UMOWA 2013/./OG. ul.,, NIP.., zwanym w dalszej części Dostawcą reprezentowanym przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA 2013/./OG. ul.,, NIP.., zwanym w dalszej części Dostawcą reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 UMOWA 2013/./OG Załącznik nr 2 do zaproszenia zawarta w dniu. 2013r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, Katowice, NIP , Regon , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa :.. a, ul.,, NIP.., zwanym w dalszej części Dostawcą reprezentowanym przez:.. na podstawie rozeznania cenowego o symbolu PP-11/2013, dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Świadczenie usług utrzymania budynków i pogotowia awaryjnego w obiektach Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. 2. Przedmiot umowy będzie wykonywany w następujących lokalizacjach: a. ul. Francuska 70A, Katowice pełny zakres prac konserwatorskich wraz z pogotowiem awaryjnym, b. ul. Lompy 14 prace konserwatorskie, c. ul. Wita Stwosza 31 prace konserwatorskie. 3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: a. prace ślusarskie (naprawa i wymiana zamków, wkładek, zawiasów drzwiowych i meblowych, drobne naprawy mebli,), b. wymiana, drobne naprawy i konserwacje instalacji wody (zawory, spłuczki, baterie, ogrzewacze wody, kontrola szczelności instalacji), c. wymiana, drobne naprawy i konserwacje instalacji kanalizacyjnej (syfony, muszle, pisuary, deski sedesowe), d. wymiana, drobne naprawy i konserwacje instalacji elektrycznej (włączniki, gniazdka, przedłużacze, lampy, żarówki, świetlówki, ogrzewacze wody), e. drobne naprawy wyposażenia biur (czajniki, wentylatory, niszczarki), f. okresowa kontrola drożności instalacji odprowadzania wody deszczowej oraz drenażowej (kontrola i czyszczenie rewizji rynien, osadników drenażowych, i odprowadzenia wody), g. wykonywanie drobnych prac związanych z reorganizacją pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń z aktami (przenoszenie i ustawianie mebli, sprzętu, regałów, akt, wody itp.), h. w okresie grzewczym konserwacja instalacji centralnego ogrzewania (codzienna kontrola ciśnienia wody, odpowietrzanie pionów i grzejników), i. malowanie pomieszczeń, płotów, barierek oznakowania parkingu, stolarki, j. prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz, pielęgnacja, przycinka drzew, krzewów, trawy itp., k. udrażnianie kanalizacji, l. płytkowanie, wymiana lub naprawa podłogi, gipsowanie, szpachlowanie, wymiana kostki brukowej, m. montaż odbojnic, tablic, luster, elementów ściennych, znaków drogowych, barierek, słupków, Strona 1 z 6

2 n. nadzór nad skierowanymi do pracy skazanymi z zakładu karnego po wcześniejszym przeszkoleniu, o. wykonywanie innych drobnych prac konserwatorskich zlecanych na bieżąco, w zależności od zaistniałej sytuacji. p. Utrzymanie pogotowia awaryjnego 24h na dobę 2 TERMIN WYKONANIA, OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Umowa zostaje zawarta a okres od dnia 01 czerwca 2013r. do dnia 31 maja 2014r., z możliwością przedłużenia umowy na następny rok. 2. Zmawiający ma możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na ostatni dzień następnego miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie. 3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 3. PRACOWNICY WYKONAWCY 1. Skierowane przez Wykonawcę osoby do świadczenia usług konserwatorskich objętych niniejszą umową muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 2. W przypadku świadczenia usług konserwatorskich przez osoby, które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego, Zamawiający ma prawo wyprosić takie osoby z obiektów Sądu i naliczyć Wykonawcy kary umowne, o których mowa w 9 umowy. 3. Wykonawca zapewnia dwuosobową obsadę kadrową w każdym miesiącu obowiązywania umowy. 4 OBOWIĄZKI STRON 1. Zamawiający: a. zapewnia pomieszczenie warsztatu w budynku przy ul. Francuskiej 70A w raz z zapleczem sanitarnym (natrysk, toaleta, umywalka), b. zapewnia materiały niezbędne do wykonania poszczególnych prac (kleje, zaprawy, piasek, cement, farby, silikony, akryle itp.). W przypadku wykorzystania podczas pogotowia awaryjnego materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, ich rozliczenie nastąpi zgodnie z zasadami opisami w 8 umowy. c. zapewnia podstawowe narzędzia i wyposażenie do wykonywania poszczególnych prac tj. wiertarki, wkrętarki, wyrzynarki, piły, imadło, stół warsztatowy, klucze, śrubokręty itp. Narzędzia specjalistyczne niezbędne do realizacji zakresu umowy zapewnia Wykonawca. 2. Wykonawca: a. zapewnia obecność dwóch pracowników, w każdy dzień roboczy Sądu w zakresie godzin: godzina rozpoczęcia od 7:00 do 7:30 godzina zakończenia pracy od 14:00 do 14:30. b. w przypadku wystąpienia awarii po godzinach urzędowania Sądu, Wykonawca całodobowo zapewnia usuwanie nagłych awarii lub zabezpieczenie miejsca awarii przed powstaniem dalszych szkód, w ramach dodatkowego zlecenia, c. zapewnia, że pracownicy skierowani do wykonywania prac posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia niezbędne do wykonywania zakresu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, d. zapewnia, że pracownicy skierowani do wykonywania prac posiada aktualne, odpowiednie do zakresu wykonywania prac badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i ppoż., e. zapewnia skierowanym pracownikom środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą i obuwie robocze, zgodnie z przepisami bhp, f. zobowiązuje się, w ramach obowiązującej umowy do wykonywania prac zgłaszanych przez Zamawiającego, bezpośrednio pracownikowi realizującemu przedmiot umowy, g. zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania przedmiotu umowy, utrzymywania porządku w miejscu pracy, przestrzegania przepisów bhp, ppoż., wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego, h. każdorazowo po zakończeniu prac uporządkuje pomieszczenia w których wykonywany był Strona 2 z 6

3 przedmiot umowy, i. na bieżąco będzie zgłaszał potrzeby w zakresie niezbędnych materiałów i podstawowych narzędzi do prawidłowej realizacji umowy, j. w nagłych przypadkach, za porozumieniem obu stron, dopuszcza się przesunięcie godzin pracy, k. odpowiada za ochronę mienia i dokumentów znajdujących się w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego oraz za utrzymanie porządku w miejscu pracy i przestrzeganie przepisów bhp.i ppoż., wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego, l. zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu uwag i wskazówek mogących mieć wpływ na podniesienie bezpieczeństwa, obniżenie kosztów lub zapobieganie powstawaniu szkody w mieniu Zamawiającego, m. po zakończeniu każdego miesiąca realizacji umowy, przedstawi Zamawiającemu protokół prawidłowej realizacji umowy, który po zaakceptowaniu przez obie strony, będzie podstawą do wystawienia faktury za dany miesiąc. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 1. W czasie realizacji usług Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, P.POŻ, sanitarno-epidemiologicznych, kodeksu pracy oraz wewnętrznych przepisów Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku nie wykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków umownych. 3. W razie stwierdzenia nienależytego wykonania prac, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona ponownie prace na własny koszt. 4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, co, do jakości wykonywanych usług Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do poprawy poziomu prac. 5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność, za jakość i sposób wykonania usług przez osoby wykonujące prace w jego imieniu oraz szkody, jakie mogą powstać przy wykonywaniu usług. 6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczeniową nie mniejszą niż ,00 zł. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualną kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i urządzeń dokonane przez jego pracowników. 8. Wykonawca oświadcza, że nie wejdzie w posiadanie żadnych dokumentów znajdujących się w pomieszczeniach Zamawiającego, w żaden sposób nie wykona ich kopii i nie udostępni ich osobom trzecim. 9. Wykonawca nie może powierzyć realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom. 10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku lub podczas realizacji niniejszej umowy. 6. POGOTOWIE AWARYJNE 1. Wykonawca zapewnia całodobowe pogotowie awaryjne przez siedem dni w tygodniu. 2. Zgłoszenie będzie następowało na podany przez Wykonawcy całodobowy numer powiadamiania: tel. nr:.. 3. Za skuteczne zgłoszenie uważa się również trzykrotną nieudaną próbę nawiązania połączenia na podany powyżej całodobowy numer powiadamiania. Za niesprawność połączenia i inne trudności techniczne numeru powiadamiania Zamawiający nie odpowiada. 4. Zgłoszenie może nastąpić przez pracownika Oddziału Gospodarczego. Upoważnionym do zgłoszeń będzie również pracownik ochrony pełniący służbę w obiekcie na ul. Francuskiej 70A. 5. Wyznacza się następujący czas reakcji w ramach pogotowia awaryjnego: a. Roboty sanitarne, elektryczne i inne w trybie gotowości i zabezpieczenia doraźnego czas reakcji 24h od momentu zgłoszenia, b. Roboty sanitarne, elektryczne i inne w trybie usunięcia awarii czas reakcji maksymalnie do 3h, w zależności od rodzaju, rozmiaru oraz skutków awarii. Strona 3 z 6

4 7. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 1. Wykonawca, za całość usług będących przedmiotem niniejszej umowy będzie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy otrzymywał zapłatę w wysokościach wskazanych w tabeli poniżej. Lp. Zakres prac Sposób obliczenia ceny Cena brutto Mnożnik Wartość brutto (4x5) Prace konserwacyjne Cena ryczałtowa za miesiąc świadczenia usług przez jednego pracownika 2 2 Roboty sanitarne i elektryczne w trybie gotowości i zabezpieczenia doraźnego Cena ryczałtowa za miesiąc świadczenia usługi 1 OGÓŁEM ZA MIESIĄC ŚWIADCZENIA USŁUG 2. Dla prac konserwacyjnych została ustalone wynagrodzenie w formie stawki ryczałtowej za miesiąc świadczenia usług dla 1 pracownika, przy czym, Wykonawca gwarantuje wynagrodzenie dla skierowanych pracowników w wysokości nie mniejszej niż zł brutto, 3. Dla robót sanitarnych i elektrycznych w trybie gotowości i zabezpieczenia doraźnego została ustalona stawka ryczałtowa na miesiąc świadczenia usług, 4. Wynagrodzenie za roboty sanitarne i elektryczne w trybie usunięcia awarii zostanie oszacowane na podstawie faktycznie wykonanych prac i wykorzystanych materiałów z zastosowaniem aktualnych stawek Sekoncenbud dla województwa śląskiego (robocizna, materiały, sprzęt i narzut), potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego 5. Podane powyżej wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i w trakcie trwania umowy nie podlega zmianom, negocjacjom, waloryzacji. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów materiałów. 6. Zamawiający zastrzega, że łączna wartość umowy nie może przekroczyć ,00 zł. 7. W przypadku gdy kwota określona w ust. 6 niniejszego paragrafu nie zostanie wykorzystana w całości na realizację zamówień, nie powoduje to powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przedłużenie umowy. 8. Określenie w ust. 6 niniejszego paragrafu maksymalnego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie rodzi po stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielania zamówień o łącznej wartości odpowiadającej wysokości maksymalnej wynagrodzenia Wykonawcy. 9. Wcześniejsze wykorzystanie środków określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu przeznaczonych na realizację umowy i stanowiących maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, tj. przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, powoduje jej zrealizowanie w całości. 8. PŁATNOŚCI 1. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT, posiada NIP: Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie prac konserwacyjnych i robót ujętych w pkt 1 i pkt 2 tabeli z 7 ust. 1 zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy wraz z podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem 3. Zapłata za roboty sanitarne i elektryczne w trybie usunięcia awarii będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dołączonym protokołem, potwierdzonym podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń. 4. Za termin zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Strona 4 z 6

5 9. KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1.1. w wysokości 5% wartości brutto za miesiąc świadczenia usług, o której mowa w 7 ust. 1 za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, przemnożone w razie konieczności przez liczbę dni, w którym nienależyte lub nieterminowe wykonanie usługi miało miejsce, 1.2. w wysokości 5% wartości brutto za miesiąc świadczenia usług, o której mowa w 7 ust. 1 za świadczenie pracy przez pracownika, który nie uzyskał akceptacji Zamawiającego, przemnożone w razie konieczności przez liczbę dni, w którym nienależyte lub nieterminowe wykonanie usługi miało miejsce, 1.3. w wysokości 1% wartości brutto za miesiąc świadczenia usług, o której mowa w 7 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę po upływie 24h od momentu zgłoszenia robót w ramach pogotowia awaryjnego w trybie gotowości i zabezpieczenia doraźnego, 1.4. w wysokości 3% wartości brutto za miesiąc świadczenia usług, o której mowa w 7 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę po upływie 3h od momentu zgłoszenia robót w ramach pogotowia awaryjnego w trybie usunięcia awarii, 1.5. w wysokości 0,2 % wartości brutto za miesiąc świadczenia usług, o której mowa w 7 ust. 1 za każde inne naruszenie postanowień umowy, przemnożone w razie konieczności przez liczbę dni, w których naruszenie miało miejsce w wysokości 10% wartości brutto za przedmiot zamówienia, o której mowa w 7 pkt 6, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 1.7. w wysokości 10% wartości brutto za przedmiot zamówienia, o której mowa w 7 pkt 6, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie. 2. W przypadku nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę i nałożenia na Zamawiającego z tego tytułu kary pieniężnej przez właściwe władze, za brak należytego utrzymania dróg komunikacyjnych (odśnieżanie), Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całkowitych kosztów powstałych w wyniku nienależytego wykonania zamówienia (kara, koszty postępowania, itp.). 3. W razie zaistnienia wypadku z pracownikami Zamawiającego lub osobami trzecimi, w obiekcie i na terenach objętych wykonywaniem przez Wykonawcę zamówienia, z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiający każdorazowo niezwłocznie zawiadomi upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy celem wspólnego zbadania okoliczności wypadku i jego przyczyn. Jeżeli czynności wykażą, że winę za wypadek ponosi Wykonawca, wówczas Wykonawca pokryje całkowitą szkodę, jaką z tego tytułu poniósł Zamawiający lub osoba trzecia. W innym przypadku Wykonawca pokryje szkodę proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do powstania wypadku. 4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy bez jego zgody. 5. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości. 6. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych lub szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych. 7. W przypadku nie przystąpienia do usuwania awarii lub usterki w wymaganym terminie określonym umową z przyczyn leżących po stronę Wykonawcy oraz w przypadku niezachowania terminu usunięcia awarii lub usterki z przyczyn od niego zależnych Zamawiający może zlecić wykonanie tych prac osobom trzecim, a całkowitymi poniesionym kosztami, w tym kosztami usunięcia powstałych z tego tytułu ewentualnych szkód obciąży Wykonawcę. 10. NADZÓR 1. Nadzór nad prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił: Adrian Filek, Kierownik Oddziału Gospodarczego, tel Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił:, tel.. Strona 5 z 6

6 3. Adresy mailowe i numery faksów obowiązujące przy realizacji umowy: Po stronie Zamawiającego, nr faxu adres Po stronie Wykonawcy, nr faxu adres Zmiany osób, nr telefonu, faksów oraz adresów poczty elektronicznej wskazanych w 10 niniejszej umowy nie stanowią przesłanki do konieczności sporządzenia i podpisania aneksu do umowy. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia. 3. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 4. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy. 6. Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo budowlane. 7. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający Strona 6 z 6

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Okoliczności zawarcia umowy

UMOWA NR.. Okoliczności zawarcia umowy Załącznik nr 5b do siwz GCI. 341- /2012 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012r pomiędzy Gminą Miasta Gdynia -, z siedzibą w Gdyni, przy, reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo