UMOWA nr./ z siedzibą w, (kod) ulica + numer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr./2013. .. z siedzibą w, (kod) ulica + numer"

Transkrypt

1 UMOWA nr./2013 zawarta w Warszawie w dniu kwietnia 2013 roku pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231) przy ul. Płockiej 13, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RNK 71/2006, posiadającym numer NIP: reprezentowanym przez: Pana Kazimierza Monkiewicza - Zastępcę Dyrektora Panią Bernardę Ambrożkiewicz - Główną Księgową zwane w dalszej części NCK a.. z siedzibą w, (kod) ulica + numer NIP: reprezentowaną przez: zwanym/ą w dalszej części Wnioskodawcą o następującej treści: 1 1. NCK oświadcza, iż jest realizatorem Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska, dalej zwanego Programem którego celem jest: a. rozwój chórów szkolnych, b. odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, c. upowszechnienie śpiewu, d. edukacja artystyczna dzieci i młodzieży 1

2 2. Zgodnie z 5 Regulaminu Programu, zostały przewidziane dwa Etapy dofinansowania. Niniejsza Umowa zawarta jest w ramach I Etapu dofinansowania w ramach Programu, zwanego dalej I Etapem 3. NCK oświadcza, iż Program realizowany będzie w okresie od 08 kwietnia 2013 r. do 29 listopada 2013 r., na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Całkowita wartość projektu w I Etapie wynosi zł brutto, obowiązujący poziom dofinansowania przez NCK wynosi 50% (tj zł brutto) kosztów kwalifikowanych. 5. Wnioskodawca do realizacji Programu zaangażuje jedną osobę prowadzącą zajęcia zwaną dalej Dyrygentem, w placówce oświatowej, o udział której w Programie wnioskował. 6. Projekt obejmuje przeprowadzenie przez Dyrygenta, 100 godzin lekcyjnych w kwocie 40,00 zł brutto za godzinę lekcyjną, realizowanych w okresie 25 tygodni po 4 godziny lekcyjne tygodniowo. 7. Wnioskodawca oświadcza, iż na zasadzie porozumienia, w celu udziału w Programie współpracuje z następującą/ następującymi placówką/ placówkami oświatową/ oświatowymi: 1).. z siedzibą w., 2).. z siedzibą w., 3).. z siedzibą w., 4).. z siedzibą w., 5).. z siedzibą w., 6).. z siedzibą w., 7).. z siedzibą w., 8).. z siedzibą w., 9).. z siedzibą w., 10).. z siedzibą w., 11).. z siedzibą w., 12).. z siedzibą w., 2

3 13).. z siedzibą w., 14).. z siedzibą w., 15).. z siedzibą w., 16).. z siedzibą w., 17).. z siedzibą w., 18).. z siedzibą w., 19).. z siedzibą w., 20).. z siedzibą w., 21).. z siedzibą w., 22).. z siedzibą w., 23).. z siedzibą w., 24).. z siedzibą w., 25).. z siedzibą w., 26).. z siedzibą w., 27).. z siedzibą w., 28).. z siedzibą w., 8. Wnioskodawca oświadcza, iż spełnia warunki określone w Regulaminie Programu, a w szczególności posiada środki niezbędne do współfinansowania Programu. 1. NCK oświadcza, iż: a) posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia programów edukacyjnych, 2 b) posiada wiedzę niezbędną do realizacji Programu, c) osobą odpowiedzialną za współpracę ze strony NCK jest p. Monika Wołos tel , 2. Wnioskodawca oświadcza, iż: 3

4 a) przedłoży aplikację do II Etapu Programu; b) zamieści informacje dotyczące Programu oraz Narodowego Centrum Kultury, we wszystkich materiałach informacyjnych; c) osobą odpowiedzialną za współpracę ze strony Wnioskodawcy jest p...., tel: Wnioskodawca oświadcza, iż w związku z zakwalifikowaniem złożonego przez Wnioskodawcę wniosku dotyczącego uczestniczenia w Programie zobowiązuje się do pokrycia 50% środków niezbędnych do realizacji Projektu, tj. kwoty 2000 zł brutto z przeznaczeniem na wynagrodzenie Dyrygenta w okresie 6 miesięcy od kwietnia do listopada 2013 r. z pominięciem przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień) wypłacane w miesięcznym okresie rozliczeniowym. 2. NCK zobowiązuje się przeznaczyć środki finansowe niezbędne do realizacji Programu tj. kwoty brutto: 1).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 1; 2).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 2; 3).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 3; 4).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 4; 5).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 5; 6).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 6; 7).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 7; 8).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 8; 4

5 9).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 9; 10).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 10; 11).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 11; 12).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 12; 13).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 13; 14).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 14; 15).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 15; 16).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 16; 17).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 17; 18).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 18; 19).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 19; 20).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 20; 21).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 21; 22).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 22; 23).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 23; 5

6 24).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 24; 25).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 25; 26).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 26; 27).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 27; 28).. zł brutto dla Dyrygenta prowadzącego zajęcia w placówce oświatowej, o której mowa w 1 ust. 7 pkt. 28; 3. NCK przekaże środki finansowe w łącznej wysokości:.. zł brutto (słownie: brutto) na rachunek bankowy Wnioskodawcy o nr: w terminie do 14 dni od daty otrzymania podpisanej umowy. 4. Wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia 50 % środków finansowych niezbędnych przy realizacji Programu w łącznej wysokości:. zł brutto (słownie:. brutto). 4 W celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wnioskodawca zobowiązuje się w szczególności do: 1. Prowadzenia odrębnej dokumentacji rzeczowej dotyczącej realizacji Programu, 2. Rozliczenia finansowego środków zaangażowanych do realizacji przedmiotu umowy przez Wnioskodawcę oraz przekazanych przez NCK, do wysokości odpowiadającej stawkom ustalonym dla podmiotu realizującego zadanie, w terminie do 29 listopada 2013 r. na podstawie Raportu końcowego. 3. Przedłożenia Raportu końcowego wraz z jako wymaganymi załącznikami, w tym kserokopiami umów zlecenia/o dzieło wraz z rachunkami lub listami płac, poświadczonymi za zgodność z oryginałem, dokumentujących poniesione wydatki. 4. Umowy zlecenia/o dzieło powinny zostać opatrzone informacją Umowa zawarta w ramach Programu Śpiewająca Polska, zgodnie z umową nr.. z dnia roku. 6

7 5. Rachunki, listy płac oraz potwierdzenia przelewu powinny zostać opatrzone informacją Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury zgodnie z umową nr.. z dnia roku. 6. W przypadku umów o pracę, poza listami płac, konieczne jest pismo dyrekcji placówki zobowiązujące Dyrygenta do przeprowadzenia zajęć w ramach Programu. Rozliczenie następuje na podstawie realnych kosztów składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy poniesionych przez Wnioskodawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu 7. Prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę realizacji Programu pod względem rzeczowo-finansowym, 8. Przechowywania dokumentacji przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zrealizowane było zadanie, 9. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez NCK w zakresie objętym umową, a w szczególności udostępnienia dokumentacji oraz materiałów związanych z realizacją Programu, 10. Przekazania w terminie 7 dni, na życzenie NCK, informacji o zakresie i sposobie realizacji Programu, 11. Przekazania w terminie nieprzekraczalnym do 10 grudnia 2013 r. Raportu końcowego zawierającego: a) terminy odbytych prób; b) liczbę uczestników; c) program zajęć chóru; d) opisową ocenę merytoryczną i jakościową realizacji zadania; e) osiągnięte wskaźniki rezultatów zadania f) spis szczególnych osiągnięć chóru; g) rozliczenie finansowe z zadania 5 1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wnioskodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz NCK kary umownej w wysokości 500 złotych za każde stwierdzone naruszenie. 2. W razie odstąpienia od umowy przez NCK z powodu okoliczności, za które odpowiada Wnioskodawca, będzie on zobowiązany do zwrotu NCK kwoty przekazanej przez NCK 7

8 powiększonej o odsetki liczone jak odsetki od zaległości podatkowych od dnia wpływu środków na konto Wnioskodawcy. 3. W przypadkach określonych w ust. 1-2, jeżeli wysokość szkody jest większa od kary umownej lub zwróconej kwoty, NCK może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6 W przypadku gdy kwota przekazana Wnioskodawcy przez NCK zostanie wykorzystana przez Wnioskodawcę na inne cele niż określone w umowie lub gdyby Wnioskodawca nie podjął się realizacji umowy, kwota niniejsza zostanie natychmiast zwrócona wraz z odsetkami liczonymi jak odsetki od zaległości podatkowych od momentu przekazania środków od NCK, na następujący numer rachunku bankowego NCK nr Wnioskodawca nie może bez pisemnej zgody NCK przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 8 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wnioskodawca nie będzie mógł aplikować do programu w następnym naborze Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 3. Wszelkie spory wynikające z umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie wykazując wolę ugodowego ich rozwiązania. W wypadku nie rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, będzie on rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby NCK.. Wnioskodawca.. NCK 8

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych"

Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych zawarta w Poznaniu dnia. roku pomiędzy: Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych" Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Załącznik Nr 5 zawarta w Wysokiem Mazowieckiem w dniu....2011r., pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2014 UMOWA Nr./2014 O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zapytania

Załącznik nr 4 do Zapytania Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA NR [wzór] W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 zawarta w dniu r. w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących porad lekarskich w POZ przeprowadzonego na podstawie art.26-27 ustawy z dnia 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo