PARYŻ I PARYŻANIE D IA LOGI POLITYCZ NE. AGATA WESOŁOWSKA (Instytut Socjologii UMK)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARYŻ I PARYŻANIE D IA LOGI POLITYCZ NE. AGATA WESOŁOWSKA (Instytut Socjologii UMK)"

Transkrypt

1 D IA LOGI POLITYCZ NE AGATA WESOŁOWSKA (Instytut Socjologii UMK) PARYŻ I PARYŻANIE ParyŜ. I noc. I Notre Dame. I wiatr. Na pustym placu sam odprawia modły do Madonny (...). K. I. Gałczyński T ytuł niniejszego artykułu jest zapoŝyczeniem z pracy Tomasza Gobana- Klasa 1, w której autor dokonał wielostronnej i dogłębnej, a przy tym niezwykle interesującej analizy ParyŜa oraz jego mieszańców. ParyŜ juŝ wielokrotnie był obiektem zainteresowań naukowych, zwłaszcza historyków, historyków kultury i sztuki 2. Wydaje się, Ŝe powinien stać się przedmiotem dociekań równieŝ socjologów, a w szczególności socjologów miasta. Doskonale moŝna tu bowiem obserwować zmiany, jakie zachodzą we współczesnych metropoliach, badać przebieg procesu industrializacji, mechanizmy kształtowania się wzorców stosunków społecznych, a takŝe szeroko pojęty urbanizm, czyli to, jakie są psychologiczno-społeczne aspekty 1 Wydanej w 1974 r. nakładem warszawskiej KsiąŜki i Wiedzy. 2 P. de Kock, Paryż i jego obyczaje, Warszawa 1843, t. 1-2; K. Lubczyński, Paryż - przewodnik literacko-historyczny, Instytut Polski, ParyŜ 1997 oraz Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001; K. Pomian, Zbieracze i osobliwości, PIW, Warszawa 1996; K. śarski, Perspektywy architektury: Warszawa, Paryż, Damaszek, AgArt, Warszawa 2001.

2 12 Agata Wesołowska miejskiego, a dokładnie paryskiego stylu Ŝycia. Zamiarem moim było ukazanie, jaki jest ParyŜ i jego mieszkańcy w rzeczywistości; jak wygląda codzienne Ŝycie w jednym z najsłynniejszych miast świata, istnieją bowiem znaczne róŝnice w percepcji miasta przez jego stałych oraz sezonowych mieszkańców. Dla tych drugich ParyŜ stał się swoistym mitem, symbolem dobrobytu, odwiecznej elegancji i nieskazitelnego piękna, tymczasem nie moŝemy zapominać o powaŝnych problemach społecznych, jakie muszą dotyczyć i faktycznie dotykają tak wielkie i róŝnorodne miasto. Ponadto chciałabym przedstawić dysproporcje w pozornie jednakowym statusie społecznym paryŝanina. Interesuje mnie takŝe kwestia oddziaływania miasta na zamieszkujące je jednostki oraz relacja odwrotna: to, w jaki sposób paryŝanie w zbiorowej świadomości konstytuują swe miasto. Jakie cechy osobowościowe i społeczne pozwalają im zapewnić rozwój i ciągłą zmianę miejsca, w którym Ŝyją, a tym samym otaczającej ich społecznej rzeczywistości. Proponuję rozpocząć od zagadnień wkraczających w zakres zainteresowań poznawczych ekologii społecznej oraz proksemiki. Za Edwardem T. Hallem 3 rozwaŝmy przestrzeń miejską jako specyficzny twór kulturowy, w ramach którego dochodzi do interakcji pomiędzy działającymi indywiduami, przypisującymi jej znaczenie oraz przyjmującymi określone postawy emocjonalne 4. ZauwaŜmy, Ŝe jest to szczególne sprzęŝenie zwrotne, jako Ŝe struktura i charakter miasta bezpośrednio zaleŝą właśnie od jego mieszkańców. E. T. Hall dowodzi, Ŝe paryŝanie Ŝyją w zatłoczeniu, co zmniejsza ich fizyczny i psychiczny dystans wobec siebie. Zbyt ciasne mieszkania, zarezerwowane dla Ŝycia rodzinnego powodują, Ŝe paryŝanie chętnie spędzają czas na zewnątrz, poza domem: w restauracjach, kafejkach i bistrach. Zdaniem Halla nawet to, jakimi jeŝdŝą samochodami, informuje o wewnętrznych, charakterologicznych cechach paryŝan. Francuskie auta są niewielkie, funkcjonalne, a przy tym zróŝnicowane: od Pegueota po Renault, świadcząc o indywidualizmie swoich uŝytkowników. ParyŜ, podobnie jak cała Francja, przypomina gigantyczną rozgwiazdę. Do stolicy prowadzi szesnaście linii kolejowych i siedem autostrad. Mieszczą się tu dwa międzynarodowe porty lotnicze: Orly i lotnisko im. Ch. de 3 E. T. Hall, Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, Warszawa K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Graffitti BC, Toruń 1998, s. 165.

3 Paryż i paryżanie 13 Gaulle'a kolejno z 24 i 17 milionami pasaŝerów rocznie. ChociaŜ w wyglądzie miasta przetrwały elementy szachownicy, charakterystycznej dla antycznego Rzymu 5, ParyŜ ma układ koncentryczny. Od centrum, zamkniętego murami obronnymi wzniesionymi przez Thiersa w latach , a później zburzonymi, rozchodzi się krąg suburbiów i dzielnic podmiejskich, takich jak: Sarcelles, Bobigny czy Parly 2. Dalej występują cztery strefy hodowli zwierząt i upraw; pierwsza z nich obejmuje owoce, warzywa i kwiaty; druga rośliny pastewne i bydło; kolejna zboŝa, ostatnią zaś tworzą tereny leśne. Dawne uporządkowanie przestrzeni miejskiej zakłóca dziś nieregularna, przypadkowa urbanizacja wzdłuŝ linii komunikacyjnych. Jej kształt T. Goban-Klas porównał do rękawiczki, w której stopniowo zaludniane są przestrzenie między palcami. Widzimy więc, Ŝe ParyŜ dawno przekroczył swe pierwotne granice. Czym zatem jest naprawdę? Czy traktować go jako tereny w odległości 12 km od Notre Dame, tradycyjnego serca miasta, włączając najbliŝszą strefę podmiejską i las w Boulogne? Czy teŝ jako aglomerację paryską, rozciągającą się na odległość km od słynnej świątyni? A moŝe jest to cały region paryski, obejmujący siedem ościennych departamentów, leŝący w promieniu 100 km od katedry? Byłby to olbrzymi obszar o jądrze w aglomeracji paryskiej i kilku mniejszych punktach koncentracji ludności. Tak więc obok ParyŜa-miasta z 2,2 mln mieszańców istnieje wielki ParyŜ z dziesięcioma ich milionami i wreszcie największy ParyŜ, czyli wspomniany region paryski. Intensywny rozwój miasta powoduje trudności z typologią mieszkańców poszczególnych kręgów przestrzennych. Implikuje to waŝkie pytanie, kogo właściwie nazwać paryŝaninem? Tradycyjnie rozumiany zespół miejski zajmuje powierzchnię 1830 km 2 i skupia 17% ludności kraju. Przyczyną tak wielkiej koncentracji jest scentralizowany system administracyjny, dzielący miasto na dwadzieścia departamentów, co wywołuje tzw. fenomen paryski występowanie ParyŜa i francuskiej pustyni. Z tym supermiastem nad Sekwaną mogą się równać jedynie aglomeracja lyońska i marsylska, liczące po około milionie mieszkańców. Podobną dysproporcję w rozmieszczeniu ludności, w Europie spotykamy tylko w Austrii i na Węgrzech. Przypuszcza się, Ŝe niedługo co czwarty mieszkaniec Francji będzie 5 Lutencja, miasto Parizjów na sekwańskiej wyspie Cite, w 52 roku została podbita przez Juliusza Cezara; w IV wieku cesarz Juliusz wzniósł tu łaźnie, arenę i forum.

4 14 Agata Wesołowska mieszkać w stolicy, nie dziwmy się zatem, Ŝe problemy ParyŜa uzyskały obecne rozmiary i rangę. Królewski (od czasów Ludwika XIV), a potem rządowy centralizm nadały ParyŜowi niezwykłe znaczenie i prestiŝ, które choć z zastrzeŝeniami, o jakich mowa będzie dalej posiada do dzisiaj. Będąc stolicą państwa juŝ za księcia Franków Chlodwiga I, ParyŜ stał się prawdziwą potęgą polityczną, administracyjną i gospodarczą. Kolejni władcy rozbudowywali i upiększali stolicę 6. Za Filipa Augusta wzniesiono Notre Dame i Luwr, za Ludwika Świętego kaplicę Saint-Chapelle. W XVI i XVII wieku wybudowano Pałac Luksemburski, Hotel Inwalidów i Lambert, Obserwatorium. Rokoko przyniosło siedzibę prezydenta Pałac Elizejski, zaś w drugiej połowie XVIII wieku w stylu Ludwika XVI zaprojektowano Panteon, gdzie spoczywają m. in.: Wolter, Rousseau, Hugo i Zola. Styl empire wzbogacił wygląd miasta o świątynię sławy La Madeleine, gmach Giełdy, łuki triumfalne na placach de l'etoile i du Carrousel oraz o kolumnę Wielkiej Armii z posągiem Napoleona na placu Vendome, odlaną z kul armatnich pochodzących z bitwy spod Austerlitz. Historyzm i eklektyzm to przede wszystkim trzystumetrowy, metalowy symbol ParyŜa wieŝa nazwana na cześć inŝyniera Gustawa Eiffela. W rzeczywistości autorem projektu tej konstrukcji był Maurice Koechlin, pracownik przedsiębiorstwa Eiffela. WieŜa waŝy 10,5 tys. ton, przy jej budowie zuŝyto 22,5 mln nitów. Posiada 16 filarów, 3 tarasy i 1671 stopni. Wzniesiono ją z okazji wystawy światowej w 1898 roku w fenomenalnie krótkim czasie nieco ponad dwóch lat. Początkowo wzbudzała wiele kontrowersji i wywoływała diametralnie róŝne opinie. Mawiano na przykład, Ŝe Maupassant odwiedzał restaurację na jednym z tarasów wieŝy tylko dlatego, Ŝe jej stamtąd nie było widać. Dzisiaj konstrukcja na Polu Marsowym stanowi architektoniczną wizytówkę miasta. Nowoczesne budownictwo ParyŜa reprezentują: Muzeum Sztuki Współczesnej, Hale Targowe, podziemne centrum handlowe Forum, gmach UNESCO, kompleks wystawowy im. G. Pompidou oraz dzielnica La Defense. Centrum Pompidou kojarzone bywa z rafinerią lub fabryką, poniewaŝ jego twórcy, Piano i Rogers, pozostawili instalację elektryczną i wentylacyjną oraz ruchome schody przypominające pełzającego węŝa, na zewnątrz budynku. La Defense zaś to dzielnica z metalu i szkła, powstała w latach i ciągle rozbudowywana. 6 Jedynie Karolingowie przenieśli stolicę kraju do Akwizgranu.

5 Paryż i paryżanie 15 Jej symbol to Wielki Łuk, zaprojektowany przez duńskiego architekta, Otto von Spreckelsena. Dzięki swej oryginalności, te dwa obiekty są chętniej odwiedzane przez turystów niŝ wieŝa Eiffela, co dowodzi, Ŝe od ParyŜa oczekuje się, poza tradycją i historią, takŝe innowacji oraz awangardy. Jak wspomniałam, we Francji występuje dominacja największego miasta stolica rozwija się kosztem miast średnich, co jest moŝliwe dzięki względnej jednolitości politycznej i ekonomicznej kraju. ParyŜ najpełniej odzwierciedla kulturę i charakter całej Francji. Uzyskując prymat nad innymi, wiodące miasto stara się przyciągnąć osoby najbardziej utalentowane i przedsiębiorcze. Skupia więc ParyŜ ośrodki najwyŝszych władz państwowych, będąc jednocześnie siedzibą organizacji międzynarodowych: UNESCO, Biura Czasu, Biura Miar i Wag, Federacji Lotniczej. To olbrzymie centrum handlowo-usługowe koncentruje 17% osób zatrudnionych w przemyśle i 23% w usługach; połowa wszystkich francuskich przedsiębiorstw, 70% towarzystw ubezpieczeniowych i 95% banków ma tu swoje przedstawicielstwa. Główne sektory paryskiego przemysłu to produkcja: samochodów (Renault, Citroen, Pegueot), samolotów, przemysł poligraficzny, chemiczny, kosmetyczny, perfumeryjny 7, spoŝywczy: młynarski i cukierniczy (ze słynnym, lekkim ciastem, liczącym nawet ponad tysiąc warstw). Jest teŝ ParyŜ prawdziwym centrum nauki, sztuki i kultury. W 1972 roku, po reformie średniowiecznej jeszcze Sorbony, wyodrębniono trzynaście uniwersytetów, na których w roku 1990 studiowało łącznie 307 tys. osób. Światowe znaczenie mają: College de France, Szkoła Nauk Politycznych, Instytut Pasteura, Instytut Wzornictwa Przemysłowego czy teŝ Instytut Świata Arabskiego. Istnieje tu 97 muzeów (w tym Luwr, Sztuki Współczesnej, Muzeum Człowieka, d'orsay, Picassa, Rodina), 300 galerii sztuki, 200 kabaretów (z najsłynniejszym Moulin Rouge), 93 teatry, 336 kin i załoŝony w 1653 roku ogród zoobotaniczny. Nie zaskakuje więc olbrzymia popularność ParyŜa wśród francuskich i zagranicznych turystów, głównie Niemców, Holendrów i Brytyjczyków. Z 22 mln $ corocznych wpływów z turystyki, ParyŜ dostarcza pokaźnej ich części. W 1450 hotelach co roku przebywa około 2,5 mln osób. Okazuje się jednak, Ŝe paryska kultura i sztuka, jak całe zresztą miasto, 7 Rozkwit francuskiej perfumerii datuje się na okres panowania Katarzyny Medycejskiej, zaś masowe wytwarzanie perfum rozpoczął w 1714 r. Farin produkcją wody kolońskiej.

6 16 Agata Wesołowska nie mają demokratycznego charakteru i nie realizują zasady społecznego egalitaryzmu. Zachował się, a moŝe nawet utrwalił, podział ParyŜa na departamenty tradycyjnie kojarzone z luksusem bądź nędzą. ParyŜ to miejsce o janusowym obliczu, gdzie dystansom przestrzennym towarzyszą róŝnice społeczne. Niwelacja rozbieŝności poprzez tworzenie i rozpowszechnianiu mitu o szczęściu oraz zadowoleniu społeczeństwa konsumpcyjnego jest pozorna. Nadal funkcjonuje reguła pochodząca z czasów fin de siecle'u: zamoŝni na zachodzie, ubodzy na wschodzie miasta. Dzielnica Łacińska ciągle jest dzielnicą studentów, Montparnasse i Montmartre 8 artystów, Marais - rzemieślników, a Sentier kupców. Do dzisiaj okręg 16. nazywany jest burŝuazyjnym, zaś okręgi: 13., 19. i 20. to departamenty robotnicze. PowyŜsza sytuacja wynika z kilkusetletniej prawidłowości, Ŝe wiek i ceny nieruchomości są odwrotnie proporcjonalne do odległości od centrum miasta. ChociaŜ istnieją wyjątki, jak luksusowa podmiejska dzielnica biurokracji Parly 2 regułę tę moŝemy uznać za powszechnie obowiązującą. Niezwykle trudno jest przedstawić, opisać i poddać analizie rzeczywisty obraz ParyŜa, trzeba mu bowiem odebrać część magii i romantycznego uroku; wskazać, Ŝe choć wspaniały, ParyŜ zaczyna przypominać inne europejskie i światowe stolice. NaleŜy podwaŝyć zasadność podtrzymywanego myślenia grupowego, zburzyć stereotyp funkcjonujący tak w świadomości obcokrajowców, jaki i samych paryŝan. Ci ostatni, dumni ze swojego miasta, coraz bardziej oddalali się od prowincji, czyli wszystkiego, co ParyŜem nie było. W rezultacie stolica stała się obca i niezrozumiała dla pozostałych Francuzów. Obecnie podejmowane są próby dekosmopolityzacji i decentralizacji ParyŜa w celu przywrócenia mu dawnej roli, jaką jest reprezentowanie całego państwa i narodu. Na efekty tych działań trzeba jednak poczekać. UtoŜsamiany z niekwestionowanym pięknem, szykiem, elitarną kulturą i sztuką, modą i gastronomią, współczesny ParyŜ coraz mniej przypomina ten dawny. Montparnasse i Montmartre, gdzie swoje pracownie mieli Utrillo, van Gogh czy Picasso, gdzie narodził się kubizm, fowizm i nadrealizm, zostały zdominowane przez tanią sztukę ulicy. Wielkich artystów zastąpili portreciści-amatorzy i połykacze ognia. Od kilkudziesięciu lat podwaŝa się 8 To właśnie uliczki Montmartre'u przemierza Amelia Poulain z filmu Jeana-Paula Jeunet'a.

7 Paryż i paryżanie 17 równieŝ pozycję ParyŜa w dziedzinie mody. W roku 1980 Observer odmówił mu prawa do miana światowej stolicy krawiectwa, gdyŝ to właśnie w Londynie wylansowano długość mini, a następnie maxi. Rzeczywiście, ParyŜ staje się importerem, a nie eksporterem nowych trendów. Rolę haute couture zaczęła pełnić pop-kultura z Mekką w Nowym Jorku, Mediolanie i Tokio. ParyŜ długo walczył z globalizacją i amerykanizacją, w znacznej mierze jednak uległ ich przemoŝnym wpływom. JuŜ w latach 60- tych i 70-tych paryŝanie od rodzimej sztuki woleli Hair czy Jesus Christ Super Star. W pobliŝu Łuku Triumfalnego znajdował się ekskluzywny pub Sir Winston Churchill oraz liczne bary z fast-foodami. W hipermarketach moŝna kupić paczkowane francuskie ciasto czy perfumy. Coraz bardziej zasadne staje się pytanie, jakie juŝ w 1964 r. sformułował prof. Etiemble w ksiąŝce pod tym samym tytułem: Czy mówisz po frangielsku?. Przed ParyŜem i jego mieszkańcami stoją liczne, a przy tym naglące problemy. Cztery kwestie wydają się szczególnie istotne, a mianowicie: komunikacja, praca, odpoczynek i rekreacja połączona z rozrywką. Pisma Harakiri i L'Express ujęły to lapidarnie: metro boulot tele dodo, czyli metro robota telewizor spanko. Bez wątpienia jest to określenie hiperboliczne, wręcz groteskowe, faktem pozostaje jednak, Ŝe nawet krótki pobyt w ParyŜu moŝe być męczący. Przeludnienie (około 890 osób na km 2 przy średniej krajowej 105 osób), monstrualne korki, brak terenów zielonych (przeciętnie na mieszkańca przypada zaledwie 1 m 2 zieleni) i niewysublimowana rozrywka przed ekranem telewizora lub komputera to integralne elementy paryskiej rzeczywistości. ParyŜanie usiłują więc, zwłaszcza w soboty i niedziele, choć na krótko zapomnieć o coraz mniej przyjaznym mieście. Zakładając na wstępie, Ŝe ewolucja samego ParyŜa niewątpliwie zmieniła jego mieszkańców, przyjrzyjmy się efektom tej metamorfozy. Z pewnością paryŝanie nadal łączą cechy typowo mieszczańskie, nawet nieco filisterskie, z własnościami tradycyjnie ludowymi, chłopskimi 9. Realizm, rozwaga, ostroŝność i umiar znalazły więc specyficzne połączenie z idealizmem, fantazją, humorem, sentymentalnością oraz indywidualizmem. Nerwowy paryŝanin nie jest moŝe tak bezpośredni i jowialny jak przeciętny Francuz, charakteryzuje go precyzja wypowiedzi i przenikliwość umysłu, celuje w 9 G. Dobiecki, Krótki kurs o wyjątkowości Francji, Magazyn Rzeczpospolitej, , s. 23.

8 18 Agata Wesołowska trafnych ripostach, bywa ironiczny, lecz obce są mu wyrachowanie i cynizm. śyczmy mu, aby takim pozostał, a ParyŜowi aby św. Genowefa, patronka miasta nadal pobrzękiwała pękiem kluczy, przypiętym u pasa, którym otwiera przyszłość miastu i jego mieszkańcom.

9 DIA LOG I POLITY CZ NE JANUSZ GRYGIEŃĆ (Katedra Politologii UMK) JANA JAKUBA ROUSSEAU KONCEPCJA WOLI POWSZECHNEJ. CZYM JEST, PO CO JEST I DLACZEGO NIE DZIAŁA JAK POWINNA? C o to jest wola powszechna? Tak na dobrą sprawę nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Wielu interpretatorów spiera się o jej charakter i istotę. W zasadzie wszystkie nieporozumienia wypływają z faktu, iŝ Umowa społeczna, w której Rousseau opisuje tę konstrukcję, jest napisana w sposób nieprecyzyjny, wiele pojęć (w tym samo pojęcie woli powszechnej) jest uŝywane w róŝnych kontekstach, często zasadniczo od siebie odbiegających (a niekiedy nawet sprzecznych), co z kolei nakazuje interpretować ją na kilka róŝnych sposobów. PrzewaŜnie Rousseau pisząc o woli powszechnej ma na myśli jej ujęcie racjonalistyczne, czyli traktuje ją jako wolę rozumną (cokolwiek by to nie znaczyło), wyraŝającą dobro wspólne danej społeczności, niekiedy jednak stosuje do niej ujęcie empiryczne, traktując jako faktyczną wolę wyraŝaną przez daną wspólnotę w głosowaniu, która nie zawsze musi być toŝsama z jej uświadomionym dobrem. Choć nie jest wykluczonym by te dwa ujęcia mogły się na siebie nakładać (np. w momencie, gdy lud rzeczywiście wyraŝa poprzez swe decyzje wolę powszechną w ujęciu racjonalistycznym), to powszechnie przyjmuje się, iŝ daje Rousseau prymat ujęciu pierwszemu, drugie zaś postrzegając jako potencjalne wynaturzenie dobra wspólnego. We wszystkich dyskusjach na temat woli powszechnej, nikt nie podwaŝa faktu, iŝ wola powszechna jest kluczowym zagadnieniem, jeśli chodzi o rousseauowską analizę systemów politycznych oraz jego

10 20 Janusz Grygieńć remedium na wszystkie bolączki ustrojów niewłaściwych. Koncepcja woli powszechnej bowiem jest wprowadzona jako (jedyne) narzędzie wskazujące, jak naleŝy postrzegać dobro danej społeczności, którą wola powszechna wyraŝa. Wszystkie instytucje społeczne mają być tak, według Rousseau, skonstruowane, by pozwalały woli powszechnej się ujawnić. Potencjalnie wyrazić się moŝe ona w kaŝdym głosowaniu, gdyŝ jest uświadomionym interesem danej, uświadomionej społeczności. Pojawia się wtedy, gdy konkretna ustawa w optymalnym stopniu realizuje interes społeczny. Po czym poznać, Ŝe to a nie inne rozwiązanie jest dla danej społeczności najlepsze? Nie wiem i moŝna odnieść wraŝenie, Ŝe Rousseau takŝe do końca nie wiedział. Nie przedstawia bowiem nigdzie sposobu na sprawdzenie, czy w danym przypadku ustawa jest zgodna z wolą powszechną (poza enigmatycznym sformułowaniem mówiącym, Ŝe wola powszechna pozostaje po wypośrodkowaniu najbardziej skrajnych decyzji nie podając jednocześnie Ŝadnego kryterium wartościowania 1 ). Wydaje się, iŝ dla Rousseau wola powszechna jest mniej więcej tym, czym zasłona niewiedzy dla Johna Rawlsa (choć dla Rawlsa zasłona niewiedzy jest narzędziem jednorazowego uŝytku, tzn. przydaje się tylko w momencie ustalenia zasad sprawiedliwości, podczas gdy dla Rousseau wola powszechna obowiązuje zawsze i w kaŝdych warunkach 2 ). Pozwala dostrzec czego tak naprawdę chcą ludzie, kiedy nie myślą tylko i wyłącznie o sobie, ale kiedy przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji biorą mają na uwadze dobro całej społeczności, której są członkami, gdyŝ jedynie wola powszechna moŝe kierować siłami państwa odpowiednio do celu jego załoŝenia, którym jest dobro wspólne. JeŜeli bowiem sprzeczność interesów prywatnych uczyniła tworzenie społeczeństw niezbędnym, to obopólny interes uczynił owo tworzenie 1 A wydaje się jednocześnie, Ŝe przecieŝ nawet najbardziej skrajna, jednostkowa koncepcja rozwiązania danego problemu moŝe okazać się akurat tą zgodną z wolą powszechną. 2 Muszę przyznać, iŝ nie jest dla mnie do końca jasne (przy czym pocieszam się tym, Ŝe nie tylko dla mnie), czy wola powszechna Ŝyje własnym Ŝyciem, tzn. czy jest według Rousseau świat niezaleŝny od naszego, w którym egzystują sobie zawsze poprawne recepty na rozwiązywanie społecznych problemów i zawsze prawdziwe nasze dąŝenia. Faktem jest, Ŝe Rousseau pisze, iŝ wola powszechna jest zawsze stała, niezmienna i czysta (J. J. Rousseau, Umowa społeczna, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2002, s. 82). Wydaje się więc to wielce prawdopodobne. Interesujące jest podejście do tego problemu Ferrero, który pisze, iŝ wola powszechna jest absolutem, ma charakter religijny. MoŜe być odkryta tylko przez umysł, znajdujący się w stanie łaski, mówiąc językiem religijnym. A stan łaski politycznej, potrzebny dla poznania woli powszechnej, polega na uwolnieniu się od woli poszczególnej (...) (Ferrero, Pouvoir, cyt. za: A. Peretiatkowicz, Jan Jakub Rousseau. Filozof demokracji społecznej, Księgarnia Zdzisława Gustowskiego w Poznaniu, Poznań 1949, s. 187).

11 Jana Jakuba Rousseau koncepcja woli powszechnej moŝliwym (...). OtóŜ społeczeństwo powinno być rządzone tylko według swojego interesu 3. Wola powszechna, jako wyraz interesu wspólnotowego, przysługuje obywatelom, wola partykularna zaś jednostkom 4. Rousseau wierzy w powszechność ludzkich pragnień, uwaŝa realne interesy kaŝdego człowieka nie tylko za dające się pogodzić z interesami jego ziomków, ale za identyczne (w ostatecznym rozrachunku) z nimi. Gdyby ludzie myśleli i działali jako członkowie całości, a nie jako odrębne jednostki szukające korzyści kosztem innych, szukaliby oni i znaleźli swoje największe dobro, posunięcie naprzód własnej sprawy 5. Dlatego teŝ nie stanowi dla niego Ŝadnego problemu przyznanie, iŝ w kaŝdej sprawie, nad którą debatują ludzie, jest rozwiązanie, które zadowoli wszystkich 6. Wola powszechna jest właśnie takim idealnym rozwiązaniem wszystkich państwowych problemów, w którym prymat wziąć powinny najbardziej ogólne, pozbawione jakichkolwiek przejawów indywidualizmu, dąŝenia. Jeśli wyzbędziemy się nabytych z czasem, sztucznych pragnień, które zrodziły się w nas dopiero na pewnym etapie rozwoju, a których większość opiera się (a przynajmniej odwołuje się do) własności prywatnej, zdobędziemy tym samym moŝliwość dotarcia do tego, co w nas najbardziej bliskie naszej prawdziwej naturze. Wola powszechna jest bowiem tym (musi tym być), czego chcą wszyscy obywatele (choć nie zawsze muszą być świadomi tego, czego chcą). Jak pisze Rousseau, wola powszechna jest zawsze słuszna i zmierza zawsze ku korzyści ogólnej (...). Pragniemy zawsze swego dobra, ale nie zawsze je widzimy 7. Według Rousseau wszyscy ludzie chcą tego samego, gdyŝ są tacy sami 8. Naturalnie, kaŝdy, kto choć raz widział debatę parlamentarną wie, Ŝe nie koniecznie musi 3 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, dz. cyt., s Cz. Porębski, Umowa społeczna. Renesans idei, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, s A. Peretiatkowicz, Jan Jakub Rousseau. Filozof demokracji społecznej, dz. cyt., s Przy czym naleŝy tu zauwaŝyć, Ŝe błędnym byłoby uniwersalistyczne pojmowanie woli powszechnej. Istnieje ona bowiem tylko i wyłącznie tylko w tych społecznościach, które interes wspólny posiadają. Rousseau odnosi wolę powszechną nie do całej ludzkości, a w kaŝdym razie niekoniecznie do całej ludzkości (...) (TamŜe, s. 179). Jest to oczywiste, gdyŝ wola powszechna jest właśnie interesem wspólnym, a nie te same rozwiązania muszą leŝeć w interesie całej ludzkości; patrz takŝe: przypis 9. 7 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, dz. cyt., s Choć jednocześnie zakochany w sobie Rousseau pisze: Czuję moje serce i znam ludzi. Nie jestem podobny Ŝadnemu z tych, których widziałem; śmiem wierzyć, iŝ nie jestem podobny Ŝadnemu z istniejących. Jeśli nie jestem lepszy, w kaŝdym razie jestem inny (J. J. Rousseau, Wyznania, cyt. za: G. L. Seidler, Przedmarksowska myśl polityczna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, s. 542). Tak więc mamy tu najwidoczniej do czynienia z ewenementem na skalę globalną.

12 22 Janusz Grygieńć tak być. Rousseau takŝe wiedział, jak Ŝycie polityczne wygląda w praktyce. Co, jego zdaniem, wpływa na niekorzystny bieg rzeczy nie zezwalający woli powszechnej na dojście do głosu? Rousseau pisze, iŝ przeszkodą w podejmowaniu jednolitych, zawsze poprawnych decyzji jest egoizm kaŝdego z nas, który nam nakazuje dawać priorytet interesowi własnemu przed interesem całej wspólnoty. W momencie, kiedy przy podejmowaniu uchwały zaczynamy myśleć tylko o naszej korzyści, nie ma moŝliwości aby doszło do uchwalenia ustawy wyraŝającej wolę powszechną. Króluje wówczas wola jednostkowa. W tym miejscu wypadałoby powiedzieć, iŝ nie zawsze, według Rousseau, jednomyślność stanowi o tym, iŝ realizowana jest wola powszechna 9 (wiąŝe się z tym, szeroko dyskutowany w powiązaniu z myślą Rousseau, problem relacji między wolą powszechną i wolą większości ), dlatego naleŝy zrozumieć, Ŝe upowszechnia wolę nie liczba głosów, ale interes wspólny, który je łączy 10. Jak pisze Antoni Peretiatkowicz, wola powszechna nie oznacza woli faktycznej ludzi w znaczeniu empirycznym, tylko wolę racjonalną, wolę istotną, która w pewnych okolicznościach moŝe nie być uświadomiona. JeŜeli naród chce czegoś złego, to nie zdaje sobie sprawy ze swej woli istotnej, woli racjonalnej, woli powszechnej 11. MoŜe się zdarzyć, iŝ ludzie zostaną oszukani przez kogoś i wówczas, chociaŝ jednomyślność podjętej decyzji wskazywałaby na zgodność z wolą powszechną, to jednak nie będzie to decyzja dla danej społeczności najlepsza. Ustawy bowiem, słuŝąc interesowi partykularnemu, będą wówczas podwaŝały równość, potrzebę której Rousseau aksjomatycznie przyjmował (choć naturalnie równość ta stanowiła jednocześnie warunek konieczny dalszego odkrywania woli powszechnej, więc nie była jedynie aksjomatem, ale i narzędziem). Jak pisze Rousseau, pragniemy zawsze 9 W niektórych przypadkach, a chodzi tu mianowicie o róŝne społeczności, wola powszechna nie musi stanowić tego samego. Jest to w miarę oczywiste, tak jak róŝne mogą być interesy tych społeczności. Wola tych społeczności poszczególnych ma zawsze dwa aspekty: dla członków stowarzyszenia jest wolą powszechną, dla wielkiej społeczności wolą poszczególną, która teŝ często z pierwszego punktu widzenia będąc słuszną, z drugiego nią nie jest. (...) Uchwała moŝe być poŝyteczna dla małej społeczności, a bardzo szkodliwa dla duŝej (J. J. Rousseau, Ekonomia polityczna, [w:] Trzy rozprawy z filozofii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1956, s. 291). 10 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, dz. cyt., s s. 28; jak ten sam autor pisze, Rousseau wyraźnie stwierdza moŝliwość takiej sytuacji, iŝ naród (...) swego dobra nie widzi. Wówczas >wola powszechna< nie istnieje w jego świadomości empirycznej, a jednak nie ginie, tylko Ŝyje dalej (...). Rozumienie zatem woli powszechnej w znaczeniu empirycznym stanowiłoby błędną przesłankę (A. Peretiatkowicz, Jan Jakub Rousseau. Filozof demokracji społecznej, dz. cyt., s. 184).

13 Jana Jakuba Rousseau koncepcja woli powszechnej swego dobra, ale nie zawsze je widzimy; nie demoralizuje się nigdy ludu, ale często się go oszukuje i wówczas dopiero wydaje się, Ŝe lud chce czegoś złego 12. MoŜe się zdarzyć, iŝ wszyscy przy podejmowaniu danej decyzji będą kierować się interesem prywatnym (jeszcze nie jest najgorzej jeśli będzie to ich interes), co wcale nie przeszkodzi podjęciu jednolitej decyzji. Tego typu decyzja nie będzie wyrazem woli powszechnej lecz jednostkowej, będzie tylko sumą woli prywatnych 13. Naturalnie pojawia się tutaj zasadnicze pytanie: czym jest realizacja interesu wspólnego jeśli nie korzyścią, jaką z danej decyzji odnoszą wszyscy członkowie danej społeczności, czym jeśli nie sumą korzyści indywidualnych? Jeśli ma tu decydującym być rozróŝnienie między interesem doraźnym i długofalowym, to trzeba wziąć pod uwagę fakt, Ŝe racjonalne jednostki (a Rousseau musi zakładać racjonalność człowieka, gdyŝ jest ona gwarantem tego, iŝ w odpowiednich warunkach ludzie są w stanie dojść do porozumienia odkrywając dobro wspólnoty 14 ) i tak podejmą decyzje przyjmujące rozwiązania perspektywiczne. Rousseau pisze, iŝ jeŝeli nie jest wykluczone, aby wola prywatna pokrywała się w pewnym punkcie z wolą powszechną, niemoŝliwe jest w kaŝdym razie, aby zgodność ta była trwała i stała; bo wola prywatna dąŝy z natury swej do prerogatyw, a wola powszechna do równości 15. Naturalnie, stopień jednomyślności moŝe z jednej strony świadczyć o tym, Ŝe bardziej przewaŝa wola powszechna 16, w końcu wola najbardziej ogólna jest najsłuszniejsza 17. JednakŜe z drugiej strony, 12 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, dz. cyt., s TamŜe, s. 29. W tym kontekście, sprzeczne z domniemanymi poglądami Rousseau na wolę powszechną będą prezentowane przez Pierre a Manenta, który pisze, iŝ wola powszechna to jedynie zasada i miejsce utoŝsamienia jednostkowej woli konkretnej z kaŝdą inną wolą jednostkową (P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 1994, s. 112). 14 ChociaŜ skoro wszyscy ludzie są jednostkami w pełni racjonalnymi, zagroŝenie woli powszechnej przez interes partykularny nie powinno mieć miejsca. Wówczas bowiem nie byłyby potrzebne moralizatorskie zabiegi Rousseau. Ludzie doskonale potrafiliby dokonać wyboru opcji najlepszej dla całej wspólnoty (choćby za sprawą egoizmu, który przede wszystkim nakazywałby bronić swoje interesy na równi z interesami innych ludzi). 15 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, dz. cyt., s. 26. W tym miejscu pojawia się pytanie, dlaczego racjonalność człowieka miałaby go popychać w kierunku woli powszechnej, a nie korzyści (ale zarazem i zasadniczego ryzyka) związanych z przyzwoleniem na ustalanie prerogatyw. Stwierdzenia typu: Nie zaleŝy od Ŝadnej woli godzenie się na rzeczy sprzeczne z dobrem istoty chcącej (TamŜe, s. 27) nie tylko nic nie mówią, ale takŝe czynią całą konstrukcję woli powszechnej jedynie coraz bardziej mglistą. 16 TamŜe, s TenŜe, Ekonomia polityczna, [w:] Trzy rozprawy..., dz. cyt., s. 291.

14 24 Janusz Grygieńć człowiek moŝe ulec zniewoleniu (w znaczeniu tak psychicznym jak i fizycznym), jak juŝ wcześniej wspominałem, i być przymuszonym do głosowania wbrew swoim zapatrywaniom. MoŜemy być na przykład (i zazwyczaj to jest główne źródło zniewolenia naszej woli) omamieni przez nasz prywatny interes. Jak pisze sam Rousseau, gdyby przewaŝyła moja opinia prywatna, zrobiłbym co innego, aniŝeli chciałem, wtedy właśnie nie byłbym wolnym 18. Jest to naprawdę jedyne w swoim rodzaju ujęcie problematyki wolnej woli, skoro znajduje się ona nie bezpośrednio w nas, ale gdzieś na zewnątrz, zupełnie jakby była od nas w pewnym stopniu niezaleŝna. Czy moŝna tu w dalszym ciągu mówić o jakiejkolwiek woli? Pozostawiam to kaŝdemu do indywidualnego rozpatrzenia. Warto by w tym momencie zadać kolejne pytanie, na które, muszę przyznać, nie znam odpowiedzi, a mianowicie: jak rozpoznać, kiedy tak naprawdę dokonuje się wola powszechna? Najprościej byłoby, gdybyśmy mieli wgląd w umysły innych osób, ale skoro nie mamy, to naprawdę nie mam pojęcia, jak moŝliwym jest kontrolowanie pod tym kątem ustawodawstwa. W zasadzie nie istnieje Ŝaden sposób na ustalenie, Ŝe wola powszechna w ogóle istnieje, Ŝe zawsze znaleźć moŝna rozwiązanie najlepsze dla danej społeczności, rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wszystkich. Swobodnie moŝna stwierdzić, Ŝe teoria woli powszechnej Rousseau jest hipotezą, której sprawdzić się nie da. Na szczęście jest tylko jeden moment, według Rousseau, kiedy ustawa z natury swojej wymaga zgody jednomyślnej: jest nią umowa społeczna. Zrzeszenie społeczne bowiem jest aktem najzupełniej dobrowolnym, poniewaŝ kaŝdy człowiek rodzi się wolnym i panem samego siebie, nikt pod Ŝadnym pozorem nie moŝe zrobić z niego poddanego bez jego przyzwolenia 19. JednakŜe nie naleŝy traktować tego warunku jako ostatecznego, gdyŝ w przypadku, gdy jakaś mniejszość opowie się przeciw tej pierwszej z umów nie powoduje to utraty waŝności samej umowy, a tylko przeszkadza zaliczeniu ich do grona uczestników; są to cudzoziemcy między obywatelami. Skoro państwo zostało juŝ utworzone, stały pobyt w nim równa się wyraŝonej zgodzie 20. Tak więc, o ile przy zawieraniu umowy społecznej wola powszechna jest warunkiem koniecznym, to naleŝy zastanowić się nad tym, czy w warunkach przedspołecznych (o których wspomnę później) moŝliwym jest by ktokolwiek woli powszechnej mógłby się przeciwstawić. Nie występują wówczas bowiem jeszcze Ŝadne z 18 TamŜe, s TamŜe, s TamŜe, s. 83.

15 Jana Jakuba Rousseau koncepcja woli powszechnej czynników, których działanie wolę powszechną moŝe zagłuszać (przede wszystkim nie ma jeszcze własności prywatnej, tak więc i interes partykularny jest nieporównywalnie mniejszą przeszkodą w dojściu do woli powszechnej w porównaniu z późniejszymi etapami społecznego rozwoju). We wszystkich innych przypadkach obowiązku zgodności ustawy z wolą powszechną nie ma, tzn. jak najlepiej dla danej społeczności lokalnej byłoby, gdyby taka zgodność zaistniała, jednak jej niezaistnienie (ciekawe, jak to sprawdzić) nie czyni tych aktów niewaŝnymi, lecz po prostu szkodliwymi dla konkretnych ludzi. śeby jednak to wszystko nie wydawało się zbyt proste, Rousseau uwaŝa, Ŝe moŝe zaistnieć sytuacja, kiedy wola powszechna będzie wyraŝana przez pewną część społeczności i wcale nie musi być to większość. Skoro wola powszechna utoŝsamiona jest z interesem ogółu danej społeczności, to w interesie tejŝe społeczności będzie dopuszczenie woli do głosu w trakcie podejmowania uchwał. Głównym zadaniem wszelkich instytucji państwowych będzie zatem umoŝliwienie obywatelom porzucenia wszelkich barier przeszkadzających w wyraŝeniu woli. Niezbędne tu jest Zgromadzenie Ludowe jako instytucja, poprzez którą wola powszechna się wyraŝa. Rousseau był zdeklarowanym przeciwnikiem wszelkich form przedstawicielstwa. Jedynymi uprawnionymi do podejmowania uchwał są dla niego wszyscy obywatele. Gdyby lud dostatecznie uświadomiony obradował, a obywatele wcześniej nie porozumiewali się między sobą, to z wielkiej liczby róŝnic 21 wynikałaby zawsze wola powszechna i obrady byłyby zawsze odpowiednie. Kiedy jednak powstają intrygi, zrzeszenia partykularne ze szkodą dla ogółu (...) wówczas moŝna powiedzieć, Ŝe ilość głosujących nie wynosi tyle, ile jest ludzi, tylko ile jest zrzeszeń (...). Wreszcie, jeŝeli jedno z tych zrzeszeń staje się tak wielkie, Ŝe bierze górę nad wszystkimi innymi, wynikiem jest nie suma małych róŝnic, ale jedna róŝnica; wówczas nie istnieje wola powszechna i opinia zwycięska jest tylko opinią prywatną 22. Jeśli wola całego społeczeństwa wyznaczać ma kierunek rozwoju prawodawstwa, któremu podlegają wszyscy obywatele 21 Tutaj pojawia się szeroko dyskutowany problem w konstrukcji woli powszechnej. WiąŜe się to ze stwierdzeniem Rousseau, który pisze: Odejmijmy od tych samych woli plusy i minusy, które się nawzajem znoszą, a pozostanie jako wynik tych róŝnic wola powszechna (TenŜe, Umowa społeczna, dz. cyt., s. 29). Kilku interpretatorów dopatruje się w tym fragmencie sposobu na dokładne wyliczenie woli powszechnej (tzw. metoda plus-minus), jednak przy tak nieprecyzyjnym sformułowaniu, nawet gdyby przyjąć, Ŝe Rousseau to właśnie chciał w tym miejscu powiedzieć, czego wyŝej wspomniani interpretatorzy się dopatrują, nie istnieje Ŝaden sposób, by odtworzyć dokładnie sposób, w jaki chciał to czynić. 22 J. J. Rousseau, Ekonomia polityczna, dz. cyt., s. 29.

16 26 Janusz Grygieńć razem i kaŝdy z osobna to tylko całe społeczeństwo jest w stanie wyrazić ją w sposób doskonały. Dlatego teŝ bardzo istotnym jest, by w danym społeczeństwie, któremu na tryumfie woli powszechnej zaleŝy, nie istniały Ŝadne pomniejsze ugrupowania ludzi posiadających jakieś wspólne interesy. Głos bowiem ich interesów zagłuszał będzie głosy pojedynczych obywateli, a w interesie całej społeczności i wszystkich obywateli jest, by kaŝda jednostka mogła wyrazić to, czego naprawdę chce i dać wyraz temu, co naprawdę myśli. W przeciwnym wypadku osoby zainteresowane stanowią jedną stronę, a ogół drugą stronę (...). Śmiesznym byłoby wówczas odwoływać się do wyraźnej decyzji woli powszechnej, która moŝe być tylko wnioskiem jednej strony, która zatem dla innej strony jest tylko wolą obcą, (...) skłonną w tym przypadku do niesprawiedliwości i naraŝoną na błędy 23. W związku z powyŝszym, Rousseau szczególny nacisk kładzie na powszechność prawa. Nie dopuszcza moŝliwości istnienia jakichkolwiek przywilejów (warto tutaj przypomnieć sobie anty-arystokratyczne nastroje ówczesnej Europy), gdyŝ te właśnie przywileje skutecznie niszczyłyby warunki, w których wola powszechna miałaby się ujawniać. Przywileje byłyby bowiem ukonstytuowaniem prymatu interesu prywatnego niektórych grup społecznych, a to właśnie Rousseau postrzegał za główną przyczynę wszelkich problemów ustawodawstwa (moŝna powiedzieć, Ŝe to właśnie główny powód istnienia rozróŝnienia na sprawiedliwość formalną i materialną, zróŝnicowania, które stanowi wyraz sprzeczności prawodawstwa z wolą obywateli), bowiem, dopóki pewna liczba zjednoczonych ludzi uwaŝa się za jedno ciało, mają oni jedną wolę, dąŝącą do zachowania wspólnego bytu. Wtedy wszystkie spręŝyny państwa są silne i proste, zasady jego jasne i przejrzyste; nie prowadzi ono ciemnych i sprzecznych interesów; dobro ogólne ujawnia się wszędzie jako oczywiste i wymaga tylko zdrowego rozsądku, aby je dostrzec 24. W chwili, gdy tworzą się w społeczności wewnętrzne podziały, nie ma juŝ interesu wspólnego, gdyŝ nikt nie dostrzega juŝ wspólnoty. Rousseau dostrzegał w powszechności prawa główny czynnik pozwalający na spoŝytkowanie ludzkiego egoizmu dla dobra ogółu. Ludzki egoizm miałby bowiem stanowić gwarancję tego, iŝ przy uchwalaniu prawa kaŝdy z obywateli, chcąc zabezpieczyć się przed naruszeniem praw, jakie uwaŝa, Ŝe mu przysługują, będzie jednocześnie zabezpieczał prawa innych (moŝna tu dostrzec analogię z zasadą 23 TamŜe, s TamŜe, s. 81.

17 Jana Jakuba Rousseau koncepcja woli powszechnej maximinu u Rawlsa polegającą na maksymalnej minimalizacji wszelkiego ryzyka). Jak pisze Rousseau, pominąwszy (...) dobro osobiste, pragnie on [człowiek J. G.] dobra powszechnego dla własnej korzyści nie mniej od innych 25, gdyŝ w takich warunkach kaŝdy, nakładając pewne warunki działania na innych, nakłada je równocześnie takŝe na siebie. Peretiatkowicz pisze, iŝ dla Rousseau ustawy, czyli akty woli powszechnej, muszą się odnosić do wszystkich, muszą nakładać na kaŝdego obywatela równe obowiązki. Wówczas rządzący i rządzeni będą identyczni i dane psychologiczne, mianowicie egoizm ludzki, są gwarancją, Ŝe ustawy będą skierowane ku dobru ogólnemu, gdyŝ Ŝaden rozsądny człowiek nie zechce szkodzić sobie samemu 26. MoŜna więc stwierdzić, iŝ równość postulował Rousseau w sensie absolutnym. Na koniec warto zadać sobie pytanie, które powinno było być postawione duŝo wcześniej. Dokąd według Jana Jakuba zmierza wola powszechna? Gdzie leŝy to dobro, które jest jej celem? Naturalnie nie chodzi tu o cel pojedynczej ustawy, ale raczej o ideę, ku której kaŝdy z nas, według Rousseau, chce zmierzać (nawet jeśli tego nie wie). Jean-Jacques daje obraz pełnej natury człowieka 27 i to w niej (a raczej w jej przemianach) upatruje powodów ludzkiego nieszczęścia. Poczynając od pierwszej pracy, nagrodzonej przez Akademię w Dijon odpowiedzi na pytanie: Czy odrodzenie nauk i sztuk przyczyniło się do naprawy obyczajów? 28, Rousseau, przy odwołaniu się do stanu przedspołecznego, kreśli teorię metamorfozy, jaka dokonała się w człowieku w toku jego rozwoju, a która diametralnie przemieniła go oddalając od jego istoty. To właśnie oddalenie się jest powodem zniewolenia człowieka ( człowiek urodził się wolny, a wszędzie jest w okowach 29 ). Przede wszystkim, jak pisze o idach Rousseau Stanisław Kowalczyk, człowiek ze swej natury ma być aspołeczny, dlatego poszukuje samotności (...). Człowiek ze swej 25 TenŜe, Umowa społeczna, dz. cyt., s A. Peretiatkowicz, Jan Jakub Rousseau. Filozof demokracji społecznej, dz. cyt., s Przy czym naleŝy zaznaczyć, iŝ nie pozostaje to w sprzeczności z faktem, iŝ Rousseau jednocześnie podkreśla niemoŝność dotarcia do tzw. prawdy. Jak pisze Stanisław Kowalczyk, za waŝne uznał konkretne problemy, a nie spekulatywne idee. Źródłem prawdy jest samo Ŝycie, a nie refleksja spekulatywna (S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Wydawnictwo Unia Katowice, Katowice 1995, s. 42). Choć na dzień dzisiejszy moŝna by dopatrzyć się przejawów antyesencjalizmu (uŝywając dzisiejszej terminologii) w zderzeniu z esencjalnym wątkiem natury ludzkiej, to trzeba jednocześnie pamiętać o powszechności konstrukcji idei człowieka w czasach oświeceniowych. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca jak pogodzić moŝna jedno z drugim. 28 J. J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, [w:] Trzy rozprawy..., dz. cyt. 29 TenŜe, Umowa społeczna, dz. cyt., s. 11.

18 28 Janusz Grygieńć natury jest dobry, zło jest konsekwencją relacji społecznych 30. Źródłem wszelkiego zła jest nierówność. Jak pisze Rousseau, poŝerająca kaŝdego ambicja, nieugaszona Ŝądza poprawienia swej sytuacji w porównaniu z sytuacją sąsiada, nie tyle z prawdziwej potrzeby, ile by wznieść się ponad niego, wpaja wszystkim ludziom nikczemną skłonność do szkodzenia sobie wzajemnie, cichą zawiść, niebezpieczną tym bardziej, Ŝe chcąc zadać cios moŝliwie bezkarnie, maskuje się często jako Ŝyczliwość. Słowem, z jednej strony rywalizacja i konkurencja, z drugiej sprzeczność interesów i zawsze to ukryte pragnienie korzyści własnej ze szkodą dla drugich; wszystkie te klęski to pierwszy skutek własności i nieodstępny ciąg dalszy nierówności w jej pierwszych początkach 31. W stanie przedspołecznym człowiek Ŝył sobie bardzo beztrosko i szczęśliwie. Przypominało to egzystencję zwierzęcą. Reagował na podstawowe bodźce. Chciał spać spał, chciał jeść jadł. Natura ludzka nie była w gruncie rzeczy lepsza, lecz ludzie znajdowali bezpieczeństwo w łatwości, z jaką wzajemnie się mogli przenikać; i korzyść ta, której wartości my juŝ nie umiemy ocenić, chroniła ich od mnóstwa występków 32. Człowiek po prostu nie był zawistny, bo do kogo i o co miałby kryć urazę? Wszystko było bardzo proste i nieskomplikowane, a sam człowiek bezgranicznie szczery, bo w końcu co miałby i po co przed kimkolwiek ukrywać? Niestety całą tę sielankę przerywa pewien niekorzystny obrót rzeczy, który sprawił, Ŝe ludzie doszli do tego kresu, kiedy przeszkody, utrudniające ich zachowanie w stanie natury biorą górę, przez swój opór, nad siłami stosowanymi przez jednostkę do przetrwania w tym czasie. Wówczas ten stan pierwotny nie moŝe nadal istnieć i ród ludzki zginąłby, gdyby nie zmienił swego sposobu Ŝycia 33. Wtedy zaczęły się problemy. Społeczeństwo zamknęło jednostkę w mentalnym więzieniu, do którego, jako z natury wolny, nie umie się przystosować. Człowiek dla Rousseau to z jednej strony dziecko natury, z drugiej zaś zdegenerowane dziecko kultury 34. Uwięziony w świecie pozorów, sztucznie wytworzonych pragnień, w świecie, w którym Ŝycie jego nabiera zupełnie nowego wymiaru. Owo społeczeństwo odrzucające naturę nie unicestwiło natury. Pozostaje z nią w trwałym konflikcie, z którego rodzi się zło i występki, powodujące 30 S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, dz. cyt., s J. J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi [w:] Trzy rozprawy..., dz. cyt., s TenŜe, Rozprawa o naukach i sztukach, dz. cyt., s TenŜe, Umowa społeczna, dz. cyt., s Z. Drozdowicz, Główne nurty nowożytnej filozofii francuskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1991, s. 74.

19 Jana Jakuba Rousseau koncepcja woli powszechnej ludzkie cierpienia 35. Ludzie, zajęci walką z innymi i z samymi sobą, zapomnieli o tym, co waŝne, na co naleŝy bardziej spoŝytkować swą energię bardziej niŝ na pogonie za realizacją swych sztucznych pragnień. Pomagają w zachowaniu takiego stanu rzeczy wszelkie przejawy sztuki i nauki. Rousseau pyta artystów, naukowców i filozofów: Gdybyście nas nie nauczyli Ŝadnej (...) rzeczy, czy bylibyśmy przez to mniej liczni, gorzej rządzeni, (...) czy kraj nasz mniej byłby kwitnący lub my bardziej występni? Przestańcie więc w siebie wmawiać, Ŝe to, co tworzycie jest aŝ tak waŝne. (...) ci nędzni deklamatorzy (...) uśmiechają się pogardliwie na dźwięk starych słów ojczyzna, religia 36, zdolności swe poświęcając niszczeniu i poniŝaniu wszystkiego, co święte wśród ludzi 37. Rozwój nauk i sztuk, nieodzowny dla rozwoju społecznego, nie przyczynił się do niczego pozytywnego. Sprawił, Ŝe ludzie zaczęli wątpić we wszystko i Ŝycie swe oprzeć musieli na nadaniu prymatu stosunkom międzyludzkim. Zaczęli Ŝyć dla innych ludzi (ale niestety nie chodzi tu o filantropię, ale o powielanie wzorców) bardziej niŝ dla samych siebie, bardziej niŝ dla państwa, czyli wspólnoty utoŝsamiającej wspólny interes i dobro ogólne. Społeczeństwo dokonuje przede wszystkim uniformizacji 38, ukazuje nam nasze miejsce w szeregu, to czego powinniśmy od siebie wymagać, a przede wszystkim czego wymagają od nas inni. Człowiek został uwięziony w róŝnego typu społecznych konwenansach. Wpoił sobie do głowy poczucie winy z powodu odbiegania od społecznego ideału. Porównywanie się oto główne nieszczęście i główny grzech pierworodny człowieka Ŝyjącego w naszych społeczeństwach. Nieszczęście: człowiek, który się porównuje, jest niezmiennie nieszczęśliwy istnieć będzie zawsze ktoś bogatszy, a jeśli ja jestem najbogatszy, to nie będę 35 J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s Jednocześnie trzeba jednak zaznaczyć, iŝ religia dla Rousseau nie miała wymiaru uniwersalnego, była religią państwową, której głównym zadaniem miało być wpajanie cech niezbędnych kaŝdemu obywatelowi. WyróŜnił on bowiem trzy rodzaje religii. Pierwsza religia człowieka, jest czystą i prostą religią Ewangelii, prawdziwym teizmem, który moŝna nazwać boskim prawem naturalnym (s. 102). Druga religia, która miała działać w słuŝbie państwa. posiada swoje własne dogmaty, własne ceremonie, własny kult zewnętrzny, ustanowiony prawem, a poza jednym narodem, który ją wyznaje, wszystko jest dla niej niewierne, obce, barbarzyńskie (TamŜe). Trzecia nadaje ludziom dwa systemy prawodawcze, dwie głowy, dwie ojczyzny, poddaje ich powinnościom sprzecznym i nie pozwala im być jednocześnie poboŝnymi i obywatelami (TamŜe). Rousseau najwyŝej ceni sobie ten drugi rodzaj religii, która umacnia w człowieku jeden system wartościowania, system pomocny państwu w spełnianiu swej roli. 37 J. J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, dz. cyt., s B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota, PWN, Warszawa 1964, s. 32.

20 30 Janusz Grygieńć najpiękniejszy i najinteligentniejszy. Grzech: człowiek, który się porównuje jest zawsze zepsuty lub znajduje się na granicy zepsucia, (...) jego zewnętrze nie będzie nigdy zgadzać się z jego wnętrzem, a jego Ŝycie pozostanie oszustwem. (...) człowiek, który się porównuje, to człowiek, który w stosunkach z innymi myśli wyłącznie o sobie, a w swoich stosunkach ze sobą myśli wyłącznie o innych 39. Po tak pięknym opisie tego stanu przez Pierre a Manenta naleŝałoby juŝ zamilknąć. Trzeba by jednak teraz powrócić do pytania, które tak długi cytat sprowokowało, a mianowicie, w jaki sposób Rousseau wyobraŝał sobie naprawę tego stanu. Czy jest ona w ogóle moŝliwa? Czy nie oznaczałaby ona powrotu do stanu przedspołecznego? A jeśli tak, to czy jest to moŝliwe? Według Rousseau nie jest, ale moŝna sytuację nieco naprawić, tak by egzystencja opierała się na jak największej równości, umowa zasadnicza, zamiast niszczyć wolność naturalną, przeciwnie, stawia w miejsce pochodzącej z natury nierówności fizycznej między ludźmi równość moralną i prawowitą i Ŝe wszyscy, pozostając nierównymi co do siły lub umysłu, stają się równymi przez układ i przez prawo 40. Jak pisze Bronisław Baczko, kiedy lud pozostawi się samemu sobie, to w prostocie swych obyczajów jest on najbliŝszy naturze 41. Tak więc, o ile społeczeństwo przyniosło jednostce ból i zwątpienie, to sama instytucja umowy społecznej jest w stanie zniwelować, według Rousseau, te negatywne efekty poprzez ustanowienie potencjalnej równości. Jak pisze Rousseau, ten, kto podejmuje się organizowania ludu, powinien czuć się na siłach zmienić, Ŝe tak powiem, naturę ludzką; przekształcić kaŝdą jednostkę, stanowiącą samą przez się w zupełnie samoistną całość, w część większej całości, od której owa jednostka otrzymuje poniekąd swoje Ŝycie i swój byt; zmienić ustrój człowieka, aby go wzmocnić. (...) Słowem, powinien on odebrać człowiekowi jego własne siły, aby mu udzielić sił cudzych, z których nie mógłby korzystać bez pomocy drugiego 42. Tak więc jednostka, która do tej pory czerpała przyjemność ze swej przejrzystości, a która utraciła ją bezpowrotnie wraz z załoŝeniem społeczeństwa, moŝe zbliŝyć się ku swej naturze Ŝyjąc we wspólnocie, w której współŝycie obywateli będzie harmonijne i nie naraŝone na sprzeczności interesów, niepodzielone. Człowiek jako obywatel będzie stanowił jedność poprzez równość wraz z innymi współobywatelami. 39 P. Manent, Intelektualna historia liberalizmu, dz. cyt., s J. J. Rousseau, Umowa społeczna, dz. cyt., s B. Baczko, Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s J. J. Rousseau, Umowa społeczna, dz. cyt., s. 37.

21 Jana Jakuba Rousseau koncepcja woli powszechnej Równość praw, ale równieŝ i równość pragnień 43. Tutaj właśnie niezbędna jest wola powszechna, która zbliŝa do siebie wszystkich poprzez uzewnętrznienie czegoś, co im wszystkim jest wspólne, czyli interesu, który zaspokoić ma najbardziej bliskie ich naturze, ich istocie, dąŝenia. Wola powszechna stanowi jeden z najbardziej zawiłych wątków rozwaŝań Jana Jakuba Rousseau. Problemem przede wszystkim jest fakt, Ŝe tak istotna konstrukcja stanowi dla niego nie osobny przedmiot rozwaŝań, ale jedynie narzędzie, którym posługuje się w celu scharakteryzowania idealnego ustroju społecznego. Rousseau nie przedstawia niegdzie spójnej, jednolitej wykładni tego, jak wolę powszechną naleŝy interpretować. Zdaje się, iŝ za najwaŝniejszą w zrozumieniu jej istoty uznał rolę intuicji, jako środka pozwalającego na ujrzenie tej idealnej jednomyślności wszystkich ludzi danej społeczności, na wyczucie tej spójności ludzkich dąŝeń i szczęścia, jakie człowiek moŝe czerpać z uniformizacji swego sposobu myślenia. Rousseau w woli powszechnej widział sposób na zapewnienie człowiekowi spokoju wewnętrznego poprzez znalezienie mu miejsca jego przynaleŝności i zakończenia jego bolesnej tułaczki po świecie stworzonym przez naukowców, filozofów, artystów świecie niepewności. Dlatego teŝ Rousseau tak duŝy nacisk kładzie na potrzebę kierowania się swoimi emocjami, na negację moŝliwości rozumowych człowieka. Zdaje się, iŝ chce on czytelnikowi swych dzieł powiedzieć, iŝ tego stanu powszechnej szczęśliwości poprzez jedność nie da się zrozumieć. Ten stan po prostu trzeba poczuć. 43 Podobnego zdania jest takŝe Mac Iver, który uwaŝa, iŝ Rousseau proklamował zwierzchnictwo elementu powszechnego w człowieku (the common in man), nie zaś zwierzchnictwo przeciętnego człowieka (the common man), jak to niektórzy utrzymują. Dla Rousseau interesy prywatne były interesami powierzchownymi (...). Dla Rousseau element powszechny nie jest wspólną miarą, ale wspólnym mianownikiem, całością, do której my wszyscy naleŝymy (A. Peretiatkowicz, Jan Jakub Rousseau. Filozof demokracji społecznej, dz. cyt., s. 186).

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GLOBAL GOVERNANCE Koncepcje doświadczenia perspektywy Janusz W. Gołębiowski Nr 291 Warszawa 2008 Recenzent Jerzy Kleer Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej mają

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Przedsiębiorczość wiejska. Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. prof. dr hab. Wiesław Piątkowski Problem formy własności środków produkcji... 5

Spis treści. prof. dr hab. Wiesław Piątkowski Problem formy własności środków produkcji... 5 Spis treści Wstęp... 3 prof. dr hab. Wiesław Piątkowski Problem formy własności środków produkcji... 5 dr Michał Włodarczyk Człowiek i poczucie własności. Własność prywatna własność publiczna własność

Bardziej szczegółowo

Wolność i władza w życiu publicznym

Wolność i władza w życiu publicznym Wolność i władza w życiu publicznym Wolność i władza w życiu publicznym Redakcja: Joanna Mysona Byrska Władysław Zuziak Kraków 2008 Redakcja techniczna Tomasz Sekunda Copyright by WN PAT, 2008 ISBN 978-83-7438-195-6

Bardziej szczegółowo

związku jest strategią krótkoterminową tylko odsuwa w przyszłość moment zmierzenia się z wciąŝ istniejącym i narastającym problemem.

związku jest strategią krótkoterminową tylko odsuwa w przyszłość moment zmierzenia się z wciąŝ istniejącym i narastającym problemem. Spis treści Wstęp...2 Fakty i mity...3 1. Czym jest konflikt...5 2. Dlaczego dochodzi do konfliktów...6 3. Jak rozwijają się konflikty...9 4. Jak ludzie zachowują się w sytuacjach konfliktu...12 5. Co

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Manipulacja medialna

Manipulacja medialna Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 ul. Twarda 8/12 00-105 Warszawa Etap ponadszkolny Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Rok szkolny 2010/2011 Manipulacja medialna Autor: Radosław Mystek,

Bardziej szczegółowo

Σ Ο Φ Ι Α. Artykuły, Rozprawy. Статьи, Доклады

Σ Ο Φ Ι Α. Artykuły, Rozprawy. Статьи, Доклады Paradygmat duchowej integralności a idea słowiańskiej wspólnoty... 123 ISSN 1642-1248 Σ Ο Φ Ι Α NR 4/2004 Artykuły, Rozprawy Статьи, Доклады Uniwersytet Wrocławski Paradygmat duchowej integralności a idea

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

Style konsumpcji polskiej klasy wyższej

Style konsumpcji polskiej klasy wyższej Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Łukasz Goryszewski Style konsumpcji polskiej klasy wyższej Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Kurczewskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Przedsiębiorczość społeczna... 5 1. Ekonomia społeczna pojęcia podstawowe... 5 2. Instytucje ekonomii społecznej w Polsce... 12 3. Charakterystyka instytucji ekonomii

Bardziej szczegółowo

5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej

5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej Praca zbiorowa pod redakcją dr ElŜbiety Skotnickiej-Illasiewicz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa 2009 2 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Karolina Sobczak MIGRACJE LUDNOŚCI POŁUDNIOWEGO MAROKA UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH

Karolina Sobczak MIGRACJE LUDNOŚCI POŁUDNIOWEGO MAROKA UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH Karolina Sobczak MIGRACJE LUDNOŚCI POŁUDNIOWEGO MAROKA A ZMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. dr.

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI

KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI TOMASZ ZARYCKI KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO", rok XLVIII, nr 2, 2004 s. 45-65. Pojęcie kapitału społecznego zadomowiło się na dobre w polskim dyskursie

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i doradztwo w rozwoju obszarów wiejskich

Komunikowanie i doradztwo w rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Komunikowanie i doradztwo w rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka prawna mandatu radnego

Charakterystyka prawna mandatu radnego Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa mgr Jarosław Galicki Charakterystyka prawna mandatu radnego Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Kryszenia,

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury

Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury Autorzy: Jakub Głowacki Jerzy Hausner Krzysztof Jakóbik Krzysztof Markiel AmbroŜy Mituś Michał śabiński Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Andrzej Chmielecki. MIĘDZY MÓZGIEM I ŚWIADOMOŚCIĄ Próba rozwiązania problemu psychofizycznego

Andrzej Chmielecki. MIĘDZY MÓZGIEM I ŚWIADOMOŚCIĄ Próba rozwiązania problemu psychofizycznego Andrzej Chmielecki MIĘDZY MÓZGIEM I ŚWIADOMOŚCIĄ Próba rozwiązania problemu psychofizycznego WSTĘP... 2 Część pierwsza. ONTOLOGICZNA KONCEPTUALIZACJA PROBLEMU PSYCHOFIZYCZNEGO... 12 Rozdział pierwszy.

Bardziej szczegółowo

John Michell Londyn, wrzesień 1990

John Michell Londyn, wrzesień 1990 Serena Roney-Dougal pisze: śyjemy w czasach zamętu i dezorientacji. UwaŜa jednak, Ŝe nasze czasy wyjątkowo ekscytujące za sprawą znaków i objawień oraz zmian w przyrodzie i w ludzkiej mentalności, które

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII ROZWIJANIE PRZYWÓDZTWA

ROZDZIAŁ VII ROZWIJANIE PRZYWÓDZTWA ROZDZIAŁ VII ROZWIJANIE PRZYWÓDZTWA CEL Rozdział ten ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności potrzebnych pracownikom socjalnym, aby mogli skutecznie inicjować i umacniać przywództwo demokratyczne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ALKOHOL I JEGO MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE. mgr Andrzej Tomczyk, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

ROZDZIAŁ I ALKOHOL I JEGO MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE. mgr Andrzej Tomczyk, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu mgr Andrzej Tomczyk, Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu ROZDZIAŁ I ALKOHOL I JEGO MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE Alkohol, a przede wszystkim skutki jego spoŝywania, są obecne w Ŝyciu człowieka

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Inga Kostrzewa Promocja a kształtowanie wyobraźni ekonomicznej: wizerunki przesiębiorstw handlu zagranicznego w latach 1970-1998 Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny WPROWADZENIE PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ, A PRZEMAWIAJ I NIE MILCZ (DZ 18,9) 1. Jezus Chrystus

Bardziej szczegółowo

Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich

Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich Dr Dariusz Ostrowski Socjologiczne i psychologiczne przesłanki zachowań konsumenckich 1. Pojęcie zachowań konsumenckich Zmiana celów marketingu, która nastąpiła po latach wielkiego kryzysu wynikła przede

Bardziej szczegółowo

LENISTWO DROGĄ DO SAMODOSKONALENIA

LENISTWO DROGĄ DO SAMODOSKONALENIA LENISTWO DROGĄ DO SAMODOSKONALENIA Anonim zwany Gallem Wypisy z literatury Motto: CięŜko się trzeba nad sobą napracować aby nie chcieć cięŝko pracować. - Janusz Olejnik Literatura polecana: Copyright (

Bardziej szczegółowo