NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM"

Transkrypt

1 NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN - NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) tel. kom ; BIURO OBS UGI RYNKU NIERUCHOMOŒCI 2 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

2 Nadarzyn w rankingu W tegorocznym rankingu samorz¹dów ogólnopolskiego dziennika Rzeczpospolita Gmina Nadarzyn zajê³a 16. miejsce, w kategorii gmin wiejskich (4. na Mazowszu) i uzyska³a tytu³ Najlepsza Gmina Wiejska. Pod wzglêdem dochodów w³asnych nasza gmina uplasowa³a siê na 1. miejscu w kraju w swojej kategorii i 2. miejscu w kraju jeœli weÿmiemy pod uwagê tak e miasta na prawach powiatu oraz gminy miejskie i miejsko-wiejskie. W trzeciej edycji rankingu zastosowano kryteria zbli one do ubieg³orocznych, tak, aby uhonorowaæ przede wszystkim te samorz¹dy, które najbardziej dbaj¹ o rozwój i podniesienie jakoœci ycia swoich mieszkañców, w pe³ni zachowuj¹c jednoczeœnie regu³y odpowiedzialnoœci i bezpieczeñstwa finansowego. Wzorem lat ubieg³ych ranking by³ przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym wybrano samorz¹dy, które najlepiej zarz¹dza³y swoimi finansami w latach i jednoczeœnie najwiêcej inwestowa³y w tym czasie - na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Punktowane by³y: dynamika wzrostu wydatków maj¹tkowych (pomniejszonych o œrodki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkañca w latach ; wartoœæ œrodków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkañca), które w latach wp³ynê³y na rachunek bud etu gminy; zad³u enie samorz¹du w stosunku do dochodów ( ); nadwy ka operacyjna w stosunku do dochodów ( ); dynamika wzrostu dochodów w³asnych ( ); relacja nak³adów inwestycyjnych do przyrostu zad³u enia ( ); dynamika wzrostu wydatków ogó³em na jednego mieszkañca w wybranych dzia³ach ( ); transport i ³¹cznoœæ oraz ochrona œrodowiska. Do drugiego etapu przesz³o w sumie 450 samorz¹dów (w tym 200 gmin wiejskich). Punktowano: udzia³ wydatków na realizacje kontraktów z organizacjami pozarz¹dowymi ( ); liczbê z³o onych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarz¹dowych ( ), wydatki mieszkaniowe na jednego mieszkañca ( ); wyniki testu 6-klasistów oraz gimnazjalistów (2005 i 2006 r.); liczbê podmiotów gospodarczych ( ), w przeliczeniu na 1000 mieszkañców; wydatki poniesione na promocjê gminy ( ); czy urz¹d funkcjonuje w oparciu o normê ISO; informacje, czy statut zawiera zapisy dotycz¹ce przekazywania œrodków finansowych oraz sk³adników maj¹tkowych jednostkom pomocniczym. Jeœli chodzi o inne gminy z województwa mazowieckiego, to w kategorii gmin wiejskich w rankingu znalaz³y siê równie : Izabelin (2), Lesznowola (5), Stare Babice (12), Micha³owice (34), Baranowo (38), Zakrzew (68), abia Wola (74), Teresin (82), Zabrodzie (86), Grudusk (90), M³odzieszyn (93). Samorz¹dy ocenia³a niezale na, dziesiêcioosobowa kapitu³a, pod przewodnictwem eurodeputowanego Jerzego Buzka (premier rz¹du w latach ), w sk³ad, której wchodzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Najwy szej Izby Kontroli, a tak e przedstawiciele zwi¹zków i organizacji samorz¹dowych. Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb odbiera gratulacje z r¹k Jerzego Buzka - Przewodnicz¹cego Kapitu³y. Red. 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 3

3 Wspó³praca zagraniczna gminy W dniach od 11 do 16 lipca w Gminie Nadarzyn przebywa³a z wizyt¹ piêcioosobowa delegacja z ukraiñskiego miasta Hostomel (Anatolii Kyrychenko burmistrz, Olena Kyslytsia radna, sekretarz Rady Hostomela, Nataliya Bondar ekonomista wydzia³u ksiêgowoœci i sprawozdawczoœci Rady Hostomela, Volodymyr Zakhliupanyi radny, dyrektor szko³y oraz Vyacheslav Borodin dyrektor oœrodka kultury). Przedstawiciele Hostomela spotkali siê z radnymi Gminy Nadarzyn by wspólnie omówiæ mo - liwoœci i kierunki wspó³pracy. Podczas spotkania burmistrz Hostomela i wójt naszej gminy podpisali tak e list intencyjny, w którym zadeklarowano zawarcie umowy o wspó³pracy i partnerstwie obydwu samorz¹dów. Na mocy listu uzgodniono równie, e strony bêd¹ wspieraæ nawi¹zywanie wspó³pracy na wszelkich mo liwych p³aszczyznach pomiêdzy samorz¹dami, instytucjami, organizacjami i spo³ecznoœciami Miasta Hostomel i Gminy Nadarzyn, zw³aszcza odnoœnie m.in. organizacji edukacji i wypoczynku uczniów i studentów. Podpisanie listu nast¹pi³o w obecnoœci Ambasadora Ukrainy - Olexandra Motsyka oraz przedstawicieli Ambasady, delegacji Hostomela i radnych Gminy Nadarzyn. W programie wizyty goœcie z Ukrainy mieli ponadto zwiedzanie gminy placówek oœwiatowych i jednostek podleg³ych oraz wyjazd do Warszawy. W tym roku Gmina Nadarzyn podjê³a starania o podjêcie partnerskiej wspó³pracy równie z rumuñskim miastem Baile Govora, którego przedstawiciele przebywali u nas w kwietniu br. Podjêto wtedy rozmowy, równie w obecnoœci Ambasadora Rumunii, o podpisaniu porozumienia o partnerstwie samorz¹dów. Natomiast pod koniec czerwca delegacja Gminy Nadarzyn, z Wójtem Januszem Grzybem, uda³a siê z dwudniow¹ wizyt¹ do Rumunii. Burmistrz Hostomela - Anatolii Kyrychenko i Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb podczas podpisania listu intencyjnego. Obie wizyty by³y wstêpem do partnerskiej wspó³pracy gmin. Podczas wizyty strony polskiej w Rumunii kontynuowano oficjalne rozmowy dotycz¹ce podpisania aktu zbliÿniaczenia obu samorz¹dów oraz zwi¹zanych z tym faktem wspólnych przedsiêwziêæ i planowanej wspó³pracy. Rumuñscy gospodarze zorganizowali tak e krótkie wycieczki po atrakcyjnych turystycznie okolicach. Baile Govora jest znan¹ od pocz¹tku XIX wieku miejscowoœci¹ uzdrowiskow¹ u podnó a rumuñskich Karpat. Po³o ona jest 180 km od Bukaresztu i 20 km od stolicy regionu Valcea, w malowniczej dolinie rzeki Olt. Zamieszkuje j¹ obecnie ponad 3 tys. osób. Ze wzglêdu na panuj¹cy mikroklimat i wci¹ udoskonalan¹ bazê lecznicz¹ corocznie jest ona odwiedzana przez wielu kuracjuszy z ca³ej Rumunii. Dotychczas Gmina Nadarzyn podjê³a wspó³pracê (podpisano akt zbliÿniaczenia) z w³osk¹ gmin¹ Trevi nel Lazio i list intencyjny o wspó³pracy z litewskim miastem Ejszyszki. Idea nawi¹zywania bezpoœrednich, sta³ych kontaktów pomiêdzy miastami i gminami powsta³a po zakoñczeniu II wojny œwiatowej i w ówczesnym czasie mia³a na celu jak najszybsze prze³amanie barier pomiêdzy narodami i ludÿmi. Ruch miast bliÿniaczych zapocz¹tkowany po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, jest wspó³czeœnie naturalnym elementem ycia samorz¹dowego, uwa anym za istotny element w procesie integracji europejskiej. Kontakty pomiêdzy spo³ecznoœciami zamieszkuj¹cymi ró ne pañstwa, budowanie wzajemnych, partnerskich relacji, ró norodne formy wspó³pracy i czêsto wzajemna pomoc stanowi¹ bazê budowania wspólnej Europy. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Baile Govora. Obok Wójta Gminy Janusza Grzyba, Burmistrz - Michai Mateescu. E.G. 4 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

4 CO W GMINNYCH INWESTYCJACH PISZCZY... SZKO A PODSTAWOWA W NADARZYNIE Trwaj¹ prace wykoñczeniowe. Na zewn¹trz wyrównywany jest i zagospodarowywany teren wokó³ szko³y. Wewn¹trz koñczone s¹ prace zwi¹zane z elektryk¹, malowaniem i stolark¹ okienn¹. W najbli szym czasie montowane bêd¹ krzese³ka na trybunach hali sportowej i sprzêt w si³owni. WOLA KRAKOWIAÑSKA Prace przy budowie sali gimnastycznej zaczynaj¹ wychodziæ nad poziom gruntu. Na obecnym etapie wylane s¹ dopiero ³awy fundamentowe. M OCHÓW Wewn¹trz nowej filii bibliotecznej montowane s¹ w³aœnie instalacje elektryczne i k³adzione tynki. W najbli syzm czasie wykonane zostan¹ wylewki. BUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY W Nadarzynie nawierzchnia ul. ó³wiñskiej (fot. powy ej) niebawem zyska now¹ nak³adkê bitumiczn¹. Ponadto, w najbli szym czasie, zupe³nie nowe nawierzchnie bitumiczne powstan¹ na drogach: w Urzucie (ul. Bieliñska - fot. obok), w Woli Krakowiañskiej, Krakowianach i M³ochowie (ul. Kanarkowa). Na wszystkich wymienionych drogach trwaj¹ prace. Czêœæ z nich jest ju okrawê nikowana i utwardzona t³uczniem. 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 5

5 BUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY C.D. Krakowiany M³ochów, ul. Kanarkowa Wola Krakowiañska WAKACYJNE REMONTY W PLACÓWKACH OŒWIATOWYCH Jak co roku, równie na tegoroczny okres wakacyjny zaplanowano remonty we wszystkich placówkach oœwiatowych gminy, zale nie od indywidualnych potrzeb. Gimnazjum, m.in.: naprawa daszka nad wejœciem g³ównym i rur spustowych oraz uszczelnienie szybu wentylacyjnego. Hala widowiskowo-sportowa: naprawa tynków, malowanie pomieszczeñ, wymiana szyb zabezpieczajacych miêdzy trybunami, a boiskiem. SP Nadarzyn: poza rozbudow¹ szko³y prowadzone s¹ tak- SP Rusiec SP Kostowiec e drobne prace remontowe, m.in. malarskie wewn¹trz i brukarskie na placu wewn¹trz-szkolnym. SP Rusiec: malowanie klas, wymiana wyk³adzin pod- ³ogowych oraz wymiana pokrycia dachowego. SP Kostowiec: roboty malarskie pomieszczeñ i korytarzy oraz wymiana stolarki okiennej na parterze budynku. SP Wola Krakowiañska: poza rozbudow¹ szko³y (o salê gimnastyczn¹) prowadzone s¹ równie wakacyjne remonty. Wyremontowano dwie ³azienki i wy³o ono gresem 6 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

6 schody zewnêtrzne. Ponadto trwa malowanie pomieszczeñ i adaptacja na m.in. gabinet higienistki. SP M³ochów: prace malarskie w klasach i na korytarzach szko³y. Przedszkole Publiczne w Nadarzynie: remont zewnêtrzny tarasu, schodów, wejœcia do zaplecza kuchni, wjazdu do gara u oraz malowanie pomieszczeñ wewn¹trz z po- ³o eniem parkietu. Przedszkole Publiczne w M³ochowie: kapitalny remont trzech ³azienek dla dzieci oraz ³azienki dla personelu; naprawa coko³u ogrodzenia. Przedszkole Publiczne w Wolicy: naprawa dachu, wymiana obróbki blacharskiej rynien z rurami spustowymi oraz wymiana drzwi wewnêtrznych. E.G. Uwaga Rolnicy! Prezes KRUS, Jacek Dubiñski, apeluje do rolników o przestrzeganie zasad ochrony ycia i zdrowia podczas pracy w gospodarstwach rolnych. Dla ograniczenia zagro eñ wypadkami niezbêdne jest miêdzy innymi przestrzeganie zasad ruchu drogowego (podczas u ytkowania ci¹gników i kombajnów) oraz zadbanie o dobry stan techniczny u ywanych maszyn i urz¹dzeñ. Najwa niejsze jest jednak zachowanie rozwagi i zdrowego rozs¹dku. Szczególn¹ uwagê nale y zwróciæ na dzieci korzystaj¹ce z letnich wakacji. Wiêkszoœæ z nich spêdzi je zapewne w rodzinnym domu na wsi. Bêd¹ siê bawiæ lub pomagaæ w Przedszkole w Nadarzynie wykonywaniu niektórych czynnoœci, dlatego osoby doros³e powinny zapewniæ dzieciom bezpieczeñstwo. Zw³aszcza te najm³odsze, niezwykle ciekawe wszystkiego, bêd¹ potrzebowa³y czujnej opieki. Ucz¹c dzieci, jak pracowaæ w gospodarstwie rolnym, zadbajmy najpierw, by mog³y szczêœliwie dorosn¹æ. Na ponad 32 tysi¹ce zg³oszonych w zesz³ym roku do KRUS zdarzeñ wypadkowych œmieræ ponios³y 123 osoby. Przyczyn¹ wielu tragicznych w skutkach wypadków by³o lekcewa enie wymogów bezpieczeñstwa pracy, z³y stan techniczny maszyn rolniczych b¹dÿ nieporz¹dek w obejœciach gospodarskich. Na podstwie informacji przekazanych przez Placówkê Terenow¹ KRUS w Piasecznie Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia kierujemy do Pañstwa Bogdana i Iwony Malinowskich z powodu œmierci Mamy i Teœciowej. Wójt Gminy oraz Pracownicy Urzêdu Gminy Nadarzyn Pañstwu Bogdanowi i Iwonie Malinowskim wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci Matki i Teœciowej sk³adaj¹ Dyrekcja i Pracownicy Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Nadarzynie Pañstwu Bogdanowi i Iwonie Malinowskim z powodu œmierci Matki wyrazy szczerego wspó³czucia sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy Rady i Radni Gminy Nadarzyn Panu Jaros³awowi Piotrowi Kanderskiemu wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci Ojca sk³adaj¹ Dyrekcja i Pracownicy Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Nadarzynie Barbarze ukowskiej z powodu œmierci Matki i Stanis³awowi ukowskiemu z powodu œmierci Teœciowej sk³adamy szczere kondolencje. Rada So³ecka i Radny Wsi Wolica 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 7

7 OG OSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJÊ NIEKTÓRYCH ZADAÑ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPO ECZNEJ W 2007 r. Zarz¹d Powiatu Pruszkowskiego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt.3, art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz z póÿn. zm.), art. 176 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2103, 2104) art. 19 pkt.4, art.25 ust.1 i 4 p, art. 26, art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593 z póÿn. zm.), rozporz¹dzeniem Ministra Pracy Polityki Spo³ecznej z dnia 1 wrzeœnia 2000 roku w sprawie placówek opiekuñczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80 poz. 900) rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie okreœlenia ramowego wzoru umowy o realizacjê zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej ( Dz. U. Nr 61 poz. 544 i 545), rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie okreœlenia wzoru podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 426 i 427) oraz rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie okreœlenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428), zaprasza podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych do sk³adania ofert na realizacjê w latach zadania z zakresu pomocy spo³ecznej. INFORMACJE OGÓLNE: 1. Oferent zobowi¹zany jest do przygotowania i z³o enia oferty zgodnie z podanym og³oszeniem. 2. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi¹zane z przygotowaniem i z³o eniem oferty. 3. Oferent odpowiada za poprawnoœæ z³o onej oferty. 4. Zleceniodawca zastrzega prawo do odwo³ania konkursu bez podania przyczyny, przesuniêcia terminu sk³adania ofert oraz zmiany terminu rozpoczêcia i zakoñczenia postêpowania konkursowego. 5. Oferty na realizacjê zadania bêd¹ rozpatrywane przez Zespó³ Opiniuj¹cy powo³any na podstawie Zarz¹dzenia Starosty Powiatu Pruszkowskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ulicy Drzyma³y 30 w dniu 21 sierpnia 2007 r. o godz Wyniki konkursu bêd¹ og³oszone poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i na stronie internetowej Powiatu Pruszkowskiego w terminie do 30 dni od zakoñczenia postêpowania konkursowego. I. RODZAJ ZADANIA: Prowadzenie niepublicznej ca³odobowej placówki opiekuñczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego o charakterze koedukacyjnym dla dzieci i m³odzie y w wieku od 3 lat do 18 lat oraz w przypadku kontynuowania nauki do lat 25, z planowan¹ liczb¹ miejsc dla 14-ga dzieci z mo liwoœci¹ rozszerzenia do 30 ga dzieci. II. WYSOKOŒÆ DOTACJI NA REALIZOWANE ZADANIA: Œrodki przeznaczone na realizacjê w/w zadania w 2007 roku, bêd¹ wynosi³y 148,058 z³. Wysokoœæ dotacji na ka - de dziecko przebywaj¹ce w placówce w latach nastêpnych okreœlane bêdzie Zarz¹dzeniem Starosty Powiatu Pruszkowskiego w terminie do 30 marca danego roku. III. WARUNKI PRZYJÊCIA I ROZPATRZENIA OFERTY: Oferta Podmiotu o przyznanie dotacji powinna byæ zgodna ze wzorem oferty stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie okreœlenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 426, 427) i dodatkowo zawieraæ: 1. roczny plan pracy placówki obejmuj¹cy zakres merytoryczny i finansowy; 2. program dzia³alnoœci placówki typu socjalizacyjnego; 3. kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzglêdniaj¹c udzia³ rzeczowych, kadrowych i finansowych œrodków w³asnych ; 4. informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazuj¹c¹ na mo liwoœæ wykonania zadania, w tym o wysokoœci œrodków finansowych uzyskanych na realizacje danego zadania od innych podmiotów i instytucji; 5. deklaracjê o zamiarze osi¹gania lub nie osi¹gania zysku przy realizacji okreœlonego zadania; 6. regulamin placówki oraz statut; 7. zezwolenie Wojewody na prowadzenie ca³odobowej placówki opiekuñczo-wychowawczej, b¹dÿ informacje dotycz¹ce z³o enia wniosku w celu jego wydania. IV. TERMIN I PROCEDURA SK ADANIA OFERT: 1. Oferty nale y sk³adaæ w kancelarii Starostwa Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzyma³y 30 do dnia 16 sierpnia 2007 r. do godz na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie okreœlania wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427) lub drog¹ pocztow¹. Za datê z³o enia oferty uznajê siê datê wp³ywu oferty do Starostwa Powiatu Pruszkowskiego. 2. Oferty dostarczone po terminie zostan¹ zwrócone bez otwarcia. 3. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 21 sierpnia 2007 r. o godz. 12 w siedzibie Starostwa Powiatu Pruszkowskiego podczas posiedzenia Zespo³u Opiniuj¹cego; 4. Oferta powinna byæ dostarczona w zamkniêtej kopercie i oznaczona napisem: Oferta na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuñczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego. 5. Wszelkich wyjaœnieñ dotycz¹cych konkursu mo na uzyskaæ pod numerem telefonu (022) w godzinach: poniedzia³ek w pozosta³e dni tygodnia w godzinach V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADA- NIA: Zadanie bêdzie realizowane w okresie od 1 wrzeœnia 2007 r. do 30 wrzeœnia 2012 r. Warunki realizacji zadania: Placówka powinna: 8 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

8 1. zapewniæ ca³odobowa opiekê i wychowanie dzieciom ca³kowicie lub czêœciowo pozbawionym opieki rodzicielskiej; 2. zapewniæ kszta³cenie dostosowane do wieku dziecka i jego mo liwoœci rozwojowych, wyrównywanie opóÿnieñ rozwojowych i szkolnych; 3. prowadziæ zajêcia socjalizacyjne, korekcyjne, kompensacyjne, resocjalizuj¹ce, terapeutyczne, rekompensuj¹ce braki wychowania w œrodowisku rodzinnymi przygotowuj¹ce do ycia spo³ecznego, dla dzieci niepe³nosprawnych odpowiedni¹ rehabilitacjê i zajêcia specjalistyczne; 4. podejmowaæ dzia³ania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiaj¹cej lub umieszczenia w rodzinie zastêpczej; 5. prowadziæ dokumentacjê dziecka zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi. W szczególnoœci w placówce powinny byæ realizowane nastêpuj¹ce standardy wychowania i opieki: 1. Dzieciom w placówce przys³uguje: a) wy ywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych b) b) wyposa enie w: odzie, obuwie, bieliznê i inne przedmioty osobistego u ytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, œrodki higieny osobistej; c) zaopatrzenie w: leki, podrêczniki i przybory szkolne; d) d) miesiêcznie okreœlona drobna kwota do w³asnego dysponowania przez dziecko, której wysokoœæ ustala dyrektor w porozumieniu z samorz¹dem dzieci placówki; 2. Podstawowe produkty ywnoœciowe oraz napoje powinny byæ dostêpne w placówce przez ca³¹ dobê. 3. Placówka zapewnia dzieciom: a) dostêp do œwiadczeñ zdrowotnych; b) dostêp do nauki; c) pomoc w nauce, w szczególnoœci przy odrabianiu zadañ domowych oraz w miarê potrzeby przez udzia³ w zajêciach wyrównawczych; d) w miarê mo liwoœci uczestnictwo w zajêciach pozaszkolnych i rekreacyjno-sportowych; e) op³atê za pobyt w bursie lub internacie, je eli dziecko uczy siê poza miejscowoœci¹, w której znajduje siê placówka; f) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówk¹. 4. Placówka, organizuj¹c dzia³alnoœæ kulturaln¹ i rekreacyjn¹, uwzglêdnia œwiêta i inne dni wynikaj¹ce z tradycji i obyczajów. 5. W placówce nie powinno jednoczeœnie przebywaæ wiêcej ni 14 dzieci. 6. Placówka, powinna mieœciæ siê w budynku, który powinien mieæ: a) pokoje mieszkalne 1-5 osobowe o powierzchni zapewniaj¹cej nie mniej ni 5 m2 na osobê, które powinny byæ w³aœciwie oœwietlone i wyposa one w: ³ó ko lub tapczan; szafki i lampki nocne; szafy lub miejsca na przechowywanie rzeczy osobistych; zabawki b) ³azienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety w iloœci umo liwiaj¹cej korzystanie z nich w sposób zapewniaj¹cy intymnoœæ i zgodnoœæ z zasadami higieny; c) pomieszczenia do wypoczynku wyposa one w stoliki i krzes³a, telewizor, gry, zabawki (nie mniej ni jedno pomieszczenie na 10 dzieci); d) miejsce do cichej nauki; e) kuchniê; f) jadalniê dla wszystkich dzieci; g) aneksy kuchenne przeznaczone do zajêæ kulinarnych i przyrz¹dzania œniadañ i kolacji (nie mniej ni jeden aneks kuchenny na 10 dzieci); h) odpowiednio wyposa one pomieszczenie do zajêæ terapeutycznych i sportowych; i) pokój spotkañ z osobami odwiedzaj¹cymi; j) pokój goœcinny; k) gabinet pielêgniarki pokój dla dzieci chorych; 7. Dyrektorem placówki mo e byæ osoba, która posiada: a) wykszta³cenie wy sze magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia lub politologia i nauki spo³eczne w zakresie/o specjalnoœci resocjalizacja; b) specjalizacjê z zakresu organizacji pomocy spo- ³ecznej; c) trzyletni sta pracy w placówce opiekuñczo-wychowawczej; 8. W placówce powinni byæ zatrudniani specjaliœci o nastêpuj¹cych kwalifikacjach: a) wychowawców absolwentów studiów wy szych o preferowanym kierunku pedagogika, psychologia i nauki spo³eczne w zakresie / o specjalnoœci resocjalizacja; b) pedagogów absolwentów wy szych studiów magisterskich; c) psychologów absolwentów wy szych studiów magisterskich d) terapeutów osoby posiadaj¹ce udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy placówki e) pracowników socjalnych z ukoñczon¹ specjalizacj¹ zawodow¹ w zawodzie pracownik socjalny; f) opiekunki dzieciêce absolwentki szkó³ medycznych przygotowuj¹cych do pracy w zawodzie opiekunki dzieciêcej; g) lekarzy i pielêgniarki. 9. W placówce wskaÿnik zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na pe³ne etaty powinien wynosiæ: a) 1 etat wychowawcy na 6 dzieci, je eli zapewnia ona opiekê ca³odobow¹ oraz opiekê doraÿn¹; b) 1 etat pedagoga, psychologa i terapeuty oraz nie mniej ni 2 etaty pracowników socjalnych; c) 1 etat opiekunki dzieciêcej na 3 dzieci w wieku do 3 lat lub niepe³nosprawnych; d) w przypadku pracowników obs³ugi w wymiarze koniecznym do wykonywania czynnoœci obs³ugo- 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 9

9 wych zwi¹zanych z funkcjonowaniem placówki, których ze wzglêdu na bezpieczeñstwo lub obowi¹zek posiadania okreœlonych prawem szczególnych uprawnieñ nie mo e powierzyæ wychowawcom i dzieciom. VI. Warunki przyznania dotacji: 1. Oferty bêd¹ oceniane punktowo. Maksymalna liczba punktów, jak¹ mo e osi¹gn¹æ oferta wynosi Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca bêdzie kierowa³ siê nastêpuj¹cymi kryteriami: a) ocen¹ zg³oszonych mo liwoœci realizacji zadania przez podmiot 15 pkt. Maksymaln¹ iloœæ punktów otrzymuje oferta Podmiotu, który ma kilkuletnie doœwiadczenie w prowadzeniu ca³odobowej placówki opiekuñczo-wychowawczej lub innych zadañ publicznych podobnego typu potwierdzone referencjami i dysponuje dobr¹ baz¹ lokalow¹. b) jakoœci¹ dzia³ania i kwalifikacjami osób, przy udziale których Podmiot ma realizowaæ zadanie 25 pkt. Maksymaln¹ iloœæ punktów otrzymuje oferta Podmiotu, którego dzia³alnoœæ daje gwarancjê nale ytego wykonania zadania, jest spo³ecznie u yteczna, posiada wysoko wykwalifikowan¹ kadrê (specjaliœci-absolwenci wy szych studiów magisterskich o preferowanych kierunkach pedagogika, psychologia oraz terapeutów posiadaj¹cych udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy placówki), oferuje bogaty program dzia³alnoœci placówki przyjaznej dziecku i podnosz¹cy jej znaczenie w œrodowisku lokalnym. c) ocen¹ przestawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania 20 pkt. Maksymalna iloœæ punktów otrzymuje oferta Podmiotu przedstawiaj¹ca rzeteln¹ i wiarygodn¹ kalkulacjê kosztów realizacji zadania, z uwzglêdnieniem w planowanej kwocie dotacji wysokoœci œrodków publicznych. d) zadeklarowanym udzia³em œrodków finansowych w³asnych albo pozyskanych z innych Ÿróde³ na realizacjê zadania 15 pkt. Maksymaln¹ iloœæ punktów otrzymuje oferta Podmiotu posiadaj¹cego jak najwiêkszy wk³ad w³asny (sk³adki, darowizny, œrodki od sponsorów itp.) przy realizacji zadania. Wk³ad w³asny i z innych Ÿróde³ powinien wynosiæ min 20% kosztów realizacji zadania. Oferty Podmiotów nie posiadaj¹cych 20% wk³adu w³asnego i z innych Ÿróde³ przy prowadzeniu placówki nie bêd¹ rozpatrywane. e) analiz¹ i ocen¹ wykonania zadañ zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków 15 pkt. Maksymaln¹ iloœæ punktów otrzymuje oferta Podmiotu, który rzetelnie i terminowo wywi¹zywa³ siê z realizacji powierzonych przez powiat lub inne jednostki administracji publicznej zadañ w poprzednich latach. f) wysokoœci¹ dotacji, która jest przeznaczona na realizacjê zadania 10 pkt. Maksymaln¹ iloœæ punktów otrzymuje oferta Podmiotu, który z zaplanowanej kwoty dotacji zaproponuje roczny plan pracy placówki bogaty w ró norodne zajêcia dla dzieci i m³odzie y, jak równie ró - norodne formy i metody pracy. Dodatkowo: 1. zleceniodawca dokona wyboru oferty Podmiotu, który ma w swych celach statutowych zapewnienie opieki nad dzieckiem oraz prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do minimalizacji skutków powstaj¹cych w wyniku dezintegracji rodziny, 2. zleceniodawca dokona wyboru oferty Podmiotu, którego oferta na prowadzenie placówki opiekuñczo-wychowawczej odpowiada wymaganiom okreœlonym w ustawie o pomocy spo³ecznej, rozporz¹dzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie placówek opiekuñczo-wychowawczych oraz niniejszej procedurze konkursowej i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o padanie kryteria wyboru. 3. zleceniodawca zastrzega, e w przypadku zmiany przepisów prawa w przedmiotowym zakresie, Podmiot bêdzie zobowi¹zany dostosowaæ realizacjê zadania do obowi¹zuj¹cych aktów prawnych. 4. zleceniodawca wska e termin i miejsce podpisania umowy na dofinansowanie placówki opiekuñczo-wychowawczej prowadzonej przez Podmiot, który zosta³ wybrany w drodze konkursu na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty. VII. Uwagi 1. Kwota dotacji nie mo e przekroczyæ 80% ca³kowitego kosztu realizacji zadania. 2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania powinna byæ zgodna z wysokoœci¹ dotacji przeznaczonej na realizacjê zadania. Oferty zawieraj¹ce kalkulacjê nie uwzglêdniaj¹c¹ wysokoœci œrodków publicznych pozostan¹ bez rozpatrzenia. 3. Zleceniodawca przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo ewentualnej wizytacji placówki. 4. W przypadku za³¹czenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu powy sza kopia winna byæ potwierdzona przez organ wydaj¹cy dokument lub przez osoby upowa nione do reprezentowania Podmiotu. 5. Oferta winna byæ napisana na maszynie lub komputerze i podpisana przez upowa nionych przedstawicieli Podmiotu. Podobnie powinny byæ podpisane wszystkie za³¹czniki do oferty. Upowa nienie do podpisania ofert winno byæ do³¹czone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów za³¹czonych przez podmiot. 6. Wszystkie strony oferty powinny byæ ponumerowane, a wszystkie miejsca, w których Oferent naniós³ zmiany winny byæ parafowanie przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê. 7. Oferty sporz¹dzone wadliwie b¹dÿ niekompletne, co do wymaganego zastawu dokumentów lub wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaj¹ bez rozpatrzenia. Pruszków, dnia 16 lipca 2007 roku Starosta Powiatu Pruszkowskiego El bieta Smoliñska 10 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

10 UWAGA RODZICE!!! Na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. (Dz. U. nr 120, poz. 819) bêdzie mo na ubiegaæ siê o pomoc finansow¹ zakupu podrêczników i zakupu jednolitego stroju. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia. Do wniosku nale y do³¹czyæ zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów lub zaœwiadczenia o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê nych z pomocy spo³ecznej. Wniosek powinien byæ z³o ony do dnia 15 sierpnia 2007 r. do dyrektora szko³y, do której uczeñ bêdzie uczêszcza³ w roku szkolnym 2007/2008 (Zarz¹dzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 17 lipca 2007 r.) Pomoc udzielana jest dzieciom i uczniom rozpoczynaj¹cym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub naukê w klasach I-III szko³y podstawowej. Pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju udzielana bêdzie uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjów. Pomoc ta skierowana jest do uczniów pochodz¹cych z rodzin, w których dochód na osobê nie przekracza kryterium dochodowego na osobê w rodzinie, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, ze zm.), czyli 351 z³ netto. Dyrektor wyp³aci rodzicom uczniów kwotê 50 z³ na jednego ucznia, któremu przyznano pomoc. Dyrektor zwróci rodzicom uczniów koszty zakupu podrêczników po przed³o eniu dowodu zakupu, do wysokoœci wartoœci pomocy okreœlonej w rozporz¹dzeniu; a/ 70 z³ dla ucznia klasy 0, b/ 130 z³ dla ucznia klasy I, c/ 150 z³ dla ucznia klasy II, d/ 170 z³ dla ucznia klasy III. 1. Rodzice sk³adaj¹ wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko bêdzie uczy³o siê w roku szkolnym 2007/2008 do dnia 15 sierpnia 2007 r. (do wniosku do- ³¹cza siê zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów lub zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê nych z pomocy spo³ecznej, 2. Rodzice dokonuj¹ zakupu podrêczników (w dowolnym terminie). 3. Rodzice przedstawiaj¹ dyrektorowi szko³y dowód zakupu lub oœwiadczenia o cenie zakupionych podrêczników. 4. Dyrektor szko³y przekazuje rodzicom dofinansowanie. Maria Jaworska Inspektor ds. Oœwiaty Gminy Nadarzyn 1. Rodzice sk³adaj¹ wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko bêdzie uczy³o siê w roku szkolnym 2007/2008 do dnia 15 sierpnia 2007 r. (do wniosku do- ³¹cza siê zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów lub zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê nych z pomocy spo³ecznej. 2. Dyrektor przekazuje rodzicom dofinansowanie. Czas na zmianê dowodu!!! W zwi¹zku z koniecznoœci¹ wymiany do koñca 2007 r. starych, ksi¹ eczkowych dowodów oso- bistych, na nowe plastikowe Urz¹d Gminy Nadarzyn zwraca siê z apelem o zg³oszenie osób, które nie mog¹ osobiœcie przyjœæ do Urzêdu, aby dope³niæ formalnoœci zwi¹zanych z ww. wymian¹. Apel ten skierowany jest wy³¹cznie do osób starszych, nie poruszaj¹cych siê samodzielnie oraz ob³o nie chorych. Informacje o takich osobach prosimy przekazywaæ bezpoœrednio do Urzêdu Stanu Cywilnego w Nadarzynie (Pl. Poniatowskiego 42) lub tel , w terminie do 15 sierpnia b.r. 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 11

11 STUDIUJ Z NAMI W NADARZYNIE! NABÓR TRWA! ZAPRASZAMY! Katarzyna Janicka Kiedy wybiera³am uczelniê, która spe³nia³aby moje wstêpne oczekiwania: kierunek informatyczny, okolice Pruszkowa, czesne roz³o- one na raty, brak egzaminów wstêpnych, najbardziej odpowiada³a mi WSFKI. Wed³ug mnie umiejscowienie uczelni w Nadarzynie jest idealnym miejscem dla osób mieszkaj¹cych w zachodniej czêœci Warszawy oraz na po³udnie od niej. WSFKI to idealne miejsce do nauki. Z powodu niedu ej liczby studentów nikt nie jest anonimowy. Atmosfera w szkole jest przyjazna, zarówno miêdzy studentami, jak i miêdzy wyk³adowcami a studentami. Wiedza przekazywana przez wyk³adowców jest fachowa i pomimo wielu przedmiotów, ³atwo siê j¹ przyswaja. Systematycznoœæ w chodzeniu na wyk³ady i æwiczenia gwarantuje szybkie i proste ukoñczenie szko³y. Magdalena Kêdziora Podejmuj¹c decyzjê o pójœciu do szko³y (by³ to rok 2005) nie mia³am wybranej konkretnej uczelni ani kierunku. Po prostu postanowi³am, e chcê zdobyæ zawód (ukoñczy³am LO). Koñczê ju drugi rok studiów. Atmosfera na uczelni jest bardzo rodzinna. Du ym plusem jest to, e czesne p³aci siê co miesi¹c, a nie z góry za ca³y semestr. Dla mnie wa nym atutem jest lokalizacja blisko Pruszkowa. Wpisów do indeksów pilnuje uczelnia; nie trzeba samemu biegaæ za wyk³adowc¹ i prosiæ o wpis. Przyznawane s¹ stypendia: socjalne, za wyniki w nauce (obecnie takie otrzymujê) oraz zapomogi jednorazowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Praktycznie wszyscy siê znamy, co u³atwia komunikacjê oraz naukê. Zachêcam do podjêcia nauki w naszej uczelni. Kierunek Informatyka i Ekonometria jest na pewno na czasie, studiowanie atrakcyjne, zaœ otoczenie bardzo sprzyja nauce (samo po³o enie uczelni z dala od ha³asów i zgie³ku du ego miasta, nowy budynek po³o ony w s¹siedztwie lasu, bliski kontakt z natur¹). Jeœli siê wahacie, to nie zwlekajcie d³u ej! Do³¹czcie do nas. Skoro ja da³am radê maj¹c rodzinê i pracê zawodow¹, to i Wam siê uda. Czekamy! Sebastian Fr¹czek Wybra³em WSFKI, poniewa podczas wyszukiwania uczelni, najbardziej odpowiada³a mi ona ze wzglêdu na bliskoœæ od miejsca zamieszkania. Wa nymi argumentami, które zachêci³y mnie do nauki w tej uczelni by³ brak wstêpnych egzaminów i niskie czesne. WSFKI znajduje siê niedaleko stolicy, dlatego jest idealn¹ propozycj¹ dla przysz³ych studentów z miejscowoœci oœciennych zachodniej strony Warszawy. Cicha okolica i wspania³a przyroda to atuty, które zachêcaj¹ do nauki. Na uczelni jest niedu a liczba studentów, wiêc nie jesteœmy anonimowi; panuje tu przyjazna atmosfera. Wyk³adowcy podchodz¹ rzetelnie do swych obowi¹zków i spe³niaj¹ oczekiwania studentów pod wzglêdem nauczania i przekazywania niekiedy trudnej wiedzy. Rados³aw Bogórski Studiujê w WSFKI, poniewa odpowiada³ mi kierunek studiów prowadzonych w trybie zaocznym, lokalizacja uczelni oraz niskie czesne. Ponadto wa na jest dla mnie mi³a atmosfera, któr¹ panuje w szkole powodu niedu ej liczby studentów. Wa na jest równie sprawnie dzia- ³aj¹ca administracja oraz ³atwoœæ zapisania siê na uczelniê. Rangê uczelni podnosi fakt, e wyk³adaj¹ tu profesorowie z najlepszych uczelni warszawskich i nie tylko. Kierunek informatyka i ekonometria kszta³ci specjalistów poszukiwanych na rynku pracy, gwarantuje ciekawy i dobrze honorowany zawód. Budynek szko³y zlokalizowany na skraju lasu zapewnia œwietn¹ atmosferê do nauki, pozwala na skupienie i ucieczkê od ha³asu wielkiego miasta. Szko³a zapewnia miejsca noclegowe, posiada piêkn¹, du ¹ aulê, ³adne, jasne sale dydaktyczne, pracowniê komputerow¹ i bibliotekê. Polecam nasz¹ uczelniê wszystkim tym, którym zale y na wysokiej jakoœci kszta³cenia, przyjaznej atmosferze i szerokich mo liwoœciach rozwoju. Studiowanie na WSFKI to przyjemnoœæ, a nie udrêka. A iloœci i jakoœci zdobywanej wiedzy pozazdroœciliby studenci z renomowanych pañstwowych uczelni. I to wszystko mo na osi¹gn¹æ w atmosferze kole eñstwa i przyjaÿni. Grzegorz Wróblewski Koñczy³em Policealne Studium Informatyczne Fundacji Kultury Informatycznej w Ciechanowie (2003 r.) i bardzo chcia³em kontynuowaæ naukê na studiach prowadzonych przez Fundacjê Kultury Informatycznej. Postanowi³em kszta³ciæ siê tutaj. Ujê³a mnie ciep³a atmosfera, przyjazny stosunek do ludzi. Zdecydowa- ³em siê kszta³ciæ tutaj, równie ze wzglêdu na lokalizacjê uczelni poza Warszaw¹, na skraju lasu Czu³em, e tu siê mogê odnaleÿæ. Ju koñczê studia. Od pó³ roku pracujê zawodowo dziêki rekomendacji uczelni. Jestem bardzo zadowolony, e mogê realizowaæ swoje zainteresowania zawodowe w przyjaznym otoczeniu. Wy sza Szko³a Fundacji Kultury Informatycznej ul. Wiœniowa 26, Nadarzyn tel./fax (22) /82 Materia³y informacyjne WSFKI w Nadarzynie. 12 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

12 Cz. V Z dziejów nadarzyñskiego harcerstwa Halo - s³uchamy audycji harcerskiej z Nadarzyna, na falach rozg³oœni harcerskiej Polskiego Radia. 12 czerwca 1966 roku Oœrodek Harcerski w Nadarzynie odwiedzi³a Rozg³oœnia Harcerska Polskiego Radia, by nagraæ audycjê harcersk¹. W pierwszej czêœci prezentowaliœmy nasz zespó³ estradowy. Nastêpnie przeprowadzony zosta³ wywiad o naszej dzia³alnoœci z harcerzami i komendantami, a na koñcu nagrywane by³y wypowiedzi przypadkowych mieszkañców Nadarzyna na temat oceny dzia³alnoœci nadarzyñskich harcerzy. W tych wypowiedziach powtarza³a siê jedna i ta sama odpowiedÿ ci¹gle œpiewaj¹ i graj¹. Chodz¹ w mundurach, organizuj¹ ró ne spotkania, kominki i wieczornice oraz pilnuj¹ porz¹dku w parku, by nikt nie chodzi³ po trawnikach i sprz¹taj¹. Latem 1966 roku w dniach 3-28 lipca odby³ siê obóz harcerski Oœrodka ZHP Nadarzyn w Górach Markowych, U góry proporzec Oœrodka ZHP; powy ej - przekazanie proporca harcerzom. Rozkazem Komendy Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Pruszkowie z dnia 26 kwietnia 1965 roku zosta³a powo³ana Komenda Oœrodka ZHP w Nadarzynie, której Komendantem zosta³ mianowany podharcmistrz druh Leon Gi ycki. W dniu 15 maja 1966 roku dobrze dzia³aj¹cy oœrodek harcerski, posiadaj¹cy ju zespó³ wokalno- muzyczny, którym kierowa³ p. Witek, cz³onek zespo³u Mazowsze, wyst¹pi³ z w³asnym programem na II Harcerskim Festiwalu Ma³ych Form Artystycznych Hufca ZHP Pruszków zajmuj¹c II miejsce w powiecie pruszkowskim. Otrzymaliœmy wtedy dyplom uznania i podziêkowanie od Wydzia- ³u Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Pruszkowie i Komendy Hufca w Pruszkowie. W œrodku nagrywaj¹ca dziennikarka. Od lewej: siedz¹ P. Witekinstruktor z Mazowsza, Wojtek Witkowski, Zbyszek Wicik, stoj¹ od lewej Antoni Hubert, Ryszard Kubik, Waldek Pomorski, Tomek Hermanowski, Henryk Wiœniewski, Grzegorz Pomorski, Maciek Kiliñski, Krzysztof Chomontowski, Stefan Tokarski, nagrywany Andrzej Zagórski, Ryszard Chruœciak, Bogdan Karolak, Marian S³owik, Andrzej Lenart, Komendant Hufca Pruszków Zdzis³aw Kowalczyk, komendant Oœrodka Nadarzyn Leon Gi- ycki. k. Pomiechówka, pow. Nowy Dwór, nad piêkn¹ rzek¹ Wkr¹. Miejscowi ludzie nazywaj¹ ten piêkny krajobraz - Jerozolimka. Nasz obóz zosta³ zakwaterowany na brzegu sosnowego lasu, na najwy szym wzniesieniu Gór Markowych (150 m.n.p rzeki). Komendantem obozu by³ phm Leon Gi ycki, zastêpc¹ Marek Zdzebel, oboÿnym Ewelin uczak, kwatermistrzem Stefan Kiliñski, oraz Zbigniew Witkowski i Marian Szyszko. Zastêpy obozowe: zastêp Dzikusów zastêpowy Tadeusz Mosz, cz³onkowie: Tadeusz Kur, Boles³aw Bazga, Stefan Jaworski, Edward Chruœciak, Krzysztof Mizio³ek, Zbigniew Wicik, Andrzej R¹czkowski, Andrzej Jagodziñski, Sylwek Litke; zastêp Pszczó³ zastêpowa Jadwiga Mosz, cz³onkinie: Teresa Mi³kowska, Alicja Matusiak, Barbara Rutkowska, Longina Dobroliñska, Bo ena Chruœciak; zastêp Or³ów : zastêpowy Waldek Pomorski, cz³onkowie: Krzysztof Nierobisz, Józef Motyl, Marian S³owik, Dariusz Woroñczuk, Maciej Kiliñski, Grzegorz Pomorski, Andrzej Nierobisz, Zbigniew Zió³ek. Opracowa³ hm. Leon Gi ycki (fot. archiwum Hufca ZHP Nadarzyn) 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 13

13 Sala weselno-bankietowa Astra tel Wesela; - Przyjêcia; - Konferencje; - Pokoje noclegowe; Rozalin, ul. Daniewice 18; M³ochów; tel ; ; Niania z doœwiadczeniem podejmie pracê od wrzeœnia. Tel wieczorem. Zatrudniê serwisanta bram gara owych. Wymagania: doœwiadczenie, znajomoœæ elektroniki i œlusarki. Mile widziany samochód. Tel KSIÊGOWOŒÆ DLA FIRM - tanio i solidnie. Tel Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

14 Z ycia Ochotniczych Stra y Po arnych Gminy Nadarzyn Ochotnicza Stra Po arna w Nadarzynie ul. Warszawska Nadarzyn tel Nowinki stra ackie OSP Nadarzyn Udzia³ w akcjach ratowniczo-gaœniczych r. Zabezpieczenie pokazu sztucznych ogni w Strzeniówce w godzinach wieczornych r. Usuwanie gniazda owadów ze skrzynki elektrycznej w Bielinach w godzinach popo³udniowych r. Po ar stodo³y z sianem w Starej Wsi przy ul. G³ogowej w godzinach nocnych. Akcja trwa³a cztery godziny. Udzia³ bra³y dwa zastêpy OSP Nadarzyn, zastêp OSP ó³win, dwa zastêpy PSP Pruszków oraz zastêp posterunku PSP z Brwinowa r. Po ar pojemnika PCK na odzie u ywan¹ przy ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie. Akcja prowadzona w godzinach nocnych przez zastêp OSP Nadarzyn r. Al. katowicka na (œwiat³ach) - wypadek drogowy przy udziale dwóch samochodów osobowych i jednego samochodu dostawczego. Akcja prowadzona przy wspó³pracy z PSP Pruszków w Nadarzynie r. Wyjazd dwóch zastêpów naszej stra y do usuwania skutków burzy jaka przesz³a przez nasz¹ gminê w godzinach popo³udniowych, usuwanie zwalonych drzew i konarów oraz wypompowywanie wody na terenie firmy KIA AS MOTORS (al. Katowicka). Akcjê usuwania skutków tej burzy rozpoczêliœmy o godzinie i trwa³a ona do godziny W dniach r. druhowie: Krzysztof Œmigielski, Arkadiusz Wencel, Bart³omiej Klotz brali udzia³, wraz z innymi medykami z firmy EMERMED, w zaawansowanym szkoleniu medycznym organizowanym przez t¹ firmê na poligonie æwiczebnym. Zdobyta wiedza z pewnoœci¹ bêdzie doskona³ym uzupe³nieniem posiadanych ju umiejêtnoœci (ka dy z ww. druhów posiada uprawnienia ratownika medycznego). W okresie letnim czêste s¹ telefony w sprawie usuwania gniazd owadów. W zwi¹zku z tym zwracamy siê z proœb¹, Fot. OSP Nadarzyn aby zg³aszaj¹cy zaopatrywali siê w œrodek owadobójczy RAID (niebieski) jest to œrodek przez nas sprawdzony. A w razie przyjazdu jednostki na miejsce jest on niezbêdny do prowadzenia dzia³añ. Dziêkujemy za wyrozumia³oœæ! Naczelnik OSP Nadarzyn Kiliñski Arkadiusz Szko³a jêzykowa Seesaw (www.seesaw.pl) zatrudni lektorów jêzyka angielskiego do pracy z dzieæmi w wieku przedszkolnym (2-6 lat). Praca od wrzeœnia na terenie gminy Nadarzyn. Dobre zarobki, pakiet szkoleñ. CV prosimy przesy³aæ na adres: Zatrudniê opiekunkê do 7-miesiêcznej dziewczynki w Starej Wsi. Tel Firma motoryzacyjna zatrudni Panów, Panie na stanowisko: MAGAZYNIER Wymagania: rzetelnoœæ, uczciwoœæ, zaanga owanie, umiejêtnoœæ pracy w zespole, mile widziane uprawnienia na wózki wid³owe. Miejsce pracy: Kajetany k. Nadarzyna. CV prosimy przesy³aæ na numer faksu: (022) Przedszkole Publiczne w Nadarzynie, przy ul. Sitarskich 2 zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego w pe³nym wymiarze godzin. Tel Poszukujê do wynajêcia kawalerki lub pokoju z dostêpem do kuchni. Tel Agencja Wdra ania Systemów Bezpieczeñstwa HEKTOR Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik Ochrony (miejsce pracy: M³ochów); stawka: 5 z³ netto/1h. Tel.: ; fax: ; 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 15

15 Uwaga! Nasze Wiadomoœci mo na dostaæ w nastêpuj¹cych miejscach: Kajetany - delikatesy JEDYNKA, ul. Rolna 4R - delikatesy i Bar, ul. Rolna 19 - sklep Ogólnospo ywczy, ul. Rolna 22A M³ochów - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. G. Baran) - handel i gastronomia (p. L. Jarzyñska) Nadarzyn - Urz¹d Gminy - biuro Rady Gminy - kiosk Pañstwa D¹browskich przy Pl. Ks. Poniatowskiego - sklep spo ywczy (p. W. Sztyk) - Biuro Nieruchomoœci (ul. Warszawska) - kiosk AGA na terenie NSM - delikatesy przy ul. Pruszkowskiej Parole - sklep spo ywczy Rozalin - sklep spo ywczy Rusiec - sklep przy trasie katowickiej Stara Wieœ - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. A. Maluga) Strzeniówka - sklep spo ywczy (p. R. Szamota) - sklep ogólnospo ywczy (p. M. Gawroñska) Urzut - sklep spo ywczy ul. Malownicza (p. E. Kosiñska) Walendów - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. B. aska) Wola Krakowiañska - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. Joanna Ma³ecka) Wolica - sklep spo ywczy przy al. Katowickiej - sklep spo ywczy przy ul. Ogrodowej Cennik us³ug reklamowych w gazecie Wiadomoœci Nadarzyñskie Urz¹d Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska Nadarzyn Og³oszenia typu podejmê - dam pracê zamieszczamy bezp³atnie. Ca³a strona z³ (340 z³) A z³ (180 z³) B z³ (100 z³) C - 75 z³ (50 z³) Na 2, 3 i 4 stronie ok³adki (strony kolorowe) - 400% dro ej (do wszystkich cen nale y doliczyæ podatek VAT). Ceny podane w nawiasach dotycz¹ og³oszeñ zamieszczanych w kolejnych 3 numerach gazety. A Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. B C Kontakt: Edyta Gawroñska tel.: w.219; Firma Green Car mechanika samochodowa poszukuje samodzielnego mechanika samochodowego, pomoc mechanika samochodowego. Wymagane prawo jazdy. Zarobki od z³. Adres: Wolica, al. Katowicka 14a, Tel AKPIC-GD SERWIS KOMPUTERÓW Wolica, al. Katowicka 14a Nadarzyn tel. kom (022) ; Specjalizacja.. - serwis: CITROEN PEUGEOT Naprawy bie ¹ce; Przegl¹dy i naprawy pogwarancyjne; Regeneracja przek³adni kierowniczych; Gwarancja czêœci i us³ug; Wysoka jakoœæ us³ug; Sprzeda czêœci; Klimatyzacja. Serwis sprzêtu PC, okresowe przegl¹dy; Rozbudowa, modernizacja komputerów i laptopów; Projektowanie, instalacja ma³ych sieci, WIFI; Ochrona antywirusowa, instalacja systemów; Sprzeda sprzêtu i oprogramowania po atrakcyjnych cenach; Strzeniówka, ul. Pruszkowska 141; Naprawa sprzêtu u klienta, faktury. Obs³ugujemy równie inne marki pojazdów! Szukasz konsultantki AVON zadzwoñ Aby umówiæ siê na wizytê u Ciebie!!! Zatrudniê stolarza lub pomoc. Tel Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

16 Zajazd B K Sêkocin, al. Krakowska Tel. (022) ; (022) ; Wesela, przyjêcia okolicznoœciowe Sala tanio i atrakcyjnie do 150 osób, klimatyzowana, pokoje hotelowe Zapraszamy!!! WEST CAR S.C. Rok za³o enia 1986 Serwis samochodów ul. Mszczonowska 28 A; Nadarzyn tel ; fax ; kom czynne: pn pt 8-17; sobota 8-13 BLACHARSTWO LAKIERNICTWO SAMOCHODY ZASTÊPCZE ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE HOLOWANIE 24H/DOBÊ ELEKTRO-MECHANIKA, FILTRY, OLEJE, HAMULCE KUPNO-SPRZEDA SAMOCHODÓW CA YCH I POWYPADKOWYCH CZÊŒCI ZAMIENNE, SZYBY, UK ADY WYDECHOWE OBS UGA FIRM (FLOTY) FIRMA POSIADA CERTYFIKAT ISO 9001/2000 Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat, francuskie, japoñskie 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 17

17 POLICJA KP NADARZYN Nadarzyñskie krymina³ki r. O godz. 00:25 Komisariat Policji w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o fakcie pobicia przez trzech nieznanych mê czyzn na terenie stacji paliw w Wolicy dwóch mieszkañców odzi. W wyniku podjêtych czynnoœci funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania trzech sprawców pobicia. O godz. 07:50 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o maj¹cej miejsce w nocy 13/ r. w godz. 18:00-4:30 w Starej Wsi kradzie y si³owników wraz z osprzêtem - zamontowanych przy bramie wjazdowej na posesjê. O godz. 16:10 na trasie E-67 w Nadarzynie policjant KP Nadarzyn dokona³ zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Fiat Tipo r. O godz. 14:45 w Urzucie przy ul. Promyka funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny ukrywaj¹cego siê przed wymiarem sprawiedliwoœci r. O godz. 3:50 w Nadarzynie przy ul. B³oñskiej policjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem marki Citroen Berlingo. O godz. 8:10 funkcjonariusze KP Nadarzyn, realizuj¹c informacjê w³asn¹, w Opaczu przy ul. Œrodkowej dokonali zatrzymania mê czyzny ukrywaj¹cego siê przed wymiarem sprawiedliwoœci. O godz. 15:50 przy ul. Turystycznej w Nadarzynie policjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Polonez, który ponadto podczas ucieczki spowodowa³ kolizjê z radiowozem r. O godz. 22:05 w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej funkcjonariusze SRD KPP Pruszków dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki BMW r. O godz. 9:10 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o maj¹cym miejsce w nocy 18/ r. w godz. 23:30-06:00 w Nadarzynie przy ul. Jaœminowej w³amaniu do samochodu osobowego marki Skoda Fabia, z którego sprawcy dokonali kradzie y laptopa marki DELL, radioodtwarzacza CD marki PANASONIC, pendriva oraz s³uchawek marki Nokia od telefonu komórkowego. Ponadto sprawcy dokonali uszkodzenia samochodu osobowego marki Renault Clio oraz samochodu marki Mitsubishi. O godz. 21:50 w Ruœcu przy ul. Szkolnej policjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny ukrywaj¹cego siê przed wymiarem sprawiedliwoœci r. O godz. 11:10 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o Bank Spó³dzielczy w Nadarzynie Plac Ksiêcia J. Poniatowskiego 5 A tel. (0-22) , , tel./ fax czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz (kasa: ) soboty w godz (kasa: ) Oddzia³ Banku w abiej Woli tel. (0-46) , tel./fax czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz: (kasa: ) soboty w godz OFERUJE: kredyty na dzia³alnoœæ gospodarcz¹; kredyty konsumpcyjne w tym równie okolicznoœciowe; preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe dla rolników; prowadzenie rachunków a vista, rachunków oszczêdnoœciowo - rozliczeniowych i lokat terminowych o ró - nych okresach oszczêdzania; prowadzenie rachunków bie ¹cych podmiotów gospodarczych i osób prawnych oraz dokonywanie rozliczeñ; przyjmowanie wp³at za gaz, energiê elektryczn¹, telefon, ubezpieczenia, ZUS, KRUS, podatki i op³aty na rzecz innych banków; Najni sze prowizje od wp³at!!! Zapraszamy! 18 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

18 maj¹cym miejsce w nocy 21/ r. w godz. 18:00-9:00 na terenie firmy w Ruœcu w³amaniu do blaszanego kontenera, z którego nieznani sprawcy dokonali kradzie y urz¹dzenia do mycia wysokociœnieniowego marki KAR- CHER r. O godz.16:05 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o w³amaniu do domku letniskowego maj¹cym miejsce w okresie r. w godz. 17:00-15:00 na terenie POD ZACISZE w Kajetanach. Nieznani sprawcy dokonali kradzie y: kosiarki spalinowej marki HONDA, telewizora ELEMIS 14, wiertarki oraz baterii ³azienkowej. O godz. 17:15 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny, który posiada³ przedmioty pochodz¹ce z kradzie y dokonanej na szkodê firmy mieszcz¹cej siê w Kajetanach r. O godz. 17:45 policjanci KP Nadarzyn w M³ochowie przy ul. Kasztanowej dokonali zatrzymania mê czyzny poszukiwanego w celu ustalenia miejsca pobytu r. O godz. 2:15 w Ruœcu przy ul. G³ównej funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania na gor¹cym uczynku mê czyzny kradn¹cego elementy metalowe z terenu firmy. Ponadto zatrzymany jest podejrzewany o dokonanie kradzie y urz¹dzenia do mycia wysokociœnieniowego marki KARCHER. O godz. 11:10 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y z terenu firmy w M³ochowie przesy³ki kurierskiej zawieraj¹cej notebook marki FUJITSU. Kradzie ta mia³a miejsce w okresie r. O godz. 11:50 Komisariat Policji w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y maj¹cej miejsce równie w M³ochowie w dniu r. w godz. 2:08-7:21. Skradziono przesy³kê kuriersk¹ zawieraj¹c¹ notebook marki TO- SCHIBA oraz kostki pamiêci r. O godz. 9:00 na terenie firmy w M³ochowie funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny podejrzewanego o dokonanie kradzie y sprzêtu komputerowego oraz godz. 12:00 w Warszawie - Radoœci policjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny równie podejrzewanego o dokonanie kradzie y sprzêtu komputerowego utracone mienie odzyskano r. O godz. 12:45 w Ruœcu przy ul. G³ównej funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Daewoo Tico oraz pasa era ww. pojazdu, który odmówi³ podania danych personalnych oraz zniewa y³ interweniuj¹cych policjantów. O godz. 14:00 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o maj¹cej miejsce na terenie POD ¹czka Zaj¹czka w okresie r. kradzie y poszycia blaszanego (blacha aluminiowa) z przyczepki campingowej r. O godz. 18:15 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o maj¹cej miejsce w godz. 14:00-18:00 w Ruœcu przy ul. G³ównej kradzie y z parkingu niestrze onego pozamykanego na zamki fabryczne samochodu osobowego marki Volkswagen Vento kol. czarnego. Pojazd odzyskano r. O godz. 12:50 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y maj¹cej miejsce w nocy 04/ r. w godz. 22:30-6:00 z terenu firmy w M³ochowie przy al. Katowickiej. Nieznani sprawcy ukradli cztery kompletny kó³ marki GOODEAR z zaparkowanych ci¹gników siod³owych r. O godz. 16:00 funkcjonariusze KP Nadarzyn w Wolicy na terenie centrum handlowego dokonali zatrzymania obywatela Wietnamu podejrzewanego o dokonanie kradzie y telefonu komórkowego marki NOKIA. W wyniku podjêtych czynnoœci skradzione mienie odzyskano r. O godz. 3:00 w Nadarzynie przy ul. B³oñskiej funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Renault Megane. O godz. 10:40 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o maj¹cej miejsce w nocy 06/ r. z terenu posesji w Ruœcu przy ul. G³ównej kradzie y pojazdu marki Mercedes MB100D. W wyniku podjêtych czynnoœci ww. pojazd wraz z dokumentami zosta³ odnaleziony w stanie nieuszkodzonym r. O godz. 20:30 policjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania do wytrzeÿwienia mê czyzny, który bêd¹c w stanie upojenia alkoholowego le a³ na chodniku przy sklepie w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej r. O godz. 9:10 w Walendowie funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Fiat 126p. O godz. 21:50 w Nadarzynie przy ul. Warszawskiej poli- 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 19

19 cjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny poszukiwanego prze Komendê Powiatow¹ w Nowym Dworze Mazowieckim w celu ustalenia miejsca pobytu r. O godz. 19:05 przy ul. B³oñskiej w Nadarzynie funkcjonariusze WRD KSP dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Polonez. O godz. 20:20 przy ul. Pruszkowskiej druga za³oga WRD KSP dokona³a zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Mercedes r. O godz. 10:15 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o maj¹cej miejsce w dniu r. w godz. 14:00-15:00 w autobusie linii 711 kradzie y dokumentów. Skradziono dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny od samochodu marki Fiat r. O godz. 2:15 przy ul. ó³wiñskiej policjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki ada Samara. O godz. 3:30 przy ul. Mazowieckiej w M³ochowie funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania do wytrzeÿwienia mê czyzny, który bêd¹c w stanie nietrzeÿwoœci odmówi³ podania danych personalnych oraz utrudnia³ interweniuj¹cym policjantom wykonywanie czynnoœci s³u bowych r. O godz. 23:00 przy ul. Kolorowej w Rozalinie policjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny, który bêd¹c w stanie nietrzeÿwoœci kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym po drodze publicznej r. O godz. 13:40 przy ul. Warszawskiej w Nadarzynie funkcjonariusz KP Nadarzyn dokona³ zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Daewoo Matiz. asp. szt. Stanis³aw Kwiatek Dy ury dzielnicowych w sierpniu 2007 r. lp. DZIELNICOWY PUNKT KONSULTACYJNY DATA GODZINA 1. st. sier. Mariusz Micha³owski r Komisariat Policji w Nadarzynie tel r sier. Waldemar Tymoszuk Œwietlica w Urzucie r tel Remiza OSP w M³ochowie r Firma zatrudni do sprz¹tania w Jankach panie i panów oraz operatorów maszyn czyszcz¹co-sprz¹taj¹cych. Tel Potrzebna opiekunka do 1,5-rocznego ch³opca. Tel Salon fryzjerski Monika w Nadarzynie, przy ul. Krótkiej 7, zatrudni pomoc fryzjersk¹ i przyjmie ucznia do nauki zawodu. Tel Jêzyk angielski dzieci, m³odzie, doroœli. Przygotowania do matury. Tel Zatrudniê krawcow¹ (us³ugi krawieckie). Strzeniówka, tel Kupiê dom (ewentualnie segment lub du e mieszkanie) w centrum Nadarzyna. Tel Prowadzimy zapisy do domowej opieki dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Serdecznie zapraszamy wszystkie maluszki chc¹ce bawiæ siê w mi³ej i rodzinnej atmosferze.tel Zak³ad Us³ug Komunalnych ul. Graniczna 4; Nadarzyn; tel Zg³oszenia awarii: w godzinach pracy od pon. do pt.: pod nr. tel ; awarie wodoci¹gowe - zg³oszenia ca³¹ dobê pod nr tel ; ; awarie kanalizacji sanitarnej - zg³oszenia ca³a dobê pod nr tel odœnie anie dróg gminnych - zg³oszenia ca³a dobê pod nr tel lub Kasa ZUK czynna pon.-pt.: Nr konta: Bank Spó³dzielczy w Nadarzynie Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

20 Wa ne telefony Policja 997 Komisariat Nadarzyn: Komenda Pow. Pruszków: (do 85) Stra Po arna 998 Pruszków ; OSP Nadarzyn OSP M³ochów Pogotowie gazowe 992 Gazownia Warsz. O/Pruszków Pogotowie Ratunkowe 999 Pruszków ; Oœrodki Zdrowia: Nadarzyn M³ochów Miêdzynarodowe Centrum S³uchu i Mowy w Kajetanach (ul. Mokra 17; Nadarzyn) (03) Urz¹d Gminy Nadarzyn Sekretariat w. 101 Fax Referat Geodezji i Gospodrki Gruntami w. 108, 122 Referat Urbanistyki i Architektury w.115, 119 Referat Dzia³alnoœci Gospodarczej w. 110 Referat Inwestycji w.113, 223 Referat Realizacji Bud etu w. 104, 112 podatki w. 116, 120 kasa w. 123 Referat Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska i Gospodarki w. 107 Referat Promocji w. 219 Samodzielne stanowisko ds. Oœwiaty w. 105 Samodzielne stanowisko ds. kadrowych w. 106 Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz ochrony informacji niejawnych w. 218 Samodzielne stanowisko ds. audytu w. 124 Biuro Rady Gminy Urz¹d Stanu Cywilnego Dowody osobiste Zak³ad Us³ug Komunalnych Starostwo Powiatowe Sekretariat Fax Nadarzyñski Oœrodek Kultury ; Gminny Oœrodek Sportu Hala Widowiskowo-Sportowa Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ; Gminne Ognisko Dzieciêco-M³odzie owe Têcza w Nadarzynie Filia Gminnego Ogniska Têcza w M³ochowie Gimnazjum ; SP Kostowiec SP M³ochów SP Nadarzyn SP Rusiec SP Wola Krakowiañska Przedszkole w M³ochowie Przedszkole w Nadarzynie Przedszkole w Wolicy Przedszkole Maluch Przedszkole W zielonym domku Przedszkole Smyk Szko³y Fundacji Kultury Informatycznej: Policealne Studium Informatyczne Wy sza Szko³a Placówka Niepubliczna Doskonalenia Nauczycieli o zasiêgu ogólnokrajowym Oficyny Informatycznej Biblioteka w Nadarzynie Biblioteka w M³ochowie BS Nadarzyn Urzêdy Pocztowe: Nadarzyn M³ochów Apteki: ul. B³oñska 6 B ul. Sitarskich Kantor (Centrum Mody): Parafie: pw Œw. Klemensa w Nadarzynie pw Œw. Micha³a Archanio³a w M³ochowie pw N.M.P. Wspomo enia Wiernych w Kostowcu Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu Urz¹d Gminy Nadarzyn Urz¹d Gminy Nadarzyn funkcjonuje w godzinach: w poniedzia³ki oraz w pozosta³e dni tygodnia (z wyj¹tkiem sobót i niedziel). Interesanci w referatach przyjmowani s¹ w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki. W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy Nadarzyn przyjmuje interesantów w: poniedzia³ki (w godz ) pi¹tki (w godz.: ) po wczeœniejszym telefonicznym umówieniu siê. Sekretariat: wew. 101, (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 21

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

PS.VI/9013/20/10. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Fundacja Rodzina Nadziei ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk

PS.VI/9013/20/10. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Fundacja Rodzina Nadziei ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk PS.VI/9013/20/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej Jednostka wizytowana: Placówka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 86/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 6 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 6 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 86/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Nr konkursu: WZiPS -IV/4/2008 Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Prezydent Miasta Szczecin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel. Strona 1 z 5 Promna: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Falęcicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na ekspertów ds. zmów przetargowych w związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13 Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych,

ustawêz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych, Za³¹cmik do Zarz¹dzenia Nr 03/2010 Przewodnicz¹cego Zarz¹du ZMZP z dnia 8 marca 2010 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Zwi¹zku Miêdzygminnym Zatoki Puckiej we W³adys³awowie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Spektrometry emisyjne 2015/S 108-195744. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Spektrometry emisyjne 2015/S 108-195744. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195744-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Spektrometry emisyjne 2015/S 108-195744 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Jan Chmielowiec Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ

UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZ UCHWAŁA NR 2/19/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budŝetu za 2014 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do konkursu ofert. ZAMAWIAJĄCY: Skołyszyn, dn. 19 październik 2011 r. WÓJT GMINY W SKOŁYSZYNIE 38-242 SKOŁYSZYN 12

Zał. Nr 2 do konkursu ofert. ZAMAWIAJĄCY: Skołyszyn, dn. 19 październik 2011 r. WÓJT GMINY W SKOŁYSZYNIE 38-242 SKOŁYSZYN 12 Zał. Nr 2 do konkursu ofert ZAMAWIAJĄCY: Skołyszyn, dn. 19 październik 2011 r. WÓJT GMINY W SKOŁYSZYNIE 38-242 SKOŁYSZYN 12 Nr sprawy: GPIR.271.19.2011 WARUNKI WYBORU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi szkoleniowe z dnia 29.04.2009r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi szkoleniowe z dnia 29.04.2009r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi szkoleniowe z dnia 29.04.2009r. W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy)

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo