REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W CZASOPIŚMIE Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie Definicje: 1. Cennik dostępny na stronie internetowej 2. Czasopismo czasopismo Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie wydawane przez Inframedia; 3. Formularz formularz służący do składania Zleceń, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. Inframedia Anna Krawczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inframedia z siedzibą w Warszawie przy ul. Balonowej 21/3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem ; 5. Insert forma reklamowa nie stanowiąca integralnej części Czasopisma a tylko wkładana, wszywana, wklejana lub w inny sposób dołączana do Czasopisma; 6. Miesiąc Poprzedzający miesiąc kalendarzowy bezpośrednio poprzedzający miesiąc kalendarzowy, którym ukaże się numer Czasopisma, w którym Reklamodawca zamierza zamieścić reklamę. 7. Regulamin niniejszy dokument. 8. Reklamodawca podmiot zlecający zamieszczenie reklamy (reklam) w Czasopiśmie; 9. Reklamodawca Ostateczny podmiot którego towarów, usług, działalności czy wizerunku reklamy dotyczą (np. klient Reklamodawcy będącego agencją reklamową); 10. Strony strony Zlecenia, to jest Reklamodawca oraz Inframedia. 11. Zlecenie umowa mająca za przedmiot zamieszczanie reklam w Czasopiśmie zawierana pomiędzy Reklamodawcą a Inframedia. 1. Stosowanie Regulaminu 1) Zamieszczanie reklam w Czasopiśmie następuje na podstawie Zleceń. 2) Regulamin ma zastosowanie do zamieszczania reklam w Czasopiśmie w zakresie nie uregulowanym treścią Zlecenia, o ile Zlecenie wyraźnie nie stanowi inaczej. W razie sprzeczności treści Zlecenia i Regulaminu przeważające znaczenie ma treść Zlecenia. 3) Za reklamę uważa się każdy odpłatny przekaz (ogłoszenia i reklamy) nie pochodzący od redakcji Czasopisma zmierzający do promocji sprzedaży lub innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę. 4) Formy reklamowe (rodzaje reklam) oferowane przez Inframedia do zamieszczania w Czasopiśmie określa aktualny Cennik. Na dzień podpisania niniejszego Regulaminu oferowanymi formami reklamowymi są: reklamy drukowane w czasopiśmie, wkładki, inserty oraz formy niestandardowe nieobjęte cennikiem i uzgadniane z Reklamodawcą indywidualnie. 5) Podpisując Zlecenie Reklamodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na włączenie treści Regulaminu do Zlecenia. 2. Rezerwacja

2 1) Reklamodawca może dokonać wcześniejszej rezerwacji planowanej reklamy, która ma ten skutek, że w okresie związania rezerwacją Inframedia nie może zobowiązać się wobec osoby trzeciej do wykonania usług reklamowych będących przedmiotem rezerwacji. 2) Jedyną formą potwierdzenia rezerwacji jest uzgodnienie przez Strony Zlecenia mającego za przedmiot zarezerwowaną reklamę. 3) Inframedia jest związana rezerwacją do 5 dnia Miesiąca Poprzedzającego. Nie potwierdzenie rezerwacji w sposób określony w pkt 2 powyżej w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Inframedia nie ponosi odpowiedzialności względem Reklamodawcy z tytułu anulowania dokonanej rezerwacji. 3. Zlecenie 1) Podpisane przez Reklamodawcę Zlecenia będą doręczane przez Reklamodawcę na adres Inframedia wskazany w sekcji Definicje Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. 2) Złożenie Zlecenia uważa się za ofertę złożoną Inframedia przez Reklamodawcę. Przyjęcie oferty następuje poprzez odesłanie podpisanego przez Inframedia Zlecenia oraz odesłanie go poprzez doręczenie Reklamodawcę na adres wskazany w treści Zlecenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. 3) Zlecenia, które zostały złożone w sposób inny niż na Formularzu zostaną przez Infrastrukturę przeniesione na Formularz i w takiej postaci odesłane (co ma skutek przyjęcia oferty) Reklamodawcy. 4) Zlecenia powinny być składane nie później niż do 15 dnia Miesiąca Poprzedzającego. 5) Projekt graficzny reklamy powinien być dostarczony do siedziby Inframedia, na adres poczty elektronicznej lub umieszczony na serwerze (dane serwera: adres:inframedia.nazwa.pl, login:inframedia_ftp, hasło:balonowa21/3) nie później niż do 20 dnia Miesiąca Poprzedzającego. 6) Jeżeli projekt graficzny zostanie dostarczony po terminie określonym w pkt 5 powyżej wówczas Inframedia może odmówić zamieszczenia reklamy, zachowując prawo do wynagrodzenia. 7) Projekt graficzny powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 8) Jeżeli projekt graficzny nie będzie spełniał wymagań określonych w pkt 7 powyżej wówczas Inframedia poinformuje o tym Reklamodawcę, który aż do upływu terminu określonego w pkt 5 powyżej może dostarczyć projekt spełniający powyższe wymagania. 9) Jeżeli Reklamodawca w terminie określonym w pkt 5 powyżej nie dostarczy projektu graficznego spełniającego wymagania określone w pkt 7 powyżej wówczas Inframedia może: a) Zdecydować o zamieszczeniu reklamy na podstawie projektu graficznego nie spełniającego wymagań określonych w pkt 7 powyżej wszelkie negatywne skutki takiego zamieszczenia

3 reklamy obciążają wówczas Reklamodawcę albo według własnego wyboru b) Odmówić zamieszczenia reklamy, zachowując prawo do wynagrodzenia. 10) Niezależnie od zobowiązania określonego w pkt 5 powyżej Reklamodawca jest zobowiązany do dostarczenia Inframedia, wraz ze złożonym Zleceniem, poglądowego projektu graficznego reklamy, którego rozdzielczość będzie nie gorsza niż 150 dpi. 11) Zlecenie musi zawierać następujące dane Reklamodawcy: a) w odniesieniu do osób fizycznych imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, b) w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę (firma), NIP (jeżeli Reklamodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług albo wyraża wolę zamieszczenia numeru NIP na fakturze VAT), c) adres i siedzibę, numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer we właściwym rejestrze (np. KRS), d) określenie reklam, których zamieszczenie zleca Reklamodawca, e) określenie numeru Czasopisma, f) oświadczenie Reklamodawcy o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, g) określenie terminu płatności, o ile Strony uzgodniły termin inny niż określony w niniejszym Regulaminie, h) wartość Zlecenia netto po rabatach oraz wskazanie wysokości udzielonego rabatu, i) własnoręczny podpis Reklamodawcy albo osoby (osób) upoważnionych do reprezentacji Rekalmodawcy, j) wskazanie kontaktu z osobą koordynującą Zlecenie ze strony Reklamodawcy. 4. Reklamy 1) Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. 2) Reklamodawca oświadcza, że zamieszczenie reklamy w Czasopiśmie nie będzie: a) Naruszało obowiązującego prawa a w szczególności przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zwalczaniu nieuczciwych praktykach handlowych; b) Naruszało praw osób trzecich a w szczególności: i) Praw autorskich ani pokrewnych, ii) Praw ochronnych na znaki towarowe, iii) Praw osobistych a w szczególności prawa do wizerunku. c) Naruszało dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. 3) Reklamodawca oświadcza ponadto, że reklama jest wolna od wad prawnych. 4) Reklamodawca zobowiązuje się naprawić Inframedia i/lub redaktorowi naczelnemu wszelką szkodę, jaką Inframedia i/lub redaktor naczelny poniesie w związku ze skierowaniem przeciwko Inframedia i/lub redaktorowi naczelnemu roszczeń z tytułów określonych w pktach 2 oraz 3 powyżej, w tym również poniesione przez Inframedia i/lub redaktora naczelnego koszty obsługi prawnej. Reklamodawca zobowiązuje się ponadto, o ile będzie to możliwe, wstąpić w miejsce Inframedia i/lub redaktora naczelnego do wszelkich postępowań sądowych mających za przedmiot powyższe roszczenia albo przystąpić do tych postępowań po stronie Inframedia i/lub redaktora naczelnego. 5) Reklamodawcy (np. agencje reklamowe), którzy zlecają zamieszczenie reklam w Czasopiśmie na

4 rzecz Reklamodawców Ostatecznych oświadczają, że: a) Posiadają pisemne oświadczenia Reklamodawców Ostatecznych których treść jest tożsama z treścią oświadczenia, o którym mowa w pktach 2 oraz 3 powyżej; b) Reklamodawcy Ostateczni zobowiązali się wobec Reklamodawców, że wykonają na rzecz Inframedia i/lub redaktora naczelnego zobowiązania określone w pkt 4 powyżej. 6) W przypadku, o którym mowa w pkt 5 powyżej Reklamodawcy ponoszą wobec Inframedia i/lub redaktora naczelnego odpowiedzialność za to, że: a) Złożone w pkt 5 a) oświadczenie jest prawdziwe; b) Reklamodawcy Ostateczni, niezwłocznie wykonają zobowiązania, o których mowa w pkt 5 b). 7) Inframedia w każdym czasie zastrzega sobie prawo, na co Reklamodawca wyraża zgodę, odmowy zamieszczenia reklamy w następujących przypadkach: a) nie spełniania przez reklamę wymogów określonych w pkt 2 oraz 3 powyżej; b) sprzeczności reklamy z zasadami współżycia społecznego; c) sprzeczności reklamy z linią programową Czasopisma; d) naruszania przez zamieszczenie reklamy interesów Inframedia; e) wystąpienia siły wyższej; f) z powodów technicznych lub technologicznych; g) zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Inframedia związanych z reklamą jej formą lub treścią oraz sądowego zabezpieczenia takich roszczeń; h) zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ bądź Radę Etyki Mediów lub Stowarzyszenie Rady Reklamy, i) opóźnienia w dokonaniu zapłaty za reklamy umieszczone w Czasopiśmie wcześniej. W przypadkach, o których mowa w pkt a-d oraz g-i powyżej Inframedia zachowuje prawo do wynagrodzenia jedynie w przypadku, gdy Reklamodawca nie dostarczył Inframedia poglądowego projektu graficznego reklamy w terminie, o którym mowa w 3 pkt 4 Regulaminu. 8) Zamieszczenie reklam będzie następowało z uwzględnieniem oraz w granicach technologicznych procesu drukowania Czasopisma. 9) Inframedia dostarczy Reklamodawcy egzemplarz okazowy Czasopisma. 5. Zmiana treści Zlecenia, rezygnacja ze Zlecenia 1) Ze względu na proces wydawniczy nie jest możliwa zmiana treści Zlecenia, zmiana projektu graficznego reklamy ani rezygnacja ze Zlecenia po 20 dniu Miesiąca Poprzedzającego. 2) Przed upływem terminu określonego w pkt 1 powyżej stosuje się zasady określone w pkt poniższych. 3) O zmianach Zlecenia, projektu graficznego reklamy Reklamodawca zobowiązany jest powiadomić Inframedia na piśmie wraz ze szczegółowym ich określeniem. 4) W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt 1 powyżej jak również w przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian a także w przypadku nie zgłoszenia zmian w formie pisemnej, Inframedia ma prawo do realizacji Zlecenia w jego pierwotnej wersji (realizację Zlecenia bez zmian).

5 5) W przypadku, o którym mowa w pkt poprzedzającym Inframedia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zamieszczenia reklamy w wersji bez zmian. 6) Rezygnacja ze Zleconej reklamy musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7) W przypadku Rezygnacji ze Zleconej reklamy Inframedia przysługuje kara umowna w wysokości: a) Jeżeli oświadczenie o rezygnacji wpływa pomiędzy 15 a 20 dniem Miesiąca Poprzedzającego 80% wynagrodzenia należnego Inframedia za tę reklamę, b) Jeżeli oświadczenie o rezygnacji wpływa pomiędzy 1 a 14 dniem Miesiąca Poprzedzającego 50% wynagrodzenia należnego Inframedia za tę reklamę, c) Jeżeli oświadczenie o rezygnacji wpływa przed 1 dniem Miesiąca Poprzedzającego kara umowna nie przysługuje. 6 Wynagrodzenie Inframedia 1) Reklamy są zamieszczane w Czasopiśmie za wynagrodzeniem określonym w Cenniku obowiązującym w dniu złożenia Zlecenia w Infrastruktura. Kwoty podane w cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 2) Jeżeli Strony w treści Zlecenia nie postanowią inaczej, wynagrodzenie za zamieszczenie reklam w Czasopiśmie zostanie uiszczone w formie zaliczki nie później niż do 15 dnia Miesiąca Poprzedzającego. 3) W pozostałych przypadkach termin płatności wynagrodzenia wynosi 7 dni, licząc od dnia wystawienia faktury przez Inframedia, która zostanie wystawiona w ciągu pierwszych 7 dni miesiąca, w którym ukazał się numer Czasopisma w którym Reklamodawca zamieścił reklamę. 4) Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. 5) Dniem dokonania zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Inframedia. 6) Niezależnie od innych skutków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Reklamodawca zobowiązany jest do zapłaty Inframedia odsetek ustawowych, które zostaną uiszczone bez osobnego wezwania. 7) Inframedia może przyznać Reklamodawcy rabat od kwot wynagrodzenia wynikających z Cennika. 8) Jeżeli przyznanie rabatu uzależnione jest od spełnienia przez Reklamodawcę określonych czynności (np. zlecenia zamieszczenia określonej liczby reklam w określonym okresie czasu), które następnie nie zostaną wykonane przez Reklamodawcę, wówczas Inframedia może postanowić o cofnięciu przyznanego rabatu. W takim przypadku Inframedia wystawi fakturę korygującą (faktury korygujące), które Reklamodawca zapłaci w ciągu 7 dni od dnia ich wystawienia. 7 Przygotowanie reklamy

6 1) Inframedia może przyjąć, na zlecenie Reklamodawcy, zlecenie kreacji lub przeróbki reklamy. Szczegółowe warunki zlecenia strony ustalą w odrębnym zleceniu. 2) Zlecenie przeróbki reklamy jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na dokonanie takiej przeróbki oraz oświadczeniem, że uprawnione osoby wyraziły zgodę na taką przeróbkę. 3) Inframedia przedstawi Reklamodawcy wykreowaną (przerobioną) reklamę do akceptacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamodawca dokona akceptacji reklamy lub zgłosi uwagi w ciągu 4 godzin od momentu otrzymania tej reklamy od Inframedia. Nie zgłoszenie uwag w powyższym terminie będzie uważane za akceptację reklamy. 4) W braku odmiennych postanowień zlecenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej Inframedia udziela Reklamodawcy licencji mającej za przedmiot reklamę stworzoną przez Inframedia lub opracowanie reklamy dostarczonej przez Reklamodawcę. Licencja upoważnia do opublikowania reklamy w Czasopiśmie, bez ograniczenia co do liczby wydań. 5) Korzystanie z reklamy stworzonej przez Inframedia lub opracowania reklamy dostarczonej przez Reklamodawcę w zakresie innym niż objęty licencją, o której mowa w pkt poprzedzającym wymaga zawarcia odrębnej umowy licencyjnej. 6) W przypadku, gdy w treści zlecenia o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie zostało określone odrębne wynagrodzenie za udzielenie licencji mającej za przedmiot opublikowanie reklamy stworzonej przez Inframedia lub opracowania reklamy dostarczonej przez Reklamodawcę wówczas Strony przyjmują, że wynagrodzenie za udzielenie licencji obejmującej opublikowanie reklamy lub opracowania w jednym numerze Czasopisma wynosi 20% wynagrodzenia za jednokrotne zamieszczenie tej reklamy w Czasopiśmie. 8 Zasady szczególne dla Insertów 1) Do zamieszczania Insertów stosuje się dodatkowo zasady określone w pkt poniższych. 2) Inserty dostarczane przez Reklamodawcę zostaną dostarczone na koszt Reklamodawcy na adres i w terminie wskazanym przez Inframedia. 3) Inframedia może przyjąć, na pisemne zlecenie Reklamodawcy, zlecenie produkcji Insertów. Szczegółowe warunki zlecenia strony ustalą w odrębnym zleceniu. 9 Reklamacje 1) Wszelkie reklamacje z tytułu wykonania Zlecenia należy składać do Inframedia na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania egzemplarza okazowego, jednak nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ukazał się numer Czasopisma w którym Reklamodawca zamieścił reklamę albo w którym reklama miała się ukazać. 2) Reklamacje zgłaszane po terminie lub bez zachowania formy pisemnej nie będą rozpatrywane. 3) Reklamacja winna określać uchybienia Inframedia oraz zawierać ich opis.

7 4) Nie zgłoszenie reklamacji w powyższym terminie uznaje się potwierdzenie należytego zamieszczenia reklam w Czasopiśmie. 5) Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Inframedia zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Reklamodawcę w sposób z nim uzgodniony, w szczególności poprzez ponowną publikację reklamy. 6) Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 10 Siła wyższa 1) Inframedia nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wszystkie zdarzenia i okoliczności oraz ich skutki niezależne od woli Inframedia, których nie można przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które zaszły po zawarciu Zlecenia, powodując jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia w części lub w całości. 2) W razie zaistnienia siły wyższej Inframedia zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Reklamodawcy oraz do podjęcia wszelkich działań w celu przywrócenia możliwości dalszego wykonania Zlecenia. 11 Ograniczenie odpowiedzialności 1) Inframedia ani redaktor naczelny nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność, prawdziwość, rzetelność i uczciwość informacji związanych z treścią jak i formą reklam lub informacji przekazanych Inframedia przez Reklamodawcę w związku ze Zleceniem. 2) Inframedia ani redaktor naczelny nie ponosi odpowiedzialności za treść ani formę reklam lub informacji przekazanych Inframedia przez Reklamodawcę w związku ze Zleceniem. 3) Odpowiedzialność Inframedia ogranicza się do szkód wynikłych z zachowań noszących znamiona winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Inframedia. 4) Odpowiedzialność Inframedia ogranicza się do kwoty wynagrodzenia jakie Reklamodawca zapłacił Inframedia z tytułu wykonania Zlecenia, z niewykonania (nienależytego) wykonania którego wynikają zgłaszane roszczenia. 12 Obowiązywanie Regulaminu i Cennika 1) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. i jest dostępny pod adresem 2) Inframedia jest uprawniona do zmiany, w każdym czasie, niniejszego Regulaminu oraz Cennika. Nowy Regulamin (Cennik) obowiązuje (zmianę uważa się za dokonaną) od dnia udostępnienia go pod odpowiednim adresem internetowym.

8 3) Zmiana Regulaminu czy Cennika nie odnosi skutków w stosunku do Zleceń, które zostały złożone przez Reklamodawcę i zaakceptowane przez Inframedia przed dokonaniem zmiany Regulaminu czy Cennika. 13 Poufność 1) Strony zobowiązane są zarówno w czasie trwania umowy zawartej na podstawie Zlecenia oraz bezterminowo po jej ustaniu do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów i innych materiałów uzyskanych w jakikolwiek sposób od drugiej Strony. Powyższe dotyczy w szczególności informacji o wysokości przyznanych Reklamodawcy rabatów. 2) Postanowień pkt 1 powyżej nie stosuje się, w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów, prawomocnego orzeczenia sądu lub organu administracji. W takim przypadku Strona zobowiązana do ujawnienia informacji jest zobowiązana niezwłocznie poinformować drugą Stronę o powstaniu powyższego obowiązku. 3) Postanowienia powyższe nie uchybiają innym i dalej idącym ograniczeniom, wynikającym z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 14 Postanowienia końcowe 1) Wszelkie ewentualne spory wynikłe między Stronami, ze stosunku objętego Zleceniem, będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Inframedia. 2) Prawem właściwym jest prawo polskie. 3) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się postanowienia obowiązującego prawa. Postanowień art Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

9 Zał. 1 Reklamodawca: Nazwa Ulica, nr, nr lokalu Kod, miasto NIP Osoba kontaktowa: Imię, Nazwisko, nr telefonu Warszawa, dnia r. Reklamodawca ostateczny Nazwa Ulica, nr, nr lokalu Kod, miasto NIP Inframedia: Inframedia Anna Krawczyk ul. Balonowa 21/ Warszawa NIP T./F: Zlecenie Zlecam publikację reklamy o objętości strony w następujących wydaniach dwumiesięcznika Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie : Miejsce publikacji:. Koszt pojedynczej publikacji z uwzględnieniem rabatu wynosi zł (słownie zł: ) + 23% VAT ( zł brutto), łączny koszt publiakcji zł (słownie zł: ) + 23% VAT ( zł brutto). Sposób zapłaty: przelewem po realizacji publikacji, na podstawie faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. Termin dostarczenia reklamy na adres serwera ftp.inframedia.nazwa.pl, login:inframedia_ftp, hasło:balonowa21/3 lub na adres mailowy: do 15 dnia miesiąca poprzedzającego emisję. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią udostępnionego mi Regulaminu Zamieszczania Reklam w Czasopiśmie Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie, akceptuje jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na włączenie treści Regulaminu do treści niniejszego zlecenia.... Pieczęć firmowa i podpis zleceniodawcy

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O.

AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. OGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W CZASOPISMACH AXEL SPRINGER POLSKA SP. ZO.O. SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE STR. 2 2. WSTĘP STR.3 a) odpowiedzialność z tytułu zamieszczania ogłoszenia STR. 3 b) prawo odmowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o.

Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o. Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o. 1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUBLIKACJI REKLAM W "TWOIM ZAGŁĘBIU"

REGULAMIN PUBLIKACJI REKLAM W TWOIM ZAGŁĘBIU REGULAMIN PUBLIKACJI REKLAM W "TWOIM ZAGŁĘBIU" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: Zasady Ogólne"

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Produktach Internetowych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne ` Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD lub w Zleceniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet

Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet Regulamin zamawiania emisji reklam w sieci reklamowej IDMnet Data ostatniej aktualizacji: 23.10.2013 Spis treści Wstęp... 3 Definicje podstawowych pojęd zawartych w niniejszym Regulaminie:...... 3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Panoram. 1. Definicje

Regulamin Panoram. 1. Definicje Regulamin Panoram 1. Definicje 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl, Onet Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo