Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 WYNAGRADZANIE A POMIAR PRACY Dr hab. Tadeusz Oleksyn, prof. UJ

2 ZDEFINIOWANIE PROBLEMU Wynagrodzenie powinno być zróżnicowane stosownie co najmniej do: rodzaju (treści) pracy; jakości wykonania pracy / produktów; ilości świadczonej pracy. Przedmiotem pewnych kontrowersji jest kwestia różnicowania r wynagrodzeń stosownie do rezultatów w ekonomicznych pracy, choć większo kszość ekspertów w jest zdania, że e ten czynniki także powinien być brany pod uwagę. Jeżeli eli przyjmiemy takie założenia musimy uznać, że e bez umiejętno tności pomiaru pracy w jej różnych r aspektach nie potrafimy prawidłowo określi lić wysokości i zróżnicowania wynagrodzeń.. Tak więc c pomiar pracy jest jedną z najważniejszych niejszych konieczności ci i umiejętno tności, związanych zanych z profesjonalnym kształtowaniem towaniem wynagrodzeń.. Pomiar ten musi być wielokryterialny (wielowymiarowy).

3 RÓŻNE ASPEKTY I NARZĘDZIA POMIARU PRACY Wymiar (aspekt) pomiaru pracy Rodzaj (treść, trudność pracy) Metody i narzędzia Wartościowanie pracy Jakość pracy Ilość pracy Efekt ekonomiczny pracy Normy jakościowe, wymogi procesu technologicznego, normy ISO itp., filozofia TQM Normowanie pracy; normy czasowe, wydajnościowe, normatywy scalone, itp. Rachunek ekonomiczny (zysków i strat); analizy ekonomiczno finansowe; rachunek traconych korzyści

4 BLASKI I CIENIE WYMIAROWANIA PRACY Korzyści Lepsze związanie zanie pracy z płacp acą Wzmocnienie motywacyjnej funkcji płacy Płace bardziej sprawiedliwe Daje lepszą podstawę do oceny i rozwoju pracowników Łatwiej uniknąć zbyt małych i zbyt wielkich obciąż ążeń pracą Słabsze strony Wymiarowanie pracy jest kłopotliwe, k pracochłonne onne i (zazwyczaj) dość kosztowne Źle dobrane metody, techniki i narzędzia mogą przynosić więcej szkody, niż szkody Wymaga specyficznych, dość rzadkich kompetencji Oznacza dość sztywne procedury, ogranicza elastyczność postępowania; powania; może e prowadzić do wzrostu biurokracji Może e być przedmiotem manipulacji

5 ZŁE LUB POZORNE ALTERNATYWY DLA WYMIAROWANIA PRACY Alternatywa Tylko rynek (pracy) Tylko umowy /UZP/ indywidualne kontrakty Wystarczy wiedza i doświadczenie kierownika Automotywacje pracownika( Teoria Y McGregora) Ograniczenia i słabe strony Możemy (też z pewnym trudem) zdobyć informacje, jak kształtują się na rynku wynagrodzenia, nie wiemy jednak, za co Istnieje niebezpieczeństwo postaw typu Czy się stoi czy się leży, płaca umowna (wynegocjowana) się należy Na ogół nie wystarcza. W większych organizacjach potrzebni są specjaliści z zakresu organizacji i wymiarowania pracy Teoria Y jest głęboko humanistyczna, jednak nie zawsze działa. Dość często jest to myślenie życzeniowe (wishfull thinking)

6 KTO ZNA SIĘ (ZNAĆ POWINIEN) NA WYMIAROWANIU PRACY? Rodzaj wymiarowania pracy Treść / trudność pracy Jakość pracy Optymalna ilość pracy Efekty ekonomiczne pracy Najważniejsze grupy specjalistów Autorzy metod, normiści / normolodzy, specjaliści ci personalni, wyspecjalizowani konsultanci zewnętrzni. Auditorzy,, eksperci pełnomocnicy ds. systemów w jakości, technolodzy, analitycy pracy, kontrolerzy jakości Normiści / normolodzy,, technolodzy, analitycy pracy. Planiści, analitycy, specjaliści ci kontrolingu, specjaliści ci audytu, specjaliści ci ekonomiczno-finansowi, księgowi, handlowcy.

7 WARTOŚCIOWANIE PRACY Wartościowanie pracy jest metodą organizatorską ukierunkowaną na różnicowanie treści (trudności) pracy. Możliwe jest dwojakie rozumienie wartościowania pracy: szerokie, gdzie każde zróżnicowanie płac stosownie do oceny różnic w trudności pracy stanowi akt wartościowania pracy; w tym kontekście absurdalną alternatywa dla wartościowania pracy byłoby płacenie wszystkim tak samo (czego nie robi niemal nikt); wąskie, ograniczone do metod analitycznych wartościowania pracy. Proces wartościowania jest zorientowany w większości metod na stanowiska pracy a nie na ludzi. Jednak ostatecznie to ludzie ponoszą konsekwencje wartościowania stanowisk pracy.

8 WARTOŚCIOWANIE PRACY Zaletami dobrze wykonanego wartościowania są: s bardziej sprawiedliwe kształtowanie towanie międzystanowiskowych i międzyzawodowych relacji płac, p ułatwianie zarządzania zmianami wynagrodzeń, ułatwianie prowadzenia negocjacji płacowych, p ukierunkowanie rozwoju zawodowego. Żadna z metod wartościowania nie zapewnia pełnego obiektywizmu, gdyż każda opiera się na ludzkim osądzie. Stopień subiektywizmu zależy y od: rodzaju ocenianej pracy, zastosowanej techniki wartościowania, przygotowania zespołu u wartościuj ciującego, cego, sposobu wykorzystania wyników. w.

9 NAJWAŻNIEJSZE GRUPY METOD WARTOŚCIOWANIA PRACY Sumaryczne - (rangowanie,, klasyfikacja, wewnętrzny benchmarking) Analityczne - (analityczno - punktowe, analityczno wagowe) Wyceny rynkowej - porównanie ze stawkami rynkowymi Oparte na kompetencjach; wartościowanie przez klasyfikowanie stanowisk.

10 METODA RANGOWANIA Porównywane sąs ze sobą kolejno kompleksowo ujmowane stanowiska, bez wyodrębniania poszczególnych kryteriów (czynników) różnicujr nicujących cych lub w oparciu o opisy stanowisk pracy. W efekcie stanowiska zostają uszeregowane według stopnia trudności od najłatwiejszego atwiejszego do najtrudniejszego (lub odwrotnie). Zalety: Łatwość postępowania, powania, zwłaszcza w małych i średnich firmach, przy posiłkowaniu się metodą ekspertów. Słabości: : niemożno ność ustalenia różnic r ilościowych w trudności pracy i bezpośredniego przejścia na różnicowanie r płac; p trudność ustalenia szeregu rangowego w przypadku stanowisk o dość podobnym stopniu trudności.

11 METODA PORÓWNYWANIA PARAMI Polega na porównaniu każdego stanowiska pracy z każdym innym (parami). Stanowisko "trudniejsze" w danym kryterium uzyskuje notę 3, "łatwiejsze" - 1, "równorzędne" - 2, następnie sumuje się noty. n (n - 1) L = L - liczba porównań n - liczba porównywanych stanowisk dla 10 stanowisk liczba porównań wynosi 45, ale dla 100 aż Zalety: metoda wygodna dla małych firm Słabości: skrajnie pracochłonna przy dużej liczbie stanowisk (nie nadaje się do dużych organizacji); nie pozwala na zmierzenie różnic w stopniu trudności pracy.

12 WARTOŚCIOWANIE PRZEZ KLASYFIKOWANIE STANOWISK Grupa metod, polegających na wartościowaniu poprzez przyporządkowanie stanowisk do odpowiednich klas /rodzin/ jednoznacznie zdefiniowanych stanowisk. Rodzaje i liczba klas zależą od rodzaju, wielkości i specyfiki organizacji, a także od jakości taryfikacji pracy i założeń polityki płac. Zazwyczaj jest ich od siedmiu do kilkunastu. Wartościowanie przez klasyfikowanie stanowisk sytuuje się na pograniczu pomiędzy metodami analitycznymi i sumarycznymi. Są bliskie wartościowaniu profili kompetencji. Zalety: wymusza postęp w zakresie treści i nazewnictwa stanowisk pracy; wzmacnia związki pomiędzy kompetencjami i wynagrodzeniem, sprzyja rozwojowi zawodowemu. Słabsze strony: Nie daje możliwości precyzyjnego różnicowania wynagrodzeń stosownie do różnic w treści pracy w ramach tej samej homogenicznej grupy

13 METODY ANALITYCZNE WARTOŚCIOWANIA PRACY Metody te pozwalają na wymiarowanie trudności pracy - ustalanie konkretnych różnic pomiędzy trudnościami poszczególnych stanowisk lub prac. Takiej możliwości nie dają metody sumaryczne. Metody analityczne mają różną budowę. Na ich kształt silny wpływ wywarła jedna z pierwszych metoda Ch, Bedoux (1916) a także tzw. Schemat Genewski (1950). Dlatego też stosunkowo często metody te obejmują: zestaw kryteriów ogólnych (syntetycznych), przyjętych przez autora danej metody do wyceny trudności pracy, zestaw kryteriów szczegółowych (analitycznych), wyodrębnianych w ramach kryteriów syntetycznych, stopnie trudności w ramach poszczególnych kryteriów analitycznych, tzw. klucze analityczne, to jest zwięzłe opisy słowne, ułatwiające dobór poszczególnych stopni trudności, skale punktowe, wiążące stopnie trudności w poszczególnych kryteriach analitycznych z punktami, kategorie zaszeregowania prac, wynikające z wyrażonej w punktach łącznej trudności pracy.

14 METODY ANALITYCZNE WARTOŚCIOWANIA PRACY Rozkwit wartościowania pracy przy użyciu metod analitycznych przypada na lata 70. i 80. XX wieku, kiedy to wiązano z nimi ogromne nadzieje na prawidłowe kształtowanie wynagrodzeń oraz ogólnie przeceniano ich znaczenie. Współcześnie ich rola wydaje się być bardziej wyważona: w dużych organizacjach są postrzegane jako ważne, niemniej zdecydowanie niewystarczające dla ukierunkowania prawidłowej polityki płac; w małych firmach nie są stosowane, a w średnich czasami. Zalety: Tylko te metody pozwalają na ilościowe uchwycenie różnic w trudności pracy na poszczególnych stanowiskach. Jeżeli metoda jest dobra i zaakceptowana w danym środowisku, może być bardzo użyteczna w kształtowaniu płac sprawiedliwych. Słabości: Duża na ogół pracochłonność i uciążliwość postępowania (zwłaszcza w organizacjach, w których działają związki zawodowe). Koszty wdrożenia na ogół trzeba do tej operacji dopłacić, aby zminimalizować liczbę osób tracących na wynagrodzeniach. Trudne nieraz do przezwyciężenia protesty osób, których praca jest relatywnie przepłacana co ujawnia wartościowanie pracy.

15 WARTOŚCIOWANIE PRACY A ZASADA RÓWNEJ R PŁACY P ZA RÓWNR WNĄ PRACĘ 1. Zasada równej r płacy p za równa r pracę,, formułowana owana w różnej r formie w różnych r dokumentach ONZ (MOP) i UE, może e być zaskoczeniem dla wielu środowisk w Polsce. Sprawia wrażenie socjalistycznej,, wydaje się naruszać swobodę zawierania umów w i wolność gospodarowania. Z drugiej jednak strony zasada ta obowiązuje w krajach UE. Odpowiada wymogom demokracji, otwartego obywatelskiego społecze eczeństwa, wysoko ceniącego cego sprawiedliwość ść.. Dobre wartościowanie pracy, zwłaszcza przy użyciu metod analitycznych, przybliża a realizację tej zasady. 2. W realiach gospodarki rynkowej oraz samodzielnych i samofinansujących się przedsiębiorstw zasada ta może e być realizowana - z pewnym jedynie przybliżeniem - na poziomie poszczególnych organizacji gospodarczych. Nie wydaje się być rzeczą możliw liwą,, przynajmniej w wyobrażalnej alnej przyszłości, jej praktyczne zrealizowanie w skali mezzo czy makroekonomicznej, a tym bardziej w skali globalnej.

16 WARTOŚCIOWANIE PRACY A ZASADA RÓWNEJ R PŁACY P ZA RÓWNR WNĄ PRACĘ 3. W dojrzałej gospodarce rynkowej wartość określonych portfeli kompetencji może e się względnie stabilizować.. Jednak odmienne filozofie zarządzania, strategie rozwojowe i personalne wpływaj ywają - i nadal wpływa ywać będą - na różnicowanie r się ceny pracy w różnych organizacjach. SąS i będąb podmioty, dążąd ążące do pozyskania na rynku pracy i utrzymania u siebie elit menedżerskich erskich i pracowniczych (za odpowiednio duże e pieniądze), jak też podmioty zorientowane głównie g na najniższe koszty pracy. 4. Zasada równej płacy p za równr wną (co do trudności i efektów) płacę na poziomie poszczególnych organizacji nie budzi większych wątpliwości natury ekonomicznej i etycznej. Jest ona jednak trudna do zrealizowania w praktyce. Warunkami podstawowymi są tutaj chęć i możliwo liwość pomiaru oraz wiarygodnych porówna wnań trudności i efektów w pracy, wykonywanej przez różnych r ludzi. O taką chęć i taką możliwo liwość może e być trudno.

17 WARTOŚCIOWANIE PRACY A ZASADA RÓWNEJ R PŁACY P ZA RÓWNR WNĄ PRACĘ 5. W sensie technicznym zrealizowanie zasady równej płacy p za równą płacę wymaga jednoczesnego zastosowania dwóch, właściwie dobranych (zaprojektowanych) i zharmonizowanych metod: wartościowania pracy, służąs żącego wycenie trudności pracy; oceny efektów w pracy. 6. Samo tylko wartościowanie pracy nie wystarcza. Praca może e być obiektywnie trudna, ale jej efekty - niewielkie czy zgoła a ujemne. Nie można więc c płacip acić tylko za trudność pracy, bo może e to prowadzić do absurdu. Z drugiej strony nie sposób b uchylać się od płacenia za trudność pracy. Pracę bardzo trudną może wykonywać za małe e pieniądze tylko głupiec g albo ideowiec.. Nie można na nich budować normalnej gospodarki i konkurencyjnych organizacji.

18 OCENA REZULTATÓW W PRACY Ocena rezultatów w pracy wykracza poza wartościowanie pracy; nie jest jednak równier wnież tożsama z oceną pracowników. w. Godne rekomendacji jest podejście zintegrowane, gdzie punktami wyjścia sąs misja, wizja i cele organizacji. Chodzi o to, aby cele wyznaczane pracownikom i zespołom om były y z nimi zgodne i aby nie generować celów w i kryteriów w ocen, osłabiaj abiających te, które sąs najważniejsze niejsze dla całej organizacji. Stosunkowo najłatwiej atwiej o takie właśnie w systemowe podejście w technikach: zarządzania przez cele (MBO) oraz zarządzania przez wyniki (MBR).

19 OCENA REZULTATÓW W PRACY Cele powinny być: ważne dla organizacji; konkretne i mierzalne; mobilizujące, ale realne do osiągni gnięcia; wewnętrznie zgodne i zharmonizowane; zoperacjonalizowane; powiązane z oceną i wynagrodzeniami pracowników. w. W podejściu systemowym dominują oceny kaskadowe: : ocenia się rezultaty całej organizacji, a następnie poszczególnych jej obszarów, zespołów w i konkretnych ludzi. Kryteria ocen powinny być znane i społecznie akceptowane przed rozpoczęciem ciem okresu, którego ocena dotyczy. Najwyższy priorytet należy y przydawać kryteriom efektywnościowym i kompetencyjnym, traktując c kryteria behawioralne i osobowościowe jako uzupełniaj niające i potrzebne głównie g tam, gdzie zachodzą trudności ze stosowaniem kryteriów w efektywnościowych.

20 NAJCZĘSTSZE BŁĘB ŁĘDY PRZY WYMIAROWANIU I OCENIE PRACY Brak wymiarowania i oceny rezultatów w pracy; ocena bez dalszych konsekwencji i działań. Nadmiar kryteriów w oceny i brak ich rangowania (bądź niewłaściwa hierarchia). Rozmyte i nadmiernie labilne (zmienne) kryteria oceny. Ocena bardziej wedle tego, co oceniani mówim wią i jakie sprawiają wrażenie, niż wedle rzeczywistych rezultatów w pracy. Wewnętrzna sprzeczność (wzajemne wykluczanie się bądź osłabianie) różnych r celów. Wyznaczanie nierealnych celów w i zadań. Brak operacjonalizacji i zarządzanie przez apele. Stosowanie niewłaściwych metod, technik i narzędzi do wymiarowania pracy; bądźb też nieumiejętne stosowanie właściwych. w

21 NAJCZĘSTSZE BŁĘB ŁĘDY PRZY WYMIAROWANIU I OCENIE PRACY c.d. Manipulacja ze strony zarządzaj dzających, pracowników w bądźb związk zków w zawodowych; deformacja pod presją indywidualnych i grupowych interesów. Ocenianie indywidualnych pracowników, w, podczas gdy promowana jest praca zespołowa owa (należy y oceniać cały y zespół i nie ingerować - bez wielkiej potrzeby - z zewnątrz w sposób b organizacji pracy, podział zarobków, stosunki międzyludzkie w zespole, itd.) Dążenie do maksymalizacji zamiast do optymalizacji. Za słabe s lub za silne związki zki płacy p z rezultatami pracy.

22 Dziękuj kuję za uwagę.

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe.

Wyróżnia się motywowanie finansowe i pozafinansowe. Motywowanie - to takie oddziaływanie na pracowników, które ma na celu: pobudzenie zachowań pracowników i wyników ich działań( nadawanie energii ); skoncentrowanie lub ukierunkowanie zachowań w pożądanym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun * Justyna Socha **

Marek Matejun * Justyna Socha ** Marek Matejun * Justyna Socha ** Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa Pol-Hun M. Bielska sp.j. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Wprowadzenie We współczesnych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników

Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników Tomasz Wasiluk Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników Spis treści Wstęp 1. Istota motywacji 2. Funkcja motywacyjna a pozostałe funkcje wynagrodzeń 3. Determinanty motywowania

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM

EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM Dr Tomasz Kawka Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Podstawowe teorie motywacji 1.1. Istota motywacji i motywowania Istotą kierowania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie reguły maksymalizacji zysku - krytyka

Praktyczne zastosowanie reguły maksymalizacji zysku - krytyka ALTERNATYWNE KONCEPCJE FIRMY Tradycyjne pojęcie celu działalności przedsiębiorstwa, czyli założenie dążenia do maksymalizacji zysku jest często poddawane krytyce jako mało realistyczne i pomijające wiele

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników w organizacjach publicznych

Motywowanie pracowników w organizacjach publicznych PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom IX Sulechów 2013 GRZEGORZ DROZDOWSKI Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Motywowanie pracowników w organizacjach publicznych 1. Wprowadzenie Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie - definicja,co się na nią składa,czego dotyczy. 2. Funkcje zarządzania składowe procesu zarządzania.

1. Zarządzanie - definicja,co się na nią składa,czego dotyczy. 2. Funkcje zarządzania składowe procesu zarządzania. 1. Zarządzanie - definicja,co się na nią składa,czego dotyczy Zarządzanie - jest działalnością kierowniczą,polegającą na ustaleniu celów i powodowaniu ich realizacji poprzez wykorzystanie zasobów, procesów

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki zarządzania

Metody i techniki zarządzania Wrocław, 11.02.2012r. 1 Informacje o prowadzącym Dr Witold Szumowski email: witold.szumowski@ue.wroc.pl witold.szumowski@gmail.com Budynek Z, pokój numer 900, Tel: (071) 36 80 652, sekretariat katedry:

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

1. PRZYGOTOWANIE DO ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH.

1. PRZYGOTOWANIE DO ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I PLAN SZKOLEŃ DLA VOLVO POLAND Wyciąg z artykułu Magdaleny Dubel Borycka Ze względu na specyfikę przedsiębiorstwa i w związku z tym całego projektu, przeniesienie z sukcesem

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI dr inż. Zbigniew CIEKANOWSKI Akademia Obrony Narodowej PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI The process of workers evaluation in a modern organization Streszczenie Artykuł przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie potencja³em spo³ecznym organizacji

Zarz¹dzanie potencja³em spo³ecznym organizacji R. Walkowiak, I.Z. Czaplicka-Kozłowska, A.J. Kozłowski, S. Stachowska. Zarz¹dzanie potencja³em spo³ecznym organizacji Zarz¹dzanie potencja³em spo³ecznym organizacji R. Walkowiak, R. Walkowiak, I.Z. Czaplicka-Kozłowska,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu CENTRUM BADAŃ STOSOWANYCH ULTEX ANKIETER Sp. z o.o. 61 791 Poznań, ul. Reymonta 27/6 Tel. (0-61), 862 17 97, 862 17 98, fax. 867 58 00 NIP 779 20 12 814 REGON 631166870 Projekt raportu końcowego z badania:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo