UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO /PROJEKT/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO /PROJEKT/"

Transkrypt

1 UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO /PROJEKT/ zawarta w dniu r. pomiędzy: Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Daleszyce, ul. Zakościele 7A, Daleszyce reprezentowanym przez: 1) Tomasza Guza Nadleśniczego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a zamieszkałym prowadzącym działalność gospodarczą pn z siedzibą NIP Regon reprezentowanym przez: 1) właściciela firmy Zwaną(-ym) dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot i zakres umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce (zwana dalej Inwestycją ) oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi udzielonej Zamawiającemu na te roboty. 2. Charakterystyka inwestycji pn. Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce objętej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarta jest w dokumentacji projektowokosztorysowej stanowiącej załącznik nr 1 do nr 4 niniejszej umowy, sporządzona przez Pana Jacka Nabzdyka prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Projektowania, Rzeczoznawstwa i Nadzoru Budowlanego NABUD ul. Mickiewicza 33/32, Poznań, obejmująca: a. Projekt Budowlany, b. Projekt Wykonawczy, c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d. Przedmiar robót. 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem przekazania po podpisaniu Umowy, Dokumentację Postępowania wyszczególnioną w ust. 2 niniejszego paragrafu. 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją stanowiącą przedmiot umowy, nie wnosi do niej zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego i terminowego wykonania postanowień umowy oraz, że będzie realizował przedmiot niniejszej umowy z najwyższą starannością wyłącznie w trosce o dobro rzeczowej inwestycji z poszanowaniem interesów Zamawiającego. strona 1 z 10

2 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.) art. 25 i 26, w specjalnościach: a. konstrukcyjno-budowlanej, b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d. drogowej. 6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w dniu podpisania umowy Wykonawca wyznaczy koordynatora nadzoru inwestorskiego. Funkcję koordynatora może pełnić wyłącznie osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowej inwestycji. Do obowiązków koordynatora, poza wymienionymi w ust. 7.1., 7.2. i 7.3., będą należeć: a. koordynowanie prac zespołu nadzoru inwestorskiego, b. informowanie Zamawiającego o postępach, opóźnieniach i wszelkich istotnych zdarzeniach na budowie w trakcie realizacji inwestycji, c. czuwanie nad wypełnianiem postanowień niniejszej umowy oraz umowy z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie dotyczącym nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza nad terminami i dokumentacjami wymaganymi tymi umowami, d. zwoływanie narad koordynacyjnych budowy nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, e. przekazywanie odpowiednim inspektorom nadzoru informacji i decyzji istotnych dla realizacji robót budowlanych, a uzyskanych od uczestników procesu budowlanego, niezwłocznie, jednak nie później niż 24 godziny po powzięciu o nich wiedzy (wyłączając niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Osoba pełniąca funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego jest bezpośrednio odpowiedzialna za kontakt zespołu nadzoru inwestorskiego z Zamawiającym. Informacje przekazane koordynatorowi nadzoru inwestorskiego uważa się za przekazane całemu zespołowi nadzoru. 7. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 7.1. na etapie przeprowadzania postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz wyboru oferty wykonawcy Inwestycji: udział przedstawiciela Inspektora Nadzoru inwestorskiego w procedurze wyboru Wykonawcy robót budowlanych w charakterze biegłego na życzenie Zamawiającego, weryfikacja ofert wykonawców robót budowlanych pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektowo- kosztorysową przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego z dokumentacją projektowo- kosztorysową, wskazanie ewentualnych błędów przed otwarciem ofert w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań), analiza Dokumentacji Postępowania, wprowadzanie stosownych uwag, zastrzeżeń oraz zmian, opiniowanie dokumentów przygotowywanych przez Wykonawcę zgodnie z wzorem umowy zawartą w Dokumentacji Postępowania na etapie realizacji Inwestycji: przekazanie wykonawcy robót protokolarnie terenu budowy, reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę i innymi dokumentami określającymi termin i sposób realizacji robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości strona 2 z 10

3 lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez Wykonawcę Inwestycji w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego, opiniowanie projektu umowy albo zgłaszanie zastrzeżeń do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, kontrola płatności na rzecz podwykonawców zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane Inwestycji, współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, sporządzanie pisemnych sprawozdań z realizacji umowy obejmujących informacje o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu, sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowym, końcowym, i ostatecznym przed upływem okresu rękojmi oraz gwarancji i kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia, dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru ostatecznego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez wykonawcę i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót, udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję, uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych proponowanych do zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwej realizacji procesu budowlanego oraz wyceny robót, strona 3 z 10

4 potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych, sporządzanie protokołów konieczności jeżeli wystąpi taka potrzeba, kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy, niezbędnych do odbioru, zawiadamianie organów nadzoru budowlanego oraz projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, w uzasadnionych przypadkach zasięganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych uzgodnień, uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w przeglądach gwarancyjnych obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach inwestycji, w tym sporządzanie ewentualnych protokołów ujawnionych wad i usterek, nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i ppoż., zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy, żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji, dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez wykonawcę, zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę na placu budowy, zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę, przekazywanie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur podlegających jego weryfikacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, zwoływanie narad koordynacyjnych w trakcie realizacji robót i uczestniczenie w nich, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn, sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej oraz jej skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji robót, obejmującej w szczególności (operat kolaudacyjny): oryginał dziennika budowy; dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy; dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń (atesty na materiały, urządzenia); wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę, po dołączeniu przez Wykonawcę kopii rysunków strona 4 z 10

5 wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem, oświadczenie kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru; dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji; inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego odnoszące; przygotowanie dokumentów związanych z zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót, zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa, współpraca z ekspertem w dziedzinie technologii szkółkarskiej powołanym przez Zamawiającego oraz Zamawiającym w sprawach dotyczących urządzeń i technologii produkcji szkółkarskiej w czasie trwania okresu gwarancyjnego: dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót co 12 miesięcy, zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zgłaszanie wykonawcy robót budowlanych zaistniałych wad i ustalenie terminów ich usuwania, nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania, ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, inne zadania wynikające z przepisów prawa i realizacji zapisów umowy z Wykonawcą robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego w następujących okresach: 1.1. w okresie realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2017 r. lub do dnia uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych zrealizowanego w ramach inwestycji; 1.2. w okresie gwarancji i rękojmi od dnia dokonania odbioru końcowego zadania, do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót, bądź do dnia usunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, a usuwanych po zakończeniu ww. okresów. 2. Ogranicza się prawo odstąpienia przez Strony od umowy wyłącznie do ważnych powodów, określonych poniżej. 3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w następujących wypadkach: 3.1 jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni, w szczególności w przypadku nieobecności na terenie budowy po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni na podjęcie stosownych czynności. 3.2 jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni na podjęcie stosownych czynności. 4. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku braku płatności faktur częściowych powyżej 30 dni po upływie terminu płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, licząc od daty otrzymania wezwania do zapłaty przez Zamawiającego. strona 5 z 10

6 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zaistnienia przyczyn odstąpienia, powinno zostać dokonane na piśmie oraz zawierać uzasadnienie W ramach czynności określonych w 1 ust. 5-7 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru i wypełniania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w 1 ust. 5-7, z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające z zapisów art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz z póź. zm.), zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową. 3. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych. 4. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów: a) ze strony Zamawiającego b) ze strony Wykonawcy 5. Wykonawca wyznacza inspektorów nadzoru w osobach wymienionych poniżej w branżach: a) konstrukcyjno- budowlanej: zam nr upr , wpis do izby samorządu zawodowego: Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr termin ważności zaświadczenia o wpisie: b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych: zam nr upr , wpis do izby samorządu zawodowego: Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr termin ważności zaświadczenia o wpisie: c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: zam nr upr , wpis do izby samorządu zawodowego: Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr termin ważności zaświadczenia o wpisie: d) drogowej: zam nr upr , wpis do izby samorządu zawodowego: Polska Izba Inżynierów Budownictwa nr termin ważności zaświadczenia o wpisie: Wykonawca powierza funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego Pani/Panu: Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, osoby, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu wykonywać będą osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej nie jest możliwe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą strona 6 z 10

7 umową. W szczególności Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za niepodjęcie stosownych czynności nadzorczych wobec wykonawcy robót, w przypadku opóźnień w realizacji robót przez wykonawcę lub wadliwego wykonywania robót Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do bieżącego (nie później niż 24 godziny od stwierdzenia) informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych na terenie budowy, a dotyczących sposobu wykonywania inwestycji przez wykonawcę robót, użytych materiałów oraz opóźnień w realizacji etapów inwestycji. Wykonawca jest w tym przypadku zobowiązany do występowania ze stosownymi wnioskami do Zamawiającego w przedmiocie zagrożenia dalszej realizacji inwestycji przez konkretnego wykonawcę robót. W oparciu o wniosek Wykonawcy Zamawiający może podjąć stosowne działania wynikające z przepisów prawa (Kodeksu cywilnego) oraz łączącej Zamawiającego z wykonawcą robót umowy na wykonanie robót budowlanych i dostaw. W związku z tym Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z nałożonego obowiązku. 2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy. 3. Zlecenie przez Wykonawcę dla wykonawcy robót wykonania robót dodatkowych możliwe jest tylko w drodze odrębnej umowy z wykonawcą robót uzgadniającej zakres oraz wartość przedmiotowych robót. 4. Zlecenie przez Wykonawcę dla wykonawcy robót wykonania robót zamiennych musi zostać uzgodnione z Zamawiającym, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia rozliczenia rzeczowo- finansowego prac uwzględniającego ewentualne obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót o kwotę różnicy pomiędzy wartością robót zamiennych i robót wcześniej projektowanych. Wartość robót zamiennych nie może być wyższa niż wartość robót wcześniej projektowanych. 5. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Wykonawca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy robót realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do Dziennika Budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu. 6. Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na terenie budowy nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, co będzie potwierdzone stosowym wpisem do Dziennika Budowy, 7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC przez cały okres trwania umowy na kwotę nie niższą niż wartość umowy. Kopię obowiązującej polisy OC Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przekazywać Zamawiającemu. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od realizacji niniejszej umowy i uznaje się to jako przerwę w jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5 Do praw i obowiązków Zamawiającego należy: a) zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego. b) terminowa zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, c) prawo udziału w komisjach powołanych w celu ustalenia stanu zaawansowania robót, d) prawo obecności przy wszystkich odbiorach, również odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu strona 7 z 10

8 6 Wynagrodzenie 1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za powierzone prace w wysokości: zł brutto (słownie: złotych), czyli: zł netto (słownie: złotych) plus podanek VAT w wysokości zł 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w następujących w częściach: a. zgodnie z harmonogramem po odbiorze każdego etapu robót, do 20% wynagrodzenia umownego brutto proporcjonalnie do zaawansowania finansowego prac w stosunku do sumy wynagrodzenia Wykonawcy robót za roboty budowlane, jednak w sumie nie więcej niż 70 % wynagrodzenia umownego brutto, tj zł (słownie: złotych); podstawą wystawienia faktury jest sporządzony bez uwag protokół odbioru robót objętych nadzorem zatwierdzony przez Zamawiającego, b. 20% wynagrodzenia umownego brutto po zakończeniu robót, ich odbiorze bez uwag i ostatecznym rozliczeniu wykonawcy robót, przekazaniu Zamawiającemu kompletnego operatu kolaudacyjnego, zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu robót oraz uzyskaniu przez Wykonawcę robót budowlanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych będących przedmiotem umowy na roboty budowlane; podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót objętych nadzorem zatwierdzony przez Zamawiającego oraz wykonanie pozostałych powyżej wskazanych zadań przez Wykonawcę, c. Pozostałe 10% wynagrodzenia umownego brutto wypłacane będzie w równych częściach w każdym roku obowiązywania gwarancji, płatne (proporcjonalnie do okresu gwarancji i rękojmi) każdorazowo po przeglądzie gwarancyjnym, nie wcześniej jednak niż po usunięciu stwierdzonych wad i usterek robót budowlanych. 3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z ust 2 w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia czasu trwania robót objętych nadzorem. 7 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia umownego stanowiącego kwotę zł brutto. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwalnia się w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót budowlanych % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres o jaki został wydłużony termin, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 8 strona 8 z 10

9 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zmienić jej zakres w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać zapłaty jedynie z tytułu zrealizowanych czynności W razie odstąpienia od umowy w trybie określonym w 2 ust. 3 i 4 niniejszej umowy, Strona z powodu której doszło do rozwiązania Umowy, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde naruszenie obowiązków określonych w niniejszej umowie, a w szczególności: 2.1. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wypełnianiu postanowień umowy 2000 zł, 2.2. za każde nieterminowe stawienie się na budowie na żądanie Zamawiającego 2000 zł, 2.3. za każde inne naruszenie obowiązków umownych ciążących na Wykonawcy każdorazowo 2000 zł, 2.4. za każde inne naruszenie terminu przewidzianego w umowie 2000 zł. 3. Kary umowne, do których zapłacenia zobowiązany będzie Wykonawca mogą być potrącone przez Zamawiającego z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 4. Kary będą potrącane z wynagrodzenia o którym mowa w 6 umowy automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego. 11 Niniejsza umowa składa się z 10 stron ponumerowanych i zaparafowanych przez Strony oraz załączników wymienionych poniżej: 1. projekt budowlany, 2. projekt wykonawczy, 3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 4. przedmiar robót, 5. szczegółowy opis dostawy urządzeń, 6. uprawnienia budowlane inspektorów nadzoru, 7. wpisy inspektorów nadzoru do izby inżynierów budownictwa Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (Zamawiający) (Wykonawca) strona 9 z 10

10 Umowę podpisano w Daleszycach dnia strona 10 z 10

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5 UMOWA NR /2015 W dniu.r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

/ WZÓR / UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA NADZORU Nr..

/ WZÓR / UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA NADZORU Nr.. / WZÓR / Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INSPEKTORA NADZORU Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

14 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

14 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy. UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR../IN/2011 Zawarta w Sulikowie w dniu.. pomiędzy: Gminą Sulików z siedzibą w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, reprezentowaną przez: Roberta

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego

UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego - projekt - zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-161 Katowice

Bardziej szczegółowo

" WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRAIEG~A 'S-'.'Ół~OŚCI " WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIAEUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO U M O W A NR (projekt) zawarta w dniu... w Krośnie pomiędzy Powiatem

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy:

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DOP -.. / B/ 2017

Umowa nr DOP -.. / B/ 2017 Umowa nr DOP -.. / B/ 2017 Zawarta w dniu. w. pomiędzy: Bieszczadzkim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ustrzykach Górnych Ustrzyki Górne 19 38 713 Lutowiska reprezentowanym przez pana Leopolda Bekiera Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru. reprezentowaną przez.

UMOWA NR./. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru. reprezentowaną przez. UMOWA NR./. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru zawarta w dniu.. roku w pomiędzy GMINĄ SZELKÓW: adres siedziby Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków NIP 7571416453 zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

UMOWA NR NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. UMOWA NR... 2017 NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKU INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. zawarta w dniu... r. pomiędzy, zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Zarząd w osobie: z siedzibą w... wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a firmą:. NIP.. z siedzibą:..., wpisaną do rejestru... pod nr..., prowadzonego przez..., reprezentowaną przez: 1. p..., 2. p...

Projekt umowy. a firmą:. NIP.. z siedzibą:..., wpisaną do rejestru... pod nr..., prowadzonego przez..., reprezentowaną przez: 1. p..., 2. p... Załącznik nr 5 do siwz Projekt umowy Nr 2012 W dniu... 2012r. w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą Białobrzegi, NIP 798-14-58-304 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr UR/ /WRGI/2016

UMOWA nr UR/ /WRGI/2016 UMOWA nr UR/ /WRGI/2016 W dniu..2016 r. w Strzelinie pomiędzy Gminą Strzelin z siedzibą w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11, 57 100 Strzelin (NIP: 914-00-06-467, REGON: 931934957) w imieniu której działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j) U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr INW Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez :

WZÓR. UMOWA nr INW Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez : WZÓR UMOWA nr INW..2016 Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez : Pana Marka Wilińskiego - Burmistrza Lubienia Kujawskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu.w Słubicach po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ. Wzór Umowa

Część II SIWZ. Wzór Umowa Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2013. zwanym dalej Zleceniobiorcą lub Inspektorem nadzoru w imieniu którego działa:

UMOWA NR../2013. zwanym dalej Zleceniobiorcą lub Inspektorem nadzoru w imieniu którego działa: UMOWA NR../2013 W dniu 25 marca 2013r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO W Z Ó R ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu... w Turku, pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr.. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Koneckim z siedzibą w Końskich przy ul. Staszica 2, zwanym w dalszej części Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR IKiOŚ/... /2010

UMOWA NR IKiOŚ/... /2010 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 4 do SIWZ Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy rekonstrukcji obiektu zabytkowego na budynek Bałtyckiego Centrum Kultury w Ustce,

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy)

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy) Załącznik nr 2 do wniosku Wzór Umowy ZEgzemplarz : Inspektora Nadzoru (nadzór w okresie budowy) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO INW.271.2.1.2017 Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa nr DA-.. / 2017

WZÓR Umowa nr DA-.. / 2017 Umowa nr DA-.. / 2017 Zawarta w dniu.2017 w Ustrzykach Górnych pomiędzy: Bieszczadzkim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ustrzykach Górnych Ustrzyki Górne 19 38 713 Lutowiska reprezentowanym przez pana Leopolda

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...- projekt

UMOWA nr...- projekt CZĘŚĆ II: WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA nr...- projekt Zawarta w dniu...w Kuślinie pomiędzy Gminą Kuślin z siedzibą w Kuślinie ul. E. Szczanieckiej 4 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009 U M O W A NR./2009 Załącznik Nr 6 wzór umowy na : pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi przy Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

2 Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w tym:

2 Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane w tym: UMOWA nr 271/ 6.4/IN/2016 zawarta w roku w Pruchniku p o m i ę d z y: - GMINĄ PRUCHNIK, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, NIP: 792-20-33-885 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: - Pana mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawartej w dniu.......................... w Seceminie pomiędzy: Gminą Secemin z siedzibą 29-145 Secemin, ul. Struga 2, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

Umowa projekt. reprezentowanym przez Pana mgr inż. Wojciecha Głuszko Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród 1. PRZEDMIOT UMOWY

Umowa projekt. reprezentowanym przez Pana mgr inż. Wojciecha Głuszko Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród 1. PRZEDMIOT UMOWY ZG.270.3.33.2015.MS2 Załącznik nr 3 do zapytania cenowego Umowa projekt W zawarta w dniu. w Baligrodzie pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK zawarta w dniu r. Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR./20..

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR./20.. UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR./20.. Zawarta w dniu...20 r. w.. pomiędzy: Lubskim Domem Kultury z siedzibą... zwaną dalej Zleceniodawca, reprezentowaną przez...przy kontrasygnacie...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 1/2013 z dnia...

U M O W A NR 1/2013 z dnia... Załącznik nr 9 do SIWZ (projekt) Nr sprawy : 271.1.2013 U M O W A NR 1/2013 z dnia... zawarta pomiędzy: Gminą Głowno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka, z siedzibą w Głownie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WIK-ZP

UMOWA NR WIK-ZP Załącznik nr 3 UMOWA NR WIK-ZP.271.7.272..2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, reprezentowaną przez: Marka Mirosa Burmistrza Gołdapi przy kontrasygnacie Krystyny Trzasko Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 Zamawiający : Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Umowa nr /RG/2009 o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawarta w dniu.. roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12 pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka zwaną

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 8 do SIWZ. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarta w dniu... r. w Brzeźnicy pomiędzy Gminą Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA Zawarta w dniu. r. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława Zalewskiego Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PRII o pełnienie nadzoru inwestorskiego

UMOWA Nr PRII o pełnienie nadzoru inwestorskiego UMOWA Nr PRII o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu.. 2017r. w Kątach Wrocławskich pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez: 1. mgr inż. Antoniego Kopeć - Burmistrza Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2017 O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA NR /2017 O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Załącznik Nr 6 do Rozeznania cenowego zaproszenia do złożenia oferty (BZP.272.2.10.2017) UMOWA NR /2017 O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO - projekt - zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo