Oczywiście te przebudowy, te prace mają ograniczony zasięg, bo miesiąc luty, a temp. 15 st. Ale formalnie juŝ plac budowy został juŝ przekazany na przebudowę ulicy śorskiej na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic miasta. Trwają równieŝ prace tyle, ile moŝna w tej chwili zrobić remont na ulicy Raciborskiej. W następnym punkcie, przy zmianie w budŝecie, będzie równieŝ omawiana propozycja przełoŝenia czy zwiększenia środków na remont i modernizację ulicy Raciborskiej. Po przyjęciu czy w trakcie prac nad tym punktem porządku obrad ja będę chciał państwu pokazać, jaki to jest zakres prac, który będzie wykonany na ulicy Raciborskiej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to tyle informacji, które chciałem przekazać. Dziękuję bardzo. 5. Zmiany w uchwale budŝetowej Miasta Rybnika na 2011 rok. Bogusław Paszenda Skarbnik Miasta Rybnika przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŝetowej na 2011 rok.. Przepraszam, Ŝe zgłosiliśmy autopoprawkę, ale od nowego roku zmieniła się klasyfikacja budŝetowa wprowadzana w Rozporządzeniu Ministra Finansów. No i zapomnieliśmy o pewnej zmianie w klasyfikacji przychodów, a mianowicie został wyodrębniony paragraf 950, do którego zalicza się wolne środki. Do tej pory one były ujmowane w paragrafie 955, były mniej widoczne. Przez to ta zmiana klasyfikacji Rada Miasta Rybnika 4/63

5 umknęła nam, bardzo przepraszam. Czyli w paragrafie 1 pkt. 3 zamiast 955 będzie paragraf 950 i z tą nową nazwą. Teraz juŝ do całości uchwały. W paragrafie 1 jest mowa właściwie o tych wszystkich zmianach. Po pierwsze, zwiększamy planowane dochody i wydatki budŝetu o tę samą kwotę - ponad 30 mln zł., z tym, Ŝe dochody bieŝące zwiększamy o niecałe 8 tysięcy, a dochody majątkowe o ponad 30 mln zł. Natomiast wydatki bieŝące zmniejszamy per saldo o zł., a wydatki majątkowe zwiększamy per saldo o 35,5 mln zł. Zmiany te omówione są w uzasadnieniu Czytałem to juŝ i na przedsesji i omawialiśmy to juŝ wczoraj na posiedzeniu Komisji Finansów, stąd pominę moŝe te drobniejsze rzeczy, a tylko przypomnę te istotniejsze, a mianowicie: w punkcie pierwszym mówimy o ujmowaniu w dochodach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Reginalnego, z którego to pieniędzy spodziewaliśmy się w ubiegłym roku, a wpłynęły dopiero na początku stycznia. Budowa systemu monitoringu ponad 1 mln 700 tys zł. i rozwój kompostowni odpadów ponad 37 tys. zł. Punkt trzeci: decyzja Komisji Europejskiej była podjęta ubiegłym roku o zmniejszeniu tego salda końcowego na finansowanie kanalizacji z 20 do 10%, czyli to jest to saldo końcowe jest finansowane dopiero po odebraniu, po zweryfikowaniu przez Komisję Europejską. To jest jak widzicie Państwo znaczna kwota, bo prawie 28,5 mln zł. Spodziewaliśmy się z końcem grudnia ubiegłego roku, dlatego kwota ta juŝ była w budŝecie ubiegłorocznym. Nie wpłynęła. Teraz otrzymaliśmy telefoniczną informację, Ŝe moŝemy się spodziewać jeszcze nawet w tym tygodniu tych pieniędzy, stąd wprowadzamy do budŝetu, Ŝeby wykonanie w rozchodach było potwierdzone planem. Ujmujemy tę kwotę w dochodach i w rozchodach. W rozchodach dlatego, Ŝe to jest spłata poŝyczki na prefinansowanie tego salda końcowego. PoŜyczka z Narodowego Funduszu. No oprócz tego jak w rozchodach zwiększa się rozchody, to trzeba równieŝ zwiększyć limit zobowiązań. (Paragraf 1 pkt. 5). Bilansujemy to w przychodach właśnie tymi wolnymi środkami, wprowadzamy zaliczkowo wynik zamknięcia ubiegłorocznego budŝetu. W punkcie 4 mówimy o wydatkach dzielnic - 53 tys zł. Tradycyjnie to, co dzielnice nie wydadzą w roku poprzednim, przywracamy w roku następnym zwiększając dochody. Jest temu poświęcony w uchwale osobny punkt, a mianowicie nadajemy nowe brzmienie paragrafowi 6 uchwały budŝetowej, gdzie są wymienione wszystkie dzielnice i kwoty po tej zmianie. Do uzasadnienia macie Państwo załącznik, w którym są zestawione wszystkie środki, jakie są do dyspozycji dzielnic w tym roku. Z tym, Ŝe tu zwracam uwagę tych klika czy kilkanaście dzielnic, które ma przyjętą tą kwotę sponsorowaną, to ta kwota - w sumie 50 tys. - moŝe być wydatkowana dopiero jak pieniądze od sponsora wpłyną. To się wydaje logiczne. MoŜe na drugiej stronie uzasadnienia. Punkt 7. Zwiększamy o 2,5 mln zł. wydatki Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji. Z takich waŝnych zadań tutaj są: a) 130 tys. przygotowanie terenu pod budowę parkingu pomiędzy ulicami Reymonta, Młyńską, Janowicką, b) 295 na prace remontowe, między innymi uzupełnienie środków na remont sanitariatów w centrali Biblioteki przy Szafranka. Następnie moŝe na trzeciej stronie, jeŝeli chodzi o znaczną kwotę. 2 mln zł. Drugi etap modernizacji kąpieliska w dzielnicy Chwałowice. Obejmie to budowę stacji uzdatniania wody i modernizacji zaplecza szatniowo-socjalnego. Z kolei 1,5 mln zł., punkt ósmy, przeznaczamy na remont ulicy Przemysłowej. Punkt 9, który ma równieŝ związek z następną uchwałą, która dotyczy wieloletniej prognozy finansowej, informuje o wprowadzeniu do budŝetu projektu pn. Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w subregionie zachodnim Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej. Obejmuje cały szereg zadań i wprowadzamy to w nadziei, Ŝe wniosek, jaki jest przygotowywany o przyznanie środków z rezerwy celowej budŝetu państwa, Ŝe zostanie pozytywnie dla miasta rozpatrzony i pieniądze będą przyznane. Projekt ten obejmuje szereg zadań, jak opracowanie dokumentacji technicznej To akurat zadanie było jako samoistne w wieloletniej prognozie finansowej. Teraz jest wprowadzane do tego projektu. W bieŝącym roku nakłady 1,5 mln zł. Pieniądze są juŝ w budŝecie. Przebudowa ulicy Podmiejskiej: zwiększamy wydatki tegorocznego budŝetu o blisko 5 mln zł. Dotychczasowe zadanie o nazwie Łącznik Małachowskiego, Błękitna, Tkoczów otrzymuje nazwę Budowa Łącznika ulicy Tkoczów i Małachowskiego ; tzw. Zwał Północny. Do tego zadania w bieŝącym roku dokładamy ponad 6 mln zł. Przebudowa ulicy Niepodległości, tu zmniejsza się nieco zakres. Zadanie było juŝ w planie, takŝe zmniejszamy wydatki o ponad 500 tys zł. Przebudowa ulicy Budowlanych na odcinku od ronda Mazamet do SkrzyŜowania z Obwodnicą Północną. Wartość zadania zadanie jednoroczne wartość 7 mln. 773 tys. zł. Było to dotychczas jako remont, w tej chwili zwiększamy te wydatki na remont, przekształcamy jako wydatki majątkowe i zwiększamy o ponad 4 mln. 200 tys. zł. Ta przebudowa to będzie frezowanie, geosiatka, trzy nowe warstwy, wymiana nawierzchni chodnika, dodatkowo oświetlenia przejść dla pieszych. Jeszcze do tego projektu naleŝą dwa zadania: modernizacja ulicy Raciborskiej: wymiana warstw konstrukcyjnych, nowe chodniki, oświetlenie, kanalizacja deszczowa i zakres tego zadania to Pan Prezydent będzie jeszcze o tym mówił. Do projektu naleŝy równieŝ rozbudowa lotniska w Rybniku Gortatowicach. W tym roku do budŝetu ujmujemy 3 mln zł. na wykupy gruntów, a w roku następnym 800 tys. zł. na wykonanie dokumentacji projektowej. Łącznie ten projekt drogowy zamyka się kwotą 52,5 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie do 50%, czyli ponad 26 mln zł. Zabezpieczamy, jak Państwo słyszeliście, w tym roku i zresztą w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na całość tego projektu. JeŜeli uzyskamy dofinansowanie z rezerwy celowej budŝetu państwa, będą to środki, które wprowadzimy po stronie dochodów do budŝetu. Wracając do uchwały. Tu juŝ właściwie wszystko zostało powiedziane. W punkcie 3 paragraf 1 wprowadzamy te wolne środki, ponad 28 mln zł. Punkt 4 to juŝ mówiłem o tym rozchody, spłata poŝyczek. Spłata tej poŝyczki na prefinansowanie Funduszu Spójności i zwiększenie limitu w punkcie 5. (Limitu z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek). RównieŜ to ma związek ze Rada Miasta Rybnika 5/63

6 spłaceniem tej poŝyczki na prefinansowanie kanalizacji. Paragraf 6: nowa treść dotycząca dzielnic. Dziękuję za uwagę. Proszę o przyjęcie uchwały. Michał Chmieliński Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Szymon Musioł Radny Miasta Rybnika: Przeznaczamy 1,5 miliona na remont ulicy Przemysłowej? Jaki zakres prac będzie się składał na ten remont? Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie 3 milionów na wykupy gruntów pod rozbudowę lotniska w Gotartowicach. Czy to juŝ jest całość przeznaczona na wykup? Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika: Odpowiadając na ostatnie pytanie to jest jakiś szacunek na tym etapie, trudno powiedzieć ile nas to będzie kosztować. Tak zostało to oszacowane, zobaczymy jak to się zakończy. Chciałem, Ŝeby to było jak najmniej. W sumie jest to kwota zł (3 mln na wykupy, na projekt techniczny). Jacek Hawel Naczelnik Wydziału Dróg: Odpowiadając na pytanie dot. kwoty, jaka została przeznaczona na remont ulicy Przemysłowej, w zakres zadania wchodzi przebudowa całej konstrukcji drogi, czyli usunięcie istniejących płyt. Mając na uwadze prace na ul. śorskiej, które w najbliŝszych miesiącach wejdą w główną fazę realizacyjną z pewnością część kierowców, którzy będą przejeŝdŝali ul. śorską, będą korzystali z ul. Wolnej oraz Przemysłowej, aby dojechać do ul. Mikołowskiej, lub w kierunku ul. Gliwickiej, czy teŝ Orzesza. Wydaje się, jak najbardziej uzasadnione, Ŝeby odcinek ul. Przemysłowej, jeszcze przed główną fazą robót na ul. śorskiej wykonać. Zadanie polegać będzie na usunięciu na pewnym odcinku płyt betonowych, wymianie podbudowy, wymianie krawęŝnika, wybudowaniu nowych krawęŝników. Będzie to przebudowa odcinka od skrzyŝowania z ulicą Mikołowską, do skrzyŝowania z ul. Karola Miarki, wyłączając to skrzyŝowanie. Franciszek Kurpanik Radny Miasta Rybnika: W 1 pkt 7 ppkt 1 mamy zwiększenie wydatków o na przygotowanie terenu pod budowę parkingu między ulicami Reymonta, Młyńską i Jankowicką. Bardzo cieszę się z tego powodu, Ŝe tam autentycznie ten parking powstanie, natomiast pytanie ma takie: na ostatniej sesji zwróciłem się na tej sali do Pana Prezydenta z takim wnioskiem, aby równieŝ rozwaŝyć zrobienie parkingu między rondem Chwałowickim, a Biedronką, w pobliŝu sądu. Na portalu rybnik.com.pl mieliśmy okazję przeczytać informację, Ŝe miasto wybuduje tam dwa parkingi, czyli jeden między ulicami Reymonta, Młyńską i Jankowicką oraz drugi, obok Biedronki. Z jednej strony bardzo się cieszę, Ŝe ten mój pomysł związany z tym parkingiem został pozytywnie zaakceptowany. Natomiast Panie Prezydencie, jeŝeli autentycznie tak jest, jak podawał rybnik.com.pl, to myślę, Ŝe byłyby potrzebne środki na zwiększenie inwestycji równieŝ związanych z tym parkingiem. Czy Pan Prezydent przewiduje autentycznie przygotowanie tego terenu pod parking, chociaŝby tymczasowy, aby klienci przyjeŝdŝający do sądu ( i nie tylko) mieli moŝliwość postawienia tam swoich samochodów? Z informacji, którą mieliśmy na rybnik.com.pl podano, Ŝe jest tam moŝliwość pozostawienia na parkingu nawet samochodów. Proszę o potwierdzenie tego, czy autentycznie będzie zrealizowany ten parking, chociaŝby tylko tymczasowo, równieŝ na terenie między rondem Chwałowickim, a Biedronką Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika: Pana przypuszczenia idą we właściwym kierunku. Taka mała uwagą, Ŝeby Pan nie był naraŝony na kryptoreklamę, reklamując tylko jedno medium, które o tym pisało. Wolałbym, Ŝeby Pan się powoływał na informacje, która ja tutaj podaję. Rzeczywiście będzie tak, jak Pan mówi. Za Biedronką, tam przede wszystkim mamy korytarz drogi, która będzie szła od Ronda Chwałowickiego wzdłuŝ dworca kolejowego, aŝ do terenów Rybnickiej Fabryki Maszyn i to jest aktualne, dlatego ten parking będzie zrobiony z materiałów, które będą łatwe do usunięcia. Nie do usunięcia i zniszczenia, ale do wykorzystania z powrotem, czyli będą to betonowe płyty aŝurowe. Tak chcemy budować omawiane parkingi. Parking naprzeciw ZUSu przy ul. Jankowickiej, nie robimy z powodu sądu, ale z powodu tych instytucji, które tam są: Urząd Skarbowy, policja, banki, sami Państwo wiecie, Ŝe potrzeby parkingowe tam są duŝe. Jeden i drugi parking w sumie pomieści 170 miejsc parkingowych, będzie to zrobione jak najszybciej, z takim zastrzeŝeniem, Ŝe jeŝeli znajdziemy inwestora na zakup tego terenu naprzeciw ZUSu, to będziemy chcieli w tym miejscu wybudować parking wielopoziomowy. Na razie te miejsca parkingowe są potrzebne na juŝ i decydujemy się właśnie na budowę parkingów w takiej formule Ŝeby to zrobić z płyt aŝurowych. Gdy będzie parking niepotrzebny, to płyty zabieramy w inne miejsce, tam gdzie będzie potrzeba. Pana propozycja z ostatniej sesji została uwzględniona, wydaje mi się, Ŝe jest bardzo racjonalna i w najbliŝszym czasie na pewno będzie moŝna w tych dwóch miejscach parkować. Zygmunt Gajda Radny Miasta Rybnika: Chciałem zapytać o dalszy remont ul. Niepodległości. Czy jest ukończony dokument techniczno ekonomiczny na remont tego mostu? O ile ten nowy most będzie wyŝszy od tego starego? Rada Miasta Rybnika 6/63

7 Jacek Hawel Naczelnik Wydziału Dróg: Prowadzone są rozmowy z Kompanią Węglową, nie mniej jednak analiza, którą zleciła kopalnia jest w trakcie realizacji. Firma, która podjęła się wykonania analizy w tym zakresie wnosiła o przesunięcie, ze względu na brak moŝliwości weryfikacji w terenie tych potrzebnych informacji. Warunki zimowe nie pozwalają na wykonanie róŝnego rodzaju badań stanu technicznego, stąd teŝ termin ten został przesunięty. Analiza ta na pewno do nas dotrze i w tym temacie będziemy z Kompanią Węglową jak równieŝ z kopalnią rozmawiali w celu sfinansowania kosztów budowy tego obiektu. Odpowiadając na to pytanie dot. parametrów technicznych, czyli jego wysokości, posadowienia nie tak waŝna z punktu widzenia funkcjonowania tego obiektu i terenów przyległych jest wysokość na jakiej ten obiekt będzie posadowiony, a bardziej dno konstrukcji, które będzie pozwalało na spływ wód z części lewej na prawą. Temat ten z Kompanią Węglową był równieŝ poruszany. Projekt jest uzgodniony i zaakceptowany w takiej wersji, jak jest przygotowany do realizacji więc naleŝy uznać, Ŝe te rzędne na której został posadowiony jest zadawalający dla tej Kompanii. Monika Krakowczyk Piotrowska Radna Miasta Rybnika: Czy remont ulicy Przemysłowej będzie przeprowadzany w taki sposób, Ŝe będzie ten odcinek zamknięty w całości, czy będzie się tam odbywał ruch wahadłowy? Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika: Na razie zabezpieczamy środki finansowe, nie jest jeszcze rozstrzygnięty przetarg, nie jest spisana umowa po przetargu, trudno w tej chwili powiedzieć jaki wariant zostanie wybrany. Być moŝe, jeŝeli firma nas przekona, Ŝe warto ten odcinek zamknąć i Ŝe szybciej zostaną wykonane prace, to przyjmiemy taki wariant, ale jak zdąŝą to raczej będzie to ruch wahadłowy. Trudno to w tej chwili powiedzieć. Poinformujemy Państwa wtedy, jeŝeli będzie juŝ podpisana umowa. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 2/ Za - 25 radnych 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. Bogusław Paszenda Skarbnik Miasta Rybnika omówił projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką dot. 1 ust. 1 pkt 3 (zamiast w wierszach 1a i 1b powinno być w wierszach 1b i 1c ). Michał Chmieliński Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 3/ Za - 25 radnych 7. Zmiana uchwały Nr 169/X/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania. Bogusław Paszenda Skarbnik Miasta Rybnika omówił projekt uchwały. Michał Chmieliński Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 4/ Za - 25 radnych 8. Zmiana Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy Razem przyjętego Uchwałą Nr 575/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Andrzej Oświecimski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Rada Miasta Rybnika 7/63

8 Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 5/ Za - 25 radnych 9. Zmiana Programu Aktywności Lokalnej Moja dzielnica moje miejsce przyjętego Uchwałą Nr 715/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 r. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Andrzej Oświecimski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Wojciech Kiljańczyk Radny Miasta Rybnika: Czy istnieje zapotrzebowanie równieŝ w innych dzielnicach, Ŝeby tego typu projekt zorganizować? Czy są takie plany? Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta: Na pewno są takie dane, natomiast w dzielnicy Boguszowice Osiedle ta diagnoza była najbardziej przeraŝająca, stąd była decyzja, aby w pierwszej kolejności w tej dzielnicy rozpocząć pracę z tymi rodzinami. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 6/ Za - 25 radnych 10. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Andrzej Oświecimski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 7/ Za - 25 radnych 11. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróŝnień. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Anna Gruszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika: Mam pytanie dot. samego regulaminu: w 1 pkt 1 mówi się o tym, Ŝe aby otrzymać stypendium zawodnik musi być mieszkańcem Rybnika. Skoro ten wniosek ma być do przyszłego roku składany za osiągnięcia w roku poprzednim do 31 stycznia, co się stanie, jeŝeli w tym czasie mieszkaniec ten wyprowadzi się z Rybnika? Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta: Myślę, Ŝe był mieszkańcem w roku, w którym osiągnął wynik i będzie obowiązywał meldunek z roku, w którym ten wynik osiągnął, poniewaŝ stypendium jest za osiągnięty wynik w danym roku. Tak to będzie. Leszek Kuśka Radny Miasta Rybnika: Czy w tym regulaminie uwzględniono sytuację materialną tych zawodników? Czasami młody zawodnik ma takie predyspozycje, Ŝe juŝ osiąga bardzo wysokie wyniki sportowe, gdzieś tam uczestniczy w tym w Mistrzostwach Polski, ale później z róŝnych przyczyn (np. ze środków materialnych) brak środków na dalsze szkolenia, awanse i dalsze uczestnictwo w kolejnych rozgrywkach. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta: Stypendium, tak jak Państwo macie w 4 ppkt 5 moŝe być przyznane, ale wcale nie musi. W jednym roku stypendia mogą być przyznane, w następnym roku one w ogóle nie mogą być przyznane. To wszystko zaleŝy od moŝliwości finansowych, od budŝetu miasta, od tego czy kwota zostanie zabezpieczona. Stypendium nie jest tutaj wyznacznikiem i nie słuŝy przede wszystkim, aby Rada Miasta Rybnika 8/63

9 w 100% finansować tego zawodnika. Zawodnik jest zrzeszony w klubie. JeŜeli ma on moŝliwości, w zaleŝności od tego gdzie startuje, do czego się przygotowuje, to potem jest moŝliwość ubiegania się o stypendia innego rzędu, z innych instytucji. Natomiast to stypendium, ono moŝe być, ale nie musi być przyznane. Tego nie moŝna traktować, Ŝe w zaleŝności od tego, jak będzie trudna sytuacja, czy to zawodnika, a przede wszystkim klubu, bo Pan tutaj powiedział, Ŝe to będzie jakimś tam zastępstwem dofinansowania i Ŝe w perspektywie będzie moŝna liczyć na te środki. To wszystko zaleŝy od tego na ile pozwoli budŝet. JeŜeli ten budŝet będzie wystarczający, to będzie uwzględniony tak, jak jest w tej propozycji uchwały do tej maksymalnej wysokości. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 8/ Za - 25 radnych 12.Nadanie imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku przy ul. Reymonta 69. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Anna Gruszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 9/ Za - 24 radnych 13. WyraŜenie zgody na zawieranie porozumień z innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innych kościołów i związków wyznaniowych. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Anna Gruszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Franciszek Kurpanik Radny Miasta Rybnika: W związku z tym, Ŝe w tym przypadku chodzi o jedną osobę, która będzie objęta tym programem, jaki będzie faktyczny koszt, który będzie obciąŝać budŝet miasta? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Teoretycznie jest to jedna osoba na dzień dzisiejszy, ale juŝ mamy sygnały, gdzie z innych wyznań dzieci uczęszczają na zajęcia do Wodzisławia. Tamte dzieci uczęszczają do nas. Na razie odbywało się to bez kosztowo, dlatego, Ŝe liczba dzieci, którymi wymienialiśmy się była identyczna. Mieliśmy juŝ takie przypadki, ale udawało nam się to rozwiązać bez kosztowo. W tym wypadku my nie realizujemy jakieś nauki religii, którą byłby zainteresowany Sosnowiec i tamto dziecko chciałoby uczęszczać, bo tak do tej pory mogliśmy to w taki sposób realizować. Nauka lekcji religii zgodnie z ramowym planem nauczania tj. 2 godziny w tygodniu. Najczęściej miasta stosują taką zasadę, Ŝe w zaleŝności od stopnia awansu zawodowego nauczyciela, teoretycznie liczy się koszty osobowe i są one dzielone przez grupę dzieci uczestniczących na te zajęcia. Powiedzmy, Ŝe w Sosnowcu ta grupa jest 8 osobowa, my partycypujemy w 1/8 kosztów ponoszonych, a pozostała grupa to są dzieci ze Sosnowca, które uczestniczą w zajęciach. Tylko i wyłącznie kalkulujemy, dlatego jest na tej podstawie umowa, która jest zawsze dołączana, czasami jest ta umowa aneksowana, dlatego, Ŝe w czasie moŝe się zdarzyć, Ŝe dziecko odejdzie lub dojdzie, i wtedy są te koszty przeliczane na nowo, ale liczy się to dwie godziny razy stawka od nauczyciela, no i partycypacja w zaleŝności od tego jak liczna jest ta grupa. Franciszek Kurpanik Radny Miasta Rybnika: W związku z tym, Ŝe w grę wchodzi Sosnowiec, czyli odległość jest dość daleka, czy wchodzą w to koszty dojazdu, przejazdu, przewozu itd.? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Nie. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 10/ Za - 24 radnych Rada Miasta Rybnika 9/63

10 14.Zamiar likwidacji w 2011 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Anna Gruszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 11/ Za - 24 radnych 15. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagaŝu lub zwierząt oraz wysokość opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Henryk Ryszka Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Anna Gruszka Radna Miasta Rybnika: Chciałam doprecyzować pojęcie rodzina wielodzietna, poniewaŝ za rodzinę wielodzietną uwaŝa się rodzinę, w której jest trzy i więcej dzieci. Czy nie ma sprzeczności z aktami prawnymi wyŝszego rzędu, a naszą uchwałą w której określono rodziną wielodzietną cztery więcej dzieci? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: JuŜ radni na Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego zwracali na ten zapis i brak doprecyzowania uwagę. Z radcami prawnymi sprawdziliśmy pojęcie rodziny wielodzietnie i faktycznie, to co Pani mówi, rodzina wielodzietna tylko w rozporządzeniach dot. pomocy społecznej występuje i jest zdefiniowana jako trzy i więcej, ale teoretycznie w Ŝadnych przepisach prawnych nie ma mowy, Ŝeby były przepisy wyŝszego rzędu, które jak gdyby mówią o tym, Ŝe dopiero traktuje się rodzinę wielodzietną od trzech i więcej, a nie moŝna traktować inaczej. Prawnicy stoją na stanowisku, Ŝe rodzina wielodzietna, to jest pojęcie szersze, a my doprecyzowujmy i mówimy, Ŝe nas interesuje rodzina od czterech i więcej. Nie ma przepisu prawnego, który mówi o tym, Ŝe tylko rodziny wielodzietne, to co rodziny od trzech i więcej. Uwaga to została wniesiona na Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego, radny PO równieŝ w tym wypadku sugerował się tym pojęciem rodzina wielodzietna i tym, ze przepisy mówią o tej trójce i więcej dzieci, Ŝe moŝe pojęcie wielodzietna mogłoby zniknąć i tylko zastąpić pojęciem np. rodzina z czwórką i więcej dzieci. Radcy mówią o tym, Ŝe nie ma Ŝadnej sprzeczności z prawem, Ŝe rodzina wielodzietna mówi o tym, Ŝe jest większa liczba dzieci, nie ma pojęcia, Ŝe definicja wielodzietność to jest troje lub więcej. Szymon Musioł Radny Miasta Rybnika: Mam pytanie do 1 pkt 3 chodzi o honorowych dawców krwi. Będziemy honorować tą ulga tylko tych, którzy aktywnie uczestniczą w tych stowarzyszeniach, czyli właściwie to się wiąŝe z tym, Ŝe tych, którzy mają opłacone składki? Jak to rozumieć? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Ulga została wprowadzona faktycznie w historycznych czasach, na podstawie wniosku tych stowarzyszeń. Stowarzyszenia stoją na stanowisku, Ŝe honorowy dawca krwi, który uzyska tą odznakę zasłuŝony honorowy dawca krwi, on dalej moŝe oddawać krew, Ŝe nie chcieliby to co wywalczyli, Ŝeby to było stosowane na takiej zasadzie, Ŝe teraz jak gdyby ten limit krwi oddałeś i teoretycznie teraz moŝesz do końca Ŝycia korzystać z przejazdów bezpłatnych. To jest zdanie ludzi, którzy są związani ze środowiskiem honorowych dawców krwi, Ŝe aktywne działanie, wtedy kiedy jest choroba, wiek, kiedy nie mogą, to jest równieŝ działanie na rzecz propagowania idei bycia honorowym dawcą krwi. Argumenty, które przedstawiają sami honorowi dawcy krwi, którzy mówią o tym, Ŝe Państwo jako społeczeństwo jak gdyby dajecie im coś za coś. Czyli jest ta motywacja ludzi do tego, Ŝe jeŝeli zdrowie pozwala oddawali krew, jeŝeli zdrowie nie pozwala, to przynajmniej, Ŝeby działali na rzecz szerzenia tej idei oddawania krwi, która ratuje Ŝycie. W tym wypadku myślę, Ŝe radni równieŝ uwaŝają, Ŝe bezpłatny przejazd, to jest jak gdyby forma podziękowania za działanie na rzecz propagowania tej idei oddawania krwi. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika: Czytam w 2, Ŝe uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a sytuacja nastąpiła w ubiegłym tygodniu, gdzie honorowy krwiodawca jadąc autobusem miał okazać aktualnie oddaną krew, nie miał takiego zaświadczenia przy sobie i został spisany przez kontrolerów. Z tego co mówił, to miał kartę, z tym, Ŝe okazał tą kartę no i został spisany do wyjaśnienia. Rada Miasta Rybnika 10/63

11 Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Nie wiem, czy to nie była ta sytuacja, o której mówił Pan Dyrektor Berger, Ŝe podczas kontroli okazało się, Ŝe osoba nie ma tej karty, którą powinna mieć, Ŝe podejrzewa, Ŝe ta karta jest podrobiona, ale nie wiem, czy mówimy o tej samej osobie. Karta ta została zatrzymana w celu wyjaśnienia i automatycznie informacja poszła do stowarzyszeń, czy taka osoba figuruje w rejestrze, czy ma ta kartę. MoŜe zdąŝyć się równieŝ sytuacja taka o której ja mówię. Myślę, Ŝe mandatu ta osoba nie dostała, tylko została poproszona o wyjaśnienie sprawy.karta na bezpłatne przejazdy była wydawana na rok. Teraz nie będziemy Ŝądać zaświadczenia o wydawaniu krwi, tylko ZTZ będzie interesowało zaświadczenie, które wydają nam stowarzyszenia. Czyli nikt z pracowników ZTZu nie będzie oceniał aktywności tego człowieka, tylko w tym wypadku to te stowarzyszenia jak gdyby wydają te zaświadczenia, bo one wiedzą o chorobie, o wieku, o niemoŝliwości oddawania krwi. Jako ZTZ nie będziemy sprawdzać ile krwi kto oddał. Krystyna Stokłosa Radna Miasta Rybnika: Zastanawiam się nad kwotą ulgi w wysokości 90%. Jest to znaczna ulga. Rodzin, które posiadają dzieci czworo i więcej w mieście jest 457. Natomiast rodzin, które mają troje dzieci jest Czyli w sumie jest tutaj kwestia 2200 rodzin, które byłyby objęte tą ulgą. Czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy ulgę ustawili np. na poziomie 50% i objęli tą ulgą równieŝ rodziny, które mają trójkę dzieci. Czy zrobiliśmy jakiś rachunek, ile to będzie miasto kosztować? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Z zainteresowaniem słucham tych danych, które Pani ma dot. rodzin, które posiadają troje, czworo, pięcioro i więcej dzieci. Jest to dosyć duŝy problem, jeŝeli chodzi o sprawdzenie liczebności rodzin, bo nie prowadzi się takiej ewidencji. Podawałam liczby, które ściągnęliśmy od OPSu, bo to jest ośrodek, który część objętych tych rodzin posiada. Jak równieŝ Urząd Skarbowy, który w rozliczeniach podatkowych widzi dzieci z bogatszych rodzin, które mają z czego odliczyć dochód, czyli nie są podopiecznymi OPSu. Teoretycznie czworo rodzeństwa w jednej rodzinie tj. 400, jeŝeli mówimy cztery i więcej, to mamy jeszcze z pięciorgiem dzieci, tj. 86, z sześciorgiem tj. 64 i powyŝej siódemki tj. 11. Czyli gdyby to przeliczyć na liczbę osób, bo taki rachunek robiliśmy tj Gdyby dołoŝyć jeszcze trójkę rodzeństwa, tych dzieci było w granicach 6219 to mielibyśmy ok biletów ulgowych, o których Pani mówi. Zastanawiając się nad rachunkiem ekonomicznym, robiliśmy model matematyczny wyliczenia, o ile miasto będzie musiało dopłacić, tylko i wyłącznie zakładając, Ŝe bilety nam zakupią te osoby, które jeŝdŝą komunikacją za 4,10 zł, które do tej pory płacą 40 zł. Teoretycznie, jeŝeli ktoś nie jeździ komunikacją to nie jest mu bilet potrzebny. Gdyby przyjąć załoŝenia, Ŝe te wszystkie osoby jeŝdŝą komunikacją, to strata dla miasta tj. w granicach ponad zł. Krystyna Stokłosa Radna Miasta Rybnika: To moŝe jednak zastanowić się nad wysokością tej ulgi. Czy ona musi wynosić 90%? Czy Państwo uwaŝacie, Ŝe gdyby to była ulga w wysokości 50% to byłaby mało zachęcająca? Po roku moŝe się zorientujemy ile faktycznie rodzin z tych ulgowych biletów korzystało. Jeśli okaŝe się, Ŝe tj. niewielka liczba, to czy po takim rocznym doświadczeniu powrócić do tej uchwały i wtedy zwiększyć kwotę ulgi, która jest uchwalana w tej chwili. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Zastanawialiśmy się i dlatego przyjęliśmy taki naprawdę model matematyczny, w tym wypadku wydaje mi się najbardziej optymalny, dlatego, Ŝe zawęŝyliśmy ta grupę rodzin wielodzietnych, Ŝeby sprawdzić ile faktycznie tych od 4 wzwyŝ rodzin funkcjonuje. Braliśmy pod uwagę koszty utrzymania rodziny z czwórką dzieci uczących się, Ŝe faktycznie ta pomoc rzędu 20 zł ulgi na bilecie, 20 zł ulgi dla tej rodziny na bilecie, tj. i tak duŝo, teraz przeliczam na to bilet miesięczny. Wybraliśmy ten model najbardziej optymalny, równieŝ wzorując się na uchwałę, które inne miasta podejmowały. JeŜeli bilet ma być rodzinny, ma być zachęcający i faktycznie ma być to ulga, to ta ulga ma być odczuwalna dla kieszeni danego rodzica. Tak jak Pani mówi, po pierwszym półroczu jesteśmy w stanie, jeŝeli Pan Prezydent zechce, Ŝebym takie dane przygotowała, sprawdzić ile tych biletów rodzinnych wydaliśmy. Bilety na naszej e-karcie na pewno mogły być wzorem do pozyskiwania dodatkowych osób zainteresowanych pomocą rodzinie, czy to jak Pan Prezydent mówił o wejściu do kina, na basen, moŝe podmioty zewnętrzne mając juŝ zidentyfikowanego człowieka, który ma tą naszą kartę plastikową i jest ta definicja - bilet rodzinny, czyli ktoś sprawdził, Ŝe faktycznie jest to rodzina wielodzietna więc moŝe później rozszerzymy ten katalog pomocy. Koszt, który będzie obciąŝał ZTZ, faktycznie nie jest małym kosztem. Cały czas liczymy, Ŝe ma to być faktycznie pomoc więc ma to być faktycznie forma pomocy, a nie namiastki pomocy, dlatego była decyzja, Ŝeby zaproponować Państwu podjęcie uchwały, Ŝe te bilety mają być odpłatne. Forma odpłatne uczy, Ŝe za pewne rzeczy, który się otrzymuje człowiek płaci, ale Ŝeby były odczuwalne dla kieszeni rodzica, Ŝe faktycznie jest to ulga. Wojciech Kiljańczyk Radny Miasta Rybnika: Czy istnieją plany wprowadzenia ulg równieŝ w innych obszarach funkcjonowania w ramach struktury miejskiej np. tańszy bilet na basen dla rodziny wielodzietnej? Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika: Tego typu ulg jest juŝ sporo. One są zapisane w cenniku, który obowiązuje w MOSiR przy grupowym wejściu dzieci na basen itd. Tego naprawdę jest sporo i zdajecie sobie Rada Miasta Rybnika 11/63

12 z tego sprawę, Ŝe my teraz wprowadzamy coś nowego. Poproszę Panią Kryszczyszyn, gdyby jeszcze raz wyspecyfikować, kto korzysta z ulgi, przy przejazdach naszymi środkami lokomocji, tj. np. osoba z dzieckiem w wózku płaci tylko za jeden bilet. Takich przykładów jest mnóstwo, więc trzeba mieć trochę opamiętania w tych ulgach, poniewaŝ budŝet miasta ma to do siebie, Ŝe musi mieć stronę dochodową i wydatkową w miarę zrównowaŝoną. Nie moŝemy być tylko od tego, Ŝeby rozdawać te pieniądze, tylko trzeba to robić w sposób racjonalny. Zaproponowaliśmy idealne rozwiązanie właśnie racjonalne, uwzględniając rodziny, które mają czworo dzieci i więcej. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Mówiłam Państwu na początku, Ŝe wprowadziliśmy bardzo duŝo ulg w naszym regulaminie. Szymon Musioł Radny Miasta Rybnika: Wracając do honorowych dawców krwi. Obawiam się czy stowarzyszenia w ten sposób nie będą wymuszały opłacenia składek na swoje cele, Ŝe na tej zasadzie wystawiam zaświadczenie. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Ulga została wprowadzona dlatego, Ŝe te stowarzyszenia ambitnie zabiegały, wydeptywały drogę do radnych przedstawiając ten pozytyw. Jakby patrząc z drugiej strony one wywalczyły dla honorowych dawców krwi tą ulgę. Nie tylko walczyły po to, aby te osoby jeździły bezpłatnie, ale walczyły po to, Ŝe dla nich idea bycia honorowym dawcą krwi ma bardzo wielkie znaczenie. Nie chodzi o to, Ŝeby zmuszać kogoś do płacenia. W PCK działają honorowi dawcy krwi, gdzie są symboliczne opłaty lub są zwolnione osoby z opłat całkowicie za naleŝenie do tych organizacji. Szymon Musioł Radny Miasta Rybnika: Chodzi mi o ten okres sześciu miesięcy, dlaczego nie rok? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Organizacje, stowarzyszenia podkreślały bardzo tą wagę tego półrocznego oceniania osób, które są honorowymi dawcami krwi. Dlatego mówią, Ŝe ten czasookres, kiedy ta osoba dłuŝej nie oddaje krwi wtedy jest trudniej ją zmotywować. Ludzie, którzy pisali pisma do Pana Prezydenta, podkreślali, Ŝe ten półroczny okres jest najbardziej motywujący dla tych ludzi, Ŝeby zacząć działać. Myślę, Ŝe tutaj nie chodzi o składki. Monika Krakowczyk Piotrowska Radna Miasta Rybnika: Czy kryterium 4 dzieci i więcej to jest jedyne socjalne kryterium, czy będziemy równieŝ przy przyznawaniu tych kart brać pod uwagę zarobki tych osób. Zdarza się, Ŝe rodziny bardzo bogate mają czwórkę i więcej dzieci znam parę takich rodzin i uwaŝam, Ŝe byłoby to nie na miejscu dawanie im akurat takiej ulgi. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Karty te będzie wydawać ZTZ. Nie moŝemy badać dochodu i nie mamy podstaw do badania dochodu, jest ochrona danych osobowych do tego, Ŝeby nam rodziny przedstawiały zeznania podatkowe, bo na tej podstawie moglibyśmy ocenić teoretycznie dochód na rodzinę. Gdybyśmy szczegółowo zaczęli tworzyć tą strukturę, to na pewno zdarzyłyby się głosy, Ŝe ktoś pracuje na lewo, nie ma dochodu i teŝ ma o wiele więcej niŝ osoba, która pracuje uczciwie i wykazuje ten swój dochód. Myślę, Ŝe to ma być ulga prorodzinna i ma być zachętą do tego, aby ludzie szczególnie Ci bogaci mieli jak najwięcej dzieci, bo dają nadzieję na to, Ŝe dają sobie radę z wykształceniem tych dzieci, a ze względów formalnych ZTZ nie ma moŝliwości sprawdzania dochodu. Piotr Kuczera Radny Miasta Rybnika: Dobrze by było, gdyby po pół roku czy roku pojawiła się weryfikacja tych wszystkich danych, Ŝeby zweryfikować czy ten system funkcjonuje i będziemy mieć jasny obraz tego wszystkiego. Henryk Ryszka Radny Miasta Rybnika: JeŜeli chodzi o honorowych krwiodawców, to mamy dwa stowarzyszenia. Jedno stowarzyszenie napisało pismo, jak oni to widzą, jeŝeli chodzi o zwolnienia w przejazdach komunikacją miejską. Honorowym dawcą krwi moŝe zostać osoba do 65 roku, a później znowu wchodzi w ten układ, poniewaŝ ma 50% zwolnienia w komunikacji miejskiej. Jan Mura Wiceprzewodniczący Rady Miasta: Zgadzam się z Panem Radnym Szymonem, mam pewne wątpliwości co do stowarzyszenie, czy będzie ono odpowiednio tymi zaświadczeniami kierować. Piotr Kuczera Radny Miasta Rybnika: Zastanówmy się kto ma czwórkę dzieci, bo zdaje się, Ŝe dyskusja idzie w tym kierunku. Rada Miasta Rybnika 12/63

13 Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 12/ Za - 25 radnych 16. Zmiany cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Henryk Ryszka Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Leszek Kuśka- Radny Miasta Rybnika: SłuŜymy o wielu ulgach dot. komunikacji oraz o tym, Ŝe przedstawiamy nową kalkulację cenową. Mam pytanie dot. kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Czy zaplanowane podwyŝki mają przełoŝenie na to, Ŝe będą świadczone dobre usługi komunikacyjne i nie przynoszą strat związanych z przedsiębiorstwem komunikacyjnym? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Myślę, Ŝe Państwo widzieliście, Ŝe z jednej strony dajecie następną ulgę jako radni, czyli ten bilet rodzinny, który po tej stronie wydatkowej powoduje wzrost wydatków, jeŝeli chodzi o budŝet ZTZ, a z drugiej strony jest ta rekompensata związana z tym, Ŝe podwyŝka cen biletów musi w jakiś sposób wpłynąć na to, Ŝe ten budŝet, który został uchwalony przez Państwa, czyli budŝet czy plan finansowy ZTZ, Ŝeby był i mógł być zrealizowany. Kalkulacje, które Państwu przedstawiałam, były poparte tą matematyką, Ŝeby budŝet, który jest przewidziany na rok 2011, Ŝeby zamknąć się w tych wydatkach, które jednocześnie po stronie przychodowej jak i wydatkowej będą zrównowaŝone. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika: Bilet okresowy 28 dniowy dla dzieci w rodzinach wielodzietnych odnosi się do uchwały poprzedniej. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Tam wprowadzaliśmy, bo nie było pojęcia biletu rodzinnego, a tu wyznaczaliśmy cenę. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika: W tej uchwale nie ma odnośnika do wcześniejszej uchwały. Czy nie byłoby zasadne dopisać dla rodzin z czwórką i więcej dzieci? JeŜeli ktoś będzie czytał tą uchwałę, nie mając wcześniejszej uchwały, no to nic z tego nie będzie wiedział. To co powiedziałem wcześniej, a Pani potwierdziła, iŝ rodziny wielodzietne tj. 3 i więcej. Czy nie byłoby zasadne dopisać tych parę słów? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Jest ona integralną częścią w tym wypadku regulaminu, tj. ze względu na publikację, poniewaŝ jedne muszą być ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, ta uchwała wchodzi w Ŝycie po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, tj. 14 dni, a ta zaraz moŝe wejść. W tym wypadku daty są bardzo waŝne więc dlatego są odrębnie. JeŜeli chodzi o bilet 28 dniowy tj. bilet imienny. W tym wypadku ZTZ stał na stanowisku, Ŝe pojęcie rodziny wielodzietnej, które znajduje się w regulaminie, ta osoba musi złoŝyć wniosek. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika: Mam pytanie dot. biletu gimnazjalnego dla dzieci, młodzieŝy i uczniów klas sportowych. Czy mogą korzystać z tego biletu dojeŝdŝając np. na treningi? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Na takiej bazie sportowej, do której muszą dojechać komunikacją miejską. Mamy klasy sportowe, gdzie koło szkoły nie ma obiektów sportowych i te dzieci korzystają np. z budynku MOSIRu, wtedy kursują komunikacją miejską. To jest sprawa załatwiona pomiędzy dyrektorami. Ten bilet był cały czas, tylko zmienił swoją cenę. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika: Czy w tej sytuacji uczniowie szkół podstawowych, którzy idą do szkoły równieŝ są objęci tym samym biletem? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Tak. Teoretycznie bilet gimnazjalny pochodzi z prawa oświatowego, gdzie powstały gimbusy, które dojeŝdŝają do szkół, przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych. Pojęcie gimbus bilet gimnazjalny jest poprzez per analogię. Nie pisze się bilet dla przedszkolaka. Dlatego to jest bilet gimnazjalny, Ŝeby kojarzył się z gimbusem. Rada Miasta Rybnika 13/63

14 Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 13/ Za - 25 radnych Andrzej Wojaczek- Przewodniczący Rady Miasta zarządził 40 minut przerwy. 17. Zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały wraz z autopoprawką, która polegała na dopisaniu do opiniodawców Komisji Finansów. Zygmunt Gajda Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Michał Chmieliński Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, Ŝe projekt uchwały został równieŝ pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 14/ Za - 25 radnych 18. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów. Michał Śmigielski Zastępca Prezydenta Miasta omówił projekt uchwały. Poinformował równieŝ, Ŝe plany te obejmują południowo zachodnią cześć miasta (od ul. Wodzisławskiej do ul. Rudzkiej) oraz Ŝe głosowane będą uwagi nieuwzględnione lub w części uwzględnione. Jolanta Holeksy oraz Bartosz Maluga przedstawiciele firmy MALUGA z Wrocławia uściślili jakich terenów dotyczą zmiany w projekcie uchwały. Scharakteryzowali treść wniosków i uzasadnienie ich nie uwzględnienia oraz przedstawili przed kaŝdym głosowaniem prezentację multimedialną wszystkich nieruchomości, których uwagi dotyczyły. Zygmunt Gajda Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej poinformował, Ŝe Komisja przyjęła uwagi uwzględnione oraz zaakceptowała uwagi w części nieuwzględnione. UWAGI WNIESIONE PODCZAS PIERWSZEGO WYŁOśENIA: Uwaga 1 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 15/ Uwaga 2 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 16/ Uwaga 3 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 17/ Uwaga 4 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 18/ Rada Miasta Rybnika 14/63

15 Uwaga 5 (stanowiąca Uwagę 10 wg załącznika nr 21 do niniejszej uchwały) Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 19/ W związku z uwagami radnych dot. rozbieŝności w punktacji omawianych uwag przez pracownię, przystąpiono do zmiany materiałów stanowiących załącznik nr 21 do niniejszej uchwały. PowyŜsza rozbieŝność wynikała z faktu, iŝ pracownia posiadała materiały w których były przedstawione tylko uwagi nieuwzględnione lub w części uwzględnione. Uwaga 12 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 20/ Uwaga 13 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 21/ Uwaga 14 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 22/ Uwaga 15 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 23/ Uwaga 16 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 24/ Uwaga 17 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 25/ Uwaga 20 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 26/ Uwaga 23 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 27/ Rada Miasta Rybnika 15/63

16 Uwaga 25 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 28/ Uwaga 27 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 29/ Uwaga 32 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 30/ Uwaga 33 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 31/ Uwaga 34 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 32/ Uwaga 35 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 33/ Uwaga 36 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 34/ Uwaga 37 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 35/ Uwaga 38 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 36/ Uwaga 39 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 37/ Rada Miasta Rybnika 16/63

17 Uwaga 44 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 38/ Uwaga 47 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 39/ Uwaga 48 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 40/ Uwaga 49 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 41/ Uwaga 53 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 42/ Uwaga 54 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 43/ Uwaga 55 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 44/ Uwaga 56 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 45/ Uwaga 57 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 46/ Uwaga 58 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 47/ Rada Miasta Rybnika 17/63

18 Uwaga 59 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 48/ Uwaga 61 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 49/ Uwaga 63 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 50/ Uwaga 66 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 51/ Uwaga 67 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 52/ Uwaga 68 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 53/ Uwaga 69 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 54/ Uwaga 70 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 55/ Uwaga 71 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 56/ Uwaga 72 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 57/ Rada Miasta Rybnika 18/63

19 Uwaga 73 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 58/ Uwaga 74 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 59/ Uwaga 75 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 60/ Uwaga 77 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 61/ Uwaga 78 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 62/ Uwaga 87 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 63/ Uwaga 88 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 64/ Uwaga 90 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 65/ Uwaga 101 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 66/ Uwaga 102 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 67/ Rada Miasta Rybnika 19/63

20 Uwaga 103 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 68/ Uwaga 104 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 69/ Uwaga 105 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 70/ Uwaga 106 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 71/ Uwaga 107 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 72/ Uwaga 110 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 73/ Uwaga 111 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 74/ Uwaga 112 Przystąpiono do głosowania za częściowym nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 75/ Uwaga 113 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 76/ Uwaga 115 Przystąpiono do głosowania za nieuwzględnieniem uwagi: /Głosowanie 77/ Rada Miasta Rybnika 20/63

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Protokół nr 11-10/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 007 Posiedzenie rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 12

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku

Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku Druk nr 110 projekt Uchwała Nr X/.../2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budŝecie Miasta Leszna na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Piły z dnia... w sprawie procedury uchwalania budŝetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. U C H W A Ł A NR XXVII/179/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 2031 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Ad 2 Ustalenie porządku obrad

Ad 2 Ustalenie porządku obrad Ad 2 Ustalenie porządku obrad W związku z rozpatrzeniem przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Bielsk Podlaski skargi Pana Andrzeja Prochoruka z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dot. zalania działki oraz przedłoŝeniem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 120/XXII /2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA 30 października 2008 R. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR 120/XXII /2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA 30 października 2008 R. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR 120/XXII /2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY Z DNIA 30 października 2008 R. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/VIII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 45/VIII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 45/VIII/11 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 754 RADY MIASTA KONINA z dnia 27 p a ź d z i e r n i k a 2010 roku

UCHWAŁA Nr 754 RADY MIASTA KONINA z dnia 27 p a ź d z i e r n i k a 2010 roku UCHWAŁA Nr 754 RADY MIASTA KONINA z dnia 27 p a ź d z i e r n i k a 2010 roku w sprawie zmian w budŝecie miasta Konina na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. - 11 radnych, - 10 radnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok.

Protokół z posiedzenia komisji. Finansowo-Budżetowej. z 14 marca 2016 r. 2. Sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości w 2015 rok. Protokół z posiedzenia komisji Finansowo-Budżetowej z 14 marca 2016 r. ========================================================================= Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł.

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł. Protokół Nr 82/09 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.12.2009r. o godz.9.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz.

Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz. Protokół Nr 35/08 z wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta i Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 15-07-2008 r. o godz. 15 30 W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji Gospodarki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku DRUK NR 129 - projekt - Uchwała Nr XIII/.../2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zmian w budŝecie Miasta Leszna na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/218/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2007 roku

Uchwała Nr XIV/218/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2007 roku Uchwała Nr XIV/218/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/275/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 2 lutego 2010 roku

Uchwała Nr XXXV/275/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 2 lutego 2010 roku Uchwała Nr XXXV/275/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków na rok 2010. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 15 30 do 16 20 w sali 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Obecni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 40 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr 40 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr 40 RADY MIASTA KONINA z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budŝecie miasta Konina na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/1033/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku

Uchwała Nr XXXIV/1033/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku Uchwała Nr XXXIV/1033/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

2. PROGNOZA DOCHODÓW BUD

2. PROGNOZA DOCHODÓW BUD 1. WSTĘP PrzedłoŜona analiza materiałów planistycznych do projektu budŝetu miasta Opola na 2012 rok sporządzona została zgodnie z uchwałą Nr LXIX/710/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY W HARASIUKACH z dnia 11 marca 2005r.

RADY GMINY W HARASIUKACH z dnia 11 marca 2005r. UCHWAŁA Nr XXIV/137/05 RADY GMINY W HARASIUKACH z dnia 11 marca 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2011r.

Uchwała Nr /2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2011r. Uchwała Nr /2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2011r. Projekt Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Ad. 1 Otwarcie. XXXII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r.

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r. Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 stycznia 2014r. Ad.pkt.1 Otwarcie obrad. Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi:

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi: w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok Uchwała Nr Druk Nr 10/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r.

Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r. Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r. Rozpoczęcie: godz. 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00

Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 UCHWAŁA RADY MIASTA SULEJÓWEK Nr 258/XLI/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budŝecie Miasta Sulejówek na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r.

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. Stan Radnych 20 Obecnych - 16 radnych. Nieobecni radni: Andrzej Jaszczur,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz

Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 11191 UCHWAŁA Nr X/75/11 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin określa: rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, warunki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2011r. w godzinach

Protokół nr XV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2011r. w godzinach Protokół nr XV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2011r. w godzinach 13 00-15 10 W sesji uczestniczyło 14 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr

Bardziej szczegółowo