ROZDZIAŁ 12 KOBIETY NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 12 KOBIETY NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 Grażyna Węgrzyn ROZDZIAŁ 12 KOBIETY NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY Abstrakt Rola kobiet na rynku pracy podlega stopniowej ewolucji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Szczególnie istotne zmiany występują w krajach, w których dokonuje się transformacja systemowa. Sytuacja kobiet na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej jest znacznie zróżnicowana. Celem opracowania jest zidentyfikowanie różnic w sytuacji kobiet na rynkach pracy poszczególnych państw Unii Europejskiej. Analiza porównawcza dotyczy m.in. wskaźnika zatrudnienia kobiet, stopy bezrobocia i poziomu wykształcenia. Wprowadzenie Globalna gospodarka XXI wieku charakteryzuje się zmianami na rynku pracy, które niosą ze sobą zarówno zagrożenia, jak i nowe możliwości. Gwałtowne zmiany technologiczne w światowej gospodarce wywołują i jednocześnie wymuszają odpowiednie działania dostosowawcze na rynku pracy. Dotyczy to zwłaszcza zapotrzebowania gospodarki na nowe, coraz wyższe kwalifikacje. Kapitał ludzki a zwłaszcza jakość zasobów pracy aktualnie są postrzegane jako czynnik stymulujący gospodarkę do rozwoju. Budowa gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach, skoncentrowanej na badaniach rozwojowych, technologii i kapitale ludzkim wymaga podjęcia w Europie wielu szeroko zakrojonych reform ekonomicznych i społecznych. Niezbędne reformy gospodarcze i społeczne dotyczą przede wszystkim rynku pracy. Nie bez znaczenia dla sytuacji na rynku pracy są zmiany w dziedzinie pracy i obyczajowości zawodowej, których skutkiem jest wejście na rynek pracy kobiet i ich udział w zatrudnieniu. Podejmowanie przez kobiety pracy zarobkowej poza domem na szeroką skalę jest kwestią ostatniego stulecia. We wcześniejszych okresach kobiety pracowały w bardzo ograniczonym zakresie jako służba domowa, szwaczki, tkaczki (Borkowska, 2005, s. 88). Wejście kobiet na rynek pracy wpłynęło na liczbę i strukturę zatrudnionych. Ponadto powszechna jest opinia o dyskryminacji zawodowej i płacowej kobiet. Zjawisko dyskryminacji zawodowej według płci spotyka się ze sprzeciwem i nakazem równego traktowania, które znalazło wyraz w wielu aktach międzynarodowych. Sytuacja na rynkach pracy państw Unii Europejskiej jest niekorzystna, świadczy o tym między innymi niska dynamika zatrudnienia oraz problemy strukturalne na rynkach pracy. Unia Europejska jest wciąż daleka od realizacji założeń i celów Strategii Lizbońskiej. Stopa całkowitego zatrudnienia w rozszerzonej Unii utrzymuje się na poziomie 64%, czyli poniżej poziomu docelowego, który został ustalony na poziomie 70% w 2010 roku. Istotnym problemem jest również niska stopa zatrudnienia w przypadku kobiet. W 2005 roku wskaźnik zatrudnienia kobiet wynosił 56,5% (kraje 15-57,6%), podczas gdy docelowo w 2010 roku powinien wynosić 60%. Sytuacja kobiet na rynkach pracy poszczególnych państw Unii Europejskiej jest zróżnicowana i podlega ciągłym zmianom. Wzrasta potencjał wartości kobiet na rynku pracy. Jednak wykorzystanie tego potencjału wciąż jest niepełne. Kobiety coraz częściej chcą ak-

2 Kobiety na europejskim rynku pracy 129 tywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym. Wyraźnie zmienia się ich rola na rynku pracy. Celem opracowania jest zidentyfikowanie różnic w sytuacji kobiet na rynkach pracy poszczególnych państw Unii Europejskiej. Analiza porównawcza dotyczy m.in. stopy zatrudnienia, stopy bezrobocia i poziomu wykształcenia. Stopa zatrudnienia kobiet Pogląd, że kobiety na rynku pracy są mniej aktywne niż mężczyźni, wolno ale systematycznie się dezaktualizuje. Tradycyjne role pełnione przez kobiety w rodzinie uniemożliwiały im podejmowanie pracy zawodowej w takim wymiarze czasu pracy i zaangażowaniu jak mężczyznom. Jednak zaczyna się to zmieniać. Kobiety coraz częściej łączą pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi, poza tym stosunek mężczyzn do obowiązków domowych również ulega pewnej ewolucji. Zmiany zachodzące w wykonywaniu obowiązków rodzinnych i w formach zatrudnienia umożliwiają kobietom podejmowanie pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy i zaangażowaniu. Wydaje się, że pojawiła się wręcz moda na łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu. Producenci dóbr i usług doskonale wykorzystują tę zmianę i dostosowują asortyment produkcji do potrzeb osób zapracowanych. Miernikiem zaangażowania ludności w procesie pracy jest wskaźnik zatrudnienia, tj. udział ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w krajach Unii Europejskiej systematycznie wzrasta, jednak w poszczególnych państwach jest znacznie zróżnicowany. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia występuje w Szwecji, gdzie ponad 70% kobiet w wieku lata pracuje (dane przedstawia tabela 1). Tymczasem na Malcie pracujące kobiety stanowią zaledwie 33,7% ogółu kobiet w wieku lat. Do krajów o niskim (poniżej 50 %) wskaźniku zatrudnienia należą oprócz Malty takie kraje jak: Włochy, Grecja, Polska i Hiszpania. Z kolei w Szwecji, Finlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Portugalii i Austrii wskaźniki zatrudnienia są zdecydowanie wyższe (ponad 60%). Tabela 1. Stopa zatrudnienia kobiet w krajach Unii Europejskiej w latach (stan na koniec III kwartału) Wyszczególnienie UE 25 55,1 56,0 56,5 UE 15 56,1 57,1 57,6 kraje o niskiej wartości wskaźnika Malta 33,7 32,9 33,7 Włochy 42,7 45,1 44,8 Grecja 44,4 45,6 46,4 Polska 45,9 46,8 47,6 Hiszpania 47,2 48,6 51,6 kraje o wysokiej wartości wskaźnika Austria 61,2 61,4 62,5 Portugalia 61,2 61,7 61,7 Słowenia 58,0 62,0 62,2 Wielka Brytania 65,6 65,5 66,0 Holandia 65,7 66,2 66,8 Finlandia 64,3 66,7 67,3 Szwecja 70,5 71,6 71,3

3 130 Grażyna Węgrzyn Źródło: opracowanie własne na podstawie: Romans F., Hardarson O., (2005) Labour market latest trends 3 rd quarter 2004 data, Statistics in Focus, nr 6, s. 4; Romans F., Hardarson O., (2006) Labour market latest trends 3 rd quarter 2005 data, Statistics in Focus, nr 6, s. 4. W latach najbardziej zwiększyły się wskaźniki zatrudnienia kobiet w Hiszpanii (o 4,4 pkt. proc.) oraz Słowenii (o 4,2 pkt. proc.). W Polsce w badanym okresie wskaźnik zatrudnienia kobiet był cały czas niższy od średnich poziomów dla Unii Europejskiej. Warto jednak dodać, że różnice te są coraz mniejsze (w porównaniu do UE-25 wyniosły 9,2 pkt. proc. w roku 2003 i 8,9 pkt. proc. w 2005). Na uwagę zasługuje niska aktywność kobiet w wieku lata. W Unii Europejskiej bierne zawodowo kobiety stanowią aż 66,0% ogółu kobiet w wieku lata. Tymczasem dla mężczyzn ten wskaźnik jest dużo niższy i wynosi 45,7%. W całej Unii Europejskiej poza rynkiem pracy znajduje się ponad 17,6 mln kobiet w wieku lata (Hardarson, 2006, s.4). Najwyższy wskaźnik biernych zawodowo kobiet w wieku lata występuje na Malcie (86,0%), Słowacji (83,0%) i Słowenii (81,0%). Najniższa wartość wskaźnika występuje natomiast w Szwecji i Islandii (poniżej 25,0%). Analizując budżet czasu kobiet w krajach Unii Europejskiej można zauważyć pewne prawidłowości. W krajach, w których kobiety obarczone są dodatkowo obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa domowego, kobiety częściej napotykają na bariery na rynku pracy, czego przejawem jest niski wskaźnik zatrudnienia. Potwierdza to analiza struktury wykorzystania czasu przez kobiety w wieku lata w wybranych krajach Unii Europejskiej w okresie (Aliaga, 2006). Najwięcej czasu na prace domowe przeznaczają kobiety w następujących krajach: Włochy (5,20 godz. na dobę), Hiszpania (5,02 godz.), Węgry (4,58 godz.), Słowenia (4,58 godz.), Estonia (4,55 godz.), Najmniej czasu na prace domowe przeznaczają kobiety w Szwecji (3,42 godz. na dobę), Finlandii i Łotwie (po 3,56 godz.). W Polsce kobiety na prace domowe przeznaczają średnio 4,45 godz. na dobę. Wzrost udziału kobiet w rynku pracy to głównie efekt większej liczby niestandardowych form zatrudnienia, takich jak na przykład praca w niepełnym wymiarze godzin, elastyczne godziny pracy, praca w systemie zmianowym oraz praca czasowa. Dzielenie czasu na pracę zawodową i obowiązki domowe przez kobiety przejawia się dużym zainteresowaniem podejmowania przez nie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (dane przedstawia tabela 2). Praca w niepełnym wymiarze godzin wśród kobiet Unii Europejskiej stanowi przeciętnie 31,8% w porównaniu do zaledwie 7,2% w przypadku mężczyzn. Jednak sytuacja w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. Największy odsetek kobiet pracujących w niepełnym wymiarze czasu występuje w Holandii, gdzie stanowią one aż 75% ogółu zatrudnionych kobiet. Ponadto wysoki wskaźnik zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. powyżej 30% występuje we Francji, Danii, Szwecji, Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. Natomiast poniżej 10% na Słowacji, Węgrzech, Estonii, Czechach, Litwie, Grecji i Łotwie.

4 Kobiety na europejskim rynku pracy 131 Tabela 2. Zatrudnienie kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy w krajach Unii Europejskiej w latach w % ogółu zatrudnionych (stan na koniec III kwartału) Wyszczególnienie UE 25 30,4 31,1 31,8 UE 15 34,0 34,7 35,6 kraje o niskiej wartości wskaźnika Słowacja 4,1 4,3 4,1 Węgry 6,0 6,4 5,9 Estonia 12,5 10,1 8,4 Czechy 8,7 8,0 8,5 Litwa 12,5 9,4 9,0 Grecja 7,8 8,3 9,2 Łotwa 12,6 11,7 9,7 kraje o wysokiej wartości wskaźnika Francja 29,9 29,8 30,4 Dania 33,8 32,7 33,2 Szwecja 35,8 35,1 37,8 Austria 36,2 34,4 39,3 Belgia 38,8 39,8 40,1 Wielka Brytania 43,9 43,6 42,5 Niemcy - 41,6 43,1 Holandia 74,3 74,6 75,0 Źródło: Romans F., Hardarson O., (2005) Labour market latest trends 3 rd quarter 2004 data, Statistics in Focus, nr 6, s. 5; Romans F., Hardarson O., (2006) Labour market latest trends 3 rd quarter 2005 data, Statistics in Focus, nr 6, s. 5. W Unii Europejskiej kobiety częściej pracują na czas określony niż mężczyźni. W 2005 roku 15,4% kobiet i 14,5% mężczyzn pracowało w ramach takich umów. We wszystkich krajach członkowskich, odsetek kobiet pracujących w ramach umów na czas określony jest wyższy niż od odsetka mężczyzn, chociaż poszczególne wartości różnią się znacznie pomiędzy krajami. Praca na czas określony jest najbardziej istotna w Hiszpanii, gdzie prawie 40% kobiet jest zatrudnionych na takich warunkach. Nieco ponad 20% wskaźnik występuje w Polsce (25,7%), Finlandii (21,1%), Portugalii (20,8%), Słowenii (20,5%) i na Cyprze (20,3%). Dla porównania odsetek ten był niższy od 6% na Litwie (4,1%), Słowacji (5,1%) i Irlandii (5,6%). Różnice te częściowo odzwierciedlają istotę umów o pracę w poszczególnych krajach, a w szczególności, siłę prawa ochrony zatrudnienia, które w niektórych krajach skłania pracodawców do zatrudniania pracowników na czas określony częściej niż w ramach stałych umów o pracę. Dla większości umowa związana jest z okresem szkolenia lub praktyki. Znaczna większość kobiet zatrudnionych w ramach umów na czas określony, czy w niepełnym wymiarze godzin nie ma innego wyboru. Co więcej, dla wielu osób, umowy tego typu stanowią istotny sposób na wyjście z bezrobocia, chociaż dla równie wielu wydaje się to być szczególna droga do bezrobocia. Bezrobocie wśród kobiet W zdecydowanie gorszej sytuacji na rynku pracy są kobiety, o czym świadczy wyższa stopa bezrobocia kobiet w porównaniu ze stopą bezrobocia mężczyzn. W Unii Europejskiej

5 132 Grażyna Węgrzyn stopa bezrobocia kobiet jest średnio o 1,7 pkt. proc. wyższa niż dla mężczyzn. Stopa bezrobocia kobiet w badanym okresie wykazywała tendencje spadkowe, tj. zmniejszyła się z 10,2% w roku 2003 do 9,8% w 2005 roku (dane przedstawia tabela 3). Jednak w poszczególnych krajach tendencja zmian była różna. Najwyższy spadek stopy bezrobocia kobiet wystąpił na Litwie (spadek o 3,9 pkt. proc.) Łotwie (o 2,3 pkt. proc.) i Estonii (o 2,1 pkt. proc.). Natomiast najwyższy wzrost stopy bezrobocia kobiet w badanym okresie odnotowano na Węgrzech (o 2,1 pkt. proc.) i w Szwecji (2,0 pkt. proc.). Tabela 3. Stopa bezrobocia kobiet w krajach Unii Europejskiej w latach (stan na koniec III kwartału) Wyszczególnienie UE 25 10,2 10,0 9,8 UE 15 9,1 9,0 8,9 kraje o niskiej wartości wskaźnika Wielka Brytania 4,5 4,4 4,3 Irlandia 4,2 4,5 4,4 Holandia 4,2 4,3 4,7 Dania 6,1 6,0 5,5 Austria 4,2 5,6 5,7 kraje o wysokiej wartości wskaźnika Belgia 9,2 10,8 10,2 Niemcy 9,6 10,2 11,1 Hiszpania 15,6 14,6 11,2 Grecja 15,6 15,9 15,1 Słowacja 18,1 19,1 17,0 Polska 20,7 19,5 19,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Romans F., Hardarson O., (2005) Labour market latest trends 3 rd quarter 2004 data, Statistics in Focus, nr 6, s. 9; Romans F., Hardarson O., (2006) Labour market latest trends 3 rd quarter 2005 data, Statistics in Focus, nr 6, s. 9. Najwyższymi stopami bezrobocia kobiet w badanym okresie charakteryzowały się: Polska (20,7% w 2003 roku i 19,4% w 2005), Słowacja (18,1% w 2003 roku i 17,0% w 2005) oraz Grecja (15,6% w 2003 i 15,1% w 2005). Z kolei najniższe stopy bezrobocia kobiet wystąpiły w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii (nie przekraczały 5%). Porównując stopę bezrobocia kobiet i mężczyzn należy zwrócić uwagę, że w większości państw Unii Europejskiej stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn (średnio o 2,2 pkt. proc.). W 2004 roku tylko w czterech krajach Unii Europejskiej stopa bezrobocia kobiet była niższa od stopy bezrobocia mężczyzn. Zjawisko to wystąpiło w Estonii, Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii (Eurostat Yearbook, 2005, s. 110). Podobna sytuacja występuje w USA i Japonii. Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem na rynku pracy jest długotrwałe bezrobocie. Łączy się je bardzo często z przygnębieniem społecznym, jako że osoby, które nie pracowały zawodowo przez długi okres czasu na ogół tracą umiejętności oraz poczucie własnej wartości. Dla całej Unii Europejskiej poziom bezrobocia długotrwałego jest wyższy dla kobiet (4,4%) niż dla mężczyzn (3,6%). Pomimo tego, programy mające na celu ograniczanie bezrobocia długotrwałego na płatne zatrudnienie przynoszą z reguły więcej korzyści mężczyznom. Wynika to z tego, że kobietom oferuje się bardziej ograniczone szkolenia oraz miejsca pracy przypisane stereotypowo do płci, a wiec gorzej płatne.

6 Kobiety na europejskim rynku pracy 133 Nie ulega wątpliwości, że szanse na znalezienie pracy zależą od kwalifikacji. Dane wskazują, że ma to miejsce szczególnie w przypadku kobiet. Kobiety lepiej wykształcone częściej posiadają pracę niż kobiety o niższych kwalifikacjach. W 2004 roku w Unii Europejskiej odsetek nieaktywnych zawodowo kobiet z wykształceniem średnim i poniżej wynosił 41,6%, podczas gdy kobiet z wyższym wykształceniem 11,8% ogółu ludności w wieku lata (Hardarson, 2006). Na Malcie odsetek nieczynnych zawodowo kobiet z wykształceniem średnim i poniżej wynosił aż 74,1%, podobnie wysoki wskaźnik - powyżej 50% - wystąpił w Irlandii i we Włoszech. We wszystkich 25 krajach Unii Europejskiej zauważa się, że kobiety lepiej wykształcone posiadające dzieci, skracają okres przerwy w pracy zarobkowej i nadal pracują. Natomiast kobiety o niższych kwalifikacjach znacznie częściej pozostają poza obrębem rynku pracy do czasu, aż dziecko pójdzie do szkoły. Oznacza to, że profil kariery zawodowej z długą przerwą na opiekę nad dzieckiem jest zdecydowanie częstszy w przypadku kobiet matek z wykształceniem na niższym poziomie. Dlatego też kobiety gorzej wykształcone, które zazwyczaj mają dłuższą przerwę w pracy ponoszą największe straty, głównie finansowe. Potencjał wartości kobiet na rynku pracy Na rynku pracy największą wartość ma wykształcenie. To poziom wykształcenia jest głównym wyznacznikiem zagrożenia bezrobociem. Gospodarka oparta na wiedzy stała się rzeczywistością, stąd ponad dwie trzecie nowych miejsc pracy utworzonych w Unii Europejskiej w latach wiązało się z wymogami wysokich kwalifikacji (Sytuacja Społeczna..., (2004). Poziom wykształcenia ludności w ostatnich latach wyraźnie wzrasta, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że to od posiadanej wiedzy będzie zależało jaką i czy w ogóle znajdą pracę. Poziom osiąganego wykształcenia populacji poprawił się znacznie szczególnie wśród kobiet. W Polsce w latach (porównując dane z narodowych spisów powszechnych rysunek 1) wyraźnie wzrosła liczba kobiet z wyższym wykształceniem (o 103,3%) oraz z wykształceniem policealnym i średnim (o 41,4%). Znacznie zmniejszyła się natomiast liczba kobiet z wykształceniem podstawowym i poniżej (spadek o 42,7%). Rysunek 1. Kobiety w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia w Polsce w latach (w %) zmiana liczby kobiet w % ,3 41,4 19,6-19,9-22,8 wyższe policealne i średnie zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone pozostałe Źródło: opracowanie własne na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 1998 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002

7 134 Grażyna Węgrzyn W Unii Europejskiej występują podobne tendencje. W 2002 roku w Unii Europejskiej (25) 77% młodych ludzi w wieku lat posiadało kwalifikacje na wyższym poziomie średniego wykształcenia. Jednocześnie jednak 17% osób w wieku lat opuściło system edukacyjny w najlepszym razie jedynie z wykształceniem na poziomie szkoły średniej. Wskaźnik wykształcenia młodzieży w wieku lat na wyższym poziomie średniego wykształcenia osiągnął wśród kobiet wartość 79,5% i był o 5,8 pkt. % wyższy niż dla mężczyzn. Najwyższy wskaźnik powyżej 90% wystąpił w Słowacji (95,3%), Słowenii (92,3%), Czechach (91,7%), Polsce (91,3%), Finlandii (90,4%) oraz na Cyprze (90,3%). Z kolei najniższa wartość wskaźnika wystąpiła na Malcie (42,2%) i w Portugalii (52,0%). O ile w nowych państwach członkowskich (z wyjątkiem Malty) odsetek młodzieży z wyższymi kwalifikacjami jest na poziomie wyższym niż średnia dla Unii Europejskiej o tyle jeżeli chodzi o kształcenie ustawiczne to pod tym względem nowe kraje wyraźnie odbiegają od średniej dla Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej (25) w 2002 roku 8% populacji w wieku lat uczestniczyło w edukacji i szkoleniach. Tego typu aktywność jest wyższa wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Dla kobiet wskaźnik ten w 2002 roku wynosił 8,6% a dla mężczyzn 7,4%. Najwyższa aktywność szkoleniowa wśród kobiet występuje w Wielkiej Brytanii (26,3%), Finlandii (21,4%), Szwecji (21,2%) i Danii (20,7%). Natomiast najniższy poziom populacji uczącej się lub uczestniczącej w szkoleniach osób dorosłych występuje w nowych państwach członkowskich (najwyższa wartość wynosi około 9% w Słowacji i Słowenii). W Polsce wskaźnik ten dla kobiet wynosi 4,7% (Społeczna sytuacja..., 2004). Podsumowanie Realizacja celów strategii lizbońskiej, w której stwierdza się, że do 2010 roku gospodarka europejska będzie najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką ze wszystkich gospodarek na świecie opartych na wiedzy, dysponującą zdolnością zrównoważonego wzrostu gospodarczego, większą liczbą miejsc pracy o lepszej jakości oraz większą spójnością społeczną, wymusi zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy. Pomimo, że zatrudnienie jest postrzegane jako kluczowy czynnik integracji społecznej to wyraźnie mniej kobiet niż mężczyzn jest aktywnych zawodowo. Świadczy to o tym, że kobiety znajdują się w gorszej sytuacji na rynku pracy niż mężczyźni. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najtrudniejsza sytuacja kobiet na rynku pracy występuje w krajach śródziemnomorskich, a najlepsza w krajach nordyckich. W Szwecji i Finlandii występuje najwyższa stopa zatrudnienia kobiet (około 70%), natomiast Malta, Włochy i Grecja charakteryzują się najniższym wskaźnikiem zatrudnienia kobiet (poniżej 45%). W większości krajów Unii Europejskiej położenie kobiet aktywnych zawodowo jest w znacznym stopniu uzależnione od podwójnej roli, jaką mają spełniać zgodnie ze stereotypowym wzorcem życia rodzinnego. Model ten zakłada, że kobieta musi łączyć karierę zawodową z obowiązkami rodzinnymi. Trudności w znalezieniu równowagi między obowiązkami domowymi a obowiązkami w pracy przejawiają się w wysokiej stopie bezrobocia wśród kobiet w Unii Europejskiej, w tendencjach do segregacji oraz podziału sektorowego kobiecego zatrudnienia. W konsekwencji szeroko rozpowszechniły się wśród kobiet nietypowe formy zatrudnienia o mniejszym zabezpieczeniu społecznym, a także przepaść płacowa miedzy mężczyznami a kobietami, która występuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej (Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 2006). Pomimo postępu cywilizacyjnego i procesów globalizacyjnych nadal aktualny pozostaje problem równości płci. Dotyczy on sfery prawnej, społecznej i ekonomicznej.

8 Kobiety na europejskim rynku pracy 135 BIBLIOGRAFIA: 1. Aliaga Ch., (2006), How is the time of women and men distributed in Europe? Statistics in Focus, nr 4, s. 1; 2. Borkowska S. red., (2005), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa; 3. Eurostat Yearbook (2005), European Commission; 4. Hardarson O., (2006) People outside the labour force: Declining inactivity rates. Statistics in Focus, nr 2, s. 3; 5. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy; www:stat.gov.pl (stan na dzień r.); 6. Opinia Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w sprawie ubóstwa kobiet w Europie, (2006) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 24; 7. Romans F., Hardarson O., (2005) Labour market latest trends 3 rd quarter 2004 data, Statistics in Focus, nr 6, s. 5; 8. Romans F., Hardarson O., (2006) Labour market latest trends 3 rd quarter 2005 data, Statistics in Focus, nr 6, s. 5; 9. Sapir A., (2005) Globalizacja i reforma europejskich modeli społecznych, Rynek Pracy, nr 12; 10. Sytuacja społeczna w Unii Europejskiej 2003, (2004), Komisja Europejska.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I RYNEK PRACY W KRAJACH UE

CZĘŚĆ I RYNEK PRACY W KRAJACH UE CZĘŚĆ I RYNEK PRACY W KRAJACH UE Patrycja Zwiech Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński ul. Mickiewicza 64, 71-11 Szczecin patzwie@op.pl, http://mikro.univ.szczecin.pl/zwiech NIESTANDARDOWE FORMY

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 SYTUACJA NA RYNKACH PRACY W KRAJACH UE PO ROKU 2000

ROZDZIAŁ 10 SYTUACJA NA RYNKACH PRACY W KRAJACH UE PO ROKU 2000 Magdalena Knapińska ROZDZIAŁ 1 SYTUACJA NA RYNKACH PRACY W KRAJACH UE PO ROKU Abstrakt Rynek pracy jako jeden z rynków czynników produkcji jest ważnym elementem współczesnych gospodarek rynkowych, zaś

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Promotor: dr Magdalena Cyrek Mariola Banach STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 przedstawienie istoty ubóstwa i wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 13 Bezrobocie a wiek i poziom wykształcenia: Polska na tle UE Jednym z czynników w szczególny sposób wpływających na prawdopodobieństwo bezrobocia jest

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 211 ROKU Po krytycznym roku 29, kiedy to poziom rejestrowanego bezrobocia zwiększył się o ponad

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC A A A Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC dr Agnieszka Chłoń-Domińczak oraz Zespół badawczy PIAAC, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5d. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn cz.

Załącznik 5d. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn cz. Załącznik 5d do raportu z badań: Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn cz. III Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością stosowania wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych

Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych Formy kształcenia ustawicznego w krajach wysokorozwiniętych dr Paweł Modrzyński Prezentacja przygotowana w ramach projektu pn: Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Porównajmy pensje minimalne nauczycieli w szkołach podstawowych (czyli w polskim ujęciu wynagrodzenie zasadnicze): Portugalia -139%

Porównajmy pensje minimalne nauczycieli w szkołach podstawowych (czyli w polskim ujęciu wynagrodzenie zasadnicze): Portugalia -139% Według najnowszych opracowań europejskich EURYDICE 2014/2015 sytuacja polskich nauczycieli przedstawia się następująco (dane są przedstawiane w % ujęciu w stosunku o PKB. Podaje również jakie jest roczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 17.4% Zachodniopomorskie 12.2% Pomorskie 20% Warmińsko-Mazurskie 13.2% 16.6% Podlaskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Warszawa, 23.12.2013 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia 18.5.216 r. OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 215 ROKU W wyniku przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Ceny zbóŝ w Polsce w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej obserwowanej na rynkach zagranicznych. Według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Edukacja a rynek pracy dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rynek pracy co to? Zatrudnianie nie jest koniecznością Rynek pracy jako całość to byt

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, JAKO JEDNA Z GŁÓWNYCH BARIER

DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, JAKO JEDNA Z GŁÓWNYCH BARIER MARTA TYBURA DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, JAKO JEDNA Z GŁÓWNYCH BARIER ROZWOJU ZAWODOWEGO KOBIET W EUROPIE Unia Europejska a kwestia równości płci Kwestia równości płci obecna jest w polityce unijnej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM SEMINARIUM ELASTYCZNA OPRGANIZACJA PRACY I CZASU PRACY. DLACZEGO TAK? DLACZEGO NIE? Dorota Głogosz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Biuro Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE

Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE Dr Justyna Kujawska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Określenie celu Wprowadzenie Plan prezentacji Model

Bardziej szczegółowo

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Słowa kluczowe: energia elektryczna, cena energii elektrycznej, gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie energii, zużycie

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce

Deficyt Mieszkaniowy w Polsce Jednym z ważniejszych czynników wpływających na rynek nieruchomości, poza możliwościami finansowymi i podażą na rynku, są potrzeby mieszkaniowe ludności. Ich powszechnie stosowanym miernikiem jest tzw.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Studiuj, ale płać. Wpisany przez RR Sob, 15 wrz 2012

Studiuj, ale płać. Wpisany przez RR Sob, 15 wrz 2012 Wysokość czesnego na wyższych uczelniach w krajach europejskich znacznie się różni - wynika z najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej. Najdrożej jest w Anglii, gdzie studenci płacą za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Zatrudnienie w UE: kobiety a mężczyźni Zatrudnienie kobiet rosło przy spadających wskaźnikach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo