ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawartej w trybie -przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego nr. z dnia... o następującej treści: Definicje Poniżej użyte okreslenia należy interpretować zgodnie z definicjami użytymi w Umowie, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej: Atrakcja wydarzenie organizowane przez Wykonawcę w ramach Imprez, mające na celu prezentację i promocję kraju/regionu/miasta; Formularz cenowy tabelaryczne zestawienie cen jednostkowych poszczególnych usług zaproponowane przez Wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy; Impreza zbiór usług świadczonych przez Wykonawcę, polegających na organizacji i realizacji Imprez zgodnie z Ramowym i Szczegółowym Harmonogramem Imprezy, w tym Atrakcje, będących realizacją Przedmiotu Umowy. Wyszczególnienie usług świadczonych w ramach Imprez stanowi Załącznik nr 3 w zakresie części I Usługi; Materiały zbiór artykułów reklamowych i promocyjnych oraz opracowań merytorycznych niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy; Protokół Odbioru Imprezy dokument potwierdzający prawidłową realizację Imprezy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy; Protokół Odbioru Zlecenia - dokument potwierdzający prawidłową realizację Zlecenia przez Wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy; Ramowy Harmonogram Imprez agenda określająca daty, liczbę osób oraz miejsce realizacji usług, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy; Szczegółowy Harmonogram Imprezy agenda określająca daty, liczbę osób oraz miejsce realizacji usług - będący rozwinięciem Ramowego Harmonogramu Imprez, uzgodniony wspólnie z Wykonawcą w terminach określonych w Umowie; Uczestnicy - osoby zgłoszone przez Zamawiającego do udziału w Imprezach oraz ich osoby towarzyszące; Umowa niniejsza Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wszystkie Załączniki i Aneksy;

2 Załącznik oznacza każdy dokument, tak nazwany, dołączony do Umowy i stanowiący jej integralną część; Zlecenie każde dodatkowe zamówienie na usługi zgłoszone przez Zamawiającego, niezbędne do realizacji Imprezy, nieujęte w 1 ust. 2 Umowy, złożone za pomocą telefonu, potwierdzone za pomocą faksu lub poczty elektronicznej przez Zamawiającego, którego wzór określa Załącznik nr 6 do Umowy. Wyszczególnienie usług świadczonych w ramach Zleceń stanowi Załącznik nr 3,4,5 w zakresie części II Usługi w ramach Zleceń. 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w ramach trzech Imprez. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określony jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 2. W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany w ramach każdej z Imprez do: a) przedstawienia propozycji obiektu hotelowego zapewniającego możliwość zakwaterowania wszystkich Uczestników danej Imprezy oraz jej realizacji, b) przedstawienia propozycji obiektu gastronomicznego dla danej Imprezy, c) zapewnienia cateringu w trakcie Imprezy, d) zorganizowania Imprez, e) koordynacji, nadzoru oraz obsługi technicznej oraz organizacyjno-administracyjnej Imprez, f) transportu Uczestników Imprez, g) przedstawienia i uzgodnienia kosztów realizacji danej Imprezy opracowanych w oparciu o Ramowy Harmonogram Imprez oraz Formularz Cenowy, h) przedstawienia propozycji i dostarczenia wskazanych Materiałów, i) każdorazowego uzgadniania i ustalania wszelkich zagadnień związanych z realizacją usług, o których mowa powyżej. 2. Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania Umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy. 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, jako nie będących informacją publiczną w rozumieniu Zamawiającego, uzyskanych przez Wykonawcę w związku z wykonaniem Umowy oraz do nie udostępniania osobom trzecim przekazanych mu materiałów. Powyższe nie dotyczy organów i instytucji uprawnionych do żądania informacji na podstawie odrębnych przepisów.

3 4. Wszelkie dokumenty i materiały będące własnością Zamawiającego, a przekazane Wykonawcy w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji Umowy, pozostają wyłączną własnością Zamawiającego. 5. Wykonawca nie może dystrybuować materiałów, które są własnością Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, nie może także ich powielać w całości ani w części bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający może wydać taką zgodę według własnego uznania. 6. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały będące własnością Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie po realizacji danej Imprezy oraz Konferencji prasowej, w ramach których miały zostać wykorzystane. 3. Terminy, Sposób wykonania Umowy 1. Imprezy odbędą się w następujących terminach: a) w Warszawie w dniach 8-10 września 2011 r., dla minimum 35 i maksimum. 40 Uczestników, b) w Krakowie w dniach października 2011 r., dla minimum. 65 i maksimum 75 Uczestników (oraz dodatkowo do 20 osób towarzyszących), c) w Gdańsku (lub opcjonalnie w Warszawie) w dniach października 2011 r. dla minimum 50 i maksimum 75 Uczestników (oraz dodatkowo do 20 osób towarzyszących). 2. W terminie 14 dni od podpisania Umowy, Zamawiający dokona wyboru obiektu hotelowego, obiektu gastronomicznego i Atrakcji z propozycji przedstawionych przez Wykonawcę. 3. W terminie 30 dni od wyboru przez Zamawiającego obiektu hotelowego, dla danej Imprezy, zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę Szczegółowy Harmonogram Imprezy. 4. Szczegółowe listy Uczestników biorących udział w poszczególnych Imprezach Zamawiający przedstawi najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia danej Imprezy. 5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby Uczestników biorących udział w poszczególnych Imprezach, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 6 Umowy. Zmiana liczby Uczestników oznacza również odpowiednią zmianę w stosunku do ilości usług świadczonych w ramach Imprezy, których wartość zależy od liczby Uczestników. 4. Zlecenia 1. W ramach realizacji Umowy Zamawiający może udzielać Wykonawcy Zleceń do kwoty w wysokości określonej w 6 ust. 1. pkt 2) lit. b) Umowy 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zlecenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie elektronicznej i telefonicznej, na adres owy i numer telefonu osoby, o której mowa w 11 ust. 3 lit a Umowy o możliwości lub o braku możliwości realizacji Zlecenia. W przypadku możliwości podjęcia realizacji Zlecenia, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu również szacunkowe koszty jego realizacji. 3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, w formie elektronicznej i telefonicznej, o udzieleniu mu Zlecenia, w wypadku zaakceptowania warunków wskazanych przez Wykonawcę lub poinformuje Wykonawcę o nie udzieleniu mu Zlecenia.

4 4. Realizacja przez Wykonawcę Zleceń bez pisemnego potwierdzenia Zlecenia w sposób, o którym mowa w ust. 3, następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5. W wypadku jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji Zlecenia w uzgodnionym terminie, lub wykonuje Zlecenie w sposób nienależyty, Zamawiający może odstąpić od realizacji Zlecenia żądając kary umownej, o której mowa 8 ust. 3 Umowy i powierzyć realizację Zlecenia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6. Podstawą odbioru Zlecenia będzie Protokół Odbioru Zlecenia podpisany przez osoby, o których mowa w 11 ust. 3 lit b, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 5. Odbiory 1. W terminie 3 dni od zakończenia realizacji poszczególnych Imprez oraz Zleceń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) listę obecności Uczestników, b) sprawozdanie finansowe zawierające opis wykonanych czynności i zestawienie poniesionych kosztów wraz z załączonymi oryginałami faktur VAT oraz wszelkich innych rachunków za wykonanie czynności w ramach Imprez i Zleceń, c) niewykorzystane Materiały oraz ich wykaz. 2. Zamawiający w ciągu 5 dni od spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, potwierdzi prawidłowość wykonania danej Imprezy i Zlecenia będącego podstawą do rozliczenia dokonanego na podstawie sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, lub zgłosi uwagi lub zastrzeżenia. Wzór Protokołu Odbioru Imprezy stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Wzór Protokołu Odbioru Zlecenia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 3. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, w szczególności wobec rozbieżności rozliczenia lub sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany w ciągu 3 dni do usunięcia rozbieżności i odbiór Imprezy lub Zlecenia odbędzie się ponownie. 4. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń lub usunięcia zastrzeżeń niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający ma prawo dochodzić kar, o których mowa w Wynagrodzenie 1. Za wykonane w ramach Umowy Imprezy i Zlecenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty... zł. netto (słownie złotych netto..), powiększone o podatek VAT, tj... zł. brutto (słownie złotych brutto:..), w tym: 1) w następujących wysokościach za każdą z Imprez: a) w Warszawie w dniach 8-10 września 2011 r. w wysokości.. zł. netto (słownie złotych netto..), powiększone o podatek VAT, tj... zł. brutto (słownie złotych brutto:..), b) w Krakowie w dniach października 2011 r. - w wysokości.. zł. netto (słownie złotych netto..), powiększone o podatek VAT, tj... zł. brutto (słownie złotych brutto:..),

5 c) w Gdańsku (lub w Warszawie) w dniach października 2011 r. - w wysokości.. zł. netto (słownie złotych netto..), powiększone o podatek VAT, tj... zł. brutto (słownie złotych brutto:..), 2) w następujących wysokościach za usługi świadczone w ramach Zleceń w wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty. zł. netto (słownie złotych netto..), powiększone o podatek VAT, tj... zł. brutto (słownie złotych brutto:..), 2. W wypadku zmiany zakresu usług świadczonych w ramach Imprezy, wynikającej ze zmiany ilości Uczestników biorących udział w danej Imprezie, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a, b, c oraz ust. 1 pkt. 2) lit. a zostanie odpowiednio zmienione. Zmiana wynagrodzenia wynikająca z okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 3. Wykonanie usług świadczonych w ramach Zleceń na niższą kwotę niż wskazana w ust. 1 pkt. 2) pkt. b, bądź jej niewykorzystanie, nie stanowi podstawy do roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub roszczeń odszkodowawczych. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT po zakończonym odbiorze danej Imprezy oraz po podpisaniu przez Strony, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego: a) w przypadku usług świadczonych w ramach Imprezy kopii Protokołu Odbioru Imprezy, podpisanego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT dotyczącej danej Imprezy. b) w przypadku Zleceń: kopii Protokołu Odbioru Zlecenia, podpisanego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Płatnikiem jest: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Warszawa, ul. Pileckiego 63 NIP: Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w 8 Umowy, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy. 8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

6 7. Odpowiedzialność 1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego albo siłą wyższą. 2. W przypadku, gdy którakolwiek z usług świadczonych w ramach danej Imprezy, nie może być zrealizowana na warunkach określonych w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zaoferowania Zamawiającemu innego świadczenia o standardzie nie niższym niż opisany w Załączniku nr 1 do Umowy(świadczenie zastępcze). Zmiana zakresu usług świadczonych w ramach danej Imprezy może nastąpić najpóźniej na 90 dni przed datą rozpoczęciem tej Imprezy. 3. Zamawiający w terminie 30 dni od zawiadomienia o zmianie zakresu usług informuje Wykonawcę, czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy czy też nie wyraża zgody na świadczenia zastępcze i wnosi o świadczenie przez Wykonawcę usług z pominięciem powyższej usługi, za zwrotem różnicy w cenie, odpowiadającej kwocie niespełnionej usługi. 4. W przypadku nie wykonania danej usługi lub niemożności wykonania świadczenia zastępczego, Zamawiający będzie miał prawo do zrealizowania usługi u innego Wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 8. Kary umowne 1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w 6 ust W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania danej usługi przez Wykonawcę Zamawiający uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 100% łącznej wartości brutto za daną usługę. 3. W wypadku jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji Zlecenia w terminie określonym w Zleceniu, lub wykonuje Zlecenie w sposób nienależyty, Zamawiający może odstąpić od realizacji Zlecenia żądając kary umownej w wysokości kwoty przysługującej za dane Zlecenie i powierzyć realizację Zlecenia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w ust Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 9. Rozwiązanie Umowy 1. Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, przy czym Wykonawca będzie miał obowiązek wykonać Zlecenia niezakończone chyba, że Zamawiający postanowi inaczej, ale w takim przypadku Zamawiający obowiązany jest pisemnie poinformować Wykonawcę. 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym także realizowania Umowy niezgodnie z jej treścią lub celem, Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, a w szczególności w przypadku:

7 1) świadczenia usług niezgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy, 2) nie respektowania postanowień 1 ust. 2 Umowy, 3) niedotrzymania terminów określonych w 3 ust. 1 Umowy. Dopuszcza się zmiany Umowy: 10. Zmiany Umowy 1. w zakresie terminu i zakresu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, w tym zmiana terminu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, 2. w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, spowodowanym przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 3. w zakresie zmniejszenia łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 6 ust. 1 Umowy i zasad płatności tego wynagrodzenia: 1) w przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, 2) w przypadku, gdy nastąpiła zmiana wartości Umowy, a zmiana Umowy jest korzystna dla Zamawiającego. 11. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Strony wyznaczają następujące osoby a) uprawnione do kontaktów w imieniu każdej ze Stron w związku z wykonywaniem Umowy - po stronie Zamawiającego - - po stronie Wykonawcy - b) uprawnione do odbioru Imprezy i Zlecenia w imieniu każdej ze Stron w związku z wykonywaniem Umowy - po stronie Zamawiającego - - po stronie Wykonawcy - 4. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 6. Załączniki do niniejszej Umowy, stanowią jej integralną część:

8 Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Umowy, Załącznik nr 2 Ramowy Harmonogram Imprez, Załącznik nr 3 Formularz cenowy na Imprezę w Warszawie, Załącznik nr 4 Formularz cenowy na Imprezę w Krakowie Załącznik nr 5 Formularz cenowy na Imprezę w Gdańsku lub Warszawie Załącznik nr 6 wzór Zlecenia, Załącznik nr 7 wzór Protokołu Odbioru Zlecenia, Załącznik nr 8 wzór Protokołu Odbioru Imprezy. Załączniki nr 1, nr, 3, nr 4, nr 5 do umowy zostaną załączone przed jej zawarciem. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

9 Załącznik nr 2 do Umowy Ramowy Harmonogram Imprez I. Impreza w Warszawie w dniach 8 10 września 2011 r. dla min. 35, max. 40 uczestników (bez osób towarzyszących) Dzień 1/ 8 września 2011 /Czwartek Przylot uczestników Transfer z lotniska do hotelu Zakwaterowanie w hotelu 19:00-21:00 Koktajl powitalny Dzień 2/9 września 2011/Piątek Śniadanie w restauracji w hotelu Rejestracja uczestników/rozdanie materiałów 10:00-11:30 I sesja posiedzenia 11:30-12:00 Przerwa kawowa 12:00-13:00 II sesja Grupowe zdjęcie uczestników 13:30-15:30 Lunch w restauracji w hotelu 15:30-16:30 III sesja 17:30 Transfer na kolację z przystankiem po drodze na Atrakcję 17:30 19:00 Atrakcja 19:00 22:00 uroczysta kolacja w restauracji poza hotelem Transfer z kolacji do hotelu Transfer z hotelu na lotnisko Dzień 3/10 września 2011/Sobota Śniadanie w restauracji w hotelu Wykwaterowanie z hotelu Transfer z hotelu na lotnisko II. Impreza w Krakowie w dniach października 2011 r. dla min. 65, max. 75 uczestników (plus 20 osób towarzyszących) Dzień 1/19 października 2011/Środa Przylot uczestników Transfer z lotniska do hotelu Zakwaterowanie 16:00-18:00 Zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem 19:00 21:00 Koktajl powitalny Dzień 2/20 października 2011/Czwartek Śniadanie w restauracji w hotelu Rejestracja uczestników/rozdanie materiałów (równolegle zaczyna się program dla osób towarzyszących w grupach) 10:00-11:30 I sesja posiedzenia 11:30-12:00 przerwa kawowa 12:00-13:30 II sesja Zdjęcie grupowe 13:30-14:30 lunch w restauracji w hotelu

10 14:30-15:30 III sesja 16:30 Transfer na kolację z przystankiem po drodze na Atrakcję 17:00 19:00 Atrakcja 19:00 22:00 uroczysta kolacja w restauracji poza hotelem Transfer do hotelu Dzień 3/21 października 2011/Piątek Śniadanie w restauracji w hotelu 10:00-11:00 I sesja posiedzenia (równolegle zaczyna się program dla osób towarzyszących w grupach) 11:00-11:30 przerwa kawowa 11:30-12:30 II sesja 12:30-13:30 lunch w restauracji w hotelu Wykwaterowanie Transfer z hotelu na lotnisko III. Impreza w Gdańsku (lub w Warszawie) w dniach października 2011 r. dla min 50 max 75 uczestników (plus 20 osób towarzyszących) Dzień 1/10 października 2011/Poniedziałek Przylot uczestników Transfer z lotniska do hotelu Zakwaterowanie w hotelu 19:00-21:00 Koktajl powitalny Dzień 2/11 października 2011/Wtorek Śniadanie w restauracji w hotelu Rejestracja uczestników/rozdanie materiałów 10:00-11:30 I sesja posiedzenia 11:30-12:00 Przerwa kawowa 12:00-13:00 II sesja Grupowe zdjęcie uczestników 13:30-15:30 Lunch w restauracji w hotelu 15:30-16:30 III sesja 17:30 Transfer na kolację z przystankiem po drodze na Atrakcję 17:30 19:00 Atrakcja 19:00 22:00 uroczysta kolacja w restauracji poza hotelem Transfer z kolacji do hotelu Transfer z hotelu na lotnisko Dzień 3/12 października 2011/Środa Śniadanie w restauracji w hotelu Wykwaterowanie Transfer z hotelu na lotnisko

11 Załącznik nr 6 do Umowy WZÓR ZLECENIA nr.. (dot. Umowy Nr CPI/2011/./. z dnia.. ) Zlecenie sporządzono w dniu Zamawiający zamawia u Wykonawcy realizacji następującego Zlecenia: 2. Termin realizacji Zlecenia:... Wykonawca:.. /Data i podpis/ Zamawiający: /Data i podpis/

12 Załącznik nr 7 do Umowy WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU ZLECENIA nr.. (dot. Umowy Nr CPI/2011/./. z dnia.. ) Protokół sporządzono w dniu Protokół dotyczy odbioru Zlecenia: Zamawiający dokonuje odbioru Zlecenia wykraczającego poza zakres paragrafu 1 Umowy bez uwag i stwierdza, że Zlecenie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem określonym w Zleceniu nr. 3. Zamawiający potwierdza odbiór od Wykonawcy przedmiotu Zlecenia na podstawie: a) Listy obecności Uczestników, b) Sprawozdania finansowego zawierającego opis wykonanych czynności i ich kosztorysu opartego na Zleceniu nr.., Stanowiącymi załączniki do niniejszego Protokołu. 4. Zamawiający dokonuje odbioru z następującymi uwagami i zastrzeżeniami: W związku z uwagami i zastrzeżeniami, o których mowa w pkt. 4 ma zastosowanie Paragraf 8 Umowy. Wykonawca:.. /Data i podpis/ Zamawiający: /Data i podpis/

13 Załącznik nr 8 do Umowy WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU IMPREZY W w dniach r. (dot. Umowy Nr CPI/2011/./. z dnia.. ) Protokół sporządzono w dniu Zamawiający potwierdza odbiór od Wykonawcy przedmiotu zamówienia na podstawie: c) Szczegółowego Harmonogramu Imprezy d) Listy obecności Uczestników, e) Sprawozdania finansowego zawierającego opis wykonanych czynności i ich kosztorysu opartego na Szczegółowym Harmonogramie Imprezy, f) wykazu wykorzystanych Materiałów, Stanowiącymi załączniki do niniejszego Protokołu. 2. Zamawiający dokonuje odbioru z następującymi uwagami i zastrzeżeniami: W związku z uwagami i zastrzeżeniami, o których mowa w pkt. 2 strony ustaliły co następuje: -... Zamawiający omówi i podpisze z Wykonawcą Protokół odbioru Imprezy będący podstawą do ostatecznego rozliczenia i wystawienia faktury. Wykonawca:.. /Data i podpis/ Zamawiający: /Data i podpis/

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii 1 GCI.400-11/2013 Załącznik nr 5 do siwz Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii zawarta w dniu... pomiędzy: Gdyńskim

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo