Kłodawa, dnia r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ /15 ZAPYTANIE OFERTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kłodawa, dnia 16.02.2015r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-25/15 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto euro. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ /15 Kłodawa, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający realizując zamówienie wyłączone spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* o wartości nieprzekraczającej netto 30 tys. euro. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Lubuskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, Zielona Góra Tel. (68) , fax (68) REGON: , NIP: II. Przedmiot zamówienia: Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie. III. IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje pomiar, kwalifikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego: Z-ca Kierownika RDW Kłodawa Artur Pacześny, tel VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną). VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej: 1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym. 2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. 3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.

2 4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert. VIII. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie, kod Kłodawa ul. Owocowa 2 (sekretariat) z dopiskiem na zamkniętej kopercie Zapytanie ofertowe Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie. IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona w biuletynie informacji publicznej Zamawiającego zakładka zamówienia do euro. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania Wykonawców, których oferta nie została przyjęta do realizacji. X. Oferta powinna zawierać: 1. wypełniony formularz ofertowy - formularz nr 1 (odrębnie dla zadania nr 1 i 2), 2. wypełniony formularz cenowy - formularz nr 2 (odrębnie dla zadania nr 1 i 2), 3. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), 4. potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykaz usług* wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; * przez usługi zamawiający rozumie: dla zadania nr 1 - wykonanie 1 usługi o wartości min ,00 zł brutto, w zakresie usług brakarskich (nie dopuszcza się sumowania usług celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości) dla zadania nr 2 - wykonanie 1 usługi o wartości min ,00 zł brutto, w zakresie usług brakarskich (nie dopuszcza się sumowania usług celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości) 5. zaświadczenie o ukończonym kursie brakarskim (odrębnie dla zadania nr 1 i 2),

3 XI. Pozostałe informacje: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia; b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego; c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty; 2. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę podczas oceny ofert. Podpis Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Grzegorz Szulc Załączniki: 1) Formularz ofertowy załącznik nr 1, 2) Formularz cenowy załącznik nr 2, 3) Wykaz usług załącznik nr 3, 4) Projekt umowy (działalność gospodarcza) załącznik nr 4, 5) Projekt umowy zlecenia załącznik nr 5 6) Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 6, * niepotrzebne skreślić

4 ... załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Al. Niepodległości Zielona Góra dotyczy zamówienia na: Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł: (zgodnie z załączonym formularzem cenowym)... (słownie)... Termin realizacji zamówienia:... Oświadczam, iż akceptuję zapisy wzoru umowy. Dane kontaktowe:... (imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres ). OŚWIADCZAM, iż na czas trwania umowy zapewnimy ciągłą dyspozycyjność i łączność przy pomocy telefonu kontaktowego nr.. oraz faks nr lub . Podpis... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela+ pieczątka) Załączniki do oferty: 1.formularz cenowy, 2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), 3. wykaz usług, 4. zaświadczenie o ukończonym kursie brakarskim*. * niepotrzebne skreślić

5 ... załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Al. Niepodległości Zielona Góra dotyczy zamówienia na: Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł: (zgodnie z załączonym formularzem cenowym)... (słownie)... Termin realizacji zamówienia:... Oświadczam, iż akceptuję zapisy wzoru umowy. Dane kontaktowe:... (imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres ). OŚWIADCZAM, iż na czas trwania umowy zapewnimy ciągłą dyspozycyjność i łączność przy pomocy telefonu kontaktowego nr.. oraz faks nr lub . Podpis... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela+ pieczątka) Załączniki do oferty: 1.formularz cenowy, 2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), 3. wykaz usług, 4. zaświadczenie o ukończonym kursie brakarskim*. * niepotrzebne skreślić

6 załącznik nr 2 (działalność gospodarcza)... (miejscowość, data) (pieczęć wykonawcy ) FORMULARZ CENOWY Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka nazwa ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto x x x x x x 1. Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki szt. 145 Wartość robót netto VAT 23% Ogółem wartość robót brutto SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO:.. zł Podpisano:... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis

7 załącznik nr 2 (umowa - zlecenie)... (miejscowość, data) FORMULARZ CENOWY Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka nazwa ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto x x x x x x 1. Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki szt. 145 Wartość robót brutto SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO:.. zł Podpisano:... (czytelny podpis)

8 załącznik nr 2 (działalność gospodarcza)... (miejscowość, data) (pieczęć wykonawcy ) FORMULARZ CENOWY Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka nazwa ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto x x x x x x 1. Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki szt. 130 Wartość robót netto VAT 23% Ogółem wartość robót brutto SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO:.. zł Podpisano:... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis

9 załącznik nr 2 (umowa - zlecenie)... (miejscowość, data) FORMULARZ CENOWY Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka nazwa ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto x x x x x x 1. Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki szt. 130 Wartość robót brutto SŁOWNIE WARTOŚĆ BRUTTO:.. zł Podpisano:... (czytelny podpis)

10 załącznik nr 3... Pieczęć Wykonawcy WYKAZ USŁUG Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykaz usług* wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; * przez usługi zamawiający rozumie: - wykonanie 1 usługi o wartości min ,00 zł brutto, w zakresie usług brakarskich (nie dopuszcza się sumowania usług celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości) Nazwa zamówienia: Wartość zrealizowanego zamówienia (brutto w zł) Data zakończenia (dzień-miesiąc-rok) Nazwa zamawiającego data... Podpisano :... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)

11 załącznik nr 3... Pieczęć Wykonawcy WYKAZ USŁUG Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie; Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie Potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykaz usług* wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; * przez usługi zamawiający rozumie: - wykonanie 1 usługi o wartości min ,00 zł brutto, w zakresie usług brakarskich (nie dopuszcza się sumowania usług celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości) Nazwa zamówienia: Wartość zrealizowanego zamówienia (brutto w zł) Data zakończenia (dzień-miesiąc-rok) Nazwa zamawiającego data... Podpisano :... (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis)

12 UMOWA ZDW-ZG-RDW.-../2015 (PROJEKT umowy działalność gospodarcza) załącznik nr 4 zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: Z-cę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami - mgr inż. Grzegorza Szulca działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 07 sierpnia 2014r. (ZDW-ZG-WO /2014) a z siedzibą w ul., kod: wpisaną do pod numerem zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie art. 4ust.8 Pzp o wartości nie przekraczającej ,00 Euro ( Nr sprawy: ZDW-ZG /../2015 ) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. poz.907 z dnia 09 sierpnia 2013r. z późniejszymi zmianami) zawiera się umowę o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać: Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie 2. Szczegółowy zakres prac został opisany w formularzu cenowym i opisie przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik do umowy. TERMIN REALIZACJI UMOWY 2. 1.Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy tj. od. do r. 2. Realizacja usługi następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego pisemne zlecenie przesłane przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. 3. Zlecenie częściowe, o którym mowa w ust.2 będzie określać szczegółową lokalizację, zakres prac oraz termin wykonania usługi. OBOWIĄZKI STRON 3 1. Zamawiający zobowiązany jest do: 1) przekazania Wykonawcy niezbędnych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, 2) zapewnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, 3) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy, 4) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z:

13 a) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, b) przepisami prawa, c) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, d) obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, 2) przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia prac przed ich zniszczeniem 3) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na terenie prac, 4) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu odpowiedniego sprzętu, personelu, w warunkach organizacyjnych umożliwiających realizację zadania. 5) przestrzegania przepisów bhp i ppoż., PRZEDSTAWICIELE STRON 4 1.Wyznacza się przedstawicieli Zamawiającego w osobach: 1) p.. tel Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. 3. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prac będzie: 1) p.. tel.... PODWYKONAWCY Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu podwykonawcom 2. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Wykonawca i podwykonawcy nie mogą bez zgody zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jak i umów o podwykonawstwo na osoby trzecie. WYNAGRODZENIE 6 1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę netto zł (słownie: ) a z podatkiem VAT..% tj. zł kwota brutto zł (słownie:.... ) 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi prac przedstawionemu w formularzu cenowym i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym: 3. Rozliczenie będzie się odbywało na podstawie załączonego szacunku brakarskiego zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych usług. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych 5. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy..

14 ROZLICZANIE FAKTUR 7 1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonych szacunków brakarskich zawierających wielkości rzeczywiste wykonanych prac. 2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 3. Do faktury Wykonawca dołącza podpisany przez strony komplet dokumentów rozliczeniowych (szacunek brakarski, rozliczenie finansowe). 4. Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy, 5. Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują odsetki ustawowe. KARY UMOWNE 8 1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę kary umownej. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w niedotrzymaniu terminu określonego w zleceniu częściowym w wysokości 100zł brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zlecenia, 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z wyłączeniem okoliczności w Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych ZMIANY W UMOWIE 9 1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie prac bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze (długotrwałe opady deszczu, mróz, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; 2) Zmiany osobowe dotyczące osób, przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymogi Zamawiającego. 3) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, d) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, e) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie. 2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Wszelkie zmiany uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

15 ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy w wyznaczonym terminie. INTERPRETACJA UMOWY W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy: - Kodeks cywilny 3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 2. Integralną część umowy stanowią załączniki: a) formularz ofertowy b) formularz cenowy c) opis przedmiotu zamówienia d) informacja o telefonie, faksie i Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:..

16 UMOWA ZLECENIE (projekt) Nr ZDW-ZG-WO- /2015 Zawarta w dniu pomiędzy: Województwem Lubuskim, w którego imieniu działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze reprezentowanym przez Grzegorza Szulca Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 7 sierpnia 2014r. (ZDW-ZG-WO /14) zwanym dalej zleceniodawcą a. zamieszkałym: kod:, miejscowość:. nr PESEL: nr NIP:.. zwanym dalej zleceniobiorcą, o treści następującej: 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać: Pomiar i klasyfikacja oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie ZADANIE NR 1 teren ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko ZADANIE nr 2 teren ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie 2. Zleceniobiorca wykona zlecenie w okresie od. do r. 3. Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie: Zadanie nr 1 teren ODW Kłodawa i ODW Drezdenko / Zadanie nr 2 teren ODW Sulęcin i ODW Ośno Lubuskie 4. Realizacja zlecenia następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego odrębne zlecenie w terminie określonym w zleceniu. Zlecenie częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, ilość oraz termin wykonania prac. 5. Ustala się wynagrodzenie w kwocie.. zł brutto za 1 szt. drzewa. (słownie: ) Ogólna ilość drzew szt. x. zł/szt. =.. zł brutto (słownie: ). 6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych 7. Powyższe wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dostarczenia rachunku za wykonane zlecenie na rachunek bankowy Zleceniobiorcy tj. 8. Zmiany umowy-zlecenia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Integralną część umowy stanowią załączniki: a) formularz ofertowy b) formularz cenowy c) opis przedmiotu zamówienia d) informacja o telefonie, faksie lub Zleceniobiorcy Zleceniodawca Zleceniobiorca

17 załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Temat: POMIAR, KLASYFIKACJA ORAZ SPORZĄDZANIE WYKAZÓW DREWNA POZYSKANEGO ZE ŚCINKI NA TERENIE DZIAŁANIA RDW KŁODAWA Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie I. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do r. II. Specyfikacja zamówienia: 1. Zakres obejmuje wykonanie: pomiarów, klasyfikacji oraz sporządzanie wykazów drewna pozyskanego ze ścinki. 2. Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Kłodawa na terenach Obwodów Drogowych: Zadanie nr 1 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko, Zadanie nr 2 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie, 3. Realizacja usługi następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego zlecenie w terminie określonym w zleceniu. Zlecenie częściowe będzie określać szczegółową lokalizację, ilość oraz termin wykonania prac. 4. Obmiaru (szacunku) należy dokonać jednokrotnie tj. po wycince drzewa. 5. Przy kalkulowaniu ceny za 1 szt. drzewa należy uwzględnić obmiar (szacunek) oraz dojazd. 6. Wykaz dróg wojewódzkich RDW Kłodawa (tabela w załączeniu) UWAGA: W niniejszym postępowaniu nie może złożyć oferty wykonawca, z którym Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze podpisze umowę dotyczącą 2015r. na zamówienie: Wycinka drzew, frezowanie pni przy drogach wojewódzkich wraz z ewentualnym nasadzeniem oraz pielęgnacja drzew na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zadanie nr 4 ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko, Zadanie nr 5 ODW Sulęcin oraz ODW Ośno Lubuskie.

Zielona Góra, dnia 11-02-2015r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWZG-3317-07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zielona Góra, dnia 11-02-2015r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWZG-3317-07/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto

Bardziej szczegółowo

Kłodawa, dnia r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ /16 ZAPYTANIE OFERTOWE

Kłodawa, dnia r. Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWKŁ /16 ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ścinka poboczy - grubość ścinanego pobocza od 25 do 30 cm 4 000,00 m2

ZAPYTANIE OFERTOWE. ścinka poboczy - grubość ścinanego pobocza od 25 do 30 cm 4 000,00 m2 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto

Bardziej szczegółowo

Dostawa słupków betonowych z napisem pas drogowy o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Dostawa słupków betonowych z napisem pas drogowy o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto

Bardziej szczegółowo

Dostawa słupków betonowych z napisem pas drogowy o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Dostawa słupków betonowych z napisem pas drogowy o wym. 100x12x12 cm na potrzeby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA Załącznik Nr 5 do Zaproszenia Wzór umowy UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA zawarta w dniu...2014 roku w Słupsku, pomiędzy: Miastem Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 7/2014 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu. pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Bardziej szczegółowo

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7.

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7. Wzór umowy W dniu... w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu (05-240), przy ul. Warszawskiej 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 28 października 2014 r. DTE.7022.19.2014.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy OFERTA

Formularz ofertowy OFERTA (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 1 RGK.7021.1.7.2016 Formularz ofertowy OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na dostawę kruszywa drogowego na

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

1/5. Załącznik nr.2. UMOWA projekt

1/5. Załącznik nr.2. UMOWA projekt Załącznik nr.2 UMOWA projekt zawarta w dniu... w Łaziskach Górnych, pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica WÓJT GMINY OLEŚNICA ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica SOO.8141.2.4.2015 Oleśnica, dnia 19 listopada 2015 r. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zakup 115 szt. licencji na 3 lata oprogramowania antywirusowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zakup 115 szt. licencji na 3 lata oprogramowania antywirusowego: ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Żyrzyn, 1.10.2013 r. IV. Przedmiot zamówienia Kod CPV-32552410-4 modemy Kod CPV-32413100-2 rutery sieciowe

Żyrzyn, 1.10.2013 r. IV. Przedmiot zamówienia Kod CPV-32552410-4 modemy Kod CPV-32413100-2 rutery sieciowe Żyrzyn, 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/12/2013 na dostawę zestawów do odbioru mobilnego Internetu 30szt. w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu do Internetu realizowanego przez Gminę

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99 A

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99 A Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA DOSTAWY DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO JEDNOSTEK OSP DĘBA I KOLISZOWY. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OA Mielec dnia, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. OA Mielec dnia, r. OA.271.3.2015 Mielec dnia, 30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na usługi małej poligrafii (kopiowanie, wydruki, skanowanie, oprawa i wyrób pieczęci urzędowych) dla Urzędu Miejskiego w Mielcu Podmiot GMINA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Żyrzyn, 9.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PC/13/2013 na świadczenie usług z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu 30szt. w ramach projektu Gmina Żyrzyn- gminą równego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA do złożenia oferty na wykonanie zadania : (zapytanie ofertowe)

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA do złożenia oferty na wykonanie zadania : (zapytanie ofertowe) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 Piotrków Trybunalski, dn. 18.11.2016 roku Znak Sprawy : FDP/2311/22/16 W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku ( zaproszenie do złożenia oferty cenowej )

Rozeznanie rynku ( zaproszenie do złożenia oferty cenowej ) Dobrcz, dnia 21.11.2016r. Rozeznanie rynku ( zaproszenie do złożenia oferty cenowej ) Zamawiający: Gmina Dobrcz, Adres: ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, tel. 52-364-80-10, fax. 52-364-80-32 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax...

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax... Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel.... fax. e-mail: FORMULARZ OFERTOWY W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów określonych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /15 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /15 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-33/15 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu.2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 28 października 2016 r. DTE.2621.37.2016.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Łęczyca dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE

Łęczyca dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE Łęczyca dnia 04.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęczycy 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Na przygotowanie językowe kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 20 h/grupę w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 wrwr@pup-wroclaw.pl http://www.pup-wroclaw.pl/ znak postępowania: ZP/RD/3213-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 137.293.2014 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo