Halina Figórska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Halina Figórska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej;"

Transkrypt

1 Egzemplarz nr 2 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Punkcie Informacyjnym HIV/AIDS Polskiego Czerwonego Krzyża Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie Delegatura w Świnoujściu Podmiot kontrolowany Punkt Informacyjny HIV/AIDS Polskiego Czerwonego Krzyża Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie Delegatura w Świnoujściu ul. Armii Krajowej 12/ Świnoujście Kontrolujący Anna Wiśniewska - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej kierownik zespołu kontrolującego; Halina Figórska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej; Jagoda Gzyl inspektor w Wydziale Polityki Społecznej. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Nr 64/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w dniu 30 listopada 2011 r. w Punkcie Informacyjnym HIV/AIDS Polskiego Czerwonego Krzyża Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego w Szczecinie Delegatura w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/312 w Świnoujściu. Przedmiotem kontroli było zbadanie sposobu realizacji zadania z zakresu zwalczania AIDS i przeciwdziałania zakażeniom HIV na terenie województwa zachodniopomorskiego zleconego w 2011 r. na podstawie Umowy Nr 8/HIV/2011 (127/PS2/2011) z dnia 29 kwietnia 2011 r. Kontrolą objęto okres od 29 kwietnia 2011 r. do 29 listopada 2011 r. Określone w zawartej umowie zadanie polegało na prowadzeniu Punktu Informacyjnego HIV/AIDS dla nauczycieli i uczniów z rozdawnictwem materiałów. Siedziba Punktu znajduje się w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/312. Punkt działa raz w tygodniu, w środy, w godzinach do W czasie kontroli informacji udzielały: Pani Sylwia Sabalska koordynator zadania, pracownik Punktu Informacyjnego HIV/AIDS, Pani Eliza Wolanin pracownik biurowy PCK. Ustalenia ogólne Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. z 1964 r., Nr 41, poz. 276) oraz wydanego na jej podstawie Statutu zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. 1

2 (Dz. U. z 2004 r., Nr 237, poz. 2372). Celem statutowym Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych. Cel ten jest osiągany między innymi poprzez działalność w dziedzinie ochrony zdrowia, promowanie zdrowia, kształtowanie właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz także poradnictwo w zakresie profilaktyki HIV/AIDS wśród społeczności lokalnych, młodzieży i nauczycieli. Zagadnienia objęte kontrolą: stan realizacji zadania (zgodnie z ofertą z uwzględnieniem poszczególnych działań, harmonogramu i kosztorysu), efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy, zamieszczenie informacji, że zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych. 1. Stan realizacji zadania Wojewoda Zachodniopomorski w 2011 r. zlecił Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Zachodniopomorskiemu Zarządowi Okręgowemu w Szczecinie zadanie z zakresu zwalczania AIDS i przeciwdziałania zakażeniom HIV na terenie województwa zachodniopomorskiego na podstawie Umowy Nr 8/HIV/2011 (127/PS2/2011) z dnia 29 kwietnia 2011 r. Termin zakończenia realizacji ww. zadania ustalono na 31 grudnia 2011 r. W ramach zadania na dzień przeprowadzenia kontroli zrealizowano następujące działania: od 29 kwietnia 2011 r. odbyło się 30 dyżurów w Punkcie w każdą środę w godzinach załącznik nr 1 do protokołu, Punkt odwiedziło około 80 osób indywidualnych, które otrzymywały ulotkę wraz z prezerwatywą, (część wizyt nie zaewidencjonowano z powodu odmówienia złożenia oświadczenia) załącznik nr 2 do protokołu, na drzwiach do Punktu znajdują się informacje o Punktach Konsultacyjno Diagnostycznych (w postaci tzw. zrywek czyli karteczek do oderwania ) załącznik nr 3 do protokołu, szkoły gimnazjalane i ponadgimnazjalne ze Świnoujścia korzystały z informacji i materiałów dotyczących HIV/AIDS udostępnionych przez Punkt załącznik nr 4 do protokołu, do dnia kontroli wydano 411 ulotek informacyjnych z 500 sztuk załącznik nr 1 do protokołu, do dnia kontroli wydano 800 prezerwatyw z 1000 sztuk, 2

3 wystawiono stoisko ekspozycyjne z ulotkami i prezerwatywami podczas Młodzieżowych Dni Filmowych w Świnoujściu, które zgromadziły około 600 osób. 2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania Pracownikiem Punktu Informacyjnego HIV/AIDS jest pani Sylwia Sabalska koordynująca zadanie PCK na terenie Świnoujścia oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje załącznik nr 5 do protokołu. Organizacja korzysta z niewielkiego pomieszczenia wynajmowanego od Miasta Świnoujście na podstawie umowy najmu. Pomieszczenie wyposażone jest w komputer z Internetem, telefon komórkowy oraz materiały informacyjno edukacyjne. Na drzwiach pomieszczenia zamieszczona jest informacja dotyczącą działalności Punktu załącznik nr 3 do protokołu. PCK na bieżąco współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Wśród parterów w realizacji zadań statutowych najczęściej wymienia się Urząd Miasta Świnoujście oraz krajowe Centrum ds. AIDS. Polski Czerwony Krzyż Delegatura w Świnoujściu jest odpowiednio przygotowany do realizacji zleconego zadania oraz zlecone zadanie zostało dotychczas zrealizowane zgodnie z zakresem merytorycznym oferty. 3. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania Zgodnie z 1 ust. 1 Umowy Nr 8/HIV/2011 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Zwalczanie AIDS i przeciwdziałanie zakażeniom HIV na terenie województwa zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2011 r., Wojewoda Zachodniopomorski zlecił Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Zachodniopomorskiemu Zarządowi Okręgowemu z siedzibą w Szczecinie, realizację zadania publicznego pt. Zwalczanie AIDS i przeciwdziałanie zakażeniom HIV na terenie województwa zachodniopomorskiego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 17 marca 2011 r., na warunkach i w zakresie określonych powyższą umową. Wartość zadania zapisana w 3 ust. 1 ww. umowy to kwota 5.200,- zł, którą przeznacza się na wydatki: 1) wynagrodzenie koordynatora 2.250,- zł, 2) koszty lokalowe 1.350,- zł, 3) telefon, internet, papier, tusz do drukarki 450,- zł, 4) ulotki informacyjne 500,- zł, 5) zakup prezerwatyw 650,- zł. Zgodnie z 3 ust. 1 ww. umowy kwota dotacji winna być przekazana na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie, otrzymał ww. kwotę dotacji w dniu 12 maja 2011 r., co potwierdza wyciąg bankowy nr 84 Banku Ochrony Środowiska S. A. O/ Szczecin za 12 maja 2011 r. Wymieniony wyciąg bankowy stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Otrzymane środki zostały wykorzystane w 2011 roku (na dzień zamkniętej ewidencji księgowej 30 listopada 2011 r.) na wskazane w 1 ust. 1 ww. umowy zadanie. W 2011 r. Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy w Szczecinie, prowadzi wymaganą 7 ust. 1 ww. umowy Nr 8/HIV/2011 wyodrębnioną ewidencję księgową na potrzeby rozliczenia otrzymanej dotacji. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy nakłada także ustawa z dnia 3

4 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Wyodrębniona ewidencja księgowa w 2011 roku prowadzona jest na kontach analitycznych. Wydruki z kont syntetycznych dotyczą: 1) dotacje na działalność statutową nieodpłatną, 2) wynagrodzenia, 3) 401 zużycie materiałów i energii, 4) 402 usługi obce. Zrealizowane wydatki do dnia 30 listopada 2011 r. wg dostarczonych do kontroli faktur i rachunku zestawiono w poniższej tabeli: Lp Nr faktury/ rachunku Wartość faktury w złotych Wydatek z dotacji w złotych Data zapłaty z wyciągu bankowego Nr wyciągu bankowego 1 Rk do umowy zlecenia z dnia 2.250, , r. S. Sabalska 2 Fra ,47 56, PTK Centertel Sp. z o.o. 3 Fra jw. 63,96 56, Fra jw. 137,27 56, Fra 137/11/2011 Zakład 311,49 168, Gospodarki Mieszkaniowej 6 Fra 161/10/2011 jw. 311,49 168, Fra 162/09/2011 jw. 311,49 168, Fra 164/08/2011 jw. 311,49 168, Fra 167/07/2011 jw. 311,49 168, Fra 166/06/2011 jw. 311,49 168, Fra 166/05/2011 jw. 311,49 168, Fra 166/04/2011 jw. 311,49 0, Fra 1334/10/ ,00 500, PPUH SARACH J. Biernat 14 Fra 5/2011 Zapłata gotówką FHU Kinotech- P. Frączek 658,80 650, r. Raport kasowy RK Fra 2654/MAG/ ,84 132, PARTNER Biuro Sp. z o.o. 16 razem 6.299, ,84 x x Powyższe faktury i rachunek w wydrukach kont zbiorczych wynoszą: 1) 403 wynagrodzenia 2.250,00 zł, umowa zlecenia 2.250,00 zł, 2) 402 usługi obce 1.350,00 zł, usługi telefoniczne 73,80 zł, usługi najmu 1.181,25 zł, usługi internetowe 94,95 zł, 3) zakup materiałów i energii 1.282,84 zł, materiały biurowe 132,84 zł, 4

5 materiały sanitarno-higieniczne 650,00 zł, książki, wydawnictwa, poradniki 500,00 zł. Łączna kwota kosztów/ wydatków na dzień 30 listopada 2011 r. z udzielonej dotacji wynosi 4882,84 zł, co stanowi 93,90 % całej wartości zleconego zadania na 2011 rok. Wydruk z ewidencji podanych powyżej kont oraz faktur/rachunków wraz z wyciągami bankowymi stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 4. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i i postanowieniach umowy Skontrolowane faktury i rachunek spełniają wymogi dokumentacji księgowej określonej ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.). Są sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty. Są jednak opisane niestarannie: 1) rachunek do umowy zlecenia: - nieprawidłowa data wystawienia rachunku : jest r.; winno być xx r.; nie wystawia się rachunku z datą przyszłą, - data zawarcia umowy: jest r.; winno być r., - brak podpisu wykonawcy umowy, 2) poniesione wydatki przypisuje się w opisach faktur (wystawionych przez Centertel, PPUH Sarach, FH-U Kinotech, Partner Biuro) jako koszt Urzędu Wojewódzkiego, a nie podaje się źródła ich finansowania, tzn. z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego; powtarzalne opisy z ww. faktur: wydatkowana kwota xxx zł z powyższej faktury stanowi koszt Zleceniodawcy- Urzędu Wojewódzkiego /lub Wojewody Zachodniopomorskiego (także jeden i druga nazwa Zleceniodawcy) w ramach projektu/ umowy ; winno być: wydatek z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego. W Umowie Nr 8/HIV/2011 Zleceniodawcą jest Wojewoda Zachodniopomorski, a nie Urząd Wojewódzki, 3) faktury za czynsz i media Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu: 137/11/2011, 161/10/2011, 162/09/2011, 164/08/2011, 167/07/2011, 166/06/2011,166/05/2011 są nieprawidłowo opisane w brzmieniu: wydatkowana kwota 168,75 zł brutto z powyższej faktury stanowi koszt Zleceniodawcy Urzędu Wojewódzkiego Szn Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach programu Zwalczanie AIDS i przeciwdziałanie zakażeniom HIV na terenie województwa zachodniopomorskiego wg Umowy Nr 8/HIV/2011 zawartej w dniu r. i dalszy opis: Wydatkowana kwota 142,74 zł brutto stanowi koszt Zleceniobiorcy ZZO PCK Szczecin wg Umowy Nr 8/HIV/2011 zawartej w dniu r. z Wojewodą Zachodniopomorskim. Faktury z tym opisem zalicza się jednocześnie jako wydatek z otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji w kwotach po 168,75 zł wskazanych jako koszt Zleceniodawcy i po 142,754 zł jako sfinansowanych ze środków Zleceniobiorcy. Koszty kwalifikuje się w miejscu ich ponoszenia; Zleceniobiorca nie może wskazywać kosztów Zleceniodawcy. Poprawny opis: kwota złotych sfinansowana z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego/ lub Zleceniodawcy wg Umowy Nr. Faktura 166/04/2011 zawiera opis: Wydatkowana należność w kwocie 28,08 zł brutto z powyższej faktury stanowi koszt Zleceniobiorcy - ZZO PCK w Szczecinie wg Umowy Nr 8/HIV/2011 z dnia r. zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim, zaliczając jednocześnie tę kwotę jako wydatkowaną z własnych środków, a nie z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego, jak wskazuje treść opisu. 5

6 Osoby obecne w Punkcie Informacyjnym HIV/AIDS w Świnoujściu w czasie przeprowadzanej kontroli poinformowano, że w fakturach błędnie wskazuje się Urząd Wojewódzki, a nie Wojewodę Zachodniopomorskiego, który jest Zleceniodawcą zadania publicznego zgodnie z zawartą Umową Nr 8/HIV/2011. W podanym powyżej zakresie należy dokonać stosownych poprawek w opisach faktur i zgodnych z nimi księgowań w ewidencji analitycznej. 5. Zamieszczenie informacji, że zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych Na materiałach umieszczono informację, iż zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego (prezerwatywy), przy czym na ulotkach informacja dotyczyła sfinansowania ich druku ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poinformowano Panią Sylwię Sabalską o koniczności prawidłowego opisania ulotek tj. sfinansowano ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego. Zalecenie wykonano w trakcie czynności kontrolnych. Uwagi Podczas kontroli zespół kontrolujący miał wgląd do kopii dokumentów dotyczących zadania, jednakże jednostka kontrolowana nie zapewniła kserokopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz wydruku prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej W związku z tym ustalono, że kserokopie dokumentów dostarczone będą do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego do pokoju 327 do dnia 7 grudnia 2011 r. Analiza dokumentów przedstawionych podczas kontroli nie wykazała nieprawidłowości Na tym kontrolę zakończono. Ustalenia końcowe Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w księdze ewidencji kontroli pod numerem 1/2011. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu do podpisu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Szczecin, dnia grudnia 2011 r. Kierownik jednostki kontrolowanej.. Kontrolujący 6

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik nr 1a do Regulaminu Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik do Uchwały Nr 493/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ ul. Kolejowa 15 Zarządzenie nr 1699/2014 48-300 Nysa Burmistrza Nysy z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

LRZ 4114-01-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4114-01-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4114-01-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler I/13/001 - Realizacja Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2015 r. Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. Załącznik do uchwały nr 2918 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 23 listopada 2010 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Wstęp - Rozliczanie pożyczki/dotacji w NFOSiGW. Dokumenty przedkładane do rozliczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: - Zastępca ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń,

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały: - Zastępca ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń, PROTOKÓŁ Z KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1, nr REGON -u 450708638 zwanym w dalszej treści "Urzędem", podległym Staroście Powiatu Łomżyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r.

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Specyfikacja Warunków Otwartego Konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Środki wsparcia e- biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI PS- V.863.1.2014.2,10 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu Urzędem lub PUP. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo