Znak sprawy: OOI ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, Olsztyn. (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: OOI.776.10.2015. ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, 10 219 Olsztyn. (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD)"

Transkrypt

1 ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE ul. Kasprowicza 1, Olsztyn Znak sprawy: OOI (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) Stanowiące zapytanie ofertowe na: usługę sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i części budynków znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Olsztynie UWAGA! Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.). 1. I. NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Olsztynie Adres: Olsztyn ul Kasprowicza 1 Godziny pracy zamawiającego: poniedziałek piątek tel faks II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i części budynków znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014 r.) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.). 2) Zamawiający zakłada, że w okresie trwania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zlecone zostaną do wykonania: a) świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych 120 szt. b) świadectwa charakterystyki energetycznej dla grupy lokali mieszkalnych, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie tych lokali 50 komp. c) świadectwa charakterystyki energetycznej dla garaży (części budynku w rozumieniu 102 Rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie WT, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 20 szt. d) świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali użytkowych 5 szt. e) świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków 2 szt. Strona 1 z 15

2 UWAGA: Podane ilości usług są ilościami przybliżonymi, służącymi do porównania złożonych ofert; zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia innej liczby usług lub rezygnacji z niektórych pozycji. Zamawiający będzie zlecał sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej według własnych potrzeb. 3) Termin realizacji poszczególnych zleceń nie może być dłuższy niż 17 dni, liczonym od dnia następnego po dniu przekazania lub przesłania (mail, faks) przez zamawiającego zlecenia. 4) Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy; 5) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej IWZ. 3. Termin wykonania zamówienia sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia r. 4. Wykonawca jest związany ofertą 20 dni. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IV. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszych IWZ. 2. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowy. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (oryginał lub kserokopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty). 4. Inne dokumenty: wykaz osób (zgodnie z załącznikiem do IWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunkiem udziału w postępowaniu jest by wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane uprawnienia, zgodnie z Ustawą z dnia r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200), która jest wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o których mowa w art. 18 i 31 ust. 1 pkt 1 ustawy. Na potwierdzenie warunku wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokument, o którym mowa powyżej. 5. Dokumenty, o którym mowa w ust. 3, mogą zostać także dostarczone przed lub w dniu podpisania umowy. 1. V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Zamówienie prowadzone jest w języku polskim. 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać: Strona 2 z 15

3 1) pisemnie na adres podany w rozdziale I niniejszych IWZ, 2) faksem na nr ) em 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną. VI. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO KONTAKTU I POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia jest: 1) w zakresie proceduralnym Ewelina Gulewicz, tel , 2) w zakresie merytorycznym Bogdan Młynarczyk, tel Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia w godzinach pracy zamawiającego podanych w rozdziale I niniejszych IWZ. VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: w Olsztynie w terminie do r. do godziny 10:00, osobiście lub pocztowo na adres zamawiającego, w zamkniętej kopercie z nazwą wykonawcy i oznaczeniem: usługa sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i części budynków znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Olsztynie nr postępowania OOI Nie otwierać do dnia r. do godz. 11:00 2. Zamawiający dokona jawnego i publicznego otwarcia ofert cenowych w dniu r. o godz. 11:00 w miejscu: siedziba zamawiającego, pokój 236 (sala konferencyjna) 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Oferty przysłane drogą elektroniczną (fax lub mail) zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w postępowaniu. VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do IWZ) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia, wynikające z załączonego formularza cenowego. 2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. 3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 4. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. IX. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Strona 3 z 15

4 Lp. Symbol parametru 1 A 2 B Opis kryterium Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia Termin realizacji poszczególnych zleceń Waga kryterium Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta w ramach danego kryterium 95 % 95,00 5 % 5,00 1) Kryterium cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia parametr A. Punkty za parametr A zostaną wyliczone wg wzoru: Oferta wykonawcy, który złoży najniższą cenę zgodnie z formularzem oferty otrzyma 95 pkt., pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów obliczoną wg wzoru: zaoferowana najniższa cena wartość punktowa oferty = x 95 pkt. cena ofert ocenianej 2) Kryterium termin realizacji poszczególnych zleceń parametr B. Punkty za parametr B zostaną wyliczone wg wzoru: Oferta wykonawcy, który zadeklaruje najkrótszy termin (podany w dniach) na realizację poszczególnych zleceń otrzyma 5 pkt., pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów obliczoną wg wzoru: najkrótszy termin podany w dniach wartość punktowa oferty = x 5 pkt. termin podany w dniach oferty ocenianej Uwaga: zamawiający dopuszcza zaoferowanie w powyższym kryterium terminu realizacji poszczególnych zleceń nie dłuższego niż 17 dni. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin dłuższy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z IWZ. Końcowa wartość punktowa badanej oferty będzie sumą dwóch składowych. C = A + B Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. X. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów, jeżeli zostały określone. 5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert. Strona 4 z 15

5 6. Dopuszcza się negocjowanie ceny i pozostałych parametrów oferty z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli przekracza ona wartość, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Zamawiający może również przeprowadzić negocjacje ceny i pozostałych parametrów oferty ze wszystkimi wykonawcami, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. 8. Zamawiający może poprawić w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze istotnymi warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 3; 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3) została złożona przez wykonawcę, który w okresie ostatnich 24 m-cy przed dniem składania ofert realizował zamówienie dla zamawiającego w sposób nienależyty lub zamawiający rozwiązał zawartą z nim umowę z jego winy; 4) wykonawca nie złoży wyjaśnień lub uzupełnień w wyznaczonym przez zamawiającego terminie; 5) wykonawca nie wniesie wadium w wymaganym terminie, jeżeli zamawiający żądał jego wniesienia. 10. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe, jeżeli: 1) nie zostanie złożona żadna oferta/oferta niepodlegająca odrzuceniu, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, pomimo przeprowadzonych negocjacji cenowych, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty; 2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zapytania ofertowego; 4) w wyniku złożenia ofert dodatkowych zostały złożone oferty o takiej samej cenie. 11. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w istotnych warunkach zamówienia. 12. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 13. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 14. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Strona 5 z 15

6 XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych lub o unieważnieniu zamówienia, w jednej z form przewidzianych w rozdziale V ust. 2 IWZ. 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 3. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr 2 do IWZ), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta na warunkach określonych w tym projekcie. 4. Do umów zawartych w wyniku zapytania ofertowego stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16poz. 93, z późn.zm.). ZAŁĄCZNIKI DO IWZ: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr formularz cenowy - załącznik nr 1a 3. Wzór umowy - załącznik nr Wykaz osób - załącznik nr 3. Strona 6 z 15

7 Załącznik nr 1 do IWZ Nazwa i adres wykonawcy.. ., tel/fax FORMULARZ OFERTOWY 1. Oferuję wykonanie zamówienia na usługę sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i części budynków znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Olsztynie zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamówienia: za cenę netto:...złotych, (słownie: złotych), za cenę brutto:..złotych, (słownie złotych). zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 2. Oświadczam, że poszczególne zlecenia na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej wykonam w terminie. dni, liczonym od dnia następnego po dniu przekazania lub przesłania (mail, faks) przez zamawiającego zlecenia. 3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym w IWZ. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w IWZ i w projekcie umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego..., data.... (podpis i pieczęć wykonawcy) Załączniki do oferty: Strona 7 z 15

8 Załącznik nr 1a do IWZ FORMULARZ CENOWY usługi sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej Lp Rodzaj świadczonej usługi ilość usług danego rodzaju jednostkowa kwota brutto kwota brutto (iloczyn kolumny c x d) a b c d e wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla jednego lokalu mieszkalnego wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla grupy lokali mieszkalnych, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie tych lokali wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla garażu (części budynku w rozumieniu 102 Rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie WT, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu użytkowego wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku SUMA - OFEROWANA KWOTA BRUTTO OFEROWANA KWOTA NETTO UWAGA: Podane ilości usług są ilościami przybliżonymi, służącymi do porównania złożonych ofert; zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia innej liczby usług lub rezygnacji z niektórych pozycji miejscowość i data czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 8 z 15

9 Załącznik nr 2 do IWZ Wzór Umowa nr.. Zawarta w dniu r. pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową Warszawa, ul. Chałubińskiego 3 A NIP , Oddział Regionalny w Olsztynie Olsztyn, ul. Kasprowicza 1 reprezentowaną przez: 1. Andrzeja Siemońskiego Dyrektora zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 1 Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i części budynków znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014 r.) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.) Umowę zawiera się na czas określony: od dnia zawarcia do 28 lutego 2016 r. z zastrzeżeniem, że ulegnie ona rozwiązaniu przed tym terminem, w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem łącznym.. zł brutto. 2. Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i części budynków wskazanych w 1 następować będzie na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego (stosownie do jego potrzeb), określających adres obiektu i termin wykonania zlecenia. 3. Zlecenia przekazywane będą Wykonawcy w każdej dostępnej formie: osobiście, faksem lub drogą elektroniczną. 4. Odebranie wykonanego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, świadectwa charakterystyki energetycznej przez Zamawiającego potwierdzone będzie protokołem odbioru. 5. Termin wykonania danego zlecenia na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej liczony będzie od dnia następnego po dniu przekazania zlecenia Wykonawcy, zgodnie z jednym ze sposobów wskazanych w ust. 3 i będzie wynosił dni kalendarzowych zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 6. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń związanych ze zleceniem mniejszej ilości wyspecyfikowanych usług. 7. Świadectwa charakterystyki energetycznej będą sporządzane zgodnie z obowiązującymi w dacie ich sporządzania przepisami określającymi zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Strona 9 z 15

10 8. Świadectwo charakterystyki energetycznej wykonane dla każdego lokalu i budynku będzie opracowane: 1) przez osoby posiadające uprawnienia wynikające z przepisów praw obowiązujących w dacie sporządzania oraz posiadające aktualne ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej za szkody związane ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na kwotę, co najmniej EURO na jedno zdarzenie; 2) w języku polskim, z zastosowaniem oznaczeń graficznych i literowych określonych w Polskich Normach dot. budownictwa oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach, 3) w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego wykonane w postaci papierowej oprawione w okładki formatu A-4 w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. 9. Każde świadectwo charakterystyki energetycznej zawierać będzie wszystkie elementy wymagane przez obowiązujące w dacie jego sporządzenia przepisy dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Wykonawca zobowiązuje się do: 1) każdorazowego powiadamiania właściwego administratora budynku, o planowanym terminie rozpoczęcia prac inwentaryzacyjnych i wizji lokalnej w danym lokalu lub budynku, 2) uzgodnienia z właściwym administratorem terminu udostępnienia dokumentacji technicznej danego lokalu lub budynku, wyszczególnionego w zleceniu, 3) informowania Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia terminu wykonania umowy, niewykonania bądź nienależytego wykonania swoich obowiązków z winy Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu prac, 4) przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 8 pkt. 1 w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia w razie wygaśnięcia lub rozwiązania w okresie obowiązywania niniejszej umowy dotychczasowej umowy ubezpieczenia, przy czym nowe ubezpieczenie nie będzie opiewało na kwotę niższą niż EURO na jedno zdarzenie, 5) przeniesienia na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 7 niniejszej umowy majątkowych praw autorskich do sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej (dalej: utwór) w następującym zakresie: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 2. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie sporządzania świadectwa Zamawiający zobowiązuje się do: 1) wydawania jednostkowych zleceń na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej spełniających wymagania wskazane w 2 niniejszej umowy, 2) udostępnienia Wykonawcy do wglądu posiadanej dokumentacji technicznej budynku lub lokalu, a w przypadku braku dokumentacji architektoniczno - budowlanej lub inwentaryzacji - szkicu lokalu z naniesionymi przegrodami, 3) odbioru przedmiotu zlecenia, 4) sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zlecenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia pokwitowania odbioru przedmiotu zlecenia, o ile przedmiot zlecenia będzie wykonany bez wad, Strona 10 z 15

11 zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Protokół odbioru, o którym mowa w zd. 1 będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części usług, które zostały wskazane w złożonej ofercie. 2. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie zamierzał wykonywać go z udziałem Podwykonawców, zobowiązany jest on do: 1) przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi z określeniem zakresu, w jakim zamierza powierzyć wykonywanie przedmiotu umowy Podwykonawcy, a także projektów jej zmiany, 2) uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania przedmiotu umowy lub jego części Podwykonawcy. 3. Zlecenie wykonania części lub całości przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie wskazanym w złożonej ofercie, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, nie zmienia jednak treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego dotyczących wykonania powierzonej części prac. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) Zamawiający może w terminie 14 dni kalendarzowych zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi projektowe i do jej zmian lub sprzeciw do umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie 14 dni kalendarzowych uważać się będzie za akceptację projektu umowy lub jej zmiany. 6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi projektowe w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia. 7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem zmiany do umów, o których mowa w ust. 5 w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na wprowadzenie zmian. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. 9. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia na jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu należności z racji wykonania przez nich na rzecz Wykonawcy czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy. 10. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających, Zamawiający może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. 11. W przypadku, niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 9, bądź złożenia tylko niektórych, Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te czynności, które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz czynności wykonane przez Podwykonawców, którzy złożyli oświadczenia. 12. Niezapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 10. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę. Strona 11 z 15

12 13. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowymi Podwykonawcami, którzy będą realizowali część lub cały zakres powierzony uprzednio innym Podwykonawcom Zamawiający przewiduje kary umowne, z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto; 2. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy w przypadku zmian lub zatrudnienia nowych podwykonawców, zmian postanowień w umowach z podwykonawcami, przy których uwzględnieniu należałoby zmienić treść postanowień umowy zawartej w wyniku wyboru Wykonawcy Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym za realizację poszczególnych zleceń w ramach wykonywania przedmiotu umowy jest:, tel.. 2. Zlecenia, o których mowa w 2 ust. 2 przesyłane przez Zamawiającego na adres lub fax.. -Wykonawcy, będą niezwłocznie potwierdzane przez Wykonawcę, że zostały otrzymane, nie później niż w terminie 24 godzin od otrzymania zlecenia. 3. Wystawianiem poszczególnych zleceń oraz ich nadzorem, w ramach wykonywania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego zajmować się będą: 1..tel. fax Strony ustalają, że za wykonywanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie ustalone wg oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy: 1) za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla jednego lokalu mieszkalnego kwotę...zł. brutto (słownie:... zł.); 2) za wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla grupy lokali mieszkalnych, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie tych lokali, za każdą grupę lokali kwotę...zł. brutto (słownie:... zł.); 3) za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla garażu (części budynku w rozumieniu 102 Rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie WT, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) kwotę...zł. brutto (słownie:... zł.); 4) za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu użytkowego kwotę...zł. brutto (słownie:... zł.); 5) za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku kwotę...zł. brutto (słownie:...zł.) 2. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że maksymalna wartość zobowiązania zaciągniętego w ramach niniejszej umowy wynosi.. 3. Finansowanie będzie następowało do wysokości limitów określonych w planie finansowym Zamawiającego na dany rok. 4. Kwota, o której mowa w ust. 2 jest jedynie kwotą orientacyjną i określa górny pułap zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć realizując niniejszą umowę. Udzielenie zamówienia na niższą kwotę nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania większej lub mniejszej ilości wyspecyfikowanych usług zawartych w załączniku nr 1 do umowy, jednakże do wartości określonej w 8 ust. 2 umowy. Strona 12 z 15

13 6. W przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w 8 ust. 2 niniejsza umowa wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron Strony postanawiają, że płatności następować będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 2. Podstawą do wystawiania faktur VAT będą protokoły odbioru, o których mowa w 4 pkt 4 niniejszej umowy. 3. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) za każdy dzień opóźnienia w oddaniu świadectwa charakterystyki energetycznej w stosunku do terminu wynikającego ze zlecenia - w wysokości 3% wartości tego zlecenia liczonego na podstawie cen, o których mowa w 8 ust. 1 i ilości lokali/budynków. W razie opóźnienia przekraczającego 5 dni roboczych Zamawiający poza dochodzeniem kary umownej uprawniony jest do zlecenia wykonania danego świadectwa innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 2) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności utraty uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy, bądź nieposiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w trakcie obowiązywania niniejszej umowy przez osobę wykonującą usługę w wysokości 10 % kwoty wskazanej w 8 ust. 2. 3) 10% kwoty wynagrodzenia brutto, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 3 % wartości tego zlecenia, 3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od ziszczenia się jednego z poniższych zdarzeń: 1) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy (jednostkowych zleceń) dłużej niż 10 dni. 2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 3) Zamawiający powziął wiadomość o wystąpieniu Wykonawcy z wnioskiem do Sądu o wszczęcie postępowania układowego lub o ogłoszenie upadłości, 4) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 5) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę przewyższającą łącznie 20% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej w 8 ust. 2 umowy. 5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni, w przypadku kiedy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności objętych fakturami mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia. 6. Oświadczenie o odstąpieniu dokonuje się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar (odszkodowanie uzupełniające) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej Strona 13 z 15

14 umowy: 1) Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym zmiany korzystne dla Zamawiającego, które nie wpływają na warunki zamówienia i treść oferty. Przez nieistotne Zamawiający rozumie takie zmiany, iż wiedza o nich na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, czy też na wynik postępowania. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od stron umowy mieszczących się w granicy zwykłego ryzyka związanego z ich działalnością. Skutkiem tych zmian umowy może być zmiana terminu realizacji umowy. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadkach zmiany regulacji prawnych, wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych. 4) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: zawieszenia prac przez zamawiającego, szczególnie niesprzyjających warunków i niemożliwego do zapobieżenia, którego wystąpienie nie jest wynikiem działania Wykonawcy. 5) Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeśli polecono mu zbadanie przyczyny wady, za którą nie jest odpowiedzialny. 6) Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają pisemnego uzasadnienia. 12 Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 13 W sprawach nie uregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne właściwe przepisy. 14 Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Załącznik do umowy: 1. formularz ofertowy Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Strona 14 z 15

15 OOI Załącznik nr 4 do IWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami L.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (nr uprawnień) Zakres wykonywanych czynności w przedmiotowym zamówieniu Forma dyspozycji Dysponuję na podstawie 1. (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy, samozatrudnienie ) Dysponuję na podstawie *niepotrzebne skreślić (np. umowa o pracę, umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy, samozatrudnienie*) Oświadczam że osoba/osoby*, która/które* będzie/będą* uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, posiada / posiadają* wymagane uprawnienia i jest / są* wpisana/ wpisane* do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o których mowa w art. 18 i 31 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200). *niepotrzebne skreślić czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób miejscowość i data upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 15 z 15

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2013 r.

Kraków, dnia 16 maja 2013 r. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 16 maja 2013 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 8/WILiŚ/2014, CRZP 53/002/U/14 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo