Znak sprawy: OOI ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, Olsztyn. (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: OOI.776.10.2015. ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn. (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD)"

Transkrypt

1 ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, Olsztyn Znak sprawy: OOI (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na: usługę sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i części budynków znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Olsztynie UWAGA! Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.). 1. I. NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Olsztynie Adres: Olsztyn ul Kasprowicza 1 Godziny pracy zamawiającego: poniedziałek piątek tel faks II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i części budynków znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014 r.) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.). 2) Zamawiający zakłada, że w okresie trwania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zlecone zostaną do wykonania: a) świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych 120 szt. b) świadectwa charakterystyki energetycznej dla grupy lokali mieszkalnych, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie tych lokali 50 komp. c) świadectwa charakterystyki energetycznej dla garaży (części budynku w rozumieniu 102 Rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie WT, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 20 szt. d) świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali użytkowych 5 szt. e) świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków 2 szt. Strona 1 z 15

2 UWAGA: Podane ilości usług są ilościami przybliżonymi, służącymi do porównania złożonych ofert; zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia innej liczby usług lub rezygnacji z niektórych pozycji. Zamawiający będzie zlecał sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej według własnych potrzeb. 3) Termin realizacji poszczególnych zleceń nie może być dłuższy niż 17 dni, liczonym od dnia następnego po dniu przekazania lub przesłania (mail, faks) przez zamawiającego zlecenia. 4) Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy; 5) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej IWZ. 3. Termin wykonania zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia r. 4. Wykonawca jest związany ofertą 20 dni. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IV. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszych IWZ. 2. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowy. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (oryginał lub kserokopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty). 4. Inne dokumenty: wykaz osób (zgodnie z załącznikiem do IWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunkiem udziału w postępowaniu jest by wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane uprawnienia, zgodnie z Ustawą z dnia r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200), która jest wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o których mowa w art. 18 i 31 ust. 1 pkt 1 ustawy. Na potwierdzenie warunku wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokument, o którym mowa powyżej. 5. Dokumenty, o którym mowa w ust. 3, mogą zostać także dostarczone przed lub w dniu podpisania umowy. 1. V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Zamówienie prowadzone jest w języku polskim. 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać: Strona 2 z 15

3 1) pisemnie na adres podany w rozdziale I niniejszych IWZ, 2) faksem na nr ) em 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną. VI. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO KONTAKTU I POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia jest: 1) w zakresie proceduralnym Ewelina Gulewicz, tel , 2) w zakresie merytorycznym Bogdan Młynarczyk, tel Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia w godzinach pracy zamawiającego podanych w rozdziale I niniejszych IWZ. VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: w Olsztynie w terminie do r. do godziny 10:00, osobiście lub pocztowo na adres zamawiającego, w zamkniętej kopercie z nazwą wykonawcy i oznaczeniem: usługa sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i części budynków znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Olsztynie nr postępowania OOI Nie otwierać do dnia r. do godz. 11:00 2. Zamawiający dokona jawnego i publicznego otwarcia ofert cenowych w dniu r. o godz. 11:00 w miejscu: siedziba zamawiającego, pokój 236 (sala konferencyjna) 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Oferty przysłane drogą elektroniczną (fax lub mail) zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w postępowaniu. VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do IWZ) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia, wynikające z załączonego formularza cenowego. 2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. 3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 4. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. IX. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Strona 3 z 15

4 Lp. Symbol parametru 1 A 2 B Opis kryterium Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia Termin realizacji poszczególnych zleceń Waga kryterium Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta w ramach danego kryterium 95 % 95,00 5 % 5,00 1) Kryterium cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia parametr A. Punkty za parametr A zostaną wyliczone wg wzoru: Oferta wykonawcy, który złoży najniższą cenę zgodnie z formularzem oferty otrzyma 95 pkt., pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów obliczoną wg wzoru: zaoferowana najniższa cena wartość punktowa oferty = x 95 pkt. cena ofert ocenianej 2) Kryterium termin realizacji poszczególnych zleceń parametr B. Punkty za parametr B zostaną wyliczone wg wzoru: Oferta wykonawcy, który zadeklaruje najkrótszy termin (podany w dniach) na realizację poszczególnych zleceń otrzyma 5 pkt., pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów obliczoną wg wzoru: najkrótszy termin podany w dniach wartość punktowa oferty = x 5 pkt. termin podany w dniach oferty ocenianej Uwaga: zamawiający dopuszcza zaoferowanie w powyższym kryterium terminu realizacji poszczególnych zleceń nie dłuższego niż 17 dni. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin dłuższy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z IWZ. Końcowa wartość punktowa badanej oferty będzie sumą dwóch składowych. C = A + B Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. X. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów, jeżeli zostały określone. 5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert. Strona 4 z 15

5 6. Dopuszcza się negocjowanie ceny i pozostałych parametrów oferty z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli przekracza ona wartość, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Zamawiający może również przeprowadzić negocjacje ceny i pozostałych parametrów oferty ze wszystkimi wykonawcami, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. 8. Zamawiający może poprawić w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze istotnymi warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 3; 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3) została złożona przez wykonawcę, który w okresie ostatnich 24 m-cy przed dniem składania ofert realizował zamówienie dla zamawiającego w sposób nienależyty lub zamawiający rozwiązał zawartą z nim umowę z jego winy; 4) wykonawca nie złoży wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez zamawiającego terminie; 5) wykonawca nie wniesie wadium w wymaganym terminie, jeżeli zamawiający żądał jego wniesienia. 10. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe, jeżeli: 1) nie zostanie złożona żadna oferta/oferta niepodlegająca odrzuceniu, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, pomimo przeprowadzonych negocjacji cenowych, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty; 2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zapytania ofertowego; 4) w wyniku złożenia ofert dodatkowych zostały złożone oferty o takiej samej cenie. 11. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w istotnych warunkach zamówienia. 12. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 13. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 14. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Strona 5 z 15

6 XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych lub o unieważnieniu zamówienia, w jednej z form przewidzianych w rozdziale V ust. 2 IWZ. 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 3. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr 2 do IWZ), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta na warunkach określonych w tym projekcie. 4. Do umów zawartych w wyniku zapytania ofertowego stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16poz. 93, z późn.zm.). ZAŁĄCZNIKI DO IWZ: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr formularz cenowy - załącznik nr 1a 3. Wzór umowy - załącznik nr Wykaz osób - załącznik nr 3. Strona 6 z 15

7 Załącznik nr 1 do IWZ Nazwa i adres wykonawcy.. ., tel/fax FORMULARZ OFERTOWY 1. Oferuję wykonanie zamówienia na usługę sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i części budynków znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Olsztynie zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamówienia: za cenę netto:...złotych, (słownie: złotych), za cenę brutto:..złotych, (słownie złotych). zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 2. Oświadczam, że poszczególne zlecenia na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej wykonam w terminie. dni, liczonym od dnia następnego po dniu przekazania lub przesłania (mail, faks) przez zamawiającego zlecenia. 3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym w IWZ. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w IWZ i w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego..., data.... (podpis i pieczęć wykonawcy) Załączniki do oferty: Strona 7 z 15

8 Załącznik nr 1a do IWZ FORMULARZ CENOWY usługi sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej Lp Rodzaj świadczonej usługi ilość usług danego rodzaju jednostkowa kwota brutto kwota brutto (iloczyn kolumny c x d) a b c d e wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla jednego lokalu mieszkalnego wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla grupy lokali mieszkalnych, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie tych lokali wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla garażu (części budynku w rozumieniu 102 Rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie WT, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu użytkowego wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku SUMA - OFEROWANA KWOTA BRUTTO OFEROWANA KWOTA NETTO UWAGA: Podane ilości usług są ilościami przybliżonymi, służącymi do porównania złożonych ofert; zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia innej liczby usług lub rezygnacji z niektórych pozycji miejscowość i data czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 8 z 15

9 Załącznik nr 2 do IWZ Wzór Umowa nr.. Zawarta w dniu r. pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową Warszawa, ul. Chałubińskiego 3 A NIP , Oddział Regionalny w Olsztynie Olsztyn, ul. Kasprowicza 1 reprezentowaną przez: 1. Andrzeja Siemońskiego Dyrektora zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 1 Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i części budynków znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014 r.) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.) Umowę zawiera się na czas określony: od dnia zawarcia do 28 lutego 2016 r. z zastrzeżeniem, że ulegnie ona rozwiązaniu przed tym terminem, w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem łącznym.. zł brutto. 2. Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i części budynków wskazanych w 1 następować będzie na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego (stosownie do jego potrzeb), określających adres obiektu i termin wykonania zlecenia. 3. Zlecenia przekazywane będą Wykonawcy w każdej dostępnej formie: osobiście, faksem lub drogą elektroniczną. 4. Odebranie wykonanego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, świadectwa charakterystyki energetycznej przez Zamawiającego potwierdzone będzie protokołem odbioru. 5. Termin wykonania danego zlecenia na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej liczony będzie od dnia następnego po dniu przekazania zlecenia Wykonawcy, zgodnie z jednym ze sposobów wskazanych w ust. 3 i będzie wynosił dni kalendarzowych zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 6. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń związanych ze zleceniem mniejszej ilości wyspecyfikowanych usług. 7. Świadectwa charakterystyki energetycznej będą sporządzane zgodnie z obowiązującymi w dacie ich sporządzania przepisami określającymi zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Strona 9 z 15

10 8. Świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane dla każdego lokalu i budynku będzie opracowane: 1) przez osoby posiadające uprawnienia wynikające z przepisów praw obowiązujących w dacie sporządzania oraz posiadające aktualne ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej za szkody związane ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na kwotę, co najmniej EURO na jedno zdarzenie; 2) w języku polskim, z zastosowaniem oznaczeń graficznych i literowych określonych w Polskich Normach dot. budownictwa oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach, 3) w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego wykonane w postaci papierowej oprawione w okładki formatu A-4 w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. 9. Każde świadectwo charakterystyki energetycznej zawierać będzie wszystkie elementy wymagane przez obowiązujące w dacie jego sporządzenia przepisy dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Wykonawca zobowiązuje się do: 1) każdorazowego powiadamiania właściwego administratora budynku, o planowanym terminie rozpoczęcia prac inwentaryzacyjnych i wizji lokalnej w danym lokalu lub budynku, 2) uzgodnienia z właściwym administratorem terminu udostępnienia dokumentacji technicznej danego lokalu lub budynku, wyszczególnionego w zleceniu, 3) informowania Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia terminu wykonania umowy, niewykonania bądź nienależytego wykonania swoich obowiązków z winy Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu prac, 4) przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 8 pkt. 1 w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia w razie wygaśnięcia lub rozwiązania w okresie obowiązywania niniejszej umowy dotychczasowej umowy ubezpieczenia, przy czym nowe ubezpieczenie nie będzie opiewało na kwotę niższą niż EURO na jedno zdarzenie, 5) przeniesienia na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 7 niniejszej umowy majątkowych praw autorskich do sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej (dalej: utwór) w następującym zakresie: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie sporządzania świadectwa Zamawiający zobowiązuje się do: 1) wydawania jednostkowych zleceń na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej spełniających wymagania wskazane w 2 niniejszej umowy, 2) udostępnienia Wykonawcy do wglądu posiadanej dokumentacji technicznej budynku lub lokalu, a w przypadku braku dokumentacji architektoniczno - budowlanej lub inwentaryzacji - szkicu lokalu z naniesionymi przegrodami, 3) odbioru przedmiotu zlecenia, 4) sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zlecenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia pokwitowania odbioru przedmiotu zlecenia, o ile przedmiot zlecenia będzie wykonany bez wad, Strona 10 z 15

11 zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Protokół odbioru, o którym mowa w zd. 1 będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części usług, które zostały wskazane w złożonej ofercie. 2. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie zamierzał wykonywać go z udziałem Podwykonawców, zobowiązany jest on do: 1) przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi z określeniem zakresu, w jakim zamierza powierzyć wykonywanie przedmiotu umowy Podwykonawcy, a także projektów jej zmiany, 2) uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania przedmiotu umowy lub jego części Podwykonawcy. 3. Zlecenie wykonania części lub całości przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie wskazanym w złożonej ofercie, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, nie zmienia jednak treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego dotyczących wykonania powierzonej części prac. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) Zamawiający może w terminie 14 dni kalendarzowych zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi projektowe i do jej zmian lub sprzeciw do umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie 14 dni kalendarzowych uważać się będzie za akceptację projektu umowy lub jej zmiany. 6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi projektowe w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia. 7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem zmiany do umów, o których mowa w ust. 5 w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na wprowadzenie zmian. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. 9. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu należności z racji wykonania przez nich na rzecz Wykonawcy czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy. 10. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. 11. W przypadku, niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 9, bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te czynności, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz czynności wykonane przez Podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia. 12. Niezapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 10. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę. Strona 11 z 15

12 13. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowymi Podwykonawcami, którzy będą realizowali część lub cały zakres powierzony uprzednio innym Podwykonawcom Zamawiający przewiduje kary umowne, z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto; 2. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy w przypadku zmian lub zatrudnienia nowych podwykonawców, zmian postanowień w umowach z podwykonawcami, przy których uwzględnieniu należałoby zmienić treść postanowień umowy zawartej w wyniku wyboru Wykonawcy Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym za realizację poszczególnych zleceń w ramach wykonywania przedmiotu umowy jest:, tel.. 2. Zlecenia, o których mowa w 2 ust. 2 przesyłane przez Zamawiającego na adres lub fax.. -Wykonawcy, będą niezwłocznie potwierdzane przez Wykonawcę, że zostały otrzymane, nie później niż w terminie 24 godzin od otrzymania zlecenia. 3. Wystawianiem poszczególnych zleceń oraz ich nadzorem, w ramach wykonywania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego zajmować się będą: 1..tel. fax Strony ustalają, że za wykonywanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie ustalone wg oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy: 1) za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla jednego lokalu mieszkalnego kwotę...zł. brutto (słownie:... zł.); 2) za wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla grupy lokali mieszkalnych, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie tych lokali, za każdą grupę lokali kwotę...zł. brutto (słownie:... zł.); 3) za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla garażu (części budynku w rozumieniu 102 Rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie WT, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) kwotę...zł. brutto (słownie:... zł.); 4) za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu użytkowego kwotę...zł. brutto (słownie:... zł.); 5) za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku kwotę...zł. brutto (słownie:...zł.) 2. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że maksymalna wartość zobowiązania zaciągniętego w ramach niniejszej umowy wynosi.. 3. Finansowanie będzie następowało do wysokości limitów określonych w planie finansowym Zamawiającego na dany rok. 4. Kwota, o której mowa w ust. 2 jest jedynie kwotą orientacyjną i określa górny pułap zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć realizując niniejszą umowę. Udzielenie zamówienia na niższą kwotę nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania większej lub mniejszej ilości wyspecyfikowanych usług zawartych w załączniku nr 1 do umowy, jednakże do wartości określonej w 8 ust. 2 umowy. Strona 12 z 15

13 6. W przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w 8 ust. 2 niniejsza umowa wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron Strony postanawiają, że płatności następować będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 2. Podstawą do wystawiania faktur VAT będą protokoły odbioru, o których mowa w 4 pkt 4 niniejszej umowy. 3. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) za każdy dzień opóźnienia w oddaniu świadectwa charakterystyki energetycznej w stosunku do terminu wynikającego ze zlecenia - w wysokości 3% wartości tego zlecenia liczonego na podstawie cen, o których mowa w 8 ust. 1 i ilości lokali/budynków. W razie opóźnienia przekraczającego 5 dni roboczych Zamawiający poza dochodzeniem kary umownej uprawniony jest do zlecenia wykonania danego świadectwa innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 2) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności utraty uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy, bądź nieposiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w trakcie obowiązywania niniejszej umowy przez osobę wykonującą usługę w wysokości 10 % kwoty wskazanej w 8 ust. 2. 3) 10% kwoty wynagrodzenia brutto, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 3 % wartości tego zlecenia, 3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od ziszczenia się jednego z poniższych zdarzeń: 1) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy (jednostkowych zleceń) dłużej niż 10 dni. 2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 3) Zamawiający powziął wiadomość o wystąpieniu Wykonawcy z wnioskiem do Sądu o wszczęcie postępowania układowego lub o ogłoszenie upadłości, 4) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 5) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę przewyższającą łącznie 20% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej w 8 ust. 2 umowy. 5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni, w przypadku kiedy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności objętych fakturami mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia. 6. Oświadczenie o odstąpieniu dokonuje się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar (odszkodowanie uzupełniające) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej Strona 13 z 15

14 umowy: 1) Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym zmiany korzystne dla Zamawiającego, które nie wpływają na warunki zamówienia i treść oferty. Przez nieistotne Zamawiający rozumie takie zmiany, iż wiedza o nich na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, czy też na wynik postępowania. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od stron umowy mieszczących się w granicy zwykłego ryzyka związanego z ich działalnością. Skutkiem tych zmian umowy może być zmiana terminu realizacji umowy. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach zmiany regulacji prawnych, wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych. 4) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: zawieszenia prac przez zamawiającego, szczególnie niesprzyjających warunków i niemożliwego do zapobieżenia, którego wystąpienie nie jest wynikiem działania Wykonawcy. 5) Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli polecono mu zbadanie przyczyny wady, za którą nie jest odpowiedzialny. 6) Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają pisemnego uzasadnienia. 12 Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 13 W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne właściwe przepisy. 14 Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Załącznik do umowy: 1. formularz ofertowy Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Strona 14 z 15

15 OOI Załącznik nr 4 do IWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami L.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (nr uprawnień) Zakres wykonywanych czynności w przedmiotowym zamówieniu Forma dyspozycji Dysponuję na podstawie 1. (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy, samozatrudnienie ) Dysponuję na podstawie *niepotrzebne skreślić (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy, samozatrudnienie*) Oświadczam że osoba/osoby*, która/które* będzie/będą* uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, posiada / posiadają* wymagane uprawnienia i jest / są* wpisana/ wpisane* do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o których mowa w art. 18 i 31 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200). *niepotrzebne skreślić czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób miejscowość i data upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 15 z 15

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul.

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Szczecinie ul. Potulicka 2, 70-952 Szczecin, skr. poczt. 1100 OSDO.776.67.2015 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa Znak sprawy: DI.776.20.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: wykonanie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych, w podziale na 3 części

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: wykonanie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych, w podziale na 3 części Numer sprawy: OOI.776.20.2014 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) na wykonanie kontroli okresowych rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych, w podziale na 3 części UWAGA!!! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia OGI.776.80.2016 (znak sprawy - zgodnie z JRWA nadany w esod) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. (Nr rejestru wniosków) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej ) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na: Konserwację, przeglądy i

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. TBS/REG/113/2016 (Nr rejestru wniosków) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej ) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na: Kontrola

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Numer sprawy: OSI 622 31 10 / 10 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto i nie przekracza kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2A do Regulaminu ZATWIERDZAM ...

Załącznik nr 2A do Regulaminu ZATWIERDZAM ... Załącznik nr 2A do Regulaminu Numer sprawy:oxdi-776-27/2012 ZATWIERDZAM... (data i podpis Kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. TBS/REG/68/2017 (Nr rejestru wniosków) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej ) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na: ZAKUP I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Numer sprawy: OReg OOI 622 3/2010 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto i nie przekracza kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 28 października 2014 r. DTE.7022.19.2014.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: sukcesywną dostawę opału dla ZUK w Chmielniku Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe na: sukcesywną dostawę opału dla ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. Chmielnik, dn. 19.09.2016r. Zapytanie ofertowe na: sukcesywną dostawę opału dla ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. I. Zamawiający: ZUK w Chmielniku Sp. z o.o. Zrecze Duże 1A, 26-020 Chmielnik; tel. 41 354 44

Bardziej szczegółowo

pn. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Widniówce

pn. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Widniówce Znak sprawy: GCK.271.1.2015 ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 28 października 2016 r. DTE.2621.37.2016.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki ul. Górna 13 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl SAI.V. 272. Z16.2014 Otwock, dnia 27 sierpnia 2014 roku Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 1 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto i nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL Kłodzko, 20.12 2013 r. DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO (zgodnie z zasadą rozeznania rynku) dotyczy zakupu usług

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR RZP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim. a.. działającym na podstawie, reprezentowaną/ym przez:

U M O W A NR RZP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim. a.. działającym na podstawie, reprezentowaną/ym przez: U M O W A NR RZP.272.51..2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ (wzór umowy) zawarta w dniu.. 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA Nr PGK / / /.2015

UMOWA RAMOWA Nr PGK / / /.2015 Załącznik Nr 5 do SIWZ PGK ZP.271.10.2015 UMOWA RAMOWA Nr PGK 272.10/ / /.2015 Bieżące roboty budowlane, drogowe i remontowe oraz usługi naprawczo-konserwacyjne w obiektach i na terenach PGK TERMY UNIEJÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Łęczyca dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE

Łęczyca dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE Łęczyca dnia 04.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęczycy 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II Program NAZWA ZAMÓWIENIA:,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IV- 271-6/2012 TOM II PROJEKT UMOWY W

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2016

Świadczenie usług pocztowych dla MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2016 Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie, z siedzibą: al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin, NIP 712-314-94-01; REGON 060433560, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo