OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY"

Transkrypt

1 OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, r. ZK-923/VII/2015 Prof. Marian Zembala Minister Zdrowia ul. Miodowa Warszawa dot. przekazania uwag i zastrzeżeń Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dotyczących przedłożonego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z ustaleniami na spotkaniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych z przedstawicielami OZZPiP oraz NRPiP, jakie odbyło się w dniu r. działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przedstawiam poniżej uwagi i zastrzeżenia Związku dotyczące przedłożonego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i proszę o przekazanie pisemnych wyjaśnień przed kolejnym posiedzeniem Zespołu, zaplanowanym na dzień r. o godz , tak aby nasza organizacja mogła w sposób merytoryczny przeanalizować złożone wyjaśnienia. Przypominamy, że głównym tematem spotkania była analiza zapisów projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń oraz wstępna symulacja kosztów jego realizacji zaprezentowana przez Ministerstwo Zdrowia. 1. Prosimy o wyjaśnienie i uzasadnienie stanowiska MZ : Z jakiej przyczyny zdecydowano się w 2 ust. 1 ograniczyć zapis działania rozporządzenia tylko i wyłącznie do świadczeniodawców posiadający umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne? Z treści dyskusji wynikało, że MZ nie zamierza rozszerzać działania rozporządzenia w części obejmującej tzw. okres przejściowy tj. okres od

2 r. do r. na podmioty zatrudniające pielęgniarki i położne wykonujące zawód u innych świadczeniodawców lub wykonujące zawód przy realizacji innych rodzajów świadczeń. Według informacji Prezesa NFZ w lecznictwie szpitalnym wykonuje zawód ok pielęgniarek i położnych, natomiast dla symulacji wyliczeń kosztów tej przejściowej podwyżki wynagrodzeń strona rządowa przyjęła grupę uprawnionych ok osób. Czy zatem mamy stanowisko MZ rozumieć w ten sposób, że pozostałe pielęgniarki i położne wykonujące zawód w innych rodzajach świadczeń w ogóle nie będą partycypowały w negocjowanych podwyżkach wynagrodzeń planowanych od r i czy taką informację mamy publicznie rozpowszechnić jako oficjalne stanowisko Rządu RP? 2. 2 ust. 1 projektu rozporządzenia zakłada, że świadczeniodawca w terminie 14 dni przekaże do Oddziału NFZ informację o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w zakresie lecznictwa szpitalnego. Prosimy o udzielenie informacji jakie procedury zabezpieczające przewiduje MZ w przypadku, gdy dany świadczeniodawca nie przekaże wymaganej w rozporządzeniu informacji albo spóźni przekazanie tej informacji? Czy Dyrektor właściwego Oddziału NFZ może przymusić lub zachęcić świadczeniodawcę do wykonania zapisu rozporządzenia, a jeżeli tak w jaki sposób? Jeżeli danemu świadczeniodawcy z różnych przyczyn nie będzie zależało skorzystać z tego systemu rozdziału dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń, to w jaki sposób w jakim trybie i w jakim terminie środki finansowe przypadające na danego świadczeniodawcę zostaną przekazane pozostałym podmiotom, którzy skorzystają z nowego rozporządzenia, czy też środki te jako niewykorzystane pozostaną w gestii NFZ? 3. W 2 ust. 1 informacja ma dotyczyć liczby pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u tego świadczeniodawcy i jednocześnie zgłoszonych do realizacji obecnie obowiązującej umowy z NFZ. Zatem informacja musi spełniać łącznie dwa warunki : zawierać liczbę pielęgniarek wykonujących zawód, ale zarazem tylko tych, które zostały zgłoszone do NFZ Jak zatem w praktyce można weryfikować ten drugi element tj. zgłoszonych do NFZ? Skoro NFZ ma jakąś bazę zgłoszonych pielęgniarek i położnych to po co w ogóle zadawać takie pytanie świadczeniodawcom? 3.2. Kolejne pytanie jeżeli rozporządzenie żąda podania liczby, a nie podania liczby w przeliczeniu na wymiar pełnego etatu to czy mamy to rozumieć w ten sposób, że osoby zatrudnione na ½ etatu lub inne niepełne wymiary, ewentualnie wykonujące pracę na kilka godzin w miesiącu na podstawie umowy zlecenia będą zaliczone jako pełna osoba?

3 Przypominamy, że na posiedzeniu Zespołu w dniu r. wywiązała się w tej kwestii dyskusja zatem prosimy o ewentualną propozycją zmian projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem Następne pytanie : jak liczyć osoby pozostające na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, pielęgniarki oddelegowane do pracy związkowej w strukturach zakładowych lub ponadzakładowych? Czy osoby te które przecież cały czas zachowują status pracownika zachowują prawo do partycypowania we wzroście wynagrodzenia? Jeżeli te osoby mają nie być ujmowane w liczbie uprawnionych do wzrostu wynagrodzeń to wnosimy o jednoznaczne stanowisko MZ w tym zakresie, bowiem musimy w sposób precyzyjny przekazać, że ta grupa pracowników również jest planowana do pominięcia w zakresie przekazania środków na wzrost wynagrodzeń Jak liczyć osoby, które są zatrudnione na czas określony, na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, a okresy te upływają przed r.? Czy osoby te będą wskazywane tylko na część okresu działania przepisu przejściowego tj. od r. do r. i w konsekwencji na te osoby zostanie przekazana świadczeniodawcy tylko proporcjonalna część środków na wzrost wynagrodzenia? 3.5. Jak liczyć osoby zatrudnione na zastępstwo nieobecnego pracownika? Czy osoby te będą podawana łącznie z osobami, które zastępują, czy też może dany świadczeniodawca wskazać w przekazywanej liczbie daną osobę tylko raz? 3.6. Kolejne pytanie, czy do tej liczby świadczeniodawca może doliczać pielęgniarki zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych (umowy zlecenia, dzieło), a także pielęgniarki na podstawie kontraktów (pielęgniarki przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), a także pielęgniarki zatrudnione w innych podmiotach trzecich (np. spółki), które jednak świadczą usługi na rzecz świadczeniodawców jako ich podwykonawcy do wykonania kontraktu z NFZ? Z treści odpowiedzi udzielonej na spotkaniu w dniu r. przez Dyrektora Biura Prawnego MZ wynika, że w projekcie rozporządzenia świadomie użyto sformułowania wykonujących zawód, a nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku pracy. Zatem w podawanej liczbie należy łącznie podać wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące zawód w zakresie lecznictwa szpitalnego tj. łącznie te, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę (w tym wszystkie rodzaje umowy o pracę) lub szerzej na podstawie stosunku pracy np. na podstawie powołania lub wyboru, a także zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych i na podstawie kontraktów (pielęgniarki i położne prowadzące działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy i związani umową cywilnoprawną z świadczeniodawcą). Jednocześnie z treści udzielonej odpowiedzi wynikało, że nie należy podawać w liczbie uprawnionych pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach (spółkach), które jako podwykonawcy realizują część kontraktu (w ocenie Dyrektora Biura Prawnego MZ ma o tym świadczyć zapis u tego świadczeniodawcy ). Oczekujemy zatem jednoznacznej odpowiedzi

4 i potwierdzenia, czy takie jest w tej kwestii stanowisko i zamiar realizacji MZ oraz o jednoznaczne ujęcie takiej interpretacji w treści projektu rozporządzenia np. poprzez wprowadzenie definicji na potrzeby rozporządzenia zwrotu wykonujących zawód u danego świadczeniodawcy. W przypadku utrzymania takiej interpretacji projektu rozporządzenia oczekujemy również informacji dotyczącej szacunkowego podziału wskazywanej wyżej grupy uprawnionych do wzrostu wynagrodzeń w ramach przepisów przejściowych pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w rodzaju świadczenia Lecznictwo szpitalne na osoby : - zatrudnione na podstawie stosunku pracy, - wykonujące zawód na podstawie umów cywilno prawnych (umowy zlecenia, dzieło, nienazwane), - wykonujące zawód na podstawie prowadzonej indywidualnie lub w spółkach osobowych działalności gospodarczej. Wnosimy również o odpowiedź jaką liczbę z grupy osób stanowi grupa pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach, które są podwykonawcami świadczeniodawców posiadających kontrakt z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne, a które także mają zostać pominięte w negocjowanym na szczeblu ogólnokrajowym wzroście wynagrodzeń od r. Przypominamy również o konieczności odpowiedzi na pytanie jak liczyć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą do liczby w informacji w przypadku zatrudnienia na niewielkie (niepełne) wymiary godzin? 4. W 2 ust. 2 jest użyty zwrot na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1 Pytania zatem co w przypadku nie przekazania tych danych przez świadczeniodawcę? Jaka jest przewidziana procedura wymuszająca wykonanie rozporządzenia przez poszczególnych świadczeniodawców? Jaka jest przewidziana procedura sprawdzająca świadczeniodawców w przypadku przekazania danych, które są nieprawdziwe (zawyżają lub zaniżają liczbę uprawnionych pielęgniarek i położnych)? Jaki jest mechanizm sprawdzenia i weryfikacji? Związek w ogóle nie dostrzega takiego mechanizmu w projekcie rozporządzenia. 5. W 2 ust. 2 zawarty jest zapis, że dyrektor oddziału NFZ jest obowiązany przedstawić świadczeniodawcy zmiany umowy. Zwracamy uwagę, że brakuje terminu wykonania tego obowiązku przez dyrektora oddziału NFZ (skoro świadczeniodawcy na swoje obowiązki mają wyznaczone 14-dniowe terminy, to dla sprawności przejścia procedury i dla równowagi działania obu stron warto np. 14-dniowy termin wyznaczyć także dyrektorom NFZ).

5 6. W 2 ust. 2 pkt. 1 zwracamy uwagę na zapis, że dyrektor oddziału NFZ przedstawi informację o wysokości dodatkowych środków na okres do 30 czerwca 2016r. W naszej ocenie musi być również w rozporządzeniu zawarty okres rozpoczęcia działania wzrostu wynagrodzeń np. od r. Jest to istotne bowiem w praktyce może przeciągać się procedura zawarcia aneksu. Jak zatem postępować w przypadku gdy do zawarcia Aneksu dojdzie z opóźnieniem np. w październiku lub listopadzie 2015r.? Czy NFZ będzie pomniejszać kwotę przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń danego świadczeniodawcy, czy też większą kwotę dzielić na wzrost wynagrodzeń ale na krótszy okres? Ta kwestia była przedmiotem dyskusji na spotkaniu w dniu r. i MZ miało ponownie ją rozważyć i uwzględnić w treści projektu rozporządzenia. 7. W 2 ust. 2 pkt. 2 dotyczącym kary umownej jest zapis - do 5%. Czy zatem w praktyce kara ta może być fikcyjna bo może wynosić od 0% do 5%? Czy taki jest zamiar MZ, aby pozostawić docelowo kwestię decydowania o wysokości naliczanej kary umownej lub od odstąpienia od naliczania kary umownej do swobodnej decyzji dyrektora oddziału NFZ? Równocześnie co do zapisu 2 ust. 2 pkt. 2 zwracamy uwagę na realne zagrożenie, że wobec różnych niejednoznacznych interpretacji projektu rozporządzenia MZ świadczeniodawcy z uwagi na zagrożenie zapisem o zwrocie wraz z karą umowną mogą odmawiać podpisania Aneksu do umowy z NFZ. Co zatem w takim przypadku? Nie ma żadnego mechanizmu (za wyjątkiem lokalnej presji), aby świadczeniodawcę przymusić do zawarcia umowy. 8. W 3 ust. 3 jest użyte słowo uzgodnionym porozumieniem zapis jest w ocenie Związku co do zasady prawidłowy, bowiem bez zgody wskazanych stron nie będzie można podpisać umowy. Pytanie dotyczy stron tego porozumienia? Po pierwsze kto ma być formalnie przedstawicielem organów samorządu pielęgniarek i położnych u danego świadczeniodawcy, w jaki sposób będzie on wskazywany, co w przypadku świadczeniodawców (pracodawców) prowadzących działalność na terenie dwóch lub kilku izb samorządu? Zwracamy uwagą na zapis w ustawie samorządowej, że samorząd opiniuje warunki wynagradzania. Istnieje realne zagrożenie, że pozostałe (nie pielęgniarskie związki zawodowe) będą próbowały wykorzystać to do wzruszania ważności zawartych porozumień. Następna kwestia dotyczy zwrotu przedstawiciele związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających u świadczeniodawcy. Kto to będzie zatem w praktyce? Przy tego rodzaju zapisie formalnie powinny to być wszystkie zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe działające u danego pracodawcy. Zatem w konsekwencji musi to być

6 uzgodnienie wspólne wszystkich związków zawodowych działających u danego pracodawcy, a przecież uzyskanie takiego porozumienia, w sytuacji gdy ma to być podział środków na wynagrodzenia tylko dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych jest nie możliwe! OZZPiP zrzesza tylko pielęgniarki. Ale pozostałe organizacje związkowe mogą także zrzeszać pielęgniarki (mogą tam być nawet pojedyncze osoby). Ponadto w sprawach zbiorowych (a to jest właśnie tego typu sprawa) wszystkie organizacje związkowe działające u danego pracodawcy z mocy ustawy o związkach zawodowych reprezentują interesy wszystkich pracowników (nie tylko tych zrzeszonych). Przy takiej propozycji zapisu realnie oceniamy, że nie istnieją żadne szanse wypracowania i podpisania na szczeblu zakładu pracy wspólnego porozumienia, które dotyczyłoby podziału środków na wzrost wynagrodzeń (pogodzenie interesów wszystkich podmiotów jest niemożliwe). Ponadto zadane pytanie jest jeszcze szersze, bowiem jeżeli wzrost wynagrodzenia ma dotyczyć także osób zatrudnionych na umowy cywilno prawne oraz na kontraktach to kto ma w negocjowanym porozumieniu reprezentować ich interesy? Dodatkowa kwestia co w przypadku, gdy u danego świadczeniodawcy nie działa żadna organizacja związkowa? Tej kwestii w żadnym wypadku nie można pozostawić w rozporządzeniu jako niewyjaśnionej. Rozporządzenie musi zawierać alternatywę w przypadku gdy nie uda się u danego świadczeniodawcy (pracodawcy) wypracować porozumienia. Negocjowane środki finansowe nie mogą po prostu przepaść, chyba że taki jest ukryty cel Ministerstwa Zdrowia. OZZPiP jako alternatywę wskazuje rozważenie wprowadzenia zmiany do projektu rozporządzenia w kierunku : - zrezygnować z zawieranie porozumienia i w rozporządzeniu zaproponować dokonanie stałego wzrostu wynagrodzeń miesięcznych wszystkich pielęgniarek i położnych o jednakową stałą kwotę albo - wprowadzić zapis, że Niezawarcie porozumienia lub nieprzedstawienie porozumienia w terminie 14 dni zobowiązuje świadczeniodawcę do przeprowadzenia wzrostu miesięcznych wynagrodzeń pielęgniarek i położnych o stałą kwotę nie mniejszą niż zł. z mocą obowiązującą od r. 9. W 2 ust. 3 zaproponowano zapis miesięczne wynagrodzenie. Wnosimy o odpowiedź czy chodzi tu o wynagrodzenia zasadnicze, czy o jakieś inne składniki wynagrodzenia? Czy z tej puli środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pracodawca będzie miał prawo pokryć wszelkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika, a zatem także koszty składek odprowadzanych przez pracodawcę od wynagrodzenia za pracę?

7 10. W 2 ust. 3 zapis projektu mówi o wzroście miesięcznym nie więcej niż. Przypominamy, że na posiedzeniu Zespołu w dniu r. zostało przedstawione odmienne stanowisko OZZPiP. Związek oczekuje przyjęcia zobowiązania, że wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych nastąpi o kwotę nie mniejszą niż zł.. Projekt w obecnym brzmieniu jest nieegzekwowany w postępowaniu sądowym. Z treści zapisów rozporządzenia musi wynikać jednoznaczny zapis, że każda pielęgniarka i położna ma prawo do wzrostu miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o kwotę nie mniejszą niż wynegocjowana na szczeblu ogólnokrajowym. Musi być też jednoznaczny zapis od jakiego dnia ma nastąpić wzrost tego wynagrodzenia np. od r. Bez takich zapisów wbrew stanowisku prezentowanemu przez Dyrektora Biura Prawnego MZ na spotkaniu w dniu r. - nie uda się indywidualnie pielęgniarkom i położnym wyegzekwować roszczenia co do wzrostu wynagrodzenia od swojego pracodawcy. Oczywiście nawet przy takich ścisłych zapisach egzekwowanie przez pracowników sądowe tego roszczenia będzie i tak zagrożone, bo nie wystarczy samo rozporządzenie, ale świadczeniodawca będzie musiał zdecydować się na podpisanie umowy (Aneksu) z NFZ oraz kolejne pytanie, czy taka podpisana umowa będzie mogła być traktowana jako źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p.? To nie jest porozumienie zawierane ze związkami zawodowymi? Będzie kolejny problem z uznaniem możliwości sądowego dochodzenia przez pracowników wzrostu wynagrodzeń. 11. W 2 ust. 3 projekt przewiduje tylko czasowe przekazanie środków do r., a zatem zwracamy uwagę, że pracodawcy będą w praktyce unikać ustaleniem stałego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Pracodawcy będą raczej starać się ustalić ten wzrost tylko okresowo. Oczekujemy od MZ wprowadzenia stałych gwarancji utrzymania negocjowanych wzrostów wynagrodzeń także w przyszłości. 12. Rozporządzenie powinno dopuścić możliwości przyznania większego wzrostu wynagrodzeń jeżeli dany świadczeniodawca uzna, że świadczona praca pielęgniarek i położnych jest warta większego wzrostu i będzie dysponował środkami? Taka ewentualność powinna znaleźć się w zapisie projektu rozporządzenia. 13. Rozporządzenie winno określić sytuację, że jeżeli dokonanie wzrostu spowoduje przekroczenie maksymalnych wskaźników w danej kategorii zaszeregowania pielęgniarki lub położnej wynikającej z wewnętrznych przepisów prawa pracy obowiązujących u danego

8 pracodawcy (ZUZP lub regulaminu wynagradzania) to pracodawca może ten wzrost dokonać (podnieść wynagrodzenie powyżej taryfikatora), bez równoczesnej konieczności zmiany wewnętrznych przepisów prawa pracy jakie u niego obowiązują. Zgłaszany problem jest realnym zagrożeniem, bowiem w wielu przypadkach nie będzie możliwe uzgodnienie zmiany ZUZP lub Regulaminu wynagradzania z innymi organizacjami związkowymi (nie będą tym zainteresowane, bo nie będzie to dotyczyło grup zawodowych, które reprezentują). 14. Rozporządzenie powinno zawierać zapis, że negocjowana na szczeblu ogólnokrajowym podwyżka nie może być zaliczona na poczet już zawartych porozumień na szczeblu zakładowym (porozumienia, które zostały już zawarte i wykonane lub czekają na wykonanie w zakresie wzrostów ratalnych wynagrodzeń, nie mogą być pokryte ze środków negocjowanych z MZ). MZ przedstawiło na spotkaniu Zespołu w dniu r. informacje dla proponowanego wyliczenia wysokości wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli prawidłowo zrozumieliśmy stanowisko MZ : 1. Wzrost wynagrodzeń od r. do r. planowany jest tylko dla lecznictwa szpitalnego w ramach przepisu przejściowego rozporządzenia, a od r. już w ramach nowo kontraktowanych świadczeń (wzrost będzie wynikał z ujęcia pielęgniarek i położnych w systemie kontraktowania tj. rozpoczęcia obowiązywania przepisów 1 ust. 3 oraz 15 ust. 4 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do projektu rozporządzenia). MZ zabezpieczy na w/w podwyżki kwoty : mln. na okres od r. do r mln. na okres od r. do r mln. na okres od r. do r. Do wyliczeń wzrostu wynagrodzeń przyjęto założenia średni wzrost na jedną uprawnioną pielęgniarkę i położną (tylko lecznictwo szpitalne) 300,-zł. miesięcznie (jest to kwota brutto brutto obejmująca część składek obowiązkowo opłacanych od wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę) od r. przy liczbie uprawnionych ok osób. Całkowicie poza wzrostem wynagrodzeń w okresie przejściowym pozostają pozostałe pielęgniarki i położne. 2. MZ w sposób ogólny wskazało, że dla grupy pielęgniarek POZ (ok uprawnionych) jest możliwy jakiś wzrost stawki kapitacyjnej, ale nie wcześniej niż od r. tak aby dać możliwość wzrostu ich wynagrodzeń od r. o zbliżoną miesięcznie kwotę jak

9 pielęgniarek w lecznictwie szpitalnym. Nie będą to jednak pieniądze znaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i pracodawca będzie mógł uzyskany wzrost przeznaczyć na inne potrzeby. 3. Ponadto MZ także w sposób ogólny wskazało, że możliwy jest także wzrost ale dopiero od r. poprzez wzrost stawki płaconej przez NFZ za tzw. osobodzień dla pielęgniarek w opiece paliatywnej, długoterminowej i psychiatrycznej. Nic Ministerstwo Zdrowia nie wspomniało o pielęgniarkach i położnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz innych rodzajach świadczeń gwarantowanych przez NFZ. Również nie będą to pieniądze znaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i pracodawca będzie mógł uzyskany wzrost przeznaczyć na inne potrzeby. Czy prawidłowo zrozumieliśmy w/w stanowisko Ministerstwa Zdrowia? Zwracamy uwagę, że podane kwoty deklarowane przez MZ na wzrost wynagrodzeń nie spełnia oczekiwań pracowników. Projektowane zmiany podzielą pielęgniarki i położne na uprawnione do wzrostu wynagrodzeń (lecznictwo szpitalne) i pozbawione takiego wzrostu. Ponadto podane kwoty nie odpowiadają kwotom deklarowanym w przygotowanym na spotkanie projekcie porozumienia. Z projektu porozumienia ( 3 ) wynika, że na okres do r. ma to być kwota 915 mln. złotych, z tego ok. 300 mln zł. na okres od r. do r. (4 miesiące). Miesięcznie jest to zatem kwota 75 mln zł. w 2015r. Na pozostały okres od r. do r. (12 miesięcy) jest to kwota 51,25mln. miesięcznie. Zatem już z tego podziału wynika, że kwota nie będzie równa w poszczególnych miesiącach. Jak zatem negocjować stały wzrost wynagrodzenia z pracodawcami, skoro będą wiedzieć, że po 4 miesiącach 2015r. otrzymają kwotę niższą miesięcznie (ogółem o 23,75 mln)? Kwota ta oczywiście nie odpowiada również kwocie wyżej wskazanej 579 mln. zł. (suma 145 mln mln mln.), a zapisaną w projekcie porozumienia łączną kwotą 915 mln. Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy? W projekcie porozumienia znajduje się kwota 300 mln. zł. na 2015r. natomiast na spotkaniu w dniu r. podano, że będzie to kwota 145 mln. zł. Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy? Założenia co do zakresu podmiotowej podwyżki wynagrodzeń (tylko dla lecznictwa szpitalnego) oraz wysokości wzrostów wynagrodzeń, a także jedynie ich czasowość (do r.) są bardzo dalekie od docelowych granicznych warunków ewentualnego podpisania porozumienia przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Proponowane zmiany dzielące środowisko pielęgniarek i położnych na dwie grupy są rażąco

10 niekorzystne, stąd też nasze pytania zawarte w niniejszym piśmie, aby unikną w przyszłości zarzutów, przy komentowaniu medialnym rzeczywistych propozycji Ministerstwa Zdrowia (i szerzej Rządu RP), że źle odczytaliśmy zamiary i intencje. Kwota średnio po 300,-zł. brutto brutto miesięcznie dla grupy ok pielęgniarek i położnych powoduje, że realnie średnio wynagrodzenie brutto będzie mogło wzrosnąć o kwotę nie większą niż 253,62 zł. miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane na rachunek pracownika to kwota ok. 170 zł. miesięcznie. Czy taka jest propozycja faktyczna MZ? Prosimy o pisemną odpowiedź obejmującą wszystkie w/w kwestie przed terminem kolejnego spotkania planowanego na dzień r. godz , tak aby strona Związkowa mogła się merytorycznie przygotować do dalszych negocjacji. Mamy nadzieję, że nasze wystąpienie spowoduje wypracowanie przez Ministerstwo Zdrowia nowej propozycji jako podstawy dalszych negocjacji. Oczekujemy również przekazania nowego projektu rozporządzenia z uwzględniającego dostrzeżone kwestie sporne i niejednoznaczne. Z poważaniem Otrzymują : 1/ Adresat 2/ Prezes NFZ do wiadomości 3/ a/a

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, 28.09.2015 r.. INFORMACJA PORÓWNAWCZA dot. zestawienia treści obecnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, 15.07.2015r. ZK-964/VII/2015 Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Premier, działając

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

2. Co należy rozumieć przez kwotę wynikającą z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? W jaki sposób traktować aneksy do umowy?

2. Co należy rozumieć przez kwotę wynikającą z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej? W jaki sposób traktować aneksy do umowy? Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1507) Na mocy art. 1 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r.

Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania Pracowników Tymczasowych po 1 czerwca 2017 r. Mateusz Brząkowski radca prawny TGC Corporate Lawyers AGENDA Zmiany w zatrudnianiu pracowników

Bardziej szczegółowo

ul. Smulikowskiego 6/ Warszawa

ul. Smulikowskiego 6/ Warszawa Warszawa, dnia 28 października 2016 r. L.dz. FZZ VIII 771/28/10/2016 Szanowny Pan KONSTANTY RADZIWIŁŁ MINISTER ZDROWIA OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie

Centrum Medyczne w Łańcucie Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Znak sprawy: SZP/380/41/2011 Łańcut, dnia 14.12.2011r. Uczestnicy postępowania przetagowego

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowego Funduszu Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Znak: NFZ/CF/BP/2013/ / Warszawa, dnia maja 2013 r. Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Odpowiadając na Pana pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa Minimalna stawka godzinowa Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia będzie wynosiła ponad 12 zł. Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach

Bardziej szczegółowo

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagę Stanowisko

Bardziej szczegółowo

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie

5. Dla kandydatów do zatrudnienia spoza Uniwersytetu, którzy będą zatrudniani w grupie Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych

Bardziej szczegółowo

Od 2017 roku nowe przepisy Kodeksu pracy. Główne zmiany w prawie

Od 2017 roku nowe przepisy Kodeksu pracy. Główne zmiany w prawie Od 2017 roku nowe przepisy Kodeksu pracy. Główne zmiany w prawie W 2017 roku zmieniły się przepisy w Kodeksie pracy. Nowe regulacje dotyczą m.in. świadectw pracy, regulaminu wynagradzania, a także terminu

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia ) Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 281 Warszawa, 28 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

RPO VIII/07/JP

RPO VIII/07/JP RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski RPO-548443-VIII/07/JP 00-090 Warszawa Tel. centr. 022 551 77 00 Ai. Solidarności 77 Fax 022 827 64 53 Warszawa, dnia ia 2007 r. Trybunał

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów:

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów: Użyte poniżej określenia oznaczają: - Zarządzenie nr 77/2013/DSOZ zarządzenie nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana regulacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) w rozdziale 4 działu II,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA OKRES OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 R.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA OKRES OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 R. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA OKRES OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 R. DO DNIA 31 SIERPNIA 2017 R. Kwestie związane ze zwiększeniem wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego na Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu

dotyczy: postępowania przetargowego na Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu Nr referencyjny: OZ-092/3/IB-1/2016 dotyczy: postępowania przetargowego na Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU 1 Zakładowy Regulamin wynagrodzenia, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

Z-06 Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Z-06 Najczęściej zadawane pytania (FAQ): Z-06 Najczęściej zadawane pytania (FAQ): Gdzie można otrzymać informację na temat zasad metodycznych. Wszystkie informacje na temat zasad metodycznych umieszczone są w Zeszycie Zasady metodyczne statystyki

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE ZDROJU

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE ZDROJU REGUL AMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE ZDROJU Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak:

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak: Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i składkom na FP i FGŚP i ustalania ich podstaw Proszę pamiętać, że mówiąc o ubezpieczeniach ZUS można mieć na myśli wyłącznie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku DO-0130/82/2010 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do 4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych

Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych finding people who click Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych Czerwiec 2017 2 Zmiana ustawy o zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ... (pieczęć firmowa organizatora) Załącznik nr 1 do Zasad organizacji stażu w ramach projektu Ekonomista dobra inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. Projekt z dnia 20.06.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 Łódź, dnia 7 marca 2014 roku... Decyzja nr 05/01/I/2014 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Pytanie II. Odpowiedź II

Pytanie II. Odpowiedź II Art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U poz. 1232), na który powołuje się Wykonawca, określający 30 dniowy termin na złożenie wniosku w sprawie odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

do Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie W N I O S E K O Z A W A R C I E U M O W Y O Z O R G A N I Z O W A N I E S T A Ż U

do Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie W N I O S E K O Z A W A R C I E U M O W Y O Z O R G A N I Z O W A N I E S T A Ż U .... (miejscowość, data) do Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie W N I O S E K O Z A W A R C I E U M O W Y O Z O R G A N I Z O W A N I E S T A Ż U dla bezrobotnego/ych/ do 30 roku życia* dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy przetargu nieograniczonego Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w obiektach Uzdrowisko Rymanów S.A. świadczona w okresie 4 lat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU SKIEROWANEGO DO PRACY PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

PROJEKTU SKIEROWANEGO DO PRACY PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. POROZUMIENIE nr /2015 w SPRAWIE PRZEPROWADZENIA TRENINGU PRACY (szkolenia w miejscu pracy) UCZESTNIKÓW PROJEKTU SKIEROWANEGO DO PRACY PRZEZ DOLNOŚLĄSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zawarte w dniu

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź, tel.: , fax: Łódź, 10 stycznia 2017 r. Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Forum Kadrowego nt. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW 1 1. Regulamin określa zasady wynagradzania osób zatrudnianych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH Kielce 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Istota programu Program Dobrowolnych Odejść zwany dalej PDO ma na celu stworzenie pracownikom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r. REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Komendy Głównej Straży Granicznej niebędącym

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119 Nr sprawy: SZP-022/DZ/410/2015. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Gdańsk, dnia 10.09.2015r WYJAŚNIENIE TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy ci nie mają obowiązku tworzenia funduszu socjalnego, ale mogą tworzyć fundusz dobrowolnie. Mogą też wypłacać tzw. świadczenie urlopowe.

Pracodawcy ci nie mają obowiązku tworzenia funduszu socjalnego, ale mogą tworzyć fundusz dobrowolnie. Mogą też wypłacać tzw. świadczenie urlopowe. 1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zfśs Pracodawców zobowiązanych do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa art. 3 ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA. Do art. 3 ustawy okołobudżetowej

POPRAWKA. Do art. 3 ustawy okołobudżetowej POPRAWKA Do art. 3 ustawy okołobudżetowej W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSKODAWCA Data wpływu wniosku do PUP...... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

Dane organu sporządzającego sprawozdanie. (nazwa i adres) Wojewoda/Gmina 1)...

Dane organu sporządzającego sprawozdanie. (nazwa i adres) Wojewoda/Gmina 1)... Dane organu sporządzającego sprawozdanie.. (nazwa i adres) Wojewoda/Gmina 1)... MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE/MIESIĘCZNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie: obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 01 stycznia 2016r.

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ZA PRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW 1 1. Regulamin określa zasady wynagradzania osób zatrudnianych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

Bardziej szczegółowo

Białystok, r.

Białystok, r. Białystok, 19.07.2011r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ochroniarskich - ochrona osób i mienia spóki Radia Białystok SA, Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 360 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach

Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach Nowy stan prawny, nowe pytania, nowe odpowiedzi Zmiany w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ Rozdział I Przepisy Ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej i zwana jest w dalszej części statutu Związkiem

Bardziej szczegółowo

..., dn... (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK

..., dn... (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK ......, dn.... (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie pracodawcy/przedsiębiorcy o zawarcie umowy dotyczącej refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1. Katarzyna Krenc

Egzemplarz nr 1. Katarzyna Krenc PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Boss Browar Witnica S.A., ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica, w terminie od 29 do 31 maja 2012 r. Egzemplarz nr 1 Działając

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo