REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie Definicje: 1. Cennik dostępny na stronie internetowej 2. Czasopismo czasopismo Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie wydawane przez Inframedia; 3. Formularz formularz służący do składania Zleceń, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. Inframedia Anna Krawczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inframedia z siedzibą w Warszawie przy ul. Balonowej 21/3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem ; 5. Insert forma reklamowa nie stanowiąca integralnej części Czasopisma a tylko wkładana, wszywana, wklejana lub w inny sposób dołączana do Czasopisma; 6. Miesiąc Poprzedzający miesiąc kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający miesiąc kalendarzowy, którym ukaże się numer Czasopisma, w którym Reklamodawca zamierza zamieścić reklamę. 7. Regulamin niniejszy dokument. 8. Reklamodawca podmiot zlecający zamieszczenie reklamy (reklam) w Czasopiśmie; 9. Reklamodawca Ostateczny podmiot którego towarów, usług, działalności czy wizerunku reklamy dotyczą (np. klient Reklamodawcy będącego agencją reklamową); 10. Strony strony Zlecenia, to jest Reklamodawca oraz Inframedia. 11. Zlecenie umowa mająca za przedmiot zamieszczanie reklam w Czasopiśmie zawierana pomiędzy Reklamodawcą a Inframedia. 1. Stosowanie Regulaminu 1) Zamieszczanie reklam w Czasopiśmie następuje na podstawie Zleceń. 2) Regulamin ma zastosowanie do zamieszczania reklam w Czasopiśmie w zakresie nie uregulowanym treścią Zlecenia, o ile Zlecenie wyraźnie nie stanowi inaczej. W razie sprzeczności treści Zlecenia i Regulaminu przeważające znaczenie ma treść Zlecenia. 3) Za reklamę uważa się każdy odpłatny przekaz (ogłoszenia i reklamy) nie pochodzący od redakcji Czasopisma zmierzający do promocji sprzedaży lub innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę. 4) Formy reklamowe (rodzaje reklam) oferowane przez Inframedia do zamieszczania w Czasopiśmie określa aktualny Cennik. Na dzień podpisania niniejszego Regulaminu oferowanymi formami reklamowymi są: reklamy drukowane w czasopiśmie, wkładki, inserty oraz formy niestandardowe nieobjęte cennikiem i uzgadniane z Reklamodawcą indywidualnie. 5) Podpisując Zlecenie Reklamodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na włączenie treści Regulaminu do Zlecenia. 2. Rezerwacja

2 1) Reklamodawca może dokonać wcześniejszej rezerwacji planowanej reklamy, która ma ten skutek, że w okresie związania rezerwacją Inframedia nie może zobowiązać się wobec osoby trzeciej do wykonania usług reklamowych będących przedmiotem rezerwacji. 2) Jedyną formą potwierdzenia rezerwacji jest uzgodnienie przez Strony Zlecenia mającego za przedmiot zarezerwowaną reklamę. 3) Inframedia jest związana rezerwacją do 5 dnia Miesiąca Poprzedzającego. Nie potwierdzenie rezerwacji w sposób określony w pkt 2 powyżej w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Inframedia nie ponosi odpowiedzialności względem Reklamodawcy z tytułu anulowania dokonanej rezerwacji. 3. Zlecenie 1) Podpisane przez Reklamodawcę Zlecenia będą doręczane przez Reklamodawcę na adres Inframedia wskazany w sekcji Definicje Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. 2) Złożenie Zlecenia uważa się za ofertę złożoną Inframedia przez Reklamodawcę. Przyjęcie oferty następuje poprzez odesłanie podpisanego przez Inframedia Zlecenia oraz odesłanie go poprzez doręczenie Reklamodawcę na adres wskazany w treści Zlecenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. 3) Zlecenia, które zostały złożone w sposób inny niż na Formularzu zostaną przez Infrastrukturę przeniesione na Formularz i w takiej postaci odesłane (co ma skutek przyjęcia oferty) Reklamodawcy. 4) Zlecenia powinny być składane nie później niż do 15 dnia Miesiąca Poprzedzającego. 5) Projekt graficzny reklamy powinien być dostarczony do siedziby Inframedia, na adres poczty elektronicznej lub umieszczony na serwerze (dane serwera: adres:inframedia.nazwa.pl, login:inframedia_ftp, hasło:balonowa21/3) nie później niż do 20 dnia Miesiąca Poprzedzającego. 6) Jeżeli projekt graficzny zostanie dostarczony po terminie określonym w pkt 5 powyżej wówczas Inframedia może odmówić zamieszczenia reklamy, zachowując prawo do wynagrodzenia. 7) Projekt graficzny powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 8) Jeżeli projekt graficzny nie będzie spełniał wymagań określonych w pkt 7 powyżej wówczas Inframedia poinformuje o tym Reklamodawcę, który aż do upływu terminu określonego w pkt 5 powyżej może dostarczyć projekt spełniający powyższe wymagania. 9) Jeżeli Reklamodawca w terminie określonym w pkt 5 powyżej nie dostarczy projektu graficznego spełniającego wymagania określone w pkt 7 powyżej wówczas Inframedia może: a) Zdecydować o zamieszczeniu reklamy na podstawie projektu graficznego nie spełniającego wymagań określonych w pkt 7 powyżej wszelkie negatywne skutki takiego zamieszczenia

3 reklamy obciążają wówczas Reklamodawcę albo według własnego wyboru b) Odmówić zamieszczenia reklamy, zachowując prawo do wynagrodzenia. 10) Niezależnie od zobowiązania określonego w pkt 5 powyżej Reklamodawca jest zobowiązany do dostarczenia Inframedia, wraz ze złożonym Zleceniem, poglądowego projektu graficznego reklamy, którego rozdzielczość będzie nie gorsza niż 150 dpi. 11) Zlecenie musi zawierać następujące dane Reklamodawcy: a) w odniesieniu do osób fizycznych imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, b) w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę (firma), NIP (jeżeli Reklamodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług albo wyraża wolę zamieszczenia numeru NIP na fakturze VAT), c) adres i siedzibę, numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer we właściwym rejestrze (np. KRS), d) określenie reklam, których zamieszczenie zleca Reklamodawca, e) określenie numeru Czasopisma, f) oświadczenie Reklamodawcy o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, g) określenie terminu płatności, o ile Strony uzgodniły termin inny niż określony w niniejszym Regulaminie, h) wartość Zlecenia netto po rabatach oraz wskazanie wysokości udzielonego rabatu, i) własnoręczny podpis Reklamodawcy albo osoby (osób) upoważnionych do reprezentacji Rekalmodawcy, j) wskazanie kontaktu z osobą koordynującą Zlecenie ze strony Reklamodawcy. 4. Reklamy 1) Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. 2) Reklamodawca oświadcza, że zamieszczenie reklamy w Czasopiśmie nie będzie: a) Naruszało obowiązującego prawa a w szczególności przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zwalczaniu nieuczciwych praktykach handlowych; b) Naruszało praw osób trzecich a w szczególności: i) Praw autorskich ani pokrewnych, ii) Praw ochronnych na znaki towarowe, iii) Praw osobistych a w szczególności prawa do wizerunku. c) Naruszało dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. 3) Reklamodawca oświadcza ponadto, że reklama jest wolna od wad prawnych. 4) Reklamodawca zobowiązuje się naprawić Inframedia i/lub redaktorowi naczelnemu wszelką szkodę, jaką Inframedia i/lub redaktor naczelny poniesie w związku ze skierowaniem przeciwko Inframedia i/lub redaktorowi naczelnemu roszczeń z tytułów określonych w pktach 2 oraz 3 powyżej, w tym również poniesione przez Inframedia i/lub redaktora naczelnego koszty obsługi prawnej. Reklamodawca zobowiązuje się ponadto, o ile będzie to możliwe, wstąpić w miejsce Inframedia i/lub redaktora naczelnego do wszelkich postępowań sądowych mających za przedmiot powyższe roszczenia albo przystąpić do tych postępowań po stronie Inframedia i/lub redaktora naczelnego. 5) Reklamodawcy (np. agencje reklamowe), którzy zlecają zamieszczenie reklam w Czasopiśmie na

4 rzecz Reklamodawców Ostatecznych oświadczają, że: a) Posiadają pisemne oświadczenia Reklamodawców Ostatecznych których treść jest tożsama z treścią oświadczenia, o którym mowa w pktach 2 oraz 3 powyżej; b) Reklamodawcy Ostateczni zobowiązali się wobec Reklamodawców, że wykonają na rzecz Inframedia i/lub redaktora naczelnego zobowiązania określone w pkt 4 powyżej. 6) W przypadku, o którym mowa w pkt 5 powyżej Reklamodawcy ponoszą wobec Inframedia i/lub redaktora naczelnego odpowiedzialność za to, że: a) Złożone w pkt 5 a) oświadczenie jest prawdziwe; b) Reklamodawcy Ostateczni, niezwłocznie wykonają zobowiązania, o których mowa w pkt 5 b). 7) Inframedia w każdym czasie zastrzega sobie prawo, na co Reklamodawca wyraża zgodę, odmowy zamieszczenia reklamy w następujących przypadkach: a) nie spełniania przez reklamę wymogów określonych w pkt 2 oraz 3 powyżej; b) sprzeczności reklamy z zasadami współżycia społecznego; c) sprzeczności reklamy z linią programową Czasopisma; d) naruszania przez zamieszczenie reklamy interesów Inframedia; e) wystąpienia siły wyższej; f) z powodów technicznych lub technologicznych; g) zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Inframedia związanych z reklamą jej formą lub treścią oraz sądowego zabezpieczenia takich roszczeń; h) zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ bądź Radę Etyki Mediów lub Stowarzyszenie Rady Reklamy, i) opóźnienia w dokonaniu zapłaty za reklamy umieszczone w Czasopiśmie wcześniej. W przypadkach, o których mowa w pkt a-d oraz g-i powyżej Inframedia zachowuje prawo do wynagrodzenia jedynie w przypadku, gdy Reklamodawca nie dostarczył Inframedia poglądowego projektu graficznego reklamy w terminie, o którym mowa w 3 pkt 4 Regulaminu. 8) Zamieszczenie reklam będzie następowało z uwzględnieniem oraz w granicach technologicznych procesu drukowania Czasopisma. 9) Inframedia dostarczy Reklamodawcy egzemplarz okazowy Czasopisma. 5. Zmiana treści Zlecenia, rezygnacja ze Zlecenia 1) Ze względu na proces wydawniczy nie jest możliwa zmiana treści Zlecenia, zmiana projektu graficznego reklamy ani rezygnacja ze Zlecenia po 20 dniu Miesiąca Poprzedzającego. 2) Przed upływem terminu określonego w pkt 1 powyżej stosuje się zasady określone w pkt poniższych. 3) O zmianach Zlecenia, projektu graficznego reklamy Reklamodawca zobowiązany jest powiadomić Inframedia na piśmie wraz ze szczegółowym ich określeniem. 4) W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt 1 powyżej jak również w przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian a także w przypadku nie zgłoszenia zmian w formie pisemnej, Inframedia ma prawo do realizacji Zlecenia w jego pierwotnej wersji (realizację Zlecenia bez zmian).

5 5) W przypadku, o którym mowa w pkt poprzedzającym Inframedia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zamieszczenia reklamy w wersji bez zmian. 6) Rezygnacja ze Zleconej reklamy musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7) W przypadku Rezygnacji ze Zleconej reklamy Inframedia przysługuje kara umowna w wysokości: a) Jeżeli oświadczenie o rezygnacji wpływa pomiędzy 15 a 20 dniem Miesiąca Poprzedzającego 80% wynagrodzenia należnego Inframedia za tę reklamę, b) Jeżeli oświadczenie o rezygnacji wpływa pomiędzy 1 a 14 dniem Miesiąca Poprzedzającego 50% wynagrodzenia należnego Inframedia za tę reklamę, c) Jeżeli oświadczenie o rezygnacji wpływa przed 1 dniem Miesiąca Poprzedzającego kara umowna nie przysługuje. 6 Wynagrodzenie Inframedia 1) Reklamy są zamieszczane w Czasopiśmie za wynagrodzeniem określonym w Cenniku obowiązującym w dniu złożenia Zlecenia w Infrastruktura. Kwoty podane w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 2) Jeżeli Strony w treści Zlecenia nie postanowią inaczej, wynagrodzenie za zamieszczenie reklam w Czasopiśmie zostanie uiszczone w formie zaliczki nie później niż do 15 dnia Miesiąca Poprzedzającego. 3) W pozostałych przypadkach termin płatności wynagrodzenia wynosi 7 dni, licząc od dnia wystawienia faktury przez Inframedia, która zostanie wystawiona w ciągu pierwszych 7 dni miesiąca, w którym ukazał się numer Czasopisma w którym Reklamodawca zamieścił reklamę. 4) Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. 5) Dniem dokonania zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Inframedia. 6) Niezależnie od innych skutków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Reklamodawca zobowiązany jest do zapłaty Inframedia odsetek ustawowych, które zostaną uiszczone bez osobnego wezwania. 7) Inframedia może przyznać Reklamodawcy rabat od kwot wynagrodzenia wynikających z Cennika. 8) Jeżeli przyznanie rabatu uzależnione jest od spełnienia przez Reklamodawcę określonych czynności (np. zlecenia zamieszczenia określonej liczby reklam w określonym okresie czasu), które następnie nie zostaną wykonane przez Reklamodawcę, wówczas Inframedia może postanowić o cofnięciu przyznanego rabatu. W takim przypadku Inframedia wystawi fakturę korygującą (faktury korygujące), które Reklamodawca zapłaci w ciągu 7 dni od dnia ich wystawienia. 7 Przygotowanie reklamy

6 1) Inframedia może przyjąć, na zlecenie Reklamodawcy, zlecenie kreacji lub przeróbki reklamy. Szczegółowe warunki zlecenia strony ustalą w odrębnym zleceniu. 2) Zlecenie przeróbki reklamy jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na dokonanie takiej przeróbki oraz oświadczeniem, że uprawnione osoby wyraziły zgodę na taką przeróbkę. 3) Inframedia przedstawi Reklamodawcy wykreowaną (przerobioną) reklamę do akceptacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamodawca dokona akceptacji reklamy lub zgłosi uwagi w ciągu 4 godzin od momentu otrzymania tej reklamy od Inframedia. Nie zgłoszenie uwag w powyższym terminie będzie uważane za akceptację reklamy. 4) W braku odmiennych postanowień zlecenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej Inframedia udziela Reklamodawcy licencji mającej za przedmiot reklamę stworzoną przez Inframedia lub opracowanie reklamy dostarczonej przez Reklamodawcę. Licencja upoważnia do opublikowania reklamy w Czasopiśmie, bez ograniczenia co do liczby wydań. 5) Korzystanie z reklamy stworzonej przez Inframedia lub opracowania reklamy dostarczonej przez Reklamodawcę w zakresie innym niż objęty licencją, o której mowa w pkt poprzedzającym wymaga zawarcia odrębnej umowy licencyjnej. 6) W przypadku, gdy w treści zlecenia o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie zostało określone odrębne wynagrodzenie za udzielenie licencji mającej za przedmiot opublikowanie reklamy stworzonej przez Inframedia lub opracowania reklamy dostarczonej przez Reklamodawcę wówczas Strony przyjmują, że wynagrodzenie za udzielenie licencji obejmującej opublikowanie reklamy lub opracowania w jednym numerze Czasopisma wynosi 20% wynagrodzenia za jednokrotne zamieszczenie tej reklamy w Czasopiśmie. 8 Zasady szczególne dla Insertów 1) Do zamieszczania Insertów stosuje się dodatkowo zasady określone w pkt poniższych. 2) Inserty dostarczane przez Reklamodawcę zostaną dostarczone na koszt Reklamodawcy na adres i w terminie wskazanym przez Inframedia. 3) Inframedia może przyjąć, na pisemne zlecenie Reklamodawcy, zlecenie produkcji Insertów. Szczegółowe warunki zlecenia strony ustalą w odrębnym zleceniu. 9 Reklamacje 1) Wszelkie reklamacje z tytułu wykonania Zlecenia należy składać do Inframedia na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania egzemplarza okazowego, jednak nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ukazał się numer Czasopisma w którym Reklamodawca zamieścił reklamę albo w którym reklama miała się ukazać. 2) Reklamacje zgłaszane po terminie lub bez zachowania formy pisemnej nie będą rozpatrywane. 3) Reklamacja winna określać uchybienia Inframedia oraz zawierać ich opis.

7 4) Nie zgłoszenie reklamacji w powyższym terminie uznaje się potwierdzenie należytego zamieszczenia reklam w Czasopiśmie. 5) Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Inframedia zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Reklamodawcę w sposób z nim uzgodniony, w szczególności poprzez ponowną publikację reklamy. 6) Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 10 Siła wyższa 1) Inframedia nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wszystkie zdarzenia i okoliczności oraz ich skutki niezależne od woli Inframedia, których nie można przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które zaszły po zawarciu Zlecenia, powodując jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia w części lub w całości. 2) W razie zaistnienia siły wyższej Inframedia zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Reklamodawcy oraz do podjęcia wszelkich działań w celu przywrócenia możliwości dalszego wykonania Zlecenia. 11 Ograniczenie odpowiedzialności 1) Inframedia ani redaktor naczelny nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność, prawdziwość, rzetelność i uczciwość informacji związanych z treścią jak i formą reklam lub informacji przekazanych Inframedia przez Reklamodawcę w związku ze Zleceniem. 2) Inframedia ani redaktor naczelny nie ponosi odpowiedzialności za treść ani formę reklam lub informacji przekazanych Inframedia przez Reklamodawcę w związku ze Zleceniem. 3) Odpowiedzialność Inframedia ogranicza się do szkód wynikłych z zachowań noszących znamiona winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Inframedia. 4) Odpowiedzialność Inframedia ogranicza się do kwoty wynagrodzenia jakie Reklamodawca zapłacił Inframedia z tytułu wykonania Zlecenia, z niewykonania (nienależytego) wykonania którego wynikają zgłaszane roszczenia. 12 Obowiązywanie Regulaminu i Cennika 1) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. i jest dostępny pod adresem 2) Inframedia jest uprawniona do zmiany, w każdym czasie, niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Nowy Regulamin (Cennik) obowiązuje (zmianę uważa się za dokonaną) od dnia udostępnienia go pod odpowiednim adresem internetowym.

8 3) Zmiana Regulaminu czy Cennika nie odnosi skutków w stosunku do Zleceń, które zostały złożone przez Reklamodawcę i zaakceptowane przez Inframedia przed dokonaniem zmiany Regulaminu czy Cennika. 13 Poufność 1) Strony zobowiązane są zarówno w czasie trwania umowy zawartej na podstawie Zlecenia oraz bezterminowo po jej ustaniu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów i innych materiałów uzyskanych w jakikolwiek sposób od drugiej Strony. Powyższe dotyczy w szczególności informacji o wysokości przyznanych Reklamodawcy rabatów. 2) Postanowień pkt 1 powyżej nie stosuje się, w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów, prawomocnego orzeczenia sądu lub organu administracji. W takim przypadku Strona zobowiązana do ujawnienia informacji jest zobowiązana niezwłocznie poinformować drugą Stronę o powstaniu powyższego obowiązku. 3) Postanowienia powyższe nie uchybiają innym i dalej idącym ograniczeniom, wynikającym z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 14 Postanowienia końcowe 1) Wszelkie ewentualne spory wynikłe między Stronami, ze stosunku objętego Zleceniem, będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Inframedia. 2) Prawem właściwym jest prawo polskie. 3) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się postanowienia obowiązującego prawa. Postanowień art Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

9 Zał. 1 Reklamodawca: Nazwa Ulica, nr, nr lokalu Kod, miasto NIP Osoba kontaktowa: Imię, Nazwisko, nr telefonu Warszawa, dnia r. Reklamodawca ostateczny Nazwa Ulica, nr, nr lokalu Kod, miasto NIP Inframedia: Inframedia Anna Krawczyk ul. Balonowa 21/ Warszawa NIP T./F: Zlecenie Zlecam publikację reklamy o objętości strony w następujących wydaniach dwumiesięcznika Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie : Miejsce publikacji:. Koszt pojedynczej publikacji z uwzględnieniem rabatu wynosi zł (słownie zł: ) + 23% VAT ( zł brutto), łączny koszt publiakcji zł (słownie zł: ) + 23% VAT ( zł brutto). Sposób zapłaty: przelewem po realizacji publikacji, na podstawie faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. Termin dostarczenia reklamy na adres serwera ftp.inframedia.nazwa.pl, login:inframedia_ftp, hasło:balonowa21/3 lub na adres mailowy: do 15 dnia miesiąca poprzedzającego emisję. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią udostępnionego mi Regulaminu Zamieszczania Reklam w Czasopiśmie Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie, akceptuje jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na włączenie treści Regulaminu do treści niniejszego zlecenia.... Pieczęć firmowa i podpis zleceniodawcy

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O.

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISACH INTERNETOWYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. 1 DEFINICJE Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe sformułowania należy je rozumieć w sposób

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM NA PORTALU INTERNETOWYM SLIDESTORY. www.slidestory.pl

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM NA PORTALU INTERNETOWYM SLIDESTORY. www.slidestory.pl REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM NA PORTALU INTERNETOWYM SLIDESTORY 1 www.slidestory.pl 1. Portal internetowy Slidestory.pl należy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DAG MEDIA, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Gazetos Apetitos cennik ogłoszeń

Gazetos Apetitos cennik ogłoszeń Gazetos Apetitos cennik ogłoszeń Cennik reklam obowiązujący od 02.01.2012 r. Podane ceny w PLN nie zawierają podatku VAT (23%). Cennik przedstawia podział modułowy. Płatność wymagana jest przed publikacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH

REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH SPIS TREŚCI: 1. Definicje 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług reklamowych 3. Warunki Publikacji Reklamacja 4. Rezygnacja ze zlecenia 5. Warunki płatności 6. Reklamacje 7.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych

Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych 1 Definicje Wydawca Silver Store sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 35C, 50 011 Wrocław, NIP: 899-274-88-74,

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania informacji z wykorzystaniem systemu E-Info w programach serii AUDYTOR firmy SANKOM Sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin zamieszczania informacji z wykorzystaniem systemu E-Info w programach serii AUDYTOR firmy SANKOM Sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin zamieszczania informacji z wykorzystaniem systemu E-Info w programach serii AUDYTOR firmy 1 Definicje 1.1. Poniższe sformułowania występujące w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o.

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Niniejszy dokument reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne ` Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD lub w Zleceniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o.

Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o. Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o. 1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji reklam w portalu Franciszkanska3.pl

Regulamin publikacji reklam w portalu Franciszkanska3.pl Regulamin publikacji reklam w portalu Franciszkanska3.pl Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z dnia 21.08.2015 r. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez LM Lokalne Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez LM Lokalne Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie Regulamin świadczenia usług reklamowych przez LM Lokalne Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie 1 I. Definicje Poniższe pojęcia rozumiane będą następująco: 1. Cennik cennik

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE!

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE! OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE! Obowiązujące od dnia 1stycznia 2014 roku. Wszystkie umowy o świadczenie usług reklamowych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na ekranie diodowym, będącym własnością firmy iled Reklama Irena

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O.

AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. OGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W CZASOPISMACH AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE STR. 2 2. WSTĘP STR.3 a) odpowiedzialność z tytułu zamieszczania ogłoszenia STR. 3 b) prawo odmowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA nr.2016 umowy zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640, NIP: 542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą).

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie...: pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez sieć Edi Net

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez sieć Edi Net Regulamin świadczenia usług reklamowych przez sieć Edi Net I. Definicje Poniższe pojęcia rozumiane będą następująco: 1. Cennik cennik świadczonych przez Edipresse usług reklamowych. 2. Kampania usługi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ ( OZZ ) W PRÓSZYOSKI MEDIA SP. Z O.O.

OGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ ( OZZ ) W PRÓSZYOSKI MEDIA SP. Z O.O. OGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ ( OZZ ) W PRÓSZYOSKI MEDIA SP. Z O.O. 1 Określenia i definicje 1) Ogólne Warunki, OZZ ogólne warunki zamieszczania ogłoszeo w czasopismach wydawanych przez Prószyoski

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym będącym własnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU "KURIER SZCZECIŃSKI"

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU KURIER SZCZECIŃSKI REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM I OGŁOSZEŃ W DZIENNIKU "KURIER SZCZECIŃSKI" I.DEFINICJE 1. WYDAWCA "Kurier Szczeciński" Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie. ul. Pl. Hołdu Pruskiego 8, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Umowa /TEO/AUiPE/2012 Umowa na usługę publikacji ogłoszeń prasowych i internetowych dotyczących projektu Technologie energetyki odnawialnej dla instalatorów szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego artykułów spożywczych i jednorazowych naczyń i sztućców/kanapek bankietowych na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN. Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na wyświetlaczu, będącym własnością D.H. Wokulski 43-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU ALLERHANDA

REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU ALLERHANDA REGULAMIN SZKOLEŃ INSTYTUTU ALLERHANDA 1 SŁOWNICZEK Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) Formularzu Rejestracyjnym rozumie się przez to formularz dostępny w Serwisie Internetowym Szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu r w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... 2014 r w Warszawie pomiędzy: 1. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 62, 00-973 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa MOK-ZKU/B/VII/1/1/ nr 29 /2014/...

WZÓR UMOWY Umowa MOK-ZKU/B/VII/1/1/ nr 29 /2014/... WZÓR UMOWY Umowa MOK-ZKU/B/VII/1/1/ nr 29 /2014/... zawarta w dniu 2014 roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą w 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy.. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Egz.. WZÓR UMOWA DOSTAWY NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA Jednostka Wojskowa Nr 4226 z siedzibą: ul.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Istotne postanowienia umowy nr TRD/ /2013 W dniu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy)

UMOWA Nr MGR DG. (wzór umowy) UMOWA Nr MGR.271.7.2016.DG (wzór umowy) Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zamawiającym Miastem Bielsko-Biała Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez udostępnienie miejsca na stojaku reklamowym)

UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez udostępnienie miejsca na stojaku reklamowym) Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa nr 32/2013 z dnia 18.07.2013r. UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez udostępnienie miejsca na stojaku reklamowym) W dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez PKP S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach portalu rozkład-pkp.pl

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez PKP S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach portalu rozkład-pkp.pl Regulamin świadczenia usług reklamowych przez PKP S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach portalu rozkład-pkp.pl I. Definicje Poniższe pojęcia rozumiane będą następująco: 1. Dni robocze dni od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo