ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia 12.04.2012 r."

Transkrypt

1 dotyczy: procedury wyboru wykonawcy na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr CK/K-K/1/2012 z dnia r. Przygotowanie i dostawę serwisu kawowego i organizacje konferencji dla uczestników szkoleń prowadzonej z uwzględnieniem zasady konkurencyjności Zamawiający Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na pytania Oferentów Tytuł projektu Przedmiot zamówienia Wspólny Słownik (CPV) kod/nazwa: Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Jagiełły 2 Centrum Kształcenia w Kutnie Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do tel , fax.., osoba do kontaktu: Joanna Spryszyńska Projekt nr PO KL WND-POKL /11 pt. Kuźnia Kadr podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z terenu powiatów kutnowskiego i łęczyckiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przygotowanie i dostawa serwisu kawowego i organizacje konferencji dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt. Kuźnia Kadr podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z terenu powiatów kutnowskiego i łęczyckiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kawa, Herbata, podobne produkty Woda pitna żywność, napoje tytoń i pokrewne Wyroby ciastkarskie Cukier Artykuły cateringowe jednorazowe Artykuły cateringowe usługa dostarczenia posiłku Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Usługa obejmująca : Serwis kawowy + susz konferencyjny na potrzeby organizowanych szkoleń na terenie miasta Kutna i Łęczycy dla 120 uczestników przedmiotowego projektu w 8 grupach po 15 osób ilość dni szkoleniowych 32 W ramach jednodniowej usługi w trakcie szkolenia obejmującej serwis kawowy + susz konferencyjny wykonawca powinien zapewnić : Kawa rozpuszczalna w saszetkach 4 szt. na osobę Kawa parzona 250 g. Kawa 3 w 1 15 szt. Herbata pakowana w oddzielną saszetkę różnego rodzaju Woda mineralna 0,5 l gazowana i niegazowana 15 szt. Sok 3 l, Ciastka 15 dkg na uczestnika

2 Cytryna 3 szt. Mleko zagęszczone ( 0.2 l) - 2 szt. Cukier w saszetkach 8 szt. na osobę Talerzyki jednorazowe plastikowe 4 szt. na osobę Kubki termiczne 4 szt. na osobę Kubki do zimnych napojów 2 szt. na osobę Łyżeczki 4 szt. na osobę Zadanie 2 Usługa cateringowa w ramach konferencji dla 8 grup po 18 osób powinna zawierać : 1 ciepły posiłek drugie danie Zimny bufet w formie stołu szwedzkiego (sałatki, wędliny, pieczywo) Napoje zimne, sok Kawa, herbata Ciasto Owoce Adres dostawy i termin/y realizacji podany/e zostanie/ną zgodnie z zapisami w Umowie. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość osób w grupie oraz ilość dni szkoleniowych może ulec zmianie Termin realizacji Kwiecień 2012 maj 2013 r. Zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami dostaw, które zostaną przekazane z pięciodniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kursu. Realizacja poszczególnych zadań może odbywać się w tym samym czasie. Forma płatności Przelew na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy z rachunku bankowego projektu, w ciągu 14 dni od dostarczenia poprawnie wystawionego rachunku/ faktury pod warunkiem: -rozliczenia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi zgodnie z umową, -posiadania środków dofinansowania na rachunku projektu. W przypadku braku środków- niezwłocznie po ich otrzymaniu- jeśli upłynął w/w termin 14- dniowy. Kryteria oceny ofert/ waga Cena % procentowa* Termin składania ofert 26 kwietnia 2012 r. godz Sposób składania ofert Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego w nie przekraczającym terminie do dnia 26 kwietnia 2012r. godzina Centrum Kształcenia w Kutnie Kutno ul. Jagiełły 2 Oferta winna być złożona osobiście, pocztą lub przesyłka kurierską w zamkniętej kopercie z opisem: Przygotowanie i dostawę serwisu kawowego i organizacje konferencji dla uczestników szkoleń w celu realizacji projektu Kuźnia Kadr podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z terenu powiatów kutnowskiego i łęczyckiego

3 Nie otwierać przed 26 kwietnia 2012 r. godz Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane zostaną zwrócone bez otwierania. Przedmiotowe zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego, Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania Zamawiający zamieści na stronie. Sposób przygotowania oferty** 1. Sposób sporządzania oferty i okoliczności powodujące wykluczenie oferenta: ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania Ofertowego, oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto dla zadania 1 i 2 oraz łączną cenę brutto ogółem wyrażoną w PLN obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej oferta cenowa powinna być złożona w zamkniętej kopercie zgodnie z wyżej podanym opisem, złożenie oferty w sposób niezgodny z powyższymi wymogami skutkuje jej odrzuceniem, oferent zostanie wykluczony z postępowania jeżeli jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie wykonawca składa oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 2. Zawartość oferty: Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: ofertę cenową zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 1, oświadczenie wykonawcy zgodnie z załączonym wzorem Załącznik nr 2 specyfikację przedmiotu oferty Załącznik nr 4, aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku kserokopii wymagane poświadczenie zgodności z oryginałem) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. 3. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy. 4. Wybrany oferent będzie mógł powierzyć wykonanie przedmiotu

4 zamówienia osobom trzecim, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. 5. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Załączniki : 1. Oferta Cenowa 2. Oświadczenie Wykonawcy 3. Projekt umowy 4. Specyfikacja przedmiotu oferty mgr Róża Karasińska Dyrektor CK.. ZATWIERDZIŁ

5 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Pieczęć Oferenta O F E R T A C E N O W A Nawiązując do Zapytania Ofertowego nr CK/K-K/1/2012 z dnia r. Dot. Przygotowanie i dostawę serwisu kawowego i organizację konferencji dla uczestników szkoleń w celu realizacji projektu Kuźnia Kadr podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z terenu powiatów kutnowskiego i łęczyckiego Oferuję realizację przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 1. Cena brutto :..zł, w tym VAT:... SŁOWNIE:...zł Zadanie Nr 2. Cena brutto:..zł, w tym VAT:... SŁOWNIE:...zł CENA ŁĄCZNA BRUTTO zadanie 1+2 :.. zł. w tym VAT :.. Słownie :...zł.

6 Dane dotyczące Oferenta: Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:. Numer telefonu:.../ Numer faksu:.../... Numer REGON:... Numer NIP:... Adres kontaktowy - oświadczam ze zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, na podstawie którego sporządzono niniejszą ofertę - oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dojazdu do miejsca realizacji usługi, - oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy, - oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy, - oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, - oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy ( załącznik nr 3) na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego,... dnia... imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

7 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Miejscowość i data... Pieczęć adresowa oferenta... NIP / Regon Oświadczenie oferenta Oświadczamy, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia (nr Zapytania Ofertowego: CK/K-K/1/2012), nie jesteśmy powiązani z beneficjentem ZDZ Centrum Kształcenia w Kutnie ul.jagiełły 2 osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

8 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (Projekt umowy) UMOWA Nr / /2012 Zawarta w dniu 2012 roku pomiędzy: Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą, Centrum Kształcenia w Kutnie ul. Jagiełły Kutno, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , reprezentowanym przez: zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym a zwanym w treści umowy Wykonawcą o następującej treści: 1 Wszystkie ustalenia umowy dotyczą realizacji projektu Kuźnia Kadr podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z terenu powiatów kutnowskiego i łęczyckiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Na podstawie zatwierdzonej oferty Wykonawcy, stanowiącej integralną część umowy (Zał. nr 1), Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie Przygotowanie i dostawę serwisu kawowego i cateringu na konferencję dla uczestników szkoleń realizowanych przez Zamawiającego, w dalszej treści umowy zwane przedmiotem zamówienia. 3 Przedmiot umowy jest zgodny z zapytaniem ofertowym. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia w ilościach i pod adresy wskazane w Załączniku nr 2, stanowiącym integralną część umowy. Szczegółowy harmonogram dostaw (daty i godziny) zostanie podany z pięciodniodniowym wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem kursu. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, harmonogram może ulec zmianie, wówczas Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zmianach a Wykonawca przyjmie je do wykonania. 4 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistnieniu trudności w realizacji projektu, mających wpływ na prawidłowość i terminowość wykonania zadania. 5 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie z zachowaniem terminów określonych w harmonogramie, z należytą starannością oraz z zachowaniem wszelkich przepisów i norm obowiązujących dla branży przedmiotu zamówienia.

9 6 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie ogółem w wysokości PLN brutto słownie:, (cena jednostkowa brutto wynosi..pln) współfinansowane z Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, płatne po wykonaniu dostawy na podstawie otrzymanej od Wykonawcy faktury VAT, przelewem na konto bankowe wskazane w fakturze. Wykonawca wystawi fakturę wskazując miejsce dostawy, numer i nazwę kursu, cenę, wartość netto i brutto oraz VAT. 2. Wynagrodzenie obejmuje również koszty transportu do miejsc dostawy, wskazanych w Załączniku nr 2 do umowy oraz przygotowania do konsumpcji (wypakowanie, rozłożenie, rozstawienie), odbioru naczyń/opakowań po zakończonym serwisie. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, w przypadku zmniejszenia liczby realizowanych przez Zamawiającego kursów W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia określonego w 6 ust. 1 umowy za każdy pełny dzień zwłoki w realizacji zamówienia, b. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty należnych kar umownych z kwot określonych w wystawionych przez niego fakturach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, a w szczególności w przypadkach: a. wykonania dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnie z harmonogramem, przedstawianym przez Zamawiającego, b. wykonania dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnie z ofertą Wykonawcy o której mowa w Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za artykuły dostarczone zgodnie z umową do dnia odstąpienia od umowy. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić na piśmie Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 10 Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

10 11 Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikłych w toku realizacji niniejszej umowy, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 13 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

11 Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego Specyfikacja przedmiotu oferty L.p. Nazwa produktu Opis produktu Jednostkowa cena brutto w tym Vat 1. Zadanie 1 serwis kawowy + susz konferencyjny 2. Zadanie 2 Usługa cateringowa w ramach konferencji Warunki dostawy i rozliczeń zostały szczegółowo opisane w Umowie. (pieczęć i podpis Wykonawcy)

ZAPROSZENIE. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

ZAPROSZENIE. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: Numer sprawy: ZK/24/E-Podręczniki/2015 Kielce, dnia 2015-07-23 Z A T W I E R D Z A M... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES na usługę noclegową i gastronomiczną W związku z realizacją projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r.

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia symultanicznego cyklu 3 konferencji w październiku 2011 r. Kielce, dnia 2011-08-16 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Usługę tłumaczenia symultanicznego cyklu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) na wynajem sali szkoleniowej wraz ze świadczeniem usługi cateringowej oraz zapewnieniem noclegów dla moderatora i uczestników podczas dwóch dwudniowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu gościa zagranicznego w Polsce w październiku 2011 r.

ZAPROSZENIE. Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu gościa zagranicznego w Polsce w październiku 2011 r. Kielce, dnia 2011-06-22 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na Organizację pobytu gościa zagranicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu Łódź, dnia 29.06.2014 r. OGŁOSZENIE NR 1/MI-IV/2014 Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 106 zwany dalej Zamawiającym zaprasza

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

1)Nazwa i adres Zamawiającego: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie z siedzibą przy ulicy Chopina 5, 20-026 Lublin, NIP 946-232-52-09.

1)Nazwa i adres Zamawiającego: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie z siedzibą przy ulicy Chopina 5, 20-026 Lublin, NIP 946-232-52-09. Lublin, dn. 25.05.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/LIR/AE/2012 z dnia 25.05.2012 DOTYCZĄCE WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH NA ZAJĘCIA TEORETYCZNE I KOMPUTEROWE ORAZ DOSTARCZENIA CIEPŁYCH POSIŁKÓW I POCZĘSTUNKU

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo