Umowa o monitorowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o monitorowanie"

Transkrypt

1 Numer umowy Numer obiektu Data włączenia obiektu do monitoringu Umowa o monitorowanie zawarta w dniu: w Warszawie, pomiędzy: SMA Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa, ul. Rzymowskiego 30, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy ,- zł Skład Zarządu: Ryszard Turkowski Prezes Zarządu Ilona Zalega Członek Zarządu Piotr Zalega Członek Zarządu NIP: Regon: w imieniu i na rzecz której działa upoważniona / -y przez Zarząd Spółki - zwana / -y dalej SMA Sp. z o.o., a: /imię, nazwisko lub nazwa firmy/ /adres/ /adres korespondencyjny/ NIP/PESEL KRS/RHB /kserokopia dokumentu/ w imieniu i na rzecz której / -ego działa: zwaną / -ym dalej Abonentem, o treści następującej: Przedmiot umowy 1 Niniejsza Umowa wraz z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych określa warunki, na jakich SMA Sp. z o.o. świadczy usługę monitorowania sygnałów generowanych z lokalnych systemów alarmowych. (22) ; (22)

2 4. 5. cję Czas trwania i warunki rozwiązania umowy 2 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia do dnia Po upływie terminu obowiązywania określonego w zdaniu pierwszym Umowa przekształca się w Umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba, że najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu obowiązywania, Abonent złoży w SMA Sp. z o.o. pisemne oświadczenie o rezygnacji z kontynuowania Umowy. 2. Po przekształceniu Umowy w Umowę zawartą na czas nieokreślony, jej rozwiązanie może nastąpić na podstawie pisemnego wypowiedzenia bez uzasadnienia przez każdą ze stron na trzy miesiące naprzód, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem terminu jej ważności, określonego w 2 ust. 1 zdanie 1, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, niezależnie od tego, przez którą ze stron Umowa została rozwiązana SMA Sp. z o.o. obciąży Abonenta opłatą specjalną w a wysokości zł brutto. 2. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty specjalnej wyszczególnionej w punkcie 1 na podstawie faktury wystawionej przez SMA Sp. z o.o., w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Zakres umowy 1. Strony uzgadniają następujący zakres świadczenia usługi: /wpisać TAK lub NIE/ 4 /monitorowanie/ /monitorowanie plus/ /monitorowanie premium/ 2. W przypadku wyboru usługi monitorowanie plus, czas dojazdu patrolu interwencyjnego do obiektu wynosi min. od chwili telefonicznego złożenia przez Abonenta do stacji SMA Sp. z o.o. zlecenia interwencji. W godzinach dziennych może on ulec wydłużeniu do min. 3. W przypadku wyboru usługi monitorowanie premium, czas dojazdu patroli interwencyjnego do obiektu wynosi min. od chwili przesłania sygnału o zagrożeniu przez sta- do agencji ochrony. W godzinach dziennych może on ulec wydłużeniu do min. Warunki finansowe 5 Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres: /wpisać TAK lub NIE/ /miesięczny/ /kwartalny/ /półroczny/ /roczny/ (22) ; (22)

3 6 Taryfa usług: Opłaty jednorazowe: 1. Jednorazowa aktywacja systemowego konta abonenta zł netto 2. Jednorazowe programowanie kodów raportowania zł netto 3. Jednorazowa weryfikacja nadajnika i testowanie łącza zł netto 4. Kaucja zwrotna za nadajnik zł brutto Miesięczne opłaty abonamentowe: 1. Abonament podstawowy w ramach wybranej usługi monitorowania zł netto 2. Abonament za monitorowanie zdarzeń losowych zł netto 3. Abonament za monitorowanie czasów otwarcia - zamknięcia obiektu zł netto 4. Abonament za sporządzanie wydruków historii zdarzeń zł netto 5. Abonament za obsługę /przypadku zawieszenia usługi monitorowania/ zł netto Opłaty dodatkowe: 1. Jednorazowy wydruk dotyczący historii zdarzeń w obiekcie zł netto 2. Opłata za 1 SMS / każde rozpoczęte 10KB danych /po przekroczeniu limitu/ zł netto 3. Jednorazowy przyjazd patrolu do obiektu zł netto 4. Pozostawienie patrolu przy obiekcie /za każde rozpoczęte 60 min./ zł netto Limit danych (MB) Limit danych SMS Uwagi Rodzaj łącza 7 Usługa monitorowania obiektu realizowana będzie przy wykorzystaniu łącza: /wpisać TAK lub NIE/ /łącze komutowane/ /radio/ /GSM/ /szyfrowane łącze internetowe/ Warunki usługi użyczenia nadajnika (wypełnić tylko jeśli dotyczy) 8 1. SMA Sp. z o.o. użycza Abonentowi w celu bezpłatnego używania nadajnik typu o numerze w sieci SMA Sp. z o.o., w komplecie w skład którego wchodzi nadajnik, obudowa i antena, a Abonent biorący nadajnik w użyczenie potwierdza niniejszym, że w chwili zawarcia niniejszej Umowy nadajnik znajduje się w jego posiadaniu. 2. Kaucja zwrotna za nadajnik wynosi 100 zł brutto /sto zł/ płatne gotówką w kasie w dniu wydania nadajnika. (22) ; (22)

4 Postanowienia końcowe 9 Niniejsza Umowa została zawarta w oparciu o Ogólne Warunki Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych stanowiące integralną część Umowy. 10 Wszelkie reklamacje, związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, Abonent winien zgłaszać do Biura Obsługi Klienta SMA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 30, na piśmie, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia. Reklamacje złożone po upływie tego okresu będą pozostawione bez odpowiedzi. 11 Niniejsza Umowa nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje. 12 Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13 W sprawach nieuregulowanych Umową oraz Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14 Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszą Umową, będą rozpatrywane przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby SMA Sp. z o.o.. 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. za SMA Sp. z o.o. za Abonenta (22) ; (22)

5 Oświadczenie (osoby fizyczne) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SMA Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych w celu i w zakresie zgodnym z przedmiotem działalności SMA Sp. z o.o. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi materiałów promocyjnych i reklamowych SMA Sp. z o.o. oraz podmiotów z nim współpracujących/*. SMA Sp. z o.o. informuje Panią / Pana o prawie do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, przetwarzanych przez SMA Sp. z o.o. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na fakt nagrywania przez SMA Sp. z o.o. rozmów pozostających w związku z obsługą sygnałów alarmowych. Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych. Miejscowość i data Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą /* - skreślić w przypadku braku zgody Oświadczenie (dotyczy podatników VAT) Oświadczam, że jestem podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie Ustawy z r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz. U. 11/93 poz. 50 i Dz. U. 28/93 poz. 175/ Zakład jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na fakt nagrywania przez SMA Sp. z o.o. rozmów pozostających w związku z obsługą sygnałów alarmowych. Miejscowość i data Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą (22) ; (22)

6 OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług monitorowania obiektów stacjonarnych Określenia i definicje 1 1. Abonent strona Umowy o monitorowanie, zleceniodawca. 2. SMA strona Umowy o monitorowanie, zleceniobiorca. 3. Ogólne Warunki Ogólne Warunki Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych. 4. Umowa w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Monitorowania Obiektów Stacjonarnych Umowa o monitorowanie. 5. Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wskazana przez Abonenta do powiadamiania przez SMA o sygnałach alarmowych pochodzących z obiektu. 6. Monitorowanie usługa polegająca na transmisji po łączach komutowanych, radiowych, GSM lub szyfrowanych łączach internetowych sygnałów generowanych przez lokalny system alarmowy zainstalowany w obiekcie, przyjmowaniu tych sygnałów i niezwłocznym przekazywaniu Odbiorcom odpowiadających tym sygnałom informacji. 7. Monitorowanie podstawowe zakres monitorowania obejmujący sygnały o napadzie, włamaniu, pożarze, sabotażu i usterkach technicznych. 8. Monitorowanie zdarzeń losowych przyjmowanie ustalonych z Abonentem sygnałów alarmowych innych niż objęte monitorowaniem podstawowym (np. wyciek gazu, zalanie wodą, za niski lub za wysoki poziom wody w zbiorniku, za niskie lub za wysokie ciśnienie itp.) i przekazywanie Odbiorcom odpowiadających tym sygnałom informacji. 9. Monitorowanie czasu otwarcia i zamknięcia obiektu kontrolowanie czasu włączenia i wyłączenia systemu alarmowego oraz automatyczne jego porównywanie z określonym w Karcie Obiektu rozkładem pracy obiektu. Alarm o niezgodności czasu przekazywany jest Odbiorcom. 10. Nieuzasadniony alarm alarm wywołany w obiekcie, w którym patrol interwencyjny nie stwierdził żadnych widocznych oznak włamania, napadu bądź usiłowania włamania lub napadu, w szczególności zaś alarm wywołany przez użytkownika przy uzbrajaniu lub rozbrajaniu systemu alarmowego, poprzez pozostawienie w obiekcie otwartych okien, zwierząt, pracujących urządzeń technicznych ewentualnie wywołany samoczynnie przez system alarmowy. 11. Interwencja każdorazowy przyjazd patrolu interwencyjnego do obiektu, z którego stacja monitorowania odebrała sygnał o zagrożeniu. 12. Obiekt zespół pomieszczeń objętych jednym systemem alarmowym, któremu odpowiada indywidualny numer w sieci SMA i z którego generowane są sygnały. 13. Abonament zryczałtowana opłata okresowa dla świadczonych przez SMA usług. (22) ; (22)

7 Zakres i przedmiot usługi SMA świadczy na rzecz Abonenta usługi wskazane w Umowie, takie jak: 1) monitorowanie. 2) monitorowanie z interwencją. 3) monitorowanie zdarzeń losowych. 4) monitorowanie czasów otwarcia - zamknięcia obiektu. 5) użyczenie nadajnika. 2 3 Usługa monitorowania może być realizowana według jednego spośród poniżej wskazanych abonamentów: 1) abonament monitorowanie. 2) abonament monitorowanie plus. 3) abonament monitorowanie premium. 4 W ramach abonamentu monitorowanie SMA świadczy usługę: 1) transmisji sygnałów generowanych przez lokalne systemy alarmowe w obiekcie wymienionym w Umowie. 2) przyjmowania tych sygnałów i niezwłocznego przekazywania informacji odpowiadających tym sygnałom, Odbiorcom wskazanym w Karcie Obiektu. Karta Obiektu stanowi załącznik nr 1 do Umowy W ramach abonamentu monitorowanie plus SMA świadczy usługę: 1) odbioru i niezwłocznej reakcji na sygnały generowane przez system alarmowy zainstalowany w obiekcie, niezależnie od ich ilości. 2. SMA dodatkowo zobowiązuje się że: 1) w razie odebrania sygnału o zagrożeniu, który został wyemitowany przez lokalny system alarmowy, poinformuje Abonenta o możliwości przekazania zlecenia interwencji do koncesjonowanej Agencji Ochrony Mienia wskazanej w Karcie obiektu. 3. Za dodatkową opłatą SMA zapewnia: 1) przyjazdy do monitorowanego obiektu patrolu interwencyjnego, na podstawie potwierdzonego hasłem zlecenia Abonenta. 2) ustanowienie w miejscu zdarzenia stałej ochrony fizycznej do czasu przybycia Abonenta lub osoby przez niego wskazanej, na podstawie potwierdzonego hasłem zlecenia Abonenta W ramach abonamentu monitorowanie premium SMA świadczy usługę: 1) odbioru i niezwłocznej reakcji na sygnały generowane przez system alarmowy zainstalowany w obiekcie, niezależnie od ich ilości. 2) przyjazdu do monitorowanego obiektu patrolu interwencyjnego, w każdym uzasadnionym przypadku (prawdziwe zagrożenie). 3) ustanowienia w miejscu zdarzenia stałej ochrony fizycznej do czasu przybycia Abonenta lub osoby przez niego wskazanej, nie dłużej jednak jak przez pierwszą godzinę od chwili powstania alarmu. (22) ; (22)

8 2. SMA dodatkowo zobowiązuje się że: 1) interwencja podejmowana będzie przez patrol interwencyjny na każdy sygnał o zagrożeniu, emitowany przez lokalny system alarmowy. 3. Za dodatkową opłatą SMA zapewnia: 1) przyjazdy do obiektu w przypadkach nieuzasadnionych i skutecznie nie odwołanych alarmów, z tym, że pierwszy przyjazd patrolu interwencyjnego w miesiącu kalendarzowym jest bezpłatny. Za skuteczne odwołanie alarmu uznaje się takie, które nastąpiło w ciągu pierwszej połowy ustalonego w Umowie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego. 2) pozostawienie przy obiekcie stałej ochrony fizycznej ponad czas, przewidziany w Umowie, na podstawie potwierdzonego hasłem zlecenia Abonenta. 7 Usługa monitorowania może być świadczona przy wykorzystaniu następujących rodzajów transmisji (łączy), wskazanych przez Abonenta w Umowie, po konsultacji z SMA: 1) łącze komutowane. 2) radio. 3) GSM. 4) szyfrowane łącze internetowe. Zobowiązania i odpowiedzialność stron 8 Zakres monitorowania, rodzaj łącza, a w szczególności stałe zlecenia i wykaz odbiorców, strony uzgadniają w Umowie oraz Karcie Obiektu. 9 SMA zobowiązuje się: 1) świadczyć usługi objęte Umową przez czas jej trwania, również w dni świąteczne i wolne od pracy, przez całą dobę. 2) rejestrować sygnały przyjęte z systemów alarmowych i przechowywać je przez okres dwóch miesięcy. 3) za opłatą zgodnie z aktualnym cennikiem SMA udostępnić, na żądanie Abonenta, rejestrowaną historię sygnałów, o której mowa powyżej. 4) zachować w tajemnicy wszystkie informacje mające wpływ na bezpieczeństwo Abonenta, w tym postanowienia Umowy wraz z załącznikami Interwencja zmierzać będzie do zapobieżenia powstaniu szkody w mieniu Abonenta oraz zabezpieczenia miejsca powstania szkody, z zastosowaniem środków przewidzianych w ustawie z dnia r. o Ochronie Osób i Mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740). 2. Czas przyjazdu patrolu interwencyjnego do obiektu będzie zgodny z ustaleniami określonymi w Umowie. 3. Interwencję SMA zleci koncesjonowanej Agencji Ochrony Mienia wskazanej w Karcie Obiektu. (22) ; (22)

9 11 Abonent zobowiązuje się do: 1) utrzymania systemu alarmowego w obiekcie, przez czas trwania Umowy, w stanie w pełni sprawnym, a w szczególności nie zakłócającym pracy sieci, poprzez dokonywanie odpowiednich czynności konserwacyjnych. 2) okresowego sprawdzania prawidłowości działania lokalnego systemu alarmowego, nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy, po uprzednim powiadomieniu stacji SMA o terminie przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 3) niezwłocznego zawiadamiania SMA o ważnych wydarzeniach dotyczących stanu systemu i innych okolicznościach mogących wyłączyć z sieci monitorowania urządzenia, poprzez które system alarmowy w obiekcie był monitorowany. 4) każdorazowego odwoływania nieuzasadnionych alarmów, spowodowanych z winy Abonenta, wykonując połączenie telefoniczne na wskazane numery alarmowe oraz posługując się aktualnym hasłem Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez jedną ze stron Abonent zobowiązuje się niezwłocznie wyłączyć nadajnik i / lub usunąć z centrali alarmowej zaprogramowany numer telefonu stacji SMA, w celu wyłączenia obiektu z sieci monitorowania, nie później niż w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. 2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków wynikających z ust. 1 Abonent zobowiązuje się umożliwić pracownikowi SMA dostęp do centrali i nadajnika w celu wyłączenia urządzeń z sieci oraz uiścić karę umowną w wysokości 500 zł netto /pięćset złotych/ na podstawie faktury wystawionej przez SMA. 13 SMA nie odpowiada za szkody wynikłe z nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy z powodu: 1) nieprawidłowej pracy łączy telefonicznych, łączy GSM, łączy internetowych i zakłóceń w transmisjach radiowych niezależnych od SMA. 2) braku reakcji ze strony Odbiorców (z wyłączeniem Koncesjonowanej Agencji Ochrony przy wyborze usługi monitorowanie plus oraz monitorowanie premium ) wskazanych przez Abonenta w Karcie Obiektu lub nienależytej skuteczności tych działań. 3) wadliwego działania systemu alarmowego zainstalowanego w obiekcie, w związku z 11 Ogólnych Warunków. 4) innych okoliczności za które w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego zobowiązany do świadczenia usług nie ponosi odpowiedzialności. Czas trwania i warunki rozwiązania Umowy SMA będzie świadczyć usługę w zakresie oraz przez czas określony w Umowie. 2. Umowa dotyczy obiektu wskazanego w Karcie Obiektu od dnia następnego po dacie włączenia do końca dnia wskazanego jako data rozwiązania Umowy, przy czym sposób i okres wypowiedzenia dla obiektu jest taki jak dla całej Umowy. (22) ; (22)

10 15 1. SMA zastrzega sobie prawo wyłączenia obiektu Abonenta z sieci monitorowania bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku zwłoki w zapłacie należnych faktur, o których mowa w 19 Ogólnych Warunków, przekraczającej 30 dni. 2. Ponowne włączenie obiektu do sieci monitorowania nastąpi w ciągu 24 godzin (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili dostarczenia do SMA stosownego dowodu wpłaty zaległych należności wraz z odsetkami ustawowymi oraz uiszczenia opłaty z tytułu aktywacji systemowego konta abonenta, według aktualnego cennika. 16 SMA zastrzega sobie prawo wyłączenia obiektu Abonenta z sieci monitorowania bez zachowania okresu wypowiedzenia, lecz po uprzednim pisemnym powiadomieniu ze wskazaniem daty wyłączenia, w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Abonenta obowiązków, o których mowa w 11 Ogólnych Warunków Abonentowi przysługuje prawo do czasowego zawieszenia usługi monitorowania i / lub usługi monitorowania z interwencją. 2. Prośbę o czasowe zawieszenie usługi monitorowania i / lub usługi monitorowania z interwencją Abonent zobowiązany jest przedłożyć SMA w formie pisemnej z określeniem daty rozpoczęcia zawieszenia usługi. 3. Zawieszenie usługi monitorowania i / lub usługi monitorowania z interwencją może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy. 4. Zawieszenie usługi monitorowania i / lub usługi monitorowania z interwencją przed upływem terminu ważności określonego w 2 ust. 1 zdanie 1 Umowy, skutkuje przedłużeniem czasu trwania Umowy o okres zawieszenia usługi. 5. Nie wywiązanie się przez Abonenta ze zobowiązań określonych w ust. 3 będzie skutkować rozwiązaniem przez SMA Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Warunki finansowe Abonent z tytułu opłat abonamentowych rozlicza się według swojego wyboru w okresie rozliczeniowym wskazanym w Umowie, spośród poniżej wskazanych: 1) miesięczny. 2) kwartalny. 3) półroczny. 4) roczny. 2. Zmiana okresu rozliczeniowego następuje poprzez: 1) pisemne oświadczenie Abonenta. 2) ustne oświadczenie Abonenta potwierdzone terminowym opłacaniem pełnej należności z otrzymanej od SMA faktury. 3. W przypadku nie złożenia przez Abonenta oświadczenia o dokonanym wyborze okresu rozliczeniowego jako uzgodniony przez strony przyjmuje się miesięczny okres rozliczeniowy Podstawą do wystawienia faktury przez SMA jest taryfa usług określona w Umowie oraz cennik usług obowiązujący w dniu podpisania Umowy. 2. Abonent zobowiązuje się zapłacić w terminie wskazanym na fakturze: (22) ; (22)

11 1) opłaty jednorazowe zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. 2) opłatę abonamentową za usługi świadczone w uzgodnionym okresie rozliczeniowym, 3) opłatę za usługi wyszczególnione w 5 ust. 3 oraz 6 ust. 3 Ogólnych Warunków. 3. Opłata wskazana w ust. 2 p. 2) dokonywana jest przez Abonenta z góry. 4. Uzgodnione w Umowie o monitorowanie opłaty, podane w cenach netto /bez podatku VAT/, Abonent uiszcza na podstawie faktury wystawionej przez SMA, w kasie SMA lub na rachunek bankowy podany na fakturze z uwzględnieniem należnego podatku VAT. 20 W przypadku zawieszenia usługi monitorowania i / lub usługi monitorowania z interwencją Abonent będzie obciążony abonamentem za obsługę, określonym w Umowie. 21 W przypadku realizacji usługi monitorowania po łączu GSM i przekroczenia określonego w Umowie limitu sygnałów SMS i / lub transferu danych GPRS, Abonent będzie pokrywał nadwyżkę kosztów określoną na podstawie bilingu dostarczonego przez SMA SMA zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w terminowym wnoszeniu opłat przez Abonenta. 2. SMA ma prawo do jednostronnej zmiany ceny oferowanych usług, w wysokości nie przekraczającej wskaźnika inflacji ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. 3. Zmiana ceny, dokonana na podstawie ust. poprzedzającego, nie stanowi zmiany treści umowy ani jej warunków. Warunki usługi użyczenia nadajnika SMA może użyczyć Abonentowi, w celu bezpłatnego używania, nadajnik na warunkach określonych w Umowie oraz Ogólnych Warunkach. 2. W trakcie obowiązywania Umowy nadajnik wraz z obudową i anteną pozostaje własnością SMA Warunki użyczenia nadajnika stanowią integralną część Umowy oraz Ogólnych Warunków. 2. Okres obowiązywania użyczenia nadajnika pokrywa się z czasem obowiązywania Umowy przy czym wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy powoduje automatyczne rozwiązanie części dotyczącej warunków użyczenia nadajnika. 3. Rozwiązanie Umowy przez Abonenta biorącego nadajnik w użyczenie, przed upływem 24 miesięcy spowoduje przepadek wpłaconej przez Abonenta kaucji. 4. Po wygaśnięciu Umowy lub w przypadku jej rozwiązania przez jedną ze stron Abonent biorący nadajnik w użyczenie zobowiązuje się niezwłocznie określić termin (nie dłuższy niż 7 dni licząc od dnia zakończenia umowy) w którym udostępni pracownikowi SMA pomieszczenie, w którym zainstalowano nadajnik w celu jego demontażu i zwrotu do SMA Abonent biorący nadajnik w użyczenie zobowiązuje się używać nadajnik w sposób zgodny z jego właściwościami oraz przeznaczeniem tj. do przesyłania sygnałów do stacji monitorowania SMA, a także reagować na bieżące zalecenia SMA. (22) ; (22)

12 2. Koszty związane z zainstalowaniem nadajnika, demontażem oraz z konserwacją urządzeń w czasie trwania Umowy ponosi Abonent biorący nadajnik w użyczenie. 3. Abonent zobowiązuje się do okresowego sprawdzania prawidłowości działania nadajnika, nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy, po uprzednim powiadomieniu stacji SMA o terminie przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 4. Abonentowi biorącemu nadajnik w użyczenie nie wolno bez pisemnej zgody SMA demontować i przenosić nadajnika i anteny w inne niż wskazane przez SMA miejsce. 5. Wszelkie czynności techniczne związane z demontażem nadajnika i anteny wykonywać mogą wyłącznie osoby upoważnione przez SMA. 26 Abonent biorący nadajnik w użyczenie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia SMA o wszelkich okolicznościach mogących narazić nadajnik na uszkodzenie lub zniszczenie bądź też mogących spowodować utratę posiadania nadajnika przez Abonenta biorącego w użyczenie. 27 Abonent biorący nadajnik w użyczenie nie będzie go powierzał osobie trzeciej w jakimkolwiek celu i pod jakimkolwiek tytułem prawnym. Powierzenie może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej zgody SMA. 28 SMA może rozwiązać Umowę z usługą użyczenia nadajnika ze skutkiem natychmiastowym w razie gdy Abonent będzie używał nadajnik będący przedmiotem użyczenia w sposób sprzeczny z Umową i / lub Ogólnymi Warunkami, z jego właściwościami, lub jego przeznaczeniem, w razie zagrożenia utraty lub zniszczenia nadajnika bądź też w razie powierzenia nadajnika osobie trzeciej bez uzyskania zgody, o której mowa w 27 Ogólnych Warunków Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Abonent biorący nadajnik w użyczenie zwróci go wraz z obudową i anteną SMA w terminie 7 dni w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem zużycia tych rzeczy będącego następstwem ich prawidłowego używania. 2. Za zniszczenie lub trwałe uszkodzenie nadajnika odpowiada Abonent biorący nadajnik w użyczenie. 3. W przypadku nie zwrócenia, zniszczenia lub trwałego uszkodzenia nadajnika i anteny Abonent biorący nadajnik w użyczenie zobowiązany jest zapłacić SMA 1000,- zł brutto /tysiąc zł/ na podstawie faktury wystawionej przez SMA, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia. Postanowienia końcowe 30 Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy. 31 Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2009 r. na podstawie uchwały Zarządu SMA Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2009 r. i obowiązują dla wszystkich umów zawartych na ich podstawie. (22) ; (22)

OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług monitorowania obiektów stacjonarnych

OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług monitorowania obiektów stacjonarnych OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług monitorowania obiektów stacjonarnych Określenia i definicje 1 1. Abonent strona Umowy o monitorowanie, zleceniodawca. 2. SMA strona Umowy o monitorowanie, zleceniobiorca.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług pozycjonowania i monitorowania pojazdów

OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług pozycjonowania i monitorowania pojazdów OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług pozycjonowania i monitorowania pojazdów 1 1 Określenia i definicje 1. Abonent strona umowy, zleceniodawca. 2. SMA strona umowy, zleceniobiorca. 3. Ogólne Warunki Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż.

rd/mm Strona 1 z 4 Umowa r. monitorowanie sygnału p.poż. UMOWA O MONITOROWANIU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Nr DT/Z/ /14 Zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 71-252 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego zawarta w dniu.. pomiędzy.... z siedzibą/miejscem zamieszkania..... NIP REGON/ PESEL. reprezentowaną przez:........ zwaną dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: BIUREM RACHUNKOWYM MAGDALENA MURZO ul. Warszawska 181 61-055 Poznań, NIP 782-217-82-59 reprezentowanym przez Magdalenę Murzo,

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy.

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy. UMOWA nr. Zał. nr 2 (Wzór) zawarta w dniu. roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 154 Gdynia spółką zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Umowa użyczenia sprzętu komputerowego

Umowa użyczenia sprzętu komputerowego Umowa użyczenia sprzętu komputerowego zawarta w dniu... r. w Łodzi (data) (miejscowość) pomiędzy Szkołą Podstawową nr 110 w Łodzi, ul. Zamknięta 3 (dane szkoły) reprezentowaną przez..., (stanowisko, imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kontrolę szczelności instalacji gazowych UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z możliwością dalszego przedłużenia.

UMOWA DZIERŻAWY. 4 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. z możliwością dalszego przedłużenia. UMOWA DZIERŻAWY - zawarta w dniu.. grudnia 2012 r. w Nowym Targu pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ z siedzibą 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, reprezentowaną przez mgr inż. Marka Fryźlewicza Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA Nr../../2016/WAG Zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS- WAG.2720.... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU...... 1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania lub pobytu...

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU...... 1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania lub pobytu... WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni Urządzeń Pomocniczych i Sprzętu Rehabilitacyjnego Miejscowość... Data... 1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 3-do zadania I UMOWA Nr zawarta w dniu 2010 r. w wyniku przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 08.06.2010 Dz.U. Nr 113 poz.759

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A NR /2 zawarta w dniu...2013 r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

NA MONITOROWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

NA MONITOROWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU UMOWA NR NA MONITOROWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759) zawarta w dniu.r. w Otrębusach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Internet dla Każdego K z dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje od 01.03.2012.2012 r. do 30.06.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet dla każdego

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad dzieckiem

Umowa o opiekę nad dzieckiem Leśny Skrzat - Żłobek ul. Wojska Polskiego 56H 56-400 Oleśnica Tel. +48 500 569 003 www.lesny-skrzat.pl e-mail: biuro@lesny-skrzat.pl Umowa o opiekę nad dzieckiem Zawarta w dniu 2015 r. w Oleśnicy przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik Nr 2 Projekt Umowy o przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 zawarta w dniu.. pomiędzy: 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu Załącznik nr 2 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU MALUCHA BĄBELKOWO

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU MALUCHA BĄBELKOWO KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU MALUCHA BĄBELKOWO Proszę o przyjęcie:.......... (Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) do Klubu Malucha Bąbelkowo (dalej Klub ): w ramach

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY UMOWA Zawarta w dniu 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznani

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznani Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznani Poznań, dnia 30 czerwca 2015r. PINB/OOR/0001/31/2015 ZARZĄDZENIE NR 11/2015 POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo