Umowa zlecenia nr r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa zlecenia nr. 201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2"

Transkrypt

1 Umowa zlecenia nr. zawarta w dniu.201 r. w Morawicy pomiędzy : Gminą Morawica z siedzibą ul. Spacerowa 7, Morawica, NIP: reprezentowaną przez Marcina Dziewięckiego zastępcę wójta Gminy Morawica działającego na podstawie Zarządzenia Nr Wójta Gminy Morawica z dnia r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM a...zwanym dalej WYKONAWCĄ następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się opracować Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Morawica na lata wraz z inwentaryzacją. 2 Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Opracowania wniosku wraz z dokumentacją niezbędną do otrzymania dotacji na realizację zadań w ramach konkursu Azbest 2015 wraz z przygotowaniem i złożeniem oferty konkursowej w wymaganym terminie tj. 31 marca 2015 r. 2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dotacji Wykonawca przystępuje do: a) Opracowania programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Morawica na lata i przeprowadzenia inwentaryzacji budynków pokrytych lub obłożonych wyrobami azbestowymi na terenie gminy Morawica z uwzględnieniem numerów ewidencyjnych działek i obrębów oraz szacunkowej ilości odpadów do usunięcia. Informacja ta wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ma być sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest(dz. U. Nr 162 poz.1089), które weszło w życie 18 września 2010 r. w terminie do dnia 15 września 2015 r. b) Stworzenia bazy zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest i wprowadzenia jej do Bazy Azbestowej Ministerstwa Gospodarki. c) Sporządzenia sprawozdania końcowego zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. d) Sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie wymagana. e) Sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu projektów pism adresowanych do właściwych organów opiniujących i uzgadniających z gminą w/w program i prognozę oddziaływania na środowisko. f) Przekazania Zamawiającemu w terminie wskazanym w pkt. 1 i 2 kompletnych opracowań w/w dokumentów. g) Prezentacji opracowania na posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz na sesji Rady Gminy. h) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. i) W przypadku nieprawidłowości lub wad w złożonym opracowaniu wskazanych przez Zamawiającego, do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o dostrzeżonych wadach.

2 3 Strony ustalają, że do roboczych i formalnych kontaktów w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy wskazane są osoby: a) ze strony Zamawiającego: Edyta Włodarska, tel w.116 b) ze strony Wykonawcy:., tel Wykonawca zobowiązuje się do profesjonalnej, rzetelnej realizacji przedmiotu umowy, przy użyciu swojej wiedzy i doświadczenia oraz zobowiązuje się podejmowania wszelkich działań dla należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do należytej ochrony wszystkich materiałów i dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz uzyskanych w trakcie realizacji umowy przed kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz korzystania z nich wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do pracy powstałej na podstawie niniejszej umowy na czas nieoznaczony z prawem Zamawiającego do wprowadzania zmian. 5. Wady w przedmiocie zamówienia stwierdzone w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest poprawić w ramach wynagrodzenia. 6 Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały będące w jego posiadaniu niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 7 Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie wskazanym w 1 umowy w tym: 1. Wniosek konkursowy wraz z dokumentacją 2 pełne komplety wydrukowane plus wersja elektroniczna zapisana na trwałym nośniku -1 egz. 2. Aktualizacja programu wraz z inwentaryzacją i oceną oddziaływania na środowisko oraz sprawozdanie końcowe - 3 pełne komplety wydrukowane i oprawione plus wersja elektroniczna 2 egz. (opracowanie plus mapy z załącznikami) wraz z oświadczeniem, że jest ono wykonane zgodnie z umową i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami określonymi w Regulaminie konkursu Azbest 2014 ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości..zł brutto (słownie: brutto) z zastrzeżeniem Podstawa ustalenia wynagrodzenia jest oferta Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie ulega zmianie bez względu na okoliczności, jakie wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę po zatwierdzeniu protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia złożenia rachunku. 5. Wady w przedmiocie zamówienia stwierdzone w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest poprawić w ramach wynagrodzenia.

3 9 1. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma dotacji na realizację zadania dotyczącego opracowania programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Morawica w terminie 3 dni od dnia powzięcia powyższej informacji złoży Wykonawcy na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części dotyczącej 2 ust. 2 lit. a-i. Skuteczne jest także wysłanie oświadczenia faksem lub mailem z żądaniem jej potwierdzenia. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za opracowanie wniosku do konkursu Azbest 2015 w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w 8 ust. 1 tj. zł brutto (słownie: brutto) Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać w dniu wydania opracowania stanowiącego utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm./ pełne autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy i prawa te nie będą obciążone prawami osób trzecich. 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania będącego przedmiotem umowy w dniu podpisania protokołu końcowego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 9ust.1. na czas nieoznaczony na wszelkich polach eksploatacji z prawem Zamawiającego do wprowadzania zmian, modyfikacji, korekt itp Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia określonego w 2 ust. 1 2) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich dostarczenia. Zamawiający może zastosować powyższą karę po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia opóźnień. 3) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich dostarczenia. 4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze w wysokości 0,2 % określonej w pkt 2), licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu ich usunięcia. 3.Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z tytułu niezgodnego z ofertą, bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: a) nie otrzyma dofinansowania na realizację zadania dotyczącego opracowania programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Morawica, b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób wadliwy, niezgodnie z niniejsza umową. 2. Odstąpienie w przypadkach, o których mowa w pkt.1 a i b może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach w formie pisemnej. W

4 takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy Spory wynikłe z zawarcia umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 2. Wszelkie zmiany umowy nastąpią za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z późniejszymi zmianami). 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego.. WYKONAWCA. ZAMAWIAJĄCY

5 Morawica, dn r. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że jako wykonawca umowy zlecenia nr 141/14 z dnia r. nie prowadzę działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem umowy i z tytułu w/w umowy nie jestem podatnikiem podatku VAT. Przychód z tytułu w/w umowy stanowi przychód w rozumieniu art. 13 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym... /podpis wykonawcy/

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr..

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr.. Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt Umowa nr.. zawarta w dniu, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431019170, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo