UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy"

Transkrypt

1 (projekt) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA ZLECENIA nr.. wzór umowy zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Powiatem Szczecineckim zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1/. Krzysztof Lis - Starosta Szczecinecki 2/. Marek Kotschy Wicestarosta Szczecinecki., zwanym dalej "Wykonawcą" : 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa doradztwa zawodowego przy realizacji projektu pn.: Najlepszy w zawodzie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2, Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Niniejsza umowa zostaje zawarta w drodze zapytania ofertowego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Szczecineckiego Nr 644/2014 z dnia r. w sprawie dokumentowania postępowań o zamówienie publiczne. 3. Szczegółowy zakres usług został opisany w zapytaniu ofertowym. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę wystawiającą dokument. 2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 mogą być składane osobiście, przesyłane kurierem, listem bądź faksem W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu zamieszkania; 2. Zawiadomienie wymienione w ust.1 powinno nastąpić w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zawiadomienia.

2 1. Rozpoczęcie: Zajęcia edukacyjne rozpoczną się w ciągu 2 dni od daty podpisania umowy i zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramu zajęć. 2. Zakończenie: do dnia 21 września 2015 r. 4 5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli pracy Wykonawcy. Wykonawca podda się okresowej kontroli i ocenie realizacji zamówienia, w szczególności w celu badania: 1) Stanu realizacji umowy; 2) Efektywności, rzetelności i jakości realizacji umowy; 3) Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zamówienia. 6 Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie wzoru listy obecności na zajęcia grupowe i indywidualne, wzorów ankiet początkowych i ewaluacyjnych na koniec realizacji projektu celem wypełnienia przez uczestników doradztwa, imienną listę uczestników doradztwa i harmonogramu prowadzenia oraz powielania materiałów dydaktycznych przygotowanych przez doradcę zawodowego a przeznaczonych dla uczniów. 7 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) Poznanie predyspozycji zawodowych uczniów i pomoc w wyborze dalszej ścieżki zawodowej; 2) Kreowanie atmosfery sprzyjającej twórczej pracy; 3) Dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć; 4) Aktywne uczestnictwo w procesie monitoringu realizacji projektu: regularne wypełnianie dokumentacji, ankiet oraz niezbędnych zestawień; 5) Dyspozycyjność; 6) Współpraca doradcy zawodowego z wychowawcami klas, radą pedagogiczną oraz rodzicami szkół uczniów objętych projektem, poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, dyżurów doradcy zawodowego, udostępnianie im materiałów do pracy z uczniami, która winna być udokumentowana sprawozdaniem ze spotkania. 7) Opracowanie w formie pisemnej i elektronicznej szczegółowego programu pracy (na każde zajęcia oddzielnie) oraz przedstawienie go do akceptacji dla koordynatora projektu, w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Program doradztwa edukacyjno- zawodowego będzie obejmował założenia projektu oraz wypracowany na spotkaniach u Lidera projektu jednolity dla całego województwa model pracy z uczniem w szczególności obejmujący planowanie kariery zawodowej i edukacyjnej dla uczestników projektu; 8) Przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem pracy i harmonogramem;

3 9) Informowanie uczestników przed rozpoczęciem wszystkich zajęć o współfinansowaniu ich ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 10) Prowadzenie listy obecności uczestników na zajęciach; 11) Zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników na zajęciach; 12) Przygotowania i dostarczenia w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu, w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu kolejnego miesiąca, treści merytorycznych z przeprowadzonych zajęć w postaci tekstu, tabel itp.; 13) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej na każdych zajęciach. Zdjęcia winny być dostarczone w wersji elektronicznej o rozdzielczość minimum 8 mega pikseli ( 8 Mpix) oraz wersji papierowej na papierze fotograficznym o rozmiarze 10x15cm; 14) Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w formie ankiety w wersji papierowej na początku i na końcu każdych zajęć. Ankietę winien wypełnić każdy uczestnik celem określenia osiągnięcia celu szczegółowego w/w wsparcia; 15) Sporządzenie przez doradcę zawodowego prowadzącego zajęcia sprawozdania podsumowującego z przeprowadzonych zajęć na koniec realizacji każdego z nich (w wersji papierowej i elektronicznej). Sprawozdanie powinno zawierać wyłącznie informacje w jaki sposób został osiągnięty określony cel szczegółowy poszczególnych zajęć w tym: jakie zostały ku temu podjęte działania i jakie zostały osiągnięte rezultaty. Wszystkie dane należy podać w podziale na płeć; 16) Wypełnienie i dostarczenie dziennika zajęć pracy doradcy prowadzącego zajęcia wraz z oświadczeniem, iż łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie przekracza 240 godzin miesięcznie. Obowiązek ten wynika z pkt Zasad finansowania. W przypadku zaangażowania doradcy, który wykonuje zadania w więcej niż jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) musi ta osoba prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, w które jest zaangażowana, a łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekroczyć 240 godzin miesięcznie. Z Dziennika zajęć winno wynikać, jakie zadania (wg klasyfikacji zadań wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu) w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia; 17) Wystawienie zaświadczenia o ukończeniu każdego rodzaju wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego określonego w 1 pkt. 1 niniejszej umowy dla każdego uczestnika. Zaświadczenie winno zawierać oznaczenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z r. tj. logo Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, informację: Projekt pn. Najlepszy w zawodzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację o osiągnięciu celu poszczególnych zajęć; 18) Po zakończeniu każdych zajęć Wykonawca zobowiązany jest wszystkie dokumenty przekazać dla Zamawiającego wraz ze spisem zdawczo-odbiorczym w dwóch egzemplarzach. Dokumenty te stanowią podstawę do rozliczenia faktury za usługę; 19) Oznaczenia sali w której będą odbywać się zajęcia oraz wszystkich dokumentów, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z r. Dokumenty winny posiadać oprócz logo Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz informację: Projekt pn.

4 Najlepszy w zawodzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ; 20) Przygotowania sali szkoleniowej stosownie do prowadzonych zajęć; 21) Przygotowania i dostarczenia w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu, w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu kolejnego miesiąca, treści merytorycznych z przeprowadzonych zajęć w postaci tekstu, zdjęć, tabel itp.; 22) Niezwłoczne informowanie koordynatora projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym mu realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. W przypadku braku możliwości realizacji zajęć w wyznaczonym terminie (zgodnie z harmonogramem) z powodów niezależnych od wykonawcy możliwe jest przeprowadzenie takich zajęć w innym terminie po uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę projektu w szkole; 23) W wypadku zmiany planu zajęć szkoły, wykonawca musi wykazać się dyspozycyjnością i elastycznością wobec zmian w harmonogramie; 24) Zapewnienie ładu i porządku w czasie zajęć, bezpieczeństwa uczniów uczestniczącym w zajęciach oraz zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych; 25) wskazanie ścieżki wsparcia dla każdego z uczestników i opracowanie Indywidualnego Planu Kariery dla każdego uczestnika zajęć indywidualnych; 26) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024); 27) Niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi placówki oświatowej, organowi kontrolującemu; 28) Informowanie uczestników doradztwa o współfinansowaniu spotkania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 29) Po zakończeniu cyklu doradczego Wykonawca zobowiązany jest wszystkie dokumenty przekazać koordynatorowi projektu. Wszystkie dokumenty powinny posiadać logo Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie; 30) Metody realizacji usługi powinny być zgodne z dobrą praktyką doradztwa zawodowego i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów objętych doradztwem; 31) Pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny, owy) Wykonawca oświadcza ze posiada wymagania do prowadzenia zajęć, o których mowa w 1 ust. 1 określone w zapytaniu ofertowym. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany osobowe w kadrze dydaktycznej po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę w/w wniosku oraz akceptacji ze strony Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 3. Zajęcia za zgodą Dyrektora Szkoły oraz Zamawiającego mogą być realizowane w dni wolne od zajęć, w tym w soboty.

5 9 1. Zamawiający przewiduje na realizację przedmiotu umowy określonego w 1 pkt. 1 w całym okresie jej trwania kwotę brutto.. zł wyliczoną na podstawie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 2. Wartość szacunkowa umowy określa maksymalną sumaryczną wielkość brutto zamówienia i zawiera zaplanowane oraz niezaplanowane godziny usług z doradztwa zawodowego. 3. Szacunkową ilość godzin, na podstawie którego określony został limit kwotowy, zawiera wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 4. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, w przypadku nie wykorzystania całości kwoty określonej w ust Jako podstawę rozliczenia przyjmuje się ceny jednostkowe brutto za jedną godzinę określone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, w podziale na doradztwo indywidualne lub grupowe lub dyżur doradcy zawodowego. 2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego rachunku wystawionego prawidłowo oraz z zachowaniem postanowień niniejszej umowy. 3. Rachunek należy wystawić na: Powiat Szczecinecki, ul. 28 Lutego 16, Szczecinek, NIP: Płatnik: Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16, Szczecinek, NIP: Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określone w ust. 1 będzie płatne po dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo przygotowanych dokumentów wymienionych w Płatności będą realizowane sukcesywnie, po upływie kolejnych miesięcznych okresów rozliczeniowych realizacji umowy, w oparciu o zrealizowaną w tym okresie liczbę godzin lekcyjnych z grupami Beneficjentów Ostatecznych. 7. Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane za miesięczne okresy rozliczeniowe. Wynagrodzenie miesięczne należne Wykonawcy za usługę będzie ustalane na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych w pełnym cyklu miesięcznym usług edukacyjnych godzin lekcyjnych, pomnożonych przez stawkę godzinową ustaloną w ust. 1 powyżej. 8. Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę w zakresie doradztwa zawodowego jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1) Za opóźnienia w wykonaniu usługi z winy Wykonawcy - karę umowną w wysokości 0,2 % zł wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia; 2) Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy; 3) Za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo usług bez zgody Zamawiającego lub nie przedłożenie Zamawiającemu zawartej pisemnej umowy z podwykonawcą w terminie do 14 dni od daty jej zawarcia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy.

6 2. Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych od określonych ustawą w wysokości 10 % wartości brutto. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kary umownej za niepełną realizację umowy (niewywiązywanie się z obowiązków), proporcjonalnie do wagi stwierdzonych uchybień. 4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, w szczególności: a) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez okres co najmniej 10 dni; b) Wykonawca przerwał realizację usług bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; c) termin realizacji usług zostanie przekroczony bez uzasadnionych przyczyn przez Wykonawcę o co najmniej 10 dni w stosunku do terminu zakończenia usług określonego w zamówieniu. 2. Stronom umowy, poza przypadkami wymienionymi w ust. 1, przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w innych przypadkach określonych na podstawie odrębnych przepisów. 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za usługi faktycznie wykonane bez wad i usterek na dzień odstąpienia od umowy Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, zapewniające świadczenie usług objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych. 2. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników zajęć edukacyjnych. 3. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje do tego osoby, które będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji zamówienia, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim, oraz że wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa.

7 4. Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należytą staranność i dbałość o interesy Zamawiającego Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy materiałów źródłowych, tj. wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie Projektu, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego. 2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w pomieszczeniach Zamawiającego, udostępnionych bezpłatnie Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu umowy. 3. Zamawiający udostępni Wykonawcy programy, materiały edukacyjne, sprzęt i pomoce dydaktyczne, z których osoba prowadząca zajęcia będzie korzystać celem uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia ich jakości. 4. Wykonawca zobowiązuje się używać sprzęt i pomoce dydaktyczne jedynie w celach określonych niniejszą umową, przy zachowaniu należytej staranności i zwróci sprzęt w stanie niepogorszonym po zrealizowaniu przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w następującym zakresie: 1) Liczba uczniów, klas oraz godzin może ulec zmniejszeniu łącznie z odpowiednim zmniejszeniem wartości brutto określonej w 9 ust. 1, pod następującymi warunkami: a) w uzasadnionych przypadkach losowych, na skutek usprawiedliwionej nieobecności uczestnika projektu spowodowanej nagłą chorobą, wypadkiem lub śmiercią uczestnika projektu lub członka jego najbliższej rodziny, b) każdorazowo w przypadku zmiany projektu o dofinansowanie. 2) Termin zakończenia usługi może ulec zmianie pod warunkiem, iż Zamawiający wydłuży termin jego realizacji. Zmiana terminu nie może ulec zmianie o więcej niż 6 dni; 3) Kadra realizująca usługę może ulec zmianie, pod następującymi warunkami: a) w uzasadnionych przypadkach losowych, na skutek usprawiedliwionej nieobecności wykładowcy spowodowanej nagłą chorobą, wypadkiem lub śmiercią wykładowcy lub członka jego najbliższej rodziny, b) Wykonawca zapewni nowego wykładowcę o co najmniej takich samych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu, c) przed dokonaniem zmiany, Wykonawca dostarczy pisemny wykaz nowej kadry zawierający opis jej kwalifikacji zawodowych i zakresu zadań, które będzie realizowała przy wykonywaniu zamówienia, wraz z uzasadnieniem zmiany. 4) w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego; 5) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia zapytania ofertowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, np. zmiana przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia; 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

8 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 16 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. Integralną część umowy stanowią załączniki: 1. Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1; 2. Zapytanie ofertowe z załącznikami - załącznik nr 2. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania. Projekt Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo