REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ DIAMENTOWY KONKURS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ DIAMENTOWY KONKURS"

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ DIAMENTOWY KONKURS a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Diamentowy Konkurs. b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji jest Agencja PP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Morszyńskiej 5/5; Warszawa. c. Miejsce Promocji - Promocja odbędzie się w centrum handlowym Galeria Jurajska w Częstochowie, przy ul. Wojska Polskiego 207, Częstochowa. d. Okres Promocji - Promocja rozpoczyna się w dniu 8 marca 2015 r. a kończy w dniu 23 marca 2015 r., okres ten obejmuje Okres Sprzedaży Promocyjnej (zgodnie z definicją w pkt 2 lit. b poniżej), wydanie Bonów Promocyjnych (zgodnie z definicją w pkt 2 lit. e poniżej) oraz składanie i rozpatrywanie reklamacji. a. Promocja - publiczna konsumencka sprzedaż premiowa odbywająca się w Centrum Handlowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; b. Okres Sprzedaży Promocyjnej okres, w którym prowadzona jest sprzedaż w Centrum Handlowym związana z prowadzoną Promocją, trwający od dnia 8 marca 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r. w godzinach otwarcia Galerii Jurajskiej oraz w dniu 14 marca 2015 r. od godziny 10:00 do godziny 13:00; c. Centrum Handlowe centrum handlowo usługowe Galeria Jurajska w Częstochowie przy ul. Wojska Polskiego 207, Częstochowa. Godziny otwarcia Centrum Handlowego: w dni powszednie i soboty od 10:00 do 22:00, w niedziele od 10:00 do 20:00; d. Zakup Promocyjny zakup dowolnych towarów lub usług udokumentowany nie więcej niż jednym dowodem zakupu, tj. paragonem lub fakturą VAT, dokonany w sklepach lub punktach usługowych Centrum Handlowego (za wyjątkiem zakupu alkoholi, papierosów oraz bonów i kart podarunkowych oraz usług kantoru wymiany walut), o wartości co najmniej 100 zł (słownie: stu złotych) brutto, dokonany w Okresie Sprzedaży Promocyjnej; e. Bon Promocyjny lub Bony Promocyjne bon lub bony, jakie wydaje hostessa pierwszym 7 (siedmiu) osobom, które o każdej pełnej godzinie od godziny 11:00 do 21:00 w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, z tym że w dniu 8 marca 2015 r. od godziny do godziny 19.00, a w dniu 14 marca 2015 r. od godziny 11:00 do 13:00, zgłoszą się w Puncie Obsługi Promocji i przedstawią dowód dokonania Zakupu Promocyjnego; Liczba Bonów Promocyjnych przeznaczonych do wydania w Promocji wynosi 469 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć); f. Punkt Obsługi Promocji - oznaczone miejsce w Centrum Handlowym, w którym hostessa będzie obsługiwać Uczestników Promocji zgodnie 1

2 z niniejszym Regulaminem. Punkt Obsługi Promocji usytuowany będzie przy sklepach pod szyldem Zara i Empik w dużej rotundzie Centrum Handlowego; g. Nagroda lub Nagrody nagroda lub nagrody, o których mowa w pkt 5 Regulaminu; h. Uczestnik Promocji lub Uczestnicy Promocji osoba lub osoby spełniające kryteria, o których mowa w pkt 3 Regulaminu, które biorą udział w Promocji; i. Regulamin lub Regulamin Promocji niniejszy regulamin; j. Finał Promocji - Finał Promocji, który odbędzie się w dniu 14 marca 2015 r. w godzinach 13:00-19:00 w Centrum Handlowym; k. Happy Hours - każda pełna godzina od godziny 11:00 do godziny 21:00 włącznie w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, z tym, że w dniu 8 marca 2015 r. od godziny do godziny 19.00, a w dniu 14 marca 2015 r. od godziny 11:00 do 13: Uczestnicy Promocji 4. Zasady Promocji a. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; b. W Promocji nie mogą brać udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które chciałyby przystąpić do Promocji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej; dodatkowo w Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy ani osoby zaangażowane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez następujące podmioty: i. najemców punktów handlowych i usługowych na terenie Centrum Handlowego; ii. podmioty bezpośrednio związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym agencja ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i inne; iii. GTC S.A. oraz spółki należące do grupy kapitałowej GTC S.A., w tym GTC Galeria CTWA Sp. z o.o.; iv. Organizatora Promocji; v. inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji; c. W Promocji nie mogą brać udziału członkowie rodziny oraz osoby pozostające w stałym pożyciu z pracownikami lub osobami zaangażowanymi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez podmioty wymienione w punkcie 3 b i)- v) powyżej. Przez członków rodziny, o których mowa zdaniu poprzedzającym, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. a. W celu wzięcia udziału w Promocji każdy Uczestnik Promocji powinien: 2

3 i. zapoznać się z niniejszym Regulaminem; ii. iii. iv. w Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokonać co najmniej jednego Zakupu Promocyjnego; zachować oryginał dowodu Zakupu Promocyjnego (paragon lub fakturę VAT) i przedstawić go w Punkcie Obsługi Promocji w Happy Hours (tj. o dowolnej pełnej godzinie od godziny 11:00 do 21:00 w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, z tym, że w dniu 8 marca 2015 r. od godziny do godziny 19.00, a w dniu14 marca 2015 r. od godziny 11:00 do 13:00); w Okresie Sprzedaży Promocyjnej w Punkcie Obsługi Promocji odebrać Bon Promocyjny za Zakup Promocyjny; v. w czasie Finału Promocji po okazaniu Bonu Promocyjnego i dowodu Zakupu Promocyjnego (paragonu lub faktury VAT), wskazać kamień spośród kamienni prezentowanych w gablotach jubilerskich na scenie w Centrum Handlowym poprzez podanie przypisanego wybranemu kamieniowi numeru porządkowego, a następnie oddać wskazany kamień jubilerowi znajdującemu się na scenie lub obok sceny w Centrum Handlowym do oceny, czy wybrany kamień jest diamentem (liczba wskazań, do jakiej jest uprawniony dany Uczestnik Promocji, odpowiada liczbie posiadanych przez niego Bonów Promocyjnych); b. Każdemu z pierwszych 7. (siedmiu) Uczestników Promocji, którzy zgłoszą się do Punktu Obsługi Promocji w Happy Hours (tj. o dowolnej pełnej godzinie od godziny 11:00 do godziny 21:00 w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, z tym, że w dniu 8 marca 2015 r. od godziny do godziny 19.00, a w dniu 14 marca 2015 r. od godziny 11:00 do 13:00), i przedstawią paragon lub fakturę potwierdzającą dokonanie Zakupu Promocyjnego w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, hostessa wręczy Bon Promocyjny upoważniający do wzięcia udziału w Finale Promocji; jeden Zakup Promocyjny uprawnia do odbioru jednego Bonu Promocyjnego bez względu na wartość Zakupu Promocyjnego, Jeśli dany Uczestnik Promocji dokonał więcej niż jednego Zakupu Promocyjnego, jest on uprawniony do otrzymania tylu Bonów Promocyjnych, ilu Zakupów Promocyjnych dokonał (z zastrzeżeniem wyczerpania liczby Bonów Promocyjnych w Promocji), przy czym w każdej z Happy Hours taki Uczestnik Promocji może odebrać tylko jeden Bon Promocyjny; dowód Zakupu Promocyjnego, na podstawie którego wydawany będzie Bon Promocyjny, będzie sprawdzony, czy rzeczywiście stanowi potwierdzenie dokonania Zakupu Promocyjnego zgodnie z definicją w pkt 1 lit. d) powyżej i dodatkowo parafowany przez hostessę w Punkcie Obsługi Promocji w celu uniemożliwienia jego ponownego wykorzystania w Promocji; c. W przypadku, gdy o danej pełnej godzinie zostanie wydanych przez hostessę uprawnionym Uczestnikom Promocji mniej niż 7. (siedem) Bonów Promocyjnych, niewykorzystane Bony Promocyjne zostaną wykorzystane o kolejnej pełnej godzinie w ramach Happy Hours; d. Każdy Uczestnik Promocji, który otrzymał Bon Promocyjny, jest uprawniony w czasie Finału Promocji (tj. w dniu 14 marca 2015 r. w godzinach 13:00-19:00) po okazaniu dowodu Zakupu Promocyjnego 3

4 5. Nagrody (paragonu lub faktury VAT) za który otrzymał Bon Promocyjny, do wskazania jednego kamienia spośród 469. (czterystu sześćdziesięciu dziewięciu) kamieni umieszczonych w ponumerowanych pudełkach prezentowanych w jubilerskich ladach wystawienniczych, ustawionych na scenie w Centrum Handlowym, przez podanie numeru przypisanego danemu kamieniowi. Uczestnikowi Promocji, który otrzymał więcej niż jeden Bon Promocyjny, przysługuje prawo wskazania tylu kamieni, ile Bonów Promocyjnych otrzymał. Czas wskazania jednego kamienia nie może przekroczyć 1 (jednej) minuty (jeśli w czasie jednej minuty od otrzymania ustnej informacji od osoby prowadzącej Finał Promocji, Uczestnik Promocji nie wskazał żadnego z kamieni przez podanie numeru przypisanego danemu kamieniowi, taki Uczestnik Promocji traci prawo wskazania kamienia); e. Wśród 469 (czterystu trzech sześćdziesięciu dziewięciu) kamieni prezentowanych w jubilerskich ladach wystawienniczych, ustawionych na scenie w Centrum Handlowym, będzie 12 (dwanaście) diamentów o wielkości 0,11 CT, czystości SI i kolorze H, a pozostałe stanowić będą cyrkonie; f. Po dokonaniu wskazania kamienia Uczestnik Promocji jest zobowiązany niezwłocznie okazać kamień jubilerowi, którego stanowisko będzie w czasie Finału Promocji umieszczone na scenie albo obok sceny w Centrum Handlowym; jubiler niezwłocznie dokona oceny, czy wskazany przez Uczestnika Promocji kamień jest diamentem czy kamieniem syntetycznym. Nieokazanie kamienia jubilerowi natychmiast po wybraniu go z lady jubilerskiej jest równoznaczne z utratą prawa dalszego udziału w Promocji; g. Każdy Uczestnik Promocji, który wskazał kamień, co do którego jubiler w czasie Finału Promocji orzekł, że jest diamentem, jest uprawniony do odbioru Nagrody, przy czym Uczestnik Promocji jest zobowiązany niezwłocznie w czasie Finału Promocji wskazać jubilerowi wzór oprawy diamentu, który wybiera spośród trzech zaprezentowanych przez jubilera wzorów pierścionków i dwóch wzorów zawieszek, oraz w przypadku wyboru pierścionka - podania jubilerowi rozmiaru pierścionka, a także do podania imienia i nazwiska i numeru telefonu kontaktowego. Jubiler wyda Uczestnikowi Promocji pokwitowanie potwierdzające pozostawienie diamentu do oprawy. a. Nagrodami w Promocji są diamenty o wielkości 0,11 CT, czystości SI i kolorze H, wskazane przez Uczestników Promocji zgodnie z pkt 4 niniejszego Regulaminu, które nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia Finału Promocji zostaną oprawione w złoto próby 585 w formie pierścionka lub zawieszki według wzoru wskazanego przez Uczestnika Promocji w czasie Finału Promocji spośród trzech wzorów pierścionków i dwóch wzorów zawieszek. Wartość rynkowa każdej Nagrody wynosi zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć i 00/100 zł) brutto. Łączna liczba Nagród w Promocji wynosi 12 (dwanaście) sztuk; b. Uczestnik Promocji, który wskazał kamień, co do którego jubiler orzekł, że jest diamentem i spełnił wszystkie inne warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt 4 lit. g) powyżej, zostanie nie później 4

5 niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia Finału Promocji poinformowany przez Organizatora Promocji telefonicznie o możliwości odbioru oprawionego diamentu; c. Uprawniony Uczestnik Promocji jest zobowiązany odebrać Nagrodę w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty poinformowania go o możliwości odbioru Nagrody. Odbioru należy dokonać w sklepie jubilerskim pod szyldem Kalota w Centrum Handlowym, wyłącznie osobiście, legitymując się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; d. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie; e. Nagrody w Promocji nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne Nagrody rzeczowe; f. Nie ma możliwości zakupu Nagród; g. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszej Promocji otrzymać dowolną liczbę Nagród przy spełnieniu wszystkich warunków Regulaminu i z zastrzeżeniem wyczerpania puli Nagród; h. Nagrody zostaną wydane zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w obowiązującym w dniu wydania niniejszego Regulaminu brzmieniu przewiduje, że wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową wolna jest od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych) brutto. Jeżeli wartość otrzymanych przez jednego Uczestnika Promocji Nagród przekroczy wartość 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych) brutto, Organizator Promocji przewidział wówczas dodatkowo do każdej Nagrody rzeczowej Nagrodę gotówkową stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagród w Promocji. Dodatkowa część gotówkowa Nagrody zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od Nagród w Promocji w wysokości 10% wartości Nagród. Organizator Promocji odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego oraz sporządzi stosowną deklarację PIT 8A (Uczestnik Promocji w takim przypadku poda Organizatorowi Promocji swoje dane konieczne do sporządzenia takiej deklaracji); 6. Zasady postępowania reklamacyjnego a. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty wydania ostatniej Nagrody, tj. najpóźniej w terminie do dnia 18 marca 2015 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data jej złożenia w biurze Organizatora z zastrzeżeniem lit. e) poniżej; b. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej na adres Organizatora Promocji: Agencja PP1 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Morszyńska 5/5; Warszawa. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Promocji: 5

6 i. imię i nazwisko, adres zameldowania oraz numer telefonu kontaktowego Uczestnika, ii. powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego; c. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej; d. Postępowanie reklamacyjne trwa 3 (trzy) dni robocze. Wszelkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 23 marca 2015 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi Promocji pocztą (listem poleconym). O zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego); e. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu 23 marca 2015 r. nie będą rozpatrywane nawet w przypadku, gdy Uczestnik Promocji dochowa terminu określonego w lit. a) powyżej; f. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne a fakt złożenia bądź niezłożenia reklamacji nie ma wpływu na prawo Uczestnika Promocji do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 7. Postanowienia końcowe a. Organizator Promocji ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Promocji w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym fałszowania dowodów Zakupów Promocyjnych, dokonywania fikcyjnych Zakupów Promocyjnych, dokonywania częstych zwrotów zakupionych produktów) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń; b. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Promocji, tj. od dnia 8 marca do dnia 23 marca 2015 r. w Punkcie Informacyjnym Galerii Jurajskiej, na stronie na stronie a w Okresie Sprzedaży Promocyjnej także w Punkcie Obsługi Promocji; c. Przez przystąpienie do Promocji Uczestnik Promocji akceptuje w całości zasady Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie; d. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny, według właściwości ogólnej wynikającej z przepisów postępowania cywilnego; e. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw; f. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem Okresu Promocji; g. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. ORGANIZATOR 6

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Carrefour Zielone Wzgórze. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin )

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU JESIENNE PRZEBUDZENIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem konkursu jest BOIG Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Marketing Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki

Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki Regulamin Konkursu SMS Rodzinne Walentynki 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu SMS pod nazwą Rodzinne Walentynki ( Konkurs ) jest firma GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent. Preambuła Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ pod nazwą Otwórz Konto Inteligo odbierz prezent Preambuła Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo