OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY"

Transkrypt

1 OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, r. ZK-923/VII/2015 Prof. Marian Zembala Minister Zdrowia ul. Miodowa Warszawa dot. przekazania uwag i zastrzeżeń Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dotyczących przedłożonego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z ustaleniami na spotkaniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych z przedstawicielami OZZPiP oraz NRPiP, jakie odbyło się w dniu r. działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przedstawiam poniżej uwagi i zastrzeżenia Związku dotyczące przedłożonego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i proszę o przekazanie pisemnych wyjaśnień przed kolejnym posiedzeniem Zespołu, zaplanowanym na dzień r. o godz , tak aby nasza organizacja mogła w sposób merytoryczny przeanalizować złożone wyjaśnienia. Przypominamy, że głównym tematem spotkania była analiza zapisów projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń oraz wstępna symulacja kosztów jego realizacji zaprezentowana przez Ministerstwo Zdrowia. 1. Prosimy o wyjaśnienie i uzasadnienie stanowiska MZ : Z jakiej przyczyny zdecydowano się w 2 ust. 1 ograniczyć zapis działania rozporządzenia tylko i wyłącznie do świadczeniodawców posiadający umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne? Z treści dyskusji wynikało, że MZ nie zamierza rozszerzać działania rozporządzenia w części obejmującej tzw. okres przejściowy tj. okres od

2 r. do r. na podmioty zatrudniające pielęgniarki i położne wykonujące zawód u innych świadczeniodawców lub wykonujące zawód przy realizacji innych rodzajów świadczeń. Według informacji Prezesa NFZ w lecznictwie szpitalnym wykonuje zawód ok pielęgniarek i położnych, natomiast dla symulacji wyliczeń kosztów tej przejściowej podwyżki wynagrodzeń strona rządowa przyjęła grupę uprawnionych ok osób. Czy zatem mamy stanowisko MZ rozumieć w ten sposób, że pozostałe pielęgniarki i położne wykonujące zawód w innych rodzajach świadczeń w ogóle nie będą partycypowały w negocjowanych podwyżkach wynagrodzeń planowanych od r i czy taką informację mamy publicznie rozpowszechnić jako oficjalne stanowisko Rządu RP? 2. 2 ust. 1 projektu rozporządzenia zakłada, że świadczeniodawca w terminie 14 dni przekaże do Oddziału NFZ informację o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w zakresie lecznictwa szpitalnego. Prosimy o udzielenie informacji jakie procedury zabezpieczające przewiduje MZ w przypadku, gdy dany świadczeniodawca nie przekaże wymaganej w rozporządzeniu informacji albo spóźni przekazanie tej informacji? Czy Dyrektor właściwego Oddziału NFZ może przymusić lub zachęcić świadczeniodawcę do wykonania zapisu rozporządzenia, a jeżeli tak w jaki sposób? Jeżeli danemu świadczeniodawcy z różnych przyczyn nie będzie zależało skorzystać z tego systemu rozdziału dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń, to w jaki sposób w jakim trybie i w jakim terminie środki finansowe przypadające na danego świadczeniodawcę zostaną przekazane pozostałym podmiotom, którzy skorzystają z nowego rozporządzenia, czy też środki te jako niewykorzystane pozostaną w gestii NFZ? 3. W 2 ust. 1 informacja ma dotyczyć liczby pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u tego świadczeniodawcy i jednocześnie zgłoszonych do realizacji obecnie obowiązującej umowy z NFZ. Zatem informacja musi spełniać łącznie dwa warunki : zawierać liczbę pielęgniarek wykonujących zawód, ale zarazem tylko tych, które zostały zgłoszone do NFZ Jak zatem w praktyce można weryfikować ten drugi element tj. zgłoszonych do NFZ? Skoro NFZ ma jakąś bazę zgłoszonych pielęgniarek i położnych to po co w ogóle zadawać takie pytanie świadczeniodawcom? 3.2. Kolejne pytanie jeżeli rozporządzenie żąda podania liczby, a nie podania liczby w przeliczeniu na wymiar pełnego etatu to czy mamy to rozumieć w ten sposób, że osoby zatrudnione na ½ etatu lub inne niepełne wymiary, ewentualnie wykonujące pracę na kilka godzin w miesiącu na podstawie umowy zlecenia będą zaliczone jako pełna osoba?

3 Przypominamy, że na posiedzeniu Zespołu w dniu r. wywiązała się w tej kwestii dyskusja zatem prosimy o ewentualną propozycją zmian projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem Następne pytanie : jak liczyć osoby pozostające na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, pielęgniarki oddelegowane do pracy związkowej w strukturach zakładowych lub ponadzakładowych? Czy osoby te które przecież cały czas zachowują status pracownika zachowują prawo do partycypowania we wzroście wynagrodzenia? Jeżeli te osoby mają nie być ujmowane w liczbie uprawnionych do wzrostu wynagrodzeń to wnosimy o jednoznaczne stanowisko MZ w tym zakresie, bowiem musimy w sposób precyzyjny przekazać, że ta grupa pracowników również jest planowana do pominięcia w zakresie przekazania środków na wzrost wynagrodzeń Jak liczyć osoby, które są zatrudnione na czas określony, na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, a okresy te upływają przed r.? Czy osoby te będą wskazywane tylko na część okresu działania przepisu przejściowego tj. od r. do r. i w konsekwencji na te osoby zostanie przekazana świadczeniodawcy tylko proporcjonalna część środków na wzrost wynagrodzenia? 3.5. Jak liczyć osoby zatrudnione na zastępstwo nieobecnego pracownika? Czy osoby te będą podawana łącznie z osobami, które zastępują, czy też może dany świadczeniodawca wskazać w przekazywanej liczbie daną osobę tylko raz? 3.6. Kolejne pytanie, czy do tej liczby świadczeniodawca może doliczać pielęgniarki zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych (umowy zlecenia, dzieło), a także pielęgniarki na podstawie kontraktów (pielęgniarki przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), a także pielęgniarki zatrudnione w innych podmiotach trzecich (np. spółki), które jednak świadczą usługi na rzecz świadczeniodawców jako ich podwykonawcy do wykonania kontraktu z NFZ? Z treści odpowiedzi udzielonej na spotkaniu w dniu r. przez Dyrektora Biura Prawnego MZ wynika, że w projekcie rozporządzenia świadomie użyto sformułowania wykonujących zawód, a nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku pracy. Zatem w podawanej liczbie należy łącznie podać wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące zawód w zakresie lecznictwa szpitalnego tj. łącznie te, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę (w tym wszystkie rodzaje umowy o pracę) lub szerzej na podstawie stosunku pracy np. na podstawie powołania lub wyboru, a także zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych i na podstawie kontraktów (pielęgniarki i położne prowadzące działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy i związani umową cywilnoprawną z świadczeniodawcą). Jednocześnie z treści udzielonej odpowiedzi wynikało, że nie należy podawać w liczbie uprawnionych pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach (spółkach), które jako podwykonawcy realizują część kontraktu (w ocenie Dyrektora Biura Prawnego MZ ma o tym świadczyć zapis u tego świadczeniodawcy ). Oczekujemy zatem jednoznacznej odpowiedzi

4 i potwierdzenia, czy takie jest w tej kwestii stanowisko i zamiar realizacji MZ oraz o jednoznaczne ujęcie takiej interpretacji w treści projektu rozporządzenia np. poprzez wprowadzenie definicji na potrzeby rozporządzenia zwrotu wykonujących zawód u danego świadczeniodawcy. W przypadku utrzymania takiej interpretacji projektu rozporządzenia oczekujemy również informacji dotyczącej szacunkowego podziału wskazywanej wyżej grupy uprawnionych do wzrostu wynagrodzeń w ramach przepisów przejściowych pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w rodzaju świadczenia Lecznictwo szpitalne na osoby : - zatrudnione na podstawie stosunku pracy, - wykonujące zawód na podstawie umów cywilno prawnych (umowy zlecenia, dzieło, nienazwane), - wykonujące zawód na podstawie prowadzonej indywidualnie lub w spółkach osobowych działalności gospodarczej. Wnosimy również o odpowiedź jaką liczbę z grupy osób stanowi grupa pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach, które są podwykonawcami świadczeniodawców posiadających kontrakt z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne, a które także mają zostać pominięte w negocjowanym na szczeblu ogólnokrajowym wzroście wynagrodzeń od r. Przypominamy również o konieczności odpowiedzi na pytanie jak liczyć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą do liczby w informacji w przypadku zatrudnienia na niewielkie (niepełne) wymiary godzin? 4. W 2 ust. 2 jest użyty zwrot na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1 Pytania zatem co w przypadku nie przekazania tych danych przez świadczeniodawcę? Jaka jest przewidziana procedura wymuszająca wykonanie rozporządzenia przez poszczególnych świadczeniodawców? Jaka jest przewidziana procedura sprawdzająca świadczeniodawców w przypadku przekazania danych, które są nieprawdziwe (zawyżają lub zaniżają liczbę uprawnionych pielęgniarek i położnych)? Jaki jest mechanizm sprawdzenia i weryfikacji? Związek w ogóle nie dostrzega takiego mechanizmu w projekcie rozporządzenia. 5. W 2 ust. 2 zawarty jest zapis, że dyrektor oddziału NFZ jest obowiązany przedstawić świadczeniodawcy zmiany umowy. Zwracamy uwagę, że brakuje terminu wykonania tego obowiązku przez dyrektora oddziału NFZ (skoro świadczeniodawcy na swoje obowiązki mają wyznaczone 14-dniowe terminy, to dla sprawności przejścia procedury i dla równowagi działania obu stron warto np. 14-dniowy termin wyznaczyć także dyrektorom NFZ).

5 6. W 2 ust. 2 pkt. 1 zwracamy uwagę na zapis, że dyrektor oddziału NFZ przedstawi informację o wysokości dodatkowych środków na okres do 30 czerwca 2016r. W naszej ocenie musi być również w rozporządzeniu zawarty okres rozpoczęcia działania wzrostu wynagrodzeń np. od r. Jest to istotne bowiem w praktyce może przeciągać się procedura zawarcia aneksu. Jak zatem postępować w przypadku gdy do zawarcia Aneksu dojdzie z opóźnieniem np. w październiku lub listopadzie 2015r.? Czy NFZ będzie pomniejszać kwotę przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń danego świadczeniodawcy, czy też większą kwotę dzielić na wzrost wynagrodzeń ale na krótszy okres? Ta kwestia była przedmiotem dyskusji na spotkaniu w dniu r. i MZ miało ponownie ją rozważyć i uwzględnić w treści projektu rozporządzenia. 7. W 2 ust. 2 pkt. 2 dotyczącym kary umownej jest zapis - do 5%. Czy zatem w praktyce kara ta może być fikcyjna bo może wynosić od 0% do 5%? Czy taki jest zamiar MZ, aby pozostawić docelowo kwestię decydowania o wysokości naliczanej kary umownej lub od odstąpienia od naliczania kary umownej do swobodnej decyzji dyrektora oddziału NFZ? Równocześnie co do zapisu 2 ust. 2 pkt. 2 zwracamy uwagę na realne zagrożenie, że wobec różnych niejednoznacznych interpretacji projektu rozporządzenia MZ świadczeniodawcy z uwagi na zagrożenie zapisem o zwrocie wraz z karą umowną mogą odmawiać podpisania Aneksu do umowy z NFZ. Co zatem w takim przypadku? Nie ma żadnego mechanizmu (za wyjątkiem lokalnej presji), aby świadczeniodawcę przymusić do zawarcia umowy. 8. W 3 ust. 3 jest użyte słowo uzgodnionym porozumieniem zapis jest w ocenie Związku co do zasady prawidłowy, bowiem bez zgody wskazanych stron nie będzie można podpisać umowy. Pytanie dotyczy stron tego porozumienia? Po pierwsze kto ma być formalnie przedstawicielem organów samorządu pielęgniarek i położnych u danego świadczeniodawcy, w jaki sposób będzie on wskazywany, co w przypadku świadczeniodawców (pracodawców) prowadzących działalność na terenie dwóch lub kilku izb samorządu? Zwracamy uwagą na zapis w ustawie samorządowej, że samorząd opiniuje warunki wynagradzania. Istnieje realne zagrożenie, że pozostałe (nie pielęgniarskie związki zawodowe) będą próbowały wykorzystać to do wzruszania ważności zawartych porozumień. Następna kwestia dotyczy zwrotu przedstawiciele związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających u świadczeniodawcy. Kto to będzie zatem w praktyce? Przy tego rodzaju zapisie formalnie powinny to być wszystkie zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe działające u danego pracodawcy. Zatem w konsekwencji musi to być

6 uzgodnienie wspólne wszystkich związków zawodowych działających u danego pracodawcy, a przecież uzyskanie takiego porozumienia, w sytuacji gdy ma to być podział środków na wynagrodzenia tylko dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych jest nie możliwe! OZZPiP zrzesza tylko pielęgniarki. Ale pozostałe organizacje związkowe mogą także zrzeszać pielęgniarki (mogą tam być nawet pojedyncze osoby). Ponadto w sprawach zbiorowych (a to jest właśnie tego typu sprawa) wszystkie organizacje związkowe działające u danego pracodawcy z mocy ustawy o związkach zawodowych reprezentują interesy wszystkich pracowników (nie tylko tych zrzeszonych). Przy takiej propozycji zapisu realnie oceniamy, że nie istnieją żadne szanse wypracowania i podpisania na szczeblu zakładu pracy wspólnego porozumienia, które dotyczyłoby podziału środków na wzrost wynagrodzeń (pogodzenie interesów wszystkich podmiotów jest niemożliwe). Ponadto zadane pytanie jest jeszcze szersze, bowiem jeżeli wzrost wynagrodzenia ma dotyczyć także osób zatrudnionych na umowy cywilno prawne oraz na kontraktach to kto ma w negocjowanym porozumieniu reprezentować ich interesy? Dodatkowa kwestia co w przypadku, gdy u danego świadczeniodawcy nie działa żadna organizacja związkowa? Tej kwestii w żadnym wypadku nie można pozostawić w rozporządzeniu jako niewyjaśnionej. Rozporządzenie musi zawierać alternatywę w przypadku gdy nie uda się u danego świadczeniodawcy (pracodawcy) wypracować porozumienia. Negocjowane środki finansowe nie mogą po prostu przepaść, chyba że taki jest ukryty cel Ministerstwa Zdrowia. OZZPiP jako alternatywę wskazuje rozważenie wprowadzenia zmiany do projektu rozporządzenia w kierunku : - zrezygnować z zawieranie porozumienia i w rozporządzeniu zaproponować dokonanie stałego wzrostu wynagrodzeń miesięcznych wszystkich pielęgniarek i położnych o jednakową stałą kwotę albo - wprowadzić zapis, że Niezawarcie porozumienia lub nieprzedstawienie porozumienia w terminie 14 dni zobowiązuje świadczeniodawcę do przeprowadzenia wzrostu miesięcznych wynagrodzeń pielęgniarek i położnych o stałą kwotę nie mniejszą niż zł. z mocą obowiązującą od r. 9. W 2 ust. 3 zaproponowano zapis miesięczne wynagrodzenie. Wnosimy o odpowiedź czy chodzi tu o wynagrodzenia zasadnicze, czy o jakieś inne składniki wynagrodzenia? Czy z tej puli środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pracodawca będzie miał prawo pokryć wszelkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika, a zatem także koszty składek odprowadzanych przez pracodawcę od wynagrodzenia za pracę?

7 10. W 2 ust. 3 zapis projektu mówi o wzroście miesięcznym nie więcej niż. Przypominamy, że na posiedzeniu Zespołu w dniu r. zostało przedstawione odmienne stanowisko OZZPiP. Związek oczekuje przyjęcia zobowiązania, że wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych nastąpi o kwotę nie mniejszą niż zł.. Projekt w obecnym brzmieniu jest nieegzekwowany w postępowaniu sądowym. Z treści zapisów rozporządzenia musi wynikać jednoznaczny zapis, że każda pielęgniarka i położna ma prawo do wzrostu miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o kwotę nie mniejszą niż wynegocjowana na szczeblu ogólnokrajowym. Musi być też jednoznaczny zapis od jakiego dnia ma nastąpić wzrost tego wynagrodzenia np. od r. Bez takich zapisów wbrew stanowisku prezentowanemu przez Dyrektora Biura Prawnego MZ na spotkaniu w dniu r. - nie uda się indywidualnie pielęgniarkom i położnym wyegzekwować roszczenia co do wzrostu wynagrodzenia od swojego pracodawcy. Oczywiście nawet przy takich ścisłych zapisach egzekwowanie przez pracowników sądowe tego roszczenia będzie i tak zagrożone, bo nie wystarczy samo rozporządzenie, ale świadczeniodawca będzie musiał zdecydować się na podpisanie umowy (Aneksu) z NFZ oraz kolejne pytanie, czy taka podpisana umowa będzie mogła być traktowana jako źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p.? To nie jest porozumienie zawierane ze związkami zawodowymi? Będzie kolejny problem z uznaniem możliwości sądowego dochodzenia przez pracowników wzrostu wynagrodzeń. 11. W 2 ust. 3 projekt przewiduje tylko czasowe przekazanie środków do r., a zatem zwracamy uwagę, że pracodawcy będą w praktyce unikać ustaleniem stałego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Pracodawcy będą raczej starać się ustalić ten wzrost tylko okresowo. Oczekujemy od MZ wprowadzenia stałych gwarancji utrzymania negocjowanych wzrostów wynagrodzeń także w przyszłości. 12. Rozporządzenie powinno dopuścić możliwości przyznania większego wzrostu wynagrodzeń jeżeli dany świadczeniodawca uzna, że świadczona praca pielęgniarek i położnych jest warta większego wzrostu i będzie dysponował środkami? Taka ewentualność powinna znaleźć się w zapisie projektu rozporządzenia. 13. Rozporządzenie winno określić sytuację, że jeżeli dokonanie wzrostu spowoduje przekroczenie maksymalnych wskaźników w danej kategorii zaszeregowania pielęgniarki lub położnej wynikającej z wewnętrznych przepisów prawa pracy obowiązujących u danego

8 pracodawcy (ZUZP lub regulaminu wynagradzania) to pracodawca może ten wzrost dokonać (podnieść wynagrodzenie powyżej taryfikatora), bez równoczesnej konieczności zmiany wewnętrznych przepisów prawa pracy jakie u niego obowiązują. Zgłaszany problem jest realnym zagrożeniem, bowiem w wielu przypadkach nie będzie możliwe uzgodnienie zmiany ZUZP lub Regulaminu wynagradzania z innymi organizacjami związkowymi (nie będą tym zainteresowane, bo nie będzie to dotyczyło grup zawodowych, które reprezentują). 14. Rozporządzenie powinno zawierać zapis, że negocjowana na szczeblu ogólnokrajowym podwyżka nie może być zaliczona na poczet już zawartych porozumień na szczeblu zakładowym (porozumienia, które zostały już zawarte i wykonane lub czekają na wykonanie w zakresie wzrostów ratalnych wynagrodzeń, nie mogą być pokryte ze środków negocjowanych z MZ). MZ przedstawiło na spotkaniu Zespołu w dniu r. informacje dla proponowanego wyliczenia wysokości wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli prawidłowo zrozumieliśmy stanowisko MZ : 1. Wzrost wynagrodzeń od r. do r. planowany jest tylko dla lecznictwa szpitalnego w ramach przepisu przejściowego rozporządzenia, a od r. już w ramach nowo kontraktowanych świadczeń (wzrost będzie wynikał z ujęcia pielęgniarek i położnych w systemie kontraktowania tj. rozpoczęcia obowiązywania przepisów 1 ust. 3 oraz 15 ust. 4 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do projektu rozporządzenia). MZ zabezpieczy na w/w podwyżki kwoty : mln. na okres od r. do r mln. na okres od r. do r mln. na okres od r. do r. Do wyliczeń wzrostu wynagrodzeń przyjęto założenia średni wzrost na jedną uprawnioną pielęgniarkę i położną (tylko lecznictwo szpitalne) 300,-zł. miesięcznie (jest to kwota brutto brutto obejmująca część składek obowiązkowo opłacanych od wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę) od r. przy liczbie uprawnionych ok osób. Całkowicie poza wzrostem wynagrodzeń w okresie przejściowym pozostają pozostałe pielęgniarki i położne. 2. MZ w sposób ogólny wskazało, że dla grupy pielęgniarek POZ (ok uprawnionych) jest możliwy jakiś wzrost stawki kapitacyjnej, ale nie wcześniej niż od r. tak aby dać możliwość wzrostu ich wynagrodzeń od r. o zbliżoną miesięcznie kwotę jak

9 pielęgniarek w lecznictwie szpitalnym. Nie będą to jednak pieniądze znaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i pracodawca będzie mógł uzyskany wzrost przeznaczyć na inne potrzeby. 3. Ponadto MZ także w sposób ogólny wskazało, że możliwy jest także wzrost ale dopiero od r. poprzez wzrost stawki płaconej przez NFZ za tzw. osobodzień dla pielęgniarek w opiece paliatywnej, długoterminowej i psychiatrycznej. Nic Ministerstwo Zdrowia nie wspomniało o pielęgniarkach i położnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz innych rodzajach świadczeń gwarantowanych przez NFZ. Również nie będą to pieniądze znaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i pracodawca będzie mógł uzyskany wzrost przeznaczyć na inne potrzeby. Czy prawidłowo zrozumieliśmy w/w stanowisko Ministerstwa Zdrowia? Zwracamy uwagę, że podane kwoty deklarowane przez MZ na wzrost wynagrodzeń nie spełnia oczekiwań pracowników. Projektowane zmiany podzielą pielęgniarki i położne na uprawnione do wzrostu wynagrodzeń (lecznictwo szpitalne) i pozbawione takiego wzrostu. Ponadto podane kwoty nie odpowiadają kwotom deklarowanym w przygotowanym na spotkanie projekcie porozumienia. Z projektu porozumienia ( 3 ) wynika, że na okres do r. ma to być kwota 915 mln. złotych, z tego ok. 300 mln zł. na okres od r. do r. (4 miesiące). Miesięcznie jest to zatem kwota 75 mln zł. w 2015r. Na pozostały okres od r. do r. (12 miesięcy) jest to kwota 51,25mln. miesięcznie. Zatem już z tego podziału wynika, że kwota nie będzie równa w poszczególnych miesiącach. Jak zatem negocjować stały wzrost wynagrodzenia z pracodawcami, skoro będą wiedzieć, że po 4 miesiącach 2015r. otrzymają kwotę niższą miesięcznie (ogółem o 23,75 mln)? Kwota ta oczywiście nie odpowiada również kwocie wyżej wskazanej 579 mln. zł. (suma 145 mln mln mln.), a zapisaną w projekcie porozumienia łączną kwotą 915 mln. Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy? W projekcie porozumienia znajduje się kwota 300 mln. zł. na 2015r. natomiast na spotkaniu w dniu r. podano, że będzie to kwota 145 mln. zł. Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy? Założenia co do zakresu podmiotowej podwyżki wynagrodzeń (tylko dla lecznictwa szpitalnego) oraz wysokości wzrostów wynagrodzeń, a także jedynie ich czasowość (do r.) są bardzo dalekie od docelowych granicznych warunków ewentualnego podpisania porozumienia przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Proponowane zmiany dzielące środowisko pielęgniarek i położnych na dwie grupy są rażąco

10 niekorzystne, stąd też nasze pytania zawarte w niniejszym piśmie, aby unikną w przyszłości zarzutów, przy komentowaniu medialnym rzeczywistych propozycji Ministerstwa Zdrowia (i szerzej Rządu RP), że źle odczytaliśmy zamiary i intencje. Kwota średnio po 300,-zł. brutto brutto miesięcznie dla grupy ok pielęgniarek i położnych powoduje, że realnie średnio wynagrodzenie brutto będzie mogło wzrosnąć o kwotę nie większą niż 253,62 zł. miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane na rachunek pracownika to kwota ok. 170 zł. miesięcznie. Czy taka jest propozycja faktyczna MZ? Prosimy o pisemną odpowiedź obejmującą wszystkie w/w kwestie przed terminem kolejnego spotkania planowanego na dzień r. godz , tak aby strona Związkowa mogła się merytorycznie przygotować do dalszych negocjacji. Mamy nadzieję, że nasze wystąpienie spowoduje wypracowanie przez Ministerstwo Zdrowia nowej propozycji jako podstawy dalszych negocjacji. Oczekujemy również przekazania nowego projektu rozporządzenia z uwzględniającego dostrzeżone kwestie sporne i niejednoznaczne. Z poważaniem Otrzymują : 1/ Adresat 2/ Prezes NFZ do wiadomości 3/ a/a

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, 28.09.2015 r.. INFORMACJA PORÓWNAWCZA dot. zestawienia treści obecnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, 15.07.2015r. ZK-964/VII/2015 Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Premier, działając

Bardziej szczegółowo

2. Co należy rozumieć przez kwotę wynikającą z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? W jaki sposób traktować aneksy do umowy?

2. Co należy rozumieć przez kwotę wynikającą z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? W jaki sposób traktować aneksy do umowy? Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1507) Na mocy art. 1 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagę Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie

Centrum Medyczne w Łańcucie Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Znak sprawy: SZP/380/41/2011 Łańcut, dnia 14.12.2011r. Uczestnicy postępowania przetagowego

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 281 Warszawa, 28 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów:

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów: Użyte poniżej określenia oznaczają: - Zarządzenie nr 77/2013/DSOZ zarządzenie nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku DO-0130/82/2010 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy ci nie mają obowiązku tworzenia funduszu socjalnego, ale mogą tworzyć fundusz dobrowolnie. Mogą też wypłacać tzw. świadczenie urlopowe.

Pracodawcy ci nie mają obowiązku tworzenia funduszu socjalnego, ale mogą tworzyć fundusz dobrowolnie. Mogą też wypłacać tzw. świadczenie urlopowe. 1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zfśs Pracodawców zobowiązanych do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa art. 3 ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA. Do art. 3 ustawy okołobudżetowej

POPRAWKA. Do art. 3 ustawy okołobudżetowej POPRAWKA Do art. 3 ustawy okołobudżetowej W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia ) Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy przetargu nieograniczonego Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w obiektach Uzdrowisko Rymanów S.A. świadczona w okresie 4 lat

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Z-06 Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Z-06 Najczęściej zadawane pytania (FAQ): Z-06 Najczęściej zadawane pytania (FAQ): Gdzie można otrzymać informację na temat zasad metodycznych. Wszystkie informacje na temat zasad metodycznych umieszczone są w Zeszycie Zasady metodyczne statystyki

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 Łódź, dnia 7 marca 2014 roku... Decyzja nr 05/01/I/2014 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ... (pieczęć firmowa organizatora) Załącznik nr 1 do Zasad organizacji stażu w ramach projektu Ekonomista dobra inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r Ustawa z dnia 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Art.1 1. Na wniosek osoby podlegającej,

Bardziej szczegółowo

1. Ile wniosków maksymalnie może złożyć jeden Wnioskodawca w przedmiotowym konkursie.

1. Ile wniosków maksymalnie może złożyć jeden Wnioskodawca w przedmiotowym konkursie. 10 listopada 2015 r. Interpretacje Instytucji Zarządzającej dotyczące konkursu nr RPPD.02.03.00-IZ.00-20-001/15 w ramach działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym Umowy cywilnoprawne Podlegają pod Kodeks Cywilny Nie dają prawa do urlopu, postojowego, nadgodzin Nie chronią przed zwolnieniem, są elastyczną i tanią formą zatrudnienia Oskładkowanie doprowadzone do minimum

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na przykładach:

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na przykładach: Zbigniew Skowroński Temat Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych na przykładach: - udzielonego zamówienia ochrona (marzec-czerwiec 2014 r.) przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny

Wydział Organizacyjno-Prawny 0, 0*0 +0++,+ DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 071 39 74 200 fax 071 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl Wrocław, dnia 31.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSKODAWCA Data wpływu wniosku do PUP...... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK adwokat kancelaria: tel. (61) 851 90 14; 0-602 44 16 42 61-730 Poznań, ul. Młyńska 12a/8 Poznań, dnia 15 lutego 2006 roku OPINIA PRAWNA I. Cel opinii. Celem wydania niniejszej opinii,

Bardziej szczegółowo

... ... 3. e-mail:..., www:... 5. Nazwa banku i numer konta:... nr

... ... 3. e-mail:..., www:... 5. Nazwa banku i numer konta:... nr ... /pieczęć podmiotu/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/... /data wpływu/ W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulaminu określającego zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz. 1/ Nazwa... 2/ Adres /siedziba /...

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz. 1/ Nazwa... 2/ Adres /siedziba /... Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych do prac interwencyjnych zgodnie z artykułem ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niebędących Nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projekt pn. Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. 44 724-62-82, 44 710-06-52 fax 44 724-26-75

POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. 44 724-62-82, 44 710-06-52 fax 44 724-26-75 POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. 44 724-62-82, 44 710-06-52 fax 44 724-26-75 Zasady przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r.

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ODPOWIEDŹ NA PYTANIA do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

i kosmetyki, ubrania i obuwie, podręczniki, paliwo, usługi turystyczne, kulturalne, sportowe. W całej Polsce o Kartę Dużej Rodziny wystąpiło już

i kosmetyki, ubrania i obuwie, podręczniki, paliwo, usługi turystyczne, kulturalne, sportowe. W całej Polsce o Kartę Dużej Rodziny wystąpiło już UZASADNIENIE Polityka rodzinna jest jednym z fundamentów polityki społecznej prowadzonej przez państwo. Musi ona odpowiadać na współczesne wyzwania wynikające z przemian społecznych i demograficznych,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015. Postanowienia wstępne

Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015. Postanowienia wstępne Załącznik do Uchwały Senatu nr 7/2015 z dn. 09.03.2015 Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Pracownik niepełnoetatowy wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy:

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: (Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Sp. z o. o. z siedzibą: 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Propozycje dotyczące podwykonawstwa.

Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1 Materiał szkoleniowy/ćwiczenia cz. 1 z dnia 20.02.2014 r - www.pzp.pl Dodatkowe zapisy w siwz: Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 18 kwietnia 2012 r.

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 18 kwietnia 2012 r. STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian przepisów prawa dotyczących funkcjonowania i finansowania działalności zakładów aktywności zawodowej. Biorąc pod

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt)

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt) Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1585, z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 46/2009. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 28 maja 2009 roku

Uchwała Nr 46/2009. Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 28 maja 2009 roku Uchwała Nr 46/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych ... (pieczątka zakładu pracy, nr NIP, REGON)..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51,

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Rodzaje świadczonych usług. A. Pytanie do specjalisty, konsultacje telefoniczne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. 1. Rodzaje świadczonych usług. A. Pytanie do specjalisty, konsultacje telefoniczne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Rodzaje świadczonych usług. A. Pytanie do specjalisty, konsultacje telefoniczne. 1. Specjalista udzieli użytkownikowi odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie, w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin wynagradzania ustala się na podstawie: art.77 Kodeksu Pracy (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa

Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa Grupa robocza ds. pomocy publicznej Warszawa, 8 czerwca 2010 r. 1 Artykuł 2 rozporządzenia nr 800/2008

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez. Dariusz Dziełak Narodowy Fundusz Zdrowia

Zmiany w procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez. Dariusz Dziełak Narodowy Fundusz Zdrowia Zmiany w procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Dariusz Dziełak Narodowy Fundusz Zdrowia Główne przesłanki zmian Ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach ( )

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych.

Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych. Planowane zmiany w prawie pracy: umowy terminowe, rekompensowanie pracy za sobotę. Aktualne problemy ze stosowaniem umów cywilnych. Ossa, 6 grudnia 2014 r. Grażyna Spytek-Bandurska Projekt nowelizacji

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące organizatora

I. Dane dotyczące organizatora ... (pieczęć firmowa organizatora) Starosta Kartuski Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach... ( miejscowość, data ) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH składany na podstawie

Bardziej szczegółowo

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do 4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia w zakresie Poddziałania 8.1.2 PO KL pytania i odpowiedzi Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 1 lipca 2009r. o sygnaturze DZF-I-9220-1190-RG/09 dotyczącego wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach (data wpływu wniosku do PUP) Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo