UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO /PROJEKT/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO /PROJEKT/"

Transkrypt

1 UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO /PROJEKT/ zawarta w dniu r. pomiędzy: Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Daleszyce, ul. Zakościele 7A, Daleszyce reprezentowanym przez: 1) Tomasza Guza Nadleśniczego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a zamieszkałym prowadzącym działalność gospodarczą pn z siedzibą NIP Regon reprezentowanym przez: 1) właściciela firmy Zwaną(-ym) dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot i zakres umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce (zwana dalej Inwestycją ) oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi udzielonej Zamawiającemu na te roboty. 2. Charakterystyka inwestycji pn. Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce objętej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarta jest w dokumentacji projektowokosztorysowej stanowiącej załącznik nr 1 do nr 4 niniejszej umowy, sporządzona przez Pana Jacka Nabzdyka prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Projektowania, Rzeczoznawstwa i Nadzoru Budowlanego NABUD ul. Mickiewicza 33/32, Poznań, obejmująca: a. Projekt Budowlany, b. Projekt Wykonawczy, c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d. Przedmiar robót. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem przekazania po podpisaniu Umowy, Dokumentację Postępowania wyszczególnioną w ust. 2 niniejszego paragrafu. 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją stanowiącą przedmiot umowy, nie wnosi do niej zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego i terminowego wykonania postanowień umowy oraz, że będzie realizował przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością wyłącznie w trosce o dobro rzeczowej inwestycji z poszanowaniem interesów Zamawiającego. strona 1 z 10

2 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.) art. 25 i 26, w specjalnościach: a. konstrukcyjno-budowlanej, b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d. drogowej. 6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w dniu podpisania umowy Wykonawca wyznaczy koordynatora nadzoru inwestorskiego. Funkcję koordynatora może pełnić wyłącznie osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowej inwestycji. Do obowiązków koordynatora, poza wymienionymi w ust. 7.1., 7.2. i 7.3., będą należeć: a. koordynowanie prac zespołu nadzoru inwestorskiego, b. informowanie Zamawiającego o postępach, opóźnieniach i wszelkich istotnych zdarzeniach na budowie w trakcie realizacji inwestycji, c. czuwanie nad wypełnianiem postanowień niniejszej umowy oraz umowy z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie dotyczącym nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza nad terminami i dokumentacjami wymaganymi tymi umowami, d. zwoływanie narad koordynacyjnych budowy nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, e. przekazywanie odpowiednim inspektorom nadzoru informacji i decyzji istotnych dla realizacji robót budowlanych, a uzyskanych od uczestników procesu budowlanego, niezwłocznie, jednak nie później niż 24 godziny po powzięciu o nich wiedzy (wyłączając niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Osoba pełniąca funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego jest bezpośrednio odpowiedzialna za kontakt zespołu nadzoru inwestorskiego z Zamawiającym. Informacje przekazane koordynatorowi nadzoru inwestorskiego uważa się za przekazane całemu zespołowi nadzoru. 7. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 7.1. na etapie przeprowadzania postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz wyboru oferty wykonawcy Inwestycji: udział przedstawiciela Inspektora Nadzoru inwestorskiego w procedurze wyboru Wykonawcy robót budowlanych w charakterze biegłego na życzenie Zamawiającego, weryfikacja ofert wykonawców robót budowlanych pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektowo- kosztorysową przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego z dokumentacją projektowo- kosztorysową, wskazanie ewentualnych błędów przed otwarciem ofert w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań), analiza Dokumentacji Postępowania, wprowadzanie stosownych uwag, zastrzeżeń oraz zmian, opiniowanie dokumentów przygotowywanych przez Wykonawcę zgodnie z wzorem umowy zawartą w Dokumentacji Postępowania na etapie realizacji Inwestycji: przekazanie wykonawcy robót protokolarnie terenu budowy, reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę i innymi dokumentami określającymi termin i sposób realizacji robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości strona 2 z 10

3 lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez Wykonawcę Inwestycji w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego, opiniowanie projektu umowy albo zgłaszanie zastrzeżeń do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, kontrola płatności na rzecz podwykonawców zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane Inwestycji, współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, sporządzanie pisemnych sprawozdań z realizacji umowy obejmujących informacje o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu, sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowym, końcowym, i ostatecznym przed upływem okresu rękojmi oraz gwarancji i kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia, dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru ostatecznego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez wykonawcę i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót, udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję, uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych proponowanych do zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwej realizacji procesu budowlanego oraz wyceny robót, strona 3 z 10

4 potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych, sporządzanie protokołów konieczności jeżeli wystąpi taka potrzeba, kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy, niezbędnych do odbioru, zawiadamianie organów nadzoru budowlanego oraz projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, w uzasadnionych przypadkach zasięganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych uzgodnień, uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w przeglądach gwarancyjnych obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporządzanie ewentualnych protokołów ujawnionych wad i usterek, nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i ppoż., zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy, żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji, dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez wykonawcę, zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy, zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę, przekazywanie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur podlegających jego weryfikacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, zwoływanie narad koordynacyjnych w trakcie realizacji robót i uczestniczenie w nich, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn, sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej oraz jej skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót, obejmującej w szczególności (operat kolaudacyjny): oryginał dziennika budowy; dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy; dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń (atesty na materiały, urządzenia); wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, po dołączeniu przez Wykonawcę kopii rysunków strona 4 z 10

5 wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem, oświadczenie kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru; dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji; inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego odnoszące; przygotowanie dokumentów związanych z zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót, zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa, współpraca z ekspertem w dziedzinie technologii szkółkarskiej powołanym przez Zamawiającego oraz Zamawiającym w sprawach dotyczących urządzeń i technologii produkcji szkółkarskiej w czasie trwania okresu gwarancyjnego: dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót co 12 miesięcy, zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zgłaszanie wykonawcy robót budowlanych zaistniałych wad i ustalenie terminów ich usuwania, nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania, ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, inne zadania wynikające z przepisów prawa i realizacji zapisów umowy z Wykonawcą robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego w następujących okresach: 1.1. w okresie realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2017 r. lub do dnia uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych zrealizowanego w ramach inwestycji; 1.2. w okresie gwarancji i rękojmi od dnia dokonania odbioru końcowego zadania, do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót, bądź do dnia usunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, a usuwanych po zakończeniu ww. okresów. 2. Ogranicza się prawo odstąpienia przez Strony od umowy wyłącznie do ważnych powodów, określonych poniżej. 3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w następujących wypadkach: 3.1 jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni, w szczególności w przypadku nieobecności na terenie budowy po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni na podjęcie stosownych czynności. 3.2 jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni na podjęcie stosownych czynności. 4. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku braku płatności faktur częściowych powyżej 30 dni po upływie terminu płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, licząc od daty otrzymania wezwania do zapłaty przez Zamawiającego. strona 5 z 10

6 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zaistnienia przyczyn odstąpienia, powinno zostać dokonane na piśmie oraz zawierać uzasadnienie W ramach czynności określonych w 1 ust. 5-7 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w 1 ust. 5-7, z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z zapisów art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz z póź. zm.), zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową. 3. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych. 4. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów: a) ze strony Zamawiającego b) ze strony Wykonawcy 5. Wykonawca wyznacza inspektorów nadzoru w osobach wymienionych poniżej w branżach: a) konstrukcyjno- budowlanej: zam nr upr , wpis do izby samorządu zawodowego: Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr termin ważności zaświadczenia o wpisie: b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych: zam nr upr , wpis do izby samorządu zawodowego: Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr termin ważności zaświadczenia o wpisie: c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: zam nr upr , wpis do izby samorządu zawodowego: Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr termin ważności zaświadczenia o wpisie: d) drogowej: zam nr upr , wpis do izby samorządu zawodowego: Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr termin ważności zaświadczenia o wpisie: Wykonawca powierza funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego Pani/Panu: Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, osoby, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu wykonywać będą osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej nie jest możliwe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą strona 6 z 10

7 umową. W szczególności Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za niepodjęcie stosownych czynności nadzorczych wobec wykonawcy robót, w przypadku opóźnień w realizacji robót przez wykonawcę lub wadliwego wykonywania robót Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do bieżącego (nie później niż 24 godziny od stwierdzenia) informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych na terenie budowy, a dotyczących sposobu wykonywania inwestycji przez wykonawcę robót, użytych materiałów oraz opóźnień w realizacji etapów inwestycji. Wykonawca jest w tym przypadku zobowiązany do występowania ze stosownymi wnioskami do Zamawiającego w przedmiocie zagrożenia dalszej realizacji inwestycji przez konkretnego wykonawcę robót. W oparciu o wniosek Wykonawcy Zamawiający może podjąć stosowne działania wynikające z przepisów prawa (Kodeksu cywilnego) oraz łączącej Zamawiającego z wykonawcą robót umowy na wykonanie robót budowlanych i dostaw. W związku z tym Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z nałożonego obowiązku. 2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy. 3. Zlecenie przez Wykonawcę dla wykonawcy robót wykonania robót dodatkowych możliwe jest tylko w drodze odrębnej umowy z wykonawcą robót uzgadniającej zakres oraz wartość przedmiotowych robót. 4. Zlecenie przez Wykonawcę dla wykonawcy robót wykonania robót zamiennych musi zostać uzgodnione z Zamawiającym, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia rozliczenia rzeczowo- finansowego prac uwzględniającego ewentualne obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót o kwotę różnicy pomiędzy wartością robót zamiennych i robót wcześniej projektowanych. Wartość robót zamiennych nie może być wyższa niż wartość robót wcześniej projektowanych. 5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy robót realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do Dziennika Budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu. 6. Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na terenie budowy nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, co będzie potwierdzone stosowym wpisem do Dziennika Budowy, 7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy na kwotę nie niższą niż wartość umowy. Kopię obowiązującej polisy OC Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazywać Zamawiającemu. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od realizacji niniejszej umowy i uznaje się to jako przerwę w jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5 Do praw i obowiązków Zamawiającego należy: a) zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego. b) terminowa zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, c) prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót, d) prawo obecności przy wszystkich odbiorach, również odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu strona 7 z 10

8 6 Wynagrodzenie 1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za powierzone prace w wysokości: zł brutto (słownie: złotych), czyli: zł netto (słownie: złotych) plus podanek VAT w wysokości zł 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w następujących w częściach: a. zgodnie z harmonogramem po odbiorze każdego etapu robót, do 20% wynagrodzenia umownego brutto proporcjonalnie do zaawansowania finansowego prac w stosunku do sumy wynagrodzenia Wykonawcy robót za roboty budowlane, jednak w sumie nie więcej niż 70 % wynagrodzenia umownego brutto, tj zł (słownie: złotych); podstawą wystawienia faktury jest sporządzony bez uwag protokół odbioru robót objętych nadzorem zatwierdzony przez Zamawiającego, b. 20% wynagrodzenia umownego brutto po zakończeniu robót, ich odbiorze bez uwag i ostatecznym rozliczeniu wykonawcy robót, przekazaniu Zamawiającemu kompletnego operatu kolaudacyjnego, zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu robót oraz uzyskaniu przez Wykonawcę robót budowlanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych będących przedmiotem umowy na roboty budowlane; podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót objętych nadzorem zatwierdzony przez Zamawiającego oraz wykonanie pozostałych powyżej wskazanych zadań przez Wykonawcę, c. Pozostałe 10% wynagrodzenia umownego brutto wypłacane będzie w równych częściach w każdym roku obowiązywania gwarancji, płatne (proporcjonalnie do okresu gwarancji i rękojmi) każdorazowo po przeglądzie gwarancyjnym, nie wcześniej jednak niż po usunięciu stwierdzonych wad i usterek robót budowlanych. 3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z ust 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia czasu trwania robót objętych nadzorem. 7 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia umownego stanowiącego kwotę zł brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwalnia się w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót budowlanych % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres o jaki został wydłużony termin, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 8 strona 8 z 10

9 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmienić jej zakres w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać zapłaty jedynie z tytułu zrealizowanych czynności W razie odstąpienia od umowy w trybie określonym w 2 ust. 3 i 4 niniejszej umowy, Strona z powodu której doszło do rozwiązania Umowy, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde naruszenie obowiązków określonych w niniejszej umowie, a w szczególności: 2.1. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wypełnianiu postanowień umowy 2000 zł, 2.2. za każde nieterminowe stawienie się na budowie na żądanie Zamawiającego 2000 zł, 2.3. za każde inne naruszenie obowiązków umownych ciążących na Wykonawcy każdorazowo 2000 zł, 2.4. za każde inne naruszenie terminu przewidzianego w umowie 2000 zł. 3. Kary umowne, do których zapłacenia zobowiązany będzie Wykonawca mogą być potrącone przez Zamawiającego z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 4. Kary będą potrącane z wynagrodzenia o którym mowa w 6 umowy automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego. 11 Niniejsza umowa składa się z 10 stron ponumerowanych i zaparafowanych przez Strony oraz załączników wymienionych poniżej: 1. projekt budowlany, 2. projekt wykonawczy, 3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 4. przedmiar robót, 5. szczegółowy opis dostawy urządzeń, 6. uprawnienia budowlane inspektorów nadzoru, 7. wpisy inspektorów nadzoru do izby inżynierów budownictwa Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (Zamawiający) (Wykonawca) strona 9 z 10

10 Umowę podpisano w Daleszycach dnia strona 10 z 10

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a firmą:. NIP.. z siedzibą:..., wpisaną do rejestru... pod nr..., prowadzonego przez..., reprezentowaną przez: 1. p..., 2. p...

Projekt umowy. a firmą:. NIP.. z siedzibą:..., wpisaną do rejestru... pod nr..., prowadzonego przez..., reprezentowaną przez: 1. p..., 2. p... Załącznik nr 5 do siwz Projekt umowy Nr 2012 W dniu... 2012r. w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą Białobrzegi, NIP 798-14-58-304 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:.

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR:. zawarta w dniu... 2013r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:...

UMOWA NR 272...2015. a... z/s... zarejestrowaną w... pod numerem..., NIP..., REGON..., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:... Załącznik nr 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA NR 272.....2015 zawarta w dniu...2015 r. w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, pomiędzy Gminą Brwinów, REGON 013269203, NIP 5342254858,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr... / 2010

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr... / 2010 Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: SPNT/ZP/./2010 UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr... / 2010 zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zwanym dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Inspektorem nadzoru.

UMOWA NR.. zwanym dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Inspektorem nadzoru. UMOWA NR.. Zawarta w dniu.. r. zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo