na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm."

Transkrypt

1 Projekt Umowa zlecenia nr... zawarta w dniu... w Płocku, pomiędzy: Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Płock, Plac Stary Rynek 1, NIP , zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez: 1. Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej Romana Siemiątkowskiego, działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka nr 47/2011 z dnia r., 2. p.o. Sekretarza Miasta Płocka Marcina Uchwał, działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka nr 46/2011 z dnia r., a... zwanym dalej Zleceniobiorcą, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o treści następującej: 1 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności w zakresie całodobowego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji elektrycznej w niżej wymienionych budynkach Urzędu Miasta Płocka, zwanego dalej,,urzędem : a) - Plac Stary Rynek 1 (kompleks budynków A,B,C,E), b) - ul. Zduńska 7 do r. - w przypadku przedłużenia umowy najmu zakres umowy obowiązuje do r. c) - ul. Stary Rynek 2, d) - ul. Kolegialna 9, e) - ul. Misjonarska 22, f) - ul. Piekarska 16, g) - ul. Małachowskiego 4b, h) - ul. Armii Krajowej 62. i ) - ul. Plac Dąbrowskiego 4. obejmującego: rozdzielnie niskiego napięcia i tablice rozdzielcze (piętrowe ), wewnętrzną instalację elektryczną zasilającą, wewnętrzną instalację elektryczną oświetleniową, instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację odgromową, instalację oświetlenia terenu wokół budynku (zasilaną z budynku ). 2. Wykonywanie przedmiotu umowy polega na: a) zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Urzędu pod względem elektrycznym, b) konserwacji, naprawie, przeglądach bieżących i okresowych instalacji elektrycznych. Konserwacja nie obejmuje napraw głównych, c) ciągłym i kompleksowym monitorowaniu prawidłowości działania instalacji elektrycznych, d) utrzymaniu w ciągłej gotowości instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, e) dokonywaniu bieżących przeglądów stanu technicznego rozdzielnic

2 elektrycznych, głównych i piętrowych (wymiana uszkodzonych podzespołów i osprzętu), f) bieżącym kontrolowaniu i usuwaniu awarii oświetlenia, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach Urzędu, g) doraźnym badaniu stanu izolacji przewodów (badania rezystancji izolacji i pomiaru rezystancji pętli zwarcia) oraz sporządzaniu protokołów pomiaru, h) sprawdzaniu stanu pracy UPS z udziałem pracowników Oddziału Teleinformatyki, wnioskowanie potrzeb badań specjalistycznych, i) zgłaszaniu do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego awarii oraz braku zasilania obiektów Urzędu, j) usuwaniu bez zbędnej zwłoki wszelkich usterek instalacji elektrycznej związanych z awarią dopływu energii elektrycznej, k) naprawach bieżących instalacji elektrycznych ( w tym zasilania stanowisk komputerowych) oraz urządzeń elektrycznych, l) naprawie i wymianie uszkodzonego osprzętu m.in: puszek instalacyjnych, gniazd wtykowych, włączników, opraw oświetleniowych, modułów awaryjnych, bezpieczników, wyłączników różnicowo-prądowych i nadmiarowych, złączek, zacisków, przedłużaczy, opraw oświetleniowych terenu zewnętrznego, itp., ł) wymianie źródeł światła (żarówki, świetlówki) w oprawach oświetleniowych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz zapłonników, m)czyszczeniu, naprawie i wymianie kloszy opraw oświetleniowych, n) czyszczeniu, konserwacji i naprawie wentylatorów wspomagających wentylację grawitacyjną (z wyłączeniem wentylacji mechanicznej), o) utrzymaniu złączy kontrolnych instalacji odgromowych w odpowiednim stanie technicznym, p) zgłaszaniu Zleceniodawcy zauważonych usterek i zagrożeń w budynkach Urzędu oraz otaczającym terenie, r) zapewnienie dostaw energii elektrycznej na czas trwania imprez organizowanych przez Urząd Miasta Płocka na terenie Placu Stary Rynek (kilkanaście razy w roku). 3. Zakres niniejszej umowy nie obejmuje przeglądów wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 4. Zleceniobiorca ponosić będzie koszty nabycia materiałów i części niezbędnych do napraw oraz koszty konserwacji i dojazdu. 5. Zleceniobiorca zakupi materiały, które zabezpieczają sprawność instalacji elektrycznej w pomieszczeniach ( nie dotyczy sieci zasilającej, głównych rozdzielni i UPS); w przypadku ich uszkodzenia materiały zostaną zakupione przez Zleceniodawcę, natomiast usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna. 6. Zleceniobiorca do wykonania konserwacji, przeglądów, napraw bieżących i awaryjnych używał będzie własnych narzędzi i przyrządów pomiarowych posiadających aktualną legalizację. 7. Zleceniobiorca do wykonania napraw stosował będzie materiały, przewody, kable, osprzęt instalacyjny oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a w szczególności posiadające wymagane atesty i certyfikaty. 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do napraw (nie później niż w ciągu 2 godzin od zawiadomienia przez Zleceniodawcę), niezależnie od godziny zawiadomienia. 9. Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić książkę konserwacji i napraw, w której będzie potwierdzał wykonanie czynności (z podaniem daty, godziny oraz podpisem).

3 2 1. Odpowiedzialnym za realizację postanowień umowy w zakresie prac określonych w 1 ust 2 lit h oraz uprawnionym do kontaktów ze Zleceniobiorcą jest pracownik Oddziału Teleinformatyki:..., zaś w pozostałym zakresie umowy pracownik Referatu Gospodarczego: Zleceniobiorca oświadcza, że zarówno on sam jak i osoby przez niego zatrudnione posiadają odpowiednie uprawnienia i wiedzę do wykonywania przedmiotu umowy. 2. Zleceniobiorca ma prawo wykonywać czynności objęte umową przy pomocy osób przez siebie zatrudnionych, za których działania lub zaniechania odpowiada jak za swoje własne. 3. Zleceniobiorca oświadcza, że zarówno on sam jak i jego pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów bhp i p. poż i zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania tych wymogów. 4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za powstałe z winy jego lub jego pracowników szkody podczas realizacji przedmiotu umowy do pełnej wysokości powstałej szkody. Wykazanie braku odpowiedzialności za szkodę ciążyć będzie na Zleceniobiorcy. 5. Zleceniobiorca odpowiada za szkody na osobach trzecich i w ich mieniu wyrządzone przy wykonywaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy dotyczących Zleceniodawcy i jego Klientów. 2. Przez obowiązek, o którym mowa w ust.1 rozumie się w szczególności zakaz: a) zapoznawania się przez Zleceniobiorcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac, b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności. 3. Zleceniobiorca i jego pracownicy zobowiązują się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie Zleceniodawcy bez jego wiedzy i zgody. 4. Zleceniobiorca zapewnia, że osoby przez niego zatrudnione przy udziale których wykonuje zlecenie dla Zleceniodawcy, będą przestrzegały tych samych reguł poufności określonych w ust.1-3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób przez niego zatrudnionych odpowiada jak za swoje własne. 5. Zleceniobiorca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Zleceniodawcy i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania przedmiotu umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy. 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą Zleceniodawcy osób trzecich. 7. Postanowienia ust. 1 6 nie będą miały zastosowania do informacji, które: a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy; b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej niniejszą umową;

4 c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej. 8. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Zleceniobiorcy po zawarciu niniejszej umowy, zaś Zleceniobiorca niniejszym deklaruje ich stosowanie wprost lub odpowiednio Miesięczne wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości... zł brutto (słownie złotych:...). Należność będzie regulowana przelewem, na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania na wskazane konto Zleceniobiorcy. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 2. Faktury należy wystawiać na: Gmina Miasto Płock, Płock, Plac Stary Rynek 1. W fakturze należy wskazać numer umowy wg centralnego rejestru Zleceniodawcy. 3. Nie wykonywanie przez Zleceniobiorcę postanowień umowy spowoduje wygaśnięcie obowiązku zapłaty wynagrodzenia za miesiąc kalendarzowy, w którym doszło do nieprawidłowości Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia r. do dnia r. 2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, b) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Zleceniobiorcę, zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki Zleceniodawca zapewni dostęp do pomieszczeń i instalacji objętych zleceniem pracownikom Zleceniobiorcy. 2. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy posiadaną dokumentację techniczną w zakresie objętym umową Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych: a) za nie przystąpienie przez Zleceniobiorcę do usunięcia awarii w czasie

5 określonym w 1 karę umowną w wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, b) za każdorazowe protokolarne stwierdzenie nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto. c) za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących Zleceniobiorcy w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto. 2. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej. 3. Strony ustalają, że kary umowne mogą zostać potrącone z przysługującego Zleceniobiorcy wynagrodzenia. 10 Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 11 W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy Strony zobowiązują się do podjęcia starań o polubowne rozwiązywanie ewentualnych sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 2. W razie niemożności polubownego załatwienia sporu będzie on rozstrzygany przez sąd. 13 Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA sporz. E.Pawelec sprawdził: podpis i data

... ... ..., reprezentowaną przez:..., zwaną/ym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

... ... ..., reprezentowaną przez:..., zwaną/ym dalej Wykonawcą, o następującej treści: Umowa nr /WOP-V/Z/ /2014 zawarta w dniu... roku w Płocku pomiędzy: Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez: 1. Pana Romana Siemiątkowskiego Zastępcę Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Dział III Wzór umowy ...

Dział III Wzór umowy ... Dział III Wzór umowy UMOWA DOSTAWY Nr /2013 zawarta w dniu... 2013 r., pomiędzy: Gminą-Miasto Płock, 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 1, NIP 774-31-35-712, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013 DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR...../.../Z/.../2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Andrzeja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/2012 Gminą Białobrzegi ZAMAWIAJĄCYM Wiesława Banachowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi WYKONAWCĄ

UMOWA NR 1/2012 Gminą Białobrzegi ZAMAWIAJĄCYM Wiesława Banachowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi WYKONAWCĄ UMOWA NR 1/2012 W dniu 10 stycznia 2012 r. w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą Białobrzegi, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi ul. Plac Zygmunta Starego 9, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do złożenia ofert cenowych na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.

zaprasza do złożenia ofert cenowych na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. Czarnocin dnia 10.03.2015 r. Znak sprawy: RBG.271.4.2015 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../Z-12/2014

UMOWA Nr../Z-12/2014 UMOWA Nr../Z-12/2014 Zawarta w dniu 2014 r. w Gdańsku Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1) Robert

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med..

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. P.M.341( 21)2014 Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. zawarta w Józefowie, w dniu 2015 roku (dalej: Umowa) pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo