Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014"

Transkrypt

1 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g Głogów Młp. tel Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na przeprowadzenie warsztatów metodycznych w zakresie wykorzystania technik informacyjno - komunikacyjnych w metodologii CLIL w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej w ramach realizacji projektu pn.,,szansa na sukces. Program Rozwojowy S.P. w Krowicy Samej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX POKL, Działanie 9.1, Poddziałanie I. Zamawiający: E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g, Głogów Młp. II. Informacje ogólne: 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

2 III. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: CPV: Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne Szczegółowy zakres zadań obejmuje: przeprowadzenie warsztatów metodycznych w zakresie wykorzystania technik informacyjno - komunikacyjnych w metodologii CLIL w ilości 16 godzin lekcyjnych dla 4 nauczycieli w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej IV. Termin wykonania zamówienia: Realizacja warsztatów będzie się odbywała od r. do r. Spotkania odbywać się będą w weekendy, co najmniej raz na cztery tygodnie. O dokładnych terminach Zamawiający poinformuje Wykonawcę w pierwszym dniu danego miesiąca. V. Zadania i obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca powinien uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązuje się do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejno największą liczbę punktów. VI. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz dokumenty i oświadczenia wymagane do oferty w celu potwierdzania w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiadają tytuł magistra filologii angielskiej oraz udokumentują przeprowadzenie co najmniej 100 godzin szkoleń z zakresu ICT w języku angielskim. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia (zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w celu potwierdzenia spełniania tego warunku). 2) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia warsztatów tj. posiadają tytuł magistra filologii angielskiej oraz udokumentują przeprowadzenie co najmniej 100 godzin szkoleń z zakresu ICT w języku angielskim.. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, na które składa ofertę i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu wymagań załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej 100 godzin szkoleń z zakresu ICT w języku angielskim. 3. Inne wymagane dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 2) CV osób biorących udział w realizacji zamówienia. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. b. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii) do pełnienia takiej funkcji, podpisane przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia winno być dołączone do oferty. c. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć Oświadczenie w zakresie spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne i winny być podpisane przez Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu lub przez pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania. d. Wszelka korespondencja Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. e. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. f. W formularzu ofertowym należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika. g. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zostanie wybrana,

4 Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, których żąda Zamawiający w niniejszym zapytaniu ofertowym. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia. b. Niewykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Forma dokumentów: a. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. b. Dokumenty złożone w formie kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa) powinny być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i podpisane przez Wykonawcę. c. Dokumenty nieczytelne nie będą rozpatrywane. d. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę. VII. Opis sposobu przygotowania ofert: a. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. b. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego zapytania ofertowego. Za złożenie oferty uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innymi Wykonawcami. c. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje ich odrzucenie. d. Oferta musi spełniać następujące wymogi: musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności; musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną/e do podpisania oferty. e. Oferta musi zawierać: formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oświadczenia - Załącznik nr 2 i 3 do zapytania ofertowego, kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie co najmniej 100 godzin szkoleń z zakresu ICT w języku angielskim, CV osób biorących udział w realizacji zamówienia.

5 IX. VIII. Miejsce, termin składania ofert oraz osoba do kontaktu 1. Miejsce i termin składania ofert: a. Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres: E.H.O. Szkolenia Językowe, Agnieszka Andruszewska, Lipie 6g, Głogów Młp. lub em w formie skanu dokumentów na adres: w terminie do dnia 27 stycznia 2014 r. do godz. 15:00. b. Otwarcie ofert nastąpi 27 stycznia 2014 r. o godz. 17:05 w siedzibie Zamawiającego c. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, opisania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. d. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. e. Oferta, która została złożona po terminie pozostanie bez rozpatrzenia. 2. Termin związania ofertą: a. Termin związania ofertą wynosi 14 dni. b. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. c. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. 3. Wskazanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami: a. Do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza: P. Agnieszka Andruszewska, tel.: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując swoje pytanie pisemnie na adres: E.H.O. Szkolenia Językowe, Agnieszka Andruszewska, Lipie 6g, Głogów Młp. lub w formie elektronicznej na adres b. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Opis sposobu obliczenia ceny: a. Wykonawca oblicza cenę ofertową zgodnie z dyspozycją zawartą na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). b. Cenę oferty dla zamówienia stanowić będzie cena brutto za 1 godzinę lekcyjną. c. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. d. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. e. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. f. Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy

6 i nie będą podlegały zmianom. g. Brak wypełnienia wymaganych pól formularza cenowego lub podanie kwoty 0 dla którejkolwiek pozycji w obrębie formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty. X. Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: Cena jednostkowa podana w ofercie (brutto) = 100 % Ocena oferty za kryterium Cena - C Maksymalną liczbę punktów tj. 100 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ilość punktów w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty w zakresie kryterium. XI. Liczba punktów dla pozostałych ofert liczona będzie według poniższego wzoru: C = cena najniższa spośród badanych ofert cena badanej oferty x 100 pkt. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie tych Oferentów do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia: 1. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. 2. Zamawiający niezwłocznie zamieści informację o wyniku postępowania na swojej stronie internetowej oraz wyśle do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. XII. Postanowienia końcowe: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. Zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania. Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. XIII. Załączniki składające się na integralną część zapytania: 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu wymagań 4. Załącznik nr 4 Projekt umowy

7 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr: 6/9.1.2./KS/2014 Formularz oferty (imię, nazwisko, adres, dane do kontaktu) składam niniejszą ofertę na przeprowadzenie warsztatów metodycznych w zakresie wykorzystania technik informacyjno - komunikacyjnych w metodologii CLIL w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej Stawka za 1godzinę prowadzenia warsztatów... zł brutto Wartość za 16 godzin prowadzenia warsztatów.. zł brutto 1. Oświadczam (y), że zapoznałem (liśmy) się z warunkami zapytania ofertowego oraz załącznikami do niego i nie wnoszę (imy) żadnych zastrzeżeń, zdobyłem (liśmy) konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, a wszelkie koszty ujęte w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy (bez względu na okoliczności i źródła ich powstania). 2. Akceptuję (emy) wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Oświadczam(y), że uważam (y) się za związanego (ych) niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. 14 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert. 4. Do oferty dołączam(y ) określone w zapytaniu ofertowym oświadczenia i dokumenty. 5. Oświadczam (y), że załączone do zapytania ofertowego istotne postanowienia umowy zostały przeze mnie (przez nas) zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuje (my) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Pouczony (eni) o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm. ) oświadczam(y), że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.... miejscowość i data... Podpis

8 załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr: 6/9.1.2./KS/2014 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Oświadczam (y), że: Wykonawca nie jest powiązany(a) z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przyjmując, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (tj. z panią Agnieszką Andruszewską) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (tj. z panią Anną Kida) a Wykonawcą, w szczególności poprzez: a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... miejscowość i data... Podpis

9 OŚWIADCZENIE o spełnianiu wymagań załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr: 6/9.1.2./KS/2014 Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: oświadczam(y), że: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, 3. dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.... miejscowość i data... Podpis

10 załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr: 6/9.1.2./KS/2014 UMOWA ZLECENIA NR.. - projekt zawarta w wyniku zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego wg zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawarta w dniu r. w miejscowości Lipie pomiędzy: E.H.O. Szkolenia Językowe, Agnieszka Andruszewska, Lipie 6g, Głogów Młp. reprezentowaną przez: Panią Agnieszkę Andruszewską Właściciela, zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a., zamieszkałą/ym zwaną/ym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, o następującej treści: 1 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy wykonać zlecenie polegające na przeprowadzeniu warsztatów metodycznych w zakresie wykorzystania technik informacyjno - komunikacyjnych w metodologii CLIL w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej w wymiarze: 16 godzin lekcyjnych w terminie od 01 lutego 2014 r. do 30 lipca 2014 r. (spotkania w weekendy, co najmniej raz na 4 tygodnie) w zakresie i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz przedłożonej ofercie w ramach realizowanego projektu pn.,, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX POKL, Działanie 9.1, Poddziałanie Zleceniobiorca będzie wykonywał umowę i wynikające z niej powierzone mu czynności zgodnie z zatwierdzonym i podpisanym przez Zleceniodawcę i Instytucję Pośredniczącą: wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie projektu, wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącymi kwalifikowania wydatków i innymi wytycznymi mającymi zastosowanie do Projektu. 3. Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

11 2 1. Wszelkie materiały powstałe sporządzone przez zleceniobiorcę na potrzeby umowy, po jej zakończeniu stają się własnością zleceniodawcy. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje praktyczne umożliwiające mu realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz, że powierzone zadanie wykona z należytą starannością i profesjonalizmem wymaganym przy tego typu usługach z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy naukowej w zakresie danego przedmiotu. 3. Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy 4. Zleceniobiorca z zleconych mu zadań realizowanych w ramach przedmiotowego projektu rozlicza się i ponosi pełną odpowiedzialność wyłącznie przed koordynatorem projektu. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia warsztatów zgodnie z przedłożonym terminarzem w pierwszym dniu danego miesiąca. 6. Zajęcia będą dokumentowane listą obecności i programem zajęć Wynagrodzenie za 1 godzinę prowadzenia warsztatów (przez jedną godzinę rozumie się godzinę czterdziestopięciominutową) wynosi zł brutto. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca zapłaci wynagrodzenie brutto w wysokości zł (słownie:. złotych 00/100). 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu prowadzenia warsztatów. 3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie rachunek wystawiony przez Wykonawcę, płatny w terminie 14 dni od przedłożenia go Zleceniodawcy W celu realizacji przedmiotu umowy zlecenia Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy nieodpłatnie pomieszczenia umożliwiające wykonanie zlecenia. 2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zleceniodawca ma prawo dokonywania bieżącej oceny sposobu realizacji zlecenia przez Zleceniobiorcę, a także zgłaszania wiążących dla niego uwag w tym zakresie. 3. Zlecenie realizowane będzie w szkole podstawowej w Krowicy Samej. 4. Zleceniodawca może również zobowiązać Zleceniobiorcę, w razie konieczności, do dokonywania innych niż wymienione w 1 czynności mających na celu należytą realizację przedmiotu niniejszej umowy.

12 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w 2 będzie płatne przez Zleceniobiorcę za zrealizowane godziny na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku, po jego uprzednim pozytywnym zweryfikowaniu przez Zleceniodawcę (wzór rachunku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 6. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość do zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 2. Termin wypłaty wynagrodzenia będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania i z tytułu ewentualnego opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Zleceniobiorca nie będzie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę. 7. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia W przypadku niewykonania zlecenia w terminie określonym w 1 umowy zlecenia, wadliwe wykonanie zlecenia lub wykonanie zlecenia w sposób nienależyty, Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub zerwania umowy zlecenia bez wypłaty odszkodowania. 2. Jakiekolwiek zmiany treści umowy zlecenia mogą być dokonywane jedynie pisemnie w formie aneksu do umowy zlecenia pod rygorem nieważności, tylko za zgodą stron. Strony nie mogą powoływać się ustalenia pozaumowne. 6 W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 7 Strony zobowiązane są do wzajemnego niezwłocznego informowania się o każdej zmianie swoich danych wskazanych w osnowie umowy zlecenia pod rygorem uznania za ważne czynności prawnych zdziałanych przy zastosowaniu danych drugiej strony pierwotnie zamieszczonych w jej treści. 8 W zawiązku z zawarciem niniejszej umowy zlecenia Zleceniobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniodawcę jego danych osobowych zgodnie w wymogami wynikającymi w tym zakresie z przepisów ustawy z dania 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm). 9 Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku na stronie internetowej i materiałach dotyczących projektu.

13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (podpis Zleceniobiorcy) (podpis Zleceniodawcy)

14 Załącznik Nr 1 do umowy nr.. z dnia. miejscowość, data RACHUNEK nr dla E.H.O. Szkolenia Językowe, Agnieszka Andruszewska, Lipie 6, Głogów Młp. za wykonanie zlecenia zgodnie z umową zlecenie nr.. z dnia. płatnego z projektu pn.,, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX POKL, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2,. za przeprowadzenie warsztatów metodycznych w zakresie wykorzystania technik informacyjno - komunikacyjnych w metodologii CLIL w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej w ilości.. godzin warsztatów. godz. *. zł = zł Wynagrodzenie brutto: zł (słownie:.. złotych) Kwotę do wypłaty należy przelać na rachunek bankowy nr... Rachunek wystawiła... (podpis Zleceniobiorcy) Wykonanie zlecenia potwierdził/a: (podpis specjalisty ds. merytoryczno-organizacyjnych) (podpis Koordynatora projektu)

Zapytanie ofertowe nr: 1/9.1.2./KS/2013

Zapytanie ofertowe nr: 1/9.1.2./KS/2013 E.H.O. Szkolenia językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.angielskiuciebie.eu e-mail:agnieszka@angielskiuciebie.eu, kontakt@englishschoolrzeszow.pl Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

WO-ZP.2320.35.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

WO-ZP.2320.35.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE WO-ZP.2320.35.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Zamawiający, Beneficjent) zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku ulotki promocyjnej wraz z opracowaniem graficznym, opracowaniem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Chynów dn. 05.09.2012r. Zapytanie ofertowe na usługę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łódź, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/KIEL/A2/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE, D dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych WZÓR FORMULARZA OFERTY Załącznik nr 1 pieczęć Wykonawcy/ Fundacji EDUCARE et SERVIRE 39-200 Dębica ul. Rynek 21, NIP 8722197588, REGON 691781290 Nawiązując do zapytania ofertowego na: Usługi: 1. wynajmu

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

REM / 6144 / 2016 Stalowa Wola, 13 grudnia 2016r.

REM / 6144 / 2016 Stalowa Wola, 13 grudnia 2016r. REM / 6144 / 2016 Stalowa Wola, 13 grudnia 2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA na realizację prac badawczo rozwojowych związanych z wykonaniem laboratoryjnych badań niszczących złączy spawanych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 Wrocław, 23.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WRO/2014 (dotyczy usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 13.03.2014 r. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Do: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 7 stycznia 2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz potrzeb prośrodowiskowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualne doradztwo prowadzące do opracowania bądź aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Kielce, 30 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Zamawiający: Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Celem szkolenia jest podniesienie jakości wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji językowych uczestników projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Celem szkolenia jest podniesienie jakości wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji językowych uczestników projektu. Siennica, 23.03.2015 roku Zamawiający: Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich ul. Mińska 38 05-332 Siennica Tel./fax. 025 757 20 91 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z rozpoczęciem realizacji projektu POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000464

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. I. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND.POKL.08.01.02-24-016/11

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara 64-600 Oborniki, ul. Paderewskiego 4 NIP 7871783724, REGON 301194451 Reprezentowane przez Agatę Melara - Właściciela tel.: (61) 29 60 110 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych Jaworzno, 04 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014 dotyczy: wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych dla uczestników projektu pn. Młodzi na start! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18.08.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ POKL.09.01.01-22-124/12 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór nauczyciela przedszkolnego, którego zadaniem będzie opieka

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 31.01.2014 działając jako Projektodawca w ramach projektu GLOBALG.A.P przyszłością branży spożywczej, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w ramach projektu pn.: Nowa ścieżka kariery program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

3. Termin wykonania zamówienia: Październik 13 grudnia 2013r. 4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

3. Termin wykonania zamówienia: Październik 13 grudnia 2013r. 4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel. Bydgoszcz, 10 październik 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel. Bydgoszcz, 10 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera do poprowadzenia kursu pn.: MS Excel Bydgoszcz, 10 październik 2012 r. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera na szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta z elementami negocjacji

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera na szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta z elementami negocjacji ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór trenera na szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta z elementami negocjacji Bydgoszcz, wrzesień 2012 r. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin).

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin). Lublin, dn. 17 luty 2015 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides Ul. Niecała 4/5a 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 Email: bonafides@op.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki 30.23.43.00-1 - Płyty kompaktowe (CD)

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki 30.23.43.00-1 - Płyty kompaktowe (CD) Zapytanie ofertowe dotyczące druku broszur przewodnik do studiowania specjalności oraz przygotowanie płyt CD z materiałami dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy ulotek i plakatów dot. PO WER obejmująca:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy ulotek i plakatów dot. PO WER obejmująca: WO-ZP.2320.29.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę druku i dostawy ulotek i plakatów dot. PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na wsparcie grupowe i indywidualne psychologa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich otoczenia w ramach prowadzonego projektu: Zaprogramowani na pomaganie Nr postępowania: 4/2016/UE

Bardziej szczegółowo

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe).

- Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii rozwoju firmy Spin off/spin out (łącznie 3 szkolenia dwudniowe). Kraków, dnia 19.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru trenera na szkolenie pn. Zewnętrzne źródła finansowania. Pozyskiwanie funduszy europejskich oraz Budowa biznesplanu przedsiębiorstwa i strategii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 1/WSB/ABK/2017

Rozeznanie rynku nr 1/WSB/ABK/2017 Wrocław, 31.03.2017 r. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Rozeznanie rynku nr 1/WSB/ABK/2017 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 25 stycznia 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 Częstochowa, 04.08 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 dotyczy: wynajmu lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Częstochowa, 3 marca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE WND-POKL.09.04.00-24-002/13 dotyczące usługi wynajmu sal dydaktycznych do realizacji studiów podyplomowych (Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy wykonywania czynności zarządzania projektem)

ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy wykonywania czynności zarządzania projektem) ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy wykonywania czynności zarządzania projektem) Janów, 01.04.2015 I. Informacje ogólne 1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Wrocław, dnia 24.01.2014 na usługę przeprowadzenia egzaminu TELC z języka niemieckiego oraz angielskiego na poziomie A2 i B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2

Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2 Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2 dotyczące wyłonienia trenerów do przeprowadzenia szkoleń Lean Management w woj. podlaskim, w związku z realizacją projektu Nowoczesne kwalifikacje pracowników produkcji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Lp. Nazwa szkolenia Liczba godzin szkolenia. 1. Edukacja sensoryczna 32h. Komunikacja interpersonalna i współpraca w zespole

Zapytanie ofertowe. Lp. Nazwa szkolenia Liczba godzin szkolenia. 1. Edukacja sensoryczna 32h. Komunikacja interpersonalna i współpraca w zespole Kwidzyn, dnia 07.12.2016 r. Zapytanie ofertowe Niepubliczne Przedszkole Gama zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług szkolenia kadry OWP i pedagogizację opiekunów prawnych w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 Wrocław, 24.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/WRO/2014 (dotyczy wynajmu autobusu do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II. Warunki udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe. II. Warunki udziału w postępowaniu Zapytanie ofertowe Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi na przeprowadzenie diagnozy psychologicznej w ramach projektu pn. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 565/2014 Kielce, dn. 21. 08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014

Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014 Auto Szkoła WOTA Sp. J. ul. Nawrot 46 90-014 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL/WLKP/2014 (dotyczy wynajmu samochodu ciężarowego do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16 Piotrków Tryb, 16 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/01.02.02/0029/16 W związku z realizacją projektu pt.: aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa, o numerze

Bardziej szczegółowo

6. Tytuł projektu EUGENIUS-to-Europe: Rozwój eksportu opraw oświetleniowych firmy Eugenius na rynki europejskich

6. Tytuł projektu EUGENIUS-to-Europe: Rozwój eksportu opraw oświetleniowych firmy Eugenius na rynki europejskich EUGENIUS SP. Z O.O. Sanocka 3, 61-324 Poznań, Poland, spółka zarejestrowana w sądzie rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000468215 kapitał zakładowy 200

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 28.06.2016r. VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy dostawy mikroskopu z kamerą szybkoklatkową i wymiennym obiektywem w ramach projektu pn. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014 Znak: 7/6.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05-03-2014r. dotyczące wyboru wykonawcy Wsparcia Pomostowego świadczonego w postaci usługi doradczej dla nowych przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu Masz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE PSYCHOLOG/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 3/POKL/KIEL/A2/2014 Łódź, 08.12.2014 r. (dotyczy wynajmu samochodu ciężarowego do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ruchu drogowym w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Gdańsk, dnia 04.10.2016r. ZWIĄZEK PRACODAWCÓW FORUM OKRĘTOWE 80-237 GDAŃSK, UL. UPHAGENA 23 NIP 5832079055 REGON 190266791 KRS 0000168624 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 (do niniejszego trybu nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Zapytanie ofertowe Warszawa, 23.05.2014 W związku z realizacją projektu Informatyka zrównoważonego rozwoju - nowy program studiów internetowych w PJWSTK" finansowanego ze środków funduszy norweskich EOG,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. FABRYKA NARZĘDZI FANAR SA Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na usługę badawczą w zakresie opracowania i wytworzenia powłok przeciwzużyciowych na narzędziach trzpieniowych dotyczące wyboru podwykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: grafik komputerowy / twórca interfejsów użytkownika 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn

Kielce, dn Kielce, dn. 18. 10. 2016 Zapytanie ofertowe Na prowadzenie zajęć koła gotowania (kod CPV: 80212000-3) w ramach działania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt pn.: Doświadczenie i umiejętności

Bardziej szczegółowo

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa Warszawa, dnia 1 marca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników/czek niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo