Kłodawa, dnia r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ /15 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kłodawa, dnia 16.02.2015r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-25/15 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto euro. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ /15 Kłodawa, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający realizując zamówienie wyłączone spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* o wartości nieprzekraczającej netto 30 tys. euro. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Lubuskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, Zielona Góra Tel. (68) , fax (68) REGON: , NIP: II. Przedmiot zamówienia: Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie. III. IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje pomiar, kwalifikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego: Z-ca Kierownika RDW Kłodawa Artur Pacześny, tel VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną). VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej: 1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym. 2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. 3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.

2 4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert. VIII. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie, kod Kłodawa ul. Owocowa 2 (sekretariat) z dopiskiem na zamkniętej kopercie Zapytanie ofertowe Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie. IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej Zamawiającego zakładka zamówienia do euro. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania Wykonawców, których oferta nie została przyjęta do realizacji. X. Oferta powinna zawierać: 1. wypełniony formularz ofertowy - formularz nr 1 (odrębnie dla zadania nr 1 i 2), 2. wypełniony formularz cenowy - formularz nr 2 (odrębnie dla zadania nr 1 i 2), 3. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), 4. potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykaz usług* wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; * przez usługi zamawiający rozumie: dla zadania nr 1 - wykonanie 1 usługi o wartości min ,00 zł brutto, w zakresie usług brakarskich (nie dopuszcza się sumowania usług celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości) dla zadania nr 2 - wykonanie 1 usługi o wartości min ,00 zł brutto, w zakresie usług brakarskich (nie dopuszcza się sumowania usług celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości) 5. zaświadczenie o ukończonym kursie brakarskim (odrębnie dla zadania nr 1 i 2),

3 XI. Pozostałe informacje: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia; b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego; c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty; 2. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert. Podpis Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Grzegorz Szulc Załączniki: 1) Formularz ofertowy załącznik nr 1, 2) Formularz cenowy załącznik nr 2, 3) Wykaz usług załącznik nr 3, 4) Projekt umowy (działalność gospodarcza) załącznik nr 4, 5) Projekt umowy zlecenia załącznik nr 5 6) Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 6, * niepotrzebne skreślić

4 ... załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Al. Niepodległości Zielona Góra dotyczy zamówienia na: Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł: (zgodnie z załączonym formularzem cenowym)... (słownie)... Termin realizacji zamówienia:... Oświadczam, iż akceptuję zapisy wzoru umowy. Dane kontaktowe:... (imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres ). OŚWIADCZAM, iż na czas trwania umowy zapewnimy ciągłą dyspozycyjność i łączność przy pomocy telefonu kontaktowego nr.. oraz faks nr lub . Podpis... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela+ pieczątka) Załączniki do oferty: 1.formularz cenowy, 2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), 3. wykaz usług, 4. zaświadczenie o ukończonym kursie brakarskim*. * niepotrzebne skreślić

5 ... załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Al. Niepodległości Zielona Góra dotyczy zamówienia na: Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł: (zgodnie z załączonym formularzem cenowym)... (słownie)... Termin realizacji zamówienia:... Oświadczam, iż akceptuję zapisy wzoru umowy. Dane kontaktowe:... (imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres ). OŚWIADCZAM, iż na czas trwania umowy zapewnimy ciągłą dyspozycyjność i łączność przy pomocy telefonu kontaktowego nr.. oraz faks nr lub . Podpis... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela+ pieczątka) Załączniki do oferty: 1.formularz cenowy, 2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), 3. wykaz usług, 4. zaświadczenie o ukończonym kursie brakarskim*. * niepotrzebne skreślić

6 załącznik nr 2 (działalność gospodarcza)... (miejscowość, data) (pieczęć wykonawcy ) FORMULARZ CENOWY Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka nazwa ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto x x x x x x 1. Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki szt. 145 Wartość robót netto VAT 23% Ogółem wartość robót brutto SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO:.. zł Podpisano:... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis

7 załącznik nr 2 (umowa - zlecenie)... (miejscowość, data) FORMULARZ CENOWY Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka nazwa ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto x x x x x x 1. Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki szt. 145 Wartość robót brutto SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO:.. zł Podpisano:... (czytelny podpis)

8 załącznik nr 2 (działalność gospodarcza)... (miejscowość, data) (pieczęć wykonawcy ) FORMULARZ CENOWY Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka nazwa ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto x x x x x x 1. Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki szt. 130 Wartość robót netto VAT 23% Ogółem wartość robót brutto SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO:.. zł Podpisano:... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis

9 załącznik nr 2 (umowa - zlecenie)... (miejscowość, data) FORMULARZ CENOWY Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka nazwa ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto x x x x x x 1. Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki szt. 130 Wartość robót brutto SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO:.. zł Podpisano:... (czytelny podpis)

10 załącznik nr 3... Pieczęć Wykonawcy WYKAZ USŁUG Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykaz usług* wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; * przez usługi zamawiający rozumie: - wykonanie 1 usługi o wartości min ,00 zł brutto, w zakresie usług brakarskich (nie dopuszcza się sumowania usług celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości) Nazwa zamówienia: Wartość zrealizowanego zamówienia (brutto w zł) Data zakończenia (dzień-miesiąc-rok) Nazwa zamawiającego data... Podpisano :... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)

11 załącznik nr 3... Pieczęć Wykonawcy WYKAZ USŁUG Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie Potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykaz usług* wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; * przez usługi zamawiający rozumie: - wykonanie 1 usługi o wartości min ,00 zł brutto, w zakresie usług brakarskich (nie dopuszcza się sumowania usług celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości) Nazwa zamówienia: Wartość zrealizowanego zamówienia (brutto w zł) Data zakończenia (dzień-miesiąc-rok) Nazwa zamawiającego data... Podpisano :... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)

12 UMOWA ZDW-ZG-RDW.-../2015 (PROJEKT umowy działalność gospodarcza) załącznik nr 4 zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: Z-cę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami - mgr inż. Grzegorza Szulca działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 07 sierpnia 2014r. (ZDW-ZG-WO /2014) a z siedzibą w ul., kod: wpisaną do pod numerem zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie art. 4ust.8 Pzp o wartości nie przekraczającej ,00 Euro ( Nr sprawy: ZDW-ZG /../2015 ) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. poz.907 z dnia 09 sierpnia 2013r. z późniejszymi zmianami) zawiera się umowę o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać: Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie 2. Szczegółowy zakres prac został opisany w formularzu cenowym i opisie przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik do umowy. TERMIN REALIZACJI UMOWY 2. 1.Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy tj. od. do r. 2. Realizacja usługi następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego pisemne zlecenie przesłane przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. 3. Zlecenie częściowe, o którym mowa w ust.2 będzie określać szczegółową lokalizację, zakres prac oraz termin wykonania usługi. OBOWIĄZKI STRON 3 1. Zamawiający zobowiązany jest do: 1) przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, 2) zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 3) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy, 4) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z:

13 a) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, b) przepisami prawa, c) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, d) obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, 2) przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia prac przed ich zniszczeniem 3) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na terenie prac, 4) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu odpowiedniego sprzętu, personelu, w warunkach organizacyjnych umożliwiających realizację zadania. 5) przestrzegania przepisów bhp i ppoż., PRZEDSTAWICIELE STRON 4 1.Wyznacza się przedstawicieli Zamawiającego w osobach: 1) p.. tel Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. 3. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prac będzie: 1) p.. tel.... PODWYKONAWCY Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu podwykonawcom 2. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Wykonawca i podwykonawcy nie mogą bez zgody zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jak i umów o podwykonawstwo na osoby trzecie. WYNAGRODZENIE 6 1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę netto zł (słownie: ) a z podatkiem VAT..% tj. zł kwota brutto zł (słownie:.... ) 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi prac przedstawionemu w formularzu cenowym i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym: 3. Rozliczenie będzie się odbywało na podstawie załączonego szacunku brakarskiego zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych usług. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych 5. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy..

14 ROZLICZANIE FAKTUR 7 1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonych szacunków brakarskich zawierających wielkości rzeczywiste wykonanych prac. 2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 3. Do faktury Wykonawca dołącza podpisany przez strony komplet dokumentów rozliczeniowych (szacunek brakarski, rozliczenie finansowe). 4. Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy, 5. Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują odsetki ustawowe. KARY UMOWNE 8 1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę kary umownej. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w niedotrzymaniu terminu określonego w zleceniu częściowym w wysokości 100zł brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zlecenia, 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z wyłączeniem okoliczności w Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych ZMIANY W UMOWIE 9 1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie prac bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze (długotrwałe opady deszczu, mróz, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; 2) Zmiany osobowe dotyczące osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymogi Zamawiającego. 3) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, d) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, e) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie. 2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Wszelkie zmiany uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

15 ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy w wyznaczonym terminie. INTERPRETACJA UMOWY W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy: - Kodeks cywilny 3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 2. Integralną część umowy stanowią załączniki: a) formularz ofertowy b) formularz cenowy c) opis przedmiotu zamówienia d) informacja o telefonie, faksie i Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:..

16 UMOWA ZLECENIE (projekt) Nr ZDW-ZG-WO- /2015 Zawarta w dniu pomiędzy: Województwem Lubuskim, w którego imieniu działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze reprezentowanym przez Grzegorza Szulca Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 7 sierpnia 2014r. (ZDW-ZG-WO /14) zwanym dalej zleceniodawcą a. zamieszkałym: kod:, miejscowość:. nr PESEL: nr NIP:.. zwanym dalej zleceniobiorcą, o treści następującej: 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać: Pomiar i klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie ZADANIE NR 1 teren ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko ZADANIE nr 2 teren ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie 2. Zleceniobiorca wykona zlecenie w okresie od. do r. 3. Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie: Zadanie nr 1 teren ODW Kłodawa i ODW Drezdenko / Zadanie nr 2 teren ODW Sulęcin i ODW Ośno Lubuskie 4. Realizacja zlecenia następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego odrębne zlecenie w terminie określonym w zleceniu. Zlecenie częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, ilość oraz termin wykonania prac. 5. Ustala się wynagrodzenie w kwocie.. zł brutto za 1 szt. drzewa. (słownie: ) Ogólna ilość drzew szt. x. zł/szt. =.. zł brutto (słownie: ). 6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych 7. Powyższe wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dostarczenia rachunku za wykonane zlecenie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy tj. 8. Zmiany umowy-zlecenia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Integralną część umowy stanowią załączniki: a) formularz ofertowy b) formularz cenowy c) opis przedmiotu zamówienia d) informacja o telefonie, faksie lub Zleceniobiorcy Zleceniodawca Zleceniobiorca

17 załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Temat: POMIAR, KLASYFIKACJA ORAZ SPORZĄDZANIE WYKAZÓW DREWNA POZYSKANEGO ZE ŚCINKI NA TERENIE DZIAŁANIA RDW KŁODAWA Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie I. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do r. II. Specyfikacja zamówienia: 1. Zakres obejmuje wykonanie: pomiarów, klasyfikacji oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki. 2. Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Kłodawa na terenach Obwodów Drogowych: Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko, Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie, 3. Realizacja usługi następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego zlecenie w terminie określonym w zleceniu. Zlecenie częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, ilość oraz termin wykonania prac. 4. Obmiaru (szacunku) należy dokonać jednokrotnie tj. po wycince drzewa. 5. Przy kalkulowaniu ceny za 1 szt. drzewa należy uwzględnić obmiar (szacunek) oraz dojazd. 6. Wykaz dróg wojewódzkich RDW Kłodawa (tabela w załączeniu) UWAGA: W niniejszym postępowaniu nie może złożyć oferty wykonawca, z którym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze podpisze umowę dotyczącą 2015r. na zamówienie: Wycinka drzew, frezowanie pni przy drogach wojewódzkich wraz z ewentualnym nasadzeniem oraz pielęgnacja drzew na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 4 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko, Zadanie nr 5 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie.

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 40-205 Katowice, ul. Kopalniana 6, Telefon: (0-prefix-32) 3513-363 Fax.: (0-prefix-32) 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: sekretariat@srk.com.pl Witryna WWW: www.srk.com.pl Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe WOŚ,042..2015.IV Zapytanie ofertowe Piła, 17 czerwca 2015 r. Przedmiot: Organizacja konferencji - wyżywienie podczas konferencji podsumowującej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH WSZ.XIII.2511/156/1/2014 Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice tel/fax. 46 834-08-21 www.wsz-skier.pl zaprasza do postępowania ofertowego na: WYBÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY Znak sprawy: FSG.271.6.2012 Lipowiec Kościelny, dn. 19.07.2012 r.. przetarg nieograniczony o wartości podprogowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 200.000,- Euro

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/03/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.6.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych Znak sprawy: AG-I.273.2.5.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r. SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA SWARZEWO ul. Władysławowska 84, 84-120 Władysławowo tel.(0-58) 674-15-08, fax (0-58) 674-15-69, e-mail: przetargi@sws-swarzewo.pl; www.sws-swarzewo.pl Znak sprawy: MW/01/S/12/2012

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo