Protokół nr 7 z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 7 z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r."

Transkrypt

1 Rybnik, dnia 28 lutego 2011 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO RYBNIK PN-EN ISO 9001:2009 Or-0052/00002/11 (2011/030222) Protokół nr 7 z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 4. Informacja na temat spółek z udziałem Miasta Rybnika za 2010 rok. 5. Zmiany w uchwale budŝetowej Miasta Rybnika na 2011 rok. 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. 7. Zmiana uchwały Nr 169/X/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania. 8. Zmiana Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy Razem przyjętego Uchwałą Nr 575/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r. 9. Zmiana Programu Aktywności Lokalnej Moja dzielnica moje miejsce przyjętego Uchwałą Nr 715/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 r. 10. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 11. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróŝnień. 12. Nadanie imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku przy ul. Reymonta WyraŜenie zgody na zawieranie porozumień z innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innych kościołów i związków wyznaniowych. 14. Zamiar likwidacji w 2011 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. 15. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagaŝu lub zwierząt oraz wysokość opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. 16. Zmiany cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. 17. Zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. 18. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów. 19. Nabycie, zbycie oraz wydzierŝawienie nieruchomości. 20. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 21. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika. 22. Rozpatrzenie skarg i wniosków. 23. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 24. Zakończenie sesji. 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Andrzej Wojaczek Przewodniczący Rady Miasta o godzinie 16:00 otwarł obrady sesji Rady Miasta, powitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe obecnych jest 24 radnych w związku z czym obrady będą prawomocne. Rada Miasta Rybnika 1/63

2 Jan Mura Wiceprzewodniczący Rady Miasta zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wycofanie punktu 20, poniewaŝ niepodjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę jest równoznaczne z wejściem w Ŝycie po upływie 70 dni od dnia złoŝenia wniosku o zatwierdzenie taryfy. O godz. 16:05 przybył Radny Dariusz Laska. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika zapytał dlaczego uchwała jest wycofywana? Krystyna Stokłosa Radna Miasta Rybnika: Jestem zaskoczona, Ŝe Pan Wiceprzewodniczący wycofuje tę uchwałę, poniewaŝ autorem uchwały jest Prezydent Miasta Rybnika. UwaŜam, Ŝe w tej sytuacji, jeŝeli nastąpiła decyzja o wycofaniu tej uchwały chciałabym usłyszeć to z ust Pana Prezydenta z krótkim uzasadnieniem. Wojciech Kiljańczyk Radny Miasta Rybnika: Myślę, Ŝe jako radni powinniśmy nieco podebatować na temat tej uchwały, dlatego Ŝe jest to waŝna uchwała z punktu widzenia naszych mieszkańców. W związku z tym, my jako radni powinniśmy wyrazić zdanie w tej kwestii, Ŝebyśmy zostali ocenieni równieŝ za to, w jaki sposób podchodzimy do przedmiotowej sprawy. Jan Mura Wiceprzewodniczący Rady Miasta: BSR analizował zatwierdzenie taryfy i w tej sytuacji proponuje wycofanie jej z porządku obrad mając pewne doświadczenie. Dyskusja ta jest i tak bezprzedmiotowa, dlatego Ŝe po upływie 70 dni i tak będzie obowiązywać. Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika: Mogę tylko potwierdzić to, co zostało juŝ powiedziane. Myślę, Ŝe nie ma sensu powtarzać tego samego. Procedowanie nad tą uchwałą jest dość dziwne, tak to zostało opisane w ustawie. Wniosek taryfowy został sprawdzony przez pracowników audytu i kontroli wewnętrznej, jest prawidłowy pod względem merytorycznym i finansowym. Ceny zaproponowane w tym wniosku i tak przechodzą, stąd taka propozycja. Bronisław Drabiniok Radny Miasta Rybnika: Dalej nie otrzymałem odpowiedzi na podstawie jakiego punktu ustawy, przedmiotowa uchwała została wycofana. Ustawa mówi wyraźnie, Ŝe rada gminy głosuje. Chcę się dowiedzieć, dlaczego z tego rezygnujemy? Jan Mura Wiceprzewodniczący Rady Miasta: Myślę, Ŝe to jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, który wyraźnie określa jak przebiegają sesje oraz to, Ŝe moŝe nastąpić zmiana porządku obrad. Przystąpiono do głosowania za zmianą porządku obrad: /Głosowanie 1/ Za 20 radnych Przeciw 3 radnych Wstrzymał się 2 radnych W związku z tym porządek obrad przedstawił się następująco: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście. 4. Informacja na temat spółek z udziałem Miasta Rybnika za 2010 rok. 5. Zmiany w uchwale budŝetowej Miasta Rybnika na 2011 rok. /Głosowanie 2/ 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. /Głosowanie 3/ 7. Zmiana uchwały Nr 169/X/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania. /Głosowanie 4/ 8. Zmiana Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy Razem przyjętego Uchwałą Nr 575/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r. /Głosowanie 5/ 9. Zmiana Programu Aktywności Lokalnej Moja dzielnica moje miejsce przyjętego Uchwałą Nr 715/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 r. /Głosowanie 6/ 10. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. /Głosowanie 7/ 11. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróŝnień. /Głosowanie 8/ 12. Nadanie imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku przy ul. Reymonta 69. /Głosowanie 9/ 13. WyraŜenie zgody na zawieranie porozumień z innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innych kościołów i związków wyznaniowych. /Głosowanie 10/ 14. Zamiar likwidacji w 2011 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. /Głosowanie 11/ Rada Miasta Rybnika 2/63

3 15. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagaŝu lub zwierząt oraz wysokość opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. /Głosowanie 12/ 16. Zmiany cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. /Głosowanie 13/ 17. Zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. /Głosowanie 14/ 18. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów. /Głosowanie15 159/ 19. Nabycie, zbycie oraz wydzierŝawienie nieruchomości. /Głosowanie 160/ 20. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika. /Głosowanie 161/ 21. Rozpatrzenie skarg i wniosków. /Głosowanie / 22. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. 23. Zakończenie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z sesji z dnia 26 stycznia 2011 r. został przyjęty bez uwag. 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście oraz informacja na temat spółek z udziałem Miasta Rybnika za 2010 rok. (pkt 4) Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika: Przedstawiam informację o majątku, jakie nasz samorząd ma w spółkach i to jest informacja na stan na 31 grudnia 2010, czyli na koniec ubiegłego roku. Posiadamy udziały w spółce Hossa. Data przystąpienia do spółki to jest 5 października 1990 rok. W tej spółce mamy 2298 udziałów. Wartość jednostkowa udziału to jest 500 zł. W sumie w tej spółce miasto ma majątek o wartości zł. Mamy równieŝ udziały w spółce MAĆKO. Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zabrzu. Przystąpiliśmy do tej spółki 14 lipca 1999 roku. Mamy udziałów 668. Wartość jednostkowa udziału 50 zł. W sumie nasz majątek w tej spółce to zł. Mamy równieŝ udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji; spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku. Data przystąpienia do spółki: 2 grudnia 1999 roku. Ilość udziałów wynosi Wartość jednostkowa udziału: 500 zł. W sumie tego majątku mamy na kwotę zł. Mamy równieŝ udziały w spółce PRInŜ-1; spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach. Data przystąpienia do spółki: 27 października 2007 roku. Te udziały mamy podzielone na dwie grupy: 96 udziałów mamy po 500 zł i 289 udziałów po 100 zł, co razem stanowi wartość zł. Ogółem wartość udziałów w tych czterech spółkach, które wymieniłem Wysokiej Radzie, zamyka się kwotą zł. Trochę informacji o rynku pracy. Na koniec roku i na początku bieŝącego roku wzrosła stopa bezrobocia w naszym mieście. Bezrobocie w tej chwili wynosi 7,7 %. W dalszym ciągu jest to najniŝsza stopa bezrobocia w województwie. Warto równieŝ poinformować Wysoką Radę, ze Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego - to jest umowna grupa, którą tworzą róŝne podmioty z terenu naszego miasta - została doceniona za zorganizowanie w dniach od 18 do 22 października ubiegłego roku Rybnickich Dni Kariery i została laureatem drugiego ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Rozdanie nagród nastąpi 8 marca w Kielcach. Przekazuję równieŝ, myślę, miłą wiadomość. Środki, które wyłoŝyliśmy z budŝetu miasta na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu - juŝ mówiłem, zapowiadałem tą informację, ale teraz to juŝ jest oficjalna, potwierdzona: dostaliśmy dofinansowanie za juŝ wybudowane boisko w wysokości 2 mln zł. Przypomnę, Ŝe wartość tego całego zadania po przetargu to była kwota niewiele ponad 4 mln zł. Udało się pozyskać dwa dofinansowania. Jedno dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 1 mln zł. I teraz w ramach regionalnych programów operacyjnych 2 mln zł. Czyli 4 mln minus 3 mln zł, które otrzymaliśmy jako beneficjent - w sumie to boisko w Kamieniu kosztowało 1 mln 25 tys 114 zł i 23 grosze. Podpisaliśmy umowę z bankiem BRE na obsługę miasta. Ta umowa została podpisana 27 stycznia. Jest wieloletnia. 27 stycznia odbyła się narada w Komendzie Miejskiej Policji. Na tej naradzie byli przedstawiciele Starostwa Rybnickiego, był śląski Komendant Policji. Cała ta narada jest bardzo podobna do sesji, którą my mamy, gdzie jest składane sprawozdanie z pracy słuŝb inspekcji, więc są podane wszystkie wyniki, które mówią o jakości pracy tej słuŝby, czyli policji w naszym mieście. W najbliŝszym czasie taka sesja zostanie zorganizowana, no ale mogę uprzedzając tę sesję powiedzieć, Ŝe i przez Komendanta Wojewódzkiego Policji praca naszych policjantów została dobrze oceniona. 29 stycznia miał miejsce Konwent Prezydentów. Jest to takie nieformalne ciało. Spotkanie mieliśmy w Gliwicach i takich spotkań w tym roku moŝe jeszcze będą trzy takie spotkania. Rozmawiamy na te wszystkie sprawy nurtujące samorządy. Będą przygotowane równieŝ z tego Konwentu Prezydentów stanowiska. Będzie równieŝ przygotowana duŝa - no tak to moŝna powiedzieć - medialna sprawa, która będzie mówiła o nowelizacji ustawy o finansach publicznych, gdzie będą się wypowiadali eksperci, gdzie będą się wypowiadali prezydenci tychŝe miast, Ŝe ta ustawa, nowelizacja tej ustawy, nie słuŝy samorządom, nie słuŝy rozwojowi naszego kraju, nie słuŝy tworzeniu, Rada Miasta Rybnika 3/63

4 generowania nowych miejsc pracy. Chcemy jako prezydenci duŝych miast, a skupieni w Województwie Śląskim, mówić jednym głosem i myślę, ze ten głos będzie równieŝ mocno słyszalny w kraju i w kręgach rządowych. 2 lutego miało miejsce wręczenie medali Ministra Obrony Narodowej za zasługi dla obronności kraju. Ten medal za zasługi dla obronności kraju dostają rodzice, którzy dali do naszej armii to jeszcze w czasach minionych było - co najmniej trzech synów, którzy odbyli słuŝbę wojskową. Byli zaproszeni rodzice z miasta Rybnika i powiatu rybnickiego. Był śląski komendant równieŝ obecny. Uhonorowaliśmy tych wszystkich rodziców. Myślę, to była jedna taka z ostatnich takich uroczystości, no bo armię mamy juŝ w tej chwili zawodową. 7 lutego podpisaliśmy równieŝ umowę z Bankiem Spółdzielczym na obsługę kasową w Urzędzie Miasta. Taka dodatkowa informacja, jak funkcjonuje w tej chwili nowa kasa w urzędzie, to być moŝe przy następnej okazji, przy następnej sesji Państwu opowiem, ale informacja dodatkowa do wszystkich radnych, Ŝeby wszystkich naszych Rybniczan jednak namówić do tej formy internetowej. Ona jest najtańsza. Tak a propos wniosku taryfowego, Ci z Państwa, którzy byli na Komisji Gospodarki mogli równieŝ zobaczyć, Ŝe ta forma płatności właśnie przez Internet jest najtańsza. Przekazujcie Państwo te informacje, Ŝeby jak najmniej z tych operacji gotówkowych korzystać w naszym mieście, ale korzystać z tej informacji internetowej, z tej moŝliwości przesyłu środków poprzez Internet. 12 lutego nastąpiło otwarcie nowej siedziby ośrodka zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku. 14 lutego, podpisaliśmy umowy z firmą MOTA ENGIL Central Europe na projekt Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 w Rybniku. Ta firma o dość takiej tajemniczej nazwie to firma z Portugalii. Ona buduje czy zbudowała teŝ duŝe inwestycje i realizowała w naszym kraju autostrady. A my mówimy o podpisaniu umowy na budowę i modernizację drogi krajowej nr 78 od ronda Wodzisławskiego aŝ do ronda przy Hermesie, które jest i łącznie z budową nowego wiaduktu, czyli ten stary trzeba rozebrać na drodze krajowej 78 (to juŝ w kierunku na Gliwice). Tam, Ŝeby nie przerwać ruchu, po raz pierwszy w naszym mieście zostanie wybudowany dodatkowy wiadukt o pełnym obciąŝeniu. Samochody cięŝarowe będą mogły jeździć. Praktycznie plac budowy został przekazany; zresztą wiele tych inwestycji, o których za chwilę powiem. 21, czyli w poniedziałek - spotkaliśmy się w gronie parlamentarzystów z subregionu naszego rybnickiego, z przedstawicielami naszego związku subregionalnego i rozmawialiśmy na temat odpłatności za autostradę A1, czy raczej na temat apelu, który został przyjęty przez całe grono. Byli obecni praktycznie wszyscy parlamentarzyści, posłowie, senatorowie, przedstawiciele zarządu związku. W apelu zwracamy się do ministra Grabarczyka. Póki jeszcze jest czas, gdzie zarządzenie Ministra Grabarczyka jest w tej chwili w konsultacjach międzyresortowych, Ŝeby uwzględnił tą część Województwa Śląskiego, Ŝeby u nas ta autostrada A1, przejazd przez tą autostradę był nieodpłatny. Taka formuła została zastosowana w aglomeracji katowickiej. UwaŜamy, Ŝe my nie jesteśmy gorszą częścią województwa. Nasi mieszkańcy płacą tak samo podatki jak mieszkańcy Katowic, Gliwic czy Rudy Śląskiej. Obawiamy się, Ŝe płatność autostrady podniesie koszty pracy. To jest oczywiste, Ŝe jak ktoś ma firmę zarejestrowaną i prowadzi działalność na tym odcinku, gdzie przechodziła czy mogłaby przechodzić autostrada płatna, koszty pracy będą wzrastały. Grozi nam na pewno jakieś wykluczenie gospodarcze albo jeśli znajdzie się inwestor, który będzie się zastanawiał, gdzie załoŝyć swoją firmę, no na pewno wybierze taką lokalizację, gdzie koszty pracy będą dla niego jak najniŝsze. Ta informacja została przekazana do Ministra. Zobaczymy jaki będzie efekt. Jakie są prace prowadzone w tej chwili na naszych drogach? To jest przebudowa wiaduktu komunikacyjnego w dzielnicy Kłokocin. Pamiętacie Państwo, bo wiele informacji na ten temat się ukazywało. Przerwany wiadukt w Kłokocinie to była duŝa uciąŝliwość dla tych mieszkańców, którzy musieli korzystać z dość kiepskich objazdów, które były w Kłokocinie. Udało się szczęśliwie zakończyć na tym etapie, takim prowizorycznym, budowę tego wiaduktu. Wiadukt juŝ jest przejezdny. Całe zadanie nie jest jeszcze ukończone, ale najwaŝniejsza sprawa, Ŝe juŝ moŝna z tej nowej inwestycji korzystać. Trwa równieŝ budowa Obwodnicy Północnej miasta Rybnika na odcinku od ulicy Budowlanych do ronda na skrzyŝowaniu na ulicy Rudzkiej i Podmiejskiej. Trwa równieŝ przebudowa ulicy śorskiej. Oczywiście te przebudowy, te prace mają ograniczony zasięg, bo miesiąc luty, a temp. 15 st. Ale formalnie juŝ plac budowy został juŝ przekazany na przebudowę ulicy śorskiej na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic miasta. Trwają równieŝ prace tyle, ile moŝna w tej chwili zrobić remont na ulicy Raciborskiej. W następnym punkcie, przy zmianie w budŝecie, będzie równieŝ omawiana propozycja przełoŝenia czy zwiększenia środków na remont i modernizację ulicy Raciborskiej. Po przyjęciu czy w trakcie prac nad tym punktem porządku obrad ja będę chciał państwu pokazać, jaki to jest zakres prac, który będzie wykonany na ulicy Raciborskiej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to tyle informacji, które chciałem przekazać. Dziękuję bardzo. 5. Zmiany w uchwale budŝetowej Miasta Rybnika na 2011 rok. Bogusław Paszenda Skarbnik Miasta Rybnika przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŝetowej na 2011 rok.. Przepraszam, Ŝe zgłosiliśmy autopoprawkę, ale od nowego roku zmieniła się klasyfikacja budŝetowa wprowadzana w Rozporządzeniu Ministra Finansów. No i zapomnieliśmy o pewnej zmianie w klasyfikacji przychodów, a mianowicie został wyodrębniony paragraf 950, do którego zalicza się wolne środki. Do tej pory one były ujmowane w paragrafie 955, były mniej widoczne. Przez to ta zmiana klasyfikacji Rada Miasta Rybnika 4/63

5 umknęła nam, bardzo przepraszam. Czyli w paragrafie 1 pkt. 3 zamiast 955 będzie paragraf 950 i z tą nową nazwą. Teraz juŝ do całości uchwały. W paragrafie 1 jest mowa właściwie o tych wszystkich zmianach. Po pierwsze, zwiększamy planowane dochody i wydatki budŝetu o tę samą kwotę - ponad 30 mln zł., z tym, Ŝe dochody bieŝące zwiększamy o niecałe 8 tysięcy, a dochody majątkowe o ponad 30 mln zł. Natomiast wydatki bieŝące zmniejszamy per saldo o zł., a wydatki majątkowe zwiększamy per saldo o 35,5 mln zł. Zmiany te omówione są w uzasadnieniu Czytałem to juŝ i na przedsesji i omawialiśmy to juŝ wczoraj na posiedzeniu Komisji Finansów, stąd pominę moŝe te drobniejsze rzeczy, a tylko przypomnę te istotniejsze, a mianowicie: w punkcie pierwszym mówimy o ujmowaniu w dochodach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Reginalnego, z którego to pieniędzy spodziewaliśmy się w ubiegłym roku, a wpłynęły dopiero na początku stycznia. Budowa systemu monitoringu ponad 1 mln 700 tys zł. i rozwój kompostowni odpadów ponad 37 tys. zł. Punkt trzeci: decyzja Komisji Europejskiej była podjęta ubiegłym roku o zmniejszeniu tego salda końcowego na finansowanie kanalizacji z 20 do 10%, czyli to jest to saldo końcowe jest finansowane dopiero po odebraniu, po zweryfikowaniu przez Komisję Europejską. To jest jak widzicie Państwo znaczna kwota, bo prawie 28,5 mln zł. Spodziewaliśmy się z końcem grudnia ubiegłego roku, dlatego kwota ta juŝ była w budŝecie ubiegłorocznym. Nie wpłynęła. Teraz otrzymaliśmy telefoniczną informację, Ŝe moŝemy się spodziewać jeszcze nawet w tym tygodniu tych pieniędzy, stąd wprowadzamy do budŝetu, Ŝeby wykonanie w rozchodach było potwierdzone planem. Ujmujemy tę kwotę w dochodach i w rozchodach. W rozchodach dlatego, Ŝe to jest spłata poŝyczki na prefinansowanie tego salda końcowego. PoŜyczka z Narodowego Funduszu. No oprócz tego jak w rozchodach zwiększa się rozchody, to trzeba równieŝ zwiększyć limit zobowiązań. (Paragraf 1 pkt. 5). Bilansujemy to w przychodach właśnie tymi wolnymi środkami, wprowadzamy zaliczkowo wynik zamknięcia ubiegłorocznego budŝetu. W punkcie 4 mówimy o wydatkach dzielnic - 53 tys zł. Tradycyjnie to, co dzielnice nie wydadzą w roku poprzednim, przywracamy w roku następnym zwiększając dochody. Jest temu poświęcony w uchwale osobny punkt, a mianowicie nadajemy nowe brzmienie paragrafowi 6 uchwały budŝetowej, gdzie są wymienione wszystkie dzielnice i kwoty po tej zmianie. Do uzasadnienia macie Państwo załącznik, w którym są zestawione wszystkie środki, jakie są do dyspozycji dzielnic w tym roku. Z tym, Ŝe tu zwracam uwagę tych klika czy kilkanaście dzielnic, które ma przyjętą tą kwotę sponsorowaną, to ta kwota - w sumie 50 tys. - moŝe być wydatkowana dopiero jak pieniądze od sponsora wpłyną. To się wydaje logiczne. MoŜe na drugiej stronie uzasadnienia. Punkt 7. Zwiększamy o 2,5 mln zł. wydatki Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji. Z takich waŝnych zadań tutaj są: a) 130 tys. przygotowanie terenu pod budowę parkingu pomiędzy ulicami Reymonta, Młyńską, Janowicką, b) 295 na prace remontowe, między innymi uzupełnienie środków na remont sanitariatów w centrali Biblioteki przy Szafranka. Następnie moŝe na trzeciej stronie, jeŝeli chodzi o znaczną kwotę. 2 mln zł. Drugi etap modernizacji kąpieliska w dzielnicy Chwałowice. Obejmie to budowę stacji uzdatniania wody i modernizacji zaplecza szatniowo-socjalnego. Z kolei 1,5 mln zł., punkt ósmy, przeznaczamy na remont ulicy Przemysłowej. Punkt 9, który ma równieŝ związek z następną uchwałą, która dotyczy wieloletniej prognozy finansowej, informuje o wprowadzeniu do budŝetu projektu pn. Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w subregionie zachodnim Województwa Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej. Obejmuje cały szereg zadań i wprowadzamy to w nadziei, Ŝe wniosek, jaki jest przygotowywany o przyznanie środków z rezerwy celowej budŝetu państwa, Ŝe zostanie pozytywnie dla miasta rozpatrzony i pieniądze będą przyznane. Projekt ten obejmuje szereg zadań, jak opracowanie dokumentacji technicznej To akurat zadanie było jako samoistne w wieloletniej prognozie finansowej. Teraz jest wprowadzane do tego projektu. W bieŝącym roku nakłady 1,5 mln zł. Pieniądze są juŝ w budŝecie. Przebudowa ulicy Podmiejskiej: zwiększamy wydatki tegorocznego budŝetu o blisko 5 mln zł. Dotychczasowe zadanie o nazwie Łącznik Małachowskiego, Błękitna, Tkoczów otrzymuje nazwę Budowa Łącznika ulicy Tkoczów i Małachowskiego ; tzw. Zwał Północny. Do tego zadania w bieŝącym roku dokładamy ponad 6 mln zł. Przebudowa ulicy Niepodległości, tu zmniejsza się nieco zakres. Zadanie było juŝ w planie, takŝe zmniejszamy wydatki o ponad 500 tys zł. Przebudowa ulicy Budowlanych na odcinku od ronda Mazamet do SkrzyŜowania z Obwodnicą Północną. Wartość zadania zadanie jednoroczne wartość 7 mln. 773 tys. zł. Było to dotychczas jako remont, w tej chwili zwiększamy te wydatki na remont, przekształcamy jako wydatki majątkowe i zwiększamy o ponad 4 mln. 200 tys. zł. Ta przebudowa to będzie frezowanie, geosiatka, trzy nowe warstwy, wymiana nawierzchni chodnika, dodatkowo oświetlenia przejść dla pieszych. Jeszcze do tego projektu naleŝą dwa zadania: modernizacja ulicy Raciborskiej: wymiana warstw konstrukcyjnych, nowe chodniki, oświetlenie, kanalizacja deszczowa i zakres tego zadania to Pan Prezydent będzie jeszcze o tym mówił. Do projektu naleŝy równieŝ rozbudowa lotniska w Rybniku Gortatowicach. W tym roku do budŝetu ujmujemy 3 mln zł. na wykupy gruntów, a w roku następnym 800 tys. zł. na wykonanie dokumentacji projektowej. Łącznie ten projekt drogowy zamyka się kwotą 52,5 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie do 50%, czyli ponad 26 mln zł. Zabezpieczamy, jak Państwo słyszeliście, w tym roku i zresztą w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na całość tego projektu. JeŜeli uzyskamy dofinansowanie z rezerwy celowej budŝetu państwa, będą to środki, które wprowadzimy po stronie dochodów do budŝetu. Wracając do uchwały. Tu juŝ właściwie wszystko zostało powiedziane. W punkcie 3 paragraf 1 wprowadzamy te wolne środki, ponad 28 mln zł. Punkt 4 to juŝ mówiłem o tym rozchody, spłata poŝyczek. Spłata tej poŝyczki na prefinansowanie Funduszu Spójności i zwiększenie limitu w punkcie 5. (Limitu z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek). RównieŜ to ma związek ze Rada Miasta Rybnika 5/63

6 spłaceniem tej poŝyczki na prefinansowanie kanalizacji. Paragraf 6: nowa treść dotycząca dzielnic. Dziękuję za uwagę. Proszę o przyjęcie uchwały. Michał Chmieliński Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Szymon Musioł Radny Miasta Rybnika: Przeznaczamy 1,5 miliona na remont ulicy Przemysłowej? Jaki zakres prac będzie się składał na ten remont? Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie 3 milionów na wykupy gruntów pod rozbudowę lotniska w Gotartowicach. Czy to juŝ jest całość przeznaczona na wykup? Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika: Odpowiadając na ostatnie pytanie to jest jakiś szacunek na tym etapie, trudno powiedzieć ile nas to będzie kosztować. Tak zostało to oszacowane, zobaczymy jak to się zakończy. Chciałem, Ŝeby to było jak najmniej. W sumie jest to kwota zł (3 mln na wykupy, na projekt techniczny). Jacek Hawel Naczelnik Wydziału Dróg: Odpowiadając na pytanie dot. kwoty, jaka została przeznaczona na remont ulicy Przemysłowej, w zakres zadania wchodzi przebudowa całej konstrukcji drogi, czyli usunięcie istniejących płyt. Mając na uwadze prace na ul. śorskiej, które w najbliŝszych miesiącach wejdą w główną fazę realizacyjną z pewnością część kierowców, którzy będą przejeŝdŝali ul. śorską, będą korzystali z ul. Wolnej oraz Przemysłowej, aby dojechać do ul. Mikołowskiej, lub w kierunku ul. Gliwickiej, czy teŝ Orzesza. Wydaje się, jak najbardziej uzasadnione, Ŝeby odcinek ul. Przemysłowej, jeszcze przed główną fazą robót na ul. śorskiej wykonać. Zadanie polegać będzie na usunięciu na pewnym odcinku płyt betonowych, wymianie podbudowy, wymianie krawęŝnika, wybudowaniu nowych krawęŝników. Będzie to przebudowa odcinka od skrzyŝowania z ulicą Mikołowską, do skrzyŝowania z ul. Karola Miarki, wyłączając to skrzyŝowanie. Franciszek Kurpanik Radny Miasta Rybnika: W 1 pkt 7 ppkt 1 mamy zwiększenie wydatków o na przygotowanie terenu pod budowę parkingu między ulicami Reymonta, Młyńską i Jankowicką. Bardzo cieszę się z tego powodu, Ŝe tam autentycznie ten parking powstanie, natomiast pytanie ma takie: na ostatniej sesji zwróciłem się na tej sali do Pana Prezydenta z takim wnioskiem, aby równieŝ rozwaŝyć zrobienie parkingu między rondem Chwałowickim, a Biedronką, w pobliŝu sądu. Na portalu rybnik.com.pl mieliśmy okazję przeczytać informację, Ŝe miasto wybuduje tam dwa parkingi, czyli jeden między ulicami Reymonta, Młyńską i Jankowicką oraz drugi, obok Biedronki. Z jednej strony bardzo się cieszę, Ŝe ten mój pomysł związany z tym parkingiem został pozytywnie zaakceptowany. Natomiast Panie Prezydencie, jeŝeli autentycznie tak jest, jak podawał rybnik.com.pl, to myślę, Ŝe byłyby potrzebne środki na zwiększenie inwestycji równieŝ związanych z tym parkingiem. Czy Pan Prezydent przewiduje autentycznie przygotowanie tego terenu pod parking, chociaŝby tymczasowy, aby klienci przyjeŝdŝający do sądu ( i nie tylko) mieli moŝliwość postawienia tam swoich samochodów? Z informacji, którą mieliśmy na rybnik.com.pl podano, Ŝe jest tam moŝliwość pozostawienia na parkingu nawet samochodów. Proszę o potwierdzenie tego, czy autentycznie będzie zrealizowany ten parking, chociaŝby tylko tymczasowo, równieŝ na terenie między rondem Chwałowickim, a Biedronką Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika: Pana przypuszczenia idą we właściwym kierunku. Taka mała uwagą, Ŝeby Pan nie był naraŝony na kryptoreklamę, reklamując tylko jedno medium, które o tym pisało. Wolałbym, Ŝeby Pan się powoływał na informacje, która ja tutaj podaję. Rzeczywiście będzie tak, jak Pan mówi. Za Biedronką, tam przede wszystkim mamy korytarz drogi, która będzie szła od Ronda Chwałowickiego wzdłuŝ dworca kolejowego, aŝ do terenów Rybnickiej Fabryki Maszyn i to jest aktualne, dlatego ten parking będzie zrobiony z materiałów, które będą łatwe do usunięcia. Nie do usunięcia i zniszczenia, ale do wykorzystania z powrotem, czyli będą to betonowe płyty aŝurowe. Tak chcemy budować omawiane parkingi. Parking naprzeciw ZUSu przy ul. Jankowickiej, nie robimy z powodu sądu, ale z powodu tych instytucji, które tam są: Urząd Skarbowy, policja, banki, sami Państwo wiecie, Ŝe potrzeby parkingowe tam są duŝe. Jeden i drugi parking w sumie pomieści 170 miejsc parkingowych, będzie to zrobione jak najszybciej, z takim zastrzeŝeniem, Ŝe jeŝeli znajdziemy inwestora na zakup tego terenu naprzeciw ZUSu, to będziemy chcieli w tym miejscu wybudować parking wielopoziomowy. Na razie te miejsca parkingowe są potrzebne na juŝ i decydujemy się właśnie na budowę parkingów w takiej formule Ŝeby to zrobić z płyt aŝurowych. Gdy będzie parking niepotrzebny, to płyty zabieramy w inne miejsce, tam gdzie będzie potrzeba. Pana propozycja z ostatniej sesji została uwzględniona, wydaje mi się, Ŝe jest bardzo racjonalna i w najbliŝszym czasie na pewno będzie moŝna w tych dwóch miejscach parkować. Zygmunt Gajda Radny Miasta Rybnika: Chciałem zapytać o dalszy remont ul. Niepodległości. Czy jest ukończony dokument techniczno ekonomiczny na remont tego mostu? O ile ten nowy most będzie wyŝszy od tego starego? Rada Miasta Rybnika 6/63

7 Jacek Hawel Naczelnik Wydziału Dróg: Prowadzone są rozmowy z Kompanią Węglową, nie mniej jednak analiza, którą zleciła kopalnia jest w trakcie realizacji. Firma, która podjęła się wykonania analizy w tym zakresie wnosiła o przesunięcie, ze względu na brak moŝliwości weryfikacji w terenie tych potrzebnych informacji. Warunki zimowe nie pozwalają na wykonanie róŝnego rodzaju badań stanu technicznego, stąd teŝ termin ten został przesunięty. Analiza ta na pewno do nas dotrze i w tym temacie będziemy z Kompanią Węglową jak równieŝ z kopalnią rozmawiali w celu sfinansowania kosztów budowy tego obiektu. Odpowiadając na to pytanie dot. parametrów technicznych, czyli jego wysokości, posadowienia nie tak waŝna z punktu widzenia funkcjonowania tego obiektu i terenów przyległych jest wysokość na jakiej ten obiekt będzie posadowiony, a bardziej dno konstrukcji, które będzie pozwalało na spływ wód z części lewej na prawą. Temat ten z Kompanią Węglową był równieŝ poruszany. Projekt jest uzgodniony i zaakceptowany w takiej wersji, jak jest przygotowany do realizacji więc naleŝy uznać, Ŝe te rzędne na której został posadowiony jest zadawalający dla tej Kompanii. Monika Krakowczyk Piotrowska Radna Miasta Rybnika: Czy remont ulicy Przemysłowej będzie przeprowadzany w taki sposób, Ŝe będzie ten odcinek zamknięty w całości, czy będzie się tam odbywał ruch wahadłowy? Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika: Na razie zabezpieczamy środki finansowe, nie jest jeszcze rozstrzygnięty przetarg, nie jest spisana umowa po przetargu, trudno w tej chwili powiedzieć jaki wariant zostanie wybrany. Być moŝe, jeŝeli firma nas przekona, Ŝe warto ten odcinek zamknąć i Ŝe szybciej zostaną wykonane prace, to przyjmiemy taki wariant, ale jak zdąŝą to raczej będzie to ruch wahadłowy. Trudno to w tej chwili powiedzieć. Poinformujemy Państwa wtedy, jeŝeli będzie juŝ podpisana umowa. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 2/ Za - 25 radnych 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika. Bogusław Paszenda Skarbnik Miasta Rybnika omówił projekt uchwały wraz z ustną autopoprawką dot. 1 ust. 1 pkt 3 (zamiast w wierszach 1a i 1b powinno być w wierszach 1b i 1c ). Michał Chmieliński Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 3/ Za - 25 radnych 7. Zmiana uchwały Nr 169/X/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania. Bogusław Paszenda Skarbnik Miasta Rybnika omówił projekt uchwały. Michał Chmieliński Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 4/ Za - 25 radnych 8. Zmiana Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Jesteśmy Razem przyjętego Uchwałą Nr 575/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Andrzej Oświecimski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Rada Miasta Rybnika 7/63

8 Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 5/ Za - 25 radnych 9. Zmiana Programu Aktywności Lokalnej Moja dzielnica moje miejsce przyjętego Uchwałą Nr 715/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 r. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Andrzej Oświecimski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Wojciech Kiljańczyk Radny Miasta Rybnika: Czy istnieje zapotrzebowanie równieŝ w innych dzielnicach, Ŝeby tego typu projekt zorganizować? Czy są takie plany? Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta: Na pewno są takie dane, natomiast w dzielnicy Boguszowice Osiedle ta diagnoza była najbardziej przeraŝająca, stąd była decyzja, aby w pierwszej kolejności w tej dzielnicy rozpocząć pracę z tymi rodzinami. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 6/ Za - 25 radnych 10. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Andrzej Oświecimski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 7/ Za - 25 radnych 11. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróŝnień. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Anna Gruszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika: Mam pytanie dot. samego regulaminu: w 1 pkt 1 mówi się o tym, Ŝe aby otrzymać stypendium zawodnik musi być mieszkańcem Rybnika. Skoro ten wniosek ma być do przyszłego roku składany za osiągnięcia w roku poprzednim do 31 stycznia, co się stanie, jeŝeli w tym czasie mieszkaniec ten wyprowadzi się z Rybnika? Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta: Myślę, Ŝe był mieszkańcem w roku, w którym osiągnął wynik i będzie obowiązywał meldunek z roku, w którym ten wynik osiągnął, poniewaŝ stypendium jest za osiągnięty wynik w danym roku. Tak to będzie. Leszek Kuśka Radny Miasta Rybnika: Czy w tym regulaminie uwzględniono sytuację materialną tych zawodników? Czasami młody zawodnik ma takie predyspozycje, Ŝe juŝ osiąga bardzo wysokie wyniki sportowe, gdzieś tam uczestniczy w tym w Mistrzostwach Polski, ale później z róŝnych przyczyn (np. ze środków materialnych) brak środków na dalsze szkolenia, awanse i dalsze uczestnictwo w kolejnych rozgrywkach. Ewa Ryszka Zastępca Prezydenta Miasta: Stypendium, tak jak Państwo macie w 4 ppkt 5 moŝe być przyznane, ale wcale nie musi. W jednym roku stypendia mogą być przyznane, w następnym roku one w ogóle nie mogą być przyznane. To wszystko zaleŝy od moŝliwości finansowych, od budŝetu miasta, od tego czy kwota zostanie zabezpieczona. Stypendium nie jest tutaj wyznacznikiem i nie słuŝy przede wszystkim, aby Rada Miasta Rybnika 8/63

9 w 100% finansować tego zawodnika. Zawodnik jest zrzeszony w klubie. JeŜeli ma on moŝliwości, w zaleŝności od tego gdzie startuje, do czego się przygotowuje, to potem jest moŝliwość ubiegania się o stypendia innego rzędu, z innych instytucji. Natomiast to stypendium, ono moŝe być, ale nie musi być przyznane. Tego nie moŝna traktować, Ŝe w zaleŝności od tego, jak będzie trudna sytuacja, czy to zawodnika, a przede wszystkim klubu, bo Pan tutaj powiedział, Ŝe to będzie jakimś tam zastępstwem dofinansowania i Ŝe w perspektywie będzie moŝna liczyć na te środki. To wszystko zaleŝy od tego na ile pozwoli budŝet. JeŜeli ten budŝet będzie wystarczający, to będzie uwzględniony tak, jak jest w tej propozycji uchwały do tej maksymalnej wysokości. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 8/ Za - 25 radnych 12.Nadanie imienia Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku przy ul. Reymonta 69. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Anna Gruszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 9/ Za - 24 radnych 13. WyraŜenie zgody na zawieranie porozumień z innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innych kościołów i związków wyznaniowych. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Anna Gruszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Franciszek Kurpanik Radny Miasta Rybnika: W związku z tym, Ŝe w tym przypadku chodzi o jedną osobę, która będzie objęta tym programem, jaki będzie faktyczny koszt, który będzie obciąŝać budŝet miasta? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Teoretycznie jest to jedna osoba na dzień dzisiejszy, ale juŝ mamy sygnały, gdzie z innych wyznań dzieci uczęszczają na zajęcia do Wodzisławia. Tamte dzieci uczęszczają do nas. Na razie odbywało się to bez kosztowo, dlatego, Ŝe liczba dzieci, którymi wymienialiśmy się była identyczna. Mieliśmy juŝ takie przypadki, ale udawało nam się to rozwiązać bez kosztowo. W tym wypadku my nie realizujemy jakieś nauki religii, którą byłby zainteresowany Sosnowiec i tamto dziecko chciałoby uczęszczać, bo tak do tej pory mogliśmy to w taki sposób realizować. Nauka lekcji religii zgodnie z ramowym planem nauczania tj. 2 godziny w tygodniu. Najczęściej miasta stosują taką zasadę, Ŝe w zaleŝności od stopnia awansu zawodowego nauczyciela, teoretycznie liczy się koszty osobowe i są one dzielone przez grupę dzieci uczestniczących na te zajęcia. Powiedzmy, Ŝe w Sosnowcu ta grupa jest 8 osobowa, my partycypujemy w 1/8 kosztów ponoszonych, a pozostała grupa to są dzieci ze Sosnowca, które uczestniczą w zajęciach. Tylko i wyłącznie kalkulujemy, dlatego jest na tej podstawie umowa, która jest zawsze dołączana, czasami jest ta umowa aneksowana, dlatego, Ŝe w czasie moŝe się zdarzyć, Ŝe dziecko odejdzie lub dojdzie, i wtedy są te koszty przeliczane na nowo, ale liczy się to dwie godziny razy stawka od nauczyciela, no i partycypacja w zaleŝności od tego jak liczna jest ta grupa. Franciszek Kurpanik Radny Miasta Rybnika: W związku z tym, Ŝe w grę wchodzi Sosnowiec, czyli odległość jest dość daleka, czy wchodzą w to koszty dojazdu, przejazdu, przewozu itd.? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Nie. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 10/ Za - 24 radnych Rada Miasta Rybnika 9/63

10 14.Zamiar likwidacji w 2011 roku szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Anna Gruszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: /Głosowanie 11/ Za - 24 radnych 15. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagaŝu lub zwierząt oraz wysokość opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt uchwały. Henryk Ryszka Przewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego poinformował, Ŝe projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Anna Gruszka Radna Miasta Rybnika: Chciałam doprecyzować pojęcie rodzina wielodzietna, poniewaŝ za rodzinę wielodzietną uwaŝa się rodzinę, w której jest trzy i więcej dzieci. Czy nie ma sprzeczności z aktami prawnymi wyŝszego rzędu, a naszą uchwałą w której określono rodziną wielodzietną cztery więcej dzieci? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: JuŜ radni na Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego zwracali na ten zapis i brak doprecyzowania uwagę. Z radcami prawnymi sprawdziliśmy pojęcie rodziny wielodzietnie i faktycznie, to co Pani mówi, rodzina wielodzietna tylko w rozporządzeniach dot. pomocy społecznej występuje i jest zdefiniowana jako trzy i więcej, ale teoretycznie w Ŝadnych przepisach prawnych nie ma mowy, Ŝeby były przepisy wyŝszego rzędu, które jak gdyby mówią o tym, Ŝe dopiero traktuje się rodzinę wielodzietną od trzech i więcej, a nie moŝna traktować inaczej. Prawnicy stoją na stanowisku, Ŝe rodzina wielodzietna, to jest pojęcie szersze, a my doprecyzowujmy i mówimy, Ŝe nas interesuje rodzina od czterech i więcej. Nie ma przepisu prawnego, który mówi o tym, Ŝe tylko rodziny wielodzietne, to co rodziny od trzech i więcej. Uwaga to została wniesiona na Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego, radny PO równieŝ w tym wypadku sugerował się tym pojęciem rodzina wielodzietna i tym, ze przepisy mówią o tej trójce i więcej dzieci, Ŝe moŝe pojęcie wielodzietna mogłoby zniknąć i tylko zastąpić pojęciem np. rodzina z czwórką i więcej dzieci. Radcy mówią o tym, Ŝe nie ma Ŝadnej sprzeczności z prawem, Ŝe rodzina wielodzietna mówi o tym, Ŝe jest większa liczba dzieci, nie ma pojęcia, Ŝe definicja wielodzietność to jest troje lub więcej. Szymon Musioł Radny Miasta Rybnika: Mam pytanie do 1 pkt 3 chodzi o honorowych dawców krwi. Będziemy honorować tą ulga tylko tych, którzy aktywnie uczestniczą w tych stowarzyszeniach, czyli właściwie to się wiąŝe z tym, Ŝe tych, którzy mają opłacone składki? Jak to rozumieć? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Ulga została wprowadzona faktycznie w historycznych czasach, na podstawie wniosku tych stowarzyszeń. Stowarzyszenia stoją na stanowisku, Ŝe honorowy dawca krwi, który uzyska tą odznakę zasłuŝony honorowy dawca krwi, on dalej moŝe oddawać krew, Ŝe nie chcieliby to co wywalczyli, Ŝeby to było stosowane na takiej zasadzie, Ŝe teraz jak gdyby ten limit krwi oddałeś i teoretycznie teraz moŝesz do końca Ŝycia korzystać z przejazdów bezpłatnych. To jest zdanie ludzi, którzy są związani ze środowiskiem honorowych dawców krwi, Ŝe aktywne działanie, wtedy kiedy jest choroba, wiek, kiedy nie mogą, to jest równieŝ działanie na rzecz propagowania idei bycia honorowym dawcą krwi. Argumenty, które przedstawiają sami honorowi dawcy krwi, którzy mówią o tym, Ŝe Państwo jako społeczeństwo jak gdyby dajecie im coś za coś. Czyli jest ta motywacja ludzi do tego, Ŝe jeŝeli zdrowie pozwala oddawali krew, jeŝeli zdrowie nie pozwala, to przynajmniej, Ŝeby działali na rzecz szerzenia tej idei oddawania krwi, która ratuje Ŝycie. W tym wypadku myślę, Ŝe radni równieŝ uwaŝają, Ŝe bezpłatny przejazd, to jest jak gdyby forma podziękowania za działanie na rzecz propagowania tej idei oddawania krwi. Henryk Cebula Radny Miasta Rybnika: Czytam w 2, Ŝe uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a sytuacja nastąpiła w ubiegłym tygodniu, gdzie honorowy krwiodawca jadąc autobusem miał okazać aktualnie oddaną krew, nie miał takiego zaświadczenia przy sobie i został spisany przez kontrolerów. Z tego co mówił, to miał kartę, z tym, Ŝe okazał tą kartę no i został spisany do wyjaśnienia. Rada Miasta Rybnika 10/63

11 Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Nie wiem, czy to nie była ta sytuacja, o której mówił Pan Dyrektor Berger, Ŝe podczas kontroli okazało się, Ŝe osoba nie ma tej karty, którą powinna mieć, Ŝe podejrzewa, Ŝe ta karta jest podrobiona, ale nie wiem, czy mówimy o tej samej osobie. Karta ta została zatrzymana w celu wyjaśnienia i automatycznie informacja poszła do stowarzyszeń, czy taka osoba figuruje w rejestrze, czy ma ta kartę. MoŜe zdąŝyć się równieŝ sytuacja taka o której ja mówię. Myślę, Ŝe mandatu ta osoba nie dostała, tylko została poproszona o wyjaśnienie sprawy.karta na bezpłatne przejazdy była wydawana na rok. Teraz nie będziemy Ŝądać zaświadczenia o wydawaniu krwi, tylko ZTZ będzie interesowało zaświadczenie, które wydają nam stowarzyszenia. Czyli nikt z pracowników ZTZu nie będzie oceniał aktywności tego człowieka, tylko w tym wypadku to te stowarzyszenia jak gdyby wydają te zaświadczenia, bo one wiedzą o chorobie, o wieku, o niemoŝliwości oddawania krwi. Jako ZTZ nie będziemy sprawdzać ile krwi kto oddał. Krystyna Stokłosa Radna Miasta Rybnika: Zastanawiam się nad kwotą ulgi w wysokości 90%. Jest to znaczna ulga. Rodzin, które posiadają dzieci czworo i więcej w mieście jest 457. Natomiast rodzin, które mają troje dzieci jest Czyli w sumie jest tutaj kwestia 2200 rodzin, które byłyby objęte tą ulgą. Czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy ulgę ustawili np. na poziomie 50% i objęli tą ulgą równieŝ rodziny, które mają trójkę dzieci. Czy zrobiliśmy jakiś rachunek, ile to będzie miasto kosztować? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Z zainteresowaniem słucham tych danych, które Pani ma dot. rodzin, które posiadają troje, czworo, pięcioro i więcej dzieci. Jest to dosyć duŝy problem, jeŝeli chodzi o sprawdzenie liczebności rodzin, bo nie prowadzi się takiej ewidencji. Podawałam liczby, które ściągnęliśmy od OPSu, bo to jest ośrodek, który część objętych tych rodzin posiada. Jak równieŝ Urząd Skarbowy, który w rozliczeniach podatkowych widzi dzieci z bogatszych rodzin, które mają z czego odliczyć dochód, czyli nie są podopiecznymi OPSu. Teoretycznie czworo rodzeństwa w jednej rodzinie tj. 400, jeŝeli mówimy cztery i więcej, to mamy jeszcze z pięciorgiem dzieci, tj. 86, z sześciorgiem tj. 64 i powyŝej siódemki tj. 11. Czyli gdyby to przeliczyć na liczbę osób, bo taki rachunek robiliśmy tj Gdyby dołoŝyć jeszcze trójkę rodzeństwa, tych dzieci było w granicach 6219 to mielibyśmy ok biletów ulgowych, o których Pani mówi. Zastanawiając się nad rachunkiem ekonomicznym, robiliśmy model matematyczny wyliczenia, o ile miasto będzie musiało dopłacić, tylko i wyłącznie zakładając, Ŝe bilety nam zakupią te osoby, które jeŝdŝą komunikacją za 4,10 zł, które do tej pory płacą 40 zł. Teoretycznie, jeŝeli ktoś nie jeździ komunikacją to nie jest mu bilet potrzebny. Gdyby przyjąć załoŝenia, Ŝe te wszystkie osoby jeŝdŝą komunikacją, to strata dla miasta tj. w granicach ponad zł. Krystyna Stokłosa Radna Miasta Rybnika: To moŝe jednak zastanowić się nad wysokością tej ulgi. Czy ona musi wynosić 90%? Czy Państwo uwaŝacie, Ŝe gdyby to była ulga w wysokości 50% to byłaby mało zachęcająca? Po roku moŝe się zorientujemy ile faktycznie rodzin z tych ulgowych biletów korzystało. Jeśli okaŝe się, Ŝe tj. niewielka liczba, to czy po takim rocznym doświadczeniu powrócić do tej uchwały i wtedy zwiększyć kwotę ulgi, która jest uchwalana w tej chwili. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Zastanawialiśmy się i dlatego przyjęliśmy taki naprawdę model matematyczny, w tym wypadku wydaje mi się najbardziej optymalny, dlatego, Ŝe zawęŝyliśmy ta grupę rodzin wielodzietnych, Ŝeby sprawdzić ile faktycznie tych od 4 wzwyŝ rodzin funkcjonuje. Braliśmy pod uwagę koszty utrzymania rodziny z czwórką dzieci uczących się, Ŝe faktycznie ta pomoc rzędu 20 zł ulgi na bilecie, 20 zł ulgi dla tej rodziny na bilecie, tj. i tak duŝo, teraz przeliczam na to bilet miesięczny. Wybraliśmy ten model najbardziej optymalny, równieŝ wzorując się na uchwałę, które inne miasta podejmowały. JeŜeli bilet ma być rodzinny, ma być zachęcający i faktycznie ma być to ulga, to ta ulga ma być odczuwalna dla kieszeni danego rodzica. Tak jak Pani mówi, po pierwszym półroczu jesteśmy w stanie, jeŝeli Pan Prezydent zechce, Ŝebym takie dane przygotowała, sprawdzić ile tych biletów rodzinnych wydaliśmy. Bilety na naszej e-karcie na pewno mogły być wzorem do pozyskiwania dodatkowych osób zainteresowanych pomocą rodzinie, czy to jak Pan Prezydent mówił o wejściu do kina, na basen, moŝe podmioty zewnętrzne mając juŝ zidentyfikowanego człowieka, który ma tą naszą kartę plastikową i jest ta definicja - bilet rodzinny, czyli ktoś sprawdził, Ŝe faktycznie jest to rodzina wielodzietna więc moŝe później rozszerzymy ten katalog pomocy. Koszt, który będzie obciąŝał ZTZ, faktycznie nie jest małym kosztem. Cały czas liczymy, Ŝe ma to być faktycznie pomoc więc ma to być faktycznie forma pomocy, a nie namiastki pomocy, dlatego była decyzja, Ŝeby zaproponować Państwu podjęcie uchwały, Ŝe te bilety mają być odpłatne. Forma odpłatne uczy, Ŝe za pewne rzeczy, który się otrzymuje człowiek płaci, ale Ŝeby były odczuwalne dla kieszeni rodzica, Ŝe faktycznie jest to ulga. Wojciech Kiljańczyk Radny Miasta Rybnika: Czy istnieją plany wprowadzenia ulg równieŝ w innych obszarach funkcjonowania w ramach struktury miejskiej np. tańszy bilet na basen dla rodziny wielodzietnej? Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika: Tego typu ulg jest juŝ sporo. One są zapisane w cenniku, który obowiązuje w MOSiR przy grupowym wejściu dzieci na basen itd. Tego naprawdę jest sporo i zdajecie sobie Rada Miasta Rybnika 11/63

12 z tego sprawę, Ŝe my teraz wprowadzamy coś nowego. Poproszę Panią Kryszczyszyn, gdyby jeszcze raz wyspecyfikować, kto korzysta z ulgi, przy przejazdach naszymi środkami lokomocji, tj. np. osoba z dzieckiem w wózku płaci tylko za jeden bilet. Takich przykładów jest mnóstwo, więc trzeba mieć trochę opamiętania w tych ulgach, poniewaŝ budŝet miasta ma to do siebie, Ŝe musi mieć stronę dochodową i wydatkową w miarę zrównowaŝoną. Nie moŝemy być tylko od tego, Ŝeby rozdawać te pieniądze, tylko trzeba to robić w sposób racjonalny. Zaproponowaliśmy idealne rozwiązanie właśnie racjonalne, uwzględniając rodziny, które mają czworo dzieci i więcej. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Mówiłam Państwu na początku, Ŝe wprowadziliśmy bardzo duŝo ulg w naszym regulaminie. Szymon Musioł Radny Miasta Rybnika: Wracając do honorowych dawców krwi. Obawiam się czy stowarzyszenia w ten sposób nie będą wymuszały opłacenia składek na swoje cele, Ŝe na tej zasadzie wystawiam zaświadczenie. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Ulga została wprowadzona dlatego, Ŝe te stowarzyszenia ambitnie zabiegały, wydeptywały drogę do radnych przedstawiając ten pozytyw. Jakby patrząc z drugiej strony one wywalczyły dla honorowych dawców krwi tą ulgę. Nie tylko walczyły po to, aby te osoby jeździły bezpłatnie, ale walczyły po to, Ŝe dla nich idea bycia honorowym dawcą krwi ma bardzo wielkie znaczenie. Nie chodzi o to, Ŝeby zmuszać kogoś do płacenia. W PCK działają honorowi dawcy krwi, gdzie są symboliczne opłaty lub są zwolnione osoby z opłat całkowicie za naleŝenie do tych organizacji. Szymon Musioł Radny Miasta Rybnika: Chodzi mi o ten okres sześciu miesięcy, dlaczego nie rok? Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Organizacje, stowarzyszenia podkreślały bardzo tą wagę tego półrocznego oceniania osób, które są honorowymi dawcami krwi. Dlatego mówią, Ŝe ten czasookres, kiedy ta osoba dłuŝej nie oddaje krwi wtedy jest trudniej ją zmotywować. Ludzie, którzy pisali pisma do Pana Prezydenta, podkreślali, Ŝe ten półroczny okres jest najbardziej motywujący dla tych ludzi, Ŝeby zacząć działać. Myślę, Ŝe tutaj nie chodzi o składki. Monika Krakowczyk Piotrowska Radna Miasta Rybnika: Czy kryterium 4 dzieci i więcej to jest jedyne socjalne kryterium, czy będziemy równieŝ przy przyznawaniu tych kart brać pod uwagę zarobki tych osób. Zdarza się, Ŝe rodziny bardzo bogate mają czwórkę i więcej dzieci znam parę takich rodzin i uwaŝam, Ŝe byłoby to nie na miejscu dawanie im akurat takiej ulgi. Joanna Kryszczyszyn Zastępca Prezydenta Miasta: Karty te będzie wydawać ZTZ. Nie moŝemy badać dochodu i nie mamy podstaw do badania dochodu, jest ochrona danych osobowych do tego, Ŝeby nam rodziny przedstawiały zeznania podatkowe, bo na tej podstawie moglibyśmy ocenić teoretycznie dochód na rodzinę. Gdybyśmy szczegółowo zaczęli tworzyć tą strukturę, to na pewno zdarzyłyby się głosy, Ŝe ktoś pracuje na lewo, nie ma dochodu i teŝ ma o wiele więcej niŝ osoba, która pracuje uczciwie i wykazuje ten swój dochód. Myślę, Ŝe to ma być ulga prorodzinna i ma być zachętą do tego, aby ludzie szczególnie Ci bogaci mieli jak najwięcej dzieci, bo dają nadzieję na to, Ŝe dają sobie radę z wykształceniem tych dzieci, a ze względów formalnych ZTZ nie ma moŝliwości sprawdzania dochodu. Piotr Kuczera Radny Miasta Rybnika: Dobrze by było, gdyby po pół roku czy roku pojawiła się weryfikacja tych wszystkich danych, Ŝeby zweryfikować czy ten system funkcjonuje i będziemy mieć jasny obraz tego wszystkiego. Henryk Ryszka Radny Miasta Rybnika: JeŜeli chodzi o honorowych krwiodawców, to mamy dwa stowarzyszenia. Jedno stowarzyszenie napisało pismo, jak oni to widzą, jeŝeli chodzi o zwolnienia w przejazdach komunikacją miejską. Honorowym dawcą krwi moŝe zostać osoba do 65 roku, a później znowu wchodzi w ten układ, poniewaŝ ma 50% zwolnienia w komunikacji miejskiej. Jan Mura Wiceprzewodniczący Rady Miasta: Zgadzam się z Panem Radnym Szymonem, mam pewne wątpliwości co do stowarzyszenie, czy będzie ono odpowiednio tymi zaświadczeniami kierować. Piotr Kuczera Radny Miasta Rybnika: Zastanówmy się kto ma czwórkę dzieci, bo zdaje się, Ŝe dyskusja idzie w tym kierunku. Rada Miasta Rybnika 12/63

Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r.

Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK ISO 9001:2008 Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku.

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku. Nr 2/476; luty 2011 Południowa fasada budynku. Nowa siedziba Temidy czytaj na str. 10-11. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Przed salami rozpraw elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Nr 1/451; styczeń 2009

Nr 1/451; styczeń 2009 Nr 1/451; styczeń 2009 Kalendarium 2008 Pierwsze w historii Dni Rybnika, przypominając dzieje miasta, pokazały przede wszystkim jego współczesne oblicze, choćby zakończone sukcesem starania o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: 11.30 Godz. zamknięcia sesji: 13.10 Dnia 23 lipca 2012 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Nr 2/428; luty 2007 Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Ferie w mieście W czasie ferii w Młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Nr 12/450; grudzień 2008. Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR

Nr 12/450; grudzień 2008. Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR Nr 12/450; grudzień 2008 Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR Drodzy Rybniczanie! Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas refleksji,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził.

Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził. Nr 5/443; maj 2008 Trubadurzy na Smolnej. Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził. Maj w dzielnicach... Czytaj na stronie 27. Zdjęcia: (r), (S), d Tłumy na festynie w Paru Z okazji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Nr 6-7/420-421; czerwiec-lipiec 2006

Nr 6-7/420-421; czerwiec-lipiec 2006 Nr 6-7/420-421; czerwiec-lipiec 2006 Rybnik dla każdego... Zwycięska Ligota Ligocka Kuźnia zakupowy raj. Przedstawiciele zwycięskich dzielnic: Ligoty Ligockiej Kuźni, Radziejowa, Popielowa i Boguszowic

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9

Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9 Protokół nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 16 lutego 2012 r. Sala Sesyjna, Sukiennice 9 Sesja trwała w godzinach od 12.05 do 18.30. Na ogólną liczbę 37 radnych nieobecna była 1 osoba Anna Szorec.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 13 listopada 2009 r. Na sesji w dniu 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju oraz zdrowia. Obyśmy mogli poczuć nastrój tego wyjątkowego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR LIII/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniach: 28 kwietnia 2006 r. i 14 czerwca 2006 r.

P R O T O K Ó Ł NR LIII/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniach: 28 kwietnia 2006 r. i 14 czerwca 2006 r. BRM.0052/5/2006 P R O T O K Ó Ł NR LIII/2006 sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniach: 28 kwietnia 2006 r. i 14 czerwca 2006 r. LIII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Nr 10/508 październik 2013

Nr 10/508 październik 2013 Nr 10/508 październik 2013 Uroczystą inaugurację 44. Rybnickich Dni Literatury poprowadził Adam Świerczyna, dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury Martyna Czech, wokalistka Chwili Nieuwagi, po koncercie,

Bardziej szczegółowo