Umowa o monitorowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o monitorowanie"

Transkrypt

1 Numer umowy Numer obiektu Data włączenia obiektu do monitoringu Umowa o monitorowanie zawarta w dniu: w Warszawie, pomiędzy: SMA Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa, ul. Rzymowskiego 30, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy ,- zł Skład Zarządu: Ryszard Turkowski Prezes Zarządu Ilona Zalega Członek Zarządu Piotr Zalega Członek Zarządu NIP: Regon: w imieniu i na rzecz której działa upoważniona / -y przez Zarząd Spółki - zwana / -y dalej SMA Sp. z o.o., a: /imię, nazwisko lub nazwa firmy/ /adres/ /adres korespondencyjny/ NIP/PESEL KRS/RHB /kserokopia dokumentu/ w imieniu i na rzecz której / -ego działa: zwaną / -ym dalej Abonentem, o treści następującej: Przedmiot umowy 1 Niniejsza Umowa wraz z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych określa warunki, na jakich SMA Sp. z o.o. świadczy usługę monitorowania sygnałów generowanych z lokalnych systemów alarmowych. (22) ; (22)

2 4. 5. cję Czas trwania i warunki rozwiązania umowy 2 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia do dnia Po upływie terminu obowiązywania określonego w zdaniu pierwszym Umowa przekształca się w Umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba, że najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu obowiązywania, Abonent złoży w SMA Sp. z o.o. pisemne oświadczenie o rezygnacji z kontynuowania Umowy. 2. Po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony, jej rozwiązanie może nastąpić na podstawie pisemnego wypowiedzenia bez uzasadnienia przez każdą ze stron na trzy miesiące naprzód, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem terminu jej ważności, określonego w 2 ust. 1 zdanie 1, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, niezależnie od tego, przez którą ze stron Umowa została rozwiązana SMA Sp. z o.o. obciąży Abonenta opłatą specjalną w a wysokości zł brutto. 2. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty specjalnej wyszczególnionej w punkcie 1 na podstawie faktury wystawionej przez SMA Sp. z o.o., w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Zakres umowy 1. Strony uzgadniają następujący zakres świadczenia usługi: /wpisać TAK lub NIE/ 4 /monitorowanie/ /monitorowanie plus/ /monitorowanie premium/ 2. W przypadku wyboru usługi monitorowanie plus, czas dojazdu patrolu interwencyjnego do obiektu wynosi min. od chwili telefonicznego złożenia przez Abonenta do stacji SMA Sp. z o.o. zlecenia interwencji. W godzinach dziennych może on ulec wydłużeniu do min. 3. W przypadku wyboru usługi monitorowanie premium, czas dojazdu patroli interwencyjnego do obiektu wynosi min. od chwili przesłania sygnału o zagrożeniu przez sta- do agencji ochrony. W godzinach dziennych może on ulec wydłużeniu do min. Warunki finansowe 5 Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres: /wpisać TAK lub NIE/ /miesięczny/ /kwartalny/ /półroczny/ /roczny/ (22) ; (22)

3 6 Taryfa usług: Opłaty jednorazowe: 1. Jednorazowa aktywacja systemowego konta abonenta zł netto 2. Jednorazowe programowanie kodów raportowania zł netto 3. Jednorazowa weryfikacja nadajnika i testowanie łącza zł netto 4. Kaucja zwrotna za nadajnik zł brutto Miesięczne opłaty abonamentowe: 1. Abonament podstawowy w ramach wybranej usługi monitorowania zł netto 2. Abonament za monitorowanie zdarzeń losowych zł netto 3. Abonament za monitorowanie czasów otwarcia - zamknięcia obiektu zł netto 4. Abonament za sporządzanie wydruków historii zdarzeń zł netto 5. Abonament za obsługę /przypadku zawieszenia usługi monitorowania/ zł netto Opłaty dodatkowe: 1. Jednorazowy wydruk dotyczący historii zdarzeń w obiekcie zł netto 2. Opłata za 1 SMS / każde rozpoczęte 10KB danych /po przekroczeniu limitu/ zł netto 3. Jednorazowy przyjazd patrolu do obiektu zł netto 4. Pozostawienie patrolu przy obiekcie /za każde rozpoczęte 60 min./ zł netto Limit danych (MB) Limit danych SMS Uwagi Rodzaj łącza 7 Usługa monitorowania obiektu realizowana będzie przy wykorzystaniu łącza: /wpisać TAK lub NIE/ /łącze komutowane/ /radio/ /GSM/ /szyfrowane łącze internetowe/ Warunki usługi użyczenia nadajnika (wypełnić tylko jeśli dotyczy) 8 1. SMA Sp. z o.o. użycza Abonentowi w celu bezpłatnego używania nadajnik typu o numerze w sieci SMA Sp. z o.o., w komplecie w skład którego wchodzi nadajnik, obudowa i antena, a Abonent biorący nadajnik w użyczenie potwierdza niniejszym, że w chwili zawarcia niniejszej Umowy nadajnik znajduje się w jego posiadaniu. 2. Kaucja zwrotna za nadajnik wynosi 100 zł brutto /sto zł/ płatne gotówką w kasie w dniu wydania nadajnika. (22) ; (22)

4 Postanowienia końcowe 9 Niniejsza Umowa została zawarta w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych stanowiące integralną część Umowy. 10 Wszelkie reklamacje, związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, Abonent winien zgłaszać do Biura Obsługi Klienta SMA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 30, na piśmie, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia. Reklamacje złożone po upływie tego okresu będą pozostawione bez odpowiedzi. 11 Niniejsza Umowa nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje. 12 Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13 W sprawach nieuregulowanych Umową oraz Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14 Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszą Umową, będą rozpatrywane przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby SMA Sp. z o.o.. 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. za SMA Sp. z o.o. za Abonenta (22) ; (22)

5 Oświadczenie (osoby fizyczne) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SMA Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w celu i w zakresie zgodnym z przedmiotem działalności SMA Sp. z o.o. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi materiałów promocyjnych i reklamowych SMA Sp. z o.o. oraz podmiotów z nim współpracujących/*. SMA Sp. z o.o. informuje Panią / Pana o prawie do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych przez SMA Sp. z o.o. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na fakt nagrywania przez SMA Sp. z o.o. rozmów pozostających w związku z obsługą sygnałów alarmowych. Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych. Miejscowość i data Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą /* - skreślić w przypadku braku zgody Oświadczenie (dotyczy podatników VAT) Oświadczam, że jestem podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie Ustawy z r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. 11/93 poz. 50 i Dz. U. 28/93 poz. 175/ Zakład jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na fakt nagrywania przez SMA Sp. z o.o. rozmów pozostających w związku z obsługą sygnałów alarmowych. Miejscowość i data Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą (22) ; (22)

6 OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług monitorowania obiektów stacjonarnych Określenia i definicje 1 1. Abonent strona Umowy o monitorowanie, zleceniodawca. 2. SMA strona Umowy o monitorowanie, zleceniobiorca. 3. Ogólne Warunki Ogólne Warunki Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych. 4. Umowa w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych Umowa o monitorowanie. 5. Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wskazana przez Abonenta do powiadamiania przez SMA o sygnałach alarmowych pochodzących z obiektu. 6. Monitorowanie usługa polegająca na transmisji po łączach komutowanych, radiowych, GSM lub szyfrowanych łączach internetowych sygnałów generowanych przez lokalny system alarmowy zainstalowany w obiekcie, przyjmowaniu tych sygnałów i niezwłocznym przekazywaniu Odbiorcom odpowiadających tym sygnałom informacji. 7. Monitorowanie podstawowe zakres monitorowania obejmujący sygnały o napadzie, włamaniu, pożarze, sabotażu i usterkach technicznych. 8. Monitorowanie zdarzeń losowych przyjmowanie ustalonych z Abonentem sygnałów alarmowych innych niż objęte monitorowaniem podstawowym (np. wyciek gazu, zalanie wodą, za niski lub za wysoki poziom wody w zbiorniku, za niskie lub za wysokie ciśnienie itp.) i przekazywanie Odbiorcom odpowiadających tym sygnałom informacji. 9. Monitorowanie czasu otwarcia i zamknięcia obiektu kontrolowanie czasu włączenia i wyłączenia systemu alarmowego oraz automatyczne jego porównywanie z określonym w Karcie Obiektu rozkładem pracy obiektu. Alarm o niezgodności czasu przekazywany jest Odbiorcom. 10. Nieuzasadniony alarm alarm wywołany w obiekcie, w którym patrol interwencyjny nie stwierdził żadnych widocznych oznak włamania, napadu bądź usiłowania włamania lub napadu, w szczególności zaś alarm wywołany przez użytkownika przy uzbrajaniu lub rozbrajaniu systemu alarmowego, poprzez pozostawienie w obiekcie otwartych okien, zwierząt, pracujących urządzeń technicznych ewentualnie wywołany samoczynnie przez system alarmowy. 11. Interwencja każdorazowy przyjazd patrolu interwencyjnego do obiektu, z którego stacja monitorowania odebrała sygnał o zagrożeniu. 12. Obiekt zespół pomieszczeń objętych jednym systemem alarmowym, któremu odpowiada indywidualny numer w sieci SMA i z którego generowane są sygnały. 13. Abonament zryczałtowana opłata okresowa dla świadczonych przez SMA usług. (22) ; (22)

7 Zakres i przedmiot usługi SMA świadczy na rzecz Abonenta usługi wskazane w Umowie, takie jak: 1) monitorowanie. 2) monitorowanie z interwencją. 3) monitorowanie zdarzeń losowych. 4) monitorowanie czasów otwarcia - zamknięcia obiektu. 5) użyczenie nadajnika. 2 3 Usługa monitorowania może być realizowana według jednego spośród poniżej wskazanych abonamentów: 1) abonament monitorowanie. 2) abonament monitorowanie plus. 3) abonament monitorowanie premium. 4 W ramach abonamentu monitorowanie SMA świadczy usługę: 1) transmisji sygnałów generowanych przez lokalne systemy alarmowe w obiekcie wymienionym w Umowie. 2) przyjmowania tych sygnałów i niezwłocznego przekazywania informacji odpowiadających tym sygnałom, Odbiorcom wskazanym w Karcie Obiektu. Karta Obiektu stanowi załącznik nr 1 do Umowy W ramach abonamentu monitorowanie plus SMA świadczy usługę: 1) odbioru i niezwłocznej reakcji na sygnały generowane przez system alarmowy zainstalowany w obiekcie, niezależnie od ich ilości. 2. SMA dodatkowo zobowiązuje się że: 1) w razie odebrania sygnału o zagrożeniu, który został wyemitowany przez lokalny system alarmowy, poinformuje Abonenta o możliwości przekazania zlecenia interwencji do koncesjonowanej Agencji Ochrony Mienia wskazanej w Karcie obiektu. 3. Za dodatkową opłatą SMA zapewnia: 1) przyjazdy do monitorowanego obiektu patrolu interwencyjnego, na podstawie potwierdzonego hasłem zlecenia Abonenta. 2) ustanowienie w miejscu zdarzenia stałej ochrony fizycznej do czasu przybycia Abonenta lub osoby przez niego wskazanej, na podstawie potwierdzonego hasłem zlecenia Abonenta W ramach abonamentu monitorowanie premium SMA świadczy usługę: 1) odbioru i niezwłocznej reakcji na sygnały generowane przez system alarmowy zainstalowany w obiekcie, niezależnie od ich ilości. 2) przyjazdu do monitorowanego obiektu patrolu interwencyjnego, w każdym uzasadnionym przypadku (prawdziwe zagrożenie). 3) ustanowienia w miejscu zdarzenia stałej ochrony fizycznej do czasu przybycia Abonenta lub osoby przez niego wskazanej, nie dłużej jednak jak przez pierwszą godzinę od chwili powstania alarmu. (22) ; (22)

8 2. SMA dodatkowo zobowiązuje się że: 1) interwencja podejmowana będzie przez patrol interwencyjny na każdy sygnał o zagrożeniu, emitowany przez lokalny system alarmowy. 3. Za dodatkową opłatą SMA zapewnia: 1) przyjazdy do obiektu w przypadkach nieuzasadnionych i skutecznie nie odwołanych alarmów, z tym, że pierwszy przyjazd patrolu interwencyjnego w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny. Za skuteczne odwołanie alarmu uznaje się takie, które nastąpiło w ciągu pierwszej połowy ustalonego w Umowie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego. 2) pozostawienie przy obiekcie stałej ochrony fizycznej ponad czas, przewidziany w Umowie, na podstawie potwierdzonego hasłem zlecenia Abonenta. 7 Usługa monitorowania może być świadczona przy wykorzystaniu następujących rodzajów transmisji (łączy), wskazanych przez Abonenta w Umowie, po konsultacji z SMA: 1) łącze komutowane. 2) radio. 3) GSM. 4) szyfrowane łącze internetowe. Zobowiązania i odpowiedzialność stron 8 Zakres monitorowania, rodzaj łącza, a w szczególności stałe zlecenia i wykaz odbiorców, strony uzgadniają w Umowie oraz Karcie Obiektu. 9 SMA zobowiązuje się: 1) świadczyć usługi objęte Umową przez czas jej trwania, również w dni świąteczne i wolne od pracy, przez całą dobę. 2) rejestrować sygnały przyjęte z systemów alarmowych i przechowywać je przez okres dwóch miesięcy. 3) za opłatą zgodnie z aktualnym cennikiem SMA udostępnić, na żądanie Abonenta, rejestrowaną historię sygnałów, o której mowa powyżej. 4) zachować w tajemnicy wszystkie informacje mające wpływ na bezpieczeństwo Abonenta, w tym postanowienia Umowy wraz z załącznikami Interwencja zmierzać będzie do zapobieżenia powstaniu szkody w mieniu Abonenta oraz zabezpieczenia miejsca powstania szkody, z zastosowaniem środków przewidzianych w ustawie z dnia r. o Ochronie Osób i Mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740). 2. Czas przyjazdu patrolu interwencyjnego do obiektu będzie zgodny z ustaleniami określonymi w Umowie. 3. Interwencję SMA zleci koncesjonowanej Agencji Ochrony Mienia wskazanej w Karcie Obiektu. (22) ; (22)

9 11 Abonent zobowiązuje się do: 1) utrzymania systemu alarmowego w obiekcie, przez czas trwania Umowy, w stanie w pełni sprawnym, a w szczególności nie zakłócającym pracy sieci, poprzez dokonywanie odpowiednich czynności konserwacyjnych. 2) okresowego sprawdzania prawidłowości działania lokalnego systemu alarmowego, nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy, po uprzednim powiadomieniu stacji SMA o terminie przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 3) niezwłocznego zawiadamiania SMA o ważnych wydarzeniach dotyczących stanu systemu i innych okolicznościach mogących wyłączyć z sieci monitorowania urządzenia, poprzez które system alarmowy w obiekcie był monitorowany. 4) każdorazowego odwoływania nieuzasadnionych alarmów, spowodowanych z winy Abonenta, wykonując połączenie telefoniczne na wskazane numery alarmowe oraz posługując się aktualnym hasłem Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez jedną ze stron Abonent zobowiązuje się niezwłocznie wyłączyć nadajnik i / lub usunąć z centrali alarmowej zaprogramowany numer telefonu stacji SMA, w celu wyłączenia obiektu z sieci monitorowania, nie później niż w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. 2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków wynikających z ust. 1 Abonent zobowiązuje się umożliwić pracownikowi SMA dostęp do centrali i nadajnika w celu wyłączenia urządzeń z sieci oraz uiścić karę umowną w wysokości 500 zł netto /pięćset złotych/ na podstawie faktury wystawionej przez SMA. 13 SMA nie odpowiada za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy z powodu: 1) nieprawidłowej pracy łączy telefonicznych, łączy GSM, łączy internetowych i zakłóceń w transmisjach radiowych niezależnych od SMA. 2) braku reakcji ze strony Odbiorców (z wyłączeniem Koncesjonowanej Agencji Ochrony przy wyborze usługi monitorowanie plus oraz monitorowanie premium ) wskazanych przez Abonenta w Karcie Obiektu lub nienależytej skuteczności tych działań. 3) wadliwego działania systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie, w związku z 11 Ogólnych Warunków. 4) innych okoliczności za które w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego zobowiązany do świadczenia usług nie ponosi odpowiedzialności. Czas trwania i warunki rozwiązania Umowy SMA będzie świadczyć usługę w zakresie oraz przez czas określony w Umowie. 2. Umowa dotyczy obiektu wskazanego w Karcie Obiektu od dnia następnego po dacie włączenia do końca dnia wskazanego jako data rozwiązania Umowy, przy czym sposób i okres wypowiedzenia dla obiektu jest taki jak dla całej Umowy. (22) ; (22)

10 15 1. SMA zastrzega sobie prawo wyłączenia obiektu Abonenta z sieci monitorowania bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku zwłoki w zapłacie należnych faktur, o których mowa w 19 Ogólnych Warunków, przekraczającej 30 dni. 2. Ponowne włączenie obiektu do sieci monitorowania nastąpi w ciągu 24 godzin (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili dostarczenia do SMA stosownego dowodu wpłaty zaległych należności wraz z odsetkami ustawowymi oraz uiszczenia opłaty z tytułu aktywacji systemowego konta abonenta, według aktualnego cennika. 16 SMA zastrzega sobie prawo wyłączenia obiektu Abonenta z sieci monitorowania bez zachowania okresu wypowiedzenia, lecz po uprzednim pisemnym powiadomieniu ze wskazaniem daty wyłączenia, w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Abonenta obowiązków, o których mowa w 11 Ogólnych Warunków Abonentowi przysługuje prawo do czasowego zawieszenia usługi monitorowania i / lub usługi monitorowania z interwencją. 2. Prośbę o czasowe zawieszenie usługi monitorowania i / lub usługi monitorowania z interwencją Abonent zobowiązany jest przedłożyć SMA w formie pisemnej z określeniem daty rozpoczęcia zawieszenia usługi. 3. Zawieszenie usługi monitorowania i / lub usługi monitorowania z interwencją może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy. 4. Zawieszenie usługi monitorowania i / lub usługi monitorowania z interwencją przed upływem terminu ważności określonego w 2 ust. 1 zdanie 1 Umowy, skutkuje przedłużeniem czasu trwania Umowy o okres zawieszenia usługi. 5. Nie wywiązanie się przez Abonenta ze zobowiązań określonych w ust. 3 będzie skutkować rozwiązaniem przez SMA Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Warunki finansowe Abonent z tytułu opłat abonamentowych rozlicza się według swojego wyboru w okresie rozliczeniowym wskazanym w Umowie, spośród poniżej wskazanych: 1) miesięczny. 2) kwartalny. 3) półroczny. 4) roczny. 2. Zmiana okresu rozliczeniowego następuje poprzez: 1) pisemne oświadczenie Abonenta. 2) ustne oświadczenie Abonenta potwierdzone terminowym opłacaniem pełnej należności z otrzymanej od SMA faktury. 3. W przypadku nie złożenia przez Abonenta oświadczenia o dokonanym wyborze okresu rozliczeniowego jako uzgodniony przez strony przyjmuje się miesięczny okres rozliczeniowy Podstawą do wystawienia faktury przez SMA jest taryfa usług określona w Umowie oraz cennik usług obowiązujący w dniu podpisania Umowy. 2. Abonent zobowiązuje się zapłacić w terminie wskazanym na fakturze: (22) ; (22)

11 1) opłaty jednorazowe zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. 2) opłatę abonamentową za usługi świadczone w uzgodnionym okresie rozliczeniowym, 3) opłatę za usługi wyszczególnione w 5 ust. 3 oraz 6 ust. 3 Ogólnych Warunków. 3. Opłata wskazana w ust. 2 p. 2) dokonywana jest przez Abonenta z góry. 4. Uzgodnione w Umowie o monitorowanie opłaty, podane w cenach netto /bez podatku VAT/, Abonent uiszcza na podstawie faktury wystawionej przez SMA, w kasie SMA lub na rachunek bankowy podany na fakturze z uwzględnieniem należnego podatku VAT. 20 W przypadku zawieszenia usługi monitorowania i / lub usługi monitorowania z interwencją Abonent będzie obciążony abonamentem za obsługę, określonym w Umowie. 21 W przypadku realizacji usługi monitorowania po łączu GSM i przekroczenia określonego w Umowie limitu sygnałów SMS i / lub transferu danych GPRS, Abonent będzie pokrywał nadwyżkę kosztów określoną na podstawie bilingu dostarczonego przez SMA SMA zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w terminowym wnoszeniu opłat przez Abonenta. 2. SMA ma prawo do jednostronnej zmiany ceny oferowanych usług, w wysokości nie przekraczającej wskaźnika inflacji ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. 3. Zmiana ceny, dokonana na podstawie ust. poprzedzającego, nie stanowi zmiany treści umowy ani jej warunków. Warunki usługi użyczenia nadajnika SMA może użyczyć Abonentowi, w celu bezpłatnego używania, nadajnik na warunkach określonych w Umowie oraz Ogólnych Warunkach. 2. W trakcie obowiązywania Umowy nadajnik wraz z obudową i anteną pozostaje własnością SMA Warunki użyczenia nadajnika stanowią integralną część Umowy oraz Ogólnych Warunków. 2. Okres obowiązywania użyczenia nadajnika pokrywa się z czasem obowiązywania Umowy przy czym wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy powoduje automatyczne rozwiązanie części dotyczącej warunków użyczenia nadajnika. 3. Rozwiązanie Umowy przez Abonenta biorącego nadajnik w użyczenie, przed upływem 24 miesięcy spowoduje przepadek wpłaconej przez Abonenta kaucji. 4. Po wygaśnięciu Umowy lub w przypadku jej rozwiązania przez jedną ze stron Abonent biorący nadajnik w użyczenie zobowiązuje się niezwłocznie określić termin (nie dłuższy niż 7 dni licząc od dnia zakończenia umowy) w którym udostępni pracownikowi SMA pomieszczenie, w którym zainstalowano nadajnik w celu jego demontażu i zwrotu do SMA Abonent biorący nadajnik w użyczenie zobowiązuje się używać nadajnik w sposób zgodny z jego właściwościami oraz przeznaczeniem tj. do przesyłania sygnałów do stacji monitorowania SMA, a także reagować na bieżące zalecenia SMA. (22) ; (22)

12 2. Koszty związane z zainstalowaniem nadajnika, demontażem oraz z konserwacją urządzeń w czasie trwania Umowy ponosi Abonent biorący nadajnik w użyczenie. 3. Abonent zobowiązuje się do okresowego sprawdzania prawidłowości działania nadajnika, nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy, po uprzednim powiadomieniu stacji SMA o terminie przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 4. Abonentowi biorącemu nadajnik w użyczenie nie wolno bez pisemnej zgody SMA demontować i przenosić nadajnika i anteny w inne niż wskazane przez SMA miejsce. 5. Wszelkie czynności techniczne związane z demontażem nadajnika i anteny wykonywać mogą wyłącznie osoby upoważnione przez SMA. 26 Abonent biorący nadajnik w użyczenie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia SMA o wszelkich okolicznościach mogących narazić nadajnik na uszkodzenie lub zniszczenie bądź też mogących spowodować utratę posiadania nadajnika przez Abonenta biorącego w użyczenie. 27 Abonent biorący nadajnik w użyczenie nie będzie go powierzał osobie trzeciej w jakimkolwiek celu i pod jakimkolwiek tytułem prawnym. Powierzenie może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej zgody SMA. 28 SMA może rozwiązać Umowę z usługą użyczenia nadajnika ze skutkiem natychmiastowym w razie gdy Abonent będzie używał nadajnik będący przedmiotem użyczenia w sposób sprzeczny z Umową i / lub Ogólnymi Warunkami, z jego właściwościami, lub jego przeznaczeniem, w razie zagrożenia utraty lub zniszczenia nadajnika bądź też w razie powierzenia nadajnika osobie trzeciej bez uzyskania zgody, o której mowa w 27 Ogólnych Warunków Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Abonent biorący nadajnik w użyczenie zwróci go wraz z obudową i anteną SMA w terminie 7 dni w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem zużycia tych rzeczy będącego następstwem ich prawidłowego używania. 2. Za zniszczenie lub trwałe uszkodzenie nadajnika odpowiada Abonent biorący nadajnik w użyczenie. 3. W przypadku nie zwrócenia, zniszczenia lub trwałego uszkodzenia nadajnika i anteny Abonent biorący nadajnik w użyczenie zobowiązany jest zapłacić SMA 1000,- zł brutto /tysiąc zł/ na podstawie faktury wystawionej przez SMA, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia. Postanowienia końcowe 30 Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy. 31 Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2009 r. na podstawie uchwały Zarządu SMA Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2009 r. i obowiązują dla wszystkich umów zawartych na ich podstawie. (22) ; (22)

OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług pozycjonowania i monitorowania pojazdów

OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług pozycjonowania i monitorowania pojazdów OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług pozycjonowania i monitorowania pojazdów 1 1 Określenia i definicje 1. Abonent strona umowy, zleceniodawca. 2. SMA strona umowy, zleceniobiorca. 3. Ogólne Warunki Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy Regulamin Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych (dalej: Regulamin) obowiązuje dla Usług świadczonych przez BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, 10-170 Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej 7393816540, REGON nr 280573109

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI Regulamin korzystania z Usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych w Sieci WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim.

REGULAMIN SIECI Regulamin korzystania z Usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych w Sieci WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim. REGULAMIN SIECI Regulamin korzystania z Usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych w Sieci WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim. 1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIE REGULAMINU Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez INFONET.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX 1. Strony Umowy: pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ AVC POLSKA SP. Z O. O. nr XXXXXXXXXXXXXXXX zawarta w dniu XXXXXX w XXXXXX AVC Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych HOME/DIALOG Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług innych niż Usługa Telefonii Komórkowej) Nr / / / (Numer dla identyfikacji Usług Telefonii Komórkowej. Kolejny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. WROCŁAW, DNIA 1.06.2011 WRAZ ZE ZMIANAMI Z 24.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo