1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów."

Transkrypt

1 Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, Prażmów, NIP , Regon zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Prażmów Grzegorza Pruszczyka a NIP:..., Regon:...zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez... zwanymi dalej łącznie STRONAMI, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), procedura ZPB o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej umowy: 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik nr 1. 2) Wykaz dróg objętych przedmiotem umowy Załącznik nr 2. 3) Przedmiar robót Załącznik nr 3. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY WYKONAWCA będzie wykonywać przedmiot umowy od dnia jej podpisania do dnia r. lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust.1 niniejszej umowy, jeżeli nastąpi to wcześniej.

2 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. WYKONAWCA realizuje przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz innymi przepisami prawa, spełniając wymagania wynikające z Polskich Norm, Branżowych Norm, aprobat technicznych, przepisów BHP i p.poż oraz stosując się do zaleceń ZAMAWIAJĄCEGO. 2. WYKONAWCA będzie stosował materiały odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane i przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 3. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego oraz oznakowania i zabezpieczenia miejsc na drogach, na których będzie wykonywana usługa, a także do prowadzenia prac w taki sposób aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. 4. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania przedmiotu umowy jak również roszczenia cywilno-prawne osób trzecich spowodowane działalnością WYKONAWCY w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 5. WYKONAWCA jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami. WYKONAWCA zobowiązany jest do postepowania z tymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 6. Przez cały okres obowiązywania umowy WYKONAWCA zobowiązany będzie posiadać aktualną polisę potwierdzającą jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż ,00 zł. 7. WYKONAWCA oświadcza, że posiada odpowiednią kadrę posiadającą wymagane stosownymi przepisami prawa uprawnienia, potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie niezbędne dla należytego i bezpiecznego wykonywania przedmiotu umowy. 8. WYKONAWCA nie będzie podejmował żadnych decyzji rodzących zobowiązania finansowe lub innego rodzaju po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, chyba że zostały one wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZAMAWIAJĄCEGO. 4 PODWYKONAWCY 1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości, WYKONAWCA dla wykonania przedmiotu umowy może zatrudnić Podwykonawców. WYKONAWCA jest zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie Podwykonawców mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali i charakterystyce rzeczowej. 2. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, WYKONAWCA będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO w następującym trybie:

3 1) WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU Projekt Umowy z Podwykonawcą, 2) w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy, 3) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez ZAMAWIAJĄCEGO do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody, 4) w przypadku odmowy określonej w pkt. 3, WYKONAWCA ponownie przedstawi Projekt Umowy z Podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez ZAMAWIAJĄCEGO 3. WYKONAWCA zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i przekaże ZAMAWIAJĄCEMU kopię każdej umowy z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 3 dni od daty jej zawarcia. 4. Każda umowa zawarta przez WYKONAWCĘ z Podwykonawcami powinna zawierać postanowienie o obowiązku uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami. Ustalenia ust. 1 3 stosuje się odpowiednio. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą bez wymaganej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie WYKONAWCĘ. 6. Umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez ZAMAWIAJĄCEGO, jeśli w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia Projektu Umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, ZAMAWIAJĄCY nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy. 7. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami. 8. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO za wykonane roboty. WYKONAWCA jest odpowiedzialny wobec ZAMAWIAJĄCEGO oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 9. Każdy Projekt Umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 1) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 2) terminów realizacji, 3) wynagrodzenia, 4) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy: 1) zgłoszenie i przystąpienie do odbioru prac wykonanych w ramach umowy, 2) zapłata należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

4 2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do czynnej współpracy przy realizacji niniejszej umowy, w szczególności do dostarczania niezbędnych informacji, zgłaszania uwag i wniosków oraz terminowej wypłaty wynagrodzenia. 6 WYNAGRODZENIE 1. Maksymalne wynagrodzenie WYKONAWCY nie przekroczy kwoty... zł brutto (słownie:... złotych brutto). 2. Ostateczne wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonane przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem wynikającym z rzeczywistego zakresu wykonania, przy czym będzie one ustalane na podstawie cen jednostkowych określonych w ofercie WYKONAWCY, a łączna wysokość wynagrodzenia nie przekroczy kwoty wskazanej w ust Oferta WYKONAWCY stanowi integralną część umowy jako Załącznik nr Ceny jednostkowe podane w ofercie WYKONAWCY nie podlegają waloryzacji przez cały okres trwania umowy. 5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczane fakturami częściowymi wystawianymi w oparciu o protokoły odbioru robót potwierdzające wykonanie przedmiotu umowy w terminie i bez uwag, podpisane przez przedstawicieli obu STRON. 6. Zapłata należności za wykonanie robót budowlanych z udziałem Podwykonawców będzie realizowana w następujący sposób: 1) WYKONAWCA składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonywany również przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy WYKONAWCĘ i Podwykonawcę w protokole odbioru częściowego lub protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonym przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawiciela WYKONAWCY i Podwykonawcę; 2) zapłata całości należności za wykonane roboty będzie następowała w całości, na rzecz WYKONAWCY; 3) WYKONAWCA w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego konto przez ZAMAWIAJĄCEGO środków za wystawioną fakturę częściową przedłoży w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO kserokopię potwierdzonego przez Bank, przelewu dokonanego na rachunek Podwykonawcy na kwotę określoną w protokole, albo przedłoży oświadczenie Podwykonawcy, że należności Podwykonawcy wynikające z ww. protokołu zostały przez WYKONAWCĘ uregulowane, 4) w przypadku nie dostarczenia w ww. terminie przez WYKONAWCĘ kserokopii potwierdzonego przez Bank przelewu lub oświadczenia Podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcy z następnych faktur WYKONAWCY do momentu spełnienia warunku podanego w pkt 3, 5) w przypadku faktury końcowej, z której WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania należności Podwykonawcom, WYKONAWCA w terminie trzech dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez ZAMAWIAJĄCEGO, złoży kserokopie potwierdzone przez Bank, przelewów dokonanych na rachunki Podwykonawców albo złoży oświadczenia Podwykonawców, że wszelkie należności Podwykonawców z tytułu realizacji robót realizowanych w ramach umów zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO zostały przez WYKONAWCĘ uregulowane. Brak przekazania przez WYKONAWCĘ ww. dokumentów, spowoduje

5 zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku. 7. Brak zachowania przez WYKONAWCĘ warunków określonych w ust. 6 pkt 3) i 5) zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają WYKONAWCĘ. 8. Wypłata wynagrodzenia dla WYKONAWCY nastąpi po złożeniu przez WYKONAWCĘ prawidłowo wypełnionej faktury VAT, każdorazowo przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy WYKONAWCY. Faktury będą wystawiane na: Gmina Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1, Prażmów, NIP: Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 10. Za datę dokonania płatności przez ZAMAWIAJĄCEGO uznaje się dzień złożenia w banku ZAMAWIAJĄCEGO polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy WYKONAWCY Za niewykonanie płatności w terminie WYKONAWCY przysługują odsetki ustawowe. 7 SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony ustalają, że WYKONAWCA będzie wykonywał przedmiot umowy każdorazowo, niezwłocznie po ich zgłoszeniu. Każde zgłoszenie zostanie dostarczone WYKONAWCY w formie pisemnej (druk zgłoszenia, fax, ), w którym ZAMAWIAJĄCY wskaże miejsce, terminy rozpoczęcia i zakończenia prac, oraz zakres ich wykonania. 2. Za dowód otrzymania zgłoszenia STRONY uznają jego potwierdzenie w pisemnej formie (potwierdzenie na kserokopii zgłoszenia, fax, itp.) 3. Z wykonania każdego zgłoszenia zostanie sporządzony protokół odbioru, oceniający jakość i terminowość wykonania prac względem warunków określonych w zgłoszeniu, który będzie podstawą do wystawienia faktury. 4. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie wykonywania przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia. 8 NADZÓR NAD REALIZACJĄ 1. Nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO nad realizacją umowy będzie pełnił: Pan(i)... - nr tel Nadzór ze strony WYKONAWCY nad realizacją umowy będzie pełnił: Pan(i)... - nr tel Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy. 9 GWARANCJE

6 1. Na wykonane prace WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU dwunastomiesięcznej gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru prac wykonanych w ramach każdego zgłoszenia. 2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancyjnym, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest powiadomić WYKONAWCĘ nie później niż 14 dni od daty jej ujawnienia, zobowiązując jednocześnie WYKONAWCĘ do jej usunięcia w wyznaczonym terminie. 3. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza umowa. 10 KARY UMOWNE 1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć WYKONAWCY kary umowne: 1) z tytułu zwłoki w przystąpieniu do realizacji robót w terminie ustalonym w zgłoszeniu, o którym mowa w 7 ust.1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 2) z tytułu zwłoki w zakończeniu realizacji robót w terminie ustalonym w zgłoszeniu, o którym mowa w 7 ust.1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 3) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w terminie, o którym mowa w 7 ust. 4 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu, 4) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w terminie, o którym mowa w 9 ust. 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu, 5) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze STRON z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ w wysokości 20% wynagrodzenia brutto WYKONAWCY określonego w 6 ust Łączna wysokość naliczonych WYKONAWCY kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust W razie, gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY bez wcześniejszego wezwania WYKONAWCY do zapłaty kar umownych. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia 10 i 11 pozostają wiążące dla STRON. 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY jeśli WYKONAWCA: 1) przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO,z wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, na okres dłuższy niż 3 dni. 2) nie wykonuje robót zgodnie z umową lub realizuje roboty niezgodnie z warunkami ZAMAWIAJĄCEGO,

7 3) nie wykonuje obowiązków wynikających z zapisów 3 niniejszej umowy, 4) nie przystąpił do realizacji robót w terminie wskazanym w zgłoszeniu przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 2. W przypadkach wymienionych w ust.1 ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od umowy po niedotrzymaniu przez WYKONAWCĘ pisemnie wyznaczonego terminu na przywrócenie działań do stanu zgodnego z zapisami umowy. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części przedmiotu umowy. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiany w zapisach niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem możliwości zmian, o których mowa w 8 ust Żadna ze STRON nie może przenieść swoich praw, ani powierzyć wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej STRONY, której udzielenia druga STRONA nie może bezzasadnie odmówić. Wszelkie niedozwolone przeniesienie praw lub obowiązków będą uznane za nieważne. 3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub jej dotyczące będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO. Załączniki: 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Wykaz dróg objętych przedmiotem umowy. 3. Przedmiar robót. 4. Oferta WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:...

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:... Załącznik nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA NR 272.....2015 zawarta w dniu...2015 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, pomiędzy Gminą Brwinów, REGON 013269203, NIP 5342254858,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo