ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawartej w trybie -przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego nr. z dnia... o następującej treści: Definicje Poniżej użyte okreslenia należy interpretować zgodnie z definicjami użytymi w Umowie, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej: Atrakcja wydarzenie organizowane przez Wykonawcę w ramach Imprez, mające na celu prezentację i promocję kraju/regionu/miasta; Formularz cenowy tabelaryczne zestawienie cen jednostkowych poszczególnych usług zaproponowane przez Wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy; Impreza zbiór usług świadczonych przez Wykonawcę, polegających na organizacji i realizacji Imprez zgodnie z Ramowym i Szczegółowym Harmonogramem Imprezy, w tym Atrakcje, będących realizacją Przedmiotu Umowy. Wyszczególnienie usług świadczonych w ramach Imprez stanowi Załącznik nr 3 w zakresie części I Usługi; Materiały zbiór artykułów reklamowych i promocyjnych oraz opracowań merytorycznych niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy; Protokół Odbioru Imprezy dokument potwierdzający prawidłową realizację Imprezy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy; Protokół Odbioru Zlecenia - dokument potwierdzający prawidłową realizację Zlecenia przez Wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy; Ramowy Harmonogram Imprez agenda określająca daty, liczbę osób oraz miejsce realizacji usług, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy; Szczegółowy Harmonogram Imprezy agenda określająca daty, liczbę osób oraz miejsce realizacji usług - będący rozwinięciem Ramowego Harmonogramu Imprez, uzgodniony wspólnie z Wykonawcą w terminach określonych w Umowie; Uczestnicy - osoby zgłoszone przez Zamawiającego do udziału w Imprezach oraz ich osoby towarzyszące; Umowa niniejsza Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wszystkie Załączniki i Aneksy;

2 Załącznik oznacza każdy dokument, tak nazwany, dołączony do Umowy i stanowiący jej integralną część; Zlecenie każde dodatkowe zamówienie na usługi zgłoszone przez Zamawiającego, niezbędne do realizacji Imprezy, nieujęte w 1 ust. 2 Umowy, złożone za pomocą telefonu, potwierdzone za pomocą faksu lub poczty elektronicznej przez Zamawiającego, którego wzór określa Załącznik nr 6 do Umowy. Wyszczególnienie usług świadczonych w ramach Zleceń stanowi Załącznik nr 3,4,5 w zakresie części II Usługi w ramach Zleceń. 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w ramach trzech Imprez. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określony jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany w ramach każdej z Imprez do: a) przedstawienia propozycji obiektu hotelowego zapewniającego możliwość zakwaterowania wszystkich Uczestników danej Imprezy oraz jej realizacji, b) przedstawienia propozycji obiektu gastronomicznego dla danej Imprezy, c) zapewnienia cateringu w trakcie Imprezy, d) zorganizowania Imprez, e) koordynacji, nadzoru oraz obsługi technicznej oraz organizacyjno-administracyjnej Imprez, f) transportu Uczestników Imprez, g) przedstawienia i uzgodnienia kosztów realizacji danej Imprezy opracowanych w oparciu o Ramowy Harmonogram Imprez oraz Formularz Cenowy, h) przedstawienia propozycji i dostarczenia wskazanych Materiałów, i) każdorazowego uzgadniania i ustalania wszelkich zagadnień związanych z realizacją usług, o których mowa powyżej. 2. Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania Umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy. 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, jako nie będących informacją publiczną w rozumieniu Zamawiającego, uzyskanych przez Wykonawcę w związku z wykonaniem Umowy oraz do nie udostępniania osobom trzecim przekazanych mu materiałów. Powyższe nie dotyczy organów i instytucji uprawnionych do żądania informacji na podstawie odrębnych przepisów.

3 4. Wszelkie dokumenty i materiały będące własnością Zamawiającego, a przekazane Wykonawcy w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji Umowy, pozostają wyłączną własnością Zamawiającego. 5. Wykonawca nie może dystrybuować materiałów, które są własnością Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, nie może także ich powielać w całości ani w części bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający może wydać taką zgodę według własnego uznania. 6. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały będące własnością Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie po realizacji danej Imprezy oraz Konferencji prasowej, w ramach których miały zostać wykorzystane. 3. Terminy, Sposób wykonania Umowy 1. Imprezy odbędą się w następujących terminach: a) w Warszawie w dniach 8-10 września 2011 r., dla minimum 35 i maksimum. 40 Uczestników, b) w Krakowie w dniach października 2011 r., dla minimum. 65 i maksimum 75 Uczestników (oraz dodatkowo do 20 osób towarzyszących), c) w Gdańsku (lub opcjonalnie w Warszawie) w dniach października 2011 r. dla minimum 50 i maksimum 75 Uczestników (oraz dodatkowo do 20 osób towarzyszących). 2. W terminie 14 dni od podpisania Umowy, Zamawiający dokona wyboru obiektu hotelowego, obiektu gastronomicznego i Atrakcji z propozycji przedstawionych przez Wykonawcę. 3. W terminie 30 dni od wyboru przez Zamawiającego obiektu hotelowego, dla danej Imprezy, zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę Szczegółowy Harmonogram Imprezy. 4. Szczegółowe listy Uczestników biorących udział w poszczególnych Imprezach Zamawiający przedstawi najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia danej Imprezy. 5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby Uczestników biorących udział w poszczególnych Imprezach, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 6 Umowy. Zmiana liczby Uczestników oznacza również odpowiednią zmianę w stosunku do ilości usług świadczonych w ramach Imprezy, których wartość zależy od liczby Uczestników. 4. Zlecenia 1. W ramach realizacji Umowy Zamawiający może udzielać Wykonawcy Zleceń do kwoty w wysokości określonej w 6 ust. 1. pkt 2) lit. b) Umowy 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zlecenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie elektronicznej i telefonicznej, na adres owy i numer telefonu osoby, o której mowa w 11 ust. 3 lit a Umowy o możliwości lub o braku możliwości realizacji Zlecenia. W przypadku możliwości podjęcia realizacji Zlecenia, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu również szacunkowe koszty jego realizacji. 3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, w formie elektronicznej i telefonicznej, o udzieleniu mu Zlecenia, w wypadku zaakceptowania warunków wskazanych przez Wykonawcę lub poinformuje Wykonawcę o nie udzieleniu mu Zlecenia.

4 4. Realizacja przez Wykonawcę Zleceń bez pisemnego potwierdzenia Zlecenia w sposób, o którym mowa w ust. 3, następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5. W wypadku jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji Zlecenia w uzgodnionym terminie, lub wykonuje Zlecenie w sposób nienależyty, Zamawiający może odstąpić od realizacji Zlecenia żądając kary umownej, o której mowa 8 ust. 3 Umowy i powierzyć realizację Zlecenia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6. Podstawą odbioru Zlecenia będzie Protokół Odbioru Zlecenia podpisany przez osoby, o których mowa w 11 ust. 3 lit b, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 5. Odbiory 1. W terminie 3 dni od zakończenia realizacji poszczególnych Imprez oraz Zleceń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) listę obecności Uczestników, b) sprawozdanie finansowe zawierające opis wykonanych czynności i zestawienie poniesionych kosztów wraz z załączonymi oryginałami faktur VAT oraz wszelkich innych rachunków za wykonanie czynności w ramach Imprez i Zleceń, c) niewykorzystane Materiały oraz ich wykaz. 2. Zamawiający w ciągu 5 dni od spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, potwierdzi prawidłowość wykonania danej Imprezy i Zlecenia będącego podstawą do rozliczenia dokonanego na podstawie sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, lub zgłosi uwagi lub zastrzeżenia. Wzór Protokołu Odbioru Imprezy stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Wzór Protokołu Odbioru Zlecenia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 3. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, w szczególności wobec rozbieżności rozliczenia lub sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany w ciągu 3 dni do usunięcia rozbieżności i odbiór Imprezy lub Zlecenia odbędzie się ponownie. 4. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń lub usunięcia zastrzeżeń niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający ma prawo dochodzić kar, o których mowa w Wynagrodzenie 1. Za wykonane w ramach Umowy Imprezy i Zlecenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty... zł. netto (słownie złotych netto..), powiększone o podatek VAT, tj... zł. brutto (słownie złotych brutto:..), w tym: 1) w następujących wysokościach za każdą z Imprez: a) w Warszawie w dniach 8-10 września 2011 r. w wysokości.. zł. netto (słownie złotych netto..), powiększone o podatek VAT, tj... zł. brutto (słownie złotych brutto:..), b) w Krakowie w dniach października 2011 r. - w wysokości.. zł. netto (słownie złotych netto..), powiększone o podatek VAT, tj... zł. brutto (słownie złotych brutto:..),

5 c) w Gdańsku (lub w Warszawie) w dniach października 2011 r. - w wysokości.. zł. netto (słownie złotych netto..), powiększone o podatek VAT, tj... zł. brutto (słownie złotych brutto:..), 2) w następujących wysokościach za usługi świadczone w ramach Zleceń w wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty. zł. netto (słownie złotych netto..), powiększone o podatek VAT, tj... zł. brutto (słownie złotych brutto:..), 2. W wypadku zmiany zakresu usług świadczonych w ramach Imprezy, wynikającej ze zmiany ilości Uczestników biorących udział w danej Imprezie, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a, b, c oraz ust. 1 pkt. 2) lit. a zostanie odpowiednio zmienione. Zmiana wynagrodzenia wynikająca z okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 3. Wykonanie usług świadczonych w ramach Zleceń na niższą kwotę niż wskazana w ust. 1 pkt. 2) pkt. b, bądź jej niewykorzystanie, nie stanowi podstawy do roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub roszczeń odszkodowawczych. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT po zakończonym odbiorze danej Imprezy oraz po podpisaniu przez Strony, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego: a) w przypadku usług świadczonych w ramach Imprezy kopii Protokołu Odbioru Imprezy, podpisanego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT dotyczącej danej Imprezy. b) w przypadku Zleceń: kopii Protokołu Odbioru Zlecenia, podpisanego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Płatnikiem jest: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Warszawa, ul. Pileckiego 63 NIP: Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w 8 Umowy, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. 8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

6 7. Odpowiedzialność 1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego albo siłą wyższą. 2. W przypadku, gdy którakolwiek z usług świadczonych w ramach danej Imprezy, nie może być zrealizowana na warunkach określonych w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zaoferowania Zamawiającemu innego świadczenia o standardzie nie niższym niż opisany w Załączniku nr 1 do Umowy(świadczenie zastępcze). Zmiana zakresu usług świadczonych w ramach danej Imprezy może nastąpić najpóźniej na 90 dni przed datą rozpoczęciem tej Imprezy. 3. Zamawiający w terminie 30 dni od zawiadomienia o zmianie zakresu usług informuje Wykonawcę, czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy czy też nie wyraża zgody na świadczenia zastępcze i wnosi o świadczenie przez Wykonawcę usług z pominięciem powyższej usługi, za zwrotem różnicy w cenie, odpowiadającej kwocie niespełnionej usługi. 4. W przypadku nie wykonania danej usługi lub niemożności wykonania świadczenia zastępczego, Zamawiający będzie miał prawo do zrealizowania usługi u innego Wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 8. Kary umowne 1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w 6 ust W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania danej usługi przez Wykonawcę Zamawiający uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 100% łącznej wartości brutto za daną usługę. 3. W wypadku jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji Zlecenia w terminie określonym w Zleceniu, lub wykonuje Zlecenie w sposób nienależyty, Zamawiający może odstąpić od realizacji Zlecenia żądając kary umownej w wysokości kwoty przysługującej za dane Zlecenie i powierzyć realizację Zlecenia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w ust Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 9. Rozwiązanie Umowy 1. Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, przy czym Wykonawca będzie miał obowiązek wykonać Zlecenia niezakończone chyba, że Zamawiający postanowi inaczej, ale w takim przypadku Zamawiający obowiązany jest pisemnie poinformować Wykonawcę. 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym także realizowania Umowy niezgodnie z jej treścią lub celem, Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, a w szczególności w przypadku:

7 1) świadczenia usług niezgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, 2) nie respektowania postanowień 1 ust. 2 Umowy, 3) niedotrzymania terminów określonych w 3 ust. 1 Umowy. Dopuszcza się zmiany Umowy: 10. Zmiany Umowy 1. w zakresie terminu i zakresu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, w tym zmiana terminu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, 2. w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, spowodowanym przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 3. w zakresie zmniejszenia łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 6 ust. 1 Umowy i zasad płatności tego wynagrodzenia: 1) w przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, 2) w przypadku, gdy nastąpiła zmiana wartości Umowy, a zmiana Umowy jest korzystna dla Zamawiającego. 11. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Strony wyznaczają następujące osoby a) uprawnione do kontaktów w imieniu każdej ze Stron w związku z wykonywaniem Umowy - po stronie Zamawiającego - - po stronie Wykonawcy - b) uprawnione do odbioru Imprezy i Zlecenia w imieniu każdej ze Stron w związku z wykonywaniem Umowy - po stronie Zamawiającego - - po stronie Wykonawcy - 4. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 6. Załączniki do niniejszej Umowy, stanowią jej integralną część:

8 Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Umowy, Załącznik nr 2 Ramowy Harmonogram Imprez, Załącznik nr 3 Formularz cenowy na Imprezę w Warszawie, Załącznik nr 4 Formularz cenowy na Imprezę w Krakowie Załącznik nr 5 Formularz cenowy na Imprezę w Gdańsku lub Warszawie Załącznik nr 6 wzór Zlecenia, Załącznik nr 7 wzór Protokołu Odbioru Zlecenia, Załącznik nr 8 wzór Protokołu Odbioru Imprezy. Załączniki nr 1, nr, 3, nr 4, nr 5 do umowy zostaną załączone przed jej zawarciem. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

9 Załącznik nr 2 do Umowy Ramowy Harmonogram Imprez I. Impreza w Warszawie w dniach 8 10 września 2011 r. dla min. 35, max. 40 uczestników (bez osób towarzyszących) Dzień 1/ 8 września 2011 /Czwartek Przylot uczestników Transfer z lotniska do hotelu Zakwaterowanie w hotelu 19:00-21:00 Koktajl powitalny Dzień 2/9 września 2011/Piątek Śniadanie w restauracji w hotelu Rejestracja uczestników/rozdanie materiałów 10:00-11:30 I sesja posiedzenia 11:30-12:00 Przerwa kawowa 12:00-13:00 II sesja Grupowe zdjęcie uczestników 13:30-15:30 Lunch w restauracji w hotelu 15:30-16:30 III sesja 17:30 Transfer na kolację z przystankiem po drodze na Atrakcję 17:30 19:00 Atrakcja 19:00 22:00 uroczysta kolacja w restauracji poza hotelem Transfer z kolacji do hotelu Transfer z hotelu na lotnisko Dzień 3/10 września 2011/Sobota Śniadanie w restauracji w hotelu Wykwaterowanie z hotelu Transfer z hotelu na lotnisko II. Impreza w Krakowie w dniach października 2011 r. dla min. 65, max. 75 uczestników (plus 20 osób towarzyszących) Dzień 1/19 października 2011/Środa Przylot uczestników Transfer z lotniska do hotelu Zakwaterowanie 16:00-18:00 Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem 19:00 21:00 Koktajl powitalny Dzień 2/20 października 2011/Czwartek Śniadanie w restauracji w hotelu Rejestracja uczestników/rozdanie materiałów (równolegle zaczyna się program dla osób towarzyszących w grupach) 10:00-11:30 I sesja posiedzenia 11:30-12:00 przerwa kawowa 12:00-13:30 II sesja Zdjęcie grupowe 13:30-14:30 lunch w restauracji w hotelu

10 14:30-15:30 III sesja 16:30 Transfer na kolację z przystankiem po drodze na Atrakcję 17:00 19:00 Atrakcja 19:00 22:00 uroczysta kolacja w restauracji poza hotelem Transfer do hotelu Dzień 3/21 października 2011/Piątek Śniadanie w restauracji w hotelu 10:00-11:00 I sesja posiedzenia (równolegle zaczyna się program dla osób towarzyszących w grupach) 11:00-11:30 przerwa kawowa 11:30-12:30 II sesja 12:30-13:30 lunch w restauracji w hotelu Wykwaterowanie Transfer z hotelu na lotnisko III. Impreza w Gdańsku (lub w Warszawie) w dniach października 2011 r. dla min 50 max 75 uczestników (plus 20 osób towarzyszących) Dzień 1/10 października 2011/Poniedziałek Przylot uczestników Transfer z lotniska do hotelu Zakwaterowanie w hotelu 19:00-21:00 Koktajl powitalny Dzień 2/11 października 2011/Wtorek Śniadanie w restauracji w hotelu Rejestracja uczestników/rozdanie materiałów 10:00-11:30 I sesja posiedzenia 11:30-12:00 Przerwa kawowa 12:00-13:00 II sesja Grupowe zdjęcie uczestników 13:30-15:30 Lunch w restauracji w hotelu 15:30-16:30 III sesja 17:30 Transfer na kolację z przystankiem po drodze na Atrakcję 17:30 19:00 Atrakcja 19:00 22:00 uroczysta kolacja w restauracji poza hotelem Transfer z kolacji do hotelu Transfer z hotelu na lotnisko Dzień 3/12 października 2011/Środa Śniadanie w restauracji w hotelu Wykwaterowanie Transfer z hotelu na lotnisko

11 Załącznik nr 6 do Umowy WZÓR ZLECENIA nr.. (dot. Umowy Nr CPI/2011/./. z dnia.. ) Zlecenie sporządzono w dniu Zamawiający zamawia u Wykonawcy realizacji następującego Zlecenia: 2. Termin realizacji Zlecenia:... Wykonawca:.. /Data i podpis/ Zamawiający: /Data i podpis/

12 Załącznik nr 7 do Umowy WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU ZLECENIA nr.. (dot. Umowy Nr CPI/2011/./. z dnia.. ) Protokół sporządzono w dniu Protokół dotyczy odbioru Zlecenia: Zamawiający dokonuje odbioru Zlecenia wykraczającego poza zakres paragrafu 1 Umowy bez uwag i stwierdza, że Zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem określonym w Zleceniu nr. 3. Zamawiający potwierdza odbiór od Wykonawcy przedmiotu Zlecenia na podstawie: a) Listy obecności Uczestników, b) Sprawozdania finansowego zawierającego opis wykonanych czynności i ich kosztorysu opartego na Zleceniu nr.., Stanowiącymi załączniki do niniejszego Protokołu. 4. Zamawiający dokonuje odbioru z następującymi uwagami i zastrzeżeniami: W związku z uwagami i zastrzeżeniami, o których mowa w pkt. 4 ma zastosowanie Paragraf 8 Umowy. Wykonawca:.. /Data i podpis/ Zamawiający: /Data i podpis/

13 Załącznik nr 8 do Umowy WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU IMPREZY W w dniach r. (dot. Umowy Nr CPI/2011/./. z dnia.. ) Protokół sporządzono w dniu Zamawiający potwierdza odbiór od Wykonawcy przedmiotu zamówienia na podstawie: c) Szczegółowego Harmonogramu Imprezy d) Listy obecności Uczestników, e) Sprawozdania finansowego zawierającego opis wykonanych czynności i ich kosztorysu opartego na Szczegółowym Harmonogramie Imprezy, f) wykazu wykorzystanych Materiałów, Stanowiącymi załączniki do niniejszego Protokołu. 2. Zamawiający dokonuje odbioru z następującymi uwagami i zastrzeżeniami: W związku z uwagami i zastrzeżeniami, o których mowa w pkt. 2 strony ustaliły co następuje: -... Zamawiający omówi i podpisze z Wykonawcą Protokół odbioru Imprezy będący podstawą do ostatecznego rozliczenia i wystawienia faktury. Wykonawca:.. /Data i podpis/ Zamawiający: /Data i podpis/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA zawarta w dniu w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr... Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w Warszawie, dniu..., pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr PROJEKT. firmą z siedzibą, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy...pod numerem KRS.., posiadającą REGON., NIP., w imieniu której działa

U M O W A nr PROJEKT. firmą z siedzibą, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy...pod numerem KRS.., posiadającą REGON., NIP., w imieniu której działa Strona 1/5 U M O W A nr nr postępowania: BZP.2421.26.2013.BD Załącznik nr 7 do SIWZ PROJEKT zawarta w dniu..2013 we Wrocławiu na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II Program NAZWA ZAMÓWIENIA:,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IV- 271-6/2012 TOM II PROJEKT UMOWY W

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Istotne postanowienia umowy nr TRD/ /2013 W dniu.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr...

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr... Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. w Gdańsku, pomiędzy: POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12, na podstawie pełnomocnictwa rektora reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez:

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez: UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 07.01.2015 r. numer KPIM.AJ.01/2015/zo zawarta dnia... roku w Toruniu pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko-Pomorskiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy:

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ P R O J E K T U M O W Y U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: Miejskim Gimnazjum Nr 4 z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa

ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa Zawarta w dniu.. r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. zawarta w dniu. roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-18/14. Postanowienia ogólne umowy

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-18/14. Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ na usługę organizacji i przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy : DOA-IV.272.25.2014 Zał. do SIWZ. Istotne postanowienia umowy. Nr DOA-IV... 2014

Oznaczenie sprawy : DOA-IV.272.25.2014 Zał. do SIWZ. Istotne postanowienia umowy. Nr DOA-IV... 2014 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oznaczenie sprawy : DOA-IV.272.25.2014 Zał. do SIWZ Istotne postanowienia umowy Nr DOA-IV.... 2014 Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą).

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie...: pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez: UMOWA zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo