Uczestnicy postępowania/strona www

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczestnicy postępowania/strona www"

Transkrypt

1 Sygnatura postępowania: BZP/39/DLA/2015 BGK^ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa/fó.lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa Biuro Zamówień Publicznych tel ; fax , bzp(5)bgk.pl. Znak pisma: BZP-064 -'^f/2015 Uczestnicy postępowania/strona www Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego nad projektowaniem oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa Al. Jerozolimskie 7 oraz wykonywanie projektów zleconych przez Zamawiającego", sygn. post.: BZP/39/DLA/2015 I. W związku z pytaniami uczestników postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), dalej ustawy Pzp", Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL JEROZOLIMSKIE 7. OC-955 VARSZAW/

2 (dalej SIWZ"). 1. Zamawiający w Rozdziale VI pkt 1. określił wymogi w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania: a. - 1 usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o wartości robót budowlanych minimum ,00 zł brutto, polegających na przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż ,00 m 2 b. - 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu dotyczącą przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej obejmującą wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi gdzie wartość robót budowlanych wyniosła co najmniej ,00 złotych brutto. Wnosimy o zmianę powyższych warunków na następujący: a. - 1 usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o wartości robót budowlanych minimum ,00 zł brutto, polegających na rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż ,00 m 2 ; b. - 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu dotyczącą budowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej gdzie wartość robót budowlanych wyniosła co najmniej ,00 złotych brutto; c. 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, gdzie wartość robót budowlanych wyniosła co najmniej ,00 złotych brutto. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, stosuje się praktykę dzielenia zamówień na usługę projektowania i Inwestorstwa Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu, gdzie usługę projektowania zleca się innym podmiotom. Tym samym rolą Inwestora Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu jest w tym przypadku nadzór nad procesem projektowania i wykonawstwa przez wykonawcę robót budowlanych. Przedstawiona konfiguracja warunku udziału w postępowaniu jest bardzo trudna do spełnienia przez podmioty realizujące poszczególne usługi. W związku z tym prosimy o zmianę warunku jak wyżej. Zamawiający podtrzymuje warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia opisane w Rozdziale VI pkt 1 SIWZ 2. Prosimy o wyjaśnienie, jakimi dokumentami (poza ekspertyzą i inwentaryzacją, opisaną w OPZ, pp. 11.5, 11.6) dysponuje zamawiający w celu opisu zakresu dokumentacji projektowej. Opis w p i 11.4 OPZ jest lakoniczny i nie daje podstaw oszacowania zakresu zamówienia oraz kalkulacji kosztów jego realizacji. Zamawiający oprócz aktualnej ekspertyzy technicznej dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej z 2014 roku oraz wykonanej w 2011 r inwentaryzacji architektonicznej i instalacyjnej obiektu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 posiada opracowaną PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU At JEROZOLIMSKIE WARSZAWA BGK.PL 2

3 przez arch. Andrzeja Jarniewicza z firmy Jarniewicz Architekci" Koncepcję zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego gmachu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego dla której uzyskał zalecenia konserwatorskie pismo KZ-IAU KCH(2) z dnia r. 3. W zakresie obowiązków wykonawcy zawarto opracowanie dokumentów, które zwykle służą do opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do prac projektowych - programu funkcjonalnoużytkowego (wzór umowy, par ) oraz koncepcji architektonicznej (OPZ, p ). Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający przewiduje, że dopiero po opracowaniu tych dokumentów określony zostanie zakres inwestycji, tym samym zakres prac projektowych będących przedmiotem niniejszego zlecenia. Zwracamy uwagę na to, że taki opis przedmiotu zamówienia nie pozwala na właściwe oszacowania zakresu zamówienia oraz kalkulację kosztów jego realizacji. Zamawiający informuje, że posiada Koncepcję zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego gmachu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego opracowaną przez arch. Andrzeja Jarniewicza z firmy Jarniewicz Architekci" w której wstępnie nakreślono zakres przebudowy budynku Centrali a tym samym zakres prac projektowych. W OPZ pkt. II 3. Zamawiający poinformował jakie dokumentacje projektowo - kosztorysowe dla robót budowlanych planuje w latach zlecić. 4. W związku z zawartą w OPZ informacją o posiadanej przez zamawiającego inwentaryzacji (OPZ, p. 11.6) oraz wymaganiem wykonania przez wykonawcę dalszych inwentaryzacji (OPZ, p i ) prosimy o wyjaśnienie, czy inwentaryzacja posiadana przez zamawiającego jest kompletna i czy ma stanowić podstawę projektowania. Jeżeli tak nie jest, prosimy o wskazania w jakim zakresie ta inwentaryzacja wymaga uzupełnienia. Informacja ta jest niezbędna dla określenia zakresu prac w związku z inwentaryzacją, która jest kluczowa dla oszacowania zakresu prac projektowych i w konsekwencji dla kalkulacji ceny oferty. Zamawiający posiada wykonaną w 2011 r inwentaryzację architektoniczną i instalacyjną obiektu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7. Zamawiający informuję, że będzie zgodnie z IPU 2 ust.2 pkt9 i 10 wymagał przed opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej wykonania niezbędnych inwentaryzacji budowlanych i instalacyjnych dla celów projektowych. 5. W punkcie 10 OPZ zawarto wymaganie odnośnie wykonywania dokumentacji fotograficznej i filmowej utrwalającej postęp robót. Prosimy o podanie standardów i ilości wykonywania takiej dokumentacji. Zgodnie z IPU 3 ust 7pkt.7 Inwestor zastępczy będzie wykonywał na bieżąco, raz na tydzień, dokumentację fotograficzną i filmową utrwalającą postęp robót w ilości niezbędnej do jej udokumentowania. 6. W związku z zapisami w par wzoru umowy prosimy o szczegółowy opis zakresu opisanych tam dokumentacji (np. projekcje finansowe, wizualizacje) w celu poprawnego opisu przedmiotu zamówienia i umożliwienia kalkulacji jego kosztów. PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL JEROZOLIMSKIE WARSZAWA BGK.PL 3

4 Zamawiający w 2 ust.2pkt. 6 IPU pod pojęciem projekcje finansowe" zawarł oszacowanie kosztów", zaś wizualizacja" to graficzne przedstawienie aranżacji realizowanych zadań". 7. W związku z zapisami w par wzoru umowy prosimy o szczegółowy opis, jakie materiały i dla jakich decyzji kierunkowych ma przygotować wykonawca. Jest to niezbędne w celu poprawnego opisu przedmiotu zamówienia i umożliwienia kalkulacji jego kosztów. Zamawiający w 2. ust. 2 pkt.7 IPU miał na myśli wszelkie dokumenty, opracowania i materiały w tym oszacowanie kosztów ( prace wstępne -analizy i studia przedinwestycyjne) umożliwiające podjęcie decyzji przez Zamawiającego o realizacji zadania inwestycyjnego. 8. W związku z zapisami w par wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie, jakie ekspertyzy ma na myśli zamawiający. Zamawiający w 2 ust.2 pkt. 8 IPU miał na myśli wszelkie ekspertyzy i opinie niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej a później wykonania inwestycji. 9. W związku z zapisami w par wzoru umowy, zawierającymi wymaganie wykonywania obmiaru robót, prosimy o wyjaśnienie, czy planowane zamówienie na wykonanie robót będzie opierać się o cenę ryczałtową czy cenę obmiarową. Zwracamy uwagę, że w przypadku ceny ryczałtowej wykonywanie obmiaru jest nieuzasadnione. Zapis 2 ust. 5 pkt. 13 IPU mówi między innymi o sprawdzaniu i zatwierdzaniu obmiarów a nie wykonywaniu ich przez Inwestora Zastępczego. Inwestor Zastępczy zgodnie z IPU 2 ust.7 pkt.4 przygotowując niezbędne dokumenty potrzebne do wyboru wykonawcy/wykonawców inwestycji przedstawi Zamawiającemu propozycję sposobu wynagrodzenia wykonawcy inwestycji ( ryczałtową czy kosztorysową). 10. Prosimy o podanie planowanego harmonogramu inwestycji z uwzględnieniem terminów co najmniej terminów (okresów realizacji) dla faz: projektowanie, wybór wykonawcy robót, realizacja robót, okres gwarancji. Jest to niezbędne w celu poprawnego określenia warunków realizacji zamówienia i umożliwienia kalkulacji jego kosztów. Zamawiający w załączniku nr 4 do IPU 4 - HARMONOGRAM DZIAŁAŃ związany z planowaną MODERNIZACJĄ BUDYNKU CENTRALI w latach wstępne założenia wersja 3.0 ( r) - wykonywanie robót budowlanych całodobowo" określił wstępne ramowe terminy projektowania, wyboru wykonawcy robót, realizacji robót itp. Inwestor Zastępczy w ramach swoich działań będzie miał obowiązek przygotowania harmonogramów rzeczowo - finansowych w uzgodnieniu z wykonawcą inwestycji zgodnie z IPU 2 ust.4 pkt Prosimy o wyjaśnienie, ilu zamówień na wykonanie robót objętych inwestycją planuje udzielić zamawiający (np. liczba mnoga użyta w par wzoru umowy wskazuje na to, że będzie więcej niż jeden wykonawca). Liczba zamówień określa zakres prac wykonawcy usługi Inwestora PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL JEROZOLIMSKIE 7. GO 055 WARSZAWA BGK.PL Ą

5 Zastępczego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargów, zatem jest to informacja niezbędna w celu poprawnego opisu przedmiotu zamówienia i umożliwienia kalkulacji jego kosztów. W trakcie planowanej modernizacji budynku w latach budynek będzie normalnie funkcjonował. Związku z powyższym Inwestor Zastępczy, jako profesjonalista przy udziale Zamawiającego tak rozplanuje wykonywanie robót budowlanych aby nie zakłócić normalnej pracy w obiekcie. Zamawiający w HARMONOGRAMIE DZIAŁAŃ związanych z planowaną MODERNIZACJĄ BUDYNKU CENTRALI w latach wstępne założenia wersja 3.0 ( r) - wykonywanie robót budowlanych całodobowo" stanowiącym załącznik nr 4 wstępnie zaplanował ramowe terminy projektowania, wyboru wykonawców inwestycji, realizacji robót itp. Po wyborze Inwestora Zastępczego HARMONOGRAMIE DZIAŁAŃ..." może uleć modyfikacji. 12. Zapis w par wzoru umowy wymaga zatrudnienia kluczowych osób z personelu wykonawcy (w tym inspektorów nadzoru inwestorskiego) na umowę o pracę. Zwracamy uwagę, że powszechną praktyką na polskim rynku usług budowlanych jest, że usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego są świadczone na podstawie umowy zlecenia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Prosimy o odstąpienie od tego wymagania co najmniej w odniesieniu do stanowiska inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający podtrzymuje zatrudnienie kluczowych osób personelu Inwestora Zastępczego w tym inspektorów nadzoru inwestorskiego na umowę o pracę. 13. Zamawiający określił maksymalny Czas reakcji na zgłoszenie" na 2 godziny. Czas ten ma obowiązywać przez całą dobę, we wszystkie dni, w tym w święta i dni wolne od pracy i zgodnie z definicją potrzeby" dotyczyć wszystkich obowiązków wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żądanie takie jest nieracjonalne, gdyż nie uwzględnia realnych możliwości podjęcia jakiejkolwiek faktycznej reakcji na zgłoszenie przekazane w godzinach nocnych lub w dzień świąteczny. Ponadto zwracamy uwagę, że w stosunku do standardowych zdarzeń w trakcie realizacji inwestycji tak określony czas reakcji jest nieadekwatny do potrzeb. Prosimy o ograniczenie czasu reakcji na zgłoszenie" jedynie do zdarzeń związanych z reakcją na awarię lub zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, a więc w odniesieniu tylko do p. 1 definicji potrzeby" w opisie Kryterium II w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje określoną w SIWZ definicję kryterium Czas reakcji na zgłoszenie" jako maksymalny czas, który może upłynąć od momentu telefonicznego zgłoszenia potrzeby przez zamawiającego do podjęcia działań przez wykonawcę w celu załatwienia zgłoszenia. Czas reakcji na zgłoszenie" stanowiący kryterium oceny ofert nie może przekroczyć dwóch godzin zegarowych w trybie 24/7/365. Oznacza to, iż wykonawca musi zagwarantować taką samą gotowość w każdej godzinie, każdego dnia tygodnia w roku tj. również w święta i dni wolne od pracy.) PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL JEROZOLIMSKIE 7, WARSZAWA BGK.PL 5

6 Przez potrzebę" Zamawiający rozumie : 1. Reakcja na awarię i zagrożenie wynikające z nadzorowanych robót budowlanych, 2. Reakcja na konieczność realizacji zadań wynikających z prowadzonego procesu inwestycyjnego szczegółowo opisanego w IPU (Istotnych Postanowieniach Umowy) 14. W par. 16 pkt 1, 2 i 7 wzoru umowy Zamawiający określił kary umowne w stosunku do opóźnień Inwestora Zastępczego. Prosimy o zmianę terminu opóźnienie" na termin zwłoka", wyłączając tym samym odpowiedzialność Inwestora Zastępczego za opóźnienia nie wynikające z jego winy. Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy IPU dot. 16 pkt 1, 2 i W par. 12 wzoru umowy Zamawiający określił warunki finansowe najmu pomieszczeń. Prosimy o rozważenie opcji zmiany umowy w przypadku, gdy Inwestor Zastępczy dysponuje własną powierzchnią biurową w pobliżu realizacji inwestycji i nie będzie zainteresowany propozycją najmu, uwzględnioną w zobowiązaniach umownych. Zamawiający podtrzymuje zapisy 12 IPU. 16. Zgodnie z opisem wyliczenia wynagrodzenia wykonawca we wzorze umowy wynagrodzenie to będzie wyliczane na podstawie wartości wynagrodzenia wykonawcy robót. Ponadto zamawiający przewiduje, że w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji robót objętych dokumentacja projektową wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie wartości kosztorysu inwestorskiego, obniżonej o 20%. Podobnie w przypadku wynagrodzenia za nadzór nad robotami będzie ono ustalane na podstawie wartości wynagrodzenia wykonawcy robót. Zwracamy uwagę, że tak określone zasady ustalania wynagrodzenia oznaczają, że wynagrodzenie wykonawcy usług Inwestora Zastępczego będzie ustalane w oparciu o kryteria, na które nie ma on wpływu. Tym samym wykonawca usług pozbawiony jest możliwości ustalenia wynagrodzenia za swoje usługi. Jest tym bardziej rażąco, że inwestycja objęta niniejszym postępowaniem nie ma precyzyjnie określonego zakresu, zatem jej koszt może znacząco się zmieniać, a tym samym zmieniałoby się wynagrodzenie wykonawcy usług. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w odniesieniu do wynagrodzenia w celu umożliwienia poprawnej kalkulacji np. w formule wynagrodzenia ryczałtowego za każdy element prac opisany przez zamawiającego zgodnie z wymaganiami dla opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące 11 IPU 17. Prosimy o jasny i jednoznaczny opis sposobu ustalania wynagrodzenia wykonawcy. Zwracamy uwagę na poniższe niejasności w tym zakresie: a. W par. 11 wzoru umowy określono sposób ustalania wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za nadzór nad robotami. Nie określony został sposób ustalania wynagrodzenia za realizację obowiązków wykonywanych przed rozpoczęciem inwestycji (OPZ, 1.3) oraz po zakończeniu robót budowlanych (OPZ, 1.5). W jaki sposób ustalone zostanie wynagrodzenie za te usługi? PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL JEROZOLIMSKIE WARSZAWA BGK.PL 6

7 b. Dla niektórych elementów usług (np. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie koncepcji architektonicznej, nadzór nad projektowaniem zleconym przez zamawiającego podmiotom trzecim) wynagrodzenie ma być ustalane w drodze negocjacji. Równocześnie te elementy usług wymienione są jako równoważne obok wielu innych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jak będzie ustalane wynagrodzenie w odniesieniu do wszystkich usług opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. Sposób i wynagrodzenie za czynności zastępstwa inwestycyjnego nad projektowaniem oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji w budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa Al. Jerozolimskie 7 oraz wykonywania projektów zleconych przez Zamawiającego zostały szczegółowo opisane w 11 IPU. /. icń Publicznych / Jarosław Talarowski (podpis Kierownika Zamawiającego) PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU AL JEROZOLIMSKIE 7 00-D5C WARSZAWA BGK.PL 7

8

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,"maja 2015 r.

BGK. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015. Warszawa,maja 2015 r. Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa,"maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW WZORU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, ZATWIERDZONEJ PRZEZ URZĄD ZAMÓWIEŃ

OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW WZORU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, ZATWIERDZONEJ PRZEZ URZĄD ZAMÓWIEŃ OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW WZORU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, ZATWIERDZONEJ PRZEZ URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROGRAM 1. Wstęp. Ogólna ocena zapisów zawartych

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny:1211/ 5 /2015 Kobierzyce, dnia.2015r.

Numer referencyjny:1211/ 5 /2015 Kobierzyce, dnia.2015r. Numer referencyjny:1211/ 5 /2015 Kobierzyce, dnia.2015r. Instrukcja dla wykonawców (IdW) do przetargu nieograniczonego na na USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO NA ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW SPORTOWYCH W KOBIERZYCACH

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest Muzeum Narodowe W Kielcach 25-010 Kielce, Plac Zamkowy 1 tel. (0-41) 344 40 14 II. III. IV. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

FAQ (Frequently Asked Questions)

FAQ (Frequently Asked Questions) FAQ (Frequently Asked Questions) najczęściej zadawane pytania związane z kluczowymi zagadnieniami przeprowadzonych szkoleń (zanotowane przez trenera) wraz z odpowiedziami Ustawa Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień w PSE S.A.

Regulamin Udzielania Zamówień w PSE S.A. Regulamin Udzielania Zamówień w PSE S.A. Konstancin-Jeziorna Zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Biura Strategii i Organizacji nr BS/31/2015 z dnia 09.06.2015 r. Procedura Nr 127.009.BP/Z/2015 Procedura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY TECHNICZNEJ I PRAWNEJ SZD 450 1/OB

SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY TECHNICZNEJ I PRAWNEJ SZD 450 1/OB 1 Kody CPV: Załącznik nr 04 do siwz 71.35.62.00-0 Usługi pomocy technicznej 79.11.10.00-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego 72.22.40.00-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 79.41.20.00-5

Bardziej szczegółowo