OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY"

Transkrypt

1 OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, r. ZK-923/VII/2015 Prof. Marian Zembala Minister Zdrowia ul. Miodowa Warszawa dot. przekazania uwag i zastrzeżeń Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dotyczących przedłożonego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z ustaleniami na spotkaniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych z przedstawicielami OZZPiP oraz NRPiP, jakie odbyło się w dniu r. działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przedstawiam poniżej uwagi i zastrzeżenia Związku dotyczące przedłożonego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i proszę o przekazanie pisemnych wyjaśnień przed kolejnym posiedzeniem Zespołu, zaplanowanym na dzień r. o godz , tak aby nasza organizacja mogła w sposób merytoryczny przeanalizować złożone wyjaśnienia. Przypominamy, że głównym tematem spotkania była analiza zapisów projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń oraz wstępna symulacja kosztów jego realizacji zaprezentowana przez Ministerstwo Zdrowia. 1. Prosimy o wyjaśnienie i uzasadnienie stanowiska MZ : Z jakiej przyczyny zdecydowano się w 2 ust. 1 ograniczyć zapis działania rozporządzenia tylko i wyłącznie do świadczeniodawców posiadający umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne? Z treści dyskusji wynikało, że MZ nie zamierza rozszerzać działania rozporządzenia w części obejmującej tzw. okres przejściowy tj. okres od

2 r. do r. na podmioty zatrudniające pielęgniarki i położne wykonujące zawód u innych świadczeniodawców lub wykonujące zawód przy realizacji innych rodzajów świadczeń. Według informacji Prezesa NFZ w lecznictwie szpitalnym wykonuje zawód ok pielęgniarek i położnych, natomiast dla symulacji wyliczeń kosztów tej przejściowej podwyżki wynagrodzeń strona rządowa przyjęła grupę uprawnionych ok osób. Czy zatem mamy stanowisko MZ rozumieć w ten sposób, że pozostałe pielęgniarki i położne wykonujące zawód w innych rodzajach świadczeń w ogóle nie będą partycypowały w negocjowanych podwyżkach wynagrodzeń planowanych od r i czy taką informację mamy publicznie rozpowszechnić jako oficjalne stanowisko Rządu RP? 2. 2 ust. 1 projektu rozporządzenia zakłada, że świadczeniodawca w terminie 14 dni przekaże do Oddziału NFZ informację o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w zakresie lecznictwa szpitalnego. Prosimy o udzielenie informacji jakie procedury zabezpieczające przewiduje MZ w przypadku, gdy dany świadczeniodawca nie przekaże wymaganej w rozporządzeniu informacji albo spóźni przekazanie tej informacji? Czy Dyrektor właściwego Oddziału NFZ może przymusić lub zachęcić świadczeniodawcę do wykonania zapisu rozporządzenia, a jeżeli tak w jaki sposób? Jeżeli danemu świadczeniodawcy z różnych przyczyn nie będzie zależało skorzystać z tego systemu rozdziału dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń, to w jaki sposób w jakim trybie i w jakim terminie środki finansowe przypadające na danego świadczeniodawcę zostaną przekazane pozostałym podmiotom, którzy skorzystają z nowego rozporządzenia, czy też środki te jako niewykorzystane pozostaną w gestii NFZ? 3. W 2 ust. 1 informacja ma dotyczyć liczby pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u tego świadczeniodawcy i jednocześnie zgłoszonych do realizacji obecnie obowiązującej umowy z NFZ. Zatem informacja musi spełniać łącznie dwa warunki : zawierać liczbę pielęgniarek wykonujących zawód, ale zarazem tylko tych, które zostały zgłoszone do NFZ Jak zatem w praktyce można weryfikować ten drugi element tj. zgłoszonych do NFZ? Skoro NFZ ma jakąś bazę zgłoszonych pielęgniarek i położnych to po co w ogóle zadawać takie pytanie świadczeniodawcom? 3.2. Kolejne pytanie jeżeli rozporządzenie żąda podania liczby, a nie podania liczby w przeliczeniu na wymiar pełnego etatu to czy mamy to rozumieć w ten sposób, że osoby zatrudnione na ½ etatu lub inne niepełne wymiary, ewentualnie wykonujące pracę na kilka godzin w miesiącu na podstawie umowy zlecenia będą zaliczone jako pełna osoba?

3 Przypominamy, że na posiedzeniu Zespołu w dniu r. wywiązała się w tej kwestii dyskusja zatem prosimy o ewentualną propozycją zmian projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem Następne pytanie : jak liczyć osoby pozostające na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, pielęgniarki oddelegowane do pracy związkowej w strukturach zakładowych lub ponadzakładowych? Czy osoby te które przecież cały czas zachowują status pracownika zachowują prawo do partycypowania we wzroście wynagrodzenia? Jeżeli te osoby mają nie być ujmowane w liczbie uprawnionych do wzrostu wynagrodzeń to wnosimy o jednoznaczne stanowisko MZ w tym zakresie, bowiem musimy w sposób precyzyjny przekazać, że ta grupa pracowników również jest planowana do pominięcia w zakresie przekazania środków na wzrost wynagrodzeń Jak liczyć osoby, które są zatrudnione na czas określony, na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, a okresy te upływają przed r.? Czy osoby te będą wskazywane tylko na część okresu działania przepisu przejściowego tj. od r. do r. i w konsekwencji na te osoby zostanie przekazana świadczeniodawcy tylko proporcjonalna część środków na wzrost wynagrodzenia? 3.5. Jak liczyć osoby zatrudnione na zastępstwo nieobecnego pracownika? Czy osoby te będą podawana łącznie z osobami, które zastępują, czy też może dany świadczeniodawca wskazać w przekazywanej liczbie daną osobę tylko raz? 3.6. Kolejne pytanie, czy do tej liczby świadczeniodawca może doliczać pielęgniarki zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych (umowy zlecenia, dzieło), a także pielęgniarki na podstawie kontraktów (pielęgniarki przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), a także pielęgniarki zatrudnione w innych podmiotach trzecich (np. spółki), które jednak świadczą usługi na rzecz świadczeniodawców jako ich podwykonawcy do wykonania kontraktu z NFZ? Z treści odpowiedzi udzielonej na spotkaniu w dniu r. przez Dyrektora Biura Prawnego MZ wynika, że w projekcie rozporządzenia świadomie użyto sformułowania wykonujących zawód, a nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku pracy. Zatem w podawanej liczbie należy łącznie podać wszystkie pielęgniarki i położne wykonujące zawód w zakresie lecznictwa szpitalnego tj. łącznie te, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę (w tym wszystkie rodzaje umowy o pracę) lub szerzej na podstawie stosunku pracy np. na podstawie powołania lub wyboru, a także zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych i na podstawie kontraktów (pielęgniarki i położne prowadzące działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy i związani umową cywilnoprawną z świadczeniodawcą). Jednocześnie z treści udzielonej odpowiedzi wynikało, że nie należy podawać w liczbie uprawnionych pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach (spółkach), które jako podwykonawcy realizują część kontraktu (w ocenie Dyrektora Biura Prawnego MZ ma o tym świadczyć zapis u tego świadczeniodawcy ). Oczekujemy zatem jednoznacznej odpowiedzi

4 i potwierdzenia, czy takie jest w tej kwestii stanowisko i zamiar realizacji MZ oraz o jednoznaczne ujęcie takiej interpretacji w treści projektu rozporządzenia np. poprzez wprowadzenie definicji na potrzeby rozporządzenia zwrotu wykonujących zawód u danego świadczeniodawcy. W przypadku utrzymania takiej interpretacji projektu rozporządzenia oczekujemy również informacji dotyczącej szacunkowego podziału wskazywanej wyżej grupy uprawnionych do wzrostu wynagrodzeń w ramach przepisów przejściowych pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w rodzaju świadczenia Lecznictwo szpitalne na osoby : - zatrudnione na podstawie stosunku pracy, - wykonujące zawód na podstawie umów cywilno prawnych (umowy zlecenia, dzieło, nienazwane), - wykonujące zawód na podstawie prowadzonej indywidualnie lub w spółkach osobowych działalności gospodarczej. Wnosimy również o odpowiedź jaką liczbę z grupy osób stanowi grupa pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach, które są podwykonawcami świadczeniodawców posiadających kontrakt z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne, a które także mają zostać pominięte w negocjowanym na szczeblu ogólnokrajowym wzroście wynagrodzeń od r. Przypominamy również o konieczności odpowiedzi na pytanie jak liczyć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą do liczby w informacji w przypadku zatrudnienia na niewielkie (niepełne) wymiary godzin? 4. W 2 ust. 2 jest użyty zwrot na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1 Pytania zatem co w przypadku nie przekazania tych danych przez świadczeniodawcę? Jaka jest przewidziana procedura wymuszająca wykonanie rozporządzenia przez poszczególnych świadczeniodawców? Jaka jest przewidziana procedura sprawdzająca świadczeniodawców w przypadku przekazania danych, które są nieprawdziwe (zawyżają lub zaniżają liczbę uprawnionych pielęgniarek i położnych)? Jaki jest mechanizm sprawdzenia i weryfikacji? Związek w ogóle nie dostrzega takiego mechanizmu w projekcie rozporządzenia. 5. W 2 ust. 2 zawarty jest zapis, że dyrektor oddziału NFZ jest obowiązany przedstawić świadczeniodawcy zmiany umowy. Zwracamy uwagę, że brakuje terminu wykonania tego obowiązku przez dyrektora oddziału NFZ (skoro świadczeniodawcy na swoje obowiązki mają wyznaczone 14-dniowe terminy, to dla sprawności przejścia procedury i dla równowagi działania obu stron warto np. 14-dniowy termin wyznaczyć także dyrektorom NFZ).

5 6. W 2 ust. 2 pkt. 1 zwracamy uwagę na zapis, że dyrektor oddziału NFZ przedstawi informację o wysokości dodatkowych środków na okres do 30 czerwca 2016r. W naszej ocenie musi być również w rozporządzeniu zawarty okres rozpoczęcia działania wzrostu wynagrodzeń np. od r. Jest to istotne bowiem w praktyce może przeciągać się procedura zawarcia aneksu. Jak zatem postępować w przypadku gdy do zawarcia Aneksu dojdzie z opóźnieniem np. w październiku lub listopadzie 2015r.? Czy NFZ będzie pomniejszać kwotę przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń danego świadczeniodawcy, czy też większą kwotę dzielić na wzrost wynagrodzeń ale na krótszy okres? Ta kwestia była przedmiotem dyskusji na spotkaniu w dniu r. i MZ miało ponownie ją rozważyć i uwzględnić w treści projektu rozporządzenia. 7. W 2 ust. 2 pkt. 2 dotyczącym kary umownej jest zapis - do 5%. Czy zatem w praktyce kara ta może być fikcyjna bo może wynosić od 0% do 5%? Czy taki jest zamiar MZ, aby pozostawić docelowo kwestię decydowania o wysokości naliczanej kary umownej lub od odstąpienia od naliczania kary umownej do swobodnej decyzji dyrektora oddziału NFZ? Równocześnie co do zapisu 2 ust. 2 pkt. 2 zwracamy uwagę na realne zagrożenie, że wobec różnych niejednoznacznych interpretacji projektu rozporządzenia MZ świadczeniodawcy z uwagi na zagrożenie zapisem o zwrocie wraz z karą umowną mogą odmawiać podpisania Aneksu do umowy z NFZ. Co zatem w takim przypadku? Nie ma żadnego mechanizmu (za wyjątkiem lokalnej presji), aby świadczeniodawcę przymusić do zawarcia umowy. 8. W 3 ust. 3 jest użyte słowo uzgodnionym porozumieniem zapis jest w ocenie Związku co do zasady prawidłowy, bowiem bez zgody wskazanych stron nie będzie można podpisać umowy. Pytanie dotyczy stron tego porozumienia? Po pierwsze kto ma być formalnie przedstawicielem organów samorządu pielęgniarek i położnych u danego świadczeniodawcy, w jaki sposób będzie on wskazywany, co w przypadku świadczeniodawców (pracodawców) prowadzących działalność na terenie dwóch lub kilku izb samorządu? Zwracamy uwagą na zapis w ustawie samorządowej, że samorząd opiniuje warunki wynagradzania. Istnieje realne zagrożenie, że pozostałe (nie pielęgniarskie związki zawodowe) będą próbowały wykorzystać to do wzruszania ważności zawartych porozumień. Następna kwestia dotyczy zwrotu przedstawiciele związków zawodowych pielęgniarek i położnych działających u świadczeniodawcy. Kto to będzie zatem w praktyce? Przy tego rodzaju zapisie formalnie powinny to być wszystkie zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe działające u danego pracodawcy. Zatem w konsekwencji musi to być

6 uzgodnienie wspólne wszystkich związków zawodowych działających u danego pracodawcy, a przecież uzyskanie takiego porozumienia, w sytuacji gdy ma to być podział środków na wynagrodzenia tylko dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych jest nie możliwe! OZZPiP zrzesza tylko pielęgniarki. Ale pozostałe organizacje związkowe mogą także zrzeszać pielęgniarki (mogą tam być nawet pojedyncze osoby). Ponadto w sprawach zbiorowych (a to jest właśnie tego typu sprawa) wszystkie organizacje związkowe działające u danego pracodawcy z mocy ustawy o związkach zawodowych reprezentują interesy wszystkich pracowników (nie tylko tych zrzeszonych). Przy takiej propozycji zapisu realnie oceniamy, że nie istnieją żadne szanse wypracowania i podpisania na szczeblu zakładu pracy wspólnego porozumienia, które dotyczyłoby podziału środków na wzrost wynagrodzeń (pogodzenie interesów wszystkich podmiotów jest niemożliwe). Ponadto zadane pytanie jest jeszcze szersze, bowiem jeżeli wzrost wynagrodzenia ma dotyczyć także osób zatrudnionych na umowy cywilno prawne oraz na kontraktach to kto ma w negocjowanym porozumieniu reprezentować ich interesy? Dodatkowa kwestia co w przypadku, gdy u danego świadczeniodawcy nie działa żadna organizacja związkowa? Tej kwestii w żadnym wypadku nie można pozostawić w rozporządzeniu jako niewyjaśnionej. Rozporządzenie musi zawierać alternatywę w przypadku gdy nie uda się u danego świadczeniodawcy (pracodawcy) wypracować porozumienia. Negocjowane środki finansowe nie mogą po prostu przepaść, chyba że taki jest ukryty cel Ministerstwa Zdrowia. OZZPiP jako alternatywę wskazuje rozważenie wprowadzenia zmiany do projektu rozporządzenia w kierunku : - zrezygnować z zawieranie porozumienia i w rozporządzeniu zaproponować dokonanie stałego wzrostu wynagrodzeń miesięcznych wszystkich pielęgniarek i położnych o jednakową stałą kwotę albo - wprowadzić zapis, że Niezawarcie porozumienia lub nieprzedstawienie porozumienia w terminie 14 dni zobowiązuje świadczeniodawcę do przeprowadzenia wzrostu miesięcznych wynagrodzeń pielęgniarek i położnych o stałą kwotę nie mniejszą niż zł. z mocą obowiązującą od r. 9. W 2 ust. 3 zaproponowano zapis miesięczne wynagrodzenie. Wnosimy o odpowiedź czy chodzi tu o wynagrodzenia zasadnicze, czy o jakieś inne składniki wynagrodzenia? Czy z tej puli środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pracodawca będzie miał prawo pokryć wszelkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika, a zatem także koszty składek odprowadzanych przez pracodawcę od wynagrodzenia za pracę?

7 10. W 2 ust. 3 zapis projektu mówi o wzroście miesięcznym nie więcej niż. Przypominamy, że na posiedzeniu Zespołu w dniu r. zostało przedstawione odmienne stanowisko OZZPiP. Związek oczekuje przyjęcia zobowiązania, że wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych nastąpi o kwotę nie mniejszą niż zł.. Projekt w obecnym brzmieniu jest nieegzekwowany w postępowaniu sądowym. Z treści zapisów rozporządzenia musi wynikać jednoznaczny zapis, że każda pielęgniarka i położna ma prawo do wzrostu miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o kwotę nie mniejszą niż wynegocjowana na szczeblu ogólnokrajowym. Musi być też jednoznaczny zapis od jakiego dnia ma nastąpić wzrost tego wynagrodzenia np. od r. Bez takich zapisów wbrew stanowisku prezentowanemu przez Dyrektora Biura Prawnego MZ na spotkaniu w dniu r. - nie uda się indywidualnie pielęgniarkom i położnym wyegzekwować roszczenia co do wzrostu wynagrodzenia od swojego pracodawcy. Oczywiście nawet przy takich ścisłych zapisach egzekwowanie przez pracowników sądowe tego roszczenia będzie i tak zagrożone, bo nie wystarczy samo rozporządzenie, ale świadczeniodawca będzie musiał zdecydować się na podpisanie umowy (Aneksu) z NFZ oraz kolejne pytanie, czy taka podpisana umowa będzie mogła być traktowana jako źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p.? To nie jest porozumienie zawierane ze związkami zawodowymi? Będzie kolejny problem z uznaniem możliwości sądowego dochodzenia przez pracowników wzrostu wynagrodzeń. 11. W 2 ust. 3 projekt przewiduje tylko czasowe przekazanie środków do r., a zatem zwracamy uwagę, że pracodawcy będą w praktyce unikać ustaleniem stałego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Pracodawcy będą raczej starać się ustalić ten wzrost tylko okresowo. Oczekujemy od MZ wprowadzenia stałych gwarancji utrzymania negocjowanych wzrostów wynagrodzeń także w przyszłości. 12. Rozporządzenie powinno dopuścić możliwości przyznania większego wzrostu wynagrodzeń jeżeli dany świadczeniodawca uzna, że świadczona praca pielęgniarek i położnych jest warta większego wzrostu i będzie dysponował środkami? Taka ewentualność powinna znaleźć się w zapisie projektu rozporządzenia. 13. Rozporządzenie winno określić sytuację, że jeżeli dokonanie wzrostu spowoduje przekroczenie maksymalnych wskaźników w danej kategorii zaszeregowania pielęgniarki lub położnej wynikającej z wewnętrznych przepisów prawa pracy obowiązujących u danego

8 pracodawcy (ZUZP lub regulaminu wynagradzania) to pracodawca może ten wzrost dokonać (podnieść wynagrodzenie powyżej taryfikatora), bez równoczesnej konieczności zmiany wewnętrznych przepisów prawa pracy jakie u niego obowiązują. Zgłaszany problem jest realnym zagrożeniem, bowiem w wielu przypadkach nie będzie możliwe uzgodnienie zmiany ZUZP lub Regulaminu wynagradzania z innymi organizacjami związkowymi (nie będą tym zainteresowane, bo nie będzie to dotyczyło grup zawodowych, które reprezentują). 14. Rozporządzenie powinno zawierać zapis, że negocjowana na szczeblu ogólnokrajowym podwyżka nie może być zaliczona na poczet już zawartych porozumień na szczeblu zakładowym (porozumienia, które zostały już zawarte i wykonane lub czekają na wykonanie w zakresie wzrostów ratalnych wynagrodzeń, nie mogą być pokryte ze środków negocjowanych z MZ). MZ przedstawiło na spotkaniu Zespołu w dniu r. informacje dla proponowanego wyliczenia wysokości wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli prawidłowo zrozumieliśmy stanowisko MZ : 1. Wzrost wynagrodzeń od r. do r. planowany jest tylko dla lecznictwa szpitalnego w ramach przepisu przejściowego rozporządzenia, a od r. już w ramach nowo kontraktowanych świadczeń (wzrost będzie wynikał z ujęcia pielęgniarek i położnych w systemie kontraktowania tj. rozpoczęcia obowiązywania przepisów 1 ust. 3 oraz 15 ust. 4 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do projektu rozporządzenia). MZ zabezpieczy na w/w podwyżki kwoty : mln. na okres od r. do r mln. na okres od r. do r mln. na okres od r. do r. Do wyliczeń wzrostu wynagrodzeń przyjęto założenia średni wzrost na jedną uprawnioną pielęgniarkę i położną (tylko lecznictwo szpitalne) 300,-zł. miesięcznie (jest to kwota brutto brutto obejmująca część składek obowiązkowo opłacanych od wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę) od r. przy liczbie uprawnionych ok osób. Całkowicie poza wzrostem wynagrodzeń w okresie przejściowym pozostają pozostałe pielęgniarki i położne. 2. MZ w sposób ogólny wskazało, że dla grupy pielęgniarek POZ (ok uprawnionych) jest możliwy jakiś wzrost stawki kapitacyjnej, ale nie wcześniej niż od r. tak aby dać możliwość wzrostu ich wynagrodzeń od r. o zbliżoną miesięcznie kwotę jak

9 pielęgniarek w lecznictwie szpitalnym. Nie będą to jednak pieniądze znaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i pracodawca będzie mógł uzyskany wzrost przeznaczyć na inne potrzeby. 3. Ponadto MZ także w sposób ogólny wskazało, że możliwy jest także wzrost ale dopiero od r. poprzez wzrost stawki płaconej przez NFZ za tzw. osobodzień dla pielęgniarek w opiece paliatywnej, długoterminowej i psychiatrycznej. Nic Ministerstwo Zdrowia nie wspomniało o pielęgniarkach i położnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz innych rodzajach świadczeń gwarantowanych przez NFZ. Również nie będą to pieniądze znaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i pracodawca będzie mógł uzyskany wzrost przeznaczyć na inne potrzeby. Czy prawidłowo zrozumieliśmy w/w stanowisko Ministerstwa Zdrowia? Zwracamy uwagę, że podane kwoty deklarowane przez MZ na wzrost wynagrodzeń nie spełnia oczekiwań pracowników. Projektowane zmiany podzielą pielęgniarki i położne na uprawnione do wzrostu wynagrodzeń (lecznictwo szpitalne) i pozbawione takiego wzrostu. Ponadto podane kwoty nie odpowiadają kwotom deklarowanym w przygotowanym na spotkanie projekcie porozumienia. Z projektu porozumienia ( 3 ) wynika, że na okres do r. ma to być kwota 915 mln. złotych, z tego ok. 300 mln zł. na okres od r. do r. (4 miesiące). Miesięcznie jest to zatem kwota 75 mln zł. w 2015r. Na pozostały okres od r. do r. (12 miesięcy) jest to kwota 51,25mln. miesięcznie. Zatem już z tego podziału wynika, że kwota nie będzie równa w poszczególnych miesiącach. Jak zatem negocjować stały wzrost wynagrodzenia z pracodawcami, skoro będą wiedzieć, że po 4 miesiącach 2015r. otrzymają kwotę niższą miesięcznie (ogółem o 23,75 mln)? Kwota ta oczywiście nie odpowiada również kwocie wyżej wskazanej 579 mln. zł. (suma 145 mln mln mln.), a zapisaną w projekcie porozumienia łączną kwotą 915 mln. Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy? W projekcie porozumienia znajduje się kwota 300 mln. zł. na 2015r. natomiast na spotkaniu w dniu r. podano, że będzie to kwota 145 mln. zł. Prosimy o wyjaśnienie tej różnicy? Założenia co do zakresu podmiotowej podwyżki wynagrodzeń (tylko dla lecznictwa szpitalnego) oraz wysokości wzrostów wynagrodzeń, a także jedynie ich czasowość (do r.) są bardzo dalekie od docelowych granicznych warunków ewentualnego podpisania porozumienia przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Proponowane zmiany dzielące środowisko pielęgniarek i położnych na dwie grupy są rażąco

10 niekorzystne, stąd też nasze pytania zawarte w niniejszym piśmie, aby unikną w przyszłości zarzutów, przy komentowaniu medialnym rzeczywistych propozycji Ministerstwa Zdrowia (i szerzej Rządu RP), że źle odczytaliśmy zamiary i intencje. Kwota średnio po 300,-zł. brutto brutto miesięcznie dla grupy ok pielęgniarek i położnych powoduje, że realnie średnio wynagrodzenie brutto będzie mogło wzrosnąć o kwotę nie większą niż 253,62 zł. miesięcznie. Wynagrodzenie wypłacane na rachunek pracownika to kwota ok. 170 zł. miesięcznie. Czy taka jest propozycja faktyczna MZ? Prosimy o pisemną odpowiedź obejmującą wszystkie w/w kwestie przed terminem kolejnego spotkania planowanego na dzień r. godz , tak aby strona Związkowa mogła się merytorycznie przygotować do dalszych negocjacji. Mamy nadzieję, że nasze wystąpienie spowoduje wypracowanie przez Ministerstwo Zdrowia nowej propozycji jako podstawy dalszych negocjacji. Oczekujemy również przekazania nowego projektu rozporządzenia z uwzględniającego dostrzeżone kwestie sporne i niejednoznaczne. Z poważaniem Otrzymują : 1/ Adresat 2/ Prezes NFZ do wiadomości 3/ a/a

ZWOLNIENIA GRUPOWE PO NOWEMU

ZWOLNIENIA GRUPOWE PO NOWEMU ZWOLNIENIA GRUPOWE PO NOWEMU Instytucja zwolnień grupowych, która pojawiła się w Polsce wraz ze zmianą systemu gospodarczego z początkiem 1990 roku, została zaprojektowana w taki sposób, aby służyć zarówno

Bardziej szczegółowo

FW: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej konsultacje_onkologia.docx; konsultacje_onkologia_tabela.docx

FW: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej konsultacje_onkologia.docx; konsultacje_onkologia_tabela.docx Ostrowska Agnieszka Temat: Załączniki: FW: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej konsultacje_onkologia.docx; konsultacje_onkologia_tabela.docx Original Message From: Onkologia GUMed [mailto:onkol@gumed.edu.pl]

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Projektowana ustawa proponuje wprowadzenie zmian już funkcjonujących ustaw:

U Z A S A D N I E N I E. Projektowana ustawa proponuje wprowadzenie zmian już funkcjonujących ustaw: U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa proponuje wprowadzenie zmian już funkcjonujących ustaw: z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z dnia 26 stycznia 1982

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

15 września 2014 nr 18(258)

15 września 2014 nr 18(258) dwutygodnik 15 września 2014 nr 18(258) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z AMI ZUS PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring,

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, kontrola i ewaluacja; Aspekty finansowe ( kwalfikowalność,

Bardziej szczegółowo

do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym /druk nr 29/

do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym /druk nr 29/ Projekt z 02. 08. 2006 r. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym /druk nr 29/ W rządowym projekcie ustawy o dostępie do nieodpłatnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie są powieleniem zapytań, które wpłynęły na adres mailowy punktinformacyjny@wup.mazowsze.pl

Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie są powieleniem zapytań, które wpłynęły na adres mailowy punktinformacyjny@wup.mazowsze.pl FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 3 lipca 2015 r. Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy w pytaniach i odpowiedziach Warszawa, 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo