REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD WRZESIEŃ 2015" z dnia 1 WRZEŚNIA 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD WRZESIEŃ 2015" z dnia 1 WRZEŚNIA 2015 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD WRZESIEŃ 2015" z dnia 1 WRZEŚNIA 2015 r. 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) są Warunkami Szczególnymi sprzedaży premiowej Ogród Nagród Wrzesień 2015 (dalej odpowiednio: Akcja ) w rozumieniu Regulaminu Programu Lojalnościowego Centrum Handlowego Turawa Park z dnia 11 października 2014 r. opublikowanego w sieci internet pod adresem elektronicznym URL: (dalej: Regulamin Programu Lojalnościowego ). 2. Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą w różnych przypadkach i liczbach, określenia: a) Warunki Szczególne, Organizator, Program, Klient, Partner, Centrum Handlowe, Konto, Karta, Strona WWW, Nagroda, Punkty, Katalog, Kiosk Multimedialny mają znaczenia nadane im, odpowiednio, w Regulaminie Programu Lojalnościowego; b) Regulaminy Dotychczasowych Akcji oznacza, odpowiednio, regulaminy: (i) Regulamin Akcji Ogród Nagród z dnia 11 października 2014 r., (ii) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Zima 2014" z dnia 1 grudnia 2014 r., (iii) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Styczeń 2015 z dnia 16 stycznia 2015 r., (iv) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Luty-Marzec 2015" z dnia 2 lutego 2015 r., (v) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Wiosna 2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r., (vi) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Maj 2015 z dnia 26 maja 2015 r., (vii) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Czerwiec 2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., (vii) Regulamin Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Lipiec 2015 z dnia 17 lipca 2015 r. opublikowane w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: lub inne Warunki Szczególne ustanowione zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego. 3. Do Akcji, w szczególności do Nagród, trybu reklamacji, zbierania i przetwarzania danych osobowych, stosuje się, odpowiednio, przepisy Regulaminu Programu Lojalnościowego w takim zakresie, w jakim Regulamin nie stanowi inaczej. 4. Akcja jest prowadzona przez Organizatora w ramach Programu i jest sprzedażą premiową. 5. W Akcji może wziąć udział wyłącznie Klient. 6. Akcja trwa od 1 września do 30 września 2015 r. z zastrzeżeniem postanowień ust. 21 lit. e) (dalej: Okres Trwania Akcji ). 7. Akcja polega na: a) zbieraniu Paragonów w rozumieniu ust. 8 i 9 (dalej odpowiednio: Paragony ); b) zarejestrowaniu Paragonów w sposób, o którym mowa w ust. 10 lub 11 Regulaminu; c) weryfikacji Paragonów w sposób, o którym mowa w ust Regulaminu; d) naliczaniu Punktów i ich wymianie na Nagrody w sposób, o którym mowa w ust Paragonem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9Regulaminu, jest odpowiednio:

2 a) paragon fiskalny wydrukowany przez Partnera lub Organizatora ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w Okresie Trwania Akcji dokumentujący transakcję dokonaną przez Klienta; b) faktura VAT wystawiona przez Partnera lub Organizatora dla Klienta ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w Okresie Trwania Akcji dokumentująca transakcję dokonaną przez Klienta; c) rachunek wystawiony przez Partnera lub Organizatora dla Klienta ze sprzedaży dokonanej na terenie Centrum Handlowego w Okresie Trwania Akcji dokumentujący transakcję dokonaną przez Klienta. 9. Paragonem w rozumieniu Regulaminu nie jest: a) dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych; b) dowód operacji z użyciem karty płatniczej; c) jakikolwiek dokument związany z czynnościami bankowymi; d) jakikolwiek znak legitymacyjny (bilet, kwit, kupon, voucher, bon, pokwitowanie, potwierdzenie, rewers, wydruk niefiskalny i in.) lub dowód księgowy (nota księgowa, obciążeniowa, dokument obrotu kasowego, magazynowego i in.), który nie jest Paragonem w rozumieniu ust. 8; e) faktura VAT lub rachunek wystawione dla przedsiębiorcy; f) paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek dokumentujące transakcję (i) dokonaną poza terenem Centrum Handlowego lub (ii) dokonaną w innym czasie niż Okres Trwania Akcji; g) paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek z transakcji sprzedaży dokonanej u Organizatora lub danego Partnera w przypadkach, gdy Klient: (i) wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz danego Partnera na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło albo jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług lub (ii) wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz Organizatora, przedsiębiorcy zarządzającego Centrum Handlowym, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Akcji na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług; h) inny dokument niż wymienione wyżej w lit. a)-g), a który mógłby stanowić dowód dokonania transakcji. 10. Rejestracji Paragonu dokonuje się przy pomocy przeznaczonego do tego elektronicznego formularza dostępnego przy użyciu Konta na Stronie WWW lub w Kiosku Multimedialnym, a polega ona na podaniu następujących informacji zawartych na Paragonie: a) nazwy Partnera, u którego dokonano transakcji sprzedaży poprzez wybranie jej z dostępnej w formularzu elektronicznym listy słownych znaków towarowych (szyldów), pod którymi Partnerzy prowadzą działalność w Centrum Handlowym; b) daty sprzedaży; c) godziny i minuty sprzedaży z wyjątkiem faktury VAT lub rachunku, na których godzina i minuta sprzedaży nie są zawarte; d) łącznej kwoty należności (sumy) brutto. 11. Rejestracji, o której mowa w ust. 10, w Okresie Trwania Akcji może również dokonać, na prośbę Klienta, Organizator:

3 a) w specjalnie oznaczonym, znakami towarowymi Turawa Park i Ogród Nagród, miejscu na terenie Centrum Handlowego (dalej: Punkt Obsługi Klienta ) w każdą niedzielę od do 17.00, z wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona, z zastrzeżeniem ust. 14; b) w innym wskazanym Klientowi miejscu i czasie w Centrum Handlowym po udostępnieniu Organizatorowi w tym celu przez Klienta Paragonu. 12. Paragon może być zarejestrowany i zweryfikowany (ust. 33 i 34) na rzecz tylko i wyłącznie jednego Klienta. 13. Klient może zarejestrować tylko jeden Paragon wystawiony przez tego samego Partnera lub Organizatora i opatrzony tą samą datą transakcji. 14. Liczba Paragonów, które w jednym dniu mogą zostać zarejestrowane w sposób określony w ust. 11 lit. a) nie może przekroczyć pięciu. 15. Rejestracja Paragonu (ust. 10 i 11)nie może nastąpić później niż w terminie 2 dni od daty dokonania transakcji, którą dokumentuje Paragon. 16. Za każdy zarejestrowany w sposób, o którym mowa w ust. 10 lub 11 Paragon Organizator nalicza Klientowi Punkty według Tabeli Przeliczania Punktów stanowiącej załącznik do Regulaminu. 17. Organizator publikuje na Stronie WWW oraz przy użyciu Konta informację o sposobie naliczania Punktów za Paragon zarejestrowany w sposób, o którym mowa w ust. 10 lub 11, a wystawiony przez Partnera, który rozpoczął działalność na terenie Centrum Handlowego w Okresie Trwania Akcji. 18. Do Punktów naliczonych Klientowi w sposób, o którym mowa w ust. 16 lub 17, Organizator dolicza Klientowi Punkty naliczone mu w sposób określony, odpowiednio, w Regulaminach Dotychczasowych Akcji, a niewymienione przez Klienta na Nagrody w trybie Regulaminów Dotychczasowych Akcji. 19. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze i inne korzyści z wyjątkiem Nagród określonych w Katalogu (ust. 21 lit. a). 20. Aktualną liczbę naliczonych Punktów oraz możliwe terminy ich wymiany na prawo do odbioru danej Nagrody, a także termin odbioru Nagrody oraz inne informacje związane ze swoim uczestnictwem w Akcji Klient może sprawdzić przy użyciu Konta. 21. Katalog dostępny przy użyciu Konta, publikowany w Okresie Trwania Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 28, na Stronie WWW pod adresem elektronicznym URL: pod tytułem Katalog nagród określa: a) Nagrody przyrzekane; b) liczbę Punktów konieczną do wymiany na prawo do odbioru danej Nagrody przyrzeczonej; c) liczbę sztuk danej Nagrody przyrzeczonej; d) Partnera, który przyrzeka daną Nagrodę przyrzeczoną w Akcji z zastrzeżeniem, iż Partner taki określony jest słownym, graficznym lub słowno-graficznym znakiem towarowym (nazwą, szyldem, logo), którym oznacza on swój lokal w Centrum Handlowym oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 24; e) nieprzekraczalny dodatkowy termin w Okresie Trwania Akcji, w którym Klient może złożyć Zamówienie Nagrody, o którym mowa w ust. 28(termin dostępności Nagrody).

4 22. Do Nagród, których wartość rynkowa przekroczy 760 zł brutto, zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości brutto Nagrody. Przed wydaniem Nagrody Organizator potrąci na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361 ze zm.) kwotę odpowiadającą wartości dodatkowej nagrody pieniężnej. 23. Publikowane przez Organizatora w Okresie Trwania Akcji w formie drukowanej broszury pod tytułem Ogród Nagród nie są Katalogami, ani innymi Warunkami Szczególnymi, ani też ofertą czy przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie ogłoszeniem reklamowym dotyczącym Katalogu, o którym mowa w ust Przyrzekającym Nagrody określone w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, a nieoznaczone w sposób, o którym mowa w ust. 21 lit. d), jest Organizator. 25. Prawo do odbioru danej Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, z zastrzeżeniem postanowień ust. 26 i 27, przyznaje się liczbie Klientów nie większej niż liczba sztuk danej Nagrody określona w tym Katalogu (ust. 21 lit. c)). 26. Prawo do odbioru danej Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, przyznaje się Klientowi, który w Okresie Trwania Akcji zarejestrował (ust. 10 i 11) i uzyskał pozytywną weryfikację Paragonów (ust ) uprawniających do naliczenia takiej liczby Punktów, jaka jest określona w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, jako konieczna do jej wymiany na daną Nagrodę określoną w Katalogu, o którym mowa w ust. 21 z zastrzeżeniem, odpowiednio, postanowień ust Prawo do odbioru danej Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, przyznaje się Klientom w kolejności ich zgłoszeń Organizatorowi woli wymiany określonej liczby Punktów na daną Nagrodę określoną w Katalogu, o którym mowa w ust. 21 (dalej: Zamówienie Nagrody ). 28. Zamówienie Nagrody, z zastrzeżeniem ust. 21 lit. e), może zostać zgłoszone w Okresie Trwania Akcji od dnia publikacji danej Nagrody w Katalogu, o którym mowa w ust. 21: a) przy pomocy odpowiedniego formularza elektronicznego dostępnego przy użyciu Konta; b) w Punkcie Obsługi Klienta w każdą niedzielę od do 17.00, z wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona. 29. Nagroda określona w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną. 30. Nagroda określona w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, jest wydawana Klientowi w Punkcie Obsługi Klienta w Okresie Trwania Akcji w każdą niedzielę od do 17.00, z wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona chyba że Organizator w terminie 8 dni od dnia Zamówienia Nagrody wskazał Klientowi inny sposób, miejsce lub czas wydania tej Nagrody. Organizator nie wydaje Klientowi wraz z Nagrodą dowodu jej zakupu ani też związanego z tą Nagrodą dokumentu gwarancyjnego. 31. Uzyskane w Okresie Trwania Akcji prawo do odbioru Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, wygasa z dniem 31 października2015 r. chyba że w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, określono inny termin realizacji Nagrody lub sposób obliczenia tego terminu. Po tym terminie Nagroda określona w Katalogu, o

5 którym mowa w ust. 21, nieodebrana przez Klienta pozostaje własnością, odpowiednio, Organizatora lub przyrzekającego ją Partnera. 32. Z wydania Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, spisuje się protokół odbioru. 33. Przed odbiorem Nagrody określonej w Katalogu, o którym mowa w ust. 21, Klient okazuje Organizatorowi zarejestrowane Paragony uprawniające do naliczenia mu odpowiedniej liczby Punktów koniecznych do wymiany na tę Nagrodę (ust. 26) celem ich weryfikacji. Okazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w Okresie Trwania Akcji dokonuje się w jeden z następujących sposobów: a) w Punkcie Obsługi Klienta w każdą niedzielę od do 17.00, z wyłączeniem dni, w które praca w placówkach handlowych jest niedozwolona; b) w innym wyraźnie wskazanym Klientowi uprzednio przez Organizatora miejscu i czasie w Centrum Handlowym; c) poprzez przesłanie Organizatorowi, przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności dostępnej za pomocą Konta, cyfrowej kopii (tzw. skanu lub fotografii) Paragonu w postaci kopii elektronicznej. 34. Weryfikacja, o której mowa w ust. 33, polega na sprawdzeniu przez Organizatora wypełnienia przez Paragon warunków Akcji i zgodności z danymi podanymi podczas rejestracji, o której mowa w ust. 10, to jest: a) nazwy Partnera; b) daty sprzedaży; c) godziny i minuty sprzedaży z wyjątkiem faktury VAT lub rachunku, na których godzina i minuta sprzedaży nie są zawarte; d) łącznej kwoty należności (sumy) brutto. 35. Organizator odmawia zweryfikowania Paragonu (weryfikacja negatywna) w przypadkach, gdy: a) dane na okazanym przez Klienta Paragonie lub na przesłanej Organizatorowi jego elektronicznej kopii są różne od danych podanych podczas rejestracji, o której mowa w ust. 10; b) przesłana Organizatorowi elektroniczna kopia Paragonu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione podejrzenia sfałszowania (podrobienia lub przerobienia treści lub formy w porównaniu z oryginałem) z zastrzeżeniem, iż nie wyklucza to możliwości okazania Paragonu do weryfikacji w trybie ust. 33 lit. a) lub b), o czym Organizator informuje Klienta przy użyciu Konta; c) okazywany Paragon został już uprzednio zarejestrowany na rzecz innego Klienta (ust. 12); d) Klient dokonał już rejestracji innego Paragonu opatrzonego tą samą datą pochodzącego od tego samego Partnera lub Organizatora (ust. 13); e) okazywany Paragon został zarejestrowany pomimo, iż od daty dokonania transakcji, którą dokumentuje Paragon, upłynął termin, o którym mowa w ust. 15; f) przedstawiony do weryfikacji dokument nie jest Paragonem w rozumieniu ust. 8 w zw. z ust. 9lub z innych powodów nie podlega rejestracji (ust. 14 w zw. z ust. 11 lit. a); g) zachodzi podejrzenie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w ust. 9 lub Paragon nie dokumentuje transakcji dokonanej przez Klienta (ust. 8).

6 36. W przypadku weryfikacji negatywnej na podstawie ust. 35 Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Programu Lojalnościowego. 37. W przypadku zaistnienia wątpliwości mogących prowadzić do weryfikacji negatywnej na podstawie ust. 35 lit. g) Organizator może zażądać złożenia od Klienta oświadczenia, iż odpowiednio: a) Paragon dokumentuje transakcję dokonaną przez Klienta; b) nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w ust. 9 lit. g). 38. Pozytywnie zweryfikowany Paragon Organizator: a) ostemplowuje pieczątką ze znakiem towarowym Turawa Park w przypadku okazania w sposób, o którym mowa w ust. 33 lit. a) lub b); b) oznacza elektronicznie jako zweryfikowany przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności dostępnej za pomocą Konta w przypadku okazania w sposób, o którym mowa w ust. 33 lit. c) celem uniemożliwienia jego ponownego okazania i weryfikacji na rzecz innego Klienta. 39. Reklamacja jest rozpatrywana przez: a) Partnera przyrzekającego Nagrodę określoną w Katalogu, o którym mowa w ust. 21 (ust. 21 lit. d)) w zakresie, w jakim dotyczy sposobu realizacji przez niego tej Nagrody; b) Organizatora w pozostałym zakresie. 40. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

7 Załącznik do Regulaminu Sprzedaży Premiowej Ogród Nagród Wrzesień 2015" z dnia 1 września 2015 r. TABELA PRZELICZANIA PUNKTÓW Lp. Partner (określony znakiem towarowym, którym oznaczony jest lokal, w którym Partner ten prowadzi działalność w Centrum Handlowym). 1. APART 0,1 2. Astor 0,2 3. AWEG 0,2 4. C&A 0,05 5. Carrefour 0,05 6. CCC 0,05 7. CITY SPORT 0,1 8. Cropp Town 0,2 9. Cubus 0,1 10. Deichmann 0,1 11. Rossmann 0, Empik 0,1 13. Floribunda 0,5 14. Grycan 0,2 15. Guty 0,2 16. House 0,1 17. KFC 0,1 18. KiK 0, LOOX Galeria Optyki 0,2 20. Lovely Look 0,5 21. M&M Decor Matras 0,2 23. mediaexpert 0, Mohito 0, Perfect Clean 0,5 26. PLAY 0,5 27. PLUS 0,5 28. Pracownia Krawiecka Praktiker 0, Reserved 0, Sephora 0,1 32. Smooth the Fruit Smyk 0, Super-Pharm 0, Takko Fashion 0,1 36. TRAFIKA Tabak Polska 0,2 37. TUI Centrum Podróży 0,1 38. WOJAS 0,2 39. T-Mobile 0,5 40. Carry 0, Szachownica 0,1 Liczba Punktów naliczana za każdy jeden pełny złoty łącznej kwoty należności brutto (sumy) na zarejestrowanym Paragonie.

8 TABELA PRZELICZANIA PUNKTÓW Lp. Partner (określony znakiem towarowym, którym oznaczony jest lokal, w którym Partner ten prowadzi działalność w Centrum Handlowym). 42. Bajkowy Labirynt 0,5 43. Lotos Optima 0, Naleśniki Happy 0,2 Liczba Punktów naliczana za każdy jeden pełny złoty łącznej kwoty należności brutto (sumy) na zarejestrowanym Paragonie.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD CZERWIEC 2015" z dnia 1 CZERWCA 2015 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD CZERWIEC 2015 z dnia 1 CZERWCA 2015 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OGRÓD NAGRÓD CZERWIEC 2015" z dnia 1 CZERWCA 2015 r. 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) są Warunkami Szczególnymi sprzedaży premiowej Ogród Nagród Czerwiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: Klub Konesera, ( Program lub Klub Konesera ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

edukacja.action.com.pl Definicje:

edukacja.action.com.pl Definicje: Definicje: 1. Baza Danych oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Lojalnościowym ACTION Centrum Edukacyjne, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca!

REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca! REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Więcej urządzeń. To się opłaca!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wiedzy KOMETA jest prowadzony przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator powierza czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta

REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Karta Grzechu Warta Zmiana wprowadzona 1 maja 2014 r. 1. Definicje a) Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i która w trybie opisanym w niniejszym

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Atrakcyjna trójka

REGULAMIN PROMOCJI Atrakcyjna trójka REGULAMIN PROMOCJI Atrakcyjna trójka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Atrakcyjna trójka, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Ekstra Oszczędzanie

REGULAMIN PROMOCJI Ekstra Oszczędzanie REGULAMIN PROMOCJI Ekstra Oszczędzanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Ekstra Oszczędzanie, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj

Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj w Galerii Leszno, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2.

Bardziej szczegółowo

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Sklep internetowy paznokcie-bass.pl, działający pod adresem http://www.paznokcie-bass.pl, prowadzony jest przez Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., z siedzibą przy ul. Lidzkiej 26 w Gdyni (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.VINORAMA.PL

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.VINORAMA.PL REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.VINORAMA.PL Operatorem witryny internetowej www.vinorama.pl (zwanej dalej Witryną) jest VINORAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Sempołowskiej 4, 95-200

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo