REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ Kupuj i wygrywaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ Kupuj i wygrywaj"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ Kupuj i wygrywaj 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji pro-sprzedażowej w Centrum Handlowym Sarni Stok w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok 2. (dalej: Akcja). 2. Organizatorem Akcji jest AGENCJA 5 AM Karolina Musiał z siedzibą przy ul. Sieleckiej 11 w Będzinie (42-500), NIP , REGON (dalej: Organizator). Konkurs organizowany jest na zlecenie PFCE Sarni Stok Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-499) przy ul. Złotej 59 ( Centrum Handlowe ). 3. Akcja odbędzie się w dniach od 10 października 2014 do 19 października 2014: 4. Stanowisko konkursowe będzie czynne w godzinach (od poniedziałku do soboty) i (niedziele). 5. Regulamin dostępny jest na Stanowisku Konkursowym przyjmującym zgłoszenia do Akcji, w siedzibie Organizatora, Administracji Centrum Handlowego Sarni Stok. 6. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 1. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. 3. Osoba, która spełnia powyższe wymagania oraz przystąpiła do Akcji jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej Uczestnik ). 4. W Akcji nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy oraz Administracji Centrum Handlowego właściciele oraz pracownicy sklepów, punktów usługowych, punktów handlowych mieszczących się w Centrum Handlowym Sarni Stok, jak również pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego - a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 5. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych (w tym osobowych) jest całkowicie dobrowolne. 3 ZASADY AKCJI 1. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania dokonają zakupów na kwotę nie mniejszą niż 100 zł brutto w Centrum Handlowym Sarni Stok (z wyłączeniem zakupów w hipermarkecie Carefour) i zachowają oryginalny paragon wystawiony na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, następnie zgłoszą się na stanowisko konkursowe w celu ostemplowania paragonu i zarejestrowania danych, uprawniających do wzięcia udziału w konkursie oraz zagrania w grę memory (16 kart, 8 par) przygotowaną w postaci

2 aplikacji na kiosku multimedialnym. Następnie po prawidłowym wykonaniu zadania w czasie 2 minut, klient otrzymuje drukowany bon zakupowy o wartości 10 zł (brutto).w przypadku nieudanej próby rozwiązania zadania klient otrzymuje drukowany bon rabatowy jako nagrodę pocieszenia. Każde wydane i każdorazowo udokumentowane w wyżej opisany sposób 100 zł to kolejna możliwość przystąpienia do zadania. 2. W akcji biorą udział paragony za zakupy dokonane w okresie od 10 października 2014r do 19 października 2014r. 3. Akcja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, walut oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych. 4. Uczestnikiem Akcji zostaje osoba, która spełni warunki niniejszego Regulamin oraz przedstawi Organizatorowi paragon, na kwotę co najmniej 100 (sto) złotych brutto (dalej: Uczestnik). Kwot z kilku paragonów nie sumuje się. Jeden paragon uprawnia do jednorazowego wzięcia udziału w Akcji. 5. Organizator każdorazowo stempluje paragony, które zostały zgłoszone w Akcji oraz na podstawie których podjęto próbę zadania, w celu wyeliminowania ich z ponownego udziału w konkursie. 6. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności paragonu, przystąpienie do zadania może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia paragonu, nie dłużej jednak niż do 5. dnia od daty przedstawienia przez Uczestnika paragonu. 7. Po przystąpieniu do Akcji nie ma możliwości zwrotu towaru sprzedawcy na podstawie ostemplowanego paragonu zakupowego. Możliwa jest jedynie wymiana na inny towar tej samej lub wyższej wartości, za zgodą sprzedawcy. 8. W Akcji przewidziane są następujące nagrody dzienne: Rodzaj nagrody Od Suma Bon podarunkowy o wartości 10 zł 180 szt. / dziennie 1800 Całkowita liczba nagród dziennych jest ograniczona i wynosi 1800 sztuk o wartości 10 zł brutto. W przypadku niewyczerpania ilości bonów przeznaczonych na określony dzień, bony te przechodzą na następny dzień Akcji. 9. Podczas trwania całej Akcji, jedna osoba może zdobyć maksymalnie. 15 bonów. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody dziennej każdej osobie, która spełni wymogi Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu puli nagród określonej w pkt.8 powyżej, nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie kryteria. Nagrody niewygrane pozostają do dyspozycji Zleceniodawcy. 10. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za bon ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

3 11. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującym prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe, społecznie niewłaściwe lub godzące w dobra innych osób itp. W przypadku takich działań lub uzasadnionego podejrzenia możliwości wystąpienia takich działań komisja konkursowa ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału z Akcji. 4 NAGRODY AKCJI 1. Nagrodami w Akcji są bony podarunkowe o wartości 10 zł (brutto), drukowane przy kiosku multimedialnym, każdorazowo po poprawnym przejściu zadania akcji w czasie 2 min. Bon otrzymany w akcji można zrealizować w każdym sklepie na terenie C.H. Sarni Stok w Bielsku-Białej, który zgłosił się do udziału w Akcji. Wykaz sklepów biorących udział w Akcji dostępny jest na stanowisku Akcji. 2. Bony pochodzące z Akcji można zrealizować w wybranych sklepach na terenie C.H. Sarni Stok w terminie Listę sklepów, w których można realizować bony stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. Bony, które nie zostaną zrealizowane w terminie ( r) nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia nie później niż 14 dni od daty zakończenia Akcji (tj. od dnia r.). Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Organizatora Konkursu: AGENCJA 5 AM Karolina Musiał z siedzibą ul. Sielecka 11, Będzin, z dopiskiem na kopercie SARNI STOK. 4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego, najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 5. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora, w siedzibie Centrum Handlowego oraz na stanowisku konkursowym w Centrum Handlowym Sarni Stok.

4 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Organizatora (lub jego podwykonawców) dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji. Uczestnik wyrażają zgodę na wykorzystanie przetwarzanie przez Organizatora swoich danych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz do celów marketingowych. 3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie; wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. 4. Poprzez zgłoszenie do Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

5 Załącznik do Regulaminu Lista sklepów, w których można realizować bony zakupowe wydawane w Akcji 1 4F 2 Atlantic 3 Big Star 4 By Dziubeka 5 Bytom 6 Cafe De Grano 7 Cropp 8 Darbut 9 Deichmann 10 Diverse 11 Douglas 12 Eco Pokusa 13 Empik 14 E-papierosy Manso 15 Esotiq 16 Fitness Center Matrix 17 Food Express 18 Greenpoint 19 House 20 Inter Optyk 21 Jula 22 Krakowski Kredens 23 Kuchnia Polska 24 Lavard 25 Lee Wrangler 26 Marilyn 27 Martes Sport 28 Media Markt 29 MiaPizza/Jesz co chcesz 30 New Yorker 31 New York Hot-Dog 32 Pako Lorente 33 Phytorelax Laboratories 34 Reserved 35 RIK 36 Salad Fantasy 37 Smyk 38 Taboo 39 Takko Fahion 40 Time Trend 41 Vistula 42 Willsoor 43 Witaminka 44 Wólczanka 45 Yes Biżuteria 46 Ziaja

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin )

Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Regulamin Akcji Promocyjnej Jesienne upominki w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach (dalej jako: Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj

Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj Regulamin Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj I Założenia konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Zrób zakupy i wygrywaj w Galerii Leszno, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

Radio Opole. Regulamin konkursu Prezent. 1. Postanowienia ogólne.

Radio Opole. Regulamin konkursu Prezent. 1. Postanowienia ogólne. Opole 02/01/2015 r. Radio Opole Regulamin konkursu Prezent 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu, zwanym dalej Konkurs jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu Radio Opole S.A. z siedzibą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo