Uwagi obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi 1 2 3. obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD."

Transkrypt

1 OPIS ZADAŃ WYMIENIOWYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM Pozycja w Opis zadania lub dostawy/usługi/roboty Uzasadnienie kosztów l.p. zestawieniu Uwagi IA1 Wynagrodzenia pracowników biura wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników biura LGD zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez 4 miesiące, wynagrodzenie: 1. Kierownik biura - 4 miesiące x 3500zł = zł 2. Asystent 4 miesiące x 2500zł = zł 3. Asystent ds. promocji ½ etatu 4 miesiące x 1000zł = 4 000zł Koszty te są niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD; zostały skalkulowane na podstawie szczegółowej analizie lokalnego rynku pracy i zróżnicowane z uwagi na doświadczenie, kompetencje, staż pracy osób zatrudnionych. Kierownik biura odpowiedzialny będzie za organizację i prowadzenie biura projektu, nadzór nad harmonogramem realizacji projektu, nadzór nad budżetem projektu, koordynacją działań zespołu projektowego, bierze na siebie odpowiedzialność za pracowników i wszystkie działania LGD oraz pełni funkcję reprezentacyjną (ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z UE, zna język obcy), dlatego ma najwyższe wynagrodzenie, asystent wykonuje polecenia kierownika biura i wypełnia obowiązki wynikające z zakresu Łączny koszt: zł obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD. 2 IA2 Obsługa finansowo-księgowa-koszty obejmują umowę zlecenie związane z obsługą finansowo księgową (księgowość, ale także sprawy kadrowe i płacowe) 4 miesiące x zł = zł Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji zadań związanych z obsługą beneficjentów dotycząca weryfikacją przez nich wniosków od strony finansowo księgowej, kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno rachunkowym, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych związanych z projektem, rozliczanie płac ( etaty, umowy zlecenie, umowy o dzieło) przygotowywanie sprawozdań finansowych dla dyrektora biura, przygotowywanie sprawozdawczości finansowej LGD w tym składanie wniosków o płatność. Możliwa jest weryfikacja kosztów i dopasowanie zakresu umów zlecenia do bieżących potrzeb LGD. 3 IA3 Wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD oraz inne koszty poniesione przez LGD na podstawie odrębnych przepisów z związku z zawarciem umowy zlecenia koszty obejmują umowę zlecenie związane z: doradztwem prawnym 4 miesiące x 250 zł = 1000 zł, usługi informatyczne 4 miesiące x 250 zł = 1000 zł, Łączny koszt: 2000 zł Przesunięto niewykorzystaną kwotę, która była zaplanowana na usługi informatyczne, do wydatkowania w II etapie, aby była możliwość wykonania usług serwisowych jeżeli będzie taka potrzeba. Możliwa jest weryfikacja kosztów i dopasowanie zakresu umów zlecenia do bieżących potrzeb LGD. W_431/2/z 1z 6

2 4 IA4 Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników LGD oraz 3 członków zarządu wraz z pochodnymi dla 3 członków Zarządu LGD zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, z uwagi na błędny zapis w statucie Stowarzyszenia, nie było możliwości wynagrodzenia pracy Zarządu na rzecz Leadera, dlatego postanowiono wyrównać to w II etapie realizacji operacji. 1. Prezes Zarządu 2 miesiące x 931 = 1862zł; 2. Wiceprezes Zarządu 2 miesiące x 931 zł = 1862 zł; 3. Wiceprezes Zarządu 2 miesiące x 931 = 1862 zł. Łączna kwota 5586 zł 414 zł koszt wstępnych badań lekarskich, oraz szkolenia wstępnego z zakresu BHP trzech pracowników. Razem koszt = 6000 zł. Wynagrodzenie dla członków zarządu związane z realizacją przez nich zadań związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, a także za kontakty z Urzędem Marszałkowskim. Pracownicy rozpoczynając pracę muszą być przeszkoleni w zakresie BHP oraz muszą mieć ważne badania lekarskie, umożliwiające podjęcie pracy. 5 IA5 Delegacje służbowe pracowników biura -wyjazdy pracowników LGD do siedziby SW i ARiMR w związku z zarządzaniem projektami własnymi oraz wyborem operacji beneficjentów. Na trzech pracowników biura na 4 miesiąc będzie możliwość rozliczenia za pomocą ryczałtu 1914 km x 0,8358 zł (auto o pojemności powyżej 900 m3). Kalkulacja kosztów 550 km x 4 m-ce x n = 1838,76zł 7 delegacji x 23 zł = 161 zł Łączny koszt: 1838,76 zł + 161zł =1999,76 = ok. 2000zł., a także koszty diet, z tytułu wyjazdu służbowego pracownika. Pracownicy w celu prawidłowej obsługi beneficjentów muszą się szkolić dlatego też konieczne jest zaplanowanie kosztów na konsultacje, wyjazdy i dyskusje w siedzibie SW i ARiMR. Spotkania te będą polegały na konsultacjach dot. prawidłowej obsługi beneficjentów oraz rozliczaniem projektów własnych LGD. Koszty te obejmują również spotkania w poszczególnych gminach należących do LGD z potencjalnymi beneficjentami i inne podróże związane z pracą Biura. Konieczne jest również poniesienie kosztu diety jeżeli wyjazd służbowy trwa dłużej niż 8 godzin. 6 IA6 Zakup ekspresu ciśnieniowego - ekspres ciśnieniowy do kawy = 600 zł, łączny koszt 600 zł 7 IA7 Zakup oprogramowania office -programowanie Microsoft Office = 709zł, łączny koszt 709 zł Przydatny przede wszystkim w organizowaniu szkoleń, przyjmowaniu ważnych gości. Ekspres wykorzystywany będzie także w trackie posiedzeń Rady oceniającej wnioski. Prawidłowej realizacji zadań LGD (Microsoft Office to najbardziej znane i najczęściej używane oprogramowanie tylko posiadając je możemy odtworzyć pliki w nim zapisywane) do bieżących potrzeb zakup zostanie dokonany po analizie ofert potencjalnych dostawców W_431/2/z 2z 6

3 8 IA8 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Koszt obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3066zł Łączny koszt: 3066 zł Niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD; parametry urządzenia zostaną dopasowane do potrzeb biura zakup zostanie dokonany po analizie ofert potencjalnych dostawców 9 IA9 Zakup mebli biurowych -szafa - 1 sztuka, biurko 1 sztuka, krzesło biurowe -1 sztuka, szafka z półkami pod drukarkę 1 sztuka. Łączna kwota 2000 zł. 10 IA10 Zakup gabloty ogłoszeniowej - gablota ogłoszeniowa 500 zł Łączny koszt: 500 zł 11 IA11 Zakup tablicy informacyjnej tablica informacyjna 150zł Łączny koszt: 150zł 12 IA12 Usługi telekomunikacyjne -rachunki za telefon i internet 2 miesiące x 350 zł + 2 miesiące x 300 = 1300 zł Łączny koszt = 1300 zł 13 IA13 Opłaty pocztowe zakup znaczków i inne opłaty pocztowe 4 miesiące x 50zł = 200 zł Łączny koszt: 200 zł Szafa jest niezbędna do przechowywania dokumentów, w celu prawidłowego funkcjonowania biura, wykonywania zadań LGD oraz zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonej dokumentacji, archiwizacji dokumentów i bieżącej korespondencji, biurko i krzesło jest niezbędnym wyposażeniem stanowiska pracy, pracownika biurowego, w biurze nie było odpowiedniej ilości miejsc pracy do planowanego zatrudnienia z dniem Szafka pod drukarkę aby drukarka nie stała na podłodze, z miejscem na zapasowy papier. Konieczna w informowaniu mieszkańców o bieżących działaniach biura LGD, szczególnie w przypadku, gdy biuro jest nieczynne Wiąże się z obowiązkiem zamieszczenia w siedzibie LGD tablicy informacyjnej zgodnie z rozporządzeniem 1794/2006 oraz z Księgą wizualizacji znaku PROW Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania biura oraz prawidłowej realizacji zadań LGD (wykonywanie niezbędnych telefonów do SW, ARiMR, członków stowarzyszenia itd.), sieć Internet odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej, korzystanie z materiałów informacyjnych umieszczanych na stronach internetowych, najpopularniejszym źródle informacji Koszt niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD (zakup znaczków niezbędnych do prowadzenia korespondencji z SW, ARiMR i innymi urzędami, a także członkami stowarzyszenia oraz beneficjentami). zakup zostanie dokonany po analizie ofert potencjalnych dostawców 14 IA14 Zakup materiałów biurowych, w tym tonery. I etap 1600 zł (2 miesiące) II etap 2875 zł łączny koszt= 4475zł Zgodnie z załączoną specyfikacją Materiały biurowe są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania biura, realizacji zadań LGD i należytej realizacji LSR. Wysoki koszt w drugim etapie jest związany z uzupełnieniem tonerów do drukarek, które są kosztowne. 15 IA15 Opłaty za wynajem pomieszczenia biurowego -1 miesiąc x 200 zł Zmiana miernika i kosztów związanych z wynajęciem pomieszczenia jest związany z tym, że Stowarzyszenie do dnia ma podpisana umowę bezpłatnego użyczenia pomieszczenia biurowego. W związku z powyższym w ramach operacji realizowanych w roku 2009 koszt za wynajem pomieszczenia będzie tylko w miesiącu grudniu. W_431/2/z 3z 6

4 16 IIA1 Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych koszty obejmują prowadzenie oraz utrzymanie strony internetowej przez 4 miesiące; szacunkowa ilość odwiedzin strony WWW w ciągu czterech miesięcy wynosi osób Łączny koszt: 2600zł Internet jest głównym źródłem informacji. Dlatego ważne jest, aby zamieszczać wszystkie niezbędne wiadomości dla Beneficjentów na stronie internetowej i ją aktualizować. Pozwoli to zapewnić wszystkim mieszkańcom LGD bezpośredni dostęp do wiadomości. 17 IIA2 Opracowanie, przygotowanie i druk materiałów. Wydatki obejmują przygotowanie i wydruk 1000 szt. materiałów informacyjnych - informatorów dotyczących działań realizowanych w ramach Bardzo ważne jest, aby dotrzeć do osób, które nie posiadają dostępu do Internetu, dlatego druk informatorów będzie dla nich jedynym dostępnym źródłem informacji o LSR i LGD. Będzie to informator z harmonogramem naborów wniosków w ramach wdrażania LSR, niezbędna pomoc dla mieszkańców, aby mogli planować swoje LSR, które będą rozpowszechniane podczas akcji działania, związane z opracowaniem projektu oraz napisaniem wniosku. Druk w promocyjnych obszaru LSR oraz LGD Będą to informatory, w których zostaną umieszczone kolorze, objętość 8-12 stron. Różnica w cenie między poz IIA2, a IIA5 wynika z różnicy w nakładzie. informacje o LGD i LSR oraz o możliwości pozyskania środków w ramach poszczególnych działań. Łączny koszt: 2440 zł. (1000 szt.x2,44zł) Planuje się zlecenie realizacji całości zadania podmiotowi Zewnętrznemu 18 IIA3 Zakup czasu antenowego -przygotowanie 30 sekundowej informacji radiowej na temat LSR i LGD oraz 90-krotna emisja w radiu o zasięgu lokalnym, szacowana słuchalność osób. Łączny koszt; 1500 zł Roll-up jest przydatnym materiałem promocyjnym w szczególności na targach, szkoleniach oraz prezentacjach,a także innych imprezach, stanowi znak wyróżniający stanowiska i identyfikujący LGD. 19 IIA4 Ogłoszenia w prasie -koszt obejmuje dwukrotną publikację ogłoszenia prasowego 2x 1000 zł = 2000zł. Istotne jest podawanie informacji w prasie lokalnej o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Koszty skalkulowane w oparciu o wstępne oferty. Media lokalne są chętnie kupowane przez mieszkańców. 21 IIA5 Materiały promocyjne - 1,84zł x 2500 sztuk = 4560 zł Materiałem promocyjnym ma być broszura promocyjna w nakładzie 2500 sztuk. Z naszego punktu widzenia broszura zawierająca informacje o obszarze jest skuteczniejszym, lepszym materiałem promocyjnym niż plakaty informacyjne, zawiera niezbędne informacje dotyczące walorów obszaru, jest pełniejszym źródłem informacji. Broszura ma być wydrukowana w kolorze zawierać będzie ok. 10 stron. 22 IIA6 Roll -up 2 sztuka x 350 zł. Łączny koszt = 700 zł Roll-up jest przydatnym materiałem promocyjnym w szczególności na targach, szkoleniach oraz prezentacjach,a także innych imprezach, stanowi znak wyróżniający stanowiska i identyfikujący LGD. W_431/2/z 4z 6

5 23 IIB1 Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie - Szkolenie dla członków Rady decyzyjnej oraz zarządu i pracowników biura jest wynagrodzenie dla jednego wykładowcy 800 zł Łączna kwota: 800 zł W szkoleniu zorganizowanym na zlecenie LGD uczestniczyć będzie 21 osób niezbędna, z punktu widzenia Rady decyzyjnej zaznajomienie z procedurą oceny wniosków pod kątem zgodności z LSR, jest kluczowa do prawidłowej oceny wniosków i wyboru operacji do realizacji w ramach wdrażania LSR. Dla Zarządu oraz pracowników biura niezbędna jest wiedza w zakresie znajomości procedur wdrażania LSR, przeprowadzenia naboru i zakresu zadań, które muszą być wykonane po zakończonym naborze. 24 IIB2 Wydruk materiałów szkoleniowych zł Powielenie materiałów szkoleniowych dla rady i zarządu, 1343 kopie(strony) x 0,15 zł = ok. 200 zł. Na jednego uczestnika szkolenia przypada ok. 64 kartki materiałów szkoleniowych. Jednostkowy koszt w przeliczeniu na uczestnika wyniesie: 9,5 zł. Podczas szkolenia niezbędne jest wydrukowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnikom przekazane zostaną: ksero materiałów dydaktycznych (20 stron A4), egzemplarz strategii, kopia regulaminu rady oraz przykładowe wnioski do oceny, której rada będzie musiała dokonać podczas wyboru operacji. 25 IIC1 Wynajem sali na konferencję prasową 400 zł LGD nie posiada sali przystosowanej do organizacji konferencji. W związku z tym Wynajem sali ze sprzętem technicznym na czas 3- jesteśmy zmuszeni ją wynająć. Dokonaliśmy telefonicznego rozpoznania rynku i 4 godzin wynosi ok 400 zł wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. Na terenie Słupcy i okolic ceny za wynajem sal oscylują w granicach 400zł za 3-4 godziny odpowiednim nagłośnieniem i mikrofonami Konferencja prasowa ma posłużyć rozpromowaniu działalności LGD, powiadomieniu jak najszerszej liczby mieszkańców o możliwościach aplikowania o środki unijne za pośrednictwem Stowarzyszenia, ogłoszenia pierwszego naboru wniosków i przedstawienia harmonogramu naborów zaplanowanych przez LGD w kolejnych latach realizacji LSR. W realizacji tego zadania zmieniliśmy mierniki rzeczowe. Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska zrezygnowało z przeprowadzania konferencji prasowej w II etapie realizacji operacji, ponieważ przeprowadzono konferencję w I etapie to jest w miesiącu październiku przed ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażania lokalnej strategii rozwoju, na działania odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty. Dlatego też nie widzimy potrzeby organizowania drugiej konferencji prasowej w tak krótkim odstępie czasu, po zakończonym naborze wniosków. W_431/2/z 5z 6

6 26 IID1 Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie aktywizujące społeczność lokalną- zorganizowane zostaną 4 szkolenia aktywizujące społeczność lokalną, wynagrodzenie dla osoby szkolącej 1000 zł/1 szkolenie 1000 zł/ os x 4 szkolenia (dni) = 4000 zł. 27 IID2 Wydruk materiałów szkoleniowych zmieniono miernik z 120 sztuk dotyczących kompletów materiałów na uczestnika szkolenia na ilość stron powielanych lub drukowanych. 28 IID3 Wynajem pomieszczenia 55zł/ 1 godzina wynajmu sali szkoleniowej 1 szkolenie - 55 zł x 9 godzin = 495 zł brutto czyli ok. 500 zł brutto 500 zł/1 szkolenie x 4 szkolenia = 2000 zł brutto Łączny koszt: 2000 zł Spotkania aktywizujące lokalną społeczność są konieczne w celu aktywizacji mieszkańców, grup społecznych do większego zaangażowania na rzecz ogółu. Szkolenia aktywizujące zostaną przeprowadzone w formie warsztatów co gwarantuje większy sukces a niżeli zwykłe wykłady. Dzięki temu zostaną przedstawione uczestnikom różnorodne formy aktywizujące poszczególne grupy społeczne. Tematyka obejmować będzie formy i techniki pracy ze społecznością lokalną, w tym aktywizacja i edukacja osób bezrobotnych, ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Na każde szkolenie osobna umowa, ale kwota niezmienna. Jest to szacunkowy koszt - na podstawie rozmów telefonicznych z trenerami zorientowaliśmy się jakie stawki obowiązują na rynku. Przewidywany czas szkolenia to 6-7godzin/ 1 szkolenie - będą to warsztaty. Trenerzy z odpowiednim doświadczeniem standardowo żądają wynagrodzenia w kwocie około 1000 zł brutto. Podczas szkolenia niezbędne jest wydrukowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników stron/ 4 szkolenia/ 30 osób = około 83 strony na jednego uczestnika szkolenia. Jest to dość duża ilość, wynika ona z tego, że szkolenia maja charakter warsztatowy i uczestnicy maja udostępnione wnioski oraz instrukcje do wniosków. Konieczne jest wynajęcia dużej Sali dla uczestników, aby spełniała warunki do przeprowadzenia szkolenia. Dokonaliśmy telefonicznego rozpoznania rynku i wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. 29 IID4 Artykuły spożywcze 500 zł/1szkolenie. Cena obejmuje kawę, herbatę oraz sok (napoje) i ciastka kruche W trakcie całodniowego szkolenia należy zapewnić uczestnikom przerwę kawową. W_431/2/z 6z 6

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 58 894,00 0,00 117 052,00

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 58 894,00 0,00 117 052,00 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisyway / I. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenia członków

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 0,00 118 656,00

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 0,00 118 656,00 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisyway planowanych do poniesienia w związku z realizacją / 0 I. Funkcjonowanie LGD Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Instrukcja dotycząca realizacji Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Warszawa, 1 lipca 2015 r. Instrukcja dotycząca realizacji projektów pomocy technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : I 2 5 Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenia Członków Rady 6 7 9 0 7 65 5 0 2 55. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 2011 r.

WARSZAWA, dn. 2011 r. WYTYCZNE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

Opis warunków technicznych i lokalowych Biura LGD

Opis warunków technicznych i lokalowych Biura LGD Załącznik nr 21 Opis warunków technicznych i lokalowych Biura LGD W celu sprawnego funkcjonowania LGD powołano Biuro Pogórzaoskiego Stowarzyszenia Rozwoju, które stanowid będzie zaplecze administracyjne

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU opracowana dla gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra działających w ramach Lokalnej Grupy Działania SZLAK TATARSKI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Instytut Badań i Analiz Smart Research Grzegorz Ogonowski Ewaluacja funkcjonowania Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Mielno 2013 ul. Pimpickiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r.

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 22 lipca 2015 r. 2 Spis treści Wstęp... 5 1. Określenie sytuacji wyjściowej... 5 1.1. Diagnoza... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione. Warszawa, 2010 r. WYDAWCA Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego REDAKCJA Departament Funduszy Europejskich Karolina Tylus - Sowa, Dyrektor Marek Góźdź, Naczelnik Wydziału Małgorzata Bacińska Dorota

Bardziej szczegółowo

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r.

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r. REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo