Umowa Nr. a... reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Nr. a... reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą."

Transkrypt

1 Umowa Nr Zał. nr 1 do SIWZ Zawarta w dniu...w Lublinie pomiędzy Muzeum Lubelskim w Lublinie z siedzibą w Lublinie, przy ul. Zamkowej 9 reprezentowanym przez: 1. Zygmunta Nasalskiego Dyrektora Muzeum 2. Zofię Wikietę Główną Księgową zwanym dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Prace będące przedmiotem zamówienia są współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego,,Dziedzictwo kulturowe 1. Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r, Nr 164 poz.1163 ze zm.), postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania konserwację zabytkowych mebli oraz ram ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełnej konserwacji muzealiów wraz z dokumentacjami konserwatorskimi, w skład których wchodzą: a) 34 szt. mebli z XIX w. przeznaczonych do ekspozycji stałych w Muzeum Lubelskim, b) 5 szt. ram złoconych z XVIII oraz XIX w. do obrazów z Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. 3. Szczegółowy wykaz mebli i ram do konserwacji zawiera zał. Nr 1 do umowy Do obowiązku Wykonawcy będzie należało wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. 2. Celem prac jest zahamowanie destrukcji obiektów oraz przywrócenie im walorów estetycznych: 2.1.Meble drewniane i tapicerowane: - dezynfekcja obiektów, - demontaż pierwotnego materiału tapicerskiego i przekazanie go Zamawiającemu, - prace przy drewnie: wzmocnienie i uzupełnienie braków konstrukcyjnych, oczyszczenie powierzchni politurowanych, uzupełnienie brakujących fragmentów fornitu i drobnych elementów snycerskich, uzupełnienie brakujących elementów toczonych, scalenie kolorystyczne, politurowanie powierzchni technologicznych, oczyszczenie i zabezpieczenie elementów akcesorii meblowych metalowych, zabezpieczenie nóg krzeseł i foteli (od spodu) juchtem garbowanym roślinnie. - prace przy siedziskach tapicerowanych zachowując pierwotną technikę wykonania,

2 2 - dwa fotele typu berżera- uzupełnienie ubytków drewna, gruntów i pozłoty oraz jej zabezpieczenie Rama złocona XVIII w. uzupełnienie i zrekonstruowanie uszkodzonych fragmentów snycerki oraz uzupełnienie gruntów i złoceń Cztery złocone ramy do obrazów pochodzące z XIX w. uzupełnienie i zrekonstruowanie uszkodzonych fragmentów oraz uzupełnienie gruntów i złoceń. 3. Zamówienie winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami inwestora, służb konserwatorskich oraz według wstępnego programu prac konserwatorskich opracowanego przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki ( 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Z 2004r. Nr 150, poz. 1579) zał. nr 2a i 2b do umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych. 5. Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej obiektów w dwóch egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie dwóch tygodni od zakończenia prac konserwatorskich Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy określony w 2 w terminie do dnia 31 października 2007r Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w 2 przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości... zł (słownie:...) brutto, zgodnie z wyceną ofertową (zał. nr 3a i 3b do umowy) 2. Wynagrodzenie zawiera koszty wszystkich niezbędnych badań oraz prac dokumentacyjnych związanych z przedmiotem zamówienia. 3. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy będzie uregulowane w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi. lub 2.Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć następujący zakres prac niżej wymienionym podwykonawcom: 1)... 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy. odpowiedzialność Wykonawcy z tego tytułu rozciąga się na okres 36-miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady wymagające poprawek lub uzupełnienia. Odpowiedzialność z tego tytułu rozciąga się na okres 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. 2. Termin usunięcia wad wynikać będzie z uzgodnionego na piśmie protokołu. 3.Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto określonej w 4 ust. 1, z zastrzeżeniem 9 ust W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% kwoty brutto określonej w 4 ust W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, zapłaci on karę w wysokości 0,6% kwoty brutto określonej w 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 5. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,6% kwoty brutto określonej w 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 8. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana niniejszej umowy naruszająca przepisy art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 2, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 10. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

4 12. 4 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

5 5 Zał nr 2 do SIWZ F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Konserwacja zabytkowych mebli oraz ram ze zbiorów Muzeum Przedmiot zamówienia Lubelskiego w Lublinie Zamawiający Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa Lublin Wykonawca Adres dla korespondencji ( , telefon, fax jeśli Wykonawca posiada) Cena ofertowa w zł netto (cyfrowo i słownie) Kwota podatku VAT Cena ofertowa w zł brutto (cyfrowo i słownie) Podpis(y) zał. nr 3 do SIWZ

6 6... wykonawca data OŚWIADCZENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację zabytkowych mebli oraz ram ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Oświadczam, że: * a) Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy b) Niżej wymienionym Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujących prac: podpis osoby/ osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy * Niepotrzebne (a lub b) skreślić.

7 7 Zał. nr 4 do SIWZ Wykaz minimum 1 usługi o wartości co najmniej ,00 zł brutto polegającej na wykonaniu konserwacji zabytków ruchomych z drewna polichromowanego i złoconego w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Lp. Data wykonania Przedmiot (dzień, miesiąc, rok) Wartość Odbiorca... podpis osoby/ osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy Zał. nr 5 do SIWZ

8 8 Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje do wykonania Zakres wykonywanych zamówienia 1. 1 osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub studiów wyższych w zakresie konserwacji zabytków wykonującą zawód konserwatora dział sztuki 2. 1 osoba, która odbyła o ukończeniu w/w studiów co najmniej 12- miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków czynności Ilość osób... podpis osoby/ osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy

9 9 Zał. Nr 6a do SIWZ (Zał. Nr 2a do umowy) Wybrano pięć ram złoconych do obrazów z Galerii Malarstwa Polskiego XVII i XIX w. Ramy są XIX-wieczne z bogatą dekoracją rzeźbiarską w znacznej części zniszczoną. Stopień zniszczenia określono na 30%. Stanowią one zespół profesjonalnego rzemiosła artystycznego z jednej epoki, które uzupełnią galeryjną ekspozycję w niepowtarzalną oprawę. Wstępny program prac konserwatorskich przy ramach 1. Dezynfekcja. 2. Wzmocnienie konstrukcji ram. 3. Utwardzenie drewna ram. 4. Podklejenie odspajających się warstw technologicznych. 5. Wykonanie uzupełnień brakujących części / w S/R/12/ML dorzeźbienie brakujących fragmentów drewna, w pozostałych odlewy /. 6. Wykonanie uzupełnień zapraw. 7. Wykonanie scaleń technologicznych i kolorystycznych zależnie od pierwotnej techniki jej wykonania. 8. Złocenie ram zgodnie z jej technologią. 9. Zabezpieczenie złoceń. 10. Dokumentacja konserwatorska przeprowadzonych prac. Nadzór konserwatorski prowadzony przez konserwatorów Muzeum Lubelskiego, przewiduje komisję konserwatorską w trakcie prowadzonych prac i odbioru. Nie dopuszcza się środków syntetycznych do wykonania złoceń na ramach.

10 10 Zał. Nr 6b do SIWZ (zał. Nr 2b do umowy) OPINIA KONSERWATORSKA STANU ZACHOWANIA MEBLI PRZEZNACZONYCH DO KONSERWACJI ZE ZBIORÓW MUZEUM LUBELSKIEGO WYSZCZEGÓLNIONYCH W ZAŁĄCZONYM SPISIE: Zniszczenia mebli widoczne na poszczególnych elementach składowych obejmują cztery rodzaje zniszczeń: - uszkodzenia konstrukcyjne wynikające z użytkowania, drobne pojedyncze spękania wzdłużne występujące najczęściej pod tapicerką, w dwu krzesłach potrzebna rekonstrukcja elementów nośnych, a w pozostałych rozeschniętych konstrukcji. - zniszczenia pokryć tapicerowanych zarówno w pokryciu jak i technice wykonania / tkanin żakardowych, trawy morskiej, pasów nośnych parcianych, lamówek tapicerskich/. - nieznaczne ubytki drewna, - zaślepnięcie politur lub ich starcia szczególnie na krawędziach, - zagrożenia biologiczne wiążące się z grubymi nawarstwieniami różnego rodzaju zabrudzeń. Stopień zniszczenia zmusza do podjęcia kompleksowych prac restauratorskokonserwatorskich wykonanych profesjonalnie. WSTĘPNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 1. Dezynfekcja. 2. Demontaż elementów tapicerowanych, dokumentacja poszczególnych warstw. 3. Wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych. 4. Podklejenia odspojonych fornirów. 5. Uzupełnienie brakujących elementów drewnianych. 6. Oczyszczenie powierzchni drewnianych. 7. Rekonstrukcja politur. 8. Przy fotelach typu berżera i lustrze z konsolą, gdzie występują elementy złocone należy przeprowadzić pełen zakres prac wiążący się z konserwacją drewna zaprawianego złoconego. 9. Rekonstrukcja tapicerki, wymiana tkanin na nowe wg zaleceń. 10. Dokumentacja powykonawcza z przeprowadzonych prac. Przy planowaniu prac restauratorsko-konserwatorskich należy pamiętać o zachowaniu reżimu technologicznego. Rekonstrukcja tapicerki wg zdokumentalizowanych starych wzorów i zgodnie ze wszelkimi wymogami dotyczącymi zabytkowych obić. Pani Barbara Czajkowska kierownik Działu Sztuki Muzeum Lubelskiego, główny konsultant w doborze nowych tkanin tapicerskich.

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR../ZT/2013 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ)

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) 1 Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo