Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014"

Transkrypt

1 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g Głogów Młp. tel Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na przeprowadzenie warsztatów metodycznych w zakresie wykorzystania technik informacyjno - komunikacyjnych w metodologii CLIL w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej w ramach realizacji projektu pn.,,szansa na sukces. Program Rozwojowy S.P. w Krowicy Samej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX POKL, Działanie 9.1, Poddziałanie I. Zamawiający: E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g, Głogów Młp. II. Informacje ogólne: 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

2 III. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: CPV: Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne Szczegółowy zakres zadań obejmuje: przeprowadzenie warsztatów metodycznych w zakresie wykorzystania technik informacyjno - komunikacyjnych w metodologii CLIL w ilości 16 godzin lekcyjnych dla 4 nauczycieli w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej IV. Termin wykonania zamówienia: Realizacja warsztatów będzie się odbywała od r. do r. Spotkania odbywać się będą w weekendy, co najmniej raz na cztery tygodnie. O dokładnych terminach Zamawiający poinformuje Wykonawcę w pierwszym dniu danego miesiąca. V. Zadania i obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje się do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów. VI. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz dokumenty i oświadczenia wymagane do oferty w celu potwierdzania w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadają tytuł magistra filologii angielskiej oraz udokumentują przeprowadzenie co najmniej 100 godzin szkoleń z zakresu ICT w języku angielskim. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia (zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w celu potwierdzenia spełniania tego warunku). 2) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia warsztatów tj. posiadają tytuł magistra filologii angielskiej oraz udokumentują przeprowadzenie co najmniej 100 godzin szkoleń z zakresu ICT w języku angielskim.. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, na które składa ofertę i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu wymagań załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej 100 godzin szkoleń z zakresu ICT w języku angielskim. 3. Inne wymagane dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 2) CV osób biorących udział w realizacji zamówienia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. b. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii) do pełnienia takiej funkcji, podpisane przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia winno być dołączone do oferty. c. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć Oświadczenie w zakresie spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne i winny być podpisane przez Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu lub przez pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania. d. Wszelka korespondencja Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. e. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. f. W formularzu ofertowym należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika. g. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zostanie wybrana,

4 Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, których żąda Zamawiający w niniejszym zapytaniu ofertowym. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. b. Niewykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Forma dokumentów: a. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. b. Dokumenty złożone w formie kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa) powinny być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisane przez Wykonawcę. c. Dokumenty nieczytelne nie będą rozpatrywane. d. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę. VII. Opis sposobu przygotowania ofert: a. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. b. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania ofertowego. Za złożenie oferty uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innymi Wykonawcami. c. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje ich odrzucenie. d. Oferta musi spełniać następujące wymogi: musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności; musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty. e. Oferta musi zawierać: formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oświadczenia - Załącznik nr 2 i 3 do zapytania ofertowego, kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie co najmniej 100 godzin szkoleń z zakresu ICT w języku angielskim, CV osób biorących udział w realizacji zamówienia.

5 IX. VIII. Miejsce, termin składania ofert oraz osoba do kontaktu 1. Miejsce i termin składania ofert: a. Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres: E.H.O. Szkolenia Językowe, Agnieszka Andruszewska, Lipie 6g, Głogów Młp. lub em w formie skanu dokumentów na adres: w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. do godz. 15:00. b. Otwarcie ofert nastąpi 27 stycznia 2014 r. o godz. 17:05 w siedzibie Zamawiającego c. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, opisania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. d. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. e. Oferta, która została złożona po terminie pozostanie bez rozpatrzenia. 2. Termin związania ofertą: a. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. b. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. c. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. 3. Wskazanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami: a. Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza: P. Agnieszka Andruszewska, tel.: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje pytanie pisemnie na adres: E.H.O. Szkolenia Językowe, Agnieszka Andruszewska, Lipie 6g, Głogów Młp. lub w formie elektronicznej na adres b. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Opis sposobu obliczenia ceny: a. Wykonawca oblicza cenę ofertową zgodnie z dyspozycją zawartą na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). b. Cenę oferty dla zamówienia stanowić będzie cena brutto za 1 godzinę lekcyjną. c. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. d. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. e. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. f. Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy

6 i nie będą podlegały zmianom. g. Brak wypełnienia wymaganych pól formularza cenowego lub podanie kwoty 0 dla którejkolwiek pozycji w obrębie formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty. X. Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: Cena jednostkowa podana w ofercie (brutto) = 100 % Ocena oferty za kryterium Cena - C Maksymalną liczbę punktów tj. 100 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ilość punktów w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty w zakresie kryterium. XI. Liczba punktów dla pozostałych ofert liczona będzie według poniższego wzoru: C = cena najniższa spośród badanych ofert cena badanej oferty x 100 pkt. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie tych Oferentów do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia: 1. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. 2. Zamawiający niezwłocznie zamieści informację o wyniku postępowania na swojej stronie internetowej oraz wyśle do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. XII. Postanowienia końcowe: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. Zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania. Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. XIII. Załączniki składające się na integralną część zapytania: 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu wymagań 4. Załącznik nr 4 Projekt umowy

7 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr: 6/9.1.2./KS/2014 Formularz oferty (imię, nazwisko, adres, dane do kontaktu) składam niniejszą ofertę na przeprowadzenie warsztatów metodycznych w zakresie wykorzystania technik informacyjno - komunikacyjnych w metodologii CLIL w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej Stawka za 1godzinę prowadzenia warsztatów... zł brutto Wartość za 16 godzin prowadzenia warsztatów.. zł brutto 1. Oświadczam (y), że zapoznałem (liśmy) się z warunkami zapytania ofertowego oraz załącznikami do niego i nie wnoszę (imy) żadnych zastrzeżeń, zdobyłem (liśmy) konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, a wszelkie koszty ujęte w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy (bez względu na okoliczności i źródła ich powstania). 2. Akceptuję (emy) wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Oświadczam(y), że uważam (y) się za związanego (ych) niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. 14 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert. 4. Do oferty dołączam(y ) określone w zapytaniu ofertowym oświadczenia i dokumenty. 5. Oświadczam (y), że załączone do zapytania ofertowego istotne postanowienia umowy zostały przeze mnie (przez nas) zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuje (my) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Pouczony (eni) o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm. ) oświadczam(y), że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.... miejscowość i data... Podpis

8 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr: 6/9.1.2./KS/2014 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Oświadczam (y), że: Wykonawca nie jest powiązany(a) z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przyjmując, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (tj. z panią Agnieszką Andruszewską) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (tj. z panią Anną Kida) a Wykonawcą, w szczególności poprzez: a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... miejscowość i data... Podpis

9 OŚWIADCZENIE o spełnianiu wymagań załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr: 6/9.1.2./KS/2014 Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: oświadczam(y), że: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, 3. dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.... miejscowość i data... Podpis

10 załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr: 6/9.1.2./KS/2014 UMOWA ZLECENIA NR.. - projekt zawarta w wyniku zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego wg zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarta w dniu r. w miejscowości Lipie pomiędzy: E.H.O. Szkolenia Językowe, Agnieszka Andruszewska, Lipie 6g, Głogów Młp. reprezentowaną przez: Panią Agnieszkę Andruszewską Właściciela, zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a., zamieszkałą/ym zwaną/ym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, o następującej treści: 1 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy wykonać zlecenie polegające na przeprowadzeniu warsztatów metodycznych w zakresie wykorzystania technik informacyjno - komunikacyjnych w metodologii CLIL w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej w wymiarze: 16 godzin lekcyjnych w terminie od 01 lutego 2014 r. do 30 lipca 2014 r. (spotkania w weekendy, co najmniej raz na 4 tygodnie) w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz przedłożonej ofercie w ramach realizowanego projektu pn.,, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX POKL, Działanie 9.1, Poddziałanie Zleceniobiorca będzie wykonywał umowę i wynikające z niej powierzone mu czynności zgodnie z zatwierdzonym i podpisanym przez Zleceniodawcę i Instytucję Pośredniczącą: wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie projektu, wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącymi kwalifikowania wydatków i innymi wytycznymi mającymi zastosowanie do Projektu. 3. Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

11 2 1. Wszelkie materiały powstałe sporządzone przez zleceniobiorcę na potrzeby umowy, po jej zakończeniu stają się własnością zleceniodawcy. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje praktyczne umożliwiające mu realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz, że powierzone zadanie wykona z należytą starannością i profesjonalizmem wymaganym przy tego typu usługach z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy naukowej w zakresie danego przedmiotu. 3. Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy 4. Zleceniobiorca z zleconych mu zadań realizowanych w ramach przedmiotowego projektu rozlicza się i ponosi pełną odpowiedzialność wyłącznie przed koordynatorem projektu. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia warsztatów zgodnie z przedłożonym terminarzem w pierwszym dniu danego miesiąca. 6. Zajęcia będą dokumentowane listą obecności i programem zajęć Wynagrodzenie za 1 godzinę prowadzenia warsztatów (przez jedną godzinę rozumie się godzinę czterdziestopięciominutową) wynosi zł brutto. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca zapłaci wynagrodzenie brutto w wysokości zł (słownie:. złotych 00/100). 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu prowadzenia warsztatów. 3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie rachunek wystawiony przez Wykonawcę, płatny w terminie 14 dni od przedłożenia go Zleceniodawcy W celu realizacji przedmiotu umowy zlecenia Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy nieodpłatnie pomieszczenia umożliwiające wykonanie zlecenia. 2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zleceniodawca ma prawo dokonywania bieżącej oceny sposobu realizacji zlecenia przez Zleceniobiorcę, a także zgłaszania wiążących dla niego uwag w tym zakresie. 3. Zlecenie realizowane będzie w szkole podstawowej w Krowicy Samej. 4. Zleceniodawca może również zobowiązać Zleceniobiorcę, w razie konieczności, do dokonywania innych niż wymienione w 1 czynności mających na celu należytą realizację przedmiotu niniejszej umowy.

12 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w 2 będzie płatne przez Zleceniobiorcę za zrealizowane godziny na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku, po jego uprzednim pozytywnym zweryfikowaniu przez Zleceniodawcę (wzór rachunku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 6. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość do zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 2. Termin wypłaty wynagrodzenia będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania i z tytułu ewentualnego opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Zleceniobiorca nie będzie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę. 7. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia W przypadku niewykonania zlecenia w terminie określonym w 1 umowy zlecenia, wadliwe wykonanie zlecenia lub wykonanie zlecenia w sposób nienależyty, Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub zerwania umowy zlecenia bez wypłaty odszkodowania. 2. Jakiekolwiek zmiany treści umowy zlecenia mogą być dokonywane jedynie pisemnie w formie aneksu do umowy zlecenia pod rygorem nieważności, tylko za zgodą stron. Strony nie mogą powoływać się ustalenia pozaumowne. 6 W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 7 Strony zobowiązane są do wzajemnego niezwłocznego informowania się o każdej zmianie swoich danych wskazanych w osnowie umowy zlecenia pod rygorem uznania za ważne czynności prawnych zdziałanych przy zastosowaniu danych drugiej strony pierwotnie zamieszczonych w jej treści. 8 W zawiązku z zawarciem niniejszej umowy zlecenia Zleceniobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniodawcę jego danych osobowych zgodnie w wymogami wynikającymi w tym zakresie z przepisów ustawy z dania 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm). 9 Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku na stronie internetowej i materiałach dotyczących projektu.

13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (podpis Zleceniobiorcy) (podpis Zleceniodawcy)

14 Załącznik Nr 1 do umowy nr.. z dnia. miejscowość, data RACHUNEK nr dla E.H.O. Szkolenia Językowe, Agnieszka Andruszewska, Lipie 6, Głogów Młp. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową zlecenie nr.. z dnia. płatnego z projektu pn.,, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX POKL, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2,. za przeprowadzenie warsztatów metodycznych w zakresie wykorzystania technik informacyjno - komunikacyjnych w metodologii CLIL w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej w ilości.. godzin warsztatów. godz. *. zł = zł Wynagrodzenie brutto: zł (słownie:.. złotych) Kwotę do wypłaty należy przelać na rachunek bankowy nr... Rachunek wystawiła... (podpis Zleceniobiorcy) Wykonanie zlecenia potwierdził/a: (podpis specjalisty ds. merytoryczno-organizacyjnych) (podpis Koordynatora projektu)

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) na wynajem sali szkoleniowej wraz ze świadczeniem usługi cateringowej oraz zapewnieniem noclegów dla moderatora i uczestników podczas dwóch dwudniowych

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 18 lutego 2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/03/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo