NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM"

Transkrypt

1 NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN - NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) tel. kom ; BIURO OBS UGI RYNKU NIERUCHOMOŒCI 2 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

2 Nadarzyn w rankingu W tegorocznym rankingu samorz¹dów ogólnopolskiego dziennika Rzeczpospolita Gmina Nadarzyn zajê³a 16. miejsce, w kategorii gmin wiejskich (4. na Mazowszu) i uzyska³a tytu³ Najlepsza Gmina Wiejska. Pod wzglêdem dochodów w³asnych nasza gmina uplasowa³a siê na 1. miejscu w kraju w swojej kategorii i 2. miejscu w kraju jeœli weÿmiemy pod uwagê tak e miasta na prawach powiatu oraz gminy miejskie i miejsko-wiejskie. W trzeciej edycji rankingu zastosowano kryteria zbli one do ubieg³orocznych, tak, aby uhonorowaæ przede wszystkim te samorz¹dy, które najbardziej dbaj¹ o rozwój i podniesienie jakoœci ycia swoich mieszkañców, w pe³ni zachowuj¹c jednoczeœnie regu³y odpowiedzialnoœci i bezpieczeñstwa finansowego. Wzorem lat ubieg³ych ranking by³ przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym wybrano samorz¹dy, które najlepiej zarz¹dza³y swoimi finansami w latach i jednoczeœnie najwiêcej inwestowa³y w tym czasie - na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Punktowane by³y: dynamika wzrostu wydatków maj¹tkowych (pomniejszonych o œrodki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkañca w latach ; wartoœæ œrodków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkañca), które w latach wp³ynê³y na rachunek bud etu gminy; zad³u enie samorz¹du w stosunku do dochodów ( ); nadwy ka operacyjna w stosunku do dochodów ( ); dynamika wzrostu dochodów w³asnych ( ); relacja nak³adów inwestycyjnych do przyrostu zad³u enia ( ); dynamika wzrostu wydatków ogó³em na jednego mieszkañca w wybranych dzia³ach ( ); transport i ³¹cznoœæ oraz ochrona œrodowiska. Do drugiego etapu przesz³o w sumie 450 samorz¹dów (w tym 200 gmin wiejskich). Punktowano: udzia³ wydatków na realizacje kontraktów z organizacjami pozarz¹dowymi ( ); liczbê z³o onych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarz¹dowych ( ), wydatki mieszkaniowe na jednego mieszkañca ( ); wyniki testu 6-klasistów oraz gimnazjalistów (2005 i 2006 r.); liczbê podmiotów gospodarczych ( ), w przeliczeniu na 1000 mieszkañców; wydatki poniesione na promocjê gminy ( ); czy urz¹d funkcjonuje w oparciu o normê ISO; informacje, czy statut zawiera zapisy dotycz¹ce przekazywania œrodków finansowych oraz sk³adników maj¹tkowych jednostkom pomocniczym. Jeœli chodzi o inne gminy z województwa mazowieckiego, to w kategorii gmin wiejskich w rankingu znalaz³y siê równie : Izabelin (2), Lesznowola (5), Stare Babice (12), Micha³owice (34), Baranowo (38), Zakrzew (68), abia Wola (74), Teresin (82), Zabrodzie (86), Grudusk (90), M³odzieszyn (93). Samorz¹dy ocenia³a niezale na, dziesiêcioosobowa kapitu³a, pod przewodnictwem eurodeputowanego Jerzego Buzka (premier rz¹du w latach ), w sk³ad, której wchodzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Najwy szej Izby Kontroli, a tak e przedstawiciele zwi¹zków i organizacji samorz¹dowych. Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb odbiera gratulacje z r¹k Jerzego Buzka - Przewodnicz¹cego Kapitu³y. Red. 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 3

3 Wspó³praca zagraniczna gminy W dniach od 11 do 16 lipca w Gminie Nadarzyn przebywa³a z wizyt¹ piêcioosobowa delegacja z ukraiñskiego miasta Hostomel (Anatolii Kyrychenko burmistrz, Olena Kyslytsia radna, sekretarz Rady Hostomela, Nataliya Bondar ekonomista wydzia³u ksiêgowoœci i sprawozdawczoœci Rady Hostomela, Volodymyr Zakhliupanyi radny, dyrektor szko³y oraz Vyacheslav Borodin dyrektor oœrodka kultury). Przedstawiciele Hostomela spotkali siê z radnymi Gminy Nadarzyn by wspólnie omówiæ mo - liwoœci i kierunki wspó³pracy. Podczas spotkania burmistrz Hostomela i wójt naszej gminy podpisali tak e list intencyjny, w którym zadeklarowano zawarcie umowy o wspó³pracy i partnerstwie obydwu samorz¹dów. Na mocy listu uzgodniono równie, e strony bêd¹ wspieraæ nawi¹zywanie wspó³pracy na wszelkich mo liwych p³aszczyznach pomiêdzy samorz¹dami, instytucjami, organizacjami i spo³ecznoœciami Miasta Hostomel i Gminy Nadarzyn, zw³aszcza odnoœnie m.in. organizacji edukacji i wypoczynku uczniów i studentów. Podpisanie listu nast¹pi³o w obecnoœci Ambasadora Ukrainy - Olexandra Motsyka oraz przedstawicieli Ambasady, delegacji Hostomela i radnych Gminy Nadarzyn. W programie wizyty goœcie z Ukrainy mieli ponadto zwiedzanie gminy placówek oœwiatowych i jednostek podleg³ych oraz wyjazd do Warszawy. W tym roku Gmina Nadarzyn podjê³a starania o podjêcie partnerskiej wspó³pracy równie z rumuñskim miastem Baile Govora, którego przedstawiciele przebywali u nas w kwietniu br. Podjêto wtedy rozmowy, równie w obecnoœci Ambasadora Rumunii, o podpisaniu porozumienia o partnerstwie samorz¹dów. Natomiast pod koniec czerwca delegacja Gminy Nadarzyn, z Wójtem Januszem Grzybem, uda³a siê z dwudniow¹ wizyt¹ do Rumunii. Burmistrz Hostomela - Anatolii Kyrychenko i Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb podczas podpisania listu intencyjnego. Obie wizyty by³y wstêpem do partnerskiej wspó³pracy gmin. Podczas wizyty strony polskiej w Rumunii kontynuowano oficjalne rozmowy dotycz¹ce podpisania aktu zbliÿniaczenia obu samorz¹dów oraz zwi¹zanych z tym faktem wspólnych przedsiêwziêæ i planowanej wspó³pracy. Rumuñscy gospodarze zorganizowali tak e krótkie wycieczki po atrakcyjnych turystycznie okolicach. Baile Govora jest znan¹ od pocz¹tku XIX wieku miejscowoœci¹ uzdrowiskow¹ u podnó a rumuñskich Karpat. Po³o ona jest 180 km od Bukaresztu i 20 km od stolicy regionu Valcea, w malowniczej dolinie rzeki Olt. Zamieszkuje j¹ obecnie ponad 3 tys. osób. Ze wzglêdu na panuj¹cy mikroklimat i wci¹ udoskonalan¹ bazê lecznicz¹ corocznie jest ona odwiedzana przez wielu kuracjuszy z ca³ej Rumunii. Dotychczas Gmina Nadarzyn podjê³a wspó³pracê (podpisano akt zbliÿniaczenia) z w³osk¹ gmin¹ Trevi nel Lazio i list intencyjny o wspó³pracy z litewskim miastem Ejszyszki. Idea nawi¹zywania bezpoœrednich, sta³ych kontaktów pomiêdzy miastami i gminami powsta³a po zakoñczeniu II wojny œwiatowej i w ówczesnym czasie mia³a na celu jak najszybsze prze³amanie barier pomiêdzy narodami i ludÿmi. Ruch miast bliÿniaczych zapocz¹tkowany po zakoñczeniu II wojny œwiatowej, jest wspó³czeœnie naturalnym elementem ycia samorz¹dowego, uwa anym za istotny element w procesie integracji europejskiej. Kontakty pomiêdzy spo³ecznoœciami zamieszkuj¹cymi ró ne pañstwa, budowanie wzajemnych, partnerskich relacji, ró norodne formy wspó³pracy i czêsto wzajemna pomoc stanowi¹ bazê budowania wspólnej Europy. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Baile Govora. Obok Wójta Gminy Janusza Grzyba, Burmistrz - Michai Mateescu. E.G. 4 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

4 CO W GMINNYCH INWESTYCJACH PISZCZY... SZKO A PODSTAWOWA W NADARZYNIE Trwaj¹ prace wykoñczeniowe. Na zewn¹trz wyrównywany jest i zagospodarowywany teren wokó³ szko³y. Wewn¹trz koñczone s¹ prace zwi¹zane z elektryk¹, malowaniem i stolark¹ okienn¹. W najbli szym czasie montowane bêd¹ krzese³ka na trybunach hali sportowej i sprzêt w si³owni. WOLA KRAKOWIAÑSKA Prace przy budowie sali gimnastycznej zaczynaj¹ wychodziæ nad poziom gruntu. Na obecnym etapie wylane s¹ dopiero ³awy fundamentowe. M OCHÓW Wewn¹trz nowej filii bibliotecznej montowane s¹ w³aœnie instalacje elektryczne i k³adzione tynki. W najbli syzm czasie wykonane zostan¹ wylewki. BUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY W Nadarzynie nawierzchnia ul. ó³wiñskiej (fot. powy ej) niebawem zyska now¹ nak³adkê bitumiczn¹. Ponadto, w najbli szym czasie, zupe³nie nowe nawierzchnie bitumiczne powstan¹ na drogach: w Urzucie (ul. Bieliñska - fot. obok), w Woli Krakowiañskiej, Krakowianach i M³ochowie (ul. Kanarkowa). Na wszystkich wymienionych drogach trwaj¹ prace. Czêœæ z nich jest ju okrawê nikowana i utwardzona t³uczniem. 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 5

5 BUDOWY DRÓG NA TERENIE GMINY C.D. Krakowiany M³ochów, ul. Kanarkowa Wola Krakowiañska WAKACYJNE REMONTY W PLACÓWKACH OŒWIATOWYCH Jak co roku, równie na tegoroczny okres wakacyjny zaplanowano remonty we wszystkich placówkach oœwiatowych gminy, zale nie od indywidualnych potrzeb. Gimnazjum, m.in.: naprawa daszka nad wejœciem g³ównym i rur spustowych oraz uszczelnienie szybu wentylacyjnego. Hala widowiskowo-sportowa: naprawa tynków, malowanie pomieszczeñ, wymiana szyb zabezpieczajacych miêdzy trybunami, a boiskiem. SP Nadarzyn: poza rozbudow¹ szko³y prowadzone s¹ tak- SP Rusiec SP Kostowiec e drobne prace remontowe, m.in. malarskie wewn¹trz i brukarskie na placu wewn¹trz-szkolnym. SP Rusiec: malowanie klas, wymiana wyk³adzin pod- ³ogowych oraz wymiana pokrycia dachowego. SP Kostowiec: roboty malarskie pomieszczeñ i korytarzy oraz wymiana stolarki okiennej na parterze budynku. SP Wola Krakowiañska: poza rozbudow¹ szko³y (o salê gimnastyczn¹) prowadzone s¹ równie wakacyjne remonty. Wyremontowano dwie ³azienki i wy³o ono gresem 6 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

6 schody zewnêtrzne. Ponadto trwa malowanie pomieszczeñ i adaptacja na m.in. gabinet higienistki. SP M³ochów: prace malarskie w klasach i na korytarzach szko³y. Przedszkole Publiczne w Nadarzynie: remont zewnêtrzny tarasu, schodów, wejœcia do zaplecza kuchni, wjazdu do gara u oraz malowanie pomieszczeñ wewn¹trz z po- ³o eniem parkietu. Przedszkole Publiczne w M³ochowie: kapitalny remont trzech ³azienek dla dzieci oraz ³azienki dla personelu; naprawa coko³u ogrodzenia. Przedszkole Publiczne w Wolicy: naprawa dachu, wymiana obróbki blacharskiej rynien z rurami spustowymi oraz wymiana drzwi wewnêtrznych. E.G. Uwaga Rolnicy! Prezes KRUS, Jacek Dubiñski, apeluje do rolników o przestrzeganie zasad ochrony ycia i zdrowia podczas pracy w gospodarstwach rolnych. Dla ograniczenia zagro eñ wypadkami niezbêdne jest miêdzy innymi przestrzeganie zasad ruchu drogowego (podczas u ytkowania ci¹gników i kombajnów) oraz zadbanie o dobry stan techniczny u ywanych maszyn i urz¹dzeñ. Najwa niejsze jest jednak zachowanie rozwagi i zdrowego rozs¹dku. Szczególn¹ uwagê nale y zwróciæ na dzieci korzystaj¹ce z letnich wakacji. Wiêkszoœæ z nich spêdzi je zapewne w rodzinnym domu na wsi. Bêd¹ siê bawiæ lub pomagaæ w Przedszkole w Nadarzynie wykonywaniu niektórych czynnoœci, dlatego osoby doros³e powinny zapewniæ dzieciom bezpieczeñstwo. Zw³aszcza te najm³odsze, niezwykle ciekawe wszystkiego, bêd¹ potrzebowa³y czujnej opieki. Ucz¹c dzieci, jak pracowaæ w gospodarstwie rolnym, zadbajmy najpierw, by mog³y szczêœliwie dorosn¹æ. Na ponad 32 tysi¹ce zg³oszonych w zesz³ym roku do KRUS zdarzeñ wypadkowych œmieræ ponios³y 123 osoby. Przyczyn¹ wielu tragicznych w skutkach wypadków by³o lekcewa enie wymogów bezpieczeñstwa pracy, z³y stan techniczny maszyn rolniczych b¹dÿ nieporz¹dek w obejœciach gospodarskich. Na podstwie informacji przekazanych przez Placówkê Terenow¹ KRUS w Piasecznie Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia kierujemy do Pañstwa Bogdana i Iwony Malinowskich z powodu œmierci Mamy i Teœciowej. Wójt Gminy oraz Pracownicy Urzêdu Gminy Nadarzyn Pañstwu Bogdanowi i Iwonie Malinowskim wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci Matki i Teœciowej sk³adaj¹ Dyrekcja i Pracownicy Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Nadarzynie Pañstwu Bogdanowi i Iwonie Malinowskim z powodu œmierci Matki wyrazy szczerego wspó³czucia sk³adaj¹ Przewodnicz¹cy Rady i Radni Gminy Nadarzyn Panu Jaros³awowi Piotrowi Kanderskiemu wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci Ojca sk³adaj¹ Dyrekcja i Pracownicy Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Nadarzynie Barbarze ukowskiej z powodu œmierci Matki i Stanis³awowi ukowskiemu z powodu œmierci Teœciowej sk³adamy szczere kondolencje. Rada So³ecka i Radny Wsi Wolica 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 7

7 OG OSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJÊ NIEKTÓRYCH ZADAÑ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPO ECZNEJ W 2007 r. Zarz¹d Powiatu Pruszkowskiego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt.3, art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz z póÿn. zm.), art. 176 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2103, 2104) art. 19 pkt.4, art.25 ust.1 i 4 p, art. 26, art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64 poz. 593 z póÿn. zm.), rozporz¹dzeniem Ministra Pracy Polityki Spo³ecznej z dnia 1 wrzeœnia 2000 roku w sprawie placówek opiekuñczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80 poz. 900) rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie okreœlenia ramowego wzoru umowy o realizacjê zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej ( Dz. U. Nr 61 poz. 544 i 545), rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie okreœlenia wzoru podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 426 i 427) oraz rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie okreœlenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 44 poz. 428), zaprasza podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych do sk³adania ofert na realizacjê w latach zadania z zakresu pomocy spo³ecznej. INFORMACJE OGÓLNE: 1. Oferent zobowi¹zany jest do przygotowania i z³o enia oferty zgodnie z podanym og³oszeniem. 2. Oferent ponosi wszelkie koszty zwi¹zane z przygotowaniem i z³o eniem oferty. 3. Oferent odpowiada za poprawnoœæ z³o onej oferty. 4. Zleceniodawca zastrzega prawo do odwo³ania konkursu bez podania przyczyny, przesuniêcia terminu sk³adania ofert oraz zmiany terminu rozpoczêcia i zakoñczenia postêpowania konkursowego. 5. Oferty na realizacjê zadania bêd¹ rozpatrywane przez Zespó³ Opiniuj¹cy powo³any na podstawie Zarz¹dzenia Starosty Powiatu Pruszkowskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ulicy Drzyma³y 30 w dniu 21 sierpnia 2007 r. o godz Wyniki konkursu bêd¹ og³oszone poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i na stronie internetowej Powiatu Pruszkowskiego w terminie do 30 dni od zakoñczenia postêpowania konkursowego. I. RODZAJ ZADANIA: Prowadzenie niepublicznej ca³odobowej placówki opiekuñczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego o charakterze koedukacyjnym dla dzieci i m³odzie y w wieku od 3 lat do 18 lat oraz w przypadku kontynuowania nauki do lat 25, z planowan¹ liczb¹ miejsc dla 14-ga dzieci z mo liwoœci¹ rozszerzenia do 30 ga dzieci. II. WYSOKOŒÆ DOTACJI NA REALIZOWANE ZADANIA: Œrodki przeznaczone na realizacjê w/w zadania w 2007 roku, bêd¹ wynosi³y 148,058 z³. Wysokoœæ dotacji na ka - de dziecko przebywaj¹ce w placówce w latach nastêpnych okreœlane bêdzie Zarz¹dzeniem Starosty Powiatu Pruszkowskiego w terminie do 30 marca danego roku. III. WARUNKI PRZYJÊCIA I ROZPATRZENIA OFERTY: Oferta Podmiotu o przyznanie dotacji powinna byæ zgodna ze wzorem oferty stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie okreœlenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 426, 427) i dodatkowo zawieraæ: 1. roczny plan pracy placówki obejmuj¹cy zakres merytoryczny i finansowy; 2. program dzia³alnoœci placówki typu socjalizacyjnego; 3. kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzglêdniaj¹c udzia³ rzeczowych, kadrowych i finansowych œrodków w³asnych ; 4. informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazuj¹c¹ na mo liwoœæ wykonania zadania, w tym o wysokoœci œrodków finansowych uzyskanych na realizacje danego zadania od innych podmiotów i instytucji; 5. deklaracjê o zamiarze osi¹gania lub nie osi¹gania zysku przy realizacji okreœlonego zadania; 6. regulamin placówki oraz statut; 7. zezwolenie Wojewody na prowadzenie ca³odobowej placówki opiekuñczo-wychowawczej, b¹dÿ informacje dotycz¹ce z³o enia wniosku w celu jego wydania. IV. TERMIN I PROCEDURA SK ADANIA OFERT: 1. Oferty nale y sk³adaæ w kancelarii Starostwa Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzyma³y 30 do dnia 16 sierpnia 2007 r. do godz na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie okreœlania wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427) lub drog¹ pocztow¹. Za datê z³o enia oferty uznajê siê datê wp³ywu oferty do Starostwa Powiatu Pruszkowskiego. 2. Oferty dostarczone po terminie zostan¹ zwrócone bez otwarcia. 3. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 21 sierpnia 2007 r. o godz. 12 w siedzibie Starostwa Powiatu Pruszkowskiego podczas posiedzenia Zespo³u Opiniuj¹cego; 4. Oferta powinna byæ dostarczona w zamkniêtej kopercie i oznaczona napisem: Oferta na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuñczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego. 5. Wszelkich wyjaœnieñ dotycz¹cych konkursu mo na uzyskaæ pod numerem telefonu (022) w godzinach: poniedzia³ek w pozosta³e dni tygodnia w godzinach V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADA- NIA: Zadanie bêdzie realizowane w okresie od 1 wrzeœnia 2007 r. do 30 wrzeœnia 2012 r. Warunki realizacji zadania: Placówka powinna: 8 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

8 1. zapewniæ ca³odobowa opiekê i wychowanie dzieciom ca³kowicie lub czêœciowo pozbawionym opieki rodzicielskiej; 2. zapewniæ kszta³cenie dostosowane do wieku dziecka i jego mo liwoœci rozwojowych, wyrównywanie opóÿnieñ rozwojowych i szkolnych; 3. prowadziæ zajêcia socjalizacyjne, korekcyjne, kompensacyjne, resocjalizuj¹ce, terapeutyczne, rekompensuj¹ce braki wychowania w œrodowisku rodzinnymi przygotowuj¹ce do ycia spo³ecznego, dla dzieci niepe³nosprawnych odpowiedni¹ rehabilitacjê i zajêcia specjalistyczne; 4. podejmowaæ dzia³ania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiaj¹cej lub umieszczenia w rodzinie zastêpczej; 5. prowadziæ dokumentacjê dziecka zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi. W szczególnoœci w placówce powinny byæ realizowane nastêpuj¹ce standardy wychowania i opieki: 1. Dzieciom w placówce przys³uguje: a) wy ywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych b) b) wyposa enie w: odzie, obuwie, bieliznê i inne przedmioty osobistego u ytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, œrodki higieny osobistej; c) zaopatrzenie w: leki, podrêczniki i przybory szkolne; d) d) miesiêcznie okreœlona drobna kwota do w³asnego dysponowania przez dziecko, której wysokoœæ ustala dyrektor w porozumieniu z samorz¹dem dzieci placówki; 2. Podstawowe produkty ywnoœciowe oraz napoje powinny byæ dostêpne w placówce przez ca³¹ dobê. 3. Placówka zapewnia dzieciom: a) dostêp do œwiadczeñ zdrowotnych; b) dostêp do nauki; c) pomoc w nauce, w szczególnoœci przy odrabianiu zadañ domowych oraz w miarê potrzeby przez udzia³ w zajêciach wyrównawczych; d) w miarê mo liwoœci uczestnictwo w zajêciach pozaszkolnych i rekreacyjno-sportowych; e) op³atê za pobyt w bursie lub internacie, je eli dziecko uczy siê poza miejscowoœci¹, w której znajduje siê placówka; f) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówk¹. 4. Placówka, organizuj¹c dzia³alnoœæ kulturaln¹ i rekreacyjn¹, uwzglêdnia œwiêta i inne dni wynikaj¹ce z tradycji i obyczajów. 5. W placówce nie powinno jednoczeœnie przebywaæ wiêcej ni 14 dzieci. 6. Placówka, powinna mieœciæ siê w budynku, który powinien mieæ: a) pokoje mieszkalne 1-5 osobowe o powierzchni zapewniaj¹cej nie mniej ni 5 m2 na osobê, które powinny byæ w³aœciwie oœwietlone i wyposa one w: ³ó ko lub tapczan; szafki i lampki nocne; szafy lub miejsca na przechowywanie rzeczy osobistych; zabawki b) ³azienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety w iloœci umo liwiaj¹cej korzystanie z nich w sposób zapewniaj¹cy intymnoœæ i zgodnoœæ z zasadami higieny; c) pomieszczenia do wypoczynku wyposa one w stoliki i krzes³a, telewizor, gry, zabawki (nie mniej ni jedno pomieszczenie na 10 dzieci); d) miejsce do cichej nauki; e) kuchniê; f) jadalniê dla wszystkich dzieci; g) aneksy kuchenne przeznaczone do zajêæ kulinarnych i przyrz¹dzania œniadañ i kolacji (nie mniej ni jeden aneks kuchenny na 10 dzieci); h) odpowiednio wyposa one pomieszczenie do zajêæ terapeutycznych i sportowych; i) pokój spotkañ z osobami odwiedzaj¹cymi; j) pokój goœcinny; k) gabinet pielêgniarki pokój dla dzieci chorych; 7. Dyrektorem placówki mo e byæ osoba, która posiada: a) wykszta³cenie wy sze magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia lub politologia i nauki spo³eczne w zakresie/o specjalnoœci resocjalizacja; b) specjalizacjê z zakresu organizacji pomocy spo- ³ecznej; c) trzyletni sta pracy w placówce opiekuñczo-wychowawczej; 8. W placówce powinni byæ zatrudniani specjaliœci o nastêpuj¹cych kwalifikacjach: a) wychowawców absolwentów studiów wy szych o preferowanym kierunku pedagogika, psychologia i nauki spo³eczne w zakresie / o specjalnoœci resocjalizacja; b) pedagogów absolwentów wy szych studiów magisterskich; c) psychologów absolwentów wy szych studiów magisterskich d) terapeutów osoby posiadaj¹ce udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy placówki e) pracowników socjalnych z ukoñczon¹ specjalizacj¹ zawodow¹ w zawodzie pracownik socjalny; f) opiekunki dzieciêce absolwentki szkó³ medycznych przygotowuj¹cych do pracy w zawodzie opiekunki dzieciêcej; g) lekarzy i pielêgniarki. 9. W placówce wskaÿnik zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na pe³ne etaty powinien wynosiæ: a) 1 etat wychowawcy na 6 dzieci, je eli zapewnia ona opiekê ca³odobow¹ oraz opiekê doraÿn¹; b) 1 etat pedagoga, psychologa i terapeuty oraz nie mniej ni 2 etaty pracowników socjalnych; c) 1 etat opiekunki dzieciêcej na 3 dzieci w wieku do 3 lat lub niepe³nosprawnych; d) w przypadku pracowników obs³ugi w wymiarze koniecznym do wykonywania czynnoœci obs³ugo- 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 9

9 wych zwi¹zanych z funkcjonowaniem placówki, których ze wzglêdu na bezpieczeñstwo lub obowi¹zek posiadania okreœlonych prawem szczególnych uprawnieñ nie mo e powierzyæ wychowawcom i dzieciom. VI. Warunki przyznania dotacji: 1. Oferty bêd¹ oceniane punktowo. Maksymalna liczba punktów, jak¹ mo e osi¹gn¹æ oferta wynosi Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca bêdzie kierowa³ siê nastêpuj¹cymi kryteriami: a) ocen¹ zg³oszonych mo liwoœci realizacji zadania przez podmiot 15 pkt. Maksymaln¹ iloœæ punktów otrzymuje oferta Podmiotu, który ma kilkuletnie doœwiadczenie w prowadzeniu ca³odobowej placówki opiekuñczo-wychowawczej lub innych zadañ publicznych podobnego typu potwierdzone referencjami i dysponuje dobr¹ baz¹ lokalow¹. b) jakoœci¹ dzia³ania i kwalifikacjami osób, przy udziale których Podmiot ma realizowaæ zadanie 25 pkt. Maksymaln¹ iloœæ punktów otrzymuje oferta Podmiotu, którego dzia³alnoœæ daje gwarancjê nale ytego wykonania zadania, jest spo³ecznie u yteczna, posiada wysoko wykwalifikowan¹ kadrê (specjaliœci-absolwenci wy szych studiów magisterskich o preferowanych kierunkach pedagogika, psychologia oraz terapeutów posiadaj¹cych udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy placówki), oferuje bogaty program dzia³alnoœci placówki przyjaznej dziecku i podnosz¹cy jej znaczenie w œrodowisku lokalnym. c) ocen¹ przestawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania 20 pkt. Maksymalna iloœæ punktów otrzymuje oferta Podmiotu przedstawiaj¹ca rzeteln¹ i wiarygodn¹ kalkulacjê kosztów realizacji zadania, z uwzglêdnieniem w planowanej kwocie dotacji wysokoœci œrodków publicznych. d) zadeklarowanym udzia³em œrodków finansowych w³asnych albo pozyskanych z innych Ÿróde³ na realizacjê zadania 15 pkt. Maksymaln¹ iloœæ punktów otrzymuje oferta Podmiotu posiadaj¹cego jak najwiêkszy wk³ad w³asny (sk³adki, darowizny, œrodki od sponsorów itp.) przy realizacji zadania. Wk³ad w³asny i z innych Ÿróde³ powinien wynosiæ min 20% kosztów realizacji zadania. Oferty Podmiotów nie posiadaj¹cych 20% wk³adu w³asnego i z innych Ÿróde³ przy prowadzeniu placówki nie bêd¹ rozpatrywane. e) analiz¹ i ocen¹ wykonania zadañ zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzglêdnieniem rzetelnoœci i terminowoœci ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel œrodków 15 pkt. Maksymaln¹ iloœæ punktów otrzymuje oferta Podmiotu, który rzetelnie i terminowo wywi¹zywa³ siê z realizacji powierzonych przez powiat lub inne jednostki administracji publicznej zadañ w poprzednich latach. f) wysokoœci¹ dotacji, która jest przeznaczona na realizacjê zadania 10 pkt. Maksymaln¹ iloœæ punktów otrzymuje oferta Podmiotu, który z zaplanowanej kwoty dotacji zaproponuje roczny plan pracy placówki bogaty w ró norodne zajêcia dla dzieci i m³odzie y, jak równie ró - norodne formy i metody pracy. Dodatkowo: 1. zleceniodawca dokona wyboru oferty Podmiotu, który ma w swych celach statutowych zapewnienie opieki nad dzieckiem oraz prowadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do minimalizacji skutków powstaj¹cych w wyniku dezintegracji rodziny, 2. zleceniodawca dokona wyboru oferty Podmiotu, którego oferta na prowadzenie placówki opiekuñczo-wychowawczej odpowiada wymaganiom okreœlonym w ustawie o pomocy spo³ecznej, rozporz¹dzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie placówek opiekuñczo-wychowawczych oraz niniejszej procedurze konkursowej i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o padanie kryteria wyboru. 3. zleceniodawca zastrzega, e w przypadku zmiany przepisów prawa w przedmiotowym zakresie, Podmiot bêdzie zobowi¹zany dostosowaæ realizacjê zadania do obowi¹zuj¹cych aktów prawnych. 4. zleceniodawca wska e termin i miejsce podpisania umowy na dofinansowanie placówki opiekuñczo-wychowawczej prowadzonej przez Podmiot, który zosta³ wybrany w drodze konkursu na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty. VII. Uwagi 1. Kwota dotacji nie mo e przekroczyæ 80% ca³kowitego kosztu realizacji zadania. 2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania powinna byæ zgodna z wysokoœci¹ dotacji przeznaczonej na realizacjê zadania. Oferty zawieraj¹ce kalkulacjê nie uwzglêdniaj¹c¹ wysokoœci œrodków publicznych pozostan¹ bez rozpatrzenia. 3. Zleceniodawca przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo ewentualnej wizytacji placówki. 4. W przypadku za³¹czenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu powy sza kopia winna byæ potwierdzona przez organ wydaj¹cy dokument lub przez osoby upowa nione do reprezentowania Podmiotu. 5. Oferta winna byæ napisana na maszynie lub komputerze i podpisana przez upowa nionych przedstawicieli Podmiotu. Podobnie powinny byæ podpisane wszystkie za³¹czniki do oferty. Upowa nienie do podpisania ofert winno byæ do³¹czone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów za³¹czonych przez podmiot. 6. Wszystkie strony oferty powinny byæ ponumerowane, a wszystkie miejsca, w których Oferent naniós³ zmiany winny byæ parafowanie przez osobê podpisuj¹c¹ ofertê. 7. Oferty sporz¹dzone wadliwie b¹dÿ niekompletne, co do wymaganego zastawu dokumentów lub wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaj¹ bez rozpatrzenia. Pruszków, dnia 16 lipca 2007 roku Starosta Powiatu Pruszkowskiego El bieta Smoliñska 10 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

10 UWAGA RODZICE!!! Na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. (Dz. U. nr 120, poz. 819) bêdzie mo na ubiegaæ siê o pomoc finansow¹ zakupu podrêczników i zakupu jednolitego stroju. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia. Do wniosku nale y do³¹czyæ zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów lub zaœwiadczenia o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê nych z pomocy spo³ecznej. Wniosek powinien byæ z³o ony do dnia 15 sierpnia 2007 r. do dyrektora szko³y, do której uczeñ bêdzie uczêszcza³ w roku szkolnym 2007/2008 (Zarz¹dzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 17 lipca 2007 r.) Pomoc udzielana jest dzieciom i uczniom rozpoczynaj¹cym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub naukê w klasach I-III szko³y podstawowej. Pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju udzielana bêdzie uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjów. Pomoc ta skierowana jest do uczniów pochodz¹cych z rodzin, w których dochód na osobê nie przekracza kryterium dochodowego na osobê w rodzinie, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, ze zm.), czyli 351 z³ netto. Dyrektor wyp³aci rodzicom uczniów kwotê 50 z³ na jednego ucznia, któremu przyznano pomoc. Dyrektor zwróci rodzicom uczniów koszty zakupu podrêczników po przed³o eniu dowodu zakupu, do wysokoœci wartoœci pomocy okreœlonej w rozporz¹dzeniu; a/ 70 z³ dla ucznia klasy 0, b/ 130 z³ dla ucznia klasy I, c/ 150 z³ dla ucznia klasy II, d/ 170 z³ dla ucznia klasy III. 1. Rodzice sk³adaj¹ wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko bêdzie uczy³o siê w roku szkolnym 2007/2008 do dnia 15 sierpnia 2007 r. (do wniosku do- ³¹cza siê zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów lub zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê nych z pomocy spo³ecznej, 2. Rodzice dokonuj¹ zakupu podrêczników (w dowolnym terminie). 3. Rodzice przedstawiaj¹ dyrektorowi szko³y dowód zakupu lub oœwiadczenia o cenie zakupionych podrêczników. 4. Dyrektor szko³y przekazuje rodzicom dofinansowanie. Maria Jaworska Inspektor ds. Oœwiaty Gminy Nadarzyn 1. Rodzice sk³adaj¹ wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko bêdzie uczy³o siê w roku szkolnym 2007/2008 do dnia 15 sierpnia 2007 r. (do wniosku do- ³¹cza siê zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów lub zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê nych z pomocy spo³ecznej. 2. Dyrektor przekazuje rodzicom dofinansowanie. Czas na zmianê dowodu!!! W zwi¹zku z koniecznoœci¹ wymiany do koñca 2007 r. starych, ksi¹ eczkowych dowodów oso- bistych, na nowe plastikowe Urz¹d Gminy Nadarzyn zwraca siê z apelem o zg³oszenie osób, które nie mog¹ osobiœcie przyjœæ do Urzêdu, aby dope³niæ formalnoœci zwi¹zanych z ww. wymian¹. Apel ten skierowany jest wy³¹cznie do osób starszych, nie poruszaj¹cych siê samodzielnie oraz ob³o nie chorych. Informacje o takich osobach prosimy przekazywaæ bezpoœrednio do Urzêdu Stanu Cywilnego w Nadarzynie (Pl. Poniatowskiego 42) lub tel , w terminie do 15 sierpnia b.r. 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 11

11 STUDIUJ Z NAMI W NADARZYNIE! NABÓR TRWA! ZAPRASZAMY! Katarzyna Janicka Kiedy wybiera³am uczelniê, która spe³nia³aby moje wstêpne oczekiwania: kierunek informatyczny, okolice Pruszkowa, czesne roz³o- one na raty, brak egzaminów wstêpnych, najbardziej odpowiada³a mi WSFKI. Wed³ug mnie umiejscowienie uczelni w Nadarzynie jest idealnym miejscem dla osób mieszkaj¹cych w zachodniej czêœci Warszawy oraz na po³udnie od niej. WSFKI to idealne miejsce do nauki. Z powodu niedu ej liczby studentów nikt nie jest anonimowy. Atmosfera w szkole jest przyjazna, zarówno miêdzy studentami, jak i miêdzy wyk³adowcami a studentami. Wiedza przekazywana przez wyk³adowców jest fachowa i pomimo wielu przedmiotów, ³atwo siê j¹ przyswaja. Systematycznoœæ w chodzeniu na wyk³ady i æwiczenia gwarantuje szybkie i proste ukoñczenie szko³y. Magdalena Kêdziora Podejmuj¹c decyzjê o pójœciu do szko³y (by³ to rok 2005) nie mia³am wybranej konkretnej uczelni ani kierunku. Po prostu postanowi³am, e chcê zdobyæ zawód (ukoñczy³am LO). Koñczê ju drugi rok studiów. Atmosfera na uczelni jest bardzo rodzinna. Du ym plusem jest to, e czesne p³aci siê co miesi¹c, a nie z góry za ca³y semestr. Dla mnie wa nym atutem jest lokalizacja blisko Pruszkowa. Wpisów do indeksów pilnuje uczelnia; nie trzeba samemu biegaæ za wyk³adowc¹ i prosiæ o wpis. Przyznawane s¹ stypendia: socjalne, za wyniki w nauce (obecnie takie otrzymujê) oraz zapomogi jednorazowe dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Praktycznie wszyscy siê znamy, co u³atwia komunikacjê oraz naukê. Zachêcam do podjêcia nauki w naszej uczelni. Kierunek Informatyka i Ekonometria jest na pewno na czasie, studiowanie atrakcyjne, zaœ otoczenie bardzo sprzyja nauce (samo po³o enie uczelni z dala od ha³asów i zgie³ku du ego miasta, nowy budynek po³o ony w s¹siedztwie lasu, bliski kontakt z natur¹). Jeœli siê wahacie, to nie zwlekajcie d³u ej! Do³¹czcie do nas. Skoro ja da³am radê maj¹c rodzinê i pracê zawodow¹, to i Wam siê uda. Czekamy! Sebastian Fr¹czek Wybra³em WSFKI, poniewa podczas wyszukiwania uczelni, najbardziej odpowiada³a mi ona ze wzglêdu na bliskoœæ od miejsca zamieszkania. Wa nymi argumentami, które zachêci³y mnie do nauki w tej uczelni by³ brak wstêpnych egzaminów i niskie czesne. WSFKI znajduje siê niedaleko stolicy, dlatego jest idealn¹ propozycj¹ dla przysz³ych studentów z miejscowoœci oœciennych zachodniej strony Warszawy. Cicha okolica i wspania³a przyroda to atuty, które zachêcaj¹ do nauki. Na uczelni jest niedu a liczba studentów, wiêc nie jesteœmy anonimowi; panuje tu przyjazna atmosfera. Wyk³adowcy podchodz¹ rzetelnie do swych obowi¹zków i spe³niaj¹ oczekiwania studentów pod wzglêdem nauczania i przekazywania niekiedy trudnej wiedzy. Rados³aw Bogórski Studiujê w WSFKI, poniewa odpowiada³ mi kierunek studiów prowadzonych w trybie zaocznym, lokalizacja uczelni oraz niskie czesne. Ponadto wa na jest dla mnie mi³a atmosfera, któr¹ panuje w szkole powodu niedu ej liczby studentów. Wa na jest równie sprawnie dzia- ³aj¹ca administracja oraz ³atwoœæ zapisania siê na uczelniê. Rangê uczelni podnosi fakt, e wyk³adaj¹ tu profesorowie z najlepszych uczelni warszawskich i nie tylko. Kierunek informatyka i ekonometria kszta³ci specjalistów poszukiwanych na rynku pracy, gwarantuje ciekawy i dobrze honorowany zawód. Budynek szko³y zlokalizowany na skraju lasu zapewnia œwietn¹ atmosferê do nauki, pozwala na skupienie i ucieczkê od ha³asu wielkiego miasta. Szko³a zapewnia miejsca noclegowe, posiada piêkn¹, du ¹ aulê, ³adne, jasne sale dydaktyczne, pracowniê komputerow¹ i bibliotekê. Polecam nasz¹ uczelniê wszystkim tym, którym zale y na wysokiej jakoœci kszta³cenia, przyjaznej atmosferze i szerokich mo liwoœciach rozwoju. Studiowanie na WSFKI to przyjemnoœæ, a nie udrêka. A iloœci i jakoœci zdobywanej wiedzy pozazdroœciliby studenci z renomowanych pañstwowych uczelni. I to wszystko mo na osi¹gn¹æ w atmosferze kole eñstwa i przyjaÿni. Grzegorz Wróblewski Koñczy³em Policealne Studium Informatyczne Fundacji Kultury Informatycznej w Ciechanowie (2003 r.) i bardzo chcia³em kontynuowaæ naukê na studiach prowadzonych przez Fundacjê Kultury Informatycznej. Postanowi³em kszta³ciæ siê tutaj. Ujê³a mnie ciep³a atmosfera, przyjazny stosunek do ludzi. Zdecydowa- ³em siê kszta³ciæ tutaj, równie ze wzglêdu na lokalizacjê uczelni poza Warszaw¹, na skraju lasu Czu³em, e tu siê mogê odnaleÿæ. Ju koñczê studia. Od pó³ roku pracujê zawodowo dziêki rekomendacji uczelni. Jestem bardzo zadowolony, e mogê realizowaæ swoje zainteresowania zawodowe w przyjaznym otoczeniu. Wy sza Szko³a Fundacji Kultury Informatycznej ul. Wiœniowa 26, Nadarzyn tel./fax (22) /82 Materia³y informacyjne WSFKI w Nadarzynie. 12 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

12 Cz. V Z dziejów nadarzyñskiego harcerstwa Halo - s³uchamy audycji harcerskiej z Nadarzyna, na falach rozg³oœni harcerskiej Polskiego Radia. 12 czerwca 1966 roku Oœrodek Harcerski w Nadarzynie odwiedzi³a Rozg³oœnia Harcerska Polskiego Radia, by nagraæ audycjê harcersk¹. W pierwszej czêœci prezentowaliœmy nasz zespó³ estradowy. Nastêpnie przeprowadzony zosta³ wywiad o naszej dzia³alnoœci z harcerzami i komendantami, a na koñcu nagrywane by³y wypowiedzi przypadkowych mieszkañców Nadarzyna na temat oceny dzia³alnoœci nadarzyñskich harcerzy. W tych wypowiedziach powtarza³a siê jedna i ta sama odpowiedÿ ci¹gle œpiewaj¹ i graj¹. Chodz¹ w mundurach, organizuj¹ ró ne spotkania, kominki i wieczornice oraz pilnuj¹ porz¹dku w parku, by nikt nie chodzi³ po trawnikach i sprz¹taj¹. Latem 1966 roku w dniach 3-28 lipca odby³ siê obóz harcerski Oœrodka ZHP Nadarzyn w Górach Markowych, U góry proporzec Oœrodka ZHP; powy ej - przekazanie proporca harcerzom. Rozkazem Komendy Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Pruszkowie z dnia 26 kwietnia 1965 roku zosta³a powo³ana Komenda Oœrodka ZHP w Nadarzynie, której Komendantem zosta³ mianowany podharcmistrz druh Leon Gi ycki. W dniu 15 maja 1966 roku dobrze dzia³aj¹cy oœrodek harcerski, posiadaj¹cy ju zespó³ wokalno- muzyczny, którym kierowa³ p. Witek, cz³onek zespo³u Mazowsze, wyst¹pi³ z w³asnym programem na II Harcerskim Festiwalu Ma³ych Form Artystycznych Hufca ZHP Pruszków zajmuj¹c II miejsce w powiecie pruszkowskim. Otrzymaliœmy wtedy dyplom uznania i podziêkowanie od Wydzia- ³u Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Pruszkowie i Komendy Hufca w Pruszkowie. W œrodku nagrywaj¹ca dziennikarka. Od lewej: siedz¹ P. Witekinstruktor z Mazowsza, Wojtek Witkowski, Zbyszek Wicik, stoj¹ od lewej Antoni Hubert, Ryszard Kubik, Waldek Pomorski, Tomek Hermanowski, Henryk Wiœniewski, Grzegorz Pomorski, Maciek Kiliñski, Krzysztof Chomontowski, Stefan Tokarski, nagrywany Andrzej Zagórski, Ryszard Chruœciak, Bogdan Karolak, Marian S³owik, Andrzej Lenart, Komendant Hufca Pruszków Zdzis³aw Kowalczyk, komendant Oœrodka Nadarzyn Leon Gi- ycki. k. Pomiechówka, pow. Nowy Dwór, nad piêkn¹ rzek¹ Wkr¹. Miejscowi ludzie nazywaj¹ ten piêkny krajobraz - Jerozolimka. Nasz obóz zosta³ zakwaterowany na brzegu sosnowego lasu, na najwy szym wzniesieniu Gór Markowych (150 m.n.p rzeki). Komendantem obozu by³ phm Leon Gi ycki, zastêpc¹ Marek Zdzebel, oboÿnym Ewelin uczak, kwatermistrzem Stefan Kiliñski, oraz Zbigniew Witkowski i Marian Szyszko. Zastêpy obozowe: zastêp Dzikusów zastêpowy Tadeusz Mosz, cz³onkowie: Tadeusz Kur, Boles³aw Bazga, Stefan Jaworski, Edward Chruœciak, Krzysztof Mizio³ek, Zbigniew Wicik, Andrzej R¹czkowski, Andrzej Jagodziñski, Sylwek Litke; zastêp Pszczó³ zastêpowa Jadwiga Mosz, cz³onkinie: Teresa Mi³kowska, Alicja Matusiak, Barbara Rutkowska, Longina Dobroliñska, Bo ena Chruœciak; zastêp Or³ów : zastêpowy Waldek Pomorski, cz³onkowie: Krzysztof Nierobisz, Józef Motyl, Marian S³owik, Dariusz Woroñczuk, Maciej Kiliñski, Grzegorz Pomorski, Andrzej Nierobisz, Zbigniew Zió³ek. Opracowa³ hm. Leon Gi ycki (fot. archiwum Hufca ZHP Nadarzyn) 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 13

13 Sala weselno-bankietowa Astra tel Wesela; - Przyjêcia; - Konferencje; - Pokoje noclegowe; Rozalin, ul. Daniewice 18; M³ochów; tel ; ; Niania z doœwiadczeniem podejmie pracê od wrzeœnia. Tel wieczorem. Zatrudniê serwisanta bram gara owych. Wymagania: doœwiadczenie, znajomoœæ elektroniki i œlusarki. Mile widziany samochód. Tel KSIÊGOWOŒÆ DLA FIRM - tanio i solidnie. Tel Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

14 Z ycia Ochotniczych Stra y Po arnych Gminy Nadarzyn Ochotnicza Stra Po arna w Nadarzynie ul. Warszawska Nadarzyn tel Nowinki stra ackie OSP Nadarzyn Udzia³ w akcjach ratowniczo-gaœniczych r. Zabezpieczenie pokazu sztucznych ogni w Strzeniówce w godzinach wieczornych r. Usuwanie gniazda owadów ze skrzynki elektrycznej w Bielinach w godzinach popo³udniowych r. Po ar stodo³y z sianem w Starej Wsi przy ul. G³ogowej w godzinach nocnych. Akcja trwa³a cztery godziny. Udzia³ bra³y dwa zastêpy OSP Nadarzyn, zastêp OSP ó³win, dwa zastêpy PSP Pruszków oraz zastêp posterunku PSP z Brwinowa r. Po ar pojemnika PCK na odzie u ywan¹ przy ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie. Akcja prowadzona w godzinach nocnych przez zastêp OSP Nadarzyn r. Al. katowicka na (œwiat³ach) - wypadek drogowy przy udziale dwóch samochodów osobowych i jednego samochodu dostawczego. Akcja prowadzona przy wspó³pracy z PSP Pruszków w Nadarzynie r. Wyjazd dwóch zastêpów naszej stra y do usuwania skutków burzy jaka przesz³a przez nasz¹ gminê w godzinach popo³udniowych, usuwanie zwalonych drzew i konarów oraz wypompowywanie wody na terenie firmy KIA AS MOTORS (al. Katowicka). Akcjê usuwania skutków tej burzy rozpoczêliœmy o godzinie i trwa³a ona do godziny W dniach r. druhowie: Krzysztof Œmigielski, Arkadiusz Wencel, Bart³omiej Klotz brali udzia³, wraz z innymi medykami z firmy EMERMED, w zaawansowanym szkoleniu medycznym organizowanym przez t¹ firmê na poligonie æwiczebnym. Zdobyta wiedza z pewnoœci¹ bêdzie doskona³ym uzupe³nieniem posiadanych ju umiejêtnoœci (ka dy z ww. druhów posiada uprawnienia ratownika medycznego). W okresie letnim czêste s¹ telefony w sprawie usuwania gniazd owadów. W zwi¹zku z tym zwracamy siê z proœb¹, Fot. OSP Nadarzyn aby zg³aszaj¹cy zaopatrywali siê w œrodek owadobójczy RAID (niebieski) jest to œrodek przez nas sprawdzony. A w razie przyjazdu jednostki na miejsce jest on niezbêdny do prowadzenia dzia³añ. Dziêkujemy za wyrozumia³oœæ! Naczelnik OSP Nadarzyn Kiliñski Arkadiusz Szko³a jêzykowa Seesaw (www.seesaw.pl) zatrudni lektorów jêzyka angielskiego do pracy z dzieæmi w wieku przedszkolnym (2-6 lat). Praca od wrzeœnia na terenie gminy Nadarzyn. Dobre zarobki, pakiet szkoleñ. CV prosimy przesy³aæ na adres: Zatrudniê opiekunkê do 7-miesiêcznej dziewczynki w Starej Wsi. Tel Firma motoryzacyjna zatrudni Panów, Panie na stanowisko: MAGAZYNIER Wymagania: rzetelnoœæ, uczciwoœæ, zaanga owanie, umiejêtnoœæ pracy w zespole, mile widziane uprawnienia na wózki wid³owe. Miejsce pracy: Kajetany k. Nadarzyna. CV prosimy przesy³aæ na numer faksu: (022) Przedszkole Publiczne w Nadarzynie, przy ul. Sitarskich 2 zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego w pe³nym wymiarze godzin. Tel Poszukujê do wynajêcia kawalerki lub pokoju z dostêpem do kuchni. Tel Agencja Wdra ania Systemów Bezpieczeñstwa HEKTOR Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik Ochrony (miejsce pracy: M³ochów); stawka: 5 z³ netto/1h. Tel.: ; fax: ; 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 15

15 Uwaga! Nasze Wiadomoœci mo na dostaæ w nastêpuj¹cych miejscach: Kajetany - delikatesy JEDYNKA, ul. Rolna 4R - delikatesy i Bar, ul. Rolna 19 - sklep Ogólnospo ywczy, ul. Rolna 22A M³ochów - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. G. Baran) - handel i gastronomia (p. L. Jarzyñska) Nadarzyn - Urz¹d Gminy - biuro Rady Gminy - kiosk Pañstwa D¹browskich przy Pl. Ks. Poniatowskiego - sklep spo ywczy (p. W. Sztyk) - Biuro Nieruchomoœci (ul. Warszawska) - kiosk AGA na terenie NSM - delikatesy przy ul. Pruszkowskiej Parole - sklep spo ywczy Rozalin - sklep spo ywczy Rusiec - sklep przy trasie katowickiej Stara Wieœ - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. A. Maluga) Strzeniówka - sklep spo ywczy (p. R. Szamota) - sklep ogólnospo ywczy (p. M. Gawroñska) Urzut - sklep spo ywczy ul. Malownicza (p. E. Kosiñska) Walendów - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. B. aska) Wola Krakowiañska - sklep spo ywczo-przemys³owy (p. Joanna Ma³ecka) Wolica - sklep spo ywczy przy al. Katowickiej - sklep spo ywczy przy ul. Ogrodowej Cennik us³ug reklamowych w gazecie Wiadomoœci Nadarzyñskie Urz¹d Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska Nadarzyn Og³oszenia typu podejmê - dam pracê zamieszczamy bezp³atnie. Ca³a strona z³ (340 z³) A z³ (180 z³) B z³ (100 z³) C - 75 z³ (50 z³) Na 2, 3 i 4 stronie ok³adki (strony kolorowe) - 400% dro ej (do wszystkich cen nale y doliczyæ podatek VAT). Ceny podane w nawiasach dotycz¹ og³oszeñ zamieszczanych w kolejnych 3 numerach gazety. A Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ. B C Kontakt: Edyta Gawroñska tel.: w.219; Firma Green Car mechanika samochodowa poszukuje samodzielnego mechanika samochodowego, pomoc mechanika samochodowego. Wymagane prawo jazdy. Zarobki od z³. Adres: Wolica, al. Katowicka 14a, Tel AKPIC-GD SERWIS KOMPUTERÓW Wolica, al. Katowicka 14a Nadarzyn tel. kom (022) ; Specjalizacja.. - serwis: CITROEN PEUGEOT Naprawy bie ¹ce; Przegl¹dy i naprawy pogwarancyjne; Regeneracja przek³adni kierowniczych; Gwarancja czêœci i us³ug; Wysoka jakoœæ us³ug; Sprzeda czêœci; Klimatyzacja. Serwis sprzêtu PC, okresowe przegl¹dy; Rozbudowa, modernizacja komputerów i laptopów; Projektowanie, instalacja ma³ych sieci, WIFI; Ochrona antywirusowa, instalacja systemów; Sprzeda sprzêtu i oprogramowania po atrakcyjnych cenach; Strzeniówka, ul. Pruszkowska 141; Naprawa sprzêtu u klienta, faktury. Obs³ugujemy równie inne marki pojazdów! Szukasz konsultantki AVON zadzwoñ Aby umówiæ siê na wizytê u Ciebie!!! Zatrudniê stolarza lub pomoc. Tel Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

16 Zajazd B K Sêkocin, al. Krakowska Tel. (022) ; (022) ; Wesela, przyjêcia okolicznoœciowe Sala tanio i atrakcyjnie do 150 osób, klimatyzowana, pokoje hotelowe Zapraszamy!!! WEST CAR S.C. Rok za³o enia 1986 Serwis samochodów ul. Mszczonowska 28 A; Nadarzyn tel ; fax ; kom czynne: pn pt 8-17; sobota 8-13 BLACHARSTWO LAKIERNICTWO SAMOCHODY ZASTÊPCZE ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE HOLOWANIE 24H/DOBÊ ELEKTRO-MECHANIKA, FILTRY, OLEJE, HAMULCE KUPNO-SPRZEDA SAMOCHODÓW CA YCH I POWYPADKOWYCH CZÊŒCI ZAMIENNE, SZYBY, UK ADY WYDECHOWE OBS UGA FIRM (FLOTY) FIRMA POSIADA CERTYFIKAT ISO 9001/2000 Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat, francuskie, japoñskie 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 17

17 POLICJA KP NADARZYN Nadarzyñskie krymina³ki r. O godz. 00:25 Komisariat Policji w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o fakcie pobicia przez trzech nieznanych mê czyzn na terenie stacji paliw w Wolicy dwóch mieszkañców odzi. W wyniku podjêtych czynnoœci funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania trzech sprawców pobicia. O godz. 07:50 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o maj¹cej miejsce w nocy 13/ r. w godz. 18:00-4:30 w Starej Wsi kradzie y si³owników wraz z osprzêtem - zamontowanych przy bramie wjazdowej na posesjê. O godz. 16:10 na trasie E-67 w Nadarzynie policjant KP Nadarzyn dokona³ zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Fiat Tipo r. O godz. 14:45 w Urzucie przy ul. Promyka funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny ukrywaj¹cego siê przed wymiarem sprawiedliwoœci r. O godz. 3:50 w Nadarzynie przy ul. B³oñskiej policjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem marki Citroen Berlingo. O godz. 8:10 funkcjonariusze KP Nadarzyn, realizuj¹c informacjê w³asn¹, w Opaczu przy ul. Œrodkowej dokonali zatrzymania mê czyzny ukrywaj¹cego siê przed wymiarem sprawiedliwoœci. O godz. 15:50 przy ul. Turystycznej w Nadarzynie policjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Polonez, który ponadto podczas ucieczki spowodowa³ kolizjê z radiowozem r. O godz. 22:05 w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej funkcjonariusze SRD KPP Pruszków dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki BMW r. O godz. 9:10 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o maj¹cym miejsce w nocy 18/ r. w godz. 23:30-06:00 w Nadarzynie przy ul. Jaœminowej w³amaniu do samochodu osobowego marki Skoda Fabia, z którego sprawcy dokonali kradzie y laptopa marki DELL, radioodtwarzacza CD marki PANASONIC, pendriva oraz s³uchawek marki Nokia od telefonu komórkowego. Ponadto sprawcy dokonali uszkodzenia samochodu osobowego marki Renault Clio oraz samochodu marki Mitsubishi. O godz. 21:50 w Ruœcu przy ul. Szkolnej policjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny ukrywaj¹cego siê przed wymiarem sprawiedliwoœci r. O godz. 11:10 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o Bank Spó³dzielczy w Nadarzynie Plac Ksiêcia J. Poniatowskiego 5 A tel. (0-22) , , tel./ fax czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz (kasa: ) soboty w godz (kasa: ) Oddzia³ Banku w abiej Woli tel. (0-46) , tel./fax czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz: (kasa: ) soboty w godz OFERUJE: kredyty na dzia³alnoœæ gospodarcz¹; kredyty konsumpcyjne w tym równie okolicznoœciowe; preferencyjne kredyty inwestycyjne i obrotowe dla rolników; prowadzenie rachunków a vista, rachunków oszczêdnoœciowo - rozliczeniowych i lokat terminowych o ró - nych okresach oszczêdzania; prowadzenie rachunków bie ¹cych podmiotów gospodarczych i osób prawnych oraz dokonywanie rozliczeñ; przyjmowanie wp³at za gaz, energiê elektryczn¹, telefon, ubezpieczenia, ZUS, KRUS, podatki i op³aty na rzecz innych banków; Najni sze prowizje od wp³at!!! Zapraszamy! 18 Wiadomoœci Nadarzyñskie 8 (100) 2007

18 maj¹cym miejsce w nocy 21/ r. w godz. 18:00-9:00 na terenie firmy w Ruœcu w³amaniu do blaszanego kontenera, z którego nieznani sprawcy dokonali kradzie y urz¹dzenia do mycia wysokociœnieniowego marki KAR- CHER r. O godz.16:05 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o w³amaniu do domku letniskowego maj¹cym miejsce w okresie r. w godz. 17:00-15:00 na terenie POD ZACISZE w Kajetanach. Nieznani sprawcy dokonali kradzie y: kosiarki spalinowej marki HONDA, telewizora ELEMIS 14, wiertarki oraz baterii ³azienkowej. O godz. 17:15 funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny, który posiada³ przedmioty pochodz¹ce z kradzie y dokonanej na szkodê firmy mieszcz¹cej siê w Kajetanach r. O godz. 17:45 policjanci KP Nadarzyn w M³ochowie przy ul. Kasztanowej dokonali zatrzymania mê czyzny poszukiwanego w celu ustalenia miejsca pobytu r. O godz. 2:15 w Ruœcu przy ul. G³ównej funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania na gor¹cym uczynku mê czyzny kradn¹cego elementy metalowe z terenu firmy. Ponadto zatrzymany jest podejrzewany o dokonanie kradzie y urz¹dzenia do mycia wysokociœnieniowego marki KARCHER. O godz. 11:10 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y z terenu firmy w M³ochowie przesy³ki kurierskiej zawieraj¹cej notebook marki FUJITSU. Kradzie ta mia³a miejsce w okresie r. O godz. 11:50 Komisariat Policji w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y maj¹cej miejsce równie w M³ochowie w dniu r. w godz. 2:08-7:21. Skradziono przesy³kê kuriersk¹ zawieraj¹c¹ notebook marki TO- SCHIBA oraz kostki pamiêci r. O godz. 9:00 na terenie firmy w M³ochowie funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny podejrzewanego o dokonanie kradzie y sprzêtu komputerowego oraz godz. 12:00 w Warszawie - Radoœci policjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania mê czyzny równie podejrzewanego o dokonanie kradzie y sprzêtu komputerowego utracone mienie odzyskano r. O godz. 12:45 w Ruœcu przy ul. G³ównej funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Daewoo Tico oraz pasa era ww. pojazdu, który odmówi³ podania danych personalnych oraz zniewa y³ interweniuj¹cych policjantów. O godz. 14:00 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o maj¹cej miejsce na terenie POD ¹czka Zaj¹czka w okresie r. kradzie y poszycia blaszanego (blacha aluminiowa) z przyczepki campingowej r. O godz. 18:15 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o maj¹cej miejsce w godz. 14:00-18:00 w Ruœcu przy ul. G³ównej kradzie y z parkingu niestrze onego pozamykanego na zamki fabryczne samochodu osobowego marki Volkswagen Vento kol. czarnego. Pojazd odzyskano r. O godz. 12:50 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o kradzie y maj¹cej miejsce w nocy 04/ r. w godz. 22:30-6:00 z terenu firmy w M³ochowie przy al. Katowickiej. Nieznani sprawcy ukradli cztery kompletny kó³ marki GOODEAR z zaparkowanych ci¹gników siod³owych r. O godz. 16:00 funkcjonariusze KP Nadarzyn w Wolicy na terenie centrum handlowego dokonali zatrzymania obywatela Wietnamu podejrzewanego o dokonanie kradzie y telefonu komórkowego marki NOKIA. W wyniku podjêtych czynnoœci skradzione mienie odzyskano r. O godz. 3:00 w Nadarzynie przy ul. B³oñskiej funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Renault Megane. O godz. 10:40 KP w Nadarzynie zosta³ powiadomiony o maj¹cej miejsce w nocy 06/ r. z terenu posesji w Ruœcu przy ul. G³ównej kradzie y pojazdu marki Mercedes MB100D. W wyniku podjêtych czynnoœci ww. pojazd wraz z dokumentami zosta³ odnaleziony w stanie nieuszkodzonym r. O godz. 20:30 policjanci KP Nadarzyn dokonali zatrzymania do wytrzeÿwienia mê czyzny, który bêd¹c w stanie upojenia alkoholowego le a³ na chodniku przy sklepie w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej r. O godz. 9:10 w Walendowie funkcjonariusze KP Nadarzyn dokonali zatrzymania nietrzeÿwego kierowcy poruszaj¹cego siê samochodem osobowym marki Fiat 126p. O godz. 21:50 w Nadarzynie przy ul. Warszawskiej poli- 9 (100) 2007 Wiadomoœci Nadarzyñskie 19

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZÓW Haczów Dydnia VI Powia wiatowe Zawody. Sportowo-P o-pozarnicz arnicze w Domaradzu asp. sztab. E. Rozenbajgier

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2

RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 ISSN 2084-9966 Egzemplarz bezp³atny BIULETYN INFORMACYJNY GMINY OMIANKI nr 27 24.05.2013 r. RADNI PRZECIWKO MIESZKAÑCOM? str. 2 Gala Przyjaciel omianek za nami str. 10 WSZYSTKIM MAMOM, Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE NR 6 (42) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV CZERWIEC 2002 W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW zapraszamy do salonu - patrz str. 6 N O W A K A R E T K A W dniu 21.06.2002 r. nast¹pi³a zmiana karetki w

Bardziej szczegółowo